الترقيم العقاري .pdfNom original: الترقيم العقاري_.pdfAuteur: hakim

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / Bullzip PDF Printer / www.bullzip.com / Freeware Edition (not registered), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 22/10/2017 à 19:25, depuis l'adresse IP 41.109.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 437 fois.
Taille du document: 458 Ko (12 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


0121320314

56789

8
6
7 7 56789
78
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

n/-' »/,0 '-&¼%*#½

¾¿À)¿ -* (/,0 ¾,**)Á&,*

ABCDEFGHIJKCDFGHLMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOPQ
6 7 78
78 6 9 6 7 78
67: 9 6 7 78
; 8 6 7 78

6 <8=
6 > 88
6 56?
> 88
@
RSSTUVWWXXXYZ[X\]^_`abcda^

eSfghYi[gWjSkShl

13 31 m0 no

p1q 0311 r
pmq 0310 r
p1q 0313 s
p1q 34211 5 34233 s

8
6
7 7
56789


p1q 0314 r
p0q 031t r
p1q 0314 r

RSSTUVWWXXXYZ[X\]^_`abcda^
eSfghYi[gWjSkShl

13 31 mm no

uvwx^yz{|}^wv^y~€da

ABCDEFGH¬­®FGH¯°H±²³GHM´DFGHMPµH¶´·¸OFGH¹CµºCPQ
_|‚ƒda^„c€da^…†^„z‡a^ˆ{‚da^ˆ‰Š^‹{Œ_da^~|Šb|‰}
Ž
 78 ‘


V^‹’’’’’{ˆ‚
< “ ” 7” 9 ‘• @ –— 7”‘ ˜7™ 7 7š ‘ ‘ 7 6789
7 ›œ
•‘‘ ž6: › ”
6”:
7š ‘ 7š
Ÿ   6789
œ 79
7=œ ™
7 6¡
›‘ 8 88
¢—
7‘ 6 £
— ¤ 
¤
6‘ 10 ¥6¦
43544 6   6?
§ 9
7 78
˜ ¡

¤ ž 6
7‘ 656789

5 4t 6 6
7   <
7 Ÿ =
7 6
56789

¨ © 7 ª ¤ 
1«44
"##$ 22%&''%()*+,-"%.(/,0'$,#.1,2203132342(/,05$,'#."#2/

1210

0121320314
56789

8
6
7 7 56789
78
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
676 7 8 7
78 79:6 ; 9
6<=
76 > ?@ A6=
B 6:C 4D2DE 6 6
D0

7 9>
F@=
6<=
76 > ?@B 9
9
5 7
G7 ;=
H 6 I 7 9 7 J
.I
7 9 7<

K 8:
7 9> ; @ L6 7
7 ;9
7 9>
: : 56789
I
7 B < B 9>
C 7MM@ I
KN7O P9 @ J Q RC
K 8:
S7:FB 6>T

78
A T 9> 56789
6 7:
U
V7 ;9 7 7 B H 7> 6 7:
6789
>
9> G;9 5?
56789
6
A7> 7> 8
W 6 J 6=7> 56789

G X 7 9 78>7
KN7O 9

. 9
6<=
76 6 6@ 7 9
K 8:
7 6789
7 ;9
K:> P 6 C
: 78 6M Y6<=
78 Z W 6 J R
?> 66H I
7 B 7 9
K 8:
S7:FB S [ B 6 O; \ :
W7M@B L6 O; 7 :B S 6 7 ; 8
6 [
7> < 8: 6 > 9
76
U
J F@=
76

›vnwl~top
K:> 66H 9
78
P6 9 ] 9 I
7 B 7 J Q>M
7 6 9
7 ^7@=_
7 ;9
K:> G
B ^ @
W7H8
7 B B 56789

G X I
7> 7F @
L6 T 7 B 6
7 9 9M

L67 IN 9
6 8
P9 @ 7;:B > L67 `= W 6 J A7> 7> 7 7
7 6789
8
I :F ¬­®¯¯°±q²•¥³´qµ-&¶.
.7 6 A H ; 7 ?a G>9
Q 6
W7H8
@ U
J b7 : 5?
c [
7> 6@B
76 > 78 Z 7 9 7> 6
7 7
U
J c69
B U9 A 7 ;8 U8>
7>
W 6 T R
?
7
7> 7 6789
7 ;9
7 7 : 67d:
7> ]M7> 6Z 7[
7> 7 aB : d9 @ 678
: 7
7;=J 6 O ] 9 I
> 7<> P6 9 7 ;9 K 8: 7 : > 6 6 7 9 7 7 9
W7H Z
6<=
76 78 Z 7 9 67Oe 7 7<> G7
7 ;9
K 8: U9 67d:
7> 79 d;
W 6 T a 7
. f 9
6<=
76 U
J F@=

7>OJ K6M U
J \:>
K6M O:> U
J A H
8 B 7 9 S 7
7;=T U9 7>7 g

7 B 7 6789
7 ;9
K: >O
G7;9 56789
6
B 67> U9 56789
6
Z7: O 7 6789
7 ;9

. 6
7 7 7 W 6 J M 6= U
J 7O
\:>
K6M O I

hijklmnopqijrstopquvwxoqylrnzpq{klmnopq|j}k~opqq€vpq‚ƒwtop
1
7 7 7 7 B R
?> ;=
7< 9 L 6
7 9
K 8:
7 7E9 7 ;9
: 7d 6 56789
I0
U

. 7 6789
7 7M>
7 6
6<= 7 9 6> 67899
7 78
7 9H
> 5?
56789
9

h{k„p…†opq‡jkˆ~opq‰Šqijrstopqulwx‹qŒkq€vpqŽstop

8 B 7 FX; 6<= 6 > 7 J 56N
Q 6=
7 6789
7 ;9
7>OJ K6M U
J c69
.7<M 6=> L 7 :9
7 S ;
78
7> B 6
hkˆtq‰t‘kq’z‘qi‘pvwqulwx“pq”•
H 6_
7 I J H
1–4456> 10 —68
43544 6 1D V14 9
78>M
?J ZJ 7<> R
; Z 7<
Z 7 6789
7 ;9
˜ ]
7 8 >M
6
56789

G X
.7 6789
7 7M>
7 6<= 6 > >O
ijt‘kopqup’z‘opq”•”•
^@= B M>7H B P6 ] >O 8 ™™ ] X>
78
E03 L 7
6

P69
] M9 : 7 78
7;=_
78>M R
? X=
5 ? Y789 7 B ]
7 7 7 7 @> P9;
: 7 7 9a8 ^7@=B 6 F a V7 6789
7 ;9 3
79 5?
6

7 šš ]F7F @
. 7 7 L668
7;=_
78>M <F7F @
ijt‘kqup’z‘qkjkƒ~oqlzvzl}q›vsœtopqžlŸˆpq”•”•”•
M>7H
B VD7

RC B 6 ; 456 T 9
6 7 N 7 7d 6 9
P6
a
KO
7; KN7O
B 899
7 6
7[>F
W7M J K F 9
7dF
Y?a 78
]: ^@= ; a 9

^@=
B VK O
7 < 6 > K99
033D 56d 03 —68
3053D 78
3E L 7 9
78>M
< 9 ?

>8
W 6>!@
<
7O 7 9
K 6
c9> 6 ] a7 S> > 7 7 7 @> P9;

. 4 >@
7 >9=
G
7
W7 86 7 ;:

6> 9 56789

G X > K99
DE54D 6 6
D3 VD0
6> K> 7
78>M
7 a U9 7 7F 9
9a8 ^7@=B 7 9>
7 >9=
G
7
W7 86 LZ
W 6
8O
L7H8

7

RC B 6 <> K:9 56789
6<=9
79H7@
7 6789
7 ;9 9
7 79
7 6

P 6M
.56789
6d:
7

RC 7 67@
I
7F
6 H
D4 5–1 5? d
6 9
78>M
’z‘opqkjkƒ~q‰Šqitl qit’Ÿwq¡srtopqv¢q‰tvtnopqwl£opqv¢q¡¤vtopqis‘q”•”•”¥
7 7 >
6F7 9
> V7 6

6 6: 7 d ; L 7 7F7@
7 6
7 9 6=
^ F
:
. 89
7<
QH@
7 9;=
V7< 9 = B S

1D —68
304510 6 5? d
6
7O
Fd
B U
J X=
?a L67=T 6


W 6
^7F @ > 7

RC B 6 L6 J 7 d ; M 6=
:
0310 6>
^7F @ D45–1 5? d
6
> 7 ; V 7 9
7 M
RC _
7 79
6 68
6 FJ 7 d ;
3¦ L 7 9
78>M 7 Z
7
9
79>7
6789
P6F
U9 7>F

6 6: > 7

RC B 6
1––3 6> 1¦ —68
045–3 78
¦¦ ¦D
: : V ] 7 7O
7< 68
^ @
U
J 7 9>
678 P6F
5
9>
>9=
G9
G N6 ^7F @ 56789
]
H

W7 O 7> a8 6 § 6> 9 7
7:
Y?a 6 § ¦7 6789
7M7 :Z H
0D543 6 6 N

78
; B 89 7 –9
^7@=_
P6F
7> 7899
045–3 7 4E L 7
7> ] 9 ^ F a 7
7 6789
7 ;9
8
6H:
56789
6
6 9
7 NZ
7
7;
U
J 7 9>
7 6789
76d:
6
89
6 6: > K O
7 < 6 H
3D230 78
3E L 7 9
78>M ^ @ 6 @ ?a 13KO
7 B
U9 L 6
7 6

c9>> L7H8
^7F @ 78
> 7H B V7 6
7[>F
7< M6 =

.7 6 T 7
W 6 T 7 4D0 78>M
6 ;: 7
7:; 6789

‰t‘kopq’z‘opqkjkƒ~q’z qijzvzlmopq€lrˆpq¨l pktq”•”•”©
7 ;9
U9 6
6

6 6: > N78
U9 7H 6d
7 78
7;= A7H 7<> F8

6 6: KO
U9 7>
7;= K O
7 G 7@
Fd
> 7O
> U99 7 6789

L6 J M 6= H
1––1 6> 0E —68
3435–1 6
7O
Fd
> 7 > 8 O

.7 9
7 M
RC ; H

7 6F
;=
7
9
79>7
7 79
7F7@
RC
{klmnopqkˆopq”•”¥
;> 6 <
C J 7< a V7 8
7 78
8
W 6 T A ™™ a 56789
67<=T J
5678 K:
7 H B 7
9 79 7 V7N= V7d=7; 7; W 6789
U9 7>F
7 78
7 6F

"##$ 22%&''%()*+,-"%.(/,0'$,#.1,2203132342(/,05$,'#."#2/

ulƒª«op

7 N6
7:dF


·¸¹­®¯¯º»0210

0121320314
56789

8
6
7 7 56789
78
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
1
7789: ; < 7 = >>7 6 ? 6 6 @ 7 7A @ = 77 8 B6C
D 6<
EF: = 9: @ GC@
B C = 9
6 C
HT =56789
67I8J
CK8 @ 6 C L8M:
NG 7 8 7O6M7@ LHG K
L9P7K
QR7M
L 77 S6 U A 678 7
A BG V 6789
9
79: 7O67I8? W8
QR7M

X 7: YG ZA P 6@ [ YG 8 5\
56789

7< ; ? = 6789
\I: ]7K
67I8J

N
\ B^K YG 56789
G
7< 7 7O
]CK
= L 68
= 7:M_ ` = 67I8_ = 6

78 L: 6
`6I8
QR7M
UA:
L G \? =6789
N
7 L O 9 CK8
6 C
QGa
.5 : @
G G

? P
1b446: 10 c6d
43544 6 e : 9
6I8G
7< 6R

7 d 8:@ L KP 7 77 ? eGa 5\
[
7 ? A Y
? 7
56789

f 9 79
P 6 [
6: 7@ 01 c6d
11b3 54b 6 6
e : N
\ : W:
567 KV CK8
6I8
7< YG
6789
] CK: `6 7C
7A
L 6R 1 0
7 V
56789
67I8_ g^C? P
1b4b
1h c6d
465i1 6 6
A 8
L
7 7P8
79
78G
L9P7K
L 6789
Q 8A

.L
7 8
7 V
1bi1 f67 @ \ H
A ;
K j 67 1bi1 6 7
6I8
7 =QA
@ B6C
L 79 P
1
6 6I8
7 L 7G
7: 78Ga 7<
\O < 9 V
8
43544 6 1i 14 G
78:a Q 8A
7 6C

a68 9

7< <
V U A 56789
6I8
L G k 6 1?3 a 68 7 : : 56789

f 9 : QG9
i654i 6
Y
Q:
6I8
` 7 6789
B 6a 9 k 6 ? 6
L 6

V? 6I8G
WPK
6 YG 1 4 7<
\O < 56789
< 7A
A 6 7\
6
hb =hh
7: 7I G ] C

7 V 7 7 N
\
L ^
] K 6
6 L G 9G
L P
L 78
a 68
6 A L: 6 : 8 @ I
.6 9
7I8 ]K6 6 A
lmnopqrstsupvmqrswxvqrsyz{|su}s~z€rs‚ƒ
L 6 89: L 6789
L 9
Q 8A
L 7G
7:M? 7 7 C97 `6I8
L 6

Y
? L 7P?
78
` 7 A
7: 7I:7 7V L @ 8
Q M
7 \7H j 67 1b41 H 7 [ 7H
: j 67
L :7M
. e 7

l„…†„u‡xzˆs‰„sŠ‹sŒ{mzqrsŽz€sŽ{}mswtsŽ‘vrts‚ƒ‚„
? k 6 ? D7P @ B^K: B 6a 7O 9
L9
L: 7
66A
O L 69


j 67 1b41 H 7 31 : 7 `6 7I 7:M? L 6789
L 7G
8 YG `6 8
7: 7I
sB’6“ T 1i 6


78
7I H7 U A =14Q M
L I < P
1b43 6: 14 c6d
b1543 6 \7H
= 8
6H

78
14h0 1600 7
7: ; G ] C
L R7P6
@ :
7 67 69

@ a68: =L
L:8A
NG 7P6
7: 6 : L 7G G
^ 7 7 R7P6 8 5678 7 W : 9 5\

”66A 6K• 8 ; P :M @ ;G
78
60h ` 7 G
78:a 7 :7M 7K 67 89
A
aK I
`7 j 67
:M L
7A 7 @ ] K a:7P
YG ; G 6 89
@ = 7 B<
. 9 6 78: 79
7A
7 G 9
k6 1hk7P8G
7I 7:M? 6 @ N6 k7P @ 89
YG
6
YP 8 : L 6789
L 7G
7:M? L A
: 7 1b41 H 7 @ : `66A
89
”\O
c6d
i654i 6 6 G

9
1bb6 57 1b c6d
106 5b6 6 5\ H

”6I8 7I 98: D ? 8 6 6A
QM
Y
? k G
H7 \? 56789

f 9 : QG9
0423621b4i
@ Q:
67I8_ 6M@ H @ N
\ k P YG 1b6 F
LI ;: – A
LC K
L 6789
L< 7A
7:
.”^ @ ;
? 678
i654i 6
hh ` 7
] 7A: E 6H
7P_
lyv—pqrs˜wzqrsts™šz{›qzsœvpqrs{m‘sžs‚ƒ‚ƒ
rmzstŸsssžz—s txpsz{x{sz›stŸsrmzstŸs txpsšz›sžp ¡¡YG
78
h04 ` 7
]
¢z‘xrsžtwsŽxvsmosŽvp£s™wps¤qs¤šz{›s~mpvrsr¥¦sz—§psœq¥s¤qsmz¨s¤sz¨z£stŸs¤qsz—qzpsžt—{sžŸsžtw
.>>
0
3
` 7 A
7 @ N
\
a6 8 L 6789
L 7G
e 7
687: e: ` 7 A
@ YG ]
IH
678 YG 6 7I @ e 7
78
` ^K D7a8 : `6 =e 9
L
7K 7O6C7 9
L

LC7K
N^ D
l™šz{›qrsm¨zxs©z‡{vrs‚ƒ‚ƒ‚„
M 5 7
6C 9
77 \ª 5 9
5 7
6C 9
L
7A
”\O ` 7 A
6C7 78
6789
7 9 7I P 8
L 7
7 7: 7 8
^K ` 7 A
A 6789
YG L 7
L G9H
`6a

6I< : 6I< ; H e7 A
L 7
7 7: 7 8
R7A
L « M 5 9
6C 9
ª 01; G k7 :
77
.N
7

lyt{¬qrsžpsŽ{mz¬qrs™šz{›qrst§£s‚ƒ‚ƒ‚ƒ
6 F
; 9 YG ` 7 A
8 V ­ @ ]

78
h3h ` 7
7: ` A
e 9
O
77 @ L HK GCA @ ” 67ª: ` 7 A
6 \? .[ 7
: YG ;G A YG @ LCK6 6 ; @ YG

V? ”6 @ ; G f:
@ ` 7 A
; HK@ @ ” 67_ ; G W ”7 6M@ 7I
7 ^ f7:
7I
.® e 9
”\O 5\

l¢z‘xrsžtwsts™mpvpqrs™šz{›qrs‚ƒ‚ƒ‚¯
60 °0 ` 7 A
=D7a8 : `6 `6 C: A @ e“
7
78
;
Q8A 7
R7A
YG 9
= 78 G
7 7 @ 7 @ a8 7I9 : ` 7 A
V L 6 6 0 6V 9 =L9a8
` 7 A

`6

. ` 7 A
D7a8 V ª N
\ B^K YG
` 7 A
7I 8
L<AG
\ 78
7 6 QGa e
7

78
Q 8A
L ^
L
`

L ±14² 68 L K: `6 8
78
` k7H L 7° Y
?03;HG `T 7 A ; 7 A
B P @ R7A
W a
L M^M 7M^M ` 7 A
\? V? A W 78
7: e 7 V L M 6
Q 8A
@ YG 7 C97
.
78
h0b ` 7 G
78:a
lŽ¨z£qrsŽ{mz¬qrsœ³p´rs¢txsžpsmzsµ§s™šz{›qrswmsžŸs‚ƒ‚ƒ‚¶
] K
NG L H
L 6789
N^ LC7K @ L 77 k L a
L 6789
N^ :8 V \?
@ 6 U A 6789
: L
7A
”\O Q6H V =LC7K
L 6789
N^ B^K YG 04 78
7: 7I


7
7: ... ¡¡ 1i2342033h j 67 : 7 G9
L 7A
6 6 6 7 7 ; 77 7 I L 7G G
:M

9
` 7
f d 6 ° = a8 V 6I8 5678 6 Y
?
L 7G
QA 9: 9a

W 7
; ª 6K@ LI LI \O .e 7
78
7: W
9a
; G Y G
K
78
h04
. 0i>>...
78
h04 ` 7 G
78:a e 7
78
7: W
W YG ] 5@ V
"##$ 22%&''%()*+,-"%.(/,0'$,#.1,2203132342(/,05$,'#."#2/

6210

0121320314
56789

8
6
7 7 56789
78
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0
4
6 78
7 86 86 9 : 5;
78
76 < 6789
< =>
?@A
B = 76 =;
C 6A
88D 7 ;E
F
0334 6 66 04 G6H
30534 78
67CE 6IA 6 J 6= K L786
< 6D J
M6
C 6A
77 6 N 5678 O 8D O 6C < =>
> < 6789
< =>
OD < 79
0L U6 E P Q
R7D
< 9F 7 = S56789
67IAT 7 >=A
J 7I NF@ R7F =D B 6 K L 6 T
44243 6 6 7I > ? V
56789

P Q F 6W
79
X
7 > D
.1Y44 66 10 G6H

Z[[\]^_`ab[cdeab[fg[\]^_`ab[hij]kab[lm^n[o[fp^qab[rstuab
< 6789
<v 7D
76 F 6 X OR7w x E 96 56789
v 7D
7y6A76
< > 9
J Q6 6
z69
5678 O 8D < > < 7
X
OR7w <V>@
7 >9
P7 K {> 56789

P Q
v 66 M
; 7I| 7I C 7I67DVK 7 6 6789
{> 7I6 {
O 8D
= zA=
QA
5 ; 7D 6V {
E < 7FT76 OD
B7DVK 7y 66 < =>
{
E 7 :76 78
7IF6 OR7w
=A X
K0 ;YE 6
< 7I
B 6 S 7D
N R 68
7 7IA
76 6w < 7 NR7 K 6 7

6
S < 9
O 8D
6789>
< 78
< 9F
}6 6 6 5;
56789
>
7 7 7 7 K
. H 6 K R7I 6 7 E 6 V DE 6VD O6 7 L F {> 56789


o[f~^pab[\]^_`ab[hij]kab[lm^n[€
< 6789
< =>
76wE < D
;
6w P7 K {> 56789
v 7D
}6A76 6 y R7I
6

786C 9 >
<>yH
<C>
7I D <
>
<V7@
M‚ W
N67 VK {> 7 A < 7 6 < 79 P7 K {> K
56789
6 >
56789
v 7D
E R7I
6
{> B 6 S7I 7 D w ƒ 3 5;
J6 9
N 6A >

. I6 z6 9
M‚ >
J >
o„i]^_`ab[„i…suab[l^†q‡[fg[„idn[ˆ‰[Špe[„pi^`u[Šp‹[f~^pab[hij]kab[€€
7 R7I 6
66 9 ŒŒ J K {> 56789

P Q 6 O>9
ƒ54 6
10 7 7
J > V
J6 9
N 6A >
786C <
68
6@ OR7w
= K 8 K 7y =
7 D
6789>
<6
76
. ŽŽ < 6789
< =>
7
; 7
N 6A
B D6 < 6789
< => >
6w
X DV
78

< 79 B 6 R7I
6
<
7D ;E
6 8
S7IF8 K 7I > 6 <867
x7F 6 56789
X
K ;E
E
};y 896 56789
6
79
X
7 > 6 6 <8>9
1YYU 57 03 <@6H
1 6 < >9

y

ohiŠ_ab[\]^_`ab[i]‘kab[Š‹[fg[„aˆŠab[’“u”[•]bŠ‡[–]t[—u[•Š`uab[„i…suab[lbŠpe[€€€
< =>
9>
6 V 7= 6R
< 6789
< =>
{> 7y67w˜ =6
8
yK
< 6789
< =>
76wE 7I
7 : = < 6789

o™š›œžŸ€ ¡›Ÿž¢£[¤lsiepˆ…[¥ˆk^pieab¦[§ueuab[¨©ª[ci]g”[««[hˆe]u[€€€€
¬ D S<> 68
6 K X
7V
< 6 < => OD {
E x79 : O 8D D R768
6 F 6 8 {> ? [
.ƒ1 6 9
7 R79
7I 7 >
<>67 7I>9
I 6 7=> X6V
R768
6 ­69
F 6K 896 8
lbŠpea[¥ie®kab[—u¯kuab[°œ±›²£±[¤fip]bˆ¦[—ˆp^j[§ueuab[¨³ª[„isiˆd[«©[—ˆp^j[€€€€«
o^kep]g[ˆ[]~b´dab[fg[„iŠ]µab[„i…suab
7 => >
5 79
78 : 7Iv9D 6R
76ƒ 0< 6789
< =>
P Q E ŒŒ {> J {
7 7
V
‚ 79
76wE =
6 | X6VK J > ŽŽ 69
78>
NF@ 7I67DVK 7= 7 I < 6789
O 8D

8
8
<9F7@ 7= 7I K >
77F8
P
8w
7y66D < 6 8 7 67 = :E < 6789


78
¶ 6@K < D7 S1U44 P67 0ƒ 7 7I > ? V
·56789
67IAT ¸
<
> K K 6 | P6D
<99A
w >
76 <V7@
< 9
O 8D
<
E 7I > B 6 7=>
76 <8>9

<9F7@ >v I6 <V7@
< >y R7 ¬ 6
O 6C >
6R >
<= >
< 69
6789

.< ‚ T <9 6A>

> < => P Q {
E K < 7 < 678 78 8D L 6 E {> 1U4ƒ < > 0 7 ? 7 =
569 1 7 B 6 668 w S< 67IAE < => 7CC@ 7I6 O 6 =A 7I67DVK {
E
6 IC K R
O 8D
L 6 E {
E 7
O 8D
<8 6C 6 ¹ 1Y0 33 786
1UY4
<

M‚ K X
7V } 9 < => 8 M
7
> J6 6 S
6 VE ŽŽ M> º ŒŒ ŽŽ ­6 ŒŒ F 6
M
; B6 6 6789
6 V < =>
O‚C <C8 9 <867
O 8D
7= 6ºI»C J6 6 L79V
896 {
9 V {
E 7I 8 = < => >
> ƒ3 8
};y B 6 S ƒƒ 69
78>
79F7@
< > 0 78
78
[< >=
78 8D
L 6 E 6wE < >
766D

z V

L76 M
;= J 9
?VD J J D7 6789
<9 6C 6
x
;y 1U4ƒ
.ƒ4B6¹
O6A
C
OC7 76w=6 5
¼ y L7F : 6789
8w

<> y < R
ƒ  < >=
78 8D
L 6 T 78 < >
766D

7w
z V

. < =>
76wT 7I
E x 6
= 7CC@ < 6789
y6
<D>V 6 76IA
o„i‹b]´ab[•]ˆqab[l^isu‹[]q‡[„useuab[ˆ[•Š`uab[„i]^_`ab[„i…susa[„k†quab[„i]bŠ½b[lbŠpeab[€€€€ª
7 9 K < 6 <V7@ 8 6K B7DVK I Q6 I6 z6 9
M‚»
{
E »>
< =>
7IA {
<V7@
< =>
OD 76wE 7 > 9
7 F 7=
56789
O 8D
< > L7I : 96 M
; < 6 >

G6H
ƒ054ƒ 6
< 6
76 w
76 O>9
1Y41 66 3U G6H
4ƒ541 6 W
78 6C
X
¬ DE 6 6 < 678 6 7 6 7IA
};y 6 <V7@
< =>
OD 76w¶6 O>9
1Y4ƒ 6 7 34
. ƒ4 ‚6
F 6 79

—ˆ_†^eab[—ˆ_qˆuab[^¾´dp”[„i]^_‹[„ipi‹[¿ˆ_n[ˆ”[„i]^_‹[„i…sua[„aŠ`uab[ˆ”[„k†quab[Šˆ_`ab[€€€€À
o¿iqˆkab[„pu[—u¯kuab[Á³Â[]†ueiŠ[Ã[fg[Ä]Åuab[Á€³Â[]uÆb[]ˆŠÇ[c†j[¿qˆuab[t†¯[r^k…[ˆ[[[[[[[
.ƒU6 ¹
{> 7I6 È7 D: 86¹6 567 @: V@A
56789
67IAT L 6 T <9F7@ y
o„iu“e½b[„`i]‘sa[^_†t[—ii‹]‘ab[•^¯_ab[–]t[—u[•´dpuab[„iµi]ab[lb]^_`sa[„iue]ab[Šˆ_`ab[€€€€Ã
34 7 7
B 6 < 6789
< =>
76wE < D
76 7I
z6 76IA 6 | 7676 y
?@A
;E ŒŒ?
<V7@
< =>
OD 76w¶6 O>9
1Y4ƒ 6 7 34 G6H
ƒ054ƒ 6

‚ x6A
F7 8 =A 66D < 6 >
7 9 K < 6 <V7@ 86K {>
NF
G6H
7y6 6 K 6
P9 7 >9
< =D
6= 7 = SŽŽ 7I6 z6 9 86 < => ¶ 6 A 6 | =

N67C P9 = 6A
77F8
7y66D
89
K L7F 7I8 J > 68
...ŒŒ3ƒ2321YUY
7 79 7I É69 7 <DV {> 7 9 9
6 766D
89
J =
< 6

6 68
{> 9
¶ w 7y D9
P=79 K 6 7¹ y 7 76wE = : ¬ D6 Ê 6 J > ? 7


"##$ 22%&''%()*+,-"%.(/,0'$,#.1,2203132342(/,05$,'#."#2/

3210

0121320314
56789

8
6
7 7 56789
78
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
667 86G6H9
: 8
; 79
: < = >7?
7@ 7
= A B 6 C 78
D6E> F 97

. II79 9J 78 >7 78
8>7 K <
87< L ? 7M> 66 9 :9 9J 6N
<78

OPQRSTUVWXPYXZ[\WXP]^]^]^]_
7 6J A6@
: 79
97
D67
7`a7b 7> F <8
c N
8 8
8 d79
: d7M
7@9 `
: 6789
: @e
6 f 5; ; 7M
77>; ; 7ME ; 7Me 9 ; : 6789
: @e
8 g 6 : 7 :9 ; 7 7
hG54h 6
HH H3
43544 6 13 8 7 e
78>7 7`67MNi 9
: 7 :bJ>
4h3 4h0 e
78>7
6 @9@ j56789

A k > De9
1H4h A67 04 l6B

@9
;
78
403 8 7 e
78>7 : 8
7> <78
@9
: 6 m :
c 6 m 7
7@6
D79
i 6 fN
7> n6J
@9
j
78
40 8 7 e
78>7 56789
o >
7>
>? >
1HH3 6> 31 l6B
G35H3 78
40 41 3p e
78>7 :
e
:J7E
qr 7>
.: 7
qr <

Qst\WXPTuvw[xPQWyZtWPQzT{WXP|}x~WP€TvPz‚Pƒt„P…ZR†xPQRT[€PQ[RT‡xPZ[„PˆSTu[WXP‰RŠ‹vWX]^]Œ
OQtŽxWX
: <6; e 7M ; c7 > :JE6> 8 N geJ c7 >

: 79 g 6
:
79
`
1HH3 6> 31 l6B
0H5H3 78
Mb 6 9
c7 >e
:e>78
:
e
:J7E
qr ‘
:9>7
>78 F> 9
o 6N e
78>7 6MN 6 C 56 i 8 g > ’EN 7M 7b j6 9
:d M
7> De9

86N 7 9<
“a` ? e ”79

7 c7
7>?i F @ r 7@ 8 7 9
?
“
677i c7 >
: 9< : ; N •6f> ’7EN 8 d7b
7 e>
7M 669 : 6 i 8 > 6 86 ?@

7< ; j 7 e>

7J
: 678 777 9 @ <
1H43 56b 03 l6B
0h543 6
a
K7< ; : 7 6N 9 5a
1Hp4 ; 1G l6B
0105p4 6
677i : e
: 6 m
7 6N 7M> 9
8e
:8>77 6 C 7> ; 8 9 7@ :J7E ; : < 6; r9 9
–7 i :
c 6 i 7 i 86 m A 78 g> > :8e9 8> 7M @
@
qe
M 89 6 6 i
668 F e j56789
F
<
045H3 78
pp 8 7 e
78>7 78
F<6b 7 > 9 6789

7 <
0333 6> 0H l6B
01533 78
3p 8 7
g > 
7M
79
o>7 J; a •6; e 7M > c7 > :JE6> 7 7 >
N :
79 — e ’
0334 :
:
7

6 8 @
6 9
:d M
7> De9
o 6N e
78>7 :e`B
:7e
7M 9 :
e
:J7E qr
“ ; 5a
8 7 9
? o j 79

: e c7 ?; >? ; : @e e
7 F
6 ” 5a
6`7˜
7M@
7
86N7> 56789

d7M
8
: e :

qr ; 
7J
; : e>
•>7
:
79
g 9
.™ 7 7 >
6789
K ’E 7 6`7˜
: @e
g97J 8 d7b

Oš‹TV‡WXP›\WXPˆœPYŠŽxWXP‰RŠ‹vWXPYTwP]Œ
˜ 79

78>7 6 7 @ 
: e c7 ?; : 6789
: @e e
>?
e
’EN
8 7 9 :
79
7`a7b 7> 9
8 9 7 ; rE 56789

B @N> :9
6789
6 56789

b e
˜ 79
e :
79
“a` 6
: e e g 6 j d7M 6 
i 63 f3
7M 8 :<679 5;

A k > De9
hG54h 6
13 1G
7 6N @9
79> B
6
8 7MN
. 0334 :
:
7
7 <
0333 6> 0H l6B
01533 78
3p 8 7
; 56789

Ož\ŸxWXP‰ZTVvWXPyP… TRwWXPQ[RT‡xPZ[„PYŠŽxWXP‰RŠ‹vWX]Œ]^
: e c7 ?; : 6789
: @e
7>?i : 9 a 7>?i @
5a
6789
d79 :
79
“a` ’E
668 j
: e :> 7 > 56789
˜b9
:

qr 79>7 7 678 7889 7`6N7>
56789
D 89

; : d7>
; :> @
7MN
7> 8 7 9
6J7 7>?i D 67 316`7˜
o<
7> 7 M 7 ; q¡ ¢ ¡ ¡
q
a g> >
: 9 >7
7M> : 6789
:
79
D 89 569
7> :
79
“a` D89
8 q
a :8 ? 5;
kN
5 a 79 6J 
i K7 ” D 67 867?
8 7 9
6 8
: 6 6<
6J7 9
@ o > j: 78

:˜ 79
6 N6; £9>
; q
7
6 69 J 7 e9 8 F 7@ L> ’EN @ 6 7
qr

; qr e A67 ” 8 7 9
; @k
o 6E¤ ’EN 8 d7b
9
D9e
67MNi @k e
: 6789

; : 7 9
; k
9b> 7M < 668
6789
’ JE
7> j: 7
qr ‘
:9>7
: 6789
D 89

¥ 67 D89
o 8 7 9
79 ; 6 8 ? ; q
a @ j 30:
e
:9>7
86C7N
qr •9> :
e ;
79> B
6

i : 6789
:˜ 79


Dd7? K i 9> M

7M8 >7 : b @ 7M >
!!@N “6MN 3G: 78
8 7 9
6J7 6 6 8

O‹u†‚P¦§¨©PQ‡€‹‚P…ZxWPYŠŽxP‰RŠ‹vP]Œ]^]^
:
7E 7 6N
o
: : 7 7M 7 9 ; :
78 89
>?;
6789e
:>
7>
86 8

78
p04 8 7 e
78>7 g @
78
8 D89 : 7C 
i q
a@ 6 7M ; jg 9

F 6 ; 7 @ 
Dd7? r 6<9 e c7< m ¥ 67 
i 8 7 9
: > ¥ 67 : ª14« 6N : E>
j6MN; ª3« :9>6; 8
7 B 6
6> 9 — 56789

A k > De9
hG54h 6
1G 8 7

a
: 7 : @e 6`7˜
7M @
7
A

6789e
:>
7> j 6
c > 7M 7 6 56
78
D 67 : @e
g7 @7> M
 8 7 9 j < 6  Dd7? : 7
7 e9
g 9 67
8
c7<8 7 d7M B
6
a` >J . 7
a` 7M> 9
: 78
7@9‘
78>7 g @

; >9 ai 7 ; : @e
D9> De9 • 6 5k> 56789
˜ 79
e9
ai 7 :8>7
868b
8 9


6789
B
56789
6
6 J 7< ; E 7 @ ™ ? 9 @
7< 6 ” < 6
< 6 “a` : 9< bJ ai 56789
F
7 0H 8 7 e
78>7 8 7 9
8 7MN 7M>79J; 7b
:
79
“a` : 79
3356789

A k 79

7> De9
43544 6 c 6 i :> 7 >
.34 78
7> 8 7 9
8 7MN 9 6789
g @ 8 D 89

i
O¬­­­Rv[\P¦§Œ©P…ZxWPYŠŽxP‰RŠ‹vP]Œ]^]Œ
D 89 9 56789
˜ 79
@ ” : 7@ 7>?i e 7M>79J; 9 ”
6789e
:>
7>
hG54h 6
13 8 7 e
78>7 7M 6 > q
a
: 8 3h56789
D 89
: 77> c < e 7M @e
c > 7M 7 6 56 ª0« 8
7 B 6
6> 9 — e ’
56789

A k > De9

˜ 79 e
@ ” 7 j : 7@ 7>?i 6`7˜
7M @
7
A

6789e
:>
7> j 6
a` 7 i
8 9
8
c7<8 7 d7M B
6
a` >J .: @e
D 89 9 F ;6 5 > ; 56789

7`6MN g
: 9
D 89
8 @B :bJ> >?
7> 56789
˜ 79 e
od7 9 ai ”i :8>7
868b

. ™ 9 ’EN 5; D 67 jq
a <C 7M e oe7 @ 56789


6N@
7 ai :
79 ª30« 8
:

7> 7 B 7 6 6789
6 ; 56789
˜ 79 e

8> 5a
n
6789e
d79
3 4 ; 9
D9
g97J ; q
7 5; 
c7 ?; 56789
D 89

8 d7b
d7M 6 
i 9 5a
M g7 9
6
:
79> :
79
“a` 669 jg
77 6C7N
.: 6789
:˜ 79
7> < 6  Dd7? K i < 9> :


Qst\WXPTuvw[xPQWyZtWPQzT{WXP|}x~WP€TvPz‚Pƒt„P…ZR†xPQRT[€PQ[RT‡xPZ[„PYŠŽxWXP‰RŠ‹vWXP]Œ]Œ
OQtŽxWX
"##$ 22%&''%()*+,-"%.(/,0'$,#.1,2203132342(/,05$,'#."#2/

4210

0121320314
56789

8
6
7 7 56789
78
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 8 9:; 7< 7= 6 9 >
?>87 ?
>
?@7:
AB C
?987 ? D6E F> G7 8 ; ?
7H 7I JK
L7 => E 7 I M7<
56789
6
? > N
G7 OE 7< 79 7 6 P 7 H
O8 G7
78OK Q 56 K 8
78OK =
I R I;8 S
6789
56789
T 7H
6 A
J UI F> F> V W
7 E 7 >I O
7 K H F
K R
V987X F> 6
T 7H ?
7H
YJZ LP 7 H
O8 7
VM7
[M7O \ K ] 67 ^30_
E 6<;E ^33_ ?986E 7 `8 8
L?I
7
?<
7 H8 ?

E ? >8

6 68 ?
7H aa F> 0334 ?
?
7
7 3b P 7
? 7O
P68=
9 c H D 6 N
?
7H
[
? 8 E I d 5J
O>
7I
Q
? 7e F
K R 88 7 8
7 M E 7 >I LQ

P 7
YJZ 7IHE [8X d ... V8 9
Q 6; >
788X V> @H ?

AB E N
7@ @

.f ?

78 7Z g6 N JM H 56 R
G7 8
78 ?@7:
?
7H

hijklmnopqrsjtnopukvwkxypzr{|tpuo}oj~p{p€jp‚pƒxk„nop…†‡yno
7 E ? V 7@ 5J
G7
I; D 6 N [M7O \ K ?8 7 8 U R
56789

K
G7; ˆ U R

Y6<; 56789
T 7H
Y6;78 R E M7< 5678 6 I; F> N

‰ŠŠ‰‹_ 8>
Œ;
6O E 8
788X ? 6789
? 9
[ 8H
? 88 56789
? I> 3
[
H8  6 d
E N
7 E 6DH 97:;E 8 G 6 ˆ JZ F> g 6 d Q d A
J E dKb^Ž‘‹’‹“‹’Š
N>@ 7< > \7D E B:8 L6 ”
78 A
J 3 —98 < 8H > ? > 9
8 ”
U • ? > ? 6789
?T 7H
78 N
[M7O \ K [8 –
d
[ 8H
8>
7 7 E I 7< J H
7 H8 ?@ :
?<
7 E ? 9 G 6 \78 78 V 9 6 V 9X
I 5J
6
\78 78 56789


G7D8
7 E 6
7 7 ? =@ G 6 K X 6;
g69 7>X
V
g69 7 I ?
7H

. 7O
7>X

h˜™trx|pš›ynpzn{›nopq|k‡pusœynopqrsjtnopž{Ÿ~yp k|†npqrsjtnopukvwkxypzr{|tp‚pž{¡op ¢yno
N
7@
7<8 8 : LU7 78 ? 6 K ?8 6X 7< •8 < 77 H
6
7 7 ? ?8 6X
6 8I
9
78 8 G7D8
7 E 7<H6X 79@
? 9D
YJZ ?
56789
T=H
N
78 ?=>I

? 9D
6 <X
N
7 E S7 7<
R
6T 6M
< 77 H ?>
6789>

N
[6 >H E 7 H g98 79
D 6 N 7 K ?
9 F
K A
J Q 6 ? 6789

L6 6
78 679;d P67 P H
7
F
K >9=
78 d E 7< 7< ? • ?
78
. M7H
E A
7
cH8>
? 6 6D
6 8
7 ZK 78 8 A
JI
] 67 8 ? X
AB ? 6 6 7@
6IJ
7IH 788X 6
?

F> 7<87H@E 6 < 77 H
6
7 9D ?
79 8 8>9
3323—20333 3£2342033£
. P6<; [ 8H
8 = 97:;E 7< 6 8 7
7X
< 77 H
6
7 9D ? P6<;
‚jŸ¤yp›x|npzr{|tnop nkpšwkr†pznk†pƒ¥¦¦¦¦§¨
6 ” E 56789
T 7H >
56789

U • 8 [>9
6£546 6
13 P 7 >
788X
7
? 9
[ 8H
P IR ?=@8 8O
78 ? 7 QM7 V
H JK M7< F
K R 6
?9 8X
? = I 8 3£2342031£ ?:6R
? >9
? X
AB C
? 79
? 6
6 @E 9 >
78 8X L7Z6<;
V 7 6 7 © B: P6<; F> 7<87H@E 6
6789>
?8
78 < 77 H
6
? G 6 K
> 7 7Z
‚pqrsjtnopzr{|tp ¢pª¢y‡pƒxmynopq›ltrp™«p§¨§¨
L ? I>
? L 8
L 77 H
6_ N
7 7 8 F> ; 56789
6 >
7 I 7>X I
?: E ? >@E ?: I 7=> V8 78 6 56789
T 7H
F
K V : F> \ ^?H7
L ? >8

? 8>
? 87 ˆ G 6 ˆ P 7<; L P7
?
7H ?D 6 V
K 7D ? I> >
78

7< > [ 7@
.43?
H ?9X8>
7 8
XX:
L
‚ijklmnopqrsjtnopzr{|tp ¢pz|oj›pƒ¥pijklmnop¬¥k†ynop­j¤rp§¨§®
04 8 P6<;

9 @:8 ?

AB E N
7@ 8 7@ d78 ? I>
[8H
[ 6X
T 7H
I ?
7H ? I>
Q [ •8 < 77 H
6789
1—44 U67
Q 56789

78 6789
6 ? > \6; 7I;K N
XX: F> 6789
H 56789

I• >
? B
P
7<
K 7D 6
7>X \ K ] 67 7 E ^3b_ ? 7 O B: 56789
6
>
.1—6£ U67 N 7=
8 6<; 89
I 7
? 6789
?T 7H
F> P6
7 >9

6; ? : B: D 6 N ?H>@ F
6
7>X H 6789>
56789
T 7H
H 6J9
[6 6 6 8 7>X
7H7@ 67X:K 98 6789
F
K 78 d78 6
? 7>X > B ?

7 ^14_

F> ? I>
8 P6 IJ
6789
B ; H ?887X I• Q 6789
N g6”8 N

^3b_ ? 7 O B: 56789
6
> 7 K 7< > 6
[ 8H
¯M7 8 ? 6789
?T 7H
P7 G7< d
6
J7= ] 67 1—46 U67 04 8 6<; 6
? 7
7X 8 7I JK 7 ?
7H ?

7 E
?> 6 56789
T 7H
F> 7 56789

U • 8 [>9
1—46 U67 14 °6R
6£546
.?

AB E D ±6 d V 6 7 >X
6789
E I• >
?

AB E ? 6
‚zr{|tnop nkp²›npjŸ¤ynop›x|nop kr³p›xv§®
? 8
G 6 ˆ \78 78 6<;
6
7
7X P 7 H ?
7H < 77 H
6
?
6 d
6789
78 ?8>9
? X
AB C
? 79
? 6
0333 68 8 33 ?:6R
P6IJ
78
Z P6<; F> 7<87H@E
L ? >8
? I>
? L 8
L 77 H
6_ N
7 7 8 F> ; 6
7>X V 5051
P R
? 8O

[ 6 E 7
7X>
?
7H
YJZ 56789
T=H
6 F
K : F> ^?H7

.7>X
D

5678 [ 8H G 6 W8 7 > K 9 :
56789
T 7H
?
7H
YJZ 56789
T=H
6 >I 5050
7>X
7H7@ 7<
K
?
7H
7 H8
7I
c H8 6<; 6 e ? 6789
? I>
[H 78OK V8 7 6 9 H 7>X
7H7@ 505051
7887 Y7 8 7 I 6£546 6
10 P 7 >
788X M7< 6 7= d N
7 > B:
6D7H
Q [87X ;I [8 67<;K I•
cH8
78  >I
F> G7 8 56789
T 7H
8 L
. 6
7
7X 7<
K
?8 O
D
? E 78 E ? 678 [ 8H
G7 4 718 [>9 ? 6 8 V H8 7>X
7H7@ 505050
68 1—b£ 8 7 P6 =
B: ?> 1—41 = 7 N 7=
98 7 87O 7: 67 H
? 678 [ 6X M7HI
7
7X
E F> 7< I
L 87O ] 67 5E H d 7< E 1——0
7887 7<87H@E 7=
P6 7
? 6789
H
Q 6
7>X H < 77 H
6789

F> 9 L7
7X
F
K 7< J H Z 8 6 ; E 6<;E ^33_ ?986E P
R 6
7 > G 6 F> [87 P 7 H
[BX 5J
] 67
E [8H E ?
7H
YJZ 56789
T 7H

. < 77 H
6
8 6

N

"##$ 22%&''%()*+,-"%.(/,0'$,#.1,2203132342(/,05$,'#."#2/

6210

0121320314
56789

8
6
7 7 56789
78
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 689 89 7 :
7; 7< = > 7 ;
= : ?7
7@AB 5= 6
9 68 C D7E
D;7F 50505G
HI
7 7 @ > 7? 9 6
D
7E 7J6 A
: 69
89
K 67 ; 56789
L 7;

6
: M : 56789
LC;
6 6
9 N 8;
OP7 56789
L 7;
; :
7;
Q8J
.I
@
56789
N 8;
OP7 67
I
7F 67ER9 6
56789
L 7;
7S@ M7?
N 8;
OP7
56789
LC;
6 87 9@ 505053
; = 9
67ER9 9@ : ? 67
M 7
I
I
7F H7S 8; MT?7
:

UV =
I
NVE @ 6
: D
7E > 7 ; 6F7 @A 58
56789
N 8;
: 7E@ 9 ;

79
D7E@ : 9
: ?7
: ; I
W 6T 67 = S D7 ;
6 X YR 58

7 = 7S@ Z6F FRT > 7ST@ X 9< = :E 6T H 5= 6
9 68 C 58
P7;7
:@
7@ 6
:
. 6
D7E@ 8
: 6789
:L 7;
7 U
8 9@ W
NA

6 6 [ 6 7
I7F : \ > 7 ;
[@ 56789
I
:

UV = 6 : ] < 67 505054
:
7
] 6 B ;[@ 56789
L 7;
:

7 ^14_ 6T : R
VR 56789
LC;

8 6
: D
7E > 7 ; 56789
6
9 7 P7S 7 6 9
6789
6 50505451
.: 6789
: ?7
7@A9 : ;
@7A
6
6
: D
7E > 7 ; :
7; 6ST= ^33_ :9@6= >
56789
6 50505450
6A? > 7 ;
6 6 I
7S@ C?
56789
N 8;
: 7
7 79
?= 7 89 K 67

] 6 9 6T7 :
7;
Q8J H S D7 ;
6
O = 58
N 8;
K 67 6
9 : ^14_ 6T : R
V@78 7@7E Q < 9E
` 6 a ; ...bb 033c 57 13 K 67 @ 7 79
: ?;
6 6 6 7 ` :

>7< D7 H 7 c04 > 7 7
78@E 78
7@ W
W < 6789
D7 ?7@ X
7STB 6
9 6
>6 > 7 ;
: 6T : R = d FR@ >6 ?8
> 7
E 6T 6 67 ST 7 9@ X@7E
W <

e
> 7 ;
R
67 : 6 Q67@ 7@ 69
89
6@9 K 67 7 VE U
8 H e7@
@ : 7
.40 ff ...7; ;F 8 Q67@ 7@
?T@ >
D7 ; N7E = 67 > 7 ;
> ; 689 >
9
6789
6 5050545G
^33_ :9@6= > ; 6F = 8 g = : 6789
:L 7;

I
NP7A W 9 K 67 9 6
. 6ST=
hijklmnoipkqripstuvnoiwkxykzqi{s|}viwojou~i€i€u‚iƒi„zk…noi†‡qno
hwˆˆt‰qnoipstuvnoiwkxykzqiŠ‹
: 6789
:L 7;
7 = Y 6 g N 6E 7S 9E = 56789
6
: 7 66< ?
N;
:
7; 56789
L 7;
7 = I
7F
N 6E H56789

> 8
N 8;
:9 6
S :F R

N79
ŒG54Œ 6
14 > 7
@ 8
H d R
]7<8
7 = 7S;6E 7< 6 g : CF X7T
N79 7 ; ? Ž7@ bb = 67 7SF @ \
6
67 Y 6 g N @E :8 6E 56789

e [ @
D @ H QV = 13 1G 7
7?;= > ;
>
V; 67A 58
56789

\
6
7@
7 ;g 8J 9
8 = ? FR
M6E
6
9 56789
L 7;
6
9 7S 7 6F :
7 6
6 6; M 6E :;
7F :E7 56789
L 7; 7
? .: 678 :L 7; ?
Y6
8S
I C
7 :
7; . d7R

B > 6<;
8J : 6
M 6E 7 7C g ? :;
7F
6<;
:;
7F
6<; 56789
L 7;
66; H
: M 6E @ :;
7F
g 7; 7? 89
L 7;
Q787 58
Ž 7@
K 67 ] @ 6ST= : :7S
M6E7
? M 6E 6
9 X7@
: P7<8

6ST :F R
: P7<8
:S
7 = Y 6 ?
Y 6 :7P7E ; 8
56789

. ff Q7 = c4 > 7
7?; 78 :7S
eC 56789
L 7;
6
9 7S 7@ D

7S; 6 6789
67 : 678 : N 8;@
d7RT = 67 N@7
d
I<
6
9 D ? ?T@ 6
D7E 8
67 S 7< 6 Ž 7@ @ 7 = 6ST= :9@6= >
7 \ 7S 6
N6E 6 ; 7S 7 6F :
7 6 N 6E 56 B N 6E
7@ FR
M6E
6
9 H56789
L 7;

[@ FR
Ž 7@ :8C :8T ; 6C9 = 66< 7
? : 6 B :
] 6 B 7 Ž 7@

. : 6789
:L 7;
7@ Y6
8S
Z C >6T7@ X 7 ; 8
56789
L 7;
8
\
6 7
>668
7  VR Q 8 :
7;
Q8J Y 64 Gg @8
E6 T
7S P7 6
7 @7 ? SP7 9@ : 7
M 6E @ :;
7F 7
:
7; ] 6 9 ` X =6 ] @9 X 6 @
.:7T7C
:; 7
:;
7F
D ;@ :;
7F 7
6<;
56789
N;
6ST@ 56789
L 7;
8 W
M Q8J :
9 = : 7
:; 7
:;
7F
:
7; C
: 7‘ 6
9 7S
7; 67 : \
7 6
68@ d7R

B > ? 58
N7C V
79@ 56789


.43 6
> ]7S
67 M 6E 6
9 Ž7@ :;
7F
6<; 56789
L 7;
66; :7T7C
I7F
:
7; :
7; 7 =
@ Y 6 g E 8 :7P7E ; Ž 7@
6ST= : VR :
7;
Q8J Q ` 6 =

d7F Rg 89 H \
6
: 7
N 8;
9 6  6
9 7S
VR 6


: 7@
= : g
= :

7? 7 89 : 6 B : ?;
6
9
M 6E= D ;@ \
6
: 7
:7J\
> ;
d7RT 7S H: 6 B :
] 6 B 7 c33 >4 74 7
78@E W
7 6E
67 Y 6 g @ 6789
7SF7F R N7E
: 79
: ?;
= : 6789
: ?7
D7 ?g
bb 0’2132033’ K 67 @ Q6 6 :

e7 Q ?= 7 8J 4Œ56789
8
:
7;
Q8J \
6

67 7 [ 9 X = a ; H : 9 @E d7RT= dR W
= 7 E8 \
6
7@ N79 6 =...
7FR
6 = : 7@
56789
L 7;
 6R9 FC
M [
6 68
]7
9 Q6?8 N@ 7
.44ff...
d7F Rg 9@ ]7<8

68@ 56789
L 7;
Ž 7@ ` 7J6ST
Z7 :< 6 ] 6 “@
7
<8
] T
> 8
P7; P7S ?;@ FC
; 6
9 :
7;
Q8J \
X9@7E 67 7L 7;4 c 7879 6

H P7;
@ : 8
7
: @A
> 8
e7 = 67 6
7@ N; > 7 ;
6 8 @ W
X
bb 7S
8@ 56P

78
c1c > 7
d
78@E <C
7@ N; > 7 ;
e7 = 67 ]7< g
7 S
79 = 7 ;
5 ?
8“ 7 67 : P78
> 7 ;
J <C
7@ N; > 7 ;

@J8 7S = 7 79
: ?;
]7< 7S @A H ff K 67
N@ > 7 ;
J N; > 7 ;
7?
6
Y679 7E
7 ... bb 0423020333 ”6\
6 68
]7 89 N@ 7 e 6? 6
9
6
13 > 7
D ; H > ]7<8 7 P7S I@F 58
7S7 = W 7
:9E87
\

89
:T 7 : 6 W <
>7< 67 7? X “ H 1’23421’’G ”6\
10G5’G 58 C


NP7A
: 6 8? . 7S W
; Y6•
X 8@7E a;@
H 7E
M6E 8


Q8S
: @A
> 8
7FC = H X 7@ W
; : <6 :9E8

Q < 9E
7S
N@ J A;@ = S 7 7? H ]7< g H QV = X
9 67T
6
13 > 7
7 < 8
6L
.4’ff 6
eC 1G > 7
N @E
K 67

hi„ˆ–k—znoipstuvnoiwkxykzqiŠ˜
"##$ 22%&''%()*+,-"%.(/,0'$,#.1,2203132342(/,05$,'#."#2/

4210

0121320314
56789

8
6
7 7 56789
78
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 7 8
789: ;9 <6 9
=>
?
@ A 8 56789
6 8
B 7C
@ D7;
6
E 8 F 6
789: G
99 E 6789
E H8
79IJ C K 56789

L M 9 N89
OP54O 6
3O

67;QR 7 678 ?8 7
N 8C
S TT ?8 7;U 9 43544 6 1V 7 7 8

.WW E H8 HQ 5X
56789
6
56789

7 Y Z7 D7; 7 8
N 8C
?8 [ 6 R 99 \8 9

7B ] 79 Y ^6
?8
TT OP54O 6
1O 7 7 8
789: X@ D7;
6
_ 7
56789
6
9:
56D
`6Q

Ua
XK 13 1P 10
F 9 5X
D7;
6
E 7
N 8C
6B
7 7 @ H R
6Q E b 7
5Y 9
NC
: 8 7 Y c7\8 E 7^ ?
@ 7 C 7 d9 8
WW c7\8
N 6: R@
6
9:
Z O1 7668
8
<>b9 9
e

7B 7 `6Q
8 =
X9 ZO3E
f
6789
S
E 6 J E HC
7 Y E 6 J 6 68
\ c7g
J79 9:
c 6 @ `79 79 56789

99 ; 8C E 97I
6789
F7CUY ?
@ 8 56 @ 6 6 7679 56789
6
Y X@ 7;U7U b N7:
B 7C
A 8 h6 6C E ; ?
56
789

L M \ 6i
79
G
7 8 c7; R
7 89
E HC
6 6 _ 7 XK OPE
7
6 6 6 h C 5X
HQ
79 O07 8 @ j b
56789

c7\8
7 Y R@ 7; \ EQ 7 Y E 6789
6 7
c7g
@ H R TT A Y ?8 HY 5X
1323420311 k 67 9
.O3WW56 J
7 14 7 7 8
789:
f7 E\ 6 6;Q c 6 @ `79 9:
78
8
h HY 7 H 56789

L M 9 N89
OP54O 6
64 7 7
E 6 J E
c 6 J
h> Y 6 HX
6
64 7 7
;a 9 l C... TT 1O23P21VV3 k 67 9 m6n
7K6 6 7 89
E HC

56789
6
7:9J S 6 K \ 9:
?8 O7H4 1V44 69 10 m6n
43544 6
6 688
789: >I E
7
6 \ A
Y 7 H Z WW ...=
X
G CU A9 9a
567 7 5X

=> i
79
6
E 6 J E HC
?8 56789
BaC
6 9 0323021VVV m6n
56

m6n
6 68
79 h HM ?8 E

L8 j6C 7 XK E

L8 7 Y ` 6
<7 D R E
7C E :

EaU
A

6 Y E 89
56789
B 7C
H ?
@ E 7\J79 ... TT A 6 5X
0V2132033V
Y 7
7C
`
A
b R o 0323021VVV k 67 9 E
7
76 6 7U
6 688
> \78

N9 7 ?8 7 M 9 A Y l C Z E 9 9: j7bQY jb `
Y 7 :8 n
6
79 N89 6
99 c7\8
7Ub
6 Y E 89
56789
B 7C
p 6b@ Ua
<
M
6 68
c7g
@ h6HX
.OOWW...
j7U bR
60O 1P 8
789: 7C E: 9 D7\8
I
:6Q EC8U
EaU
>\ :6 Q 7 H
E \
: 6Q
?8 56789
6
c7g
@ L M Y ZE 6 J E
c 6 J 7
F 8:
c 6 J HQ
F j7U bR F q56789
6
r E 6 J 6 68
c7g
@ 7

E 9
E
7C
9 I 5X
F9
F 7U Ub 56789
6
8 9 6 68
6 UJ 7 7 7K6
E
7C
hXK K 56789
6
8 9 56 J 6 68
6 U 7K6 8 M:b ` Y E 78
7 78

6 7 H D7;
6
E 8 9
7 7 Y =
X F9 9 8HQ E 9
N 8C
F7CUY aQH
G
7 Y
L67 04 m6n
O0 54O 6
?
@ ` 6
79 ...TT 0123320333 m6n
7 89
E HC
6 689
C E9:88
56789
6
?8 UC h \ 9:
o Z 79
\ 6 G @ \
1V4O
6HX
<
7
6
7; 8 j U
7 s 7 8HQ
c 6 t
A
7 H 99 N 8C
99 `

77\8
9 7
... TT 0P23320336 7 89
E HC
6 689 O4WW... E 9I
7 8
F H A89 7
HC
79 7; 8 N 7U
E D7\8
E 8
; 8 ?
9 7;9 _ C
E 6
89
?
@ 7 ` \

6
Y 7 [6i
E897: 89
hXK Y 769b
A
@ U8b 7 0623P21V63 k 67 9 6 7U

=
X o E \6 E9:8
A 8 ` 7
c 8
E9O 6
79 7 N97: R 7; 8 L n
A9 _ C
56789

. WW ... 9 8
>97 A89 56789
6
E C j8
`79 E: 6Q 6 g
Y A 6: 9 7 MH h679 E
7C
hXK 56789
6
c7g
@ 6IY ?8 F 6
8
6
<> o9 56
789
B 7C
8 6;Q
HC8
6IMH 43544 6 1O 14 h6;Q c 6 @
E 67B OV
=
7 8
6bu 6 8 9 56789
6 8
vQ
6 688
LH79 6 6 X7b ?g8

.43<7 D R 6B c7 IY E\ 699 X a
< F8: 8
7 X a
< R 5X
E

L8 7 Y <7 D R
wxyzzzzzzzzzzz{|}~€
9
6;Q
7B ?
@ UbQ
6;Q
7B C
E 8 Y ?8 _ XK 7 IC9
7 7 b
Y A [6 a 56789
6
E9 6
7 7
9
6 I 56789

N 8C
6D

. G
9 E 6789
E H8
9I LH9
E
n
76 J A9 aH ; F7 C
6 9 Z 6
` F C9 EC 6:
7 7
`
Y 56789
B 7C
7 Y E9 6
98 n 5678 6 ZA
56789

L M G
E 8
E HC
7 Y 7;\6 D7;
6
E 7
N 8C
E9 6 E8 6: 6UC C j b
c7\8

. 6
E 8 9
L n
E 6789
E H8
79I@ 9 =
L7 Y ?8 E 6 J
S 7;
79 76 :9 89
79 7;
E\ 69
7 7
C 76IH 7 9 8

hXK E
79
7 U
E8 f 6 ?
@ 9

7B ?
@ C
E 8 66\
=>
N7K6@
I E
7HQJ
=>
<QH8

56789
N 8C
G
c 6 @ X a E KM9 8b
E ?8 j6C

.76IH9 76Q
; F7 C
6
R7C 5 7a ? C D7C

7 6: 76 J 7H
? C 56789
6
7 7 jb 7 H ?
@ 56789
\78
j7U b S
A \ HC9 E 6789
E H8
NC
9 9:
7C
A Y HC9 7; 6B 8
6IHY >Kn 56789
\78
H
7;
.G
7 Y >b G
E 8
L D6H
L67 E
89 7 u ?8 j
79 56789

L M 9 N89
OP54O 6
1O 7 7
j 9
.E 6789
> 79
6 68 R 7 7 \ D7;
6
E 7
N 8C
9:
7;
>b
zzzzzz{€‚ƒ€


L M 7 G @ \
1021121V44 m6n
43544 6 33 7 7
„„„51
\ 6 G o9 N89
0423P21V4O m6n
O054O 6
13 3V 7
56789

. 79


L M 7 S @ \
1021121V44 m6n
43544 6 30 7 7
6B Y„„„50
. 56789

56789

L M 7 S @ \
1021121V44 m6n
43544 6 3P 7 7
„„„5P
.
"##$ 22%&''%()*+,-"%.(/,0'$,#.1,2203132342(/,05$,'#."#2/

6210

0121320314
56789

8
6
7 7 56789
78
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 7
8 6 7 9 8:
7;:
6 < 89 67
9

77=> ?@ 8 7 : : AAA53
.11B C 8033B
9D E ;
79
7 78
F
033G
14 H6I
3G23B 6 6 33 J 7
AAA54
.9 79

9 67K
L
7?
E F
1661M67 30 H6I
G4 561 5N D
6
10 J 7
AAA5G
.
9
56789
ED:
9

OP
. 134 C 8 03316Q
8 9 R 6 89 6789
9 S;
8 86 7<77 5 :AAA54
T7 S 6 7<77 5 : U
V 67<@ 80W23420333 H6I 16B B43 6 : 9

M; 6 6 AAA5W
. 3G C 8033G 6Q
8 9 R 6 8 9 7
997X
8 9?7K
9 6789
9 S;
9 7 :
E 6 ;
9 ;: Y7S Z :V : 0021021663 H6I
334563 5N D
6
AAA56
. 033B 67 4 H6I
33W53B 6 5N D
6
77 9 O
N E 6F:
6789

9 ;:
Y7S
Z :V : 0021021663 H6I
334563 5N D
6
3B J 7
A513
. 9 O
N E 6F:
6789
E
6 ;

8 [=
9; 8 8
\; 97 6
9 78
67=] 6^<
97
9 78
7 6?
8 6 \;
A511
.1B C 81666 6Q
8 31 9

033G 856789
78
T S 8 9 X
OP _
9 79
9 6 ;
9 Q6
7^
S
8 9
7
J6 A510
.B1 C 8
C 8033W 6Q
8 9 R 6 8 30 997X
8 56Q
78
56789
6^<
7E 8 D;K A51B
. 03
.0423B2164G H6I
GB54G 6
G4 8G0 7
A513
J ;7
`7F M; 7 89
56789
6^<

: 6 8 56789
6^<
8 ; a :A514
.34 C 89 7X 9;K 033W M67 04
9
X77F
9 ;R@ @ J`7DS T7 7 6 6 b 89
67 9 cc
78
0 66S B0G J 7
A51G
deef 6X 7 79 7S NV 6 66: S S<
9 @
\; J 7 cc [ =
9 ^ E F
1643 214210 H6I
61543 6 10 J 7
A514
@ 9 678 [ 8: @ 6789
8 F
89
g 6
S<
\
V 7^ 7FKg7 78
6 h
89

8 @ 7^ ` @ 9S6< ^ ;K
@ 7R6?7 6? S @ 9 7 ? @ 9 67 P:
PX7
9;Q7X : T 8 9 7 ?
7 I
@ 9 67
P:
6 8 @ 9 67 @ 9 6 67 V
.ee [=
\
V =
i i 6
S<
89
jNR 66: @
9: [X7 99 67897 [;9 0333 67 7 33 9 X
OP _
9 79
9 6
J6SN A51W
.J6^< [ 8:
8 D C7K<@ 7^ 6 7 T
7X
6789
9
7: ^ T7 : 9;
8 30 8 1663 9 Q7F8
9;
8 66G66 6 : 042342166B H6I 7 ;9
9 S:
6 6 A516
. 010C
78
M7 @ \; 9 S;
8 cc B33W14 6 : 1W23420334 H6I 7 ;9
9 S:
6 6 A503
8 0334 7 ;9
9 S:
9; 8ee L :?

6 7^ X6 < Y 8 J 7 :
X 6< 6 T S

.B41 C 8 30
8 `7 <_
?D k6< i 9 S;
[: 8
78
k6< X
856 ^
[ 6
7 A501
. 364 C 816G4 7 7
8 6 7 769
Z 6
`7 :V 6 8 3W ;

.
78
WBB J 7
A500
.
78
WB3 J 7
A50B
.
78
W13 J 7
A503
78
1W 9 X
OP F
3121021663 H6I
B3563 78
33
A504
.f7 77 [;9
0423321661 H6I
13561
C7K 87 ;9
9 S:
9; 830BWB0 6 : 1G2342033W H6I 7 ;9
9 S:
6 6 A50G
.043 C 80313 Z
7=
`
89 6789
9 6l;
Q7F8
7^ Y
Y 8 7: U @ 7 7 668
cc1W3W4G 6 : B32362166W H6I
7 ;9
9 S:
6 6 A504
NV 7S; O
N U
67? U7 7?7K @ U
7S
7 S @ 678 @ 7S Y 8 7 78: @ 678 @
78
;9 M;
J7F @ 7:
9 F 77=
m7X8 7 9 6< 9 K J
U 7 : 6
9 Q7F8
9;
8ee 78
[ 7X `7 @ O
N7 ^ 8 O
N X6 < Y 78
J6^<
8 ` 6 g7 7 R6 T S

. BB C 830 8166W
; 56789
[ 8:
7 ; 97 [;9
162342033W H6I
13453W 5N D
6
A50W
.9 S;

M h 7 L V F
1021121644 H6I
43544 6 3B 30 7
A506
.56789


3G 56789

M h 79
F 6 L g7 [;9
43544 6 1W
A5B3
. 56789

M h 7 [;9
GB54G 6

77=V 8J 7 7 E D:
7 7F @ 6E @ GG C 8[77 i 6 89 6789
9 S;
8 86 7<77 5 :A5B1
813 C 8 0311 6Q
8 9 R 6 8 56Q
i 6<
9 6789
9 9
[ 8:
9 6789
9 S;

. 4B C 8 0336 9 R 6 86Q
56789
7E
9 S;
8 5 ; 67
. GG C 8[77 i 6 89 6789
9 S;
8 86 7<77 5 :A5B0
8[77 i 6 856Q
i 6<
9 6789
9 9
[ 8:
9 6789
9 S;
77=V 8 J 7 7 E D:
7 A5BB
8 [ 8:
9 ;S 8 6 7 J6SN 8 56Q
56789
6^<
7E 8 9 7 X : 7F @ 6E @ 13 C
. 1W C 8 0330 8 6Q
99 7
: 1646 D 7 3B 6 9 6789
9Q ^
: 164G M67 0G K6I
78;
97
77A5B3
8 6Q
56789
7E
9 S;
8 5 ; 67 6E @ 8 [ 7X 5@ 7 69 7
9 6789
9 6?9
7X :
.GG C 8 [77
i 6

8[77 i 6 856Q
i 6<
9 6789
9 9
[ 8:
9 6789
9 S;
77=V 8 J 7 7 E D:
7 A5B4
.11 C
.11 C 8[77
i 6
MD A5BG
.9?7K
9 S;
[: 77=g7 [;9
164B 6 7 34 H6I
B054B 6
BB0 J 7
A5B4
.1W C 8[77
i 6
856Q
56789
6^<
7E 89 7 X :A5BW
"##$ 22%&''%()*+,-"%.(/,0'$,#.1,2203132342(/,05$,'#."#2/


6210

0121320314
56789

8
6
7 7 56789
78
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 731 71880 9 :7; 9< 733384 6 = 3>23?218@8 A6B 7 <9
9 C=
6 6 D5>8
E7; F < 68
GG 0?340@ 6 = 0423020333 H 67 I 7 <9
9 C=
6 6 7; J 6K J 118
9
7 9 :7;8
9<
LL 9 6 9= =M 9 N8 O I 9 6P
C7=
Q6R S66=
89
J
. 0>@ 6 70333 9
31
7 13 S 7 <
78IR S 7 =
S 7TP
S668
9 78
67UV WX B
6
S 7TP < Y 6 D533
.0333 9
9
7
7 ;
0@2102033> A6B
005 3> 78

98<9
1? 6 = 032342188@ 9Z6B
9 R
[N \
9 79
9 6
S6 7M
9 <9
6K JD531
.56789
6
; 6 ] 7 < 6 I
>4@4 6 = 1423421888 H 67 I 9 R
[N \
9 79
9 6
S6 7M
S6C^ 6K JD530
] _ 67R_ 9 6
9 6789
78 8=
7 < 9

[N J 9=<M
9I7
88=
6 I `<9
. 79
; 6
.8? 6 70338 6:
7 T
6 7 6:
56789

W a 79
]
7 7= 9 9 D53>
. 56789
F
;
1@21121883 A6B
04583 78
34 S 7
D533
.108 6 7`I7 b 6 7 6:
56789

W a 79
]
7 7= 9 9 D534
9 7
9
7=
7T
98 U
7T aI 6
9 < c< 6UB
56789
` 8=
9 7RI Q 69 C D53?
7 7d 7 6K J 56789

7e Y
F < 9I 6
9 9
` 8=
6789<
9 8=
9
7=

.43 6 71883 7 6 7 6C 99IR 7 :
B
56789
E7;8

98<9
1? 6 = 032342188@ 9Z6B
9 R
[N \
9 79
9 6
S6 7M
9 <9
6K JD534
. 56789
6
; 6 ] 7 < 6 I
7 Y7 C<
9U =
9 B
6 P 7 56789

6 6=
=

7 5 6 P .f6 D53@
.0> 6 7 0334 7 7 I

. 79
; 6 ] gI `<9
0423>2184? A6B
7 ?054? 6
13 7 38 7
D538
.S <I
7I 9 6789
9K 7=
7I 6 P T Y7 = 9<
6789
9
N _D543
E 6 h i< 188> 9
9
7
7 9 69
89
I ] 18@> 9
< C
9
7
7 D541
. `I7

67Z 77 <9
9 C=
9< 733@33? 6 = 132342033@ A6B 7 <9
9 C=
6 6 D540
A6B
6 68
7; J 6K J 134 6 70313 j
7U
E
79 6789
9 6i<
:7;8
7T O
69
89
6 6= H 67 I ^ZJ W<
S7; J I 7 e GG 0>>>031 6 = 1@23?20330
S6P 7 LL 56789
F
7 Y = 6
89
7I IU
9 C<
7IUh W
S 7 =
7IUh
. 38 6 7 033@ 9 ?> S7;8

.133 6 7`I7 b 6 7 6:
56789

W a 79
]
7 7= 9 9 D54>
98<9
1? 6 = 032342188@ 9Z6B
9 R
[N \
9 79
9 6
S6 7M
9 <9
6K JD543
.56789
6
; 6 ] 7 < 6 I
.9 R
[N ;
18836I 31 A6B
>3583 78
30 S 7
D544
.9 6 h 9
E 6 h 7 41@ 7 41? 7 410 7 33
D54?
9
13 9
9

W< 9< 7338333 6 = 0821320338 A6B 9

W< 6 6 D544
.134 6 70310
.56789

W a I `<9
184? W67 14 A6B
?>54? 6
1? S 7
D54@
9
31 9
9 :7;8
9<
703?048 6 = 0423020333 A6B 7 <9
9 C=
6 6 D548
.0@> 6 70334
7 ` 8=
9 <C 7 6 7 S6C^ 7 S 7 =
` 6R 9M7Z
9 6789
9 C<
Y7 C 7 e D5?3
.144 6 7 03345033? 9 9 7
9
9 R 99 7
.114 6 7`I7 b 6 756:
78
56789
6TP
7K 7 X<Z D5?1
.143 1?8 6 7`I7 b 6 76:
56789

W a 79
]
7 7= 9 9 D5?0
.56789

W a I `<9
184? W67 14 A6B
?>54? 6
34 S 7
D5?>
77 <9
9 C= <
9 :7;8
9<
7 ???34? 6 = 1323420311 A6B 7 <9
9 C=
6 6 kD5?3
.1@3 6 70310 9
31
71884 9
30 9 :7;8
9<
71?23>21883 H 67 I 13@033 6 Q< 7 <9
9 C=
6 6 D5?4
.@3 6
9
13 9
9

W< 9< 7338333 6 = 0821320338 A6B 9

W< 6 6 D5??
.1346 70310
67Z 77 <9
9 C=
9< 7048?>4 6 = 0123320333 A6B 7 <9
9 C=
6 6 D5?4
.044 6 70313 9
j
7U
E
7 9 6789
9 6i<
:7;8
7T O
9
9
77 <9
9 C=
9< 733@818 6 = 0>2332033@ A6B 7 <9
9 C=
6 6 D5?@
.008 6 7033@
5 iI 6 P 756:
b 6P
9 6789
9 C<
7IU_ 56789
]
6 7 = 6 6D5?8
.1?? 6 70338
. E 6 h 7 833 7 ?33 7
D543


13 34 33 9= I l)*+,-"% c m&''% 9R I 9< 6
79 6


nopqrstuDvvDwoxy

zzz{|}~€‚ƒ~„
6 Z … [ [ 6 I 7 J ^7 J 7 [ 6 … [67I
13 30 0313 76I ?
"##$ 22%&''%()*+,-"%.(/,0'$,#.1,2203132342(/,05$,'#."#2/

13210

0121320314

56789

8
6
7 7 56789
78
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
666789:;<=><?@A@><?
B 6789
BC 7D

E6FG BH E 7 D E 7FG IH FG BJ K L7D
M D
7 6 8 NOG 7P 6 G 9K B K 6 B9J IH

. 7F Q7 KK 7
M D5

P
7 E 7 D
E 7FG BC679 K 7 6 F

R S 6 9K M D5
.
TP Q7 K U K 7V

IH B L W 6K 7 5 79
56 X Q7C8
7 BH D
U H
M D5
. FG
E 7FG IH RT7V
6 6 X Y7

7 H9
B VD
7
Z8
7K 9J [ T 7 YKD 79K
VD 6 \ M D5

VD

E 7 D
E 7FG I]
L
VD
BJ K 56 X Q7C8
7 U H
8 [ M D5

. H

^6FG [ B K 6
B9J8
IH 8 Q7G 7K E 7 D
E 7FG
^Q7]
9K U H
7 [ M D5
B 6789
BC 7D
7
. 7[
U KX B K 6
B9J8
^TP BKFK 7 7P 9K _
T 6[V M D5

6 68
\`
E 7 X YH
7 B C8
7 H9
B VD

7D 3a 6 6 9K M D5
.6O E6 U \`H
9J
9K L


U
BK
B F

E 6KK YH
IC bYH
7 B
7DX 9K M D5

.BKT7V
6 6 X
Q7C8
7
7P O
B
X B 78
Q 6 X P7 c 6J
d
M D
.
U 7 D E 7FG 7JK I
X E6
9K 7F H D 7V
U VH E 79
4 a4 0314 e 6Kf 14
666789:;g:hi
NO 7 B 7 E67G X j7 D . 9 _67K V e C7 X O V H k

7 HKK B 69 B 678 BV6G l
F T U M D 1,*#m%# +) m)')mn%#&,*
K K o7` X . 7 X 6 J 5 7\ V S 6G B8G Q7
B9
U H 7V 6O NOG M9K p lH o8G
W KK pHV
NOG

B\7O p 6C
6q X . T 5
Q G
. 89
W W K
[ l
X
[ r0e4 Q 7K 6K N
^Q D7K \ K T7 B8G
Q7 W 6 6
7V 7 p6 J8 . o8G
WL7K UK 6KO
5T
Q G
HO
B
7D B8G

6VG 9 lH 5 D X U 7\ \O e 89
B 7 9J 8D
10 33 0314 e6K K 0s
666789:;g:hi
7 T7 f 6 7
1 3a 0314 e6K Vf 1a
666789:;thuv;h:w
. ..7 FJK6
B k9
56789
6FG
56789
6
p 69 MDK 7 ... V H k

6 O x _ B 6`
B]H
7K V
...67 9 X 9K UK 9
B K y 67
N z 3a 0314 e6K 1z
666789:;{:|}~;€8h

N 1 aa 031z e6 7 0
666789:;{:|}~;€8h
Z7 6
7K M7[ 8 BV6G
Z7 6
7K 7 O p q BV6G
Z7 6
7K 67 _ H BV6G
Z7 6
7K p q BV6G
Z7 6
7K 9 M7[ Q 6G BV6G
N 1 a3 031z e6 7 0
666789:;A‚ƒA
3z1s 6 B J
_k k
B 79
B 6
E6VT BO K 7 7` „ V V P VHC

3323…20333 BO6d

a 44 031z eY67 1a
666789:;@<†‡>ˆ;?<†=>
6789H
B 8 8D
BD7
C 6 ‰ 7JJO N8 7 B k
Q 6 X
… 1… 031z e6K 04
"##$ 22%&''%()*+,-"%.(/,0'$,#.1,2203132342(/,05$,'#."#2/

11210

0121320314

8 9
7 6

56789

8
6
7 7 56789
78
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FFFGHIJKLMNOPQKRMNSP
6789@
9 8 87
977
T 6 U 7VVW X8 7 9 Y
Z 6 C
[ 03 031\ ]6^ 04
FFFGHIJKRMS_KRMS
` +)a&*&#)/b /,c) #"&' '&#)

2"##$ 22ddd.e-d%&#.$f,ef.*)#

2"##$ 22ddd.)2&f%#)'.$f,ef.*)#
X 13 g1 0314 ]
1h
D @9 7 6E

9 :6
97;<


6 78 9
7 6

=>#,2? 9
7 6
78 @9 A 6 BC

.i/,00)f 9V ^ jB
.5 7 6kl


"##$ 22%&''%()*+,-"%.(/,0'$,#.1,2203132342(/,05$,'#."#2/

10210


Aperçu du document الترقيم العقاري_.pdf - page 1/12
 
الترقيم العقاري_.pdf - page 3/12
الترقيم العقاري_.pdf - page 4/12
الترقيم العقاري_.pdf - page 5/12
الترقيم العقاري_.pdf - page 6/12
 
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP
Documents similaires


fichier pdf sans nom 4
20201028 progres st affricain zec creation
2ds3g6g
  4
      1

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.056s