Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contactالموارد .pdfNom original: الموارد.pdf
Auteur: ZAGHDOUDI

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Microsoft® Office Excel® 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 08/11/2017 à 14:41, depuis l'adresse IP 41.230.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 104 fois.
Taille du document: 868 Ko (3 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)

Aperçu du document


‫المخطط االستثماري البلدي لسنة ‪2018‬‬

‫الجمهـوريـــة التونسـيـــة‬
‫وزارة الشؤون المحلية والبيئة‬
‫والية بنــزرت‬

‫التحليل المالي‬

‫بلدية رأس الجبل‬

‫جدول نمو موارد العنوان األول‬
‫‪2010‬‬
‫_‪type‬‬
‫‪adeb_rub rub‬‬
‫‪R‬‬

‫‪1000000000000‬‬

‫‪lib_rub‬‬

‫األول‬
‫األول‪ :‬هــــىارد العٌـــىاى ّ‬
‫العـٌــىاى ّ‬

‫‪R‬‬

‫‪1000000000000‬‬

‫األول‪ :‬الوـذاخُــل الجـبـائُـة اإلعتُـادَـة‬
‫الجــزء ّ‬

‫‪R‬‬

‫‪1010010000000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1011011000000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1011011010000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1011011020000‬‬

‫األول‪ :‬الوعـالُــن علً العقــارات واألًشطــة‬
‫الصٌـف ّ‬
‫‪ 1‬ـ الوعالُن الوىظفـة علً العقــارات‬
‫اٌّؼٍــىَ ػًٍ اٌؼمـــاساث اٌّبُٕـــــــت‬
‫اٌّؼٍىَ ػًٍ األساػٍ غُش اٌّبُٕــــت‬

‫‪R‬‬

‫‪1012012000000‬‬

‫‪ _2‬الوعالُن الوىظفة علً األًشـطـــة‬
‫اٌّؼٍىَ ػًٍ اٌّؤسساث راث اٌظبغت اٌظٕاػُت أو اٌخضاسَت أو‬
‫اٌّهُٕت‬
‫اٌّؼٍــــــــىَ ػٍـــــــً إٌــــــــــــــضي‬
‫ِؼٍىَ االصاصة اٌّىظف ػًٍ ِغالث بُغ اٌّششوباث‬
‫ِذاخًُ أخشي‬
‫الصٌـف الثاًٍ‪ :‬هذاخُل إشغال الولل العوىهٍ البلذٌ‬
‫واصتلزام الورافك العوىهُة فُه‬
‫‪ 1‬ـ هذاخُل األصىاق الوضتلزهة‬
‫ِذاخًُ األسىاق اٌُىُِت واألسبىػُت واٌظشفُت‬
‫ِذاخُـــً أســـىاق اٌضٍّـــت‬
‫‪ 2‬ـ الوذاخُل األخري الوتأتُة هي لزهة الولل البلذٌ‬
‫ِذاخُـً ٌضِـاث اٌّساٌـخ‬
‫ٌضِـت ِؼٍـىَ اٌزبـــظ‬
‫ٌضِـت ِؼٍـىَ إلاِــت اٌغُىأـاث اٌّؼذة ٌٍزبـظ باٌّساٌـخ‬
‫ٌضِـت اٌّذاخُــً األخـشي‬
‫ِذاخُـً ٌضِـت ِؼٍىَ اإلشغاي اٌىلخٍ ٌٍطشَك اٌؼـاَ‬
‫ِذاخُـً ٌضِـت ِؼٍىَ ولىف اٌؼشباث باٌطشَك اٌؼاَ‬
‫ِذاخُـً ٌضِـت ِؼٍــىَ اإلشهــاس‬
‫ِذاخُـً ِخخٍفـت ِٓ ٌضِـت اٌٍّـه اٌبٍـذٌ‬
‫‪ 3‬ـ الوذاخُل الوتأتُة هي اإلصتغالل الوباشر لألصىاق‬
‫اٌّؼٍىَ اٌؼاَ ٌٍىلىف‬
‫اٌّؼٍىَ اٌخاص ٌٍىلىف‬
‫اٌّؼٍىَ ػًٍ سلُ ِؼاِالث ووالء اٌبُغ وِضودٌ سىق اٌضٍّت‬
‫اٌّؼٍىَ ػًٍ اٌذالٌت‬
‫اٌّؼٍىَ ػًٍ اٌىصْ واٌىًُ اٌؼّىُُِٓ‬
‫ِؼٍىَ اٌبُغ باٌخضىي داخً األسىاق‬
‫ِؼٍىَ اإلَىاء واٌغشاست‬
‫ِؼٍىَ اٌّشالبت اٌظغُت ػًٍ ِٕخىصاث اٌبغش‬

‫‪1012012010000‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬

‫‪1012012020000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1012012030000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1012012040000‬‬
‫‪1020020000000‬‬

‫‪R‬‬
‫‪R‬‬

‫‪1021021000000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1021021010000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1021021020000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪10000000220000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1022022010000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1022022010100‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1022022010200‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1022022010300‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1022022020000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1022022030000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1022022040000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1022022990000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1023023000000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1023023010000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1023023020000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1023023030000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1023023040000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1023023050000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1023023060000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1023023070000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1023023080000‬‬
‫‪1024024000000‬‬

‫‪R‬‬
‫‪R‬‬

‫‪0240240100‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1024024010100‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1024024010200‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1024024010300‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1024024020000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪102402403000‬‬

‫‪ 4‬ـ الوذاخُل األخري الوتأتُة هي اإلصتغالل الوباشر للولل البلذٌ‬
‫ِذاخًُ اٌّساٌخ‬
‫ِؼٍىَ اٌزبظ‬
‫ِؼٍىَ إلاِت اٌغُىأاث اٌّؼذة ٌٍزبظ باٌّساٌخ‬
‫ِؼٍىَ اٌّشالبت اٌظغُت ػًٍ اٌٍغىَ‬
‫ِؼٍىَ اإلشغاي اٌىلخٍ ٌٍطشَك اٌؼاَ‬
‫ِؼٍىَ ولىف اٌؼشباث باٌطشَك اٌؼاَ‬

‫انجازات‬
‫‪1643500‬‬
‫‪918507‬‬
‫‪447669‬‬
‫‪195028‬‬
‫‪172857‬‬
‫‪22171‬‬
‫‪252641‬‬
‫‪252035‬‬
‫‪606‬‬

‫‪305657‬‬
‫‪198000‬‬
‫‪186000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪51653‬‬
‫‪48000‬‬
‫‪3653‬‬

‫‪81‬‬

‫نمو‬

‫‪2013‬‬

‫‪2015‬‬

‫انجازات‬

‫نمو‬

‫انجازات‬

‫نمو‬

‫انجازات‬

‫نمو‬

‫انجازات‬

‫نمو‬

‫‪2247500‬‬
‫‪971088‬‬
‫‪448753‬‬
‫‪141252‬‬
‫‪127482‬‬
‫‪13770‬‬
‫‪307501‬‬

‫‪37%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪-28%‬‬
‫‪-26%‬‬
‫‪-38%‬‬
‫‪22%‬‬

‫‪2621100‬‬
‫‪1244236‬‬
‫‪667552‬‬
‫‪151377‬‬
‫‪128611‬‬
‫‪22766‬‬
‫‪516175‬‬

‫‪17%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪49%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪68%‬‬

‫‪3068400‬‬
‫‪1630179‬‬
‫‪828986‬‬
‫‪139469‬‬
‫‪117275‬‬
‫‪22194‬‬
‫‪689517‬‬

‫‪17%‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪-8%‬‬
‫‪-9%‬‬
‫‪-3%‬‬
‫‪34%‬‬

‫‪3090833‬‬
‫‪1743333‬‬
‫‪844698‬‬
‫‪186355‬‬
‫‪153281‬‬
‫‪33074‬‬
‫‪658343‬‬

‫‪1%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪49%‬‬
‫‪-5%‬‬

‫‪306822‬‬
‫‪679‬‬

‫‪344050‬‬
‫‪268000‬‬
‫‪253000‬‬
‫‪15000‬‬
‫‪52000‬‬
‫‪52000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪81‬‬

‫‪55923‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪16998‬‬
‫‪4148‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪22%‬‬
‫‪12%‬‬

‫‪13%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪-100%‬‬

‫‪-100%‬‬

‫‪515796‬‬
‫‪379‬‬

‫‪366753‬‬
‫‪287887‬‬
‫‪278301‬‬
‫‪9586‬‬
‫‪50000‬‬
‫‪50000‬‬

‫‪68%‬‬
‫‪-44%‬‬

‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪-36%‬‬
‫‪-4%‬‬
‫‪-4%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪688807‬‬
‫‪710‬‬

‫‪546603‬‬
‫‪421135‬‬
‫‪401200‬‬
‫‪19935‬‬
‫‪72100‬‬
‫‪72100‬‬

‫‪34%‬‬
‫‪87%‬‬

‫‪49%‬‬
‫‪46%‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪108%‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪44%‬‬

‫‪657641‬‬
‫‪702‬‬

‫‪576312‬‬
‫‪457820‬‬
‫‪441320‬‬
‫‪16500‬‬
‫‪72100‬‬
‫‪72100‬‬

‫‪-5%‬‬
‫‪-1%‬‬

‫‪5%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪-17%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪24050‬‬

‫‪10881‬‬
‫‪274‬‬

‫‪-36%‬‬
‫‪-93%‬‬

‫‪17%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪-8%‬‬
‫‪-9%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪4%‬‬

‫‪16%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪-100%‬‬

‫‪-100%‬‬

‫‪-100%‬‬

‫‪-57%‬‬

‫معدل النمو‬
‫السنوي‬

‫‪-100%‬‬

‫‪28866‬‬

‫‪8867‬‬
‫‪383‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪-19%‬‬
‫‪40%‬‬

‫‪53368‬‬

‫‪13815‬‬
‫‪9340‬‬

‫‪85%‬‬

‫‪56%‬‬
‫‪2339%‬‬

‫‪46392‬‬

‫‪15502‬‬
‫‪2579‬‬

‫‪-13%‬‬

‫‪12%‬‬
‫‪-72%‬‬

‫‪-1%‬‬

‫‪-5%‬‬
‫‪22%‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1024024040000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1024024050000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1024024060000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1024024990000‬‬
‫‪1000000030000‬‬

‫‪R‬‬
‫‪R‬‬

‫‪10000000310000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1031031010000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1031031020000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1031031030000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1031031990000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪10000000320000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1032032010000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1032032020000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1032032030000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1032032040000‬‬
‫‪1032032050000‬‬

‫‪R‬‬
‫‪R‬‬

‫‪1032032060000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1032032070000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1032032080000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1032032090000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1032032990000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪10000000330000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1033033010000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1033033020000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1033033030000‬‬
‫‪1033033040000‬‬

‫‪R‬‬
‫‪R‬‬

‫‪1033033050000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1033033060000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1033033990000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪10000000400000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1040040010000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1040040020000‬‬
‫‪1040040030000‬‬

‫‪R‬‬
‫‪R‬‬

‫‪1040040040000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1040040990000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1000000000000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1050050000000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1051051000000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1051051010000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1051051020000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1051051020100‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1051051020200‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1051051020300‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1051051030000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1051051040000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1051051050000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1051051060000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1051051070000‬‬
‫‪1051051990000‬‬

‫‪R‬‬

‫ِؼٍىَ إشغاي اٌطشَك اٌؼاَ ػٕذ إلاِت عؼائش اٌبٕاء‬
‫ِؼٍىَ ػٓ أشغـاي حغج اٌطشَك اٌؼاَ‬
‫ِؼٍــــىَ اإلشهـــــاس‬
‫ِذاخُــً ِخخٍفــــــت‬
‫الصٌـف الثالـث‪ :‬هعالُـن الوىجبات والرخـص اإلدارَة ومعــاليــم‬
‫مقــابــــل إســداء خـدمـــات‬
‫‪ 1‬ـ هعالُن الوىجبات اإلدارَة‬
‫ِؼٍىَ اٌخؼشَف باإلِؼاء‬
‫ِؼٍىَ اإلشهاد بّطابمت إٌسخ ٌألطً‬
‫ِؼاٌُُ حسٍُُ بطالاث اٌغاٌت اٌّذُٔت‬
‫ِؼاٌُُ حسٍُُ اٌشهائذ واٌغضش األخشي‬
‫‪ 2‬ـ هعالُن الرخص اإلدارَة‬
‫ِؼٍىَ سخض ربظ اٌغُىأاث‬
‫ِؼٍىَ سخض إشغاي اٌطشَك اٌؼاَ ٌخؼاؽٍ بؼغ اٌّهٓ‬
‫ِؼٍىَ سخض اٌغفالث إٌّظّّت بّٕاسبت األفشاط اٌؼائٍُت‬
‫ِؼٍىَ سخض اٌغفالث اٌؼّىُِت‬
‫ِؼٍىَ سخض فخظ اٌّماهٍ واٌّغالّث اٌّّارٍت ٌها بؼذ اٌساػاث‬
‫اٌمأىُٔت‬
‫ِؼاٌُُ سخض اٌبٕاء‬
‫ِؼٍىَ سخض صىالْ سُاساث األصشة واٌسُاساث اٌّضهضة بؼذاد‬
‫ِؼاٌُُ سخض ٔظب آالث حىصَغ اٌىلىد فٍ اٌطشَك اٌؼاَ‬
‫ِؼٍىَ سخض اٌذفٓ أو إخشاس اٌضزذ‬
‫ِؼاٌُُ سخض أخشي ِسٕذة بّمخؼً اٌخشاحُب اٌضاسٌ بها اٌؼًّ‬
‫‪ 3‬ـ هعالُن هقابل إصذاء خذهات‬
‫ِؼٍىَ اإلػخٕاء بفشوع لٕىاث حظشَف اٌّىاد اٌسائٍت‬
‫ِؼاٌُُ اإلَىاء بّسخىدع اٌغضض‬
‫اٌّؼٍىَ اإلػـافٍ ػًٍ سؼـشاٌخُاس اٌىهشبائٍ‬
‫ِؼاٌُُ ِمابـً سفغ اٌفؼالث اٌّخؤحُــت ِٓ ٔشـاؽ اٌّغـالث اٌخضاسَــت‬
‫أو اٌظٕاػُت أواٌّهُٕت‬
‫ِؼٍىَ وشاء اٌسُاساث ٌٕمً اٌّىحً‬
‫ِؼٍىَ سلابت سُاساث األصشة واٌسُاساث اٌّضهضة بؼذاد‬
‫ِؼاٌُُ أخشي ِمابً إسذاء خذِاث‬
‫الصٌـف ال ّرابـع‪ :‬الوذاخُـل الجبائُة اإلعتُادَة األخـري‬
‫ِؼاٌُـُ إشغاي اٌٍّه اٌؼّىٍِ اٌبغشٌ‬
‫اٌّؼٍىَ ػًٍ اٌؼشوع اٌظشفُت‬
‫ِساهّت اٌّاٌىُٓ األصىاس فٍ ٔفماث األشغاي األوٌُت واإلطالعاث‬
‫اٌىبشي‬
‫اٌّساهّت فٍ إٔضاص ِآوٌ صّاػُت ٌىسائً إٌمً‬
‫ِذاخًُ صبائُت إػخُادَت ِخخٍفت‬

‫الجـزء الثاًٍ‪ :‬الوـذاخُـل غُـر الجبائُة اإلعتُادَة‬
‫الصٌـف الخاهـش‪ :‬هذاخُـل أهـالك البلذَـة اإلعتُـادَـة‬
‫‪ 1‬ـ الوذاخُل الوتأتُة هي اإلصتغالل الوباشر لألهالك‬
‫ِذاخًُ سَاع األؽفاي‬
‫ِذاخًُ إٌّابج واٌغذائك وإٌّخضهاث وِشاوض اٌخشفُه‬
‫ِذاخًُ عذائك اٌغُىأاث‬
‫ِذاخًُ اٌغذائك اٌؼّىُِت وإٌّخضهاث وِشاوض اٌخشفُه‬
‫ِذاخًُ إٌّابج‬
‫ِذاخًُ اٌّالػب واٌماػاث اٌشَاػُت‬
‫ِذاخًُ اٌّسابظ واٌغ ّّاِاث‬
‫ِذاخًُ اٌّساسط‬
‫ِذاخًُ لاػاث اٌؼشوع واألفشاط‬
‫ِذاخًُ اٌؼمـاساث اٌّؼــذّة ٌٕشاؽ فالعٍ‬
‫ِذاخًُ غُش صبائُت أخشي ِخؤحُّت ِٓ اإلسخغالي اٌّباشش‬
‫ٌألِالن‬

‫‪20166‬‬
‫‪417‬‬
‫‪8798‬‬
‫‪5396‬‬
‫‪161631‬‬
‫‪30187‬‬
‫‪15555‬‬
‫‪5659‬‬
‫‪8961‬‬
‫‪12‬‬
‫‪16196‬‬
‫‪0‬‬
‫‪600‬‬
‫‪4680‬‬

‫‪10691‬‬

‫‪7092‬‬
‫‪873‬‬
‫‪4930‬‬

‫‪176025‬‬
‫‪31159‬‬
‫‪15164‬‬
‫‪5517‬‬
‫‪10478‬‬
‫‪11333‬‬
‫‪150‬‬
‫‪780‬‬

‫‪10403‬‬

‫‪225‬‬

‫‪115248‬‬
‫‪14615‬‬
‫‪77951‬‬
‫‪14405‬‬

‫‪8277‬‬
‫‪3550‬‬
‫‪3550‬‬

‫‪-65%‬‬
‫‪109%‬‬
‫‪-44%‬‬
‫‪-100%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪-3%‬‬
‫‪-3%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪-100%‬‬
‫‪-30%‬‬
‫‪-75%‬‬
‫‪-83%‬‬

‫‪-3%‬‬

‫‪11776‬‬
‫‪623‬‬
‫‪7217‬‬

‫‪209931‬‬
‫‪32533‬‬
‫‪15879‬‬
‫‪6339‬‬
‫‪10310‬‬
‫‪5‬‬
‫‪19725‬‬
‫‪90‬‬
‫‪1080‬‬

‫‪18555‬‬

‫‪66%‬‬
‫‪-29%‬‬
‫‪46%‬‬

‫‪19%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪-2%‬‬
‫‪74%‬‬
‫‪-40%‬‬
‫‪38%‬‬

‫‪78%‬‬

‫‪11045‬‬
‫‪6136‬‬
‫‪13032‬‬

‫‪253465‬‬
‫‪34039‬‬
‫‪16269‬‬
‫‪6470‬‬
‫‪11291‬‬
‫‪9‬‬
‫‪20743‬‬
‫‪120‬‬
‫‪900‬‬

‫‪19723‬‬

‫‪-6%‬‬
‫‪885%‬‬
‫‪81%‬‬

‫‪21%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪-17%‬‬

‫‪6%‬‬

‫‪14669‬‬
‫‪267‬‬
‫‪13375‬‬

‫‪322323‬‬
‫‪144689‬‬
‫‪22823‬‬
‫‪8204‬‬
‫‪26662‬‬
‫‪87000‬‬
‫‪20838‬‬
‫‪140‬‬
‫‪2610‬‬

‫‪18088‬‬

‫‪17%‬‬
‫‪190%‬‬

‫‪-8%‬‬

‫‪-100%‬‬

‫‪133533‬‬
‫‪1032‬‬
‫‪113307‬‬
‫‪14475‬‬

‫‪4719‬‬
‫‪2260‬‬
‫‪2260‬‬

‫‪16%‬‬
‫‪-93%‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪0%‬‬

‫‪-43%‬‬
‫‪-36%‬‬
‫‪-36%‬‬

‫‪1276292‬‬
‫‪151106‬‬
‫‪6685‬‬

‫‪76%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪10%‬‬

‫‪280‬‬

‫‪157673‬‬
‫‪4535‬‬
‫‪131074‬‬
‫‪15150‬‬

‫‪6914‬‬
‫‪0‬‬

‫‪5840‬‬

‫‪1377179‬‬
‫‪176140‬‬
‫‪5990‬‬
‫‪20‬‬

‫‪565‬‬

‫‪6081‬‬

‫‪27%‬‬
‫‪325%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪136%‬‬
‫‪966567%‬‬
‫‪0%‬‬

‫‪1090‬‬

‫‪-4%‬‬

‫‪12%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪-7%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪-33%‬‬
‫‪-34%‬‬

‫‪17%‬‬
‫‪-100%‬‬

‫‪18%‬‬
‫‪339%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪5%‬‬

‫‪47%‬‬
‫‪-100%‬‬
‫‪-100%‬‬

‫‪198683‬‬
‫‪7664‬‬
‫‪171248‬‬
‫‪15725‬‬

‫‪4046‬‬
‫‪1125‬‬

‫‪26%‬‬
‫‪69%‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪4%‬‬

‫‪-41%‬‬

‫‪156796‬‬
‫‪2653‬‬
‫‪129910‬‬
‫‪18875‬‬

‫‪5358‬‬
‫‪0‬‬

‫‪1125‬‬

‫‪724698‬‬
‫‪146307‬‬
‫‪6081‬‬

‫‪33%‬‬
‫‪-96%‬‬
‫‪3%‬‬

‫‪-14%‬‬
‫‪96%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪-100%‬‬

‫‪4880‬‬

‫‪8%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪-10%‬‬
‫‪-93%‬‬

‫‪1441641‬‬
‫‪262161‬‬
‫‪5920‬‬
‫‪400‬‬

‫‪93%‬‬

‫‪-16%‬‬

‫‪-21%‬‬
‫‪-65%‬‬
‫‪-24%‬‬
‫‪20%‬‬

‫‪32%‬‬
‫‪-100%‬‬

‫‪15%‬‬
‫‪-15%‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪2%‬‬

‫‪-16%‬‬
‫‪-25%‬‬
‫‪-100%‬‬

‫‪-100%‬‬

‫‪5%‬‬
‫‪49%‬‬
‫‪-1%‬‬
‫‪1900%‬‬

‫‪2036704‬‬
‫‪888794‬‬
‫‪616830‬‬
‫‪610000‬‬

‫‪41%‬‬
‫‪239%‬‬
‫‪10319%‬‬

‫‪19%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪-1%‬‬

‫‪152400%‬‬

‫‪-100%‬‬

‫‪5520‬‬

‫‪13%‬‬

‫‪6830‬‬

‫‪24%‬‬

‫‪-2%‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052000000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052010000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052020000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052030000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052040000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052050000‬‬

‫‪ 2‬ـ هذاخُل مراء العقارات والتجهُزات والوعذات‬
‫ِذاخًُ وشاء ػماساث ِؼذة ٌٕشاؽ حضـاسٌ‬
‫ِذاخًُ وشاء ػماساث ِؼذة ٌٕشـاؽ ِهٕـــٍ‬
‫ِذاخًُ وشاء ػماساث ِؼذة ٌٕشاؽ طٕاػٍ‬
‫ِذاخًُ وشاء ػماساث ِؼذة ٌٕشــاؽ فالعٍ‬
‫ِذاخًُ وشاء ػمــــــاساث ِؼـــذّة ٌٍسىـــٓ‬
‫ِذاخًُ وشاء إٌّابج واٌغذائك وإٌّخضهاث وِشاوض‬
‫اٌخشفُه‬
‫ِذاخًُ عذائك اٌغُىأاث‬
‫ِذاخًُ اٌغذائك اٌؼّىُِت وإٌّخضهاث وِشاوض اٌخشفُه‬
‫ِذاخًُ إٌّابج‬
‫ِذاخًُ وشاء اٌّالػب واٌماػاث اٌشَاػُت‬
‫ِذاخًُ وشاء اٌّسابظ واٌغّاِاث‬
‫ِذاخًُ وشاء اٌّساسط‬
‫ِذاخًُ وشاء لاػاث اٌؼشوع واألفشاط‬
‫ِذاخًُ وشاء اٌخضهُضاث واٌّؼذاث‬
‫ِذاخًُ ِٕظ اٌخشباث باٌّمابش‬
‫ِذاخًُ األوشَت األخشي‬
‫‪ 3‬ـ هحاصُل بُع العقارات وأهالك أخري‬
‫ِغاطًُ بُغ اٌؼماساث‬
‫ِغاطًُ بُغ األراد اٌزٌ صاي اإلٔخفاع به‬
‫ِغاطًُ اٌبُىػاث األخشي‬
‫الصٌـف الضــادس‪ :‬الوـذاخُـــل الوالُــة اإلعتُــادَــة‬
‫الوٌاب هي الوال الوشترك‬
‫ِىاسد ِٕمىٌت ِٓ فىائغ اٌؼٕىاْ األوّ ي‬
‫ِٕظ وِساهّاث ِخظّظت ٌٍخسُُش‬
‫ِذاخًُ اٌّساهّاث اٌّاٌُت‬
‫حغىَالث اٌّؤسّساث اٌؼّىُِت اٌبٍذَت‬

‫‪105205206000‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬

‫‪1052052060100‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052060200‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052060300‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052070000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052080000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052090000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052100000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052110000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052120000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1052052990000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪10530530000000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1053053010000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1053053020000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1053053990000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060060000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060010000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060020000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060030000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060040000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060050000‬‬
‫‪1060060060000‬‬

‫‪R‬‬
‫‪R‬‬

‫‪1060060070000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060080000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060080100‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060080200‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060080300‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060090000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060100000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060110000‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060990000‬‬
‫‪1060060990100‬‬

‫‪R‬‬
‫‪R‬‬

‫‪1060060990200‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060990300‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060990400‬‬

‫‪R‬‬

‫‪1060060999900‬‬

‫ِذاخًُ اٌّخاٌفـاث ٌخشاحُــب عفــع اٌظغـت واٌششؽت اٌظغُت‬
‫ِذاخًُ اٌّخاٌفــاث ٌٍخشاحُــب اٌؼّشأُت‬
‫ِمابُغ ِخشحّبت ػٓ حسىَت اٌؼٍُّاث اٌخاسصت ػٓ اٌُّضأُت‬
‫ِمابُغ ِٓ إَذاػاث غُش ِؼ ّشفت‬
‫ِباٌغ ِخشحّبت ػٓ سمىؽ اٌغك بّشوس اٌضِٓ‬
‫ِمابُغ أخشي‬
‫اسخشصاع ِظاسَف إطالط اٌطشلاث واألسطفت‬
‫اسخشصاع ِظاسَف ِمابً أشغاي وخذِاث أخشي‬
‫اٌخبشّ ػاث واٌىطاَا‬
‫ِذاخًُ ِاٌُت إػخُادَت أخشي‬

‫‪140226‬‬
‫‪132441‬‬

‫‪3136‬‬

‫‪4649‬‬

‫‪0‬‬

‫‪141321‬‬
‫‪133375‬‬

‫‪3894‬‬

‫‪4052‬‬

‫‪1%‬‬
‫‪1%‬‬

‫‪24%‬‬

‫‪-13%‬‬

‫‪3100‬‬

‫‪3242‬‬

‫‪2471‬‬

‫‪188‬‬
‫‪188‬‬

‫‪3100‬‬
‫‪578391‬‬
‫‪563612‬‬

‫‪1400‬‬

‫‪6397‬‬

‫‪1125186‬‬
‫‪886268‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪126616‬‬

‫‪340‬‬

‫‪8857‬‬

‫‪4928‬‬

‫‪-17%‬‬

‫‪-39%‬‬

‫‪-94%‬‬
‫‪-100%‬‬

‫‪95%‬‬
‫‪57%‬‬

‫‪-76%‬‬

‫‪38%‬‬

‫‪1201039‬‬
‫‪1043458‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪45000‬‬

‫‪180‬‬

‫‪5373‬‬
‫‪215‬‬
‫‪500‬‬

‫‪7%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪-64%‬‬

‫‪-47%‬‬

‫‪-39%‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1500‬‬

‫‪1042‬‬
‫‪12063‬‬

‫‪82‬‬
‫‪487%‬‬

‫‪3241‬‬

‫‪-19%‬‬

‫‪698%‬‬
‫‪-100%‬‬

‫‪-100%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1500‬‬
‫‪1179480‬‬
‫‪1086949‬‬
‫‪80000‬‬

‫‪220‬‬

‫‪5463‬‬

‫‪-16%‬‬

‫‪4654‬‬

‫‪3247‬‬
‫‪-92%‬‬
‫‪-61%‬‬

‫‪424‬‬
‫‪3177‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪-19%‬‬

‫‪-100%‬‬
‫‪-100%‬‬

‫‪-2%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪-18%‬‬
‫‪-100%‬‬

‫‪22%‬‬

‫‪2%‬‬
‫‪-100%‬‬
‫‪-100%‬‬

‫‪1147910‬‬
‫‪1046201‬‬
‫‪80000‬‬

‫‪500‬‬

‫‪9699‬‬

‫‪-3%‬‬
‫‪-4%‬‬
‫‪0%‬‬

‫‪127%‬‬

‫‪78%‬‬

‫‪2395‬‬
‫‪4577‬‬

‫‪2054‬‬

‫‪3840‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪-100%‬‬

‫ِباٌغ بؼٕىاْ ِظاسَف إداسة وحظشف وإسخخالص ٌفائذة اٌغُش‬
‫ِباٌغ ِسخخٍظت بّمخؼً أعىــاَ‬
‫خطاَا اٌخؤخُش إٌّضشّة ػٓ إٔضاص اٌظفماث اٌؼّىُِت‬
‫ِٕظ اٌغؼىس‬
‫ِمـابُـغ ِخخٍفت‬

‫‪169962‬‬
‫‪164249‬‬

‫‪20%‬‬
‫‪23%‬‬

‫‪254741‬‬
‫‪248901‬‬

‫‪50%‬‬
‫‪52%‬‬

‫‪271964‬‬
‫‪268723‬‬

‫‪7%‬‬
‫‪8%‬‬

‫‪16%‬‬
‫‪17%‬‬

‫‪-29%‬‬
‫‪417%‬‬
‫‪-32%‬‬

‫‪19%‬‬
‫‪18%‬‬

‫‪-37%‬‬

‫‪-4%‬‬

‫‪-100%‬‬
‫‪-100%‬‬

‫‪156‬‬
‫‪8959‬‬

‫‪-63%‬‬
‫‪182%‬‬

‫‪12%‬‬


الموارد.pdf - page 1/3
الموارد.pdf - page 2/3
الموارد.pdf - page 3/3

Documents similaires


Fichier PDF 18 12
Fichier PDF fichier pdf sans nom 1
Fichier PDF   2018
Fichier PDF base de donnees adiexlsx   feuil1
Fichier PDF bon de retour m kita
Fichier PDF pepiniere spatium


Sur le même sujet..