WEEE Caution 21Lang .pdf


Nom original: WEEE_Caution_21Lang.pdfTitre: European Union (and EEA) onlyAuteur: audrey quinn

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Word 用 Acrobat PDFMaker 7.0.5 / Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/10/2017 à 17:05, depuis l'adresse IP 23.27.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 190 fois.
Taille du document: 193 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


WEEE CAUTION

European Union (and EEA) only.

English

This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2002/96/EC)
and your national law. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when
you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper
handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous
substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute
to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please
contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information
regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/environment.
(EEA: Norway, Iceland and Liechtenstein)

Alleen Europese Unie (en EER)

Nederlands

Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2002/96/EG) en de nationale wetgeving niet mag worden
afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld
wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de
volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA).
Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie
over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de
reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur naar www.canon-europe.com/environment.
(EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Gäller endast Europeiska unionen (och EEA).

Svenska

Den här symbolen anger att produkten enligt WEEE-direktivet (2002/96/EC) och nationell lagstiftning inte får slängas i hushållssoporna.
Den här produkten ska lämnas in på en därför inrättad insamlingsplats, t. ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya,
liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att handha elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning).
Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga
ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten
bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller
ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. För
mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/environment.
(EEA: Norge, Island och Lichtenstein).

Pouze pro Evropskou unii (a EHP).

Česky

Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2002/96/ES) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek
likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru
jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské
zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci
tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení
k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz
komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/environment.
(EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Bare EU (og EØS).

Norsk

Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2002/96/EF) og
nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt
lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil
håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr.
Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan
avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens
renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/environment.
(EØS: Norge, Island og Liechtenstein)

PUB. CE-ZM-125-03

© CANON ELECTRONICS INC.

Kun EU (og EØS).

Dansk

Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald jf. direktivet om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE) (2002/96/EC) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere
specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt,
eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for genanvendeligt affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Forkert håndtering
af denne type affald kan muligvis have negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt
sundhedsskadelige substanser, der generelt associeres med elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det
pågældende produkt, bidrager dette også til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit affald
af elektrisk og elektronisk udstyr med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere
oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/environment.
(EØS: Norge, Island og Liechtenstein)

Ευρωπαϊκή Ένωση (και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) μόνο.

ΕΛΛΗΝΙΚA

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2002/96/ΕΚ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το
προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής, όταν αγοράζετε ένα νέο
παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων θα μπορούσε να έχει πιθανό αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την
υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον
αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο
της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.canon-europe.com/environment.
(Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος: Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)

Sólo para la Unión Europea (y la EEA).

Español

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios del hogar, de acuerdo con la directiva WEEE
(2002/96/EC) y con la legislación nacional. Este producto debería entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por
ejemplo, intercambiando uno por otro al comprar un producto similar o entregándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado
de equipos electrónicos (EEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la
salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas al EEE. Al mismo tiempo, su
cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización efectiva de los recursos naturales. Para más
información acerca de dónde puede desechar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las
autoridades encargadas de los desechos, con un plan WEEE autorizado o con el servicio de recogida de basuras para hogares. Si desea
más información acerca de la devolución y reciclado de productos WEEE, visite la web www.canon-europe.com/environment.
(EEA: Noruega, Islandia y Liechtenstein)

Vain Euroopan unioni (ja Euroopan talousalue).

Suomi

Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (WEEE-direktiivi, 2002/96/EY) sekä kansallinen
lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi
koneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle
ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on
osoitteessa www.canon-europe.com/environment.
(Euroopan talousalue: Norja, Islanti ja Liechtenstein)

Għall-Unjoni Ewropea (u ż-ŻEE) biss.

Maltese

Dan is-simbolu jindika li, skond id-Direttiva WEEE (2002/96/KE) u l-liġi nazzjonali tiegħek, dan il-prodott m’għandux jintrema ma’ l-iskart
domestiku. Dan il-prodott għandu jittieħed f'punt tal-ġbir magħżul, eż. fuq bażi ta' tpartit meta tixtri prodott simili ġdid jew f’sit tal-ġbir
awtorizzat għar-riċiklaġġ ta’ skart ta’ tagħmir ta’ l-elettriku u elettroniku (EEE). Ir-rimi b’mod ħażin ta’ dan it-tip ta’ skart, jista’ jkollu impatt
negattiv fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tal-bniedem minħabba sustanzi potenzjalment perikolużi li huma ġeneralment assoċjati ma’ l-EEE. Flistess ħin, il-kooperazzjoni tiegħek billi tarmi b’mod korrett dan il-prodott, tikkontribwixxi għal użu effettiv tar-riżorsi naturali. Għal aktar
tagħrif dwar fejn tista’ tieħu t-tagħmir li tkun trid tarmi biex jiġi rriċiklat, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tiegħek, lawtorità ta’ l-iskart, l-iskema approvata tal-WEEE jew lis-servizz li jieħu ħsieb jarmi l-iskart tad-dar tiegħek. Għal aktar tagħrif dwar ir-ritorn u
r-riċiklaġġ ta’ prodotti WEEE, jekk jogħġbok żur www.canon-europe.com/environment
(Iż-ŻEE: In-Norveġja, l-Iżlanda u l-Liechtenstein)

Nur Europäische Union (und EEA).

Deutsch

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
(2002/96/EC) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen
Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer
autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit
Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten sind, negative
Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen
außerdem Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer
Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und ElektronikAltgeräten oder Ihrer Müllabfuhr. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie
unter www.canon-europe.com/environment.
(EEA: Norwegen, Island und Liechtenstein)

Vaid Euroopa Liit (ja EMP).

Eesti

See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2002/96/EÜ) ning teie
riigis kehtivatele seadustele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud vastuvõtupunkti, nt mis on
volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete utiliseerimiseks volitatud
vastuvõtukohta. Väär ümberkäimine seda tüüpi jäätmetega võib kahjulike koostisainete tõttu, mis on tavaliselt seotud elektri- ja
elektroonikaseadmetega, mõjutada negatiivselt keskkonda ja inimeste tervist. Samas aitab Teie koostöö toote õige utiliseerimise alal kaasa
loodusressursside tõhusale kasutamisele. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas saate seadmete jäätmed anda ümbertöötlemisse, võtke
palun ühendust oma kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusasutuse, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tunnustatud programmi või
oma olmejäätmete prügiveofirmaga. Lisateabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta
vaadake www.canon-europe.com/environment.
(EMP: Norra, Island ja Liechtenstein)

Tikai Eiropas Savienībā (un EEZ)

Latviešu

Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES direktīvai par izlietotu elektrisku un elektronisku aparatūru (2002/96/ES) un vietējai likumdošanai no šī
produkta nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis produkts ir jānodod piemērotā savākšanas punktā, piemēram,
autorizētā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un veco atstājat vietā, vai autorizētā dienestā, kas nodarbojas ar izlietotas
elektriskās un elektroniskās aparatūras (waste electrical and electronic equipment — WEEE) otrreizēju pārstrādi. Nepareizi apejoties ar
šāda veida izlietotu aparatūru, var apdraudēt vidi un cilvēka veselību potenciāli bīstamu vielu dēļ, kas parasti ietilpst elektriskajā un
elektroniskajā aparatūrā lietotajos sakausējumos. Turklāt pareiza atbrīvošanās no šī produkta sekmē racionālu dabas resursu izlietojumu.
Lai saņemtu plašāku informāciju par vietām, kur izlietotu aparatūru var nodot otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējās pašvaldības
pārstāvjiem, dienestu, kas atbild par atkritumu savākšanu, pilnvarotu WEEE struktūru vai iestādi, kas veic atbrīvošanos no sadzīves
atkritumiem. Lai saņemtu plašāku informāciju par WEEE produktu atgriešanu un otrreizēju pārstrādi, apmeklējiet www.canoneurope.com/environment.
(EEZ: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina)

Tik Europos Sąjunga (ir EEE).

Lietuviškai

Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2002/96/EB) ir nacionaliniuose
teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai
perkamas panašus gaminys, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų
tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti
tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos kaip šalinti
tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEĮ
atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką
galite rasti apsilankę www.canon-europe.com/environment.
(EEE: dar Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas)

Union européenne (et EEE) uniquement.

Français

Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être
jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte
officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est
accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces
recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces
produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la
bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les
points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le
service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le dépôt et le recyclage des produits DEEE, consultez le site
www.canon-europe.com/environment.
(EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)

Tylko Unia Europejska (oraz Europejski Obszar Gospodarczy).

Polski

Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2002/96/EC) oraz
przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do
wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w
nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje
stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania
zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub
skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/environment.
(Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i Lichtenstein)

Iba pre krajiny Európskej únie (a EHP).

Slovensky

Symbol znamená, že podľa smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a vnútroštátnych právnych
predpisov sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom. Tento produkt sa musí odovzdať v určenej zberni, napr.
prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizovanom zbernom mieste na recykláciu odpadu
z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto odpadom môže mať negatívny vplyv na životné
prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej
likvidácii produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení
získate od svojho miestneho úradu, úradu pre životné prostredie, zo schváleného plánu o OEEZ alebo od služieb likvidácie domáceho
odpadu. Ďalšie informácie o vrátení a recyklácii produktov, ktorých sa týka smernica OEEZ, nájdete na webovej lokalite www.canoneurope.com/environment.
(EHP: Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

Solo per Unione Europea ed EEA.

Italiano

Questo simbolo indica che il prodotto non può essere eliminato come rifiuto ordinario in conformità alla Direttiva WEEE (2002/96/EC) e alla
normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta differenziata, ad esempio un distributore autorizzato
che applichi il principio del "vuoto a rendere", ovvero del ritiro delle vecchie apparecchiature elettriche al momento dell'acquisto delle nuove,
o un deposito autorizzato allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal disuso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione
impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente
pericolose prodotte dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui centri di raccolta e recupero dei rifiuti
derivanti dal disuso delle apparecchiature, consultare la Direttiva WEEE e rivolgersi alle autorità competenti. Un corretto smaltimento di tali
prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 50 e
seguenti del D.Lgs. 22/97. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei prodotti WEEE, visitare il sito www.canoneurope.com/environment.
(EEA: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Samo za EU (in EGP).

Slovenščina

Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2002/96/EC) in državno zakonodajo- ne smete odvreči v gospodinjske
odpadke. Ta izdelek morate odstraniti na ustrezno zbiralno mesto, na primer - pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek
ali na zbiralno mesto za reciklažo električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na
okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati
prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za reciklažo, pokličite
občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov ali si ogledate načrt OEEO. Če želite več informacij o
vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/environment.
(EGP: Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

Csak az Európai Unió (és az EGT) országaiban.

Magyar

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2002/96/EK) szerint a terméket nem lehet háztartási hulladékként
kezelni. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik,
elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok
nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek
egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb
hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a
helyi önkormányzathoz, a köztisztasági hivatalhoz, a háztartásihulladék-szállító vállalathoz, illetve a hivatalos WEEE-képviselethez.
További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/environment webhelyen
találhat.
(EGT: Európai Gazdasági Térség – Norvégia, Izland és Liechtenstein)

Apenas União Europeia (e AEE).

Português

Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva REEE (2002/96/CE) e a legislação
nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir
um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE).
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às
substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua
cooperação no tratamento correcto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre
os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema
REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE,
visite o Web site www.canon-europe.com/environment.
(AEE: Noruega, Islândia e Listenstaine)


Aperçu du document WEEE_Caution_21Lang.pdf - page 1/4

Aperçu du document WEEE_Caution_21Lang.pdf - page 2/4

Aperçu du document WEEE_Caution_21Lang.pdf - page 3/4

Aperçu du document WEEE_Caution_21Lang.pdf - page 4/4
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


weee caution 21lang
6053038 notice delta dore domomat
qp7545750 bk
aaaaaaaaaaa
5909v101
vsx s510 manuel

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.009s