Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact3 بنوك و تأمينات .pdfNom original: 3 بنوك و تأمينات.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par / doPDF Ver 8.8 Build 945, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 27/06/2017 à 15:12, depuis l'adresse IP 105.110.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 392 fois.
Taille du document: 599 Ko (12 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)

Aperçu du document


‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ‪ -2‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮي ‪-‬‬
‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬
‫ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺧﺎﻣس‬

‫اﻟوﺣدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬
‫اﻟرﻗم‬

‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻠﻘــب‬

‫اﻟوﺣدة اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ‬

‫اﻻﻓﻘﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﻌدل اﻟﺳداﺳﻲ‬

‫اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل‬

‫اﻟرﺻﯾد‬

‫‪1‬‬

‫‪001‬‬

‫ﺑواﻟﻔﻠﻔل ﻫدى‬

‫‪13.75‬‬

‫‪6‬‬

‫‪15.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.87‬‬

‫‪12,42 11 12.50 3 13.50 4 14.00 4 10.00 1 10.25 1 10.25 18 12.71 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪2‬‬

‫‪002‬‬

‫ﺑﺎﻫﻲ ﻣرﯾم‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.87‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.62‬‬

‫‪11.25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6.16‬‬

‫‪10,22 11 10.64 3 11.75 4 14.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪3‬‬

‫‪003‬‬

‫ﺑرﺣﺎل ﻓرﯾدة‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪17.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.25‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.00 18 11.42‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6.16‬‬

‫‪11,14 11 10.89 3 13.50 4 13.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪4‬‬

‫‪004‬‬

‫ﺑﻌزﯾز زﻫوة اﯾﻣﺎن‬

‫‪13,30 11 12.78 3 14.00 4 14.00 4 10.33 1 13.25 1 13.25 18 13.83 6 14.00 6 17.25 6 10.25‬‬

‫‪30‬‬

‫‪5‬‬

‫‪005‬‬

‫ﺑن ﺣرﻛﺎت ﺟﻼل‬

‫‪13.50‬‬

‫‪13,17 11 14.36 3 15.25 4 14.00 4 13.83 1 10.00 1 10.00 18 12.50 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪6‬‬

‫‪006‬‬

‫ﺑن زﻣﺎﻣوش دﻧﯾﺎ‬

‫‪14,24 11 13.44 3 14.50 4 12.00 4 13.83 1 14.50 1 14.50 18 15.00 6 14.00 6 15.50 6 15.50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪7‬‬

‫‪007‬‬

‫ﺑن زﯾﻧﺔ ﻣروة‬

‫‪13.00‬‬

‫‪12,96 11 10.75 3 11.25 4 13.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪8‬‬

‫‪008‬‬

‫ﺑوزﯾد أﺣﻼم‬

‫‪12,73 11 12.50 3 13.50 4 14.00 4 10.00 1 16.00 1 16.00 18 12.42 6 14.00 6 13.25 6 10.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪9‬‬

‫‪009‬‬

‫ﺑوﺷﻣﺔ ﻣروة‬

‫‪7.75‬‬

‫‪12,04 11 13.67 3 16.00 4 12.00 4 13.00 1 12.75 1 12.75 18 10.29 6 12.12 6 11.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪10‬‬

‫‪010‬‬

‫دراﺟﻲ ﻋواط ﺳﺎرة‬

‫‪14.25‬‬

‫‪11,87 11 10.67 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪11‬‬

‫‪011‬‬

‫دﻏﻣوس ﻓدوى‬

‫‪14,34 11 13.58 3 11.75 4 15.00 4 14.00 1 16.00 1 16.00 18 14.83 6 17.00 6 12.50 6 15.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪12‬‬

‫‪012‬‬

‫دﻟﯾﻣﻲ إﯾﻣﺎن‬

‫‪13,90 11 12.94 3 12.00 4 14.00 4 12.83 1 14.50 1 14.50 18 14.75 6 11.00 6 18.00 6 15.25‬‬

‫‪30‬‬

‫‪13‬‬

‫‪013‬‬

‫راﺷد رﯾﺎن‬

‫‪15,06 11 15.64 3 14.75 4 16.00 4 16.16 1 16.00 1 16.00 18 14.33 6 15.75 6 15.25 6 12.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪14‬‬

‫‪014‬‬

‫رﺑﺎﺣﻲ ﻏدﯾري اﺑﺗﺳﺎم‬

‫‪15,14 11 15.80 3 15.25 4 16.00 4 16.16 1 16.00 1 16.00 18 14.33 6 16.75 6 15.00 6 11.25‬‬

‫‪30‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪15.50‬‬

‫‪16.50‬‬

‫‪14.25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.50‬‬

‫‪14.50‬‬

‫‪11.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪16.00 18 14.67‬‬

‫‪10.25 18 13.33‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪10.25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪015‬‬

‫زواوي ﻛرﯾﻣﺔ‬

‫‪13.75‬‬

‫‪6‬‬

‫‪16.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.37‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.25 18 13.21‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7.50‬‬

‫‪12,65 11 12.33 3 13.50 4 16.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪16‬‬

‫‪016‬‬

‫ﺳواق ﻓ﷼‬

‫‪11.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪13.25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.37‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12.75 18 11.71‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.75‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.33‬‬

‫‪10,82‬‬

‫‪30‬‬

‫‪17‬‬

‫‪017‬‬

‫ﺳﯾﺎﻓﺔ ﺳﺎرة‬

‫‪14,28 11 14.19 3 14.25 4 14.00 4 14.33 1 16.00 1 16.00 18 14.08 6 14.00 6 15.00 6 13.25‬‬

‫‪30‬‬

‫‪18‬‬

‫‪018‬‬

‫ﺷرﺷﺎر ﻟﺑﻧﻰ‬

‫‪13,98 11 13.00 3 12.00 4 17.00 4 10.00 1 13.75 1 13.75 18 15.00 6 13.00 6 14.50 6 17.50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪19‬‬

‫‪019‬‬

‫ﺷﻛﺎﻛطﺔ اﯾﻣﺎن‬

‫‪10.25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪16.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.75 18 13.08‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.75‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪15.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8.50‬‬

‫‪12,02 11 11.17 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪020‬‬

‫ﺷﻧﯾﻘﻲ ﺳﺎرة‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪15.75‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12.25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.50 18 12.67‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪10.25‬‬

‫‪11,16‬‬

‫‪30‬‬

‫‪21‬‬

‫‪021‬‬

‫ﺻﺎﺣب ﻫﺷﺎم‬

‫‪11.25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11,14 11 12.72 3 11.50 4 16.00 4 10.66 1 10.00 1 10.00 12 9.75‬‬

‫‪30‬‬

‫‪22‬‬

‫‪022‬‬

‫ﺻﺎﯾﻔﻲ ﻣرﯾم‬

‫‪11,96 11 11.75 3 11.25 4 14.00 4 10.00 1 14.00 1 14.00 18 11.83 6 11.25 6 14.25 6 10.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪23‬‬

‫‪023‬‬

‫طﻠﺣﻲ ﻋدراء‬

‫‪12.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪15.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.75‬‬

‫‪0‬‬

‫‪16.00 18 12.25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.33‬‬

‫‪12,16 11 11.44 3 12.00 4 14.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪24‬‬

‫‪024‬‬

‫ﻋﺎﺷوري أﺳﻣﺎء‬

‫‪16.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14.75‬‬

‫‪6‬‬

‫‪16.00 18 15.25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.33‬‬

‫‪14,13 11 12.69 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪25‬‬

‫‪025‬‬

‫ﻋﺳﻛوري اﺳﻣﺎء‬

‫‪12,71 11 12.83 3 13.50 4 15.00 4 10.00 1 12.25 1 12.25 18 12.67 6 13.25 6 13.00 6 11.75‬‬

‫‪30‬‬

‫‪26‬‬

‫‪026‬‬

‫ﻋﺷﺎش ﻟﻣﯾس‬

‫‪13,08 11 12.42 3 12.25 4 14.00 4 11.00 1 14.25 1 14.25 18 13.54 6 13.12 6 14.75 6 12.75‬‬

‫‪30‬‬

‫‪27‬‬

‫‪027‬‬

‫ﻏﻣراﻧﻲ ﺻﺑﺎح‬

‫‪14.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪17.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.50‬‬

‫‪13,27 11 12.92 3 12.25 4 15.00 4 11.50 1 13.00 1 13.00 18 13.67 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪28‬‬

‫‪028‬‬

‫ﻓﻧﻛوح ﻋﺎدل‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.87‬‬

‫‪0‬‬

‫‪16.00 18 10.46‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11,37 11 11.50 3 14.50 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪29‬‬

‫‪029‬‬

‫ﻓوﯾﻠﻲ راﻧﯾﺔ‬

‫‪7.75‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.66‬‬

‫‪10,43 11 11.80 3 12.75 4 14.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪30‬‬

‫‪030‬‬

‫ﻗﺎﺳﻣﻲ ﻣرﯾم‬

‫‪12,91 11 13.47 3 13.25 4 15.00 4 12.16 1 14.50 1 14.50 18 12.08 6 13.00 6 12.00 6 11.25‬‬

‫‪30‬‬

‫‪31‬‬

‫‪031‬‬

‫ﻗرود ﻣﺻﺑﺎح‬

‫‪13,52 11 13.39 3 12.50 4 14.00 4 13.66 1 13.75 1 13.75 18 13.62 6 10.62 6 16.50 6 13.75‬‬

‫‪30‬‬

‫‪32‬‬

‫‪032‬‬

‫ﻗﯾطوﻧﻲ ﺑﻼل‬

‫‪15.75‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.87‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.00 18 12.87‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.66‬‬

‫‪12,58 11 12.39 3 14.50 4 14.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪33‬‬

‫‪033‬‬

‫ﻣﺣﯾﻣداﺗﺳﻲ ﺻﺎﺑر‬

‫‪14.75‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.75‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12.75 18 12.67‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.75‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.83‬‬

‫‪12,57 11 12.44 3 13.50 4 15.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪34‬‬

‫‪034‬‬

‫ﻣداش ﺣﯾدر‬

‫‪12.25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.25‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.25 18 11.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪10,71‬‬

‫‪30‬‬

‫‪35‬‬

‫‪035‬‬

‫ﻣزﯾﺎﻧﻲ ﺳﻠﻣﻰ‬

‫‪12,06 11 11.97 3 10.25 4 14.00 4 11.66 1 10.00 1 10.00 18 12.50 6 15.25 6 10.00 6 12.25‬‬

‫‪30‬‬

‫‪36‬‬

‫‪036‬‬

‫ﻣزﯾﺎﻧﻲ ﻣروة‬

‫‪12,02 11 11.33 3 12.00 4 12.00 4 10.00 1 15.75 1 15.75 18 12.08 6 13.75 6 12.50 6 10.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪37‬‬

‫‪037‬‬

‫ﻣﺷﺎطﻲ ﺑﺛﯾﻧﺔ‬

‫‪13,55 11 13.64 3 13.25 4 15.00 4 12.66 1 10.75 1 10.75 18 13.92 6 15.00 6 13.00 6 13.75‬‬

‫‪30‬‬

‫‪38‬‬

‫‪038‬‬

‫ﯾﺧﻠف وﺳﯾﻠﺔ‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪16.00 18 10.17‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪10,54 11 10.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪39‬‬

‫‪039‬‬

‫اﻟﻌﺎﯾب ﻋﺑد اﻟﻐﺎﻧﻲ‬

‫‪13.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪17.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.75‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.66‬‬

‫‪12,14 11 11.72 3 12.50 4 14.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪8.92‬‬

‫‪6‬‬

‫‪18 13.25‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8.50‬‬

‫‪9.75‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9.61‬‬

‫‪9.75‬‬

‫‪9.67‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪40‬‬

‫‪040‬‬

‫ﺑراﻫﺎﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ‬

‫‪10.00‬‬

‫‪10,98 11 10.05 3 12.50 4 10.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪41‬‬

‫‪041‬‬

‫ﺑرﺣﺎل أﺣﻼم‬

‫‪15,64 11 14.94 3 13.50 4 16.00 4 15.33 1 14.25 1 14.25 18 16.58 6 17.25 6 16.00 6 16.50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪42‬‬

‫‪042‬‬

‫ﺑرﻛﺎت اﻟﺣﺳﺎن‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13.25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.37‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10,84 11 11.08 3 13.25 4 10.00 4 10.00 1 15.25 1 15.25 12 9.87‬‬

‫‪30‬‬

‫‪43‬‬

‫‪043‬‬

‫ﺑﻠﺣﯾﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺣﻣزة‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10,96 11 11.25 3 12.00 4 13.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪44‬‬

‫‪044‬‬

‫ﺑﻠﻌرﯾﺑﻲ اﯾﻣﺎن‬

‫‪13,27 11 12.00 3 11.00 4 15.00 4 10.00 1 16.00 1 16.00 18 14.08 6 14.00 6 15.50 6 12.75‬‬

‫‪30‬‬

‫‪45‬‬

‫‪045‬‬

‫ﺑﻠﻛرﻓﺔ ﻣﺣﻣد ﻟﻣﯾن‬

‫‪12.75‬‬

‫‪12,00 11 11.33 3 15.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪46‬‬

‫‪046‬‬

‫ﺑن ﺛﻠﺟون ﻣرﯾم‬

‫‪12,71 11 11.58 3 12.75 4 12.00 4 10.00 1 10.75 1 10.75 18 14.17 6 13.50 6 14.50 6 14.50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪47‬‬

‫‪047‬‬

‫ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ واﻓﯾﺔ‬

‫‪14,40 11 13.11 3 10.00 4 15.00 4 14.33 1 16.00 1 16.00 18 15.42 6 13.25 6 17.50 6 15.50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪48‬‬

‫‪048‬‬

‫ﺑن ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎء‬

‫‪12,66 11 11.89 3 10.50 4 12.00 4 13.16 1 15.25 1 15.25 18 13.00 6 13.25 6 14.00 6 11.75‬‬

‫‪30‬‬

‫‪49‬‬

‫‪049‬‬

‫ﺑن ﻋرﯾﺑﺔ أﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪10.50‬‬

‫‪10,22‬‬

‫‪30‬‬

‫‪50‬‬

‫‪050‬‬

‫ﺑو ﻟﻛﺣل ﻓﺎﺋزة‬

‫‪13,92 11 14.25 3 16.25 4 14.00 4 12.50 1 15.50 1 15.50 18 13.33 6 14.00 6 13.00 6 13.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪51‬‬

‫‪051‬‬

‫ﺑواﻟﺻوف ﻓ﷼‬

‫‪11,73 11 12.08 3 13.75 4 12.00 4 10.50 1 13.50 1 13.50 18 11.08 6 11.25 6 12.00 6 10.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪52‬‬

‫‪052‬‬

‫ﺑوﺷﻣﺎﻟﺔ ﺧدﯾﺟﺔ‬

‫‪14.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11.75‬‬

‫‪6‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11,78 11 10.14 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪53‬‬

‫‪053‬‬

‫ﺑوﻋرة إﻟﯾﺎس‬

‫‪13.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪17.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.62‬‬

‫‪13,00 11 13.08 3 14.25 4 15.00 4 10.00 1 12.25 1 12.25 18 13.04 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪54‬‬

‫‪054‬‬

‫ﺑوﻓراح ﺷروق‬

‫‪13,42 11 13.17 3 14.50 4 15.00 4 10.00 1 13.00 1 13.00 18 13.75 6 14.00 6 14.00 6 13.25‬‬

‫‪30‬‬

‫‪55‬‬

‫‪055‬‬

‫ﺟﻐﺎدر ﺑﻼل‬

‫‪13,40 11 13.28 3 16.00 4 12.00 4 11.83 1 13.00 1 13.00 18 13.58 6 10.00 6 15.50 6 15.25‬‬

‫‪30‬‬

‫‪56‬‬

‫‪056‬‬

‫ﺣﺑﺷﻲ ﺧوﻟﺔ‬

‫‪11.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12.75‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14.25 18 11.92‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14.25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.33‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11,26 11 10.11 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪57‬‬

‫‪057‬‬

‫ﺣﻣراوي اﯾﻣﺎن‬

‫‪11.75‬‬

‫‪6‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪13.75‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.50 18 12.83‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.66‬‬

‫‪11,41 11 10.14 3 11.75 4 10.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪58‬‬

‫‪058‬‬

‫ﺣﯾون أﻣﯾﻣﺔ‬

‫‪12,39 11 12.30 3 10.25 4 11.00 4 15.66 1 14.25 1 14.25 18 12.17 6 12.00 6 13.00 6 11.50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪59‬‬

‫‪059‬‬

‫راﺑﺣﻲ رﯾم‬

‫‪10.25‬‬

‫‪10,65 11 10.42 3 11.25 4 10.00 4 10.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪60‬‬

‫‪060‬‬

‫ﺳﻌﯾدي ﺷﯾﻣﺎء‬

‫‪16,15 11 15.78 3 16.00 4 15.00 4 16.33 1 11.25 1 11.25 18 17.33 6 17.75 6 18.75 6 15.50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪61‬‬

‫‪061‬‬

‫ﺷﻌور أﻧﯾس‬

‫‪9.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.75‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.12‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11.00 18 10.46‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.66‬‬

‫‪4‬‬

‫‪10,35 11 10.14 3 10.75 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪62‬‬

‫‪062‬‬

‫ﺷﻧدارﻟﻲ ﺑراﻫم اﯾﻣﺎن‬

‫‪8.75‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12.75‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14.25 18 11.33‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14.25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6.16‬‬

‫‪11,27 11 10.72 3 14.00 4 12.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪63‬‬

‫‪063‬‬

‫ﺷﻧﻲ ﻋﺎﺋﺷﺔ‬

‫‪14,50 11 14.28 3 14.50 4 16.00 4 12.33 1 14.75 1 14.75 18 14.67 6 15.00 6 15.50 6 13.50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪64‬‬

‫‪064‬‬

‫ﻏراس ﺻﻔﺎء‬

‫‪13,94 11 12.28 3 14.50 4 14.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪16.25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.75‬‬

‫‪14.50‬‬

‫‪10.25‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪15.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12.50‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪10.37‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪16.00 18 11.08‬‬

‫‪10.00 18 10.83‬‬

‫‪13.50 18 12.42‬‬

‫‪13.00 18 10.37‬‬

‫‪12.75 18 13.25‬‬

‫‪18 11.08‬‬

‫‪9.50‬‬

‫‪16.00 18 15.25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪12.75‬‬

‫‪9.50‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7.66‬‬

‫‪8.75‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪8.83‬‬

‫‪10.16‬‬

‫‪8.33‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪8.25‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9.61‬‬

‫‪3‬‬

‫‪65‬‬

‫‪065‬‬

‫ﻏﻧﺎم ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف‬

‫‪11.00‬‬

‫‪11,42 11 11.67 3 11.00 4 14.00 4 10.00 1 10.25 1 10.25 18 11.37 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪66‬‬

‫‪066‬‬

‫ﻓرﺧﻲ ﻟﯾﻧدة‬

‫‪12,29 11 14.17 3 16.00 4 15.00 4 11.50 1 10.75 1 10.75 18 10.67 6 12.00 6 10.00 6 10.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪67‬‬

‫‪067‬‬

‫ﻗﺻوار ﺑﺷرى‬

‫‪15,65 11 13.67 3 13.00 4 14.00 4 14.00 1 16.00 1 16.00 18 17.58 6 17.75 6 18.25 6 16.75‬‬

‫‪30‬‬

‫‪68‬‬

‫‪068‬‬

‫ﻗوارﯾر أﻣﯾﻧﺔ‬

‫‪11.25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14.00 18 11.58‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.33‬‬

‫‪11,20 11 10.36 3 10.75 4 12.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪69‬‬

‫‪069‬‬

‫ﻛرﻛود ﻟﯾﻠﻰ‬

‫‪13.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14.25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.75‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.75‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.83‬‬

‫‪11,30 11 10.11 3 12.50 4 12.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪70‬‬

‫‪070‬‬

‫ﻟطرش ﺻﻔﯾﺔ‬

‫‪13,18 11 12.55 3 12.50 4 14.00 4 11.16 1 16.00 1 16.00 18 13.33 6 11.50 6 16.50 6 12.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪71‬‬

‫‪071‬‬

‫ﻟﻛﺣل وﻓﺎء‬

‫‪10.25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11.75 18 11.33‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.75‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪11,02 11 10.58 3 10.75 4 14.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪72‬‬

‫‪072‬‬

‫ﻣﻌﺎرﻓﯾﺔ ﻧﺳرﯾن‬

‫‪7.25‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪13.87‬‬

‫‪6‬‬

‫‪16.00 18 11.71‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7.66‬‬

‫‪11,78 11 11.14 3 13.75 4 12.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪6‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5.12‬‬

‫‪18 12.92‬‬

‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ‪ -2‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮي ‪-‬‬
‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬
‫ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺳﺎدس‬
‫اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ‬

‫اﻟوﺣدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬

‫اﻻﻓﻘﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﻌدل اﻟﺳداﺳﻲ‬

‫اﻟوﺣدة اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ‬

‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬

‫اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌدل‬

‫‪001‬‬

‫ﺑواﻟﻔﻠﻔل ﻫدى‬

‫‪12.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13.50 18 10.33‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪15.75‬‬

‫‪2‬‬

‫‪12.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9.60‬‬

‫‪11,59 4‬‬

‫‪30‬‬

‫‪002‬‬

‫ﺑﺎﻫﻲ ﻣرﯾم‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.17‬‬

‫‪6‬‬

‫‪13.75‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪15.88‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7.60‬‬

‫‪9,85 4‬‬

‫‪13‬‬

‫‪003‬‬

‫ﺑرﺣﺎل ﻓرﯾدة‬

‫‪3.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.67‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.22‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪9,90 9 10.20 4 15.00 2 10.00 0‬‬

‫‪12‬‬

‫‪004‬‬

‫ﺑﻌزﯾز زﻫوة اﯾﻣﺎن‬

‫‪11.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.50‬‬

‫‪11,64 9 11.73 4 15.00 2 10.33 3 11.50 1 13.00 1 13.00 2 14.38 1 12.00 1 16.75 6‬‬

‫‪005‬‬

‫ﺑن ﺣرﻛﺎت ﺟﻼل‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.67‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.22‬‬

‫‪0‬‬

‫‪006‬‬

‫ﺑن زﻣﺎﻣوش دﻧﯾﺎ‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.67‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.22‬‬

‫‪11,75 9 12.53 4 15.00 2 11.33 3 12.50 1 16.00 1 16.00 2 13.50 1 10.00 1 17.00 6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪007‬‬

‫ﺑن زﯾﻧﺔ ﻣروة‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.83‬‬

‫‪12,10 9 13.73 4 15.00 2 13.33 3 13.50 1 16.50 1 16.50 2 13.88 1 12.00 1 15.75 6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪008‬‬

‫ﺑوزﯾد أﺣﻼم‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.33‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.44‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪14.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10,42 6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪009‬‬

‫ﺑوﺷﻣﺔ ﻣروة‬

‫‪13.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.67‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14.75 18 10.56‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.38‬‬

‫‪2‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5.50‬‬

‫‪10,99 9 10.40 4 15.00 2 13.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪010‬‬

‫دراﺟﻲ ﻋواط ﺳﺎرة‬

‫‪3.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4.67‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.67‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.56‬‬

‫رﺛم اﻟﺗﺳﺟﯾل‬

‫‪6‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪9,96 9 12.20 4 15.00 2 13.00 3 10.00 0‬‬

‫‪10.33‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9.93‬‬

‫‪9,51 9 11.73 4 15.00 2 11.83 3 10.00 1 11.00 1 11.00 2 13.63 1 10.00 1 17.25 0‬‬

‫اﻟرﺻﯾد‬

‫‪30‬‬
‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪011‬‬

‫دﻏﻣوس ﻓدوى‬

‫‪10.00‬‬

‫‪11,36 9 11.26 4 15.00 2 12.66 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪012‬‬

‫دﻟﯾﻣﻲ إﯾﻣﺎن‬

‫‪12,53 9 12.26 4 15.00 2 11.16 3 12.00 1 10.00 1 10.00 2 15.63 1 18.00 1 13.25 18 11.11 6 10.83 6 10.00 6 12.50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪013‬‬

‫راﺷد رﯾﺎن‬

‫‪8.00‬‬

‫‪11,15 9 12.26 4 15.00 2 13.66 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪014‬‬

‫رﺑﺎﺣﻲ ﻏدﯾري اﺑﺗﺳﺎم‬

‫‪13,11 9 13.13 4 15.00 2 14.33 3 11.00 1 16.00 1 16.00 2 16.13 1 15.00 1 17.25 18 10.61 6 10.83 6 10.00 6 11.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪015‬‬

‫زواوي ﻛرﯾﻣﺔ‬

‫‪10,30 9 11.20 4 15.00 2 10.00 3 10.50 1 10.00 1 10.00 2 15.19 1 18.00 1 12.37 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.50‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.17‬‬

‫‪6.33‬‬

‫‪15.25 12‬‬

‫‪6‬‬

‫‪17.25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13.63‬‬

‫‪13.63‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪9.50‬‬

‫‪016‬‬

‫ﺳواق ﻓ﷼‬

‫‪6.00‬‬

‫‪10,79 9 13.10 4 15.00 2 16.50 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪017‬‬

‫ﺳﯾﺎﻓﺔ ﺳﺎرة‬

‫‪13,34 9 13.60 4 15.00 2 15.00 3 11.50 1 17.00 1 17.00 2 15.94 1 15.00 1 16.87 18 10.78 6 10.33 6 12.00 6 10.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪018‬‬

‫ﺷرﺷﺎر ﻟﺑﻧﻰ‬

‫‪11,97 9 11.80 4 15.00 2 10.00 3 12.00 1 13.50 1 13.50 2 13.25 1 10.00 1 16.50 18 11.00 6 12.00 6 10.00 6 11.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪019‬‬

‫ﺷﻛﺎﻛطﺔ اﯾﻣﺎن‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.33‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.44‬‬

‫‪10,01 9 10.90 4 14.00 2 10.00 3 10.25 1 10.00 1 10.00 2 12.75 1 12.00 1 13.50 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪020‬‬

‫ﺷﻧﯾﻘﻲ ﺳﺎرة‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.33‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.78‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10,91 9 10.96 4 14.00 2 12.66 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪021‬‬

‫ﺻﺎﺣب ﻫﺷﺎم‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.83‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.94‬‬

‫‪10,89 9 11.93 4 15.00 2 11.33 3 11.00 1 10.00 1 10.00 2 14.25 1 18.00 1 10.50 6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪022‬‬

‫ﺻﺎﯾﻔﻲ ﻣرﯾم‬

‫‪5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪11,51 9 12.73 4 15.00 2 14.33 3 10.00 1 10.00 1 10.00 2 17.13 1 18.00 1 16.25 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪023‬‬

‫طﻠﺣﻲ ﻋدراء‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.67‬‬

‫‪12,00 9 13.80 4 15.00 2 13.00 3 14.00 1 16.00 1 16.00 2 13.75 1 12.00 1 15.50 6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪024‬‬

‫ﻋﺎﺷوري أﺳﻣﺎء‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.33‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.44‬‬

‫‪11,83 9 14.13 4 15.00 2 14.83 3 13.00 1 13.00 1 13.00 2 13.75 1 10.00 1 17.50 6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪025‬‬

‫ﻋﺳﻛوري اﺳﻣﺎء‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.33‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.44‬‬

‫‪11,68 9 13.46 4 15.00 2 13.16 3 13.00 1 10.00 1 10.00 2 13.25 1 12.00 1 14.50 6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪026‬‬

‫ﻋﺷﺎش ﻟﻣﯾس‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.83‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.28‬‬

‫‪11,39 9 13.60 4 15.00 2 14.50 3 12.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪027‬‬

‫ﻏﻣراﻧﻲ ﺻﺑﺎح‬

‫‪11.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6.33‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12,08 9 12.13 4 15.00 2 11.83 3 11.00 1 15.00 1 15.00 2 15.75 1 18.00 1 13.50 12 9.11‬‬

‫‪30‬‬

‫‪028‬‬

‫ﻓﻧﻛوح ﻋﺎدل‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.33‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10,44 6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪029‬‬

‫ﻓوﯾﻠﻲ راﻧﯾﺔ‬

‫‪8.00‬‬

‫‪10,81 9 10.80 4 10.00 2 12.00 3 10.00 1 10.00 1 10.00 2 11.38 1 10.00 1 12.75 18 10.56 6 13.67 6 10.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪030‬‬

‫ﻗﺎﺳﻣﻲ ﻣرﯾم‬

‫‪12,13 9 12.13 4 15.00 2 12.33 3 10.50 1 12.50 1 12.50 2 15.25 1 14.00 1 16.50 18 10.00 6 10.00 6 10.00 6 10.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪031‬‬

‫ﻗرود ﻣﺻﺑﺎح‬

‫‪11.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.17‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.39‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.25‬‬

‫‪0‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13.63‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪11,18 9 11.60 4 15.00 2 12.50 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪032‬‬

‫ﻗﯾطوﻧﻲ ﺑﻼل‬

‫‪4.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.67‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.89‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.25‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪10,33 9 12.60 4 15.00 2 15.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪033‬‬

‫ﻣﺣﯾﻣداﺗﺳﻲ ﺻﺎﺑر‬

‫‪12,18 9 12.06 4 15.00 2 12.66 3 10.00 1 10.00 1 10.00 2 15.63 1 18.00 1 13.25 18 10.33 6 10.00 6 10.00 6 11.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪10,88 9 10.20 4 15.00 2 10.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.83‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.61‬‬

‫‪7.11‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15.75‬‬

‫‪14.50‬‬

‫‪15.50‬‬

‫‪14.75‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.88‬‬

‫‪14.25‬‬

‫‪12.75‬‬

‫‪16.38‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪7.50‬‬

‫‪12.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪7.50‬‬

‫‪12.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.75‬‬

‫‪7.75‬‬

‫‪4.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.66‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9.26‬‬

‫‪034‬‬

‫ﻣداش ﺣﯾدر‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16.25‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪035‬‬

‫ﻣزﯾﺎﻧﻲ ﺳﻠﻣﻰ‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.17‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.06‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪15.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪036‬‬

‫ﻣزﯾﺎﻧﻲ ﻣروة‬

‫‪4.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.67‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.56‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.75‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.50‬‬

‫‪9,35 9 11.36 4 14.00 2 12.91 0‬‬

‫‪11‬‬

‫‪037‬‬

‫ﻣﺷﺎطﻲ ﺑﺛﯾﻧﺔ‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.33‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.78‬‬

‫‪15.37 12‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.69‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪11,43 9 12.00 4 15.00 2 14.50 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪10.66‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9.26‬‬

‫‪9,54 6‬‬

‫‪038‬‬

‫ﯾﺧﻠف وﺳﯾﻠﺔ‬

‫‪4.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.67‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.25‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8.16‬‬

‫‪9,93 9 10.06 4 14.00 0‬‬

‫‪039‬‬

‫اﻟﻌﺎﯾب ﻋﺑد اﻟﻐﺎﻧﻲ‬

‫‪2.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.33‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4.11‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13.25‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.66‬‬

‫‪8,37 4‬‬

‫‪040‬‬

‫ﺑراﻫﺎﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ‬

‫‪5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.67‬‬

‫‪10,82 9 12.76 4 15.00 2 11.66 3 12.75 1 10.00 1 10.00 2 13.31 1 11.00 1 15.62 6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9.26‬‬

‫‪9‬‬

‫‪18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪30‬‬

‫‪041‬‬

‫ﺑرﺣﺎل أﺣﻼم‬

‫‪12.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12,94 9 14.80 4 15.00 2 17.50 3 12.00 1 13.50 1 13.50 2 15.13 1 12.00 1 18.25 12 9.83‬‬

‫‪30‬‬

‫‪042‬‬

‫ﺑرﻛﺎت اﻟﺣﺳﺎن‬

‫‪8.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪10,78 9 10.86 4 10.00 2 10.66 3 11.50 1 13.00 1 13.00 2 10.06 1 10.00 1 10.12 18 10.83 6 16.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪043‬‬

‫ﺑﻠﺣﯾﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺣﻣزة‬

‫‪5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪10,28 9 10.20 4 15.00 2 10.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪044‬‬

‫ﺑﻠﻌرﯾﺑﻲ اﯾﻣﺎن‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.33‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12,31 9 14.80 4 15.00 2 15.00 3 14.50 1 16.00 1 16.00 2 12.56 1 10.00 1 15.12 12 9.44‬‬

‫‪30‬‬

‫‪11.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11.50‬‬

‫‪045‬‬

‫ﺑﻠﻛرﻓﺔ ﻣﺣﻣد ﻟﻣﯾن‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.83‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.94‬‬

‫‪046‬‬

‫ﺑن ﺛﻠﺟون ﻣرﯾم‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.50‬‬

‫‪10,95 9 12.33 4 15.00 2 13.33 3 10.00 1 11.50 1 11.50 2 14.25 1 12.00 1 16.50 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪047‬‬

‫ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ واﻓﯾﺔ‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.17‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.72‬‬

‫‪12,53 9 14.13 4 15.00 2 16.83 3 11.00 1 15.00 1 15.00 2 15.63 1 16.00 1 15.25 6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪048‬‬

‫ﺑن ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎء‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.17‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.72‬‬

‫‪11,30 9 14.13 4 15.00 2 16.33 3 11.50 1 10.00 1 10.00 2 14.94 1 15.00 1 14.87 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪049‬‬

‫ﺑن ﻋرﯾﺑﺔ أﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪16.33‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.78‬‬

‫‪10,71 9 11.13 4 15.00 2 11.33 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪050‬‬

‫ﺑو ﻟﻛﺣل ﻓﺎﺋزة‬

‫‪8.00‬‬

‫‪12,39 9 14.30 4 15.00 2 17.00 3 11.25 1 14.00 1 14.00 2 12.69 1 10.00 1 15.37 18 10.33 6 12.50 6 10.50 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪051‬‬

‫ﺑواﻟﺻوف ﻓ﷼‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.67‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.89‬‬

‫‪6‬‬

‫‪15.75‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.88‬‬

‫‪2‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6.50‬‬

‫‪10,09 9 10.13 4 15.00 2 11.33 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪052‬‬

‫ﺑوﺷﻣﺎﻟﺔ ﺧدﯾﺟﺔ‬

‫‪4.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.67‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.22‬‬

‫‪0‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4.50‬‬

‫‪9,71 9 10.80 4 15.00 2 15.00 0‬‬

‫‪12‬‬

‫‪053‬‬

‫ﺑوﻋرة إﻟﯾﺎس‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.50‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.17‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.25‬‬

‫‪11,32 9 14.40 4 15.00 2 14.00 3 14.50 1 15.50 1 15.50 2 12.63 1 18.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪054‬‬

‫ﺑوﻓراح ﺷروق‬

‫‪5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.83‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.94‬‬

‫‪10,48 9 12.80 4 10.00 2 14.50 3 12.50 1 12.50 1 12.50 2 12.38 1 10.00 1 14.75 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪055‬‬

‫ﺟﻐﺎدر ﺑﻼل‬

‫‪4.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.33‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.44‬‬

‫‪056‬‬

‫ﺣﺑﺷﻲ ﺧوﻟﺔ‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.67‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11,95 9 15.06 4 12.00 2 16.16 3 15.50 1 10.00 1 10.00 2 13.13 1 10.00 1 16.25 12 8.89‬‬

‫‪30‬‬

‫‪057‬‬

‫ﺣﻣراوي اﯾﻣﺎن‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.17‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11,43 9 13.20 4 15.00 2 11.00 3 14.50 1 11.00 1 11.00 2 13.88 1 11.00 1 16.75 6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪058‬‬

‫ﺣﯾون أﻣﯾﻣﺔ‬

‫‪12.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.50‬‬

‫‪12,69 9 14.33 4 15.00 2 16.33 3 12.00 1 13.50 1 13.50 2 13.38 1 10.00 1 16.75 18 10.72 6 12.67 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪10,73 9 12.60 4 15.00 2 14.00 3 10.00 1 10.00 1 10.00 2 11.81 1 10.00 1 13.62 6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪13,41 9 11.93 4 15.00 2 16.33 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪8.39‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.50‬‬

‫‪9.75‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.81‬‬

‫‪11.75‬‬

‫‪10.88‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7.50‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪6.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.66‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9.26‬‬

‫‪8,45 6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.62‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14.75‬‬

‫‪2‬‬

‫‪12.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪9.20‬‬

‫‪8,64 6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪059‬‬

‫راﺑﺣﻲ رﯾم‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13.67‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.56‬‬

‫‪060‬‬

‫ﺳﻌﯾدي ﺷﯾﻣﺎء‬

‫‪12.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11.67‬‬

‫‪6‬‬

‫‪15.25 18 12.56‬‬

‫‪061‬‬

‫ﺷﻌور أﻧﯾس‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪062‬‬

‫ﺷﻧدارﻟﻲ ﺑراﻫم اﯾﻣﺎن‬

‫‪8.00‬‬

‫‪12,39 9 14.20 4 12.00 2 14.50 3 15.00 1 14.00 1 14.00 2 12.88 1 10.00 1 15.75 18 10.28 6 11.83 6 11.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪063‬‬

‫ﺷﻧﻲ ﻋﺎﺋﺷﺔ‬

‫‪13,54 9 14.60 4 15.00 2 16.00 3 13.00 1 12.00 1 12.00 2 16.50 1 18.00 1 15.00 18 10.94 6 11.83 6 11.00 6 10.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪064‬‬

‫ﻏراس ﺻﻔﺎء‬

‫‪9.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.83‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.28‬‬

‫‪11,18 9 12.53 4 15.00 2 13.33 3 10.50 1 12.50 1 12.50 2 15.00 1 16.00 1 14.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪065‬‬

‫ﻏﻧﺎم ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.67‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.56‬‬

‫‪10,52 6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪7.67‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16.63‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪9,98 9 11.13 4 10.00 2 11.83 3 11.00 1 10.00 1 10.00 2 12.00 1 10.00 1 14.00 6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9.40‬‬

‫‪18‬‬

‫‪066‬‬

‫ﻓرﺧﻲ ﻟﯾﻧدة‬

‫‪10.00‬‬

‫‪10,54 9 10.20 4 15.00 2 10.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪067‬‬

‫ﻗﺻوار ﺑﺷرى‬

‫‪13,97 9 14.13 4 15.00 2 15.83 3 12.00 1 11.00 1 11.00 2 17.38 1 18.00 1 16.75 18 12.06 6 13.67 6 11.50 6 11.00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10.83‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12.00 18 10.28‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪068‬‬

‫ﻗوارﯾر أﻣﯾﻧﺔ‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.67‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.62‬‬

‫‪0‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13.81‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪069‬‬

‫ﻛرﻛود ﻟﯾﻠﻰ‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪14.25 12‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.13‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪11,19 9 14.10 4 15.00 2 15.00 3 12.75 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪070‬‬

‫ﻟطرش ﺻﻔﯾﺔ‬

‫‪11.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.33‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.11‬‬

‫‪6‬‬

‫‪13.25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪15.63‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪11,36 9 10.20 4 15.00 2 10.00 0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪071‬‬

‫ﻟﻛﺣل وﻓﺎء‬

‫‪9.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.33‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9.44‬‬

‫‪11,48 9 13.80 4 15.00 2 15.00 3 12.00 1 10.50 1 10.50 2 11.88 1 10.00 1 13.75 6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪072‬‬

‫ﻣﻌﺎرﻓﯾﺔ ﻧﺳرﯾن‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.50‬‬

‫‪10,66 9 11.66 4 15.00 2 11.66 3 10.00 1 13.50 1 13.50 2 11.94 1 10.00 1 13.87 6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8.60‬‬

‫‪9,67 6‬‬

‫‪15‬‬

‫اﻟرﻗم‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72


Documents similaires


Fichier PDF fichier pdf sans nom 16
Fichier PDF fichier pdf sans nom 6
Fichier PDF 3
Fichier PDF fichier pdf sans nom
Fichier PDF fichier pdf sans nom 1
Fichier PDF fichier pdf sans nom


Sur le même sujet..