إختبار الثلاثي الأول 3ريا 2017 2018 .pdf


Nom original: إختبار الثلاثي الأول 3ريا 2017-2018.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par / Foxit Reader PDF Printer Version 8.3.1.0522, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/12/2017 à 22:33, depuis l'adresse IP 41.109.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 161 fois.
Taille du document: 103 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ ا‬

‫ت‬‫دة ا‬  ‫ول‬‫ ا‬‫ر ا‬‫إ‬

‫ت وم‬ 3: ‫ة‬‫ا‬

2017/12/04 :‫ر‬‫ا‬

‫در‬‫ ا‬  ‫م‬

‫ ر‬ 3 ‫ت و‬‫ ر‬3 : ‫ى‬‫ا‬
(‫ م‬3.50): ‫ول‬‫ ا‬‫ا‬

: ‫ ا‬ (‫ ب( أو ج‬، (‫ت أ‬‫ا‬‫ ا‬  ‫اح ا‬ ‫ ا‬
‫ج‬

‫ب‬

  

‫أ‬



‫ا‬‫ و‬e ; e 

 1  e ;  1  e 
2

،    3
2

ln( x 1)

2x

 3 x 1  2  0 ‫د‬‫( ا‬1

 3ln( x  1)  2  0 ‫د‬‫( ا‬2
:      

7
4

0



:‫وي‬ lim
x 1

‫ظ‬ 

‫ إ‬ ‫ظ‬

 ‫ظ‬

‫ا‬‫ر ا‬

O ‫أ‬‫ ا‬‫إ‬

3x 2  x  2
(3
x 1

 y  tan x  3sin x :‫د‬ ‫ي‬‫ ا‬‫( ا‬4

2 

x      k

(‫ م‬04): ‫م‬‫ ا‬‫ا‬

y ' y  2 xe x . . . ( E ) ‫ ا‬‫د‬‫ ا‬‫م‬
. (E ) ‫د‬   h( x)  x 2e x :   ‫ ا‬h ‫ا‬‫ أن ا‬‫( أ‬1
. y ' y  0 .. . ( E0 ) ‫ ا‬‫د‬‫ ا‬ (2
، f  g  h ‫(م‬3
. (E 0 ) ‫د‬  g ‫ن‬ ‫ أن‬‫ و‬ (E ) ‫د‬    ‫ ا‬f ‫ن‬  ‫ أم‬‫أ( أ‬
. (E ) ‫د‬‫ل ا‬ ‫ب( ا‬
. e  1 ‫ ذات ا‬‫ ا‬ f

 ‫س‬‫ ا‬  ‫ن‬  (E ) ‫د‬ f ‫ ا‬ (‫ج‬

(‫ م‬04.5) : ‫ ا‬‫ا‬
u0  u4  328
 q ‫ و أ‬u0 ‫ول‬‫ ا‬  ‫ة‬‫ا‬    un  .1120
u
u
3
 1
2

.( 12  q 2   1  q   2 : ‫ أن‬) . u0 ‫ول‬‫ ا‬‫ ا‬‫ وا‬ ‫ه ا‬ q ‫س‬‫ و ا‬u2 ‫ ا‬‫أ‬
q
q

. n  un ‫ ا‬‫رة ا‬ ‫ أ( أ‬، q  3 ‫ و‬u0  4 ‫ م‬.2
. Sn  13120  n ‫د ا‬‫ ا‬  ، S n  u0  u1  . . .  u n :  Sn ‫ب( أ‬

 

vn  ln e un :  n ‫د ط‬  ‫ أ‬ ‫ ا‬‫د‬‫ ا‬‫ ا‬ vn  .3
4
. v0 ‫ول‬‫ ا‬  ‫ و‬ln 3 ‫ أ‬   vn  ‫ أن‬ (‫أ‬

2/ 1 ‫ا‬

. n  vn ‫ب( أ‬

. S n  v0  v1  . . .  vn :  Sn ‫ع‬‫ ا‬، n  ‫ج( أ‬
. Pn  u0  u1  . . .  un ‫( م‬4

. S n  ln  e


 4

. Pn  4n 1  e

n ( n 1)ln3
2

n 1


 Pn  ‫ أن‬ (‫أ‬


‫ أن‬ ، ( ‫ ج‬،3) ‫اب‬‫ل ا‬(‫ب‬

(‫ م‬08) : ‫ا‬‫ ا‬‫ا‬

 
. O ; i , j ‫م‬‫ و‬  ‫ب إ‬ ‫ي‬‫ا‬

 

g  x   1  2  2 ln 1  1 : D  ; 1 U 0;   ‫ ا‬g ‫ا‬‫ ا‬ : ‫ول‬‫ء ا‬‫ا‬
x 1
x

. g  x 

2
: D  x ‫د‬  ‫ أ‬ ‫ أم‬ .1
x( x  1) 2

.      g ‫ا‬‫ات ا‬ ‫ه‬‫ ا‬‫أ‬.2
(  ‫ت‬‫)ا‬. ‫ا‬ ‫ول‬ ‫ أ‬.3
. 0.43    0.44 ‫ و‬1.74    1.73  ،   ‫ و‬   g  x   0 ‫د‬‫ أنّ ا‬‫ أ‬.4
. D  g ‫رة‬‫ إ‬‫ا‬.5

 ;

 f  x   x  2 x ln 1  1

x

 f  0   0

x D

:  D  ; 1 U  0;    ‫ دا‬f :‫م‬‫ء ا‬‫ا‬

 
. O ; i , j ‫ ا‬  ‫ ا‬‫م‬‫ ا‬‫ ا‬  C f 

.‫ ا‬ 0  ‫ة‬ f ‫ا‬‫ أنّ ا‬‫ أ‬.1
.‫م‬ ‫ ا‬
ّ  ، ‫ ا‬ f ‫ا‬‫ق ا‬‫ ا‬ ‫ أدرس‬. 2
. ‫م‬ ‫ ا‬
ّ  ، lim f ( x) ‫ أ( أ‬. 3


x 
 1

( x  1 ‫ أي‬1  t  ) . ‫م‬ ‫ ا‬ّ ، xlim
 f ( x)  ( x  2) ‫ب( أ‬

t

x

. xlim
f ( x) ‫ و‬lim f ( x) : ‫ ا‬‫ج( أ‬

x 
. f ( x)  g  x  : D  x  ‫د‬  ‫ أ‬ ‫ أم‬ (‫ أ‬.4
. f ‫ا‬‫ات ا‬ ‫ول‬  (‫ب‬
. f (  ) ‫ و‬f ( )   ‫ا‬ ‫ أ‬، f ( )  2  2

 1

‫ن‬
ّ ‫ أ‬‫ أ‬.5

.  C f  ‫ وا‬ C f   ‫ر‬‫ ا‬‫ ا‬‫ أر‬.6
.  ‫ و‬m  ، y  mx  m  3 ‫د‬ ‫ي‬‫ ا‬  m  ‫ ا‬‫ م‬.7
. A(1; 3) ‫ ا‬   m  ‫ت‬‫ ا‬ ‫ أن‬ (‫أ‬
. f ( x)  mx  m  3 ‫د‬‫ل ا‬ ‫رة‬‫د وإ‬ m ‫ ا‬‫ ا‬  ‫م‬ ‫ب( م‬

2/ 2 ‫ا‬


Aperçu du document إختبار  الثلاثي الأول 3ريا 2017-2018.pdf - page 1/2

Aperçu du document إختبار  الثلاثي الأول 3ريا 2017-2018.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)


إختبار الثلاثي الأول 3ريا 2017-2018.pdf (PDF, 103 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


fichier pdf sans nom
module1 examen cadet
module1 examen senior
fichier pdf sans nom
qualification competition mars 2020   cadet 1
qualification competition mars 2020   senior 1

Sur le même sujet..