NEWS LETTER 2017 T4.pdf


Aperçu du fichier PDF news-letter-2017-t4.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8
Aperçu texte


/H SURMHW GH ORL GH ȴQDQFHV SRXU SUHPLHU EXGJHW GX QRXYHDX JRXYHUQHPHQW «WDLW WUªV DWWHQGX
1RXV YRXV SU«VHQWRQV OHV PHVXUHV OHV SOXV LPSRUWDQWHV

VRXUFH FDELQHW )LGURLW

P

Q

!

/ȇΖ6) GHYLHQGUDLW OȇΖ)Ζ LPS¶W VXU OD IRUWXQH LPPRELOLªUH ¢
SDUWLU GX HU MDQYLHU Ȑ '«VRUPDLV VHXOV OHV ELHQV
LPPRELOLHUV VHUDLHQW WD[DEOHV
&HSHQGDQW OH VHXLO GȇLPSRVLWLRQ GH Ȝ OH EDUªPH HW
OȇDEDWWHPHQW GH VXU OD U«VLGHQFH SULQFLSDOH QH VHUDLHQW
SDV PRGLȴ«V

S

T

S

U

V

R

S

W

X

Y

&HUWDLQV RQW SX HQYLVDJHU OD YHQWH GH OHXUV ELHQV
LPPRELOLHUV ¢ XQH VRFL«W« SRXU «FKDSSHU ¢ OȇΖ)Ζ LO IDXW
«FDUWHU FHWWH VWUDW«JLH SRXU GHX[ UDLVRQV
ˆ /HV ELHQV LPPRELOLHUV QRQ SURIHVVLRQQHOV UHVWHUDLHQW
WD[«V TXȇLOV VRLHQW G«WHQXV HQ GLUHFW RX SDU XQH
VRFL«W« RX YLD GHV 6&3Ζ 23&Ζ G«WHQXV HQ GLUHFW RX DX
VHLQ GH FRQWUDWV GȇDVVXUDQFH YLH FRQWUDWV GH
FDSLWDOLVDWLRQ

ˆ /H FRPSWH FRXUDQW GȇDVVRFL« RX OȇHPSUXQW EDQFDLUH
VRXVFULW SDU OD VRFL«W« SRXU DFTX«ULU FHV ELHQV
LPPRELOLHUV QH VHUDLW SDV G«GXFWLEOH GH OD YDORULVDWLRQ
GHV WLWUHV GH OD VRFL«W« $XFXQ DYDQWDJH ȴVFDO QH
SRXUUDLW GRQF HQ ¬WUH UHWLU«

$LQVL WRXV OHV PHXEOHV YRLWXUH PRELOLHUȐ HW WRXV OHV
SODFHPHQWV EDQFDLUHV HW ȴQDQFLHUV OLYUHW $ /'' FRPSWH ¢
WHUPH 3($ 3(/ VHUDLHQW H[RQ«U«V ΖO HQ VHUDLW GH P¬PH
SRXU OHV FRQWUDWV GȇDVVXUDQFH YLH HW OHV FRPSWHV WLWUHVȐ VDXI
VȇLOV LQWªJUHQW GHV IRQGV LPPRELOLHUVȐ
/ȇLPPRELOLHU SURIHVVLRQQHO UHVWHUDLW H[RQ«U« VȇLO HVW
D΍HFW« ¢ XQH DFWLYLW« RS«UDWLRQQHOOH TXL FRQVWLWXH OȇDFWLYLW«
SULQFLSDOH GH OD SHUVRQQH RX VȇLO HVW PLV ¢ GLVSRVLWLRQ GȇXQH
VRFL«W« FRQVLG«U«H FRPPH XQ ELHQ SURIHVVLRQQHO

R

!

(VW LO SRVVLEOH GȇREWHQLU XQH U«GXFWLRQ GȇΖ6) "
6HXOH OD U«GXFWLRQ SRXU GRQV ¢ FHUWDLQV RUJDQLVPHV VH
UDLW PDLQWHQXH &HSHQGDQW OHV U«GXFWLRQV )Ζ3 )&3Ζ HW
VRXVFULSWLRQ DX FDSLWDO GH 30( UHVWHUDLHQW SRVVLEOHV HQ
FDV GH VRXVFULSWLRQ DYDQW OH G«FHPEUH SRXU
VȇLPSXWHU VXU OȇΖ)Ζ ΖO HVW GRQF XUJHQW GH VH
SRVLWLRQQHUȐ
D

E

F

G

H

I

J

K

L

G

H

K

D

M

N

O