Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact4 Règlement 2017 Allocation Etudes Licence version Laos .pdfNom original: 4-Règlement-2017_Allocation_Etudes_Licence_version_Laos.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Writer / LibreOffice 5.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/09/2017 à 11:53, depuis l'adresse IP 202.62.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 218 fois.
Taille du document: 165 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)

Aperçu du document


ທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ
ສົກປີ 2017-2018
ຄະນະກຳາມາທິການພາກພ້ນນອາຊີີ-ປາຊີີຟິກ

ຂໍກ
ໍ ້ ນນ
ໍ ດດໃນກນນຂໍທນນ

ປະກນດເປີດຮ ັບຄ ໍນຮອ
້ ງຂໍທນນເລີມແຕວ
ວ ັນທີ 15 ກ ັນຍນ ຫນ 15 ຕຸລນ 2017
1. ຈຸດປະສ ດງ
້ ມນສ
ວ ັ ຂອງພນກ
ແຈງກນນກ
ຽວ ວກ ັບກນນສະໜອງທນນກນນສນກສນສະບ ັບນີແ

ວ ໍນລ ັບນ ັກສນກສນທີວ ໄດລ
້ ດງທະບຽນຮຽນລະດ ັບປະລນນຍນຕີສນຍພນສນຝຣງ

ວ ັ ໂກໂນນີໃນຂ ດງເຂດອນຊີຕນເວັນອອກສຽວ ງໃຕ ້ (ຫວຽດນນມ, ກນປ່
ວນຊນຢູ່ໃວ ນສະຖນ ບ ັນທີວເປັນສະມນຊນກຂອງອ ດງກນນມະຫນວນທະຍນໄລຝຣງ
ໍ ເຈຍ,
ລນວ). ກນນສະໜອງທນນກນນສນກສນແມນຈະອີ
ງໃສເວ ງືວ ອນໄຂທນງດນ້ ນສ ັງຄ ດມເປັນຫຼ ກ
ັ ເພືວ ອຊວ

ວ ຍເຫຼືອນ ັກສນກສນທີວ ມີຖນນະຫຍຸງ້ ຍນກທນງດນ້ ນກນນ
ວັ .
ເງນນທີວ ຮຽນຢູ່ສ
ວ ນຍພນສນຝຣງ

ວ ັ ໃນລະດ ັບປະລນນຍນຕີສນມເຂດ້ນໄປເບນວ ງໄດທ
ລນຍຊືວ ສນຂນວນຊນຮຽນທີວ ເປັນພນສນຝຣງ
້ ວ ີເວບໄຊດນ້ ນລຸມ
ວ ນີ:້

http://www.auf.org/bureau-asie-pacifique/actions-regionales/formations-francophones-chuyen-nganh-i-hc-phap-ng/

2. ເງືວ ອນໄຂຂອງຜ່ສ
້ ະໝ ັກຂໍທນນ
ວ ັ ໃນປະເທດຂອງຕ ດນເຊນວງ
ທນນກນນສນກສນແມນກນນຊ

ນ ນ ັກສນກສນທີວ ລ ດງທະບຽນຮຽນຢູ່ໃວ ນສນຍພນສນຝຣງ

ວ ຍເຫຼືອທນງດນ້ ນກນນເງນນໃຫແ
້ ກບ
ວ ັນດນນນສດ
້ດ .
ກນນຊວ
ງໃສເວ ງືວ ອນໄຂສະຖນນະທນງດນ້ ນສ ັງຄ ດມຂອງນ ັກຮຽນເປັນຕນຕໍ
ວ ຍເຫຼືອແມນຈະອີ


ວ ັ ໂກໂຟນທີວ
ບ ັນດນນ ັກສນກສນບໍວ ວນວ ຈະມນຈນກປະເທດ ລນວ, ຫວຽດນນມ, ກນປ່
ໍ ເຈຍ ທີລ ດງທະບຽນຮຽນໃນສ ດກຮຽນ2017-2018 ຢູ່ໃວ ນສນຍຝຣງ
້ ໍນໂດຍອ ດງກນນ AUF.
ຊີນ

ຢູ່ໃວ ນໜັງສືສະແດງເຈດຈນນ
ໍ ດງຕອ
ດ ຂອງກນນ (ຕ ດວຢູນວ ງ : ອ ັດຕນຄນວ ລ ດງທະບຽນຮຽນ). ທນນກນນ
້ ງໄດລ
້ ະບຸວ ດງເງນນທີວ ຕອ
້ ງກນນຂໍ ແລະ ເຫດຜນ
ສນກສນປະຈນປີ

ນມນທນ
ກນນຊຽວ ວຊນນລະດ ັບພນກພື້ນ
ໍ ແມນຈະໄດ້ ັບກນນອນນຸມດໂດຍຄະນະກ

(CRE)

ໂດຍອີງໃສເວ ອກະສນນຮອ
້ ງຂໍໃນວ ດງເງນນ

ວ ັ ນີ້ : ປະເພດ A ມີວ ດງເງນນທັງໝດ
ຊວ
ໍ ດດໄວມ
ດ 300 USD ແລະ ປະເພດ B ມີວ ດງເງນນ 150 USD.
ວ ຍ ເຫຼືອທີວ ກນນ
້ ີ 2 ປະເພດດງ
ວ ັ ນີ:້
ເພືວ ອຂໍທນນກນນສນກສນ, ຜ່ຮ
້ ອ
້ ງຂໍຕອ
້ ງໄດກ
້ ະກຽມດງ
ວ ັ ໂກໂຟນຂອງສະຖນບ ັນທີວເປັນສະມນຊນກຂອງອ ດງກນນ
ລ ດງທະບຽນຮຽນຢູ່ໃວ ນສ ດກກນນສນກ 2017-2018 ຢູ່ໃວ ນສນຍຝຣງ

AUF,

ກະກຽມເອກະສນນຕໍວ ໄປນີໃ້ ຫຄ
້ ດບຖວ
້ ນເຊັວ ນ : ໃບຊີວະປະວ ັດຫຍໍ,້ ໃບຄະແນນຈ ດບມໍ 6 ສ ໍນລ ັບນ ັກສນກສນປີ 1, ໃບສ ໍນເນດນປະກນ
ສະນນຍະບ ັດ,ເອກະສນນຄ ໍນຮອ
ໍ ດດໄວໃ້ ນໃບແຈງ້ ກນນ.
້ ງຂໍທນນຕອ
້ ງສວງດ ພນຍໃນໄລຍະເວລນທີວ ກນນ

3. ຮ່ບແບບກນນຄ ັດເລືອກຜ່ໄ
້ ດຮ
້ ັບທນນ

ຄ ໍນນ ໍນ
ພວກເຮດນຂໍແຈງໃຫ

ັນຂອງລ ັດເຊນວງມີພນລະກນດເຂືວ ອນໄຫວຖືກຕອ

້ ັນດນຜ່ຮ
້ ອ
້ ງຂໍທນນທຸກທນວ ນຊນບວນວ ອ ດງກນນ AUF ບໍວ ແມນສະຖນບ

້ ງຕນມລະບຽບ

້ດ ວ.
້ດ
ວ ັ ນນກນນສະຫນອງກນນຊ
ກ ດດໝນຍໃນດນ້ ນກນນສນກສນຊນສງ
ແລະ ກນນຄນຄ
ດງ

ັ້
ັ້
ວ ຍເຫຼືອທນນກນນສນກສນບໍວ ໄດໝ
້ ນຍເຖນງກນນຮ ັບເອດ ນຜ່ທ
້ ວ ີໄດ ້

້ ໍນນ ດດໃນກນນຂໍທນນ –
ຂໍກ

ທນນກນນສນກ - ສ ດກປີ 2017-2018

ຄະນະກ ໍນມະກນນພນກພື້ນອນຊີປນຊີຟນກ

Page 1 / 4

ຮ ັບສນດຜ ດນປະໂຫຍດໂດຍອ ດງກນນ
ເລືອກ.

AUF ຫຼນ ກນນສນ້ ງຄວນມສ ໍນພັນໃນວຽກງນນ ຫຼື ສນຍພດວພັນໃດໜນວ ງລະຫວນວ ງ AUF ກ ັບຜ່ສ
້ ະຫມ ັກທີວຖືກ

ວ ັ ນນເງນ
ວ ັ ກນວ ວນີບ
້ ວ ໍໄດກ
ດງ
ັ ້ ນຊວ
ວ ຍເຫຼືອດງ
້ ຽວ ວຂອ
້ ງກ ັບເງນນເດືອນ

ຫຼື

ຄນວ ຕອບແທນໃນຮ່ບແບບໃດໆເນືວ ອງຈນກວນວ ມນບໍວ
ັ ມີຜ ດນຕອບແທນຈນກນນເຮັດ

ວຽກງນນໃດໜນວ ງທີວ ພນຍໃຕກ
້ ນນຄຸມ
້ ຄອງດ່ແລຂອງອ ດງກນນ AUF. ກນນສນກສນ ແລະ ກນນຝນກອ ດບຮ ດມຂອງຜ່ໄ້ ດຮ
້ ັບທນນຊວ
ວ ຍເຫຼືອຍ ັງຄ ດງຢູ່ພ
ວ ນຍໃຕ ້
ກ ດດລະບຽບກ ດດໝນຍທີວມີຜ ດນບ ັງຄ ັບໃຊຢູ
້ ່ໃວ ນສະຖນບ ັນກນນສນກສນຂອງຕ ດນທີວຮຽນຢູ່ໃວ ນປະຈຸບ ັນ.
ນອກຈນກນີ,້

AUF ຈະບໍວ ມີກນນໃຊອ
ັ ຂໍທນນກນນສນກສນຈນກ
້ ໍນນນດທນງວນໄນ ແລະ / ຫຼື ກນນຄວບຄຸມໃດໆຕໍວ ຜ່ໄ້ ດຮ
້ ັບທນນກນນສນກສນ. ຜ່ສ
້ ະໝກ

AUF ຈະໄດຮ
້ ັບກນນສະໜັບສະໜ່ນຢູນວ ງເຕັ ມທີວ ໃນກນນຊອກຫນກນນປະກອບສວ
ວ ນອືວ ນໆເພືວ ອຕອບສະຫນອງຄວນມຕອ
້ ງກນນທັງຫມ ດດທີວພດບໃນໄລ
ຍະກນນຮຽນຂອງລນວ, ໂດຍສະເພນະທີວ ສະຖນບ ັນກນນສນກສນທີວ ລນວຮຽນຢູ່.ວ

ຂນຕອນຕ
ນວ ງໆໃນກນນຂໍທນນ
ັ້

ຜ່ສ
ນວ ນເວັບໄຊຕໍວ ໄປນີ້
ັ ຂໍທນນຕອ
ັ້
້ ະໝກ
້ ງຕືວ ມແບບຟອມທີວ ກຽວ ວຂອ
້ ງຜນວ ນທນງອນນເຕີເນັດເທດວ ນນນໂດຍຜ
(https://formulaires.auf.org/)
ໝນຍຄວນມວນວ ບໍວ ໃຫສ
້ ວງດ ຫຼ ນຍເທືວ ອ.

ພນຍໃນໄລຍະເວລນທີວ ກນນ
ໍ ດດໃຫ.້

:

ຜ່ສ
ັ ຂໍທນນທຸກໆຄ ດນມີສດ
ນ ຢູືວ ນຄ ໍນຮອ
້ ະໝກ
້ ງຂໍທນນໄດແ
້ ຕເວ ທືວ ອດຽວ

ພນຍຫຼ ງັ ທີວ ໄດຮ
ກນນຊຽວ ວຊນນຂອງ AUF ປະ
ດ ຈະໄດຖ
ື ນ ໍນສວງດ ໄປໃຫຄ

້ ັບກນນກວດສອບເອກະສນນຂອງເຂດນເຈດນ້ , ເອກະສນນທັງໝດ
້ ກ
້ ະນະກນມນທນ
້ນອນຊີປນ-ຊີຟນກ.
ຈນພນກພື


ບ ັນດນເອກະສນນຄ ໍນຮອ
ກພນຈນລະນນຮ ັບຮອງເອດ ນໂດຍອີງໃສເວ ງືວ ອນໄຂທນງດນ້ ນສ ັງຄ ດມ
້ ງຂອງຜ່ຢູ
້ ວ ືນຂໍທນນແມນຈະຖື


ວ ັ ຢູ່ບ
ແລະ ຈະຖືກສວງດ ເຂດ້ນໄປຂໍຄ ໍນຄນດເຫັ ນນ ໍນຜ່ຮ
້ ັບຜນດຊອບກນນສນດສອນພນສນຝຣງ
ວ ອ
ວ ນທີວ ຜ່ກ
້ ຽວ ວລ ດງທະບຽນຮຽນ ແລະ ອີງໃສຂ
ວ ອບເຂດວ ດງເງນນທີວ ມີ
ຢູ່ຕ
ວ ດວຈນງ. ເອກະສນນທຸກຢູນວ ງຈະບໍວ ໄດສ
້ ວງດ ກ ັບຄືນໃຫຜ
້ ່ຢູ
້ ວ ືນຄ ໍນຮອ
້ ງຂໍທນນ.
ວ ັ ນີ:້
ບ ັນດນເງືວອນໄຂຕນວ ງໆທີວ ຈະໃຊເ້ ປັນເກນໃນກນນຄ ັດເລືອກມີດງ


ສະຖນນະສວ
ວ ນຕ ດວ ແລະ ຂອງຄອບຄ ດວຜ່ຮ
້ ອ
້ ງຂໍທນນ;

ຄວນມຫນວ ງໄກລະຫວນວ ງທີວ ພັກອນໄສ ແລະ ສະຖນນທີວ ຮນວ ໍ ຮຽນ

ໃນກໍລະນີເອກະສນນມີເງືວ ອນໄຂເທດວ ນທຽມກ ັນ, ຜ່ຮ

ີ ະແນນດີແມນຈະໄດ
້ ອ
້ ງຂໍທວ ີເປັນເພດຍນງ ແລະ / ຫຼື ຜ່ທ
້ ວ ີມນຄ

້ ັບສນດທນພນເສດ;
ວັ .
ຄ ໍນຄນດເຫັ ນຂອງຜ່ຮ
້ ັບຜນດຊອບກນນຮຽນກນນສອນພນສນຝຣງ

4. ເງືວ ອນໄຂຂອງກນນຊວ
ວ ຍເຫຼືອ
ທນນກນນສນກສນແມນຈະອນນຸ
ມດໃຫ້ ໍນລ ັບ 1 ສ ດກຮຽນ. ຜ່ຂ
້ ໍທນນຈະຕອ
້ ງໄດຢູ
້ ວ ືນຄ ໍນຮອ
້ ງຂໍທນນອີກທຸກໆປີ ສ ໍນລ ັບສ ດກຮຽນໃໝ.ວ

5. ຮ່ບແບບຂອງກນນໃຫເ້ ງນນຊວ
ວ ຍເຫຼືອ
ວ ັ ໂກໂຟນ (ໃນຕອນທນວ ຍຂອງທຸກໆພນກຮຽກ). ທນນກນນ
ເງນນທນນກນນສນກສນຈະຖືກແບງວ ຈນຍເປັ
ນ 2 ງວດສ ໍນລ ັບນ ັກສນກສນທີວ ຮຽນຢູ່ສ

ວ ນຍຝຣງ

ວ ັ ນີ້ : ປະເພດ A ມີ
ສນກສນໝ ດດປີ ຈະຖືກອນນຸມດໃຫ


ໍ ດດໄວມ
້ ັກສນກສນໂດຍອີງໃສໂວ ດຍເອກະສນນຮອ
້ ງຂໍໃນວ ດງເງນນຊວ
ວ ຍເຫຼືອທີວ ກນນ
້ ີ 2 ປະເພດດງ
ວ ດງເງນນທັງໝ ດດ 300 USD ແລະ ປະເພດ B ມີວ ດງເງນນ 150 USD.
ຖນ້ ຫນກວນວ ສະຖນບ ັນກນນສນກສນທີວ ຜ່ຂ
ດງກນນ
້ ໍທນນຮຽນຢູ່ແ
ວ ຈງມນທນງອ


AUF ໃຫຢູ
ໍ ດດ, ຫຼື ຖນ້ ວນວ ເງືວ ອນໄຂຂອງຜ່ໄ້ ດຮ
້ ຸດເຊດ ນໃຫທ
້ ນນກອ
ວ ນກນນ
້ ັບ

້ ນນ
ວັ
ທນນບໍວ ສນມນດບໍວ ຖ
ື ກ ັບຂໍກ
ໍ ດດຂອງກນນໃຫທ
ນ ຈະລະຫງບັ ຫຼື ຍ ດກເລີກກນນຈນວ ຍເງນນທນນຊວ
ວ ກ
້ ນນຊວ
ວ ຍເຫຼືອແລວ
້ ທນງອ ດງກນນ AUF ມີມີສດ
ວ ຍເຫຼືອດງ
ກນວ ວໃນງວດຖ ັດໄປ.

້ ັງຄ ັບຂອງສະຖນບ ັນ
6. ຂໍບ
ສະຖນບ ັນກນນທີວນ ັກສນກສນທີວ ໄດທ
້ ນນຮຽນຢູ່ຕ
ວ ອ
້ ງໄດປ
້ ະຕນບ ັດດງວ ັ ນີ້ :
້ ນນ
້ ນວ ງຖືກຕອ
ຕອ
ໍ ດດສະບ ັບນີຢູ
້ ງກວດສອບໃຫແ
້ ນໃວ ຈວນວ ຜ່ໄ້ ດຮ
້ ັບທນນຊວ
ວ ຍເຫຼືອໄດປ
້ ະຕນບ ັດຕນມຂໍກ
້ ງ ;

ວ ັ ກນວ ວ ;
ຕອ

ີ ນນຢູຸດເຊດ ນກນນຮຽນຂອງຜ່ທ
້ ງແຈງໃຫ

້ ນງອ ດງກນນ AUF ຮ ັບຊນບຢູນວ ງຮີບດວ
ວ ນໃນກໍລະນີມກ
້ ວ ີໄດຮ
້ ັບທນນດງ

້ ນນ
ຕອ
ີ ນນປະຕນບ ັດຂໍກ
ໍ ດດກ ດດລະບຽບທີວຖືກບ ັງຄ ັບໃຊໃ້ ນສະຖນບ ັນກນນສນກສນຢູນວ ງເຄັວ ງຂ ັດ.
້ ງຮ ັບປະກ ັນວນວ ຜ່ທ
້ ວ ີໄດຮ
້ ັບທນນໄດມ
້ ກ

້ ໍນນ ດດໃນກນນຂໍທນນ –
ຂໍກ

ທນນກນນສນກ - ສ ດກປີ 2017-2018

ຄະນະກ ໍນມະກນນພນກພື້ນອນຊີປນຊີຟນກ

Page 2 / 4

7. ໄລຍະເວລນເປີ ດ-ປນ ດກນນຢູືວ ນຄ ໍນຮອ
້ ງຂໍທນນ8.

15 ກ ັນຍນ 2017 : ເລີວ ມປະກນດກນນເປີ ດຮ ັບຄ ໍນຮອ
້ ງຂໍທນນ
15 ຕຸລນ 2017 : ປນ ດຮ ັບຄ ໍນຮອ
້ ງຂໍທນນ

ພະຈນກ 2017 : ປະກນດຜ ດນຂອງຜ່ທ
້ ວ ີຈະໄດຮ
້ ັບທນນ (ລນຍຊືວ ຢູ່ໃວ ນບ ັນຊີສຸດທນ້ ຍ).

ເອກະສນນທີວ ຜ່ຍ
ື ທນນຕອ
້ ວ ນຂໍ
້ ງປະກອບໃຫຄ
້ ດບຖວ
້ ນ

ເອກະສນນຍືວ ນຂໍທນນຕອ
ນວ ນທນງເວບໄຊນີ້ : (https://formulaires.auf.org/) ພນຍໃນໄລຍະ
ື ນວ ນທນງອອນລນຍເທດວ ນນນໂດຍພ
ັ້
້ ງໄດຕ
້ ວ ມຜ
ເວລນທີວ ກນນ
ໍ ດດໃຫ.້

ເພືວ ອໃຫເ້ ອກະສນນສ ດມບ່ນ ແລະ ຖືກຮ ັບຮອງ, ເອກະສນນຕອ
້ ງປະກອບດວ
້ ຍໜັງສືຕນວ ງໆຕໍວ ໄປນີ້ (ໂດຍກນນແນບຕນດຂ ັດຟນຍເອກະສນນໃນ
ເວລນຂຽນແບບຟອມອອນລນຍ) :

້ ວ ີອ ັບເດດຂໍມ
້ ນ
ວັ .
1. ໃບຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍທ
່ ຫລນວ ສຸດຕນດຮ່ບພອ
້ ມຂຽນເປັນພນສນຝຣງ
້ ໄປ ຫຼື ສ່ງກວນວ )
2. ກອບປີສ ໍນເນດນຫຼກັ ຖນນກນນເປັນນ ັກຮຽນຢູ່ມ
ວ ະຫນວນທະຍນໄລ (ສ ໍນລ ັບນ ັກສນກສນແຕປ
ວ ີ 2 ຂືນ
3. ກອບປີໃບຄະແນນຮຽນຈ ດບມ ັດທະຍ ດມປນຍ ມໍ 7 ສ ໍນລ ັບນ ັກສນກສນປີທີ 1
້ ນສະຖນນະທນງຄອບຄ ດວອອກໃຫໂ
4. ໃບຢູັງຢູື
້ ດຍອ ໍນນນດກນນປດກຄອງບນ້ ນທີວ ຄອບຄ ດວຂອງຜ່ກ
້ ຽວ ວອນໄສຢູ່ໃວ ນປະຈຸບ ັນ.
ເອກະສນນທີວ ໃຊປ
້ ະກອບຄ ໍນຮອ
້ ງຂໍທນນທັງໝ ດດຕອ
້ ງຂຽນເປັນພນສນທອ
້ ງຖນວ ນ ຫຼື ພນສນຝຣງວ ັ . ຖນ້ ຫນກເອກະສນນບໍວ ຄ ດບ ຂນດຢູນວ ງໃດ
ຢູນວ ງໜນວ ງແມນຖື

ວ ວນວ ຖືກຕ ັດສີດໂດຍອ ັດຕະໂນມດ.

ເອກະສນນທຸກຢູນວ ງບໍວ ວນວ ຈະເປັນສ ໍນເນດນຕນດຂ ັດຈະບໍວຮ ັບເຜີວມອີກພນຍຫຼ ັງທີວເອກະສນນຄ ໍນຮອ
້ ງສະບ ັບປະຈຸບ ັນໄດຜ
້ ນວ ນກນນພນຈນລະນນ
ແລວ
ໍ ດດກໍວຕນມ.
້ ເຖນງວນວ ປະກນດຮ ັບຄ ໍນຮອ
້ ງຍ ັງບໍວທັນໝ ດດກນນ

ເອກະສນນທຸກຢູນວ ງຂອງຜ່ຍ
ື ທນນທີວ ສວງດ ມນທນງໄປສະນີ
້ ວ ນຂໍ

ທນງແຟກຈະບໍວ ຮ ັບພນຈນລະນນເປັນອ ັນຂນດ. ຜ່ຍ

ັກຂໍທນນສນມນດຍືວ ນເອກະສນນຄ ໍນຮອ
ັ້
້ ວ ນສະໝ
້ ງໄດແ
້ ຕ ວ 1 ຊຸດເທດວ ນນນ.

ຫຼື

ສວງດ ຜນວ ນ

້ ນ
້ນອນຊີ-ປນຊີຟນກ ແລະ ຫອ
ຂໍມ
່ ເຜີວ ມເຕີມ : ຕນດຕໍວ ພດວພັນກ ັບ ຫອ

້ ງກນນ AUF ປະຈນພນກພື
້ ງກນນສນຂນ

ຄະນະກນມນທນ
ກນນພນກພື້ນອນຊີ-ປນຊີຟນກປະຈນນະຄອນຫຼ
ວງຫນວ ໂນຍ


ທນວ ນ ນນງ DINH Thi Hai Yen, Chargée de projet
Courriel : dinh.hai.yen@auf.org

Tél: +84 24 38 24 73 82 (ext. 23)

ຫອ


ີ ນ
ນ – ສ.ສ ຫວຽດນນມ
້ ງກນນສນຂນປະຈນນະຄອນໂຮ
ວ ມ
ທນວ ນ NGUYEN Tan Dai, Responsable du CNF
Courriel: nguyen.tan.dai@auf.org

Tél : + 84 28 38 27 95 50 (ext. 104)

້ ໍນນ ດດໃນກນນຂໍທນນ –
ຂໍກ

ທນນກນນສນກ - ສ ດກປີ 2017-2018

ຄະນະກ ໍນມະກນນພນກພື້ນອນຊີປນຊີຟນກ

Page 3 / 4

ຫອ
ວງພະນ ດມເປັນ - ປະເທດກນປ່

ໍ ເຈຍ
້ ງກນນສນຂນປະຈນນະຄອນຫຼ
ທນວ ນ IM Kravong, Responsable de l’implantation de l’AUF au Cambodge
Courriel: kravong.im@auf.org

Tél : (+855) 23 883 135/136 (Ext. 12)

ຫອ
ວງວຽງຈ ັນ

້ ງກນນສນຂນປະຈນນະຄອນຫຼ
ທນວ ນ ນນງ Julie El Moutaoukil Rousseau

Courriel: julie.el-moutaoukil-rousseau@auf.org
Tél: + 856 77 18 00

້ ໍນນ ດດໃນກນນຂໍທນນ –
ຂໍກ

ທນນກນນສນກ - ສ ດກປີ 2017-2018

ຄະນະກ ໍນມະກນນພນກພື້ນອນຊີປນຊີຟນກ

Page 4 / 4


4-Règlement-2017_Allocation_Etudes_Licence_version_Laos.pdf - page 1/4
4-Règlement-2017_Allocation_Etudes_Licence_version_Laos.pdf - page 2/4
4-Règlement-2017_Allocation_Etudes_Licence_version_Laos.pdf - page 3/4
4-Règlement-2017_Allocation_Etudes_Licence_version_Laos.pdf - page 4/4

Documents similaires


4 re glement 2017 allocation etudes licence version laos
comptageusic sheet3
concepteur junior
formulaire part asso 1
groupe2 ppe festival compte rendu iteration 2
le contrat social jean jacques rousseau


Sur le même sujet..