كتاب قطوف من أقوال المشاهير.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 41/41

Page 1...39 40 41Aperçu texte


‫‪164‬‬

‫ٻٌٿْض‬

‫ًٍحثْش ٳَنْٔش‪.................................................................‬‬

‫ڃن أٷٌحٽ‬

‫‪140‬‬

‫حٿ‪ٜ‬ٴلش‬

‫‪165‬‬

‫ٓڀٴخىًٍ ىحٿِ‬

‫ٍٓخځ أٓزخنِ‪..................................................................‬‬

‫‪141‬‬

‫‪166‬‬

‫‪ٛ‬ڄٌّپ ؿٌنٌٔڅ‬

‫ڃئٿٲ انـڀُِْ‪................................................................‬‬

‫‪141‬‬

‫‪167‬‬

‫‪ٌٛ‬ٳْخ ٿٌٍّن‬

‫ڃڄؼڀش اّ‪٤‬خٿْش‪..................................................................‬‬

‫‪143‬‬

‫‪168‬‬

‫‪٣‬و كْٔن‬

‫أىّذ ًنخٷي ڃ‪...........................................................َُٜ‬‬

‫‪144‬‬

‫‪169‬‬

‫‪٫‬ڄَ حٿڄوظخٍ‬

‫ٷخثي حٿڄٸخًڃش حٿڀْزْش ‪ٟ‬ي حالٓظ‪٬‬ڄخٍ حالّ‪٤‬خٿِ‪............................‬‬

‫‪144‬‬

‫‪170‬‬

‫ٯخرَّْپ الًد‬

‫ٻخطذ رٌٿنيُ أٿڄخنِ‪..........................................................‬‬

‫‪145‬‬

‫‪171‬‬

‫ٯٔخڅ ٻنٴخنِ‬

‫ٻخطذ ٳڀٔ‪ْ٤‬نِ‪.................................................................‬‬

‫‪145‬‬

‫‪172‬‬

‫ٳَؿْنْخ ًًٿٲ‬

‫ڃئٿٴش انـڀِّْش‪................................................................‬‬

‫‪146‬‬

‫‪173‬‬

‫ٳَّيٍّٖ نْظ٘و‬

‫ٳْڀٌٔٱ أٿڄخنِ‪...............................................................‬‬

‫‪147‬‬

‫‪174‬‬

‫ٳڀْټْ ٳخٍّ‬

‫أىّذ ًٗخ‪ َ٫‬ٿزنخنِ‪..........................................................‬‬

‫‪149‬‬

‫‪175‬‬

‫ٳْټظٌٍ ىٌٯٌ‬

‫أىّذ ًٗخ‪ً َ٫‬ڃَٔكِ ٳَنِٔ‪............................................‬‬

‫‪149‬‬

‫‪176‬‬

‫ٳْنٔنض ٳخڅ ٯٌم‬

‫ٍٓخځ ًٳنخڅ ىٌٿنيُ‪.........................................................‬‬

‫‪150‬‬

‫‪177‬‬

‫أكڄي ڃلڄي ‪ٌ٫‬ٱ‬

‫ٻخطذ ً ڃئٿٲ ڃ‪.......................................................َُٜ‬‬

‫‪151‬‬

‫‪178‬‬

‫ّخَٓ ‪َ٫‬ٳخص‬

‫ُ‪ْ٫‬ڂ ًڃنخ‪ٟ‬پ ٳڀٔ‪ْ٤‬نِ‪.....................................................‬‬

‫‪152‬‬

‫‪179‬‬

‫‪٫‬ڄَ حٿوْخځ‬

‫‪٫‬خٿڂ ًٗخ‪ َ٫‬ٳخٍِٓ‪153 ..........................................................‬‬

‫‪180‬‬

‫ٗخٍٿِ ٗخرڀن‬

‫ڃڄؼپ ٻٌڃْيُ انـڀُِْ أڃَّټِ‪............................................‬‬

‫‪154‬‬

‫‪181‬‬

‫ًّن ىحَّ‬

‫ٻخطذ أڃَّټِ ًڃوظ‪ ٚ‬رخٿظلٴِْ حٿٌحطِ ًحٿظنڄْش حٿزَّ٘ش‪.............‬‬

‫‪155‬‬

‫ڃڀلٶ ‪ :‬ٳيَّ حٿ٘و‪ْٜ‬خص كٔذ حألرـيّش‪.............................................................................‬‬

‫‪156‬‬

‫ٳيَّ حٿټظخد ‪...................................................................................................................‬‬

‫‪164‬‬

‫ڃيًنش ٓلَ حٿ‪٬‬ڀڂ ًحألىد ‪www.fawaides.blogspot.com‬‬

‫‪41‬‬