كتاب قطوف من أقوال المشاهير.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 6/41

Page 1...4 5 67841Aperçu texte


‫أٳال‪ٌ٣‬څ‬
‫ٳْڀٌٔٱ اٯَّٸِ‬

‫ٻن ٿ‪ْ٤‬ٴخً‪ ،‬ألڅ ٻپ ٗو‪ ٚ‬طٸخرڀو ّٸخطپ رَ٘حٓش ٳِ ڃ‪َ٬‬ٻش ڃخ‪.‬‬
‫حٿظٴټَْ كٌحٍ حٿًَف ڃ‪ً ٪‬حطيخ‪.‬‬
‫حٿلْخس أڃپ‪ ،‬ٳڄن ٳٸي حألڃپ ٳٸي حٿلْخس‪.‬‬
‫ٯخّش حألىد أڅ ّٔظلِ حٿڄَء ڃن نٴٔو أًال‪.‬‬
‫أ‪٬ٛ‬ذ أنٌح‪ ٩‬حٿ‪ٜ‬يحٷش ٻخٳش ىِ ‪ٛ‬يحٷش حٿڄَء ٿنٴٔو‪.‬‬
‫ٻپ انٔخڅ ّ‪ٜ‬زق ٗخ‪ َ٫‬حً اًح الڃْ ٷڀزو حٿلذ‪.‬‬
‫ًكيىڂ حألڃٌحص ٗييًح نيخّش حٿلَد‪.‬‬
‫ال طُؼَزِ‪ِّ٫ ٢‬ڄش أكي ّلٸٶ طٸيڃخ ڃظٌح‪ٛ‬ال ًاڅ ٻخڅ ر‪ْ٤‬جخ‪.‬‬
‫ال ط‪٤‬ڀذ َٓ‪٫‬ش حٿ‪ ٬‬ڄپ رپ طـٌّيه‪ ،‬ألڅ حٿنخّ ال ّٔؤٿٌنٺ ٳِ ٻڂ ٳَٯض ڃنو رپ ّن‪ًَ٨‬څ اٿَ اطٸخنو ًؿٌىس ‪ٛ‬ن‪٬‬و‪.‬‬
‫نلن ڃـخنْن اًح ٿڂ نٔظ‪ ٪٤‬أڅ نٴټَ‪ً ،‬ڃظ‪ٜ٬‬زٌڅ اًح ٿڂ نَى أڅ نٴټَ‪٫ً ،‬زْي اًح ٿڂ نـَإ أڅ نٴټَ‪.‬‬
‫حٿ‪٬‬ٴْٲ ىٌ ‪ٛ‬خكذ حٿنٴْ حٿظِ حنظ‪َٜ‬ص ‪٫‬ڀَ ٍٯزخطيخ ًٯڀزض كزيخ ٿڀڄڀٌحص‪.‬‬
‫ٷڀْپ ڃن حٿ‪٬‬ڀڂ ڃ‪ ٪‬حٿ ‪٬‬ڄپ رو أنٴ‪ ٪‬ڃن ٻؼَْ ڃن حٿ‪٬‬ڀڂ ڃ‪ ٪‬ٷڀش حٿ‪٬‬ڄپ رو‪.‬‬

‫ڃيًنش ٓلَ حٿ‪٬‬ڀڂ ًحألىد ‪www.fawaides.blogspot.com‬‬

‫‪6‬‬