نتائج س3 .pdf


Nom original: نتائج س3.pdf
Titre: Crystal Reports
Auteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par pdfFactory Pro www.pdffactory.com / pdfFactory Pro 3.51 (Windows XP Professional Arabic), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 27/06/2017 à 15:17, depuis l'adresse IP 105.110.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 279 fois.
Taille du document: 28 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)


Aperçu du document


‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ‪2‬‬
‫ﻜﻠﻴﺔ‬

‫ﻗﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪:‬‬

‫‪/ 2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ -‬ﻤﻴﺩﺍﻥ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ -‬ﺸﻌﺒﺔ‪ :‬ﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ -‬ﺘﺨﺼﺹ‪ :‬ﺘﺠﺎﺭﺓ‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺴﺦ‪2017/06/27 :‬‬

‫ﻡ ‪12‬‬
‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺍﻹﺴﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬

‫ﺇﺱ ‪12‬‬

‫ﺃﺱ ‪12‬‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ‬

‫ﺃﻑ ‪12‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫‪1‬‬

‫‪0012‬‬

‫ﺒﻐﺭﻴﺵ ﻜﻨﺯﺓ‬

‫ﻡ‪+3‬‬

‫‪3.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.67‬‬

‫‪12‬‬

‫‪10.63‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0020‬‬

‫ﺒﻜﻭﺵ ﻤﻨﺎل‬

‫ﻉ‬

‫‪3‬‬

‫‪0023‬‬

‫ﺒﻥ ﺍﻟﺯﻏﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ‬

‫‪6.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0037‬‬

‫ﺒﻥ ﺠﺎﺒﺭ‬

‫‪5‬‬

‫‪0051‬‬

‫ﺒﻥ ﺸﺭﺍﺩ ﻋﻤﺎﺩ‬

‫ﻉ‬

‫‪2.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5.75‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0054‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺭﻗﻴﺔ‬

‫ﻉ‬

‫‪6.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫ﻡ‪+3‬‬

‫‪9.85‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺼﺎﺒﺔ ﺭﻴﺎﻥ‬

‫ﻡ‪+3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪0055‬‬

‫ﺒﻭﺠﻤﻴﻠﻲ‬

‫‪8‬‬

‫‪0062‬‬

‫ﺒﻭﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺒﺴﻤﺔ‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.52‬‬

‫‪19‬‬

‫‪11.93‬‬

‫‪30‬‬

‫‪5.91‬‬

‫‪8‬‬

‫‪10.47‬‬

‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬

‫‪4.63‬‬

‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫‪6.96‬‬
‫‪7.29‬‬

‫ﻉ‬

‫ﻉ‬

‫ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫‪5.25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫‪9.80‬‬

‫‪23‬‬

‫‪10.23‬‬

‫‪30‬‬

‫‪9.93‬‬

‫‪30‬‬

‫‪10.83‬‬

‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬

‫‪9.93‬‬

‫‪24‬‬

‫‪10.26‬‬

‫‪30‬‬

‫‪10.26‬‬

‫‪30‬‬

‫‪5.38‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10.22‬‬

‫‪30‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0063‬‬

‫ﺒﻭﺸﻤﺎل ﻨﻬﺎﺩ‬

‫ﻡ‪+3‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.67‬‬

‫‪17‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0093‬‬

‫ﺤﺠﺎﺯ ﻭﻟﻴﺩ‬

‫ﻡ‪+3‬‬

‫‪10.55‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10.86‬‬

‫‪17‬‬

‫‪11‬‬

‫‪0111‬‬

‫ﺩﻴﻠﻤﻲ ﻤﻨﺼﻑ‬

‫ﻡ‪+3‬‬

‫‪10.09‬‬

‫‪12‬‬

‫‪0129‬‬

‫ﺤﺯﻤﻭﻥ‬

‫ﺃﻤﻴﺭﺓ‬

‫ﻉ‬

‫‪10.04‬‬

‫‪13‬‬

‫‪0139‬‬

‫ﺸﻌﻭﺭ‬

‫ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫ﻡ‪+3‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0160‬‬

‫ﻋﻘﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺴﺎﻤﺔ‬

‫ﻡ‪+3‬‬

‫‪15‬‬

‫‪0164‬‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ‬

‫ﻡ‪+3‬‬

‫‪16‬‬

‫‪0219‬‬

‫ﻤﻌﻭﺵ ﻤﺤﻤﺩ‬

‫ﻡ‪+3‬‬

‫‪17‬‬

‫‪0223‬‬

‫ﻋﺭﻴﺒﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭ ﺒﺎﷲ‬

‫‪9.30‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.38‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻉ‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫‪18‬‬

‫‪0230‬‬

‫ﻋﻼﻕ‬

‫‪8.31‬‬

‫‪23‬‬

‫‪19‬‬

‫‪0238‬‬

‫ﻋﻴﺎﺵ ﻤﻼﻙ ﻭﺴﺎﻡ‬

‫ﻉ‬

‫‪10.22‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0251‬‬

‫ﻓﺭﻁﺎﻗﻲ ﺭﻨﺩﺓ‬

‫ﻉ‬

‫‪10.32‬‬

‫‪30‬‬

‫‪21‬‬

‫‪0261‬‬

‫ﻗﺸﺎﻭ‬

‫ﻉ‬

‫‪9.98‬‬

‫‪19‬‬

‫‪22‬‬

‫‪0278‬‬

‫ﻟﺒﺼﻴﺭ‬

‫ﻉ‬

‫‪10.18‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺍﻴﻤﺎﻥ‬

‫ﺼﻔﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ‬

‫ﻉ‬

‫‪6.70‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻹﺴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬

‫‪..................................................................................................-1‬‬
‫‪..................................................................................................-2‬‬
‫‪..................................................................................................-3‬‬
‫‪..................................................................................................-4‬‬

‫‪..................................................................................................-5‬‬
‫‪..................................................................................................-6‬‬
‫‪..................................................................................................-7‬‬
‫‪..................................................................................................-8‬‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ‪2‬‬
‫ﻜﻠﻴﺔ‬

‫ﻗﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪:‬‬

‫‪/ 2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ -‬ﻤﻴﺩﺍﻥ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ -‬ﺸﻌﺒﺔ‪ :‬ﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ -‬ﺘﺨﺼﺹ‪ :‬ﺘﺠﺎﺭﺓ‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺴﺦ‪2017/06/27 :‬‬

‫ﻡ ‪12‬‬
‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬

‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺍﻹﺴﻡ‬

‫‪13‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫ﻤﻥ‬

‫‪22‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﻨﺴﺒﺔ‬

‫ﺃﺱ ‪12‬‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺇﺱ ‪12‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ‬

‫ﺃﻑ ‪12‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫‪% 59.09‬‬

‫ﺍﻹﺴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬

‫‪..................................................................................................-1‬‬
‫‪..................................................................................................-2‬‬
‫‪..................................................................................................-3‬‬
‫‪..................................................................................................-4‬‬

‫‪..................................................................................................-5‬‬
‫‪..................................................................................................-6‬‬
‫‪..................................................................................................-7‬‬
‫‪..................................................................................................-8‬‬


نتائج س3.pdf - page 1/2
نتائج س3.pdf - page 2/2

Documents similaires


xi31211 ds release summary en
newsletter 22
local magnetic properties mnfepsi
labo1
mehdi badrane cv 1
calculating elastic tensors of monoclinic


Sur le même sujet..