NEWS LETTER 2017 T4 .pdfNom original: NEWS LETTER 2017 T4.pdfTitre: NEWS LETTER 2017 T4.pdfAuteur: LEJEUNE

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Adobe Acrobat 17.12.0 / GPL Ghostscript 8.15, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/11/2017 à 17:08, depuis l'adresse IP 2.1.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 440 fois.
Taille du document: 2 Mo (8 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document
/H SURMHW GH ORL GH ȴQDQFHV SRXU SUHPLHU EXGJHW GX QRXYHDX JRXYHUQHPHQW «WDLW WUªV DWWHQGX
1RXV YRXV SU«VHQWRQV OHV PHVXUHV OHV SOXV LPSRUWDQWHV
6XSSUHVVLRQ GH OȇΖ6) UHPSODF« SDU OȇΖ)Ζ
3U«OªYHPHQW IRUIDLWDLUH XQLTXH 3)8

!
!

!
!

/H ORJHPHQW 3LQHO 7D[H GȇKDELWDWLRQ
/D KDXVVH GH OD &6* HW OD EDLVVH GHV FRWLVDWLRQV VRFLDOHV
8

9

B

;

)2&86 685
A$VVXUDQFH YLH FHV ȴFKLHUV TXL


+

!"#

$

%

&

''

(

)

(

''

*,

%

'

-!

ˆ
ˆ

.

/

0

3

1

1

4

2

/

5

6

1

7

=

"

*

"

>

)

?&

>*!#

!

%*

>

>&

#

)

&

#

"

!

#

'

%

!&

'

$

#

'"

#

@

4XH GHYH] YRXV FRQVHUYHU HW TXH
SRXYH] YRXV MHWHU " ‚ YRV SODFDUGVȐ
8

9:

;<


C/H SURMHW GH ORL GH ȴQDQFHV SRXU SUHPLHU EXGJHW GX QRXYHDX JRXYHUQHPHQW «WDLW WUªV DWWHQGX
1RXV YRXV SU«VHQWRQV OHV PHVXUHV OHV SOXV LPSRUWDQWHV

VRXUFH FDELQHW )LGURLW

P

Q

!

/ȇΖ6) GHYLHQGUDLW OȇΖ)Ζ LPS¶W VXU OD IRUWXQH LPPRELOLªUH ¢
SDUWLU GX HU MDQYLHU Ȑ '«VRUPDLV VHXOV OHV ELHQV
LPPRELOLHUV VHUDLHQW WD[DEOHV
&HSHQGDQW OH VHXLO GȇLPSRVLWLRQ GH Ȝ OH EDUªPH HW
OȇDEDWWHPHQW GH VXU OD U«VLGHQFH SULQFLSDOH QH VHUDLHQW
SDV PRGLȴ«V

S

T

S

U

V

R

S

W

X

Y

&HUWDLQV RQW SX HQYLVDJHU OD YHQWH GH OHXUV ELHQV
LPPRELOLHUV ¢ XQH VRFL«W« SRXU «FKDSSHU ¢ OȇΖ)Ζ LO IDXW
«FDUWHU FHWWH VWUDW«JLH SRXU GHX[ UDLVRQV
ˆ /HV ELHQV LPPRELOLHUV QRQ SURIHVVLRQQHOV UHVWHUDLHQW
WD[«V TXȇLOV VRLHQW G«WHQXV HQ GLUHFW RX SDU XQH
VRFL«W« RX YLD GHV 6&3Ζ 23&Ζ G«WHQXV HQ GLUHFW RX DX
VHLQ GH FRQWUDWV GȇDVVXUDQFH YLH FRQWUDWV GH
FDSLWDOLVDWLRQ

ˆ /H FRPSWH FRXUDQW GȇDVVRFL« RX OȇHPSUXQW EDQFDLUH
VRXVFULW SDU OD VRFL«W« SRXU DFTX«ULU FHV ELHQV
LPPRELOLHUV QH VHUDLW SDV G«GXFWLEOH GH OD YDORULVDWLRQ
GHV WLWUHV GH OD VRFL«W« $XFXQ DYDQWDJH ȴVFDO QH
SRXUUDLW GRQF HQ ¬WUH UHWLU«

$LQVL WRXV OHV PHXEOHV YRLWXUH PRELOLHUȐ HW WRXV OHV
SODFHPHQWV EDQFDLUHV HW ȴQDQFLHUV OLYUHW $ /'' FRPSWH ¢
WHUPH 3($ 3(/ VHUDLHQW H[RQ«U«V ΖO HQ VHUDLW GH P¬PH
SRXU OHV FRQWUDWV GȇDVVXUDQFH YLH HW OHV FRPSWHV WLWUHVȐ VDXI
VȇLOV LQWªJUHQW GHV IRQGV LPPRELOLHUVȐ
/ȇLPPRELOLHU SURIHVVLRQQHO UHVWHUDLW H[RQ«U« VȇLO HVW
D΍HFW« ¢ XQH DFWLYLW« RS«UDWLRQQHOOH TXL FRQVWLWXH OȇDFWLYLW«
SULQFLSDOH GH OD SHUVRQQH RX VȇLO HVW PLV ¢ GLVSRVLWLRQ GȇXQH
VRFL«W« FRQVLG«U«H FRPPH XQ ELHQ SURIHVVLRQQHO

R

!

(VW LO SRVVLEOH GȇREWHQLU XQH U«GXFWLRQ GȇΖ6) "
6HXOH OD U«GXFWLRQ SRXU GRQV ¢ FHUWDLQV RUJDQLVPHV VH
UDLW PDLQWHQXH &HSHQGDQW OHV U«GXFWLRQV )Ζ3 )&3Ζ HW
VRXVFULSWLRQ DX FDSLWDO GH 30( UHVWHUDLHQW SRVVLEOHV HQ
FDV GH VRXVFULSWLRQ DYDQW OH G«FHPEUH SRXU
VȇLPSXWHU VXU OȇΖ)Ζ ΖO HVW GRQF XUJHQW GH VH
SRVLWLRQQHUȐ
D

E

F

G

H

I

J

K

L

G

H

K

D

M

N

O

3UHVTXH WRXV OHV UHYHQXV ȴQDQFLHUV SHU©XV ¢ FRPSWHU GX
HU MDQYLHU VHUDLHQW G«VRUPDLV VRXPLV ¢ XQ SU«OªYH
PHQW IRUIDLWDLUH XQLTXH 3)8 RX m ȵDW WD[ } DX WDX[ GH
VRLW GH SU«OªYHPHQWV VRFLDX[ ΖO VȇDJLW HQWUH
DXWUHV GHV GLYLGHQGHV GHV LQW«U¬WV GH OLYUHWV RX GH FRQWUDWV
GȇDVVXUDQFH YLH GHV SOXV YDOXHV LVVXHV GH OD YHQWH GH VRFL«W«V
VRXPLVHV ¢ OȇLPS¶W VXU OHV VRFL«W«V RX GH 6Ζ&$9Ȑ
/ȇDEDWWHPHQW GH VXU OHV GLYLGHQGHV HW OHV DEDWWHPHQWV
VXU OHV SOXV YDOXHV PRELOLªUHV VHUDLHQW VXSSULP«V VDXI HQ FDV
GȇRSWLRQ SRXU XQH LPSRVLWLRQ DX EDUªPH SURJUHVVLI $WWHQWLRQ
FHWWH RSWLRQ VHUDLW JOREDOH SRXU OȇDQQ«H HQ FRXUV FȇHVW ¢ GLUH
DSSOLTX«H SRXU WRXV OHV UHYHQXV VRXPLV DX 3)8 1RWH] TXH OD
&6* G«GXFWLEOH GH OȇDQQ«H VXLYDQWH VHUDLW SRUW«H ¢ PDLV
HOOH QH VHUDLW SOXV G«GXFWLEOH VL OȇRQ UHVWH VRXPLV DX 3)8Ȑ
/ȇDFRPSWH HW OD SRVVLELOLW« GH GLVSHQVH GȇDFRPSWH VXU OHV GL
YLGHQGHV HW LQW«U¬WV VHUDLW PDLQWHQX PDLV DX WDX[ GH
P

Q

R

S

T

S

U

V

R

S

W

X

/HV FKHIV GȇHQWUHSULVHV QȇRQW DXFXQH UDLVRQ GH SU«FLSLWHU
OHV GLVWULEXWLRQV GH GLYLGHQGHV DYDQW OD ȴQ GH OȇDQQ«H

!

/HV GLULJHDQWV SDUWDQW HQ UHWUDLWH DXURQW SDUIRLV LQW«U¬W
¢ DYDQFHU OD GDWH GH OD FHVVLRQ GH OHXU HQWUHSULVH SRXU
E«Q«ȴFLHU GX FXPXO GHV DEDWWHPHQWV GH Ȝ HW GH
DX GHO¢ GH DQV GH G«WHQWLRQ

!

/HV G«WHQWHXUV GH FRQWUDWV GȇDVVXUDQFH YLH VXELUDLHQW
HQ FDV GH UDFKDW XQH ȴVFDOLW« GL΍«UHQWL«H HQ IRQFWLRQ
GH OD GXU«H GX FRQWUDW DQV OD GDWH GH YHUVHPHQW
QRWDPPHQW DYDQW RX DSUªV OH VHSWHPEUH HW GX
PRQWDQW WRWDO GHV YHUVHPHQWV H΍HFWX«V VXU WRXV OHXUV
FRQWUDWV Ȝ ΖOV RQW GRQF LQW«U¬W ¢ QH SOXV
YHUVHU VXU OHV FRQWUDWV H[LVWDQWV HW ¢ VRXVFULUH GH QRX
YHDX[ FRQWUDWV DȴQ GH GLVVRFLHU HW PLHX[ PD°WULVHU OHV
UªJOHV ȴVFDOHV DSSOLFDEOHV ¢ FKDTXH UDFKDW

!

/H GLVSRVLWLI 3Ζ1(/ VHUDLW SURORQJ« MXVTXȇDX G«FHPEUH
PDLV VHUDLW UHFHQWU« VXU OHV ]RQHV R» OH PDUFK«
LPPRELOLHU HVW WHQGX FȇHVW ¢ GLUH SULQFLSDOHPHQW OHV
JUDQGHV DJJORP«UDWLRQV HW OHV '20 HW &20
Q

R

S

T

S

U

V

/D WD[H GȇKDELWDWLRQ VXU OD U«VLGHQFH SULQFLSDOH VHUDLW
DEDLVV«H GH HQ HQ HW H[RQ«U«H WR
WDOHPHQW ¢ FRPSWHU GH SRXU OHV SHUVRQQHV D\DQW XQ
UHYHQX ȴVFDO GH U«I«UHQFH SRXU LQI«ULHXU ¢ Ȝ
SRXU OHV SHUVRQQHV VHXOHV HW Ȝ SRXU OHV FRXSOHV
PDUL«V RX SDFV«V PDMRU« GH Ȝ SRXU FKDFXQ GHV
GHX[ SUHPLHUV HQIDQWV ¢ FKDUJH

!

/HV FRWLVDWLRQV VDODULDOHV PDODGLH HW FK¶PDJH VHUDLHQW
GLPLQX«HV HQ GHX[ WHPSV HQ MDQYLHU SXLV
GH ¢ OȇDXWRPQH DORUV TXH OD &6* DXJPHQWHUDLW GH
HQ MDQYLHU

Y

!

P

!

R

S

W

X

Y

/HV LQG«SHQGDQWV E«Q«ȴFLHUDLHQW GȇXQH EDLVVH GHV FRWLVD
WLRQV VRFLDOHV IDPLOLDOHV GH HW PDODGLH GH (Q
UHYDQFKH DXFXQH PHVXUH FRPSHQVDWULFH QȇHVW SU«YXH SRXU
OHV UHWUDLW«V

ΖO HVW XUJHQW GH SUHQGUH GHV GLVSRVLWLRQV DYDQW OD ȴQ GH
OȇDQQ«H VL
9RXV VRXKDLWH] LQYHVWLU GDQV XQH FRPPXQH VLWX«H GDQV
XQH GHV ]RQHV SURFKDLQHPHQW H[FOXHV % HW &
9RXV DYH] XQ SURMHW HQ FRXUV GDQV OȇXQH GH FHV ]RQHV
DVVXUH] YRXV GȇDYRLU OHV ERQV GRFXPHQWV HQ WHPSV HW HQ
KHXUH ¢ VDYRLU

0¬PH VL GHV DPHQGHPHQWV YRQW ¬WUH SURSRV«V HW TXH FHV
GLVSRVLWLRQV VRQW VXVFHSWLEOHV Gȇ¬WUH PRGLȴ«HV FHUWDLQHV
RS«UDWLRQV GRLYHQW ¬WUH PHQ«HV DYDQW OD ȴQ GH OȇDQQ«H
GȇDXWUHV UHSRUW«HV 1RXV VRPPHV ¢ YRWUH GLVSRVLWLRQ
SRXU YRXV JXLGHU GDQV OHV G«FLVLRQV ¢ SUHQGUH

ˆ (Q FDV GȇDFTXLVLWLRQ VXU SODQ OH FRQWUDW GH U«VHUYD
WLRQ GRLW ¬WUH SDVV« GHYDQW QRWDLUH RX HQUHJLVWU« DX
VHUYLFH GHV LPS¶WV DYDQW OH G«FHPEUH
ˆ (Q FDV GȇDFTXLVLWLRQ GȇXQ DSSDUWHPHQW QHXI OD SUR
PHVVH GH YHQWH GRLW ¬WUH VLJQ«H HW HQUHJLVWU«H DYDQW
OH G«FHPEUH
$WWHQWLRQ GDQV WRXV OHV FDV OȇDFWH G«ȴQLWLI GH YHQWH GHYUD
¬WUH VLJQ« DYDQW OH PDUV

[

\

]

^

_

`

a

b

\

c

\

d

e

f

`

g

h

q

i

j

^

k

\

l

^

\

]

i

^

e

_

f

q
\

b

^

g

r

e

s

e

^

\

]

^

_

h

\

d

e

_

m

n

o

p

q
g

d

h

`

\

]

^

i

t

\

e

l

q
\

`

i

r

\

ȴQDQFHV UHFWLȴFDWLYH SRXU

Z
E

F

G

H

I

J

K

L

G

H

K

D

M

N

O

/HV SURMHWV GȇDOOªJHPHQWV GH OD ȴVFDOLW« GHV P«QDJHV QȇDXURQW VDQV GRXWH SDV SRXU H΍HW GH U«GXLUH YRV LPSRVLWLRQV ¢ Q«DQW
9RXV GHYUH] HQFRUH LQYHVWLU SRXU GLPLQXHU YRWUH LPS¶W VXU OH UHYHQX
4XH IDXW LO FKRLVLU "
8QH U«GXFWLRQ GȇLPS¶W SRQFWXHOOH RX U«FXUUHQWH "

!
!

2Q YRXV DLGH ¢ G«FLGHU

/HV U«GXFWLRQV GȇLPS¶W «WDO«HV GDQV OH WHPSV VRQW DFTXLVHV
SRXU SOXVLHXUV DQQ«HV ¢ OD VXLWH GȇXQ VHXO LQYHVWLVVHPHQW
ΖO VȇDJLW VRXYHQW GH GLVSRVLWLIV LPPRELOLHUV FRPPH OH U«JLPH
m 3LQHO } SRXU OD ORFDWLRQ QXH RX OH m &HQVL %RXYDUG } SRXU OD
ORFDWLRQ GDQV GHV U«VLGHQFHV «WXGLDQWH RX (+3$' SDU
H[HPSOH

3RXU TXH OD U«GXFWLRQ GȇLPS¶W DQQXHOOH VRLW VLJQLȴFDWLYH LO
IDXW XQ LQYHVWLVVHPHQW LPSRUWDQW 3DU H[HPSOH SRXU XQH
U«GXFWLRQ GȇLPS¶W 3LQHO GH Ȝ DQ SHQGDQW DQV RX
DQV LO IDXW LQYHVWLU Ȝ GDQV XQ ORJHPHQW QHXI HQ
P«WURSROH
&HW LQYHVWLVVHPHQW SRXUUD ¬WUH ȴQDQF« SDU XQ HPSUXQW LP
PRELOLHU /ȇH΍RUW U«HO Gȇ«SDUJQH SRXU UHPERXUVHU OȇHPSUXQW
VHUD DWW«QX« SDU OHV OR\HUV SHU©XV HW OD U«GXFWLRQ GȇLPS¶W
$LQVL YRXV SRXYH] U«GXLUH YRWUH LPS¶W HW YRXV FRQVWLWXHU XQ
SDWULPRLQH LPPRELOLHU DYHF TXHOTXHV FHQWDLQHV GȇHXURV SDU
PRLV

VRXUFH FDELQHW )LGURLW

u

e

e

\

d

e

r

i

d

/ȇDFTXLVLWLRQ HVW VRXYHQW U«DOLV«H VXU SODQ
'DQV FH FDV OD U«GXFWLRQ GȇLPS¶W QH VHUD H΍HFWLYH
TXȇ¢ FRPSWHU GH OȇDFKªYHPHQW GX ORJHPHQW

E
E

F

G

H

I

J

K

L

G

H

K

D

M

N

O

4XHOOH HVW OD GL΍«UHQFH HQWUH XQH U«GXFWLRQ
q

—

q
r

c

]

˜

e

\

e

j

d

k

^

q

_

r

—

e

r

c

]

˜

e

™

/HV U«GXFWLRQV GȇLPS¶W YLHQQHQW GLPLQXHU VHXOHPHQW
OȇLPS¶W VXU OH UHYHQX FDOFXO« DX EDUªPH SURJUHVVLI
&HSHQGDQW FRQWUDLUHPHQW ¢ OD U«GXFWLRQ GȇLPS¶W VL
OH FU«GLW GȇLPS¶W HVW VXS«ULHXU DX PRQWDQW GH OȇLPS¶W
OH VXUSOXV RX OD WRWDOLW« VL YRXV Qȇ¬WHV SDV LPSRVDEOH
GRQQH OLHX ¢ UHPERXUVHPHQW SDU Oȇ$GPLQLVWUDWLRQ

w

x

y

y

z

{

|

w

}

x

~

‰

0217$17 '(
/$ 5‹'8&7Ζ21
'ȇΖ03–7

Š‹

~

Œ

€

z

{

|

€

z



z

‚

~

{

z

z

|



¢ VHORQ OD GXU«H GȇHQJDJHPHQW
RX DQV GDQV OD OLPLWH GH Ȝ DQ
SRXU ORJHPHQWV PD[LPXP HW DYHF XQ SODIRQG
GH Ȝ Pt
!



Ȝ DQ VXU DQV



z

w

z

{~

ƒ

x

„

Ž

Œ

…

‹

†



Š

€



‘

‡

’

ˆ

“

”

•

–

SRXU XQH GXU«H GȇHQJDJHPHQW GH DQV GDQV
OD OLPLWH GH Ȝ DQ

!

Ȝ DQ VXU DQV

ˆ 1HXI RX VXU SODQ

ˆ 5«SRQG DX[ QRUPHV %%&

ˆ 'DQV FHUWDLQHV FRPPXQHV R» OH PDUFK«
LPPRELOLHU HVW WHQGX ]RQHV $ $ELV HW % ¢
FRPSWHU GH

/2*(0(17

6DQV PHXEOH ¢ XQ SDUWLFXOLHU DYHF
XQ FHUWDLQ QLYHDX GH UHVVRXUFHV HW TXL IDLW GX
ORJHPHQW VD U«VLGHQFH SULQFLSDOH

/2&$7Ζ21

/H OR\HU QH GHYUD SDV G«SDVVHU XQ FHUWDLQ
SODIRQG

ˆ 0HLOOHXUH U«GXFWLRQ GȇLPS¶W

ˆ 3RVVLELOLW« GH ORXHU ¢ OȇXQ GH YRV HQIDQWV
G«WDFK« GH YRWUH IR\HU ȴVFDO

$9$17$*(6

ˆ 1HXI RX VXU SODQ

6DQV PHXEOH ¢ XQ H[SORLWDQW U«VLGHQFH «WXGLDQWH
RX (+3$' HQ J«Q«UDO TXL VȇRFFXSHUD GH
OȇDPHXEOHPHQW HW GH OD JHVWLRQ

3DV GH VRXFLV GH JHVWLRQ VL OH JHVWLRQQDLUH GH OD
U«VLGHQFH HVW ȴDEOH

ˆ )LDELOLW« GX ORFDWDLUH JHVWLRQQDLUH
Ζ1&219‹1Ζ(176

3OXV GH FRQWUDLQWHV
%%& SODIRQG GH UHVVRXUFHV HW GH OR\HUVȐ

ˆ /ȇDPRUWLVVHPHQW GX ORJHPHQW QȇHVW SDV SRVVLEOH
SRXU GLPLQXHU OHV UHYHQXV LPSRVDEOHV VDXI VXU
OD IUDFWLRQ VXS«ULHXUH ¢ Ȝ

VRXUFH FDELQHW )LGURLW

v
E

F

G

H

I

J

K

L

G

H

K

D

M

N

O

/HV U«GXFWLRQV GȇLPS¶W SRQFWXHOOHV VRQW LQW«JUDOHPHQW
REWHQXHV OȇDQQ«H GH OȇLQYHVWLVVHPHQW
6L YRXV QH YRXOH] SDV YRXV HQJDJHU SRXU XQ PRQWDQW WURS
LPSRUWDQW RX VL YRWUH LPS¶W ȵXFWXH HQ UDLVRQ GH UHYHQXV
YDULDEOHV LO SHXW ¬WUH SU«I«UDEOH GȇRSWHU SRXU XQH U«GXFWLRQ
GȇLPS¶W SRQFWXHOOH

ΖO VȇDJLUD QRWDPPHQW GHV )Ζ3 RX )&3Ζ FODVVLTXHV U«GXFWLRQ GH
GX PRQWDQW LQYHVWL )Ζ3 &RUVH RX RXWUH PHU U«GXFWLRQ
GH GX PRQWDQW LQYHVWL GDQV OD OLPLWH GH Ȝ SRXU
XQH SHUVRQQH VHXOH HW Ȝ SRXU XQ FRXSOH PDUL« RX
SDFV«
9RXV SRXYH] SU«I«UHU OȇLQYHVWLVVHPHQW GDQV XQH 6RȴFD VR
FL«W« GH ȴQDQFHPHQW GȇĕXYUHV FLQ«PDWRJUDSKLTXHV RX DX
GLRYLVXHOOHV SRXU REWHQLU XQH U«GXFWLRQ GȇLPS¶W GH GX
PRQWDQW LQYHVWL GDQV OD GRXEOH OLPLWH GH Ȝ HW GX
UHYHQX JOREDO GH YRWUH IR\HU

VRXUFH FDELQHW )LGURLW

›

œ



ž

ž



U

R

Ÿ

V

R

 

¡

S



Y

3RXU OHV GLVSRVLWLIV LPPRELOLHUV FRPPH 3LQHO
&HQVL %RXYDUG SDU H[HPSOH VDXI FDV H[FHSWLRQQHOV G«FªV
LQYDOLGLW« OLFHQFLHPHQW LO QȇHVW SDV SRVVLEOH GH YHQGUH OH
ELHQ LPPRELOLHU SHQGDQW OD S«ULRGH GȇHQJDJHPHQW
(Q H΍HW VL OȇHQJDJHPHQW GH FRQVHUYDWLRQ QȇHVW SDV WHQX
OD U«GXFWLRQ GȇLPS¶W HVW UHPLVH HQ FDXVH SRXU OȇDYHQLU PDLV
«JDOHPHQW SRXU OH SDVV«
'H P¬PH FHV GLVSRVLWLIV QH VXSSRUWHQW SDV OH G«PHPEUH
PHQW GH SURSUL«W« $LQVL YRXV QH SRXUUH] SDV GRQQHU ¢
YRV HQIDQWV SHQGDQW OD S«ULRGH GȇHQJDJHPHQW QL OD QXH SUR
SUL«W« SRXU OHXU WUDQVPHWWUH OH ELHQ QL OȇXVXIUXLW SRXU OHV
ORJHU JUDWXLWHPHQW RX OHXU IRXUQLU GHV UHYHQXV
¦

q
¢

d

]

^

r

d

k

r

]

\

l

`

\

h

^

q

_

j

k

e

r

i

d

—

h

r

c

]

˜

e

h

i

d

e

]

`

g

£

i

d

d

_

\

h

\

e

FHOOHV QRQ LPSXW«HV VRQW SHUGXHV
ΖO HVW GRQF FRQVHLOO« GH ELHQ FDOLEUHU YRV LQYHVWLVVHPHQWV
q
¤

^

_

£

_

^

\

¥

j

d

\

^

_

q
j

k

e

r

i

d

—

q
r

c

]

˜

e

^

_

k

j

^

^

\

d

e

\

c

i

_

^

_

\

\

e

DMXVWH] VL EHVRLQ HQ ȴQ GȇDQQ«H DYHF GHV U«GXFWLRQV
GȇLPS¶W SRQFWXHOOHV
/HV SRLQWV GH YLJLODQFH
8Q LQYHVWLVVHPHQW P¬PH U«DOLV« GDQV OH FDGUH GȇXQH
G«ȴVFDOLVDWLRQ GRLW ¬WUH U«ȵ«FKL HW H΍HFWX« GDQV XQ HQ
YLURQQHPHQW «FRQRPLTXH IDYRUDEOH $VVXUH] YRXV GH OD
TXDOLW« GX SODFHPHQW HW GH VD UHQWDELOLW« ¢ WHUPH 3RXU
XQ LQYHVWLVVHPHQW LPPRELOLHU SULYLO«JLH] OȇHPSODFHPHQW
HW Y«ULȴH] TXȇLO H[LVWH XQH GHPDQGH ORFDWLYH VXɝVDQWH HW
TXDOLȴ«H

!

&HV DYDQWDJHV ȴVFDX[ VRQW VRXYHQW FRQGLWLRQQ«V ¢ GHV
HQJDJHPHQWV GH FRQVHUYDWLRQ UHODWLYHPHQW ORQJV

!

!

/HV REOLJDWLRQV G«FODUDWLYHV VRQW UHODWLYHPHQW O«JªUHV PDLV
GRLYHQW ¬WUH FRUUHFWHPHQW UHPSOLHV VRXV SHLQH GH SHUGUH
OD U«GXFWLRQ GȇLPS¶W
(Q SULQFLSH OD SOXSDUW GHV SLªFHV MXVWLȴFDWLYHV QȇRQW SDV
¢ ¬WUH MRLQWHV ¢ YRWUH G«FODUDWLRQ 9RXV GHYH] WRXWHIRLV
OHV FRQVHUYHU SRXU ¬WUH HQ PHVXUH GH OHV IRXUQLU ¢
Oȇ$GPLQLVWUDWLRQ HQ FDV GH FRQWU¶OH

š
E

F

G

H

I

J

K

L

G

H

K

D

M

N

O

§

&DV SDUWLFXOLHUV
ˆ (Q PDWLªUH GH G«ȴVFDOLVDWLRQ LPPRELOLªUH OH E«Q«ȴFH GH
OD U«GXFWLRQ GȇLPS¶W HVW VRXPLV ¢ OD SURGXFWLRQ GH FHUWDLQV
GRFXPHQWV 3DU H[HPSOH SRXU OH GLVSRVLWLI 3LQHO YRXV
GHYH] QRWDPPHQW IRXUQLU XQ HQJDJHPHQW GH ORFDWLRQ
IRUPXODLUH (% OD FRSLH GX EDLO HW OD FRSLH GH OȇDYLV
GȇLPSRVLWLRQ GH YRWUH ORFDWDLUH
ˆ 3RXU E«Q«ȴFLHU GȇXQH U«GXFWLRQ GȇLPS¶W VXU OH UHYHQX DX
WLWUH GH OD VRXVFULSWLRQ GH )Ζ3 RX )&3Ζ QRWDPPHQW YRXV
GHYH] MRLQGUH ¢ YRWUH G«FODUDWLRQ Oȇ«WDW LQGLYLGXHO IRXUQL
GLUHFWHPHQW SDU OH IRQGV HW OȇHQJDJHPHQW GH FRQVHUYDWLRQ

1RXV YRXV FRQVHLOORQV GH ELHQ FDOLEUHU YRV LQYHVWLVVHPHQWV
SRXU E«Q«ȴFLHU GH OȇLQW«JUDOLW« GH OD U«GXFWLRQ GȇLPS¶W

!

/D SOXSDUW GHV GLVSRVLWLIV GH G«ȴVFDOLVDWLRQ VRQW VRX
PLV DX SODIRQQHPHQW JOREDO GHV QLFKHV ȴVFDOHV TXL OL
PLWH OHV DYDQWDJHV ȴVFDX[ GRQW YRXV SRXYH] E«Q«ȴFLHU
FKDTXH DQQ«H ¢ Ȝ &HUWDLQV LQYHVWLVVHPHQWV
E«Q«ȴFLHQW GȇXQ SODIRQG VS«FLȴTXH SRUWDQW OH VHXLO ¢
Ȝ *LUDUGLQ 3LQHO U«DOLV« HQ 2XWUH PHU 6RȴFD
'H SOXV OHV U«GXFWLRQV GȇLPS¶W QRQ LPSXW«HV XQH DQQ«H
VRQW HQ SULQFLSH SHUGXHV (Q H΍HW VL OH PRQWDQW GH YRV
U«GXFWLRQV GȇLPS¶W HVW VXS«ULHXU ¢ FHOXL GH YRWUH LPS¶W
DORUV OȇH[F«GHQW QȇHVW QL UHPERXUV« FRQWUDLUHPHQW DX[
FU«GLWV GȇLPS¶WV QL UHSRUWDEOH VXU OȇLPS¶W GHV DQQ«HV
VXLYDQWHV

¸K Č řŽKŹӳřÝĩČ Ӟ
6L YRXV DYH] XQH IRUWH LPSRVLWLRQ LO SHXW ¬WUH SOXV LQW«UHV
VDQW GȇRSWHU SRXU XQH G«GXFWLRQ GX UHYHQX LPSRVDEOH FDU
OȇDYDQWDJH ȴVFDO VHUD SURSRUWLRQQHO ¢ YRWUH WDX[ GȇLPSRVLWLRQ
(Q H΍HW XQH U«GXFWLRQ GȇLPS¶W J«QªUH XQ DYDQWDJH
ȴVFDO IRUIDLWDLUH DORUV TXȇXQH G«GXFWLRQ GX UHYHQX J«
QªUH XQ DYDQWDJH SURSRUWLRQQHO ¢ YRWUH WDX[ PDUJLQDO
GȇLPSRVLWLRQ
3RXU E«Q«ȴFLHU GȇXQH G«GXFWLRQ VXU YRWUH UHYHQX LP
SRVDEOH YRXV SRXYH] HQWUH DXWUHV
!

6RXVFULUH XQ FRQWUDW 3(53 RX 0DGHOLQ HQ IRQFWLRQ
GH YRWUH VLWXDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH OH PRQWDQW
GHV SULPHV YHUV«HV HVW G«GXFWLEOH GH YRWUH UH
YHQX LPSRVDEOH $LQVL YRXV YRXV FRQVWLWXH] GHV
UHYHQXV FRPSO«PHQWDLUHV SRXU OD UHWUDLWH WRXW HQ
OLPLWDQW YRWUH LPS¶W VXU OH UHYHQX

!

/RXHU XQ ORJHPHQW FRQYHQWLRQQ« SDU Oȇ$JHQFH
1DWLRQDOH GH Oȇ+DELWDW $1$+ (Q YRXV HQJD
JHDQW ¢ UHVSHFWHU GHV SODIRQGV GH OR\HUV HW GH
UHVVRXUFHV SRXU YRV ORFDWDLUHV YRXV E«Q«ȴFLH]
GȇXQ DEDWWHPHQW GH ¢ VXU YRV OR\HUV
LPSRVDEOHV GLVSRVLWLI &RVVH DQFLHQ

O
E

F

G

H

I

J

K

L

G

H

K

D

M

N

O

)2&86 685
/H QRPEUH GH FRQWUDWV GȇDVVXUDQFH YLH QRQ U«FODP«V UHVWH
LPSRUWDQW HW SOXVLHXUV GLVSRVLWLIV RQW «W« PLV HQ SODFH SRXU
m DVVXUHU } OH YHUVHPHQW GHV FDSLWDX[ G«FªV
©

/ȇDXWRPQH HW VHV ZHHNHQGV SOXYLHX[ VȇDYDQFHQW &H VHUD
SHXW ¬WUH OȇRFFDVLRQ GH IDLUH OH WUL GDQV YRV GRFXPHQWV
4XH GHYH] YRXV FRQVHUYHU HW TXH SRXYH] YRXV MHWHU "
‚ YRV SODFDUGVȐ
3RXU YRWUH ORJHPHQW VL YRXV ¬WHV SURSUL«WDLUH GȇXQ DSSDUWH
PHQW OHV SUHXYHV GX SDLHPHQW GHV FKDUJHV GH FRSURSUL«W«
FRUUHVSRQGDQFHV DYHF OH V\QGLF SURFªV YHUEDX[ GHV DVVHP
EO«HV J«Q«UDOHV GH FRSURSUL«W« GRLYHQW ¬WUH QRUPDOHPHQW
FRQVHUY«HV DQV
6L YRXV ¬WHV ORFDWDLUH GȇXQ ORJHPHQW ORX« QX RX PHXEO« OHV
TXLWWDQFHV GH OR\HU EDLO «WDWV GHV OLHX[ GRLYHQW ¬WUH FRQVHU
Y«V DQV ¢ FRPSWHU GH OD ȴQ GH OD ORFDWLRQ

ª

«

3RXU OH TXRWLGLHQ YRV IDFWXUHV Gȇ«OHFWULFLW« JD] HW HDX GRLYHQW
¬WUH FRQVHUY«HV DQV WDQGLV TXH OHV IDFWXUHV GH W«O«SKRQLH
VHXOHPHQW DQQ«H
9RV UHOHY«V GH FRPSWHV EDQFDLUHV HW WDORQV GH FKªTXHV
GRLYHQW ¬WUH DUFKLY«V SHQGDQW DQV /HV WLFNHWV GH FDUWH EDQ
FDLUH SDLHPHQW HW UHWUDLW GRLYHQW ¬WUH VWRFN«V MXVTXȇ¢ OD U«
FHSWLRQ GH YRWUH UHOHY« GH FRPSWH FRUUHVSRQGDQW

©

/HV DVVXUHXUV RQW OȇREOLJDWLRQ GH UHFKHUFKHU OHV E«Q«ȴFLDLUHV
GHV FRQWUDWV GȇDVVXUDQFH YLH TXȇLOV JªUHQW &HSHQGDQW YRXV
SRXYH] DQWLFLSHU FHWWH G«PDUFKH ¢ OȇRFFDVLRQ GX G«FªV GȇXQ
SURFKH HQ LQWHUURJHDQW XQ RUJDQLVPH VS«FLȴTXH $*Ζ5$ TXL
UHJURXSH WRXWHV OHV GRQQ«HV GHV DVVXUHXUV 9RXV SRXUUH]
DORUV VDYRLU VL YRXV ¬WHV RX QRQ E«Q«ȴFLDLUH GȇXQ FRQWUDW
VRXVFULW SDU FHWWH SHUVRQQH
9RXV GHYH] FRPPXQLTXHU YRWUH LGHQWLW« YRWUH OLHQ GH SDUHQW«
DYHF OH G«IXQW HW XQ H[WUDLW GH VRQ DFWH GH G«FªV /ȇRUJDQLVPH
D MRXUV SRXU IDLUH VD UHFKHUFKH 6L OH U«VXOWDW HVW SRVLWLI OȇDV
VXUHXU FRQFHUQ« YRXV LQIRUPHUD VRXV XQ PRLV 6L OH U«VXOWDW
HVW Q«JDWLI DXFXQH U«SRQVH QH YRXV VHUD HQYR\«H
W

±

3RXU YRWUH FRQWUDW GȇDVVXUDQFH KDELWDWLRQ RX GH YRLWXUH OHV
TXLWWDQFHV DYLV Gȇ«FK«DQFH FRXUULHUV GH U«VLOLDWLRQ GRLYHQW
¬WUH JDUG«V DQV ¢ SDUWLU GH OD GDWH GH U«FHSWLRQ
9RWUH FRQWUDW GH WUDYDLO DLQVL TXH YRV EXOOHWLQV GH VDODLUH
GRLYHQW ¬WUH VDXYHJDUG«V MXVTXȇ¢ OD OLTXLGDWLRQ GH YRWUH UH
WUDLWH LOV VHURQW WUªV XWLOHV SRXU OH FDOFXO GH YRWUH SHQVLRQ
HQ FDV GȇRPLVVLRQV RX GȇHUUHXUV GHV RUJDQLVPHV FRQFHUQ«VȐ

¬

œ

Ÿ

®

W

X

R

V

²

R



Ÿ

©

ª

«

¬

©

$*Ζ5$ 5HFKHUFKH GHV E«Q«ȴFLDLUHV HQ FDV GH G«FªV
5XH -XOHV /HIHEYUH
3$5Ζ6 &HGH[
«

­

®

P

¯

«

°

/HV DVVXUHXUV RQW OȇREOLJDWLRQ GHSXLV SHX GȇDOLPHQWHU OH ȴFKLHU
)Ζ&29Ζ( HQ G«FODUDQW DQQXHOOHPHQW WRXV OHV FRQWUDWV GȇDVVX
UDQFH YLH HQ FRXUV GH SOXV GH Ȝ WRXWHV OHV QRXYHOOHV
VRXVFULSWLRQV HW WRXV OHV UDFKDWV RX G«QRXHPHQWV
/ȇDGPLQLVWUDWLRQ ȴVFDOH OHV GRXDQHV PDLV DXVVL OH 1RWDLUH
FKDUJ« GȇXQH VXFFHVVLRQ VȇLO D «W« PDQGDW« SDU OHV K«ULWLHUV
SHXYHQW FRQVXOWHU FH ȴFKLHU
$LQVL PRLQV GH FRQWUDWV GHYUDLHQW ¬WUH m RXEOL«V } HQ FDV GH
G«FªV PDLV DXVVL HQ FDV GH GLYRUFH

3RXU YRV LPS¶WV
&RQFHUQDQW YRWUH LPS¶W VXU OH UHYHQX OH GURLW GH UHSULVH
GH Oȇ$GPLQLVWUDWLRQ HVW DX PLQLPXP MXVTXȇDX G«
FHPEUH GH OD ªPH DQQ«H VXLYDQW FHOOH GH OȇLPSRVLWLRQ
3RXU OD G«FODUDWLRQ GHV UHYHQXV YRXV GHYUH] GRQF
JDUGHU YRWUH G«FODUDWLRQ HW YRWUH DYLV GȇLPSRVLWLRQ MXVTXȇ¢
ȴQ &HSHQGDQW LO HVW FRQVHLOO« GȇDUFKLYHU FHV GRFX
PHQWV SHQGDQW DQV FH TXL FRUUHVSRQG DX G«ODL GH
SUHVFULSWLRQ GH OȇDGPLQLVWUDWLRQ OH SOXV ORQJ

!

³

´

¿

¿

È

µ

·

À

Ê

´

Á

Ê

Í

Ë

Ö

í

õ

æÔ

ã

í

î

Ø

Ú

æ

×

ù

Õ

Ú

Ý

í

í

×

×Ú

í

×
Ã

Ü

Ü

µ

Â

Á

Ç

í

»

Ç

Á

Å

Ñ

Ý

ð

Ù

Ù

Ø

î

Ú

×

Ú

ð

Ø

Õ

Ù

Ü

ã

¼

Ã

½

¾

´

º

Ä

Â

Ã

ØÙ

í

Õ

Ü

Õ

î

í

Ä

Å

Ò

Ó

À

Ã

Ô

Ñ

Ç

Ú

õ

õ

ì

ã

Ø

ï

é

ê

÷

Ö

ã

ï

×í

Ø

Ú

ë

Ü

ø

Ù

á

æ

ï

í

Ø

Ú

Ù

ù

Ú

×

Ûî

Ø

íú

é

×

÷

ÝÚ

Õ

×

Ï

ó

ó

æ

ã

ó

æ

õ

è

ü

à

æ

÷

÷

ï

í

Õ

Ø

Ù

÷

Ù

÷

ù

è

Õ

Ü

õ

ô

Ø

ç

í

ÿ

é

Õ

æ

ö

Ù

ò

Ù

î

÷

å

õ

ô

Õ

Ù

ä

ñíØ

Ø

ã

õ

Ù

ï

×

í

Ø

÷

Ù

Ù

ð

×

÷

â

ô

ä

Ø

Ø

í

á

ó

Ü

è

Õ

×

à

ò

Ú

Õ

Õ

ß

þ

×

Ø

Ù

×

Þ

ÝØ

Ù

Ý

ñ

æ

×

Ù

ð

×

ý

å

Û

Ý

Ü

û

Ù

Ù

Ù
´

Æ

º

Ð

î

Õ

Ü

×

Ù

í

ð

å

×

×

í

ó

Ü

Ú

Ú

Û

ï

×

÷

Ù

Ú

æ

í

Û

Ù

ò

Õ

Ø

ï

Ø

ü

Õ

´

ÄÅ

¹

Â

Õ

ðÕ

î

Ú

â

ä

Ä

º

Ä

Î

Ù

û

¸

Ã

Ï

Ù

Ú

è

Ô

Ô

Ø

ï

ò

è

¸K Č řŽKŹӳřÝĩČ Ӟ

×

î

ú

ä

Î

¹

Â

Ì

Í

Õ

ì

¸

º

Ã

Í9RXV FRQVHUYH] VRXYHQW YRV GRFXPHQWV VRXV IRUPH
SDSLHU &HSHQGDQW FHUWDLQV RUJDQLVPHV SULY«V RX SX
EOLFV SHXYHQW YRXV FRPPXQLTXHU GHV GRFXPHQWV DX
IRUPDW QXP«ULTXH SDU PDLO RX VXU OHXU VLWH LQWHUQHW
7RXV FHV GRFXPHQWV RULJLQDX[ RQW XQH YDOHXU MXULGLTXH
(Q UHYDQFKH VL YRXV SUHQH] HQ SKRWR RX VFDQQH] YRXV
P¬PH YRV GRFXPHQWV LOV QȇDXURQW SDV OD YDOHXU GȇXQ
RULJLQDO¹

É

Ô

&RQFHUQDQW YRV LPS¶WV ORFDX[ WD[H IRQFLªUH HW KDELWD
WLRQ OH G«ODL GH UHSULVH GH Oȇ$GPLQLVWUDWLRQ HVW GȇXQH DQ
Q«H LO HVW GRQF UHFRPPDQGHU GH FRQVHUYHU OHV DYLV GȇLP
SRVLWLRQ DX PLQLPXP SHQGDQW FHWWH P¬PH GXU«H

!

µ

×
÷

Ù

í

î

Ú

×

Ø

Ö

Ù
Õ

×

í

Ù

î

Ø

Ø
Û

ð

Õ

Ö

Ú

×

Ø

Ù

î
ë

Ú

÷

×

î

Õ

Ö

×

Ü

Ø

Ø

×

Õ

×

Ø

íÕ

Ü

Ù

Ù

í

ïÙ

÷

Ù

ð

Ù

÷

Ô

î

Ø

÷

Ù

×

Ü

÷

Ù

ØÙ

÷

Ú

×

î

Ø

ð

Ù

Ù

¨
E

F

G

H

I

J

K

L

G

H

K

D

M

N

O


Aperçu du document NEWS LETTER 2017 T4.pdf - page 1/8

 
NEWS LETTER 2017 T4.pdf - page 3/8
NEWS LETTER 2017 T4.pdf - page 4/8
NEWS LETTER 2017 T4.pdf - page 5/8
NEWS LETTER 2017 T4.pdf - page 6/8
 
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


news letter 2017 t4
newslettercabinethulmecomp
newsletter 3 trim 1
newsletter 1er trimestre 2017
111
catalogue bambous graminees 2012

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.01s