كتاب قطوف من أقوال المشاهير.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 4/41

Page 1 2 3 45641Aperçu texte


‫حكڄي حهلل ٓزلخنو ً ط‪٬‬خٿَ ٻڄخ ّنزِٰ‬
‫ٿـالٽ ً ؿيو ً ‪ْ٨٫‬ڂ ٓڀ‪٤‬خنو ‪٫‬ڀَ‬
‫‪ٌ٫‬نو ٿِ ٳِ اطڄخځ ىٌح حٿټظخد‪.‬‬

‫حٗټَ ٻپ ڃن ٓخ‪٫‬ينِ ٳِ حنـخُ ىٌح‬
‫حٿټظخد‪،‬ڃن ٷَّذ أً ڃن ر‪ْ٬‬ي‪،‬رخٿٸڀْپ‬
‫أً رخٿټؼَْ أٷٌٽ ٿيڂ "ٗټَح ٿټڂ"‪.‬‬

‫ڃيًنش ٓلَ حٿ‪٬‬ڀڂ ًحألىد ‪www.fawaides.blogspot.com‬‬

‫‪4‬‬