NEWS LETTER 2017 T4.pdf


Aperçu du fichier PDF news-letter-2017-t4.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8
Aperçu texte


&DV SDUWLFXOLHUV
ˆ (Q PDWLªUH GH G«ȴVFDOLVDWLRQ LPPRELOLªUH OH E«Q«ȴFH GH
OD U«GXFWLRQ GȇLPS¶W HVW VRXPLV ¢ OD SURGXFWLRQ GH FHUWDLQV
GRFXPHQWV 3DU H[HPSOH SRXU OH GLVSRVLWLI 3LQHO YRXV
GHYH] QRWDPPHQW IRXUQLU XQ HQJDJHPHQW GH ORFDWLRQ
IRUPXODLUH (% OD FRSLH GX EDLO HW OD FRSLH GH OȇDYLV
GȇLPSRVLWLRQ GH YRWUH ORFDWDLUH
ˆ 3RXU E«Q«ȴFLHU GȇXQH U«GXFWLRQ GȇLPS¶W VXU OH UHYHQX DX
WLWUH GH OD VRXVFULSWLRQ GH )Ζ3 RX )&3Ζ QRWDPPHQW YRXV
GHYH] MRLQGUH ¢ YRWUH G«FODUDWLRQ Oȇ«WDW LQGLYLGXHO IRXUQL
GLUHFWHPHQW SDU OH IRQGV HW OȇHQJDJHPHQW GH FRQVHUYDWLRQ

1RXV YRXV FRQVHLOORQV GH ELHQ FDOLEUHU YRV LQYHVWLVVHPHQWV
SRXU E«Q«ȴFLHU GH OȇLQW«JUDOLW« GH OD U«GXFWLRQ GȇLPS¶W

!

/D SOXSDUW GHV GLVSRVLWLIV GH G«ȴVFDOLVDWLRQ VRQW VRX
PLV DX SODIRQQHPHQW JOREDO GHV QLFKHV ȴVFDOHV TXL OL
PLWH OHV DYDQWDJHV ȴVFDX[ GRQW YRXV SRXYH] E«Q«ȴFLHU
FKDTXH DQQ«H ¢ Ȝ &HUWDLQV LQYHVWLVVHPHQWV
E«Q«ȴFLHQW GȇXQ SODIRQG VS«FLȴTXH SRUWDQW OH VHXLO ¢
Ȝ *LUDUGLQ 3LQHO U«DOLV« HQ 2XWUH PHU 6RȴFD
'H SOXV OHV U«GXFWLRQV GȇLPS¶W QRQ LPSXW«HV XQH DQQ«H
VRQW HQ SULQFLSH SHUGXHV (Q H΍HW VL OH PRQWDQW GH YRV
U«GXFWLRQV GȇLPS¶W HVW VXS«ULHXU ¢ FHOXL GH YRWUH LPS¶W
DORUV OȇH[F«GHQW QȇHVW QL UHPERXUV« FRQWUDLUHPHQW DX[
FU«GLWV GȇLPS¶WV QL UHSRUWDEOH VXU OȇLPS¶W GHV DQQ«HV
VXLYDQWHV

¸K Č řŽKŹӳřÝĩČ Ӟ
6L YRXV DYH] XQH IRUWH LPSRVLWLRQ LO SHXW ¬WUH SOXV LQW«UHV
VDQW GȇRSWHU SRXU XQH G«GXFWLRQ GX UHYHQX LPSRVDEOH FDU
OȇDYDQWDJH ȴVFDO VHUD SURSRUWLRQQHO ¢ YRWUH WDX[ GȇLPSRVLWLRQ
(Q H΍HW XQH U«GXFWLRQ GȇLPS¶W J«QªUH XQ DYDQWDJH
ȴVFDO IRUIDLWDLUH DORUV TXȇXQH G«GXFWLRQ GX UHYHQX J«
QªUH XQ DYDQWDJH SURSRUWLRQQHO ¢ YRWUH WDX[ PDUJLQDO
GȇLPSRVLWLRQ
3RXU E«Q«ȴFLHU GȇXQH G«GXFWLRQ VXU YRWUH UHYHQX LP
SRVDEOH YRXV SRXYH] HQWUH DXWUHV
!

6RXVFULUH XQ FRQWUDW 3(53 RX 0DGHOLQ HQ IRQFWLRQ
GH YRWUH VLWXDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH OH PRQWDQW
GHV SULPHV YHUV«HV HVW G«GXFWLEOH GH YRWUH UH
YHQX LPSRVDEOH $LQVL YRXV YRXV FRQVWLWXH] GHV
UHYHQXV FRPSO«PHQWDLUHV SRXU OD UHWUDLWH WRXW HQ
OLPLWDQW YRWUH LPS¶W VXU OH UHYHQX

!

/RXHU XQ ORJHPHQW FRQYHQWLRQQ« SDU Oȇ$JHQFH
1DWLRQDOH GH Oȇ+DELWDW $1$+ (Q YRXV HQJD
JHDQW ¢ UHVSHFWHU GHV SODIRQGV GH OR\HUV HW GH
UHVVRXUFHV SRXU YRV ORFDWDLUHV YRXV E«Q«ȴFLH]
GȇXQ DEDWWHPHQW GH ¢ VXU YRV OR\HUV
LPSRVDEOHV GLVSRVLWLI &RVVH DQFLHQ

O
E

F

G

H

I

J

K

L

G

H

K

D

M

N

O