NEWS LETTER 2017 T4.pdf


Aperçu du fichier PDF news-letter-2017-t4.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8
Aperçu texte


)2&86 685
/H QRPEUH GH FRQWUDWV GȇDVVXUDQFH YLH QRQ U«FODP«V UHVWH
LPSRUWDQW HW SOXVLHXUV GLVSRVLWLIV RQW «W« PLV HQ SODFH SRXU
m DVVXUHU } OH YHUVHPHQW GHV FDSLWDX[ G«FªV
©

/ȇDXWRPQH HW VHV ZHHNHQGV SOXYLHX[ VȇDYDQFHQW &H VHUD
SHXW ¬WUH OȇRFFDVLRQ GH IDLUH OH WUL GDQV YRV GRFXPHQWV
4XH GHYH] YRXV FRQVHUYHU HW TXH SRXYH] YRXV MHWHU "
‚ YRV SODFDUGVȐ
3RXU YRWUH ORJHPHQW VL YRXV ¬WHV SURSUL«WDLUH GȇXQ DSSDUWH
PHQW OHV SUHXYHV GX SDLHPHQW GHV FKDUJHV GH FRSURSUL«W«
FRUUHVSRQGDQFHV DYHF OH V\QGLF SURFªV YHUEDX[ GHV DVVHP
EO«HV J«Q«UDOHV GH FRSURSUL«W« GRLYHQW ¬WUH QRUPDOHPHQW
FRQVHUY«HV DQV
6L YRXV ¬WHV ORFDWDLUH GȇXQ ORJHPHQW ORX« QX RX PHXEO« OHV
TXLWWDQFHV GH OR\HU EDLO «WDWV GHV OLHX[ GRLYHQW ¬WUH FRQVHU
Y«V DQV ¢ FRPSWHU GH OD ȴQ GH OD ORFDWLRQ

ª

«

3RXU OH TXRWLGLHQ YRV IDFWXUHV Gȇ«OHFWULFLW« JD] HW HDX GRLYHQW
¬WUH FRQVHUY«HV DQV WDQGLV TXH OHV IDFWXUHV GH W«O«SKRQLH
VHXOHPHQW DQQ«H
9RV UHOHY«V GH FRPSWHV EDQFDLUHV HW WDORQV GH FKªTXHV
GRLYHQW ¬WUH DUFKLY«V SHQGDQW DQV /HV WLFNHWV GH FDUWH EDQ
FDLUH SDLHPHQW HW UHWUDLW GRLYHQW ¬WUH VWRFN«V MXVTXȇ¢ OD U«
FHSWLRQ GH YRWUH UHOHY« GH FRPSWH FRUUHVSRQGDQW

©

/HV DVVXUHXUV RQW OȇREOLJDWLRQ GH UHFKHUFKHU OHV E«Q«ȴFLDLUHV
GHV FRQWUDWV GȇDVVXUDQFH YLH TXȇLOV JªUHQW &HSHQGDQW YRXV
SRXYH] DQWLFLSHU FHWWH G«PDUFKH ¢ OȇRFFDVLRQ GX G«FªV GȇXQ
SURFKH HQ LQWHUURJHDQW XQ RUJDQLVPH VS«FLȴTXH $*Ζ5$ TXL
UHJURXSH WRXWHV OHV GRQQ«HV GHV DVVXUHXUV 9RXV SRXUUH]
DORUV VDYRLU VL YRXV ¬WHV RX QRQ E«Q«ȴFLDLUH GȇXQ FRQWUDW
VRXVFULW SDU FHWWH SHUVRQQH
9RXV GHYH] FRPPXQLTXHU YRWUH LGHQWLW« YRWUH OLHQ GH SDUHQW«
DYHF OH G«IXQW HW XQ H[WUDLW GH VRQ DFWH GH G«FªV /ȇRUJDQLVPH
D MRXUV SRXU IDLUH VD UHFKHUFKH 6L OH U«VXOWDW HVW SRVLWLI OȇDV
VXUHXU FRQFHUQ« YRXV LQIRUPHUD VRXV XQ PRLV 6L OH U«VXOWDW
HVW Q«JDWLI DXFXQH U«SRQVH QH YRXV VHUD HQYR\«H
W

±

3RXU YRWUH FRQWUDW GȇDVVXUDQFH KDELWDWLRQ RX GH YRLWXUH OHV
TXLWWDQFHV DYLV Gȇ«FK«DQFH FRXUULHUV GH U«VLOLDWLRQ GRLYHQW
¬WUH JDUG«V DQV ¢ SDUWLU GH OD GDWH GH U«FHSWLRQ
9RWUH FRQWUDW GH WUDYDLO DLQVL TXH YRV EXOOHWLQV GH VDODLUH
GRLYHQW ¬WUH VDXYHJDUG«V MXVTXȇ¢ OD OLTXLGDWLRQ GH YRWUH UH
WUDLWH LOV VHURQW WUªV XWLOHV SRXU OH FDOFXO GH YRWUH SHQVLRQ
HQ FDV GȇRPLVVLRQV RX GȇHUUHXUV GHV RUJDQLVPHV FRQFHUQ«VȐ

¬

œ

Ÿ

®

W

X

R

V

²

R



Ÿ

©

ª

«

¬

©

$*Ζ5$ 5HFKHUFKH GHV E«Q«ȴFLDLUHV HQ FDV GH G«FªV
5XH -XOHV /HIHEYUH
3$5Ζ6 &HGH[
«

­

®

P

¯

«

°

/HV DVVXUHXUV RQW OȇREOLJDWLRQ GHSXLV SHX GȇDOLPHQWHU OH ȴFKLHU
)Ζ&29Ζ( HQ G«FODUDQW DQQXHOOHPHQW WRXV OHV FRQWUDWV GȇDVVX
UDQFH YLH HQ FRXUV GH SOXV GH Ȝ WRXWHV OHV QRXYHOOHV
VRXVFULSWLRQV HW WRXV OHV UDFKDWV RX G«QRXHPHQWV
/ȇDGPLQLVWUDWLRQ ȴVFDOH OHV GRXDQHV PDLV DXVVL OH 1RWDLUH
FKDUJ« GȇXQH VXFFHVVLRQ VȇLO D «W« PDQGDW« SDU OHV K«ULWLHUV
SHXYHQW FRQVXOWHU FH ȴFKLHU
$LQVL PRLQV GH FRQWUDWV GHYUDLHQW ¬WUH m RXEOL«V } HQ FDV GH
G«FªV PDLV DXVVL HQ FDV GH GLYRUFH

3RXU YRV LPS¶WV
&RQFHUQDQW YRWUH LPS¶W VXU OH UHYHQX OH GURLW GH UHSULVH
GH Oȇ$GPLQLVWUDWLRQ HVW DX PLQLPXP MXVTXȇDX G«
FHPEUH GH OD ªPH DQQ«H VXLYDQW FHOOH GH OȇLPSRVLWLRQ
3RXU OD G«FODUDWLRQ GHV UHYHQXV YRXV GHYUH] GRQF
JDUGHU YRWUH G«FODUDWLRQ HW YRWUH DYLV GȇLPSRVLWLRQ MXVTXȇ¢
ȴQ &HSHQGDQW LO HVW FRQVHLOO« GȇDUFKLYHU FHV GRFX
PHQWV SHQGDQW DQV FH TXL FRUUHVSRQG DX G«ODL GH
SUHVFULSWLRQ GH OȇDGPLQLVWUDWLRQ OH SOXV ORQJ

!

³

´

¿

¿

È

µ

·

À

Ê

´

Á

Ê

Í

Ë

Ö

í

õ

æÔ

ã

í

î

Ø

Ú

æ

×

ù

Õ

Ú

Ý

í

í

×

×Ú

í

×
Ã

Ü

Ü

µ

Â

Á

Ç

í

»

Ç

Á

Å

Ñ

Ý

ð

Ù

Ù

Ø

î

Ú

×

Ú

ð

Ø

Õ

Ù

Ü

ã

¼

Ã

½

¾

´

º

Ä

Â

Ã

ØÙ

í

Õ

Ü

Õ

î

í

Ä

Å

Ò

Ó

À

Ã

Ô

Ñ

Ç

Ú

õ

õ

ì

ã

Ø

ï

é

ê

÷

Ö

ã

ï

×í

Ø

Ú

ë

Ü

ø

Ù

á

æ

ï

í

Ø

Ú

Ù

ù

Ú

×

Ûî

Ø

íú

é

×

÷

ÝÚ

Õ

×

Ï

ó

ó

æ

ã

ó

æ

õ

è

ü

à

æ

÷

÷

ï

í

Õ

Ø

Ù

÷

Ù

÷

ù

è

Õ

Ü

õ

ô

Ø

ç

í

ÿ

é

Õ

æ

ö

Ù

ò

Ù

î

÷

å

õ

ô

Õ

Ù

ä

ñíØ

Ø

ã

õ

Ù

ï

×

í

Ø

÷

Ù

Ù

ð

×

÷

â

ô

ä

Ø

Ø

í

á

ó

Ü

è

Õ

×

à

ò

Ú

Õ

Õ

ß

þ

×

Ø

Ù

×

Þ

ÝØ

Ù

Ý

ñ

æ

×

Ù

ð

×

ý

å

Û

Ý

Ü

û

Ù

Ù

Ù
´

Æ

º

Ð

î

Õ

Ü

×

Ù

í

ð

å

×

×

í

ó

Ü

Ú

Ú

Û

ï

×

÷

Ù

Ú

æ

í

Û

Ù

ò

Õ

Ø

ï

Ø

ü

Õ

´

ÄÅ

¹

Â

Õ

ðÕ

î

Ú

â

ä

Ä

º

Ä

Î

Ù

û

¸

Ã

Ï

Ù

Ú

è

Ô

Ô

Ø

ï

ò

è

¸K Č řŽKŹӳřÝĩČ Ӟ

×

î

ú

ä

Î

¹

Â

Ì

Í

Õ

ì

¸

º

Ã

Í9RXV FRQVHUYH] VRXYHQW YRV GRFXPHQWV VRXV IRUPH
SDSLHU &HSHQGDQW FHUWDLQV RUJDQLVPHV SULY«V RX SX
EOLFV SHXYHQW YRXV FRPPXQLTXHU GHV GRFXPHQWV DX
IRUPDW QXP«ULTXH SDU PDLO RX VXU OHXU VLWH LQWHUQHW
7RXV FHV GRFXPHQWV RULJLQDX[ RQW XQH YDOHXU MXULGLTXH
(Q UHYDQFKH VL YRXV SUHQH] HQ SKRWR RX VFDQQH] YRXV
P¬PH YRV GRFXPHQWV LOV QȇDXURQW SDV OD YDOHXU GȇXQ
RULJLQDO¹

É

Ô

&RQFHUQDQW YRV LPS¶WV ORFDX[ WD[H IRQFLªUH HW KDELWD
WLRQ OH G«ODL GH UHSULVH GH Oȇ$GPLQLVWUDWLRQ HVW GȇXQH DQ
Q«H LO HVW GRQF UHFRPPDQGHU GH FRQVHUYHU OHV DYLV GȇLP
SRVLWLRQ DX PLQLPXP SHQGDQW FHWWH P¬PH GXU«H

!

µ

×
÷

Ù

í

î

Ú

×

Ø

Ö

Ù
Õ

×

í

Ù

î

Ø

Ø
Û

ð

Õ

Ö

Ú

×

Ø

Ù

î
ë

Ú

÷

×

î

Õ

Ö

×

Ü

Ø

Ø

×

Õ

×

Ø

íÕ

Ü

Ù

Ù

í

ïÙ

÷

Ù

ð

Ù

÷

Ô

î

Ø

÷

Ù

×

Ü

÷

Ù

ØÙ

÷

Ú

×

î

Ø

ð

Ù

Ù

¨
E

F

G

H

I

J

K

L

G

H

K

D

M

N

O