reiss la bible de la preparation physique 1re edition .pdfNom original: reiss_la-bible-de-la-preparation-physique-1re-edition.pdf
Titre: La bible de la preparation Physique
Auteur: Didier REISS, Dr Pascal PREVOST

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Adobe InDesign CC 2014 (Windows) / Acrobat Distiller 10.0.0 (Windows); modified using iText 5.0.1 (c) 1T3XT BVBA, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 05/01/2018 à 18:40, depuis l'adresse IP 82.251.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 11847 fois.
Taille du document: 9.1 Mo (641 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

Didier REISS
Dr Pascal PRÉVOST

La bible de la
préparation
physique
Le guide scientifique
et pratique pour tous

27, rue Saint-André des Arts - 75006 PARIS

Fondade butchap1et2.v2.indd 1

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

17/11/2016 08:52:47

Remerciements
1RXV DYRQV OoLPSUHVVLRQ TXH OHV UHPHUFLHPHQWV VRQW REOLJDWRLUHV TXH OD FRXUWRLVLH JXLGH
OD SOXPH YRLUH OH FODYLHU » QRWUH ÄSRTXH 2U FoHVW DYHF VLQFÄULWÄ TXH QRXV DOORQV IDLUH OHV
QÏWUHV
0HUFL » $ODLQ 0LVNRYLF HW » &KULVWLQH $XEÄ OoÄTXLSH Go$OSKD6WXGLR ,OV GRLYHQW ÅWUH SDWLHQWV
IDFH DX[ OHQWHXUV GHV DXWHXUV *U½FH » HX[ 3DVFDO D SX UHWRXUQHU GDQV VD WHUUH QDWDOH
0HUFL » 5HQDXG 'XERLV SRXU VRQ LGÄH LQLWLDOH VD FRQƬDQFH HW VRQ RXYHUWXUH GoHVSULW VDQV
OHVTXHOV QRV FDSULFHV DXUDLHQW ÄWÄ GLƯFLOHPHQW DFFXHLOOLV QRWDPPHQW OH GRXEOHPHQW GH
OoÄSDLVVHXU GH OoRXYUDJH SRXU DVVRXYLU QRWUH VRLI GoÄFULWXUH PÅPH VL QRXV QoDYRQV SDV DERUGÄ WRXV OHV VXMHWV TXH QRXV VRXKDLWLRQV WUDLWHU
0HUFL 6DUDK HW $QQH HW » QRV IDPLOOHV GH QRXV DYRLU VXSSRUWÄV GDQV OHV GHX[ VHQV GX WHUPH
HW G
DYRLU DFFHSWÄ TXH QRXV FRQVDFULRQV GX WHPSV » OoÄFULWXUH
0HUFL » %HQMDPLQ HW 9DOÄULH SRXU OD PLVH » GLVSRVLWLRQ GH OHXU VDOOH 6SLULW RI ƬWQHVV &KDPEÄU\
SRXU OHV SKRWRV ZZZ VSLULWRƯWQHVV IU
8QH PHQWLRQ VSÄFLDOH SRXU OHXU FRQWULEXWLRQ ORUV GH OD UHOHFWXUH GRQW 'HOSKLQH 'XERLV D DVVXPÄ DXVVL XQH JUDQGH SDUWLH LO OXL UHVWH HQFRUH GHV FKHYHX[ FoHVW OoHVVHQWLHO
0HUFL » &ÄOLQH 3URFKDVVRQ SRXU VD FRQWULEXWLRQ DX[ SKRWRV GDQV OH FKDSLWUH
(QƬQ XQ WUÃV JUDQG PHUFL » WRXWHV FHOOHV HW FHX[ VSRUWLYHV HW VSRUWLIV GH WRXV QLYHDX[ TXL
QRXV RQW IDLW FRQƬDQFH SHQGDQW WRXWHV FHV DQQÄHV (Q IDLVDQW DSSHO » QRV VHUYLFHV LOV RQW
PRQWUÄ TX
LOV FUR\DLHQW HQ QRXV PDOJUÄ OoXWLOLVDWLRQ GH PÄWKRGHV HW GoRXWLOV TXoLOV RQW TXHOTXHIRLV WURXYÄV EL]DUUHV RX DYDQW JDUGLVWHV WDQW LOV ÄWDLHQW VXUSULV SDU UDSSRUW » FH TXoLOV
DYDLHQW UHQFRQWUÄ KDELWXHOOHPHQW GDQV OHV FOXEV \ FRPSULV OHV SOXV UÄSXWÄV GH OHXUV GLVFLSOLQHV VSRUWLYHV
(W SRXUWDQW HOOH WRXUQH DYDLW GLW *DOLOÄH HQ VRQ WHPSV IDFH DX[ PHPEUHV GH OoLQTXLVLWLRQ TXL
UHPHWWDLHQW HQ FDXVH VHV GÄPRQVWUDWLRQV GHV PRXYHPHQWV FÄOHVWHV (W SRXUWDQW ÂD PDUFKH
QRXV RQW GLW OHV DWKOÃWHV DSUÃV TXHOTXHV VHPDLQHV GH WUDYDLO HQ FRQVWDWDQW OHXUV SURJUÃV

2 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

&oHVW OD SOXV EHOOH UÄFRPSHQVH TXH QRXV D\RQV HXH HW OD VRXUFH GH QRWUH PRWLYDWLRQ » FRQWLQXHU GDQV FHWWH YRLH

0DTXHWWH DOSKDVWXGLRFRP FRP
,OOXVWUDWLRQ GH FRXYHUWXUH „)RWROLD
3KRWRV OHV DXWHXUV HW DOSKDVWXGLRFRP
,PSULPÄ GDQV OoXQLRQ HXURSÄHQQH SDU 6DJUDƬF
3OD]D 8UTXLQDRQD e D %$5&(/21$
„ÉGLWLRQV $PSKRUD -XLOOHW
,6%1

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

3 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

6RPPDLUH

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

Préface

« «

1

Introduction

Préambule

Toute vérité franchit trois étapes.
D'abord, elle est ridiculisée.

11

3

perdre
du poids ?

VSÄFLƬTXH "

65 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

développer
son endurance

195

6

Comment
développer
sa force
maximale ?

7

Comment

développer
283 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

5
235 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

4 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Comment

65

33

235

4

Comment

33 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Comment
LGHQWLƬHU
ses besoins ?

195 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

2

19

283

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

sa force
explosive ?

331

331 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

7

Comment
optimiser
la musculation
avec les bons
mouvements ?

11 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

7 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

19 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Ensuite, elle subit une forte opposition.

Puis, elle est considérée comme ayant été une évidence.

SOMMAIRE

10

Comment

développer

sa masse

sa souplesse ?

musculaire ?

387

359

11

12

Comment

développer

développer
485 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Comment

un gainage
fonctionnel ?

13

Comment utiliser
l’électrostimulation
SRXU OHV GLƪÄUHQWHV
qualités physiques ?

527

485

553

Chapitre 15
COMMENT RÉCUPÉRER ?

14

15

567

567 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

établir une
SODQLƬFDWLRQ "

605 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Comment
UÄFXSÄUHU{"

Comment

605

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

Hommage
à la préparation
physique
et aux hommes
d'exception

633

5 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Chapitre 14
COMMENT ÉTABLIR UNE PLANIFICATION ?

633 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

son équilibre ?

417

527 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

sa vitesse ?

387 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Comment
développer
359 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Comment
développer

417 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

9

553 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

8

6 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

3UÄIDFH

« «
Toute vérité franchit trois étapes.
D'abord, elle est ridiculisée.

Puis, elle est considérée comme ayant été une évidence.

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

7 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Ensuite, elle subit une forte opposition.

'DQV OH FDGUH GX WUÃV EUHI GÄODL LPSRVÄ SRXU UÄDOLVHU FHWWH SUÄIDFH DFFHSWÄH DYHF SODLVLU MH YLHQV GoDFKHYHU OD OHFWXUH GH FHW LPSUHVVLRQQDQW
RXYUDJH -H VXLV HQFRUH VRXV OoHƪHW ÄWUDQJH GoDYRLU EHDXFRXS DSSULV HQ
SHX GH WHPSV ,O HVW ÄYLGHQW TXoLO PH IDXGUD UHYHQLU SOXV HQ GÄWDLO VXU FKDFXQ GHV TXLQ]H FKDSLWUHV TXL OH FRQVWLWXHQW SRXU PLHX[ DSSUÄFLHU OHXU WUÃV
JUDQGH ULFKHVVH UHVSHFWLYH
&RQMXJXÄH » OoH[SÄULHQFH GH WHUUDLQ OD FXOWXUH VFLHQWLƬTXH GH 'LGLHU 5(,66
et de Pascal PRÉ9267 PH ODLVVH WUÃV DGPLUDWLI 'DQV OD VWUDWÄJLH GLDOHFWLTXH FKRLVLH GHV FRQVWDQWV DOOHUV HW UHWRXUV HQWUH OD IRUWH H[SÄULHQFH GX
WHUUDLQ HW OHXU ÄFODLUDJH VFLHQWLƬTXH IRQGDPHQWDOHPHQW DSSOLTXÄ OHV DXWHXUV SODFHQW OD EDUUH WUÃV KDXW SDUPL OHV DXWUHV RXYUDJHV WUDLWDQW GH OD
SUÄSDUDWLRQ SK\VLTXH
$\DQW OX OD SOXSDUW GoHQWUH HX[ SDUWLFXOLÃUHPHQW FHX[ TXL PH SDUDLVVDLHQW
OHV SOXV DUPÄV VFLHQWLƬTXHPHQW VDQV KÄVLWDWLRQ MH PH SHUPHWV GH SODFHU
/D ELEOH GH OD SUÄSDUDWLRQ SK\VLTXH WUÃV QHWWHPHQW DX GHVVXV GHV DXWUHV
SODFH GoRÔ LO VHUD GLƯFLOH GH GÄORJHU FHW RXYUDJH WDQW OD GRFXPHQWDWLRQ
VFLHQWLƬTXH VXU ODTXHOOH VoDGRVVHQW OHV SURSRVLWLRQV SUDWLTXHV GH WHUUDLQ
HVW GHQVH HW SHUWLQHQWH SXEOLFDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV H[SORLWÄHV
3RXUWDQW LQVDWLDEOHV OHV DXWHXUV SDUOHQW GÄM» GoLQWÄJUHU GDQV XQH IXWXUH
ÄGLWLRQ OHV QRXYHOOHV SXEOLFDWLRQV TXL QH FHVVHQW GH SDUDÉWUH

8 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

$YDQW GoDQWLFLSHU OH IXWXU DUUÅWRQV QRXV GÄM» VXU OH SUÄVHQW
$WWHQWLRQ DX WLWUH %LHQ TXH OD ELEOH DLW XQH DFFHSWLRQ ELHQ DGPLVH
SRXU VLJQLƬHU DX OHFWHXU LQWÄUHVVÄ TXoLO SRXUUD WURXYHU WRXW FH TXoLO UHFKHUFKH FH FRQFHSW VXSSRUWH DXVVL GHV FRQQRWDWLRQV UHOLJLHXVHV 3HXW
ÅWUH FRQYLHQGUDLW LO GH WURXYHU XQ WLWUH SOXV FRQVHQVXHO SRXU VLJQLƬHU TXoLFL
ULHQ QoHVW ODLVVÄ GDQV OoRPEUH
'H SULPH DERUG OoRUGUH GHV FKDSLWUHV SURSRVÄ SDU OHV DXWHXUV SHXW SDUDÉWUH DVVH] FODVVLTXH HW FRUUHVSRQGUH DX[ FDSDFLWÄV » GÄYHORSSHU SRXU

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

3UÄIDFH

UÄDOLVHU XQH SHUIRUPDQFH GDQV FHUWDLQHV GLVFLSOLQHV VSRUWLYHV FRPPH OD
YLWHVVH OD IRUFH OD SXLVVDQFH OD VRXSOHVVH OHV FDSDFLWÄV DÄURELHV HW DQDÄURELHV DORUV TXH GoDXWUHV UÄSRQGHQW GDYDQWDJH DX GÄYHORSSHPHQW RX DX
PDLQWLHQ GoXQ ERQ QLYHDX GH FRQGLWLRQ SK\VLTXH FRPPH OD FDSDFLWÄ FDUGLR
FLUFXODWRLUH OoHQGXUDQFH PXVFXODLUH OD VRXSOHVVH » QRXYHDX OoÄTXLOLEUH HW
OD FRPSRVLWLRQ FRUSRUHOOH 3RXU PD SDUW MoDXUDLV ELHQ DLPÄ YRLU DSSDUDÉWUH
DXVVL OD FRRUGLQDWLRQ FRPPH DXWUH HQWLWÄ PRWULFH
&RPPH OH VRXKDLWHQW OHV DXWHXUV UHPDUTXRQV TXH FHUWDLQHV GH FHV FDSDFLWÄV SHUPHWWHQW » OD IRLV OD UÄDOLVDWLRQ GoXQH SHUIRUPDQFH HW FRQWULEXHQW DX
PDLQWLHQ RX DX GÄYHORSSHPHQW GoXQ ERQ QLYHDX GH FRQGLWLRQ SK\VLTXH
WRXW GÄSHQG GH OHXU QLYHDX GoHQWUDÉQHPHQW

&RPSDUÄ DX[ DXWUHV RXYUDJHV WUDLWDQW GX PÅPH VXMHW LFL VoDUUÅWH OH FODVVLFLVPH SUÄFÄGHPPHQW ÄYRTXÄ $X[ DQWLSRGHV GH OD GR[D ÄWD\ÄHV SDU OHV
DYDQFÄHV GH OD FRQQDLVVDQFH VRXYHQW OHV SURSRVLWLRQV GHV FRQWHQXV GoHQWUDÉQHPHQW VRUWHQW GHV VHQWLHUV EDWWXV 1RPEUH GH OHFWHXUV KDELWXÄV DX
FRQIRUW GHV LGÄHV UHÂXHV HW ORQJWHPSV DFFHSWÄHV ULVTXHQW GoÅWUH ERXVFXOÄV PDLV QoHVW FH SDV GX FKDRV TXH QDLVVHQW OHV SOXV JUDQGV SURJUÃV "
5HYHUV GH FHWWH PÄGDLOOH FRPPH OD VFLHQFH QH FHVVH GoDYDQFHU TXH VHURQW GHPDLQ QRV FHUWLWXGHV GoDXMRXUGoKXL " 2XL LO HVW SUREDEOH TXH GoDXWUHV
ÄGLWLRQV VHURQW QÄFHVVDLUHV SRXU SRXUVXLYUH FHW LQGLVSHQVDEOH DMXVWHPHQW
HW FHWWH GLDOHFWLTXH WHUUDLQ VFLHQFH WHUUDLQ $PÄOLRUHU OD SHUIRUPDQFH GX
VSRUWLI VDQV QXLUH » OD VDQWÄ GH Oo+RPPH GHPHXUHUD LQ ƬQH OD SULQFLSDOH
FLEOH YLVÄH

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

9 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

(QƬQ FRPPH WRXW DFWH PRWHXU RX DFWLRQ PRWULFH PÅPH H[SULPÄV » OHXU
SOXV KDXW QLYHDX QH VRQW TXH OD UÄVXOWDQWH GoLQWHUDFWLRQV PXOWLSOHV GH GLYHUVHV FDSDFLWÄV FHOOHV FL SHXYHQW HOOHV VoH[SULPHU » OHXU PD[LPXP RX GH
IDÂRQ UHODWLYH " 'DQV FH GHUQLHU FDV OH SUÄSDUDWHXU SK\VLTXH GRLW LO OHV HQWUDÉQHU SRXU OHV SRXVVHU GDQV OHXU H[WUÄPLWÄ RX UHFKHUFKHU OHXU RSWLPXP
SRXU UÄDOLVHU XQH W½FKH SDUWLFXOLÃUH " 9DVWH GÄEDW

'DQV FHWWH SHUVSHFWLYH GRXEOH YRWUH RXYUDJH HVW GHVWLQÄ » EHDXFRXS
DSSRUWHU QRQ VHXOHPHQW DX[ SUÄSDUDWHXUV SK\VLTXHV PDLV DXVVL DX[ HQWUDÉQHXUV DX[ PÄGHFLQV GX VSRUW DX[ ÄWXGLDQWV HQ 67$36 » OHXUV HQVHLJQDQWV TXL SUHQGURQW » QH SDV HQ GRXWHU DXWDQW GH SODLVLU » YRXV OLUH TXH
MoHQ DL HX PRL PÅPH
6DFKH] 'LGLHU HW 3DVFDO YRXV TXL LO \ D ORQJWHPSV DYH] ÄWÄ PHV ÄWXGLDQWV
TXH MH VXLV WUÃV ƬHU GH OD TXDOLWÄ GH YRWUH SURGXFWLRQ DXVVL MH UHVVHQV
FRPPH XQ FDGHDX HW XQ JUDQG KRQQHXU TXH YRXV PH IDLWHV HQ PH GHPDQGDQW GH OD SUÄIDFHU
À QRXYHDX PHV SOXV YLYHV IÄOLFLWDWLRQV
*HRUJHV &$=25/$
Docteur en STAPS
Expert en physiologie et méthodologie
de l'évaluation et de la détection

10 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Créateur du diplôme d'université
en évaluation et préparation physique

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

11 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

3UÄDPEXOH

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

"La structure d’une chose n’est nullement une chose que nous puissions "inventer". Nous pouvons seulement la mettre à jour patiemment, humblement
en faire connaissance, la "découvrir". S’il y a inventivité dans ce travail, et s’il
nous arrive de faire œuvre de forgeron ou d’infatigable bâtisseur, ce n’est
nullement pour "façonner", ou pour "bâtir", des "structures". Celles-ci ne
nous ont nullement attendus pour être, et pour être exactement ce qu’elles
VRQW 0DLV FoHVW SRXU H[SULPHU OH SOXV ƬGÃOHPHQW TXH QRXV OH SRXYRQV FHV
choses que nous sommes en train de découvrir et de sonder, et cette structure réticente à se livrer, que nous essayons à tâtons, et par un langage encore balbutiant peut-être, de cerner."
$OH[DQGUH *URWKHQGLHFN
Mathématicien. Récoltes et semailles1

Curiosité

12 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

/RUVTXH QRXV QRXV VRPPHV UHQFRQWUÄV LO \ D SOXV GH DQV ULHQ QH ODLVVDLW
SUÄVDJHU OoÄFULWXUH » PDLQV GoXQH SDUWLWLRQ VXU OD SUÄSDUDWLRQ SK\VLTXH
&HSHQGDQW QRWUH YÄFX VSRUWLI HW VFLHQWLƬTXH DXUDLW GÖ QRXV PHWWUH OD
SXFH » OoRUHLOOH &DU WHOOH HVW OD FKRVH TXL QRXV D IDLW QRXV UHQFRQWUHU
1RWUH FXULRVLWÄ HW QRWUH OLEHUWÄ GoHVSULW QRXV RQW UDSSURFKÄV HW QRXV RQW
DPHQÄV » WUDYDLOOHU HQVHPEOH SDU OD VXLWH
&H TXH QRXV FRXFKRQV DXMRXUGoKXL VXU OH SDSLHU HVW OH IUXLW GoXQH H[SÄULHQFH GH DQV DXWDQW GDQV OHV SUDWLTXHV VSRUWLYHV TXH GDQV OH GRPDLQH
GHV VFLHQFHV ELRORJLTXHV DSSOLTXÄHV
1RXV OH IDLVRQV FDU QRXV SDUWDJHRQV SOXVLHXUV FKRVHV
• XQH YRORQWÄ GH FRPSUHQGUH WRXW FH TXL D WUDLW » OD SUÄSDUDWLRQ SK\VLTXH
HQ OLHQ DYHF OD SHUIRUPDQFH HW OD VDQWÄ GH OoDWKOÃWH
• XQH YRORQWÄ GH OXWWHU FRQWUH OD GR[D WUÃV WURS SUÄVHQWH GDQV QRWUH PLOLHX GH FRPEDWWUH OHV LGÄHV UHÂXHV TXL SUÄYDOHQW HQFRUH VXU OH WHUUDLQ
1 / Alexandre Grothendieck, Mathématicien. Récoltes et semailles, Montpellier,
Université des Sciences et Technologies du Languedoc (1985), p. 27.
En savoir plus : http://images.math.cnrs.fr/Alexandre-Grothendieck.html

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

PRÉAMBULE

DORUV TXH GHV DYDQFÄHV VFLHQWLƬTXHV VLJQLƬFDWLYHV RQW VRXYHQW ÄWÄ UÄDOLVÄHV WRXW HQ UHVWDQW PÄFRQQXHV
• XQ DWWUDLW GH ORQJXH GDWH SRXU OD YXOJDULVDWLRQ VFLHQWLƬTXH FoHVW » GLUH OH
IDLW GoDGDSWHU XQ HQVHPEOH GH FRQQDLVVDQFHV WHFKQLTXHV VFLHQWLƬTXHV
GH PDQLÃUH » OHV UHQGUH DFFHVVLEOHV » XQ OHFWHXU QRQ VSÄFLDOLVWH PDLV
OD YXOJDULVDWLRQ VDQV WRPEHU GDQV OH YXOJDLUH » VDYRLU VDQV WURS GÄQDWXUHU
OHV GRQQÄHV TXL QRXV VHPEOHQW LPSRUWDQWHV HW HQ SHUGUH OoHVVHQFH /H
FRUROODLUH HVW OoDFFHSWDWLRQ TXH OD FRPSOH[LWÄ HVW XQ DVSHFW DXMRXUGoKXL
LQFRQWRXUQDEOH GH WRXW VDYRLU FDU WHO HVW OH PRQGH TXL QRXV HQWRXUH
&HOD QoHVW SDV VDQV SRVHU TXHOTXHV SUREOÃPHV FDU OoLQQRYDWLRQ HW OD SURVSHFWLRQ QH VRQW SDV IRUFÄPHQW GHV WHUUDLQV RÔ OHV HQWUDÉQHXUV VRQW » OoDLVH
FDU QRXV QRXV FRPSODLVRQV WUÃV WURS VRXYHQW GDQV OD URXWLQH GHV SURJUDPPHV TXH QRXV PDÉWULVRQV VDQV LPDJLQHU XQ LQVWDQW DOOHU H[SORUHU GH
QRXYHDX[ SDQV GH OD SK\VLRORJLH GH OoHQWUDÉQHPHQW LVVXV GH WUDYDX[ SOXV
RX PRLQV ELHQ FRQÂXV HW SOXV RX PRLQV ELHQ WUDQVIÄUDEOHV VXU OH WHUUDLQ (W
QRXV HQ SDUORQV HQ FRQQDLVVDQFH GH FDXVH FDU QRXV DYLRQV FHWWH DWWLWXGH
DX GÄEXW GH QRWUH FDUULÃUH GoHQWUDÉQHXU

7HOOH D ÄWÄ QRWUH ÄYROXWLRQ QRQ VDQV KHXUWV RX VDQV PDO QRQ VDQV GLƯFXOWÄV HW LQWHUURJDWLRQV SRXU DXMRXUGoKXL DUULYHU » FH TXH QRXV SURSRVRQV
FRPPH DFFRPSDJQHPHQW LQGLYLGXDOLVÄ TXHO TXH VRLW OH QLYHDX GH SUDWLTXH GH OD SHUVRQQH VXUWRXW FHOOH TXL VRXKDLWH GÄFRXYULU GH QRXYHOOHV
DSSURFKHV GDQV OoHQWUDÉQHPHQW SK\VLTXH QRWDPPHQW À OD IDÂRQ GH *URWKHQGLHFN TXH QRXV DYRQV FLWÄ HQ GÄEXW GH FH SUÄDPEXOH QRXV HVVD\RQV
2 / Le Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique
de la langue française. Paris, Ed. Dictionnaires le Robert, 2004. p. 2812.

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

13 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

À OoLQYHUVH OHV TXHVWLRQV GH WHUUDLQ DUULYHQW VRXYHQW GDQV OHV ODERUDWRLUHV
SRXU HVVD\HU GH FRPSUHQGUH QRWUH FRUSV HQ DFWLRQ OHYHU OH YRLOH VXU VHV FDSDFLWÄV GoDGDSWDWLRQ TXHOTXHIRLV LQVRXSÂRQQÄHV HW LQWULJDQWHV PDLV DXVVL
PHWWUH HQ ÄYLGHQFH TXH QRV FRQFHSWV HW QRWUH YLVLRQ VRQW HUURQÄV HW TX
LO
HVW QÄFHVVDLUH GH FKDQJHU GH SRLQW GH YXH SRXU SDVVHU » XQ QRXYHDX VWDGH
GH FRPSUÄKHQVLRQ SOXV SURFKH GH OD UÄDOLWÄ WHOOH TX
HOOH VH SUÄVHQWH » QRXV

» QRWUH KXPEOH QLYHDX GH GÄFULUH OH SOXV ƬGÃOHPHQW SRVVLEOH OHV SKÄQRPÃQHV TXL VH GÄURXOHQW GDQV QRWUH RUJDQLVPH ORUVTXoLO HVW VRXPLV » XQH
FRQWUDLQWH GRQW OoREMHFWLI HVW GoDPÄOLRUHU RX HQWUHWHQLU XQH TXDOLWÄ SK\VLTXH GDQV OH UHVSHFW GH OoLQWÄJULWÄ SK\VLTXH GH OD SHUVRQQH WRXV QLYHDX[
GH SUDWLTXH FRQIRQGXV

Compréhension

14 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

$LQVL QRXV VRXKDLWRQV YDORULVHU XQH pratique fondée sur des faits TXL EDODLHUDLW DLQVL OHV QRPEUHXVHV LGÄHV UHÂXHV TXL FLUFXOHQW VXU OH WHUUDLQ HW
GDQV OHV ODERUDWRLUHV FHOOHV TXL RQW OD YLH GXUH ,O HVW XQ WHPSV RÔ OH GÄEDW
HVW LPSRUWDQW SRXU FRQIURQWHU OHV RSLQLRQV SRXU HVVD\HU GH FRPSUHQGUH
SRXU PHWWUH HQ UHODWLRQ OHV IDLWV HW OHV GLƪÄUHQWHV WKÄRULHV 7URS VRXYHQW
GHV UDFFRXUFLV VH IRQW HQWUH XQH FRQYLFWLRQ LQGLYLGX RX XQH RSLQLRQ
JURXSH HW XQ IDLW VFLHQWLƬTXH /H PÅPH SUREOÃPH VH SRVH HQWUH OHV IDLWV
HW OD WKÄRULH &H VRQW GHX[ FKRVHV GLƪÄUHQWHV &HOD SHXW SDUDÉWUH DEVWUDLW
GLW FRPPH ÂD SRXUWDQW WRXV OHV IUHLQV WRXWHV OHV DSSUR[LPDWLRQV WRXWHV
OHV PDXYDLVHV LQWHUSUÄWDWLRQV YLHQQHQW GoDERUG GH FHV DPDOJDPHV
0DLV XQH SUDWLTXH IRQGÄH VXU GHV IDLWV QoHVW HQ ULHQ XQH SUDWLTXH ƬJÄH
ELHQ DX FRQWUDLUH 1oÄWDQW SDV HQIHUPÄH GDQV XQ FDGUH WKÄRULTXH ULJLGH
HOOH SHXW VH SHUPHWWUH GoDOOHU H[SORUHU » GURLWH » JDXFKH GH QRXYHOOHV
IDÂRQV GH IDLUH GoHVVD\HU GH QRXYHDX[ H[HUFLFHV TXLWWH » VH WURPSHU GH
PHWWUH HQ SODFH GH QRXYHOOHV IRUPHV GoDWHOLHUV TXLWWH » OHV DEDQGRQQHU SDU
OD VXLWH VL OHV UÄVXOWDWV QH VRQW SDV FRQFOXDQWV
'RQQRQV GHX[ H[HPSOHV SRXU ELHQ FRPSUHQGUH QRWUH SRLQW GH YXH 3RXU
FHOD QRXV DOORQV IDLUH SDUOHU GHX[ ÄPLQHQWV FKHUFKHXUV TXH QRXV DSSUÄFLRQV WDQW SRXU OD TXDOLWÄ GH OHXU YXOJDULVDWLRQ VFLHQWLƬTXH TXH SRXU OHXU
DFFHVVLELOLWÄ ORUVTXH QRXV OHV DYRQV UHQFRQWUÄV » SOXVLHXUV UHSULVHV SRXU
SDUOHU GH OHXU VSÄFLDOLWÄ $XVVL ÄWUDQJH TXH FHOD SXLVVH SDUDÉWUH LOV QH VRQW
SDV LVVXV GHV VFLHQFHV ELRORJLTXHV DSSOLTXÄHV DX VSRUW HW » OoH[HUFLFH SK\VLTXH (K RXL ,O \ D XQH YLH HQ GHKRUV GX VSRUW

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

PRÉAMBULE

/H SUHPLHU 6WHSKHQ - *RXOG SDOÄRQWRORJXH DPÄULFDLQ GÄFÄGÄ HQ PDL
D ÄFULW » SURSRV GH OoÄYROXWLRQ FH TXL VXLW HQ
"Eh bien, l’évolution est une théorie. C’est également un fait. Et les faits et
OHV WKÄRULHV VRQW GHV FKRVHV GLƪÄUHQWHV QRQ GHV ÄFKHORQV GDQV OD KLÄUDUFKLH
de certitude croissante. Les faits sont les données du monde. Les théories
VRQW GHV VWUXFWXUHV GoLGÄHV TXL H[SOLTXHQW HW LQWHUSUÃWHQW OHV IDLWV /HV IDLWV
QH GLVSDUDLVVHQW SDV TXDQG GHV WKÄRULHV VFLHQWLƬTXHV ULYDOHV GÄEDWWHQW
pour les expliquer. La théorie de la gravitation d’Einstein a remplacé celle
de Newton, mais les pommes ne se suspendent pas en l’air en attendant le
résultat. Et l’homme a évolué à partir d’ancêtres simiesques, qu’il l’ai fait par
le mécanisme proposé de Darwin ou par un autre, encore à découvrir.
3DU DLOOHXUV IDLW QH VLJQLƬH SDV FHUWLWXGH DEVROXH /HV SUHXYHV ƬQDOHV GH OD
logique et des mathématiques découlent de façon déductive à partir de prémisses déclarées et atteignent la certitude que parce qu’ils ne sont pas sur
OH PRQGH HPSLULTXH > @ (Q VFLHQFH IDLW VLJQLƬH VHXOHPHQW FRQƬUPÄ » XQ
degré tel qu’il serait pervers de refuser la correction provisoire." Je suppose
que les pommes pourraient commencer à s’élever demain, mais la possibilité ne mérite pas qu’on lui accorde le même temps dans les salles de classe
physique."

"Nous ne savons pas plus qu’il y a 50 ans si nous sommes seuls dans l’univers
ou non. Sur le plan de la science nous n’avons pas de réponse, c’est peut-être
oui, peut-être non. Sur le plan des opinions, j’ai une conviction intime [...] que
OD YLH VXU GoDXWUHV SODQÃWHV KDELWÄHV DYHF GHV JHQV TXL IRQW GH OD VFLHQFH HVW
3 / SJ Gould, Hen's Teeth and Horse's Toes, 1994, pp. 253-254.
Un extrait est disponible sur le lien suivant
http://www.stephenjaygould.org/library/gould_fact-and-theory.html.
4 / Nous avons souligné les passages qui nous semblent importants.
5 / France Inter dans le Journal 7/9. Interrogé par Laurence Luret le dimanche
23/12/2012 à 8h16 pendant la chronique « Parenthèse ».

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

15 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

/H VHFRQG HVW +XEHUW 5HHYHV DVWURSK\VLFLHQ GRQW QRXV UDSSRUWRQV OHV
SURSRV WHQXV ORUV GoXQH ÄPLVVLRQ UDGLRSKRQLTXH GLƪXVÄH HQ

un phénomène cosmique très général. Mais je ne peux pas l’affirmer au nom
de la science ; je ne peux l’affirmer qu’au nom de l’opinion. Et j’ai des collègues qui croient le contraire, et c’est très bien. Nous pouvons en débattre
indéfiniment."
À elles deux, ces citations résument parfaitement notre démarche. Certes
il y a des théories qui s’affrontent pour expliquer tel ou tel fait observé et
mesuré sur le terrain, mais il n’en reste pas moins que certaines marchent
sans qu’on puisse les expliquer aujourd’hui. Et c’est ça le plus important. Il
n’est nul besoin d’attendre que l’on ait l’explication à partir de nos connaissances actuelles pour aller de l'avant car l’évolution des savoirs pourra
faire évoluer cette explication dans une direction qui la renforce ou la réfute. Nul ne le sait. En revanche, il n'est plus concevable, à une époque où
l'information est accessible quasiment en temps réel, de continuer à s'appuyer sur des théories ou méthodes contre lesquelles on dispose de suffisamment de preuves pour dire qu'elles sont obsolètes et que l'on peut
faire mieux aujourd'hui.

16 • LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Partage
Il est également un temps, tout aussi important, pour transmettre l’état
des connaissances actuelles sur un sujet donné afin de rendre compte
de l’avancement, de l’évolution des savoirs à notre disposition. Ces deux
phases sont indispensables, complémentaires et incontournables dans
la construction des méthodes et outils nécessaires à l’entraînement et la
préparation physique. Il en va de notre crédibilité en tant qu’experts du
mouvement, tant auprès des athlètes que du grand public.
Reste donc le problème de la transmission des connaissances qui peuvent
être appliquées à une pratique professionnelle. Le mouvement, c’est
le mouvement. Les fondamentaux restent les mêmes quel que soit le
contexte, ce qui fait de la préparation physique une sorte de champ transdisciplinaire, une approche plurielle pour une réponse individuelle (cf.

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

PRÉAMBULE

Chapitre 2 Identifier ses besoins). Cette approche nous a amené à nous
intéresser à différents domaines pour avoir une vision plus globale des
phénomènes observés et ainsi mieux comprendre les processus mis en jeu
face au stress qu’induit un programme d’entraînement, stress tel que décrit par Selye 6, à savoir une "adaptation".
Certes, un ouvrage reste un savoir figé, une photographie des connaissances du moment. Mais il peut être intéressant de l’écrire ne serait-ce
que pour apporter des éclairages aussi instructifs (compréhension) que
nécessaires (utilité). Une ancienne ministre de la Recherche, seule femme
astronaute française, n’a-t-elle pas dit si justement : "Un savoir ne vaut que
s'il est appliqué" ? Savoir, c’est bien... Le mettre en pratique, c’est mieux,
mais pas forcément évident.

6 / Le Stress de la vie. Paris : Ed. Gallimard, Collection Les Essais (n° 192). 2e éd., 1975,
464 pages.

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

17 • LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Nous espérons que ce moment de partage éveillera votre curiosité et vous
apportera autant de plaisir qu’il nous en a procuré et continue à le faire
dans notre quotidien, en tant que préparateur physique, formateur, conférencier... en France comme ailleurs.

18 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

1
19 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

,QWURGXFWLRQ

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

"Avec Darwin, les variations sont la réalité, et la moyenne calculée une abstraction mentale. Sous Platon, les variations étaient accidentelles tandis
que l’essence représentait la réalité. Nous vénérons la distribution normale
parce que nous avons tendance à croire à des valeurs idéalisées accompagnées à leurs côtés de variations dues au hasard. Mais la nature correspond
rarement à nos attentes."
6 - *RXOG /LIHoV *UDQGHXU
The Spread of Excellence from Platon to Darwin, 1996
2Q QH SHXW SOXV HQYLVDJHU DXMRXUGoKXL GH SDUOHU GH SHUIRUPDQFH VSRUWLYH
VDQV ÄYRTXHU OD SUÄSDUDWLRQ SK\VLTXH TXL OXL HVW DVVRFLÄH (OOH HQ HVW PÅPH
GHYHQXH LQGLVVRFLDEOH TXoHOOH VRLW JÄUÄH SDU OoHQWUDÉQHXU OXL PÅPH IDXWH
GH PR\HQ RX SDU SODLVLU RX SDU XQ SUÄSDUDWHXU » SDUW HQWLÃUH

20 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

0ÅPH VL HOOH H[LVWH GHSXLV ELHQ ORQJWHPSV UHJDUGH] SDU H[HPSOH OHV
WH[WHV ÄYRTXDQW OD IDÂRQ GRQW OHV JODGLDWHXUV RX OHV DWKOÃWHV VH SUÄSDUDLHQW DYDQW OHV RO\PSLDGHV PRGHUQHV HOOH D YUDLPHQW SULV VRQ HVVRU GDQV
OD FRQWLQXLWÄ GX GÄYHORSSHPHQW GHV VFLHQFHV ELRORJLTXHV HW SK\VLTXHV
DSSOLTXÄHV » OoH[HUFLFH SK\VLTXH HW DX VSRUW HQ SDUWLFXOLHU ORUVTXH GHV
FKHUFKHXUV RQW FRPPHQFÄ » VoLQWÄUHVVHU DX[ FDSDFLWÄV SK\VLTXHV GDQV OH
FDGUH GH OD SHUIRUPDQFH SXUH HW GXUH QRWDPPHQW DYHF GHV PLOLWDLUHV DX[
SURFHVVXV GoDGDSWDWLRQ » OHXU DPÄOLRUDWLRQ RX OHXU PDLQWLHQ
(Q DQV GH SUDWLTXH QRXV DYRQV FRQVWDWÄ SOXVLHXUV ÄYROXWLRQV TXL RQW
IDLW GH QRWUH PÄWLHU QRQ VHXOHPHQW TXHOTXH FKRVH GH SOXV ULFKH PDLV DXVVL
GH SOXV GLƯFLOH » JÄUHU &HWWH ÄYROXWLRQ WLHQW HQ PRWV WUDQVYHUVDOLWÄ
FRPSOH[LWÄ HW VSÄFLƬFLWÄ

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

&KDSLWUH
INTRODUCTION

1 • Transversalité
(Q HƪHW DX ƬO GHV DQV QRXV QRXV VRPPHV DSHUÂXV TXH EHDXFRXS DYDLHQW
VRXYHQW YXOJDULVÄ GHV QRWLRQV HQ HQ GÄQDWXUDQW OoHVVHQFH PÅPH ELDLVDQW
DLQVL OoLGÄH TXH OoRQ VH IDLVDLW GH WHOOH RX WHOOH FDSDFLWÄ SK\VLTXH GH WHOOH
RX WHOOH UÄDFWLRQ SK\VLRORJLTXH RX GH WHOOH RX WHOOH DGDSWDWLRQ » OoHQWUDÉQHPHQW ,GHP SRXU GoDXWUHV TXL RQW LQWHUSUÄWÄ RX IDLW GLUH » GHV FKHUFKHXUV
FH TXoLOV QoDYDLHQW MDPDLV GLW
(Q DOODQW YRLU FH TXH IDLVDLHQW GoDXWUHV HQWUDÉQHXUV GDQV GoDXWUHV GLVFLSOLQHV LO Qo\ DYDLW SDV HQFRUH GH SUÄSDUDWHXUV SK\VLTXHV HQ WDQW TXH WHO »
OoÄSRTXH QRXV DYRQV GÄFRXYHUW GoDXWUHV IDÂRQ GH IDLUH GoDXWUHV IDÂRQV
GoDERUGHU WHOOH RX WHOOH GLƯFXOWÄ 1RXV DYRQV SX DLQVL DYRLU XQ DQJOH GoDSSURFKH GLƪÄUHQW HW HQULFKLVVDQW GH QRV SURSUHV SUREOÃPHV

'oRÔ QRWUH DSSURFKH IRQGÄH VXU XQ triptyque TXL DX IXU HW » PHVXUH GHV
DQQÄHV QRXV D VHPEOÄ ÄYLGHQWH ORJLTXH HW LQFRQWRXUQDEOH WDQW SDU QRWUH
YÄFX FRPSÄWLWLI TXH QRWUH H[SÄULHQFH GH IRUPDWHXU HW FKHUFKHXU 3RXUTXRL WURLV " 3UHQH] XQH FKDLVH GRQW OoXQ GHV SLHGV HVW XQ SHX SOXV FRXUW
TXH OHV DXWUHV YRXV QH SRXUUH] OD VWDELOLVHU FDU HOOH UHVWHUD EDQFDOH HW QH
SRXUUH] GRQF PDLQWHQLU YRWUH ÄTXLOLEUH TXoDX SUL[ GoXQ HƪRUW 0DLQWHQDQW
SUHQH] XQ WDERXUHW » SLHGV 0ÅPH VL OoXQ G
HX[ HVW SOXV FRXUW YRXV SRXUUH] ÅWUH HQ ÄTXLOLEUH PDOJUÄ XQH VWDELOLWÄ PRLQGUH GX IDLW GH OoLQFOLQDLVRQ
GH OoDVVLVH 'RQF PÅPH HQ D\DQW XQ SLHG SOXV FRXUW RQ SRXUUD UHVWHU DVVLV WDQW TXoLO QoHVW SDV WURS FRXUW ÄYLGHPPHQW
&oHVW OD PÅPH FKRVH DYHF QRWUH WULSW\TXH RQ SHXW QÄJOLJHU OoXQ GHV DVSHFWV 0DLV » SDUWLU GoXQ FHUWDLQ PDQTXH RQ QH SHXW SOXV VH PDLQWHQLU HW
FoHVW OD FKXWH &HWWH DSSURFKH HVW LOOXVWUÄH SDU OD )LJXUH TXL GÄPRQWUH
customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

21 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

/D VXLWH D ÄWÄ ORJLTXH QRXV DYRQV YRXOX HQ VDYRLU SOXV HW VRPPHV DOOÄV OLUH
GH SOXV HQ SOXV G
RXYUDJHV SXLV GH SOXV HQ SOXV GH SXEOLFDWLRQV SRXU DYRLU
XQ ÄFODLUDJH » GHX[ QLYHDX[ FRPPH OD YLVLRQ GHV IDXFRQV » OD IRLV ƬQH HW
SDQRUDPLTXH

TXH OoRQ QH SHXW HQYLVDJHU G
DWWHLQGUH XQH SHUIRUPDQFH TXHO TXoHQ VRLW OH
QLYHDX VDQV LQYHVWLU GDQV SLOLHUV
ASPECTS PHYSIQUES

COMPLEXITÉ

ASPECTS
COGNITIFS

ASPECTS
1(852Ǖ3+<6,2/2*,48(6

22 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Figure 1 : Les trois piliers de la performance. La complexité est aussi de la partie car
elle est au cœur de tout processus d’accompagnement individualisé.

• O oDVSHFW physique FRQFHUQH WRXV OHV SRLQWV D\DQW XQ OLHQ DYHF OHV FDSDFLWÄV SK\VLTXHV OLÄHV » OD SHUIRUPDQFH
• OoDVSHFW neurophysiologique UHJURXSH WRXV OHV ÄOÄPHQWV WRXFKDQW OD UÄFXSÄUDWLRQ OD QXWULWLRQ HWF
• OoDVSHFW cognitif VoLQWÄUHVVH WRXW SDUWLFXOLÃUHPHQW DX FÏWÄ FÄUÄEUDO GH
OoDFFRPSDJQHPHQW GH OoDWKOÃWH GDQV VD JHVWLRQ GX VWUHVV GH VD FDSDFLWÄ GH SULVH GH UHFXO GoDQWLFLSDWLRQ GHV HQMHX[ FRPSÄWLWLIV GH SURMHFWLRQ
GDQV XQH FDUULÃUH WRXW ÂD HQ OLHQ DYHF VHV WUDLWV GH FDUDFWÃUH HW VRQ SURƬO
GH PRWLYDWLRQ LQWULQVÃTXH
&oHVW VXUWRXW VXU OH SUHPLHU SRLQW TXH QRXV DOORQV QRXV DWWDUGHU GDQV FHW
RXYUDJH PÅPH VL QRXV IHURQV DSSHO » FHUWDLQV WUDYDX[ RX QRWLRQV LVVXV
GHV GHX[ DXWUHV FKDPSV SRXU ÄWRƪHU QRWUH DUJXPHQWDWLRQ HW GRQQHU GHV
H[HPSOHV GH UHWRXU GH QRV H[SÄULHQFHV VXU OH WHUUDLQ

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

&KDSLWUH
INTRODUCTION

2 • Complexité

8QH DXWUH UDLVRQ HVW TXH QRXV VRPPHV GHV JHQV GoDFWLRQ 7RXV OHV MRXUV
VXU OH WHUUDLQ QRXV GHYRQV IDLUH GHV FKRL[ SUHQGUH GHV GÄFLVLRQV 0DLV
FKRLVLU FoHVW ÄOLPLQHU GHV SRVVLEOHV FoHVW IDLUH XQ SDUL VXU OoDYHQLU $XVVL
QRXV HVVD\RQV GoDYRLU OH PD[LPXP GoLQIRUPDWLRQV SRXU OLPLWHU OHV ULVTXHV
OLPLWHU OoLQFHUWLWXGH HW DXJPHQWHU QRV FKDQFHV GoDWWHLQGUH QRV REMHFWLIV HQ
QRXV HQJDJHDQW GDQV OH VFÄQDULR TXL QRXV VHPEOH OH SOXV SUREDEOH OH SOXV
UÄDOLVWH OH SOXV DWWHLJQDEOH &oHVW WRXW FHOD TXH PRQWUHQW DXMRXUGoKXL OHV
QHXURVFLHQFHV HW TXH QRXV DYRQV ÄJDOHPHQW PRQWUÄ GDQV QRV SURSUHV WUDYDX[ QRWUH FHUYHDX D XQ IRQFWLRQQHPHQW SUREDELOLVWH LO SÃVH OH SRXU HW OH
FRQWUH ÄYDOXH DQWLFLSH IDLW GHV SODQV VXU OoDYHQLU » SDUWLU GHV LQIRUPDWLRQV
GRQW LO GLVSRVH &oHVW SRXU FHOD TXH SOXV RQ GLVSRVH GoLQIRUPDWLRQV SOXV LO
est a priori IDFLOH GH SUHQGUH XQH GÄFLVLRQ HW GH YRLU QRV FKDQFHV GH UÄXVVLWH DXJPHQWHU

7 / Edgard Morin, Introduction à la pensée complexe. Paris : Gallimard, 2e éd., 2005.

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

23 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

3RXUTXRL PHWWUH OD FRPSOH[LWÄ DX FHQWUH GH FH WULSW\TXH " )LJXUH
2Q VDLW DXMRXUGoKXL TXoHOOH HVW DX FyXU GX WRXW SURFHVVXV ELRORJLTXH HW
SK\VLTXH 2Q QH SHXW GRQF OoRFFXOWHU GÃV ORUV TXoRQ VoHQJDJH GDQV XQ SURFHVVXV G
DFFRPSDJQHPHQW LQGLYLGXDOLVÄ
(OOH HVW PÅPH XQ DVSHFW TXL YD QRXV GRQQHU OD SRVVLELOLWÄ GH WURXYHU GHV
VROXWLRQV O» RÔ QRXV QoHQ DXULRQV SDV WURXYÄHV HQ JDUGDQW XQH YLVLRQ FODVVLTXH GDQV QRWUH DSSURFKH 1RXV \ IHURQV UÄIÄUHQFH TXDQG FHOD VHUD QÄFHVVDLUH HQ FLWDQW GHV SXEOLFDWLRQV UHSUÄVHQWDWLYHV GH FHW DVSHFW GH QRWUH
WUDYDLO RX HQ ÄYRTXDQW FHUWDLQV PRPHQWV GH OD SUDWLTXH GH WHUUDLQ TXL OH
UHƮÃWHQW » OHXU IDÂRQ
6HORQ QRXV FHOXL TXL HQ D OH PLHX[ SDUOÄ HVW (GJDUG 0RULQ GDQV VRQ RXYUDJH ,QWURGXFWLRQ » OD SHQVÄH FRPSOH[H
/oDGRSWHU FoHVW ÅWUH DQLPÄ SDU XQH WHQVLRQ SHUPDQHQWH HQWUH OoDVSLUDWLRQ
» XQ VDYRLU QRQ SDUFHOODLUH QRQ FORLVRQQÄ QRQ UÄGXFWHXU HW OD UHFRQQDLVVDQFH GH OoLQDFKÃYHPHQW HW GH OoLQFRPSOÄWXGH GH WRXWH FRQQDLVVDQFH

/H VRXFL HVW TXDQG QRXV DYRQV SHX RX SDV GoLQIRUPDWLRQV RX TXH QRXV SHQVRQV TXH FHOOHV TXH QRXV DYRQV GÄM» UHQFRQWUÄHV SDU OH SDVVÄ VXƯURQW »
DYDQFHU /oH[SÄULHQFH SHXW DLGHU PDLV HOOH D VHV OLPLWHV *DUGH] » OoHVSULW OH
IDLW TXH WRXWH DFWLRQ GRLW LQWÄJUHU OD FRPSOH[LWÄ FoHVW » GLUH DOÄD KDVDUG
LQLWLDWLYH GÄFLVLRQ FRQVFLHQFH GHV GÄULYHV HW GHV WUDQVIRUPDWLRQV

24 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

3RXU FHWWH UDLVRQ QRXV GHYULRQV UHPSODFHU OH PRW GH SURJUDPPH SDU FHlui de stratégie ,PDJLQHU TXH OoRQ SHXW SURJUDPPHU GoXQH VHXOH WUDLWH
XQH DQQÄH GH SUÄSDUDWLRQ SK\VLTXH VDQV IDLUH XQ VHXO FKDQJHPHQW HVW LOOXVRLUH 1RXV DLPRQV FRPPHQFHU QRV FRXUV VXU OD SURJUDPPDWLRQ SDU OD
SKUDVH VXLYDQWH "le meilleur outil pour faire un programme d’entraînement,
c’est la gomme". 1RXV VRPPHV GoDFFRUG » OoÃUH GH OoLQIRUPDWLTXH SDUOHU GH
JRPPH FoHVW XQ SHX GÄSDVVÄ 0DLV OoLGÄH HVW O» 7RXW ERXJH WRXW FKDQJH
WRXW YDFLOOH HQ SHUPDQHQFH 1RXV GHYRQV WRXW OH WHPSV QRXV DMXVWHU WHQWHU GH QRXYHOOHV FKRVHV VL FHOD HVW QÄFHVVDLUH 0ÅPH VL FHOD VH IDLW GDQV
XQ FDGUH GoLQWHUYHQWLRQ GÄƬQL » OoDYDQFH LO SHXW ÅWUH LQWÄUHVVDQW GH VRUWLU GH FH FDGUH MXVWHPHQW SRXU GÄFRXYULU XQH VROXWLRQ LQDWWHQGXH 'RQF
WDQW TXH WRXW URXOH RQ HVW GDQV OH SURJUDPPH PDLV GÃV TXH OHV FKRVHV VH
FRUVHQW RQ HQWUH GDQV OD VWUDWÄJLH $SSUHQGUH » IDLUH OH YD HW YLHQW HQWUH
OHV GHX[ HVW SULPRUGLDO DXMRXUGoKXL VL OoRQ VRXKDLWH DERUGHU OoKXPDLQ GDQV
WRXWH VD FRPSOH[LWÄ
1RXV DYRQV IDLW QÏWUHV OHV PRWV Go(GJDUG 0RULQ "N’oublie pas que la réalité est changeante, n’oublie pas que du nouveau peut surgir et, de toute façon, va surgir" 9 &oHVW DXVVL SRXU FHWWH UDLVRQ TXH QRXV QRXV VRPPHV ODQFÄV GDQV OD UÄGDFWLRQ GH FHW RXYUDJH DYHF SRXU REMHFWLI GH YRXV GRQQHU
XQ PD[LPXP GoLQIRUPDWLRQV QRQ SRXU IRXUQLU GHV UHFHWWHV PDLV SOXWÏW
SRXU YRXV DLGHU GDQV YRV SURSUHV GÄFLVLRQV GDQV YRV SURSUHV FKRL[ GDQV
YRV VWUDWÄJLHV GoDPÄOLRUDWLRQ GHV SHUIRUPDQFHV GHV SHUVRQQHV TXL YRXV
RQW IDLW FRQƬDQFH 0XWHU GH OD UDWLRQDOLVDWLRQ » OD UDWLRQDOLWÄ WHO HVW QRWUH
GÄƬ GoDXMRXUGoKXL /D SUHPLÃUH QRXV HQIHUPH GDQV XQ V\VWÃPH TXL VH YHXW
8 / E. Morin, op.cib., p. 107
9 / E Morin, op. cib., p. 111

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

&KDSLWUH
INTRODUCTION

FRKÄUHQW PDLV TXL ÄFDUWH WRXW FH TXL SRXUUDLW OH FRQWUHGLUH /D VHFRQGH DX
FRQWUDLUH DFFHSWH OoLQFHUWLWXGH ORUVTXH OD UÄDOLWÄ QoHVW SOXV HQ DFFRUG DYHF
VRQ PRGÃOH GH SHQVÄH TXLWWH » UHYRLU VD FRSLH

r 6SÄFLƬFLWÄ
(Q LQWURGXLVDQW OH FRQFHSW GoKRPÄRVWDVLH FRPSOÄWÄ SDU :DOWHU % &DQQRQ &ODXGH %HUQDUG D VDQV OH VDYRLU RX SUHVTXH SRVÄ OHV EDVHV GH
FH TXL DOODLW ÅWUH OH VRXEDVVHPHQW GH WRXWH DSSURFKH VoLQWÄUHVVDQW DX[
FKDQJHPHQWV GoÄWDW GX FRUSV VXLWH » OoDSSOLFDWLRQ GoXQ VWUHVVHXU WHO TXH
OoDFWLYLWÄ SK\VLTXH
L’ossature de nos raisonnements s’articule autour :

&oHVW FHWWH J\PQDVWLTXH SHUPDQHQWH TXH QRXV GHYRQV SUDWLTXHU SRXU ÅWUH
HQ PHVXUH GH IDLUH GHV SURSRVLWLRQV TXL VoDYÃUHURQW HƯFDFHV DWWHLQWH GH
OoREMHFWLI VRXKDLWÄ RX PLHX[ HƯFLHQWHV DWWHLQWH GH OoREMHFWLI DYHF XQ PLQLPXP GH UHVVRXUFHV HW RX XQH JHVWLRQ LQWHOOLJHQWH GHV UHVVRXUFHV

10 / Walter Bradford Cannon, The Wisdom of the Body, 1932.
11 / Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, 1865.

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

25 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

• GH OoLGHQWLƬFDWLRQ GHV PÄFDQLVPHV HQ MHX GDQV OH PDLQWLHQ GoXQH IRQFWLRQ RX GoXQH TXDOLWÄ SK\VLTXH
• GH OD FRPSUÄKHQVLRQ GHV SURFHVVXV » OoRULJLQH GH WHOOH RX WHOOH DGDSWDWLRQ SHUPHWWDQW GH VH UHWURXYHU GDQV XQ QRXYHO ÄWDW SOXV RX PRLQV
VWDEOH HW SOXV RX PRLQV ELHQ DGDSWÄ » OD FRQWUDLQWH LPSRVÄH
• GH OD GHVFULSWLRQ GH FH TXL SRXUUDLW ÅWUH FRQVLGÄUÄ FRPPH OHV ERQV RXWLOV HW RX PÄWKRGHV FoHVW » GLUH FHX[ TXL VRQW OHV SOXV » PÅPH GH QRXV
SHUPHWWUH GoDWWHLQGUH FHV ÄWDWV RSWLPDX[ RÔ OoRUJDQLVPH HVW FDSDEOH
GH IDLUH IDFH DX[ FRQWUDLQWHV VDQV ÅWUH IRUFÄPHQW GDQV OoÄSXLVHPHQW
V\VWÄPDWLTXH

La bonne dose au bon moment
&LWRQV SRXU VHXO H[HPSOH OD FRPSDUDLVRQ GHV PÄWKRGHV GoHQWUDÉQHPHQW
6L OoRQ YHXW VDYRLU FH TXL IRQFWLRQQH OH PLHX[ LO FRQYLHQW GH WRXW SUHQGUH
HQ FRQVLGÄUDWLRQ VLQRQ RQ SHXW DERXWLU » XQH FRQFOXVLRQ TXL QoHVW SDV VXSSRUWÄH SDU OHV ÄWXGHV SXEOLÄHV HQ UÃJOH JÄQÄUDOH &oHVW OH FDV GH OD SROÄPLTXH TXL GXUH GHSXLV SOXV GH DQV VXU OD FRPSDUDLVRQ HQWUH HQWUDÉQHPHQW HQ VÄULH XQLTXH RX VÄULH PXOWLSOH (Q (DUOH /LHGHUPDQ
SURSRVD OoLGÄH VHORQ ODTXHOOH LO H[LVWHUDLW XQ VHXLO GoLQWHQVLWÄ SHUPHWWDQW
GoREWHQLU OoHƪHW GÄVLUÄ » VDYRLU OoDXJPHQWDWLRQ GH OD PDVVH HW GH OD IRUFH
PXVFXODLUH

26 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

'HSXLV FHV LGÄHV VÄPLQDOHV QRPEUHXVHV VRQW OHV SXEOLFDWLRQV TXL RQW
DQDO\VÄ OHV HƪHWV GH GLƪÄUHQWHV FKDUJHV GH WUDYDLO &H QoHVW TXH UÄFHPPHQW TXH OD TXHVWLRQ GoXQH LQWHQVLWÄ QÄFHVVDLUH HW VXƯVDQWH D ÄWÄ UHPLVH
DX JRÖW GX MRXU /oDUWLFOH GH &DUSLQHOOL HW 2WWR D MHWÄ XQ SDYÄ GDQV OD
PDUH GHV PÄWKRGHV GoHQWUDÉQHPHQW HQ UHQIRUFHPHQW PXVFXODLUH VHFWHXU
ORQJWHPSV UHVWÄ VRXV OD SUÄGRPLQDQFH GHV VÄULHV PXOWLSOHV VXU OHV VÄULHV
XQLTXHV HQ WHUPHV GoHƯFDFLWÄ 1RXV H[SORUHURQV GoDXWUHV DVSHFWV WRXW
DXVVL LQWÄUHVVDQWV GDQV FHW RXYUDJH
&HOD SRVH OH SUREOÃPH GH OD GRVH RSWLPDOH GoHQWUDÉQHPHQW » XWLOLVHU DYHF
XQH SHUVRQQH 2U LO FRQYLHQW GoÅWUH WUÃV SUXGHQW GDQV OoXWLOLVDWLRQ GH FH
WHUPH FDU FH TXL VHPEOH ÅWUH RSWLPDO GoXQ SRLQW GH YXH VWDWLVWLTXH DYHF OD
YDOHXU PR\HQQH QH OoHVW SOXV GÃV TXH OoRQ VoLQWÄUHVVH » OoHƪHW GH OoHQWUDÉQHPHQW FKH] XQ VXMHW GRQQÄ
&oHVW FH TXoHVVDLHQW GH IDLUH FRPSUHQGUH GHSXLV GH QRPEUHXVHV DQQÄHV
FHUWDLQV FKHUFKHXUV HW DXWHXUV GRQW QRXV IDLVRQV SDUWLH 1RXV HQ YRXORQV
SRXU H[HPSOH OHV SURSRV UÄFHPPHQW WHQXV SDU )LVKHU DX VXMHW GH OD
SROÄPLTXH GHV VÄULHV HQ PXVFXODWLRQ
12 / L’ouvrage a été récemment réédité par Triarius Publishing (2008) mais une version
originale électronique est disponible via ce lien : http://www.sandowplus.co.uk/Competition/Liederman/SecretsofStrength/sos-intro.htm

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

&KDSLWUH
INTRODUCTION

(Q ƬQ GH FRPSWH DORUV TXH OoDUWLFOH SXEOLÄ SDU .ULHJHU HVVD\DQW GH
UÄVXPHU XQ GRPDLQH DXVVL FRPSOH[H HVW WUÃV LPSRUWDQW OHV SK\VLRORJLVWHV
de l’exercice devraient veiller à ne pas devenir si accablés par une analyse
quantitative qu’ils perdent de vue de la pratique et des réalités de l’entraînement en force. Les futurs chercheurs pourraient soutenir que l’entraînement
HQ VÄULH PXOWLSOH HVW SOXV EÄQÄƬTXH TXH OoHQWUDÉQHPHQW HQ VÄULH XQLTXH SRXU
l’hypertrophie musculaire.
(Q DWWHQGDQW OD PÄWD DQDO\VH GH .ULHJHU TXL FRPSDUH XQH WHOOH FRPSOH[LWÄ
des participants, des méthodes d’entraînement et des mesures d’hypertrophie est contestée par les limitations qui retardent voire empêchent les phyVLRORJLVWHV GH OoH[HUFLFH GH VRXWHQLU XQH WHOOH FRQFOXVLRQ VLPSOH
3UXGHQFH GDQV OoDSSOLFDWLRQ GHV UÄVXOWDWV GH FHUWDLQHV ÄWXGHV FDU OHV VWDWLVWLTXHV QH GRQQHQW SDV IRUFÄPHQW OHV UÄSRQVHV TXH OoRQ DWWHQG HW JRPPHQW VRXYHQW OHV GLƪÄUHQFHV LQWHULQGLYLGXHOOHV TXL SRXUUDLHQW QRXV UHQGUH
ELHQ GHV VHUYLFHV (Q XQ ÄFULYDLQ DPÄULFDLQ 'DUHOO +Xƪ SXEOLDLW XQ
RXYUDJH DX QRP ÄYRFDWHXU +RZ WR OLH ZLWK VWDWLVWLFV FRPPHQW PHQWLU
DYHF OHV VWDWLVWLTXHV 0DLV GÃV 0DUN 7ZDLQ GDQV VRQ OLYUH &KDSWHUV
IURP 0\ $XWRELRJUDSK\ GLVDLW GÄM» TXoLO \ D W\SHV GH PHQVRQJHV OHV
PHQVRQJHV OHV VDFUÄV PHQVRQJHV HW OHV VWDWLVWLTXHV )DLUH OH OLHQ DYHF OD
UÄDOLWÄ GX WHUUDLQ SUHQGUH HQ FRQVLGÄUDWLRQ OHV GLYHUVHV UÄDFWLRQV GHV VXMHWV IDFH » XQ SURJUDPPH LQGLYLGXDOLVÄ HVW GRQF WRXW DXVVL LPSRUWDQW

1RXV HQ DUULYRQV » OD UDLVRQ GH FHW RXYUDJH FDU VoLO Qo\ HQ DYDLW TXoXQH VHXOH
» FLWHU FH VHUDLW FHOOH O» OoLQGLYLGXDOLVDWLRQ
3RXU ELHQ HQ FRPSUHQGUH OoHQMHX QRXV UHSUHQGURQV OD GÄPRQVWUDWLRQ GX
3U -HDQ 0DUF 75(/8<(5 +ÏSLWDO 1HFNHU 3DULV KWWS ZZZ UHFKHUFKHFOLQLTXHSDULVFHQWUH IU "SDJHBLG FRQFHUQDQW OD PRGÄOLVDWLRQ GHV HƪHWV
G
XQ PÄGLFDPHQW OH ORSLQDYLU ULWRQDYLU XWLOLVÄ SRXU SUÄYHQLU OD UHSURGXFWLRQ GX YLUXV GH OoLPPXQRGÄƬFLHQFH KXPDLQH FKH] GHV HQIDQWV (Q SDUWDQW GHV GRQQÄHV GoXQH ÄWXGH PHVXUDQW OoHƪHW GH FH PÄGLFDPHQW LO

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

27 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

De l’importance de l’individualisation

UHSUHQG OH YROXPH GH GLVWULEXWLRQ HW OD FODLUDQFH H[SULPÄV SDU UDSSRUW DX
SRLGV GHV HQIDQWV )LJXUH
Poids corporel 15 kg
Poids corporel 30 kg
Poids corporel 60 kg
14

12

12

10

10
plasma lopinavir, ςg/mL

plasma lopinavir, ςg/mL

Moyenne de la population (x = 35)
14

8
6
4
2

8
6
4
2

0

0
0

5

10

15
temps (h)

20

25

0

5

10

15
temps (h)

20

25

28 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Figure 2 : Modélisation de l’action du lopinavir en prenant ou non en considération le
poids du sujet (9). En A, valeurs avec courbe moyenne. En B, courbes individuelles en
fonction du poids.

/oLQFOXVLRQ GH OD YDULDEOH SRLGV GH OoLQGLYLGX FKDQJH FRPSOÃWHPHQW OD YLVLRQ GH OoLPSDFW GX PÄGLFDPHQW HQ IRQFWLRQ GX SRLGV GH OoHQIDQW HW RXYUH
OD YRLH YHUV XQH LQGLYLGXDOLVDWLRQ SOXV SRXVVÄH HW SOXV HƯFDFH GX WUDLWHPHQW C’est une démarche similaire que nous devrions adopter dans notre
propre façon de mesurer et d’interpréter nos résultats de suivi d’entraînement ou de préparation d’un programme.
'DQV XQH DSSURFKH RSWLPLVÄH GH OD SHUIRUPDQFH GH TXHOTXH QLYHDX TXH
FH VRLW LO QoHVW SDV SOXV VRXKDLWDEOH GH VoDSSX\HU XQLTXHPHQW VXU GHV PHVXUHV GH WHQGDQFH FHQWUDOH RX OHV YDULDEOHV DVVRFLÄV » FHOOHV FL PR\HQQHV
HW ÄFDUWV W\SHV SDU H[HPSOH SRXU GÄFULUH OHV UÄVXOWDWV VXU OHVTXHOV ÄWDEOLU
GHV UHFRPPDQGDWLRQV
&DSDFLWÄ G
XQ WLVVX RUJDQH RX RUJDQLVPH » ÄOLPLQHU G
XQ ƮXLGH OH VDQJ OD O\PSKH
HWF XQH VXEVWDQFH GRQQÄH FoHVW HQ TXHOTXH VRUWH XQ FRHƯFLHQW G
ÄSXUDWLRQ

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

&KDSLWUH
INTRODUCTION

• 7RXV OHV UÄVXOWDWV LVVXV GHV WUDYDX[ UHODWLIV DX[ GLƪÄUHQFHV LQWHULQdividuelles à un même entraînement mais aussi d’un même indiviGX » GLƪÄUHQWV PRPHQWV GH OD VDLVRQ /HV DYDQFÄHV UÄDOLVÄHV GDQV OHV
PÄWKRGHV GH VÄTXHQÂDJH HW GoDQDO\VH GH Oo$'1 \ VRQW SRXU EHDXFRXS
'H O» HVW DSSDUXH OD QRWLRQ GH UÄSRQGHXU HW QRQ UÄSRQGHXU » XQH
FKDUJH GH WUDYDLO GRQQÄH /oLGÄH TXH OHV YDULDWLRQV GH SKÄQRW\SHV
VRXV OoLQƮXHQFH GoXQ HQWUDÉQHPHQW SRXYDLHQW ÅWUH WUÃV GLƪÄUHQWHV GoXQ
LQGLYLGX » OoDXWUH D SHUPLV GH PRQWUHU TXH FHUWDLQV JÃQHV ÄWDLHQW IDFLOLWDWHXUV GDQV XQH IRUPH GoDGDSWDWLRQ SOXWÏW TXoXQH DXWUH

14 / Ensemble des traits ou caractéristiques observables d'un individu correspondant à
O
H[SUHVVLRQ GHV JÃQHV JÄQRW\SH VRXV O
HƪHW GH FRQWUDLQWHV LQWHUQHV HW RX H[WHUQHV

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

29 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

$X GHO» GHV VWDWLVWLTXHV LO \ D OoLQGLYLGX DYHF VRQ SRWHQWLHO VRQ KLVWRLUH
VRQ FDSLWDO JÄQÄWLTXH VHV PRWLYDWLRQV DXWDQW GH IDFWHXUV TXL RQW ORQJWHPSV ÄWÄ ODLVVÄV GH FÏWÄ RX WRXW VLPSOHPHQW RXEOLÄV GDQV OHV IRUPDWLRQV
GoHQWUDÉQHXUV HW GH SUÄSDUDWHXUV SK\VLTXHV PDLV GoDXWUHV GRPDLQHV QH
VRQW SDV HQ UHVWH SDU UDSSRUW » QRXV ORLQ GH O» MXVTXo» FH TXH OD UÄDOLWÄ
GX WHUUDLQ QRXV UDSSHOOH OHXU LPSRUWDQFH GDQV XQ VXLYL LQGLYLGXDOLVÄ
1RXV OoÄYRTXHURQV GDQV OH FKDSLWUH VXU O
LGHQWLƬFDWLRQ GHV EHVRLQV PDLV
QRXV VRXKDLWRQV OH PHQWLRQQHU LFL &oHVW JU½FH » OoREVHUYDWLRQ GH FH TXL
VH SDVVH VXU OH WHUUDLQ GH OD PHVXUH GH YDULDWLRQV LQWHULQGLYLGXHOOHV GH OD
TXDQWLƬFDWLRQ GHV EHVRLQV » FHUWDLQV SRVWHV RFFXSÄV GDQV XQH ÄTXLSH GH
VSRUW FROOHFWLI SDU H[HPSOH TXH OD OXPLÃUH VoHVW IDLWH SURJUHVVLYHPHQW VXU
OoLPSRUWDQFH GH OoLQGLYLGXDOLVDWLRQ GHV PÄWKRGHV G
HQWUDÉQHPHQW 4XDQG
%DQJVER HW FROO 0RKU HW FROO RX QRV SURSUHV WUDYDX[ FKH] OHV IRRWEDOOHXUV SURIHVVLRQQHOV GH OLJXH RX OHV UXJE\PHQ GH OoÄTXLSH GH )UDQFH
HQWUH HW PHWWHQW HQ ÄYLGHQFH TXH OHV SURƬOV SK\VLRORJLTXHV HW
OHV FRQWUDLQWHV LPSRVÄHV ORUV GoXQ PDWFK DX[ MRXHXUV FKDQJHQW GoXQ SRVWH
» OoDXWUH ,O GHYLHQW DORUV ÄYLGHQW TXoLO IDXW SUHQGUH HQ FRQVLGÄUDWLRQ GHV
SDUDPÃWUHV VXSSOÄPHQWDLUHV HW ÅWUH DWWHQWLI DX[ EHVRLQV UÄHOV GH OoDWKOÃWH
À FHOD VoDMRXWH GHX[ IDFWHXUV TXL GHYUDLHQW PRGLƬHU SURIRQGÄPHQW QRWUH
IDÂRQ GH YRLU OHV FKRVHV VL FH QoHVW SDV GÄM» IDLW HW DPÄOLRUHU QRWUH RSWLPLVDWLRQ GHV FKDUJHV GH WUDYDLO

• /oÄPHUJHQFH GoRXWLOV GH SURƬOLQJ JU½FH QRWDPPHQW DX[ QHXUR
sciences cognitives et à la psychosociologie. &HV RXWLOV SHUPHWWHQW GH
PHWWUH HQ ÄYLGHQFH WDQW OHV PRWLYDWLRQV LQWULQVÃTXHV SRXU WURXYHU OHV
ERQV OHYLHUV DƬQ GoDWWHLQGUH XQH SHUIRUPDQFH GRQQÄH TXH GHV SUÄIÄUHQFHV PRWULFHV TXL RULHQWHQW OHV H[HUFLFHV YHUV OHV SRLQWV IRUWV GH OoDWKOÃWH 2Q QH FKHUFKH SOXV » DPÄOLRUHU VHV SRLQWV IDLEOHV SRXU SURJUHVVHU
SOXV UDSLGHPHQW FDU V
DSSX\HU VXU VHV SRLQWV IRUWV HVW SOXV SURGXFWLI
130„ %LR 7\SH„ $FWLRQ7\SH„ HWF
/oHQVHPEOH GH FHV GRQQÄHV SHUPHW GH FRPSUHQGUH TXoXQH SHUVRQQH UÄSRQGH » XQH IRUPH GoHQWUDÉQHPHQW HW SDV XQH DXWUH SRXU XQ SDUDPÃWUH
VSÄFLƬTXH GoXQH TXDOLWÄ SK\VLTXH HW TXH FHOD SXLVVH ÅWUH OoLQYHUVH SRXU XQ
DXWUH SDUDPÃWUH GH FHWWH PÅPH TXDOLWÄ SK\VLTXH 'oRÔ OoLPSRUWDQFH GH FKDQJHU GH IRUPH GH WUDYDLO MXVTXo» FH TXH OoRQ WURXYH FHOOH TXL
FRQYLHQW » WHO RX WHO LQGLYLGX /D FRQWUHSDUWLH GH FHV GÄFRXYHUWHV HVW TXH
OoLQGLYLGXDOLVDWLRQ HVW LQFRQWRXUQDEOH HW QRXV REOLJH » IRXUQLU XQ WUDYDLO
VXSSOÄPHQWDLUH SRXU H[SORUHU OH FKDPS GHV SRVVLELOLWÄV OHV SOXV » PÅPH
GH UÄSRQGUH DX[ EHVRLQV GH OoDWKOÃWH

30 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

4 • Organisation de l’ouvrage
1RXV DYRQV VRXKDLWÄ UHQGUH ƮXLGH OD OHFWXUH GH FHW RXYUDJH SRXU FHOOHV HW
FHX[ TXL QoDXUDLHQW SDV OoKDELWXGH GH OLUH GHV ÄFULWV » FDUDFWÃUH VFLHQWLƬTXH
$LQVL QRXV DYRQV SUÄIÄUÄ PHWWUH HQ ƬQ GH FKDSLWUH OoHQVHPEOH GHV DUWLFOHV
VFLHQWLƬTXHV D\DQW ÄWÄ XWLOLVÄV SRXU FKDFXQH GHV SDUWLHV &HV UHQYRLV FRUUHVSRQGHQW DX[ QRPEUHV HQWUH SDUHQWKÃVHV GDQV OH WH[WH /HV QRWHV GH
EDV GH SDJH VH IHURQW SDU XQ QRPEUH HQ H[SRVDQW
/RUV GH OD UÄGDFWLRQ GH FH OLYUH QRXV DYRQV HVVD\Ä GoRUJDQLVHU OHV LQIRUPDWLRQV FRPPH VXLW GDQV OD PHVXUH GX SRVVLEOH HQ IRQFWLRQ GHV FKDSLWUHV

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

&KDSLWUH
INTRODUCTION

Objectif
5HJURXSHU GDQV XQ SUHPLHU WHPSV OHV GHUQLÃUHV DYDQFÄHV VFLHQWLƬTXHV HW
SUDWLTXHV VXU OoRSWLPLVDWLRQ GH OD SUÄSDUDWLRQ SK\VLTXH VSRUWLYH 3RXU IDFLOLWHU OHXU OHFWXUH OHV FKDSLWUHV RQW ÄWÄ WUDLWÄV GH IDÂRQ LQGÄSHQGDQWH HW
SHXYHQW GRQF VH OLUH GDQV OH GÄVRUGUH VL OH OHFWHXU OH GÄVLUH
&HSHQGDQW FHUWDLQHV QRWLRQV VRQW FRPPXQHV » SOXVLHXUV FKDSLWUHV /HXU
OHFWXUH FRQMRLQWH SRXUUD DSSRUWHU GHV LQIRUPDWLRQV FRPSOÄPHQWDLUHV HW
PLHX[ ÄFODLUHU OHV DVSHFWV GH OD SUÄSDUDWLRQ SK\VLTXH TXH QRXV WUDLWHURQV
GDQV FHW RXYUDJH
Méthode
/HV SRLQWV DERUGÄV VRQW GRFXPHQWÄV HW LOOXVWUÄV GH IDÂRQ » IDLUH FRPSUHQGUH OHV SULQFLSHV SHUPHWWDQW GoDWWHLQGUH OHV REMHFWLIV VRXKDLWÄV HQ
WRXWH VÄFXULWÄ HW DYHF XQH HƯFDFLWÄ DYÄUÄH &HSHQGDQW OHV GLƪÄUHQFHV LQWHULQGLYLGXHOOHV SHXYHQW FKDQJHU XQ SHX OD GRQQH HW DYRLU XQ HƪHW LQDWWHQGX VXU OHV SHUIRUPDQFHV VRXKDLWÄHV 'HV H[HPSOHV VHURQW GRQQÄV SRXU LOOXVWUHU FH SDUDPÃWUH IRQGDPHQWDO SRXU OHV GLƪÄUHQWHV TXDOLWÄV SK\VLTXHV

'DQV FKDFXQ GHV FKDSLWUHV VRQW LQFOXHV OHV FRQQDLVVDQFHV DFWXHOOHV VXU OD
WKÄPDWLTXH DERUGÄH HW OHV GRQQÄHV SUDWLTXHV TXL HQ UÄVXOWHQW 3RXU OHV DVSHFWV GH WHUUDLQ TXDQG FHOD HVW SRVVLEOH GHV H[HPSOHV VRQW GRQQÄV SRXU
QLYHDX[ OH GÄEXWDQW GDQV OH GRPDLQH OoHQWUDÉQÄ HW HQƬQ OH VSRUWLI TXL
FKHUFKH XQH DLGH VXSSOÄPHQWDLUH PDLV TXL QH YHXW SDV IDLUH GH OD TXDOLWÄ
SK\VLTXH FRQFHUQÄH VRQ DFWLYLWÄ SULQFLSDOH

IMPORTANT
L'utilisation des données contenues dans cet ouvrage se fait sous
l'entière responsabilité du lecteur. En aucun cas, les auteurs ne sauraient
être tenus responsables des éventuelles erreurs ou dommages liés
à l'utilisation des informations publiées dans cet ouvrage.

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

31 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Individualisation

Bibliographie

QHWZRUNV UHVSRQVLEOH IRU DGDSWDWLRQ WR HQGXUDQFH H[HUFLVH WUDLQLQJ
%LRFKHPLFDO 6RFLHW\ WUDQVDFWLRQV

• 1 • %DQJVER - 1RUUHJDDUG / DQG 7KRUVR ) $FWLYLW\ SURƭOH
RI FRPSHWLWLRQ VRFFHU &DQDGLDQ MRXUQDO RI VSRUW VFLHQFHV -RXUQDO
canadien des sciences du sport 16: 110-116, 1991.

s s .HOOHU 3 9ROODDUG 1% *XVWDIVVRQ 7 *DOODJKHU ,- 6XQGEHUJ
&- 5DQNLQHQ 7 %ULWWRQ 6/ %RXFKDUG & .RFK /* DQG 7LPPRQV -$ $
WUDQVFULSWLRQDO PDS RI WKH LPSDFW RI HQGXUDQFH H[HUFLVH WUDLQLQJ RQ
VNHOHWDO PXVFOH SKHQRW\SH - $SSO 3K\VLRO

• 2 • %RXFKDUG & ,QGLYLGXDO GLƫHUHQFHV LQ WKH UHVSRQVH WR UHJXODU
H[HUFLVH ,QW - 2EHV 5HODW 0HWDE 'LVRUG 19 6XSSO 6
• 3 • %RXFKDUG & $Q 3 5LFH 7 6NLQQHU -6 :LOPRUH -+ *DJQRQ
- 3HUXVVH / /HRQ $6 DQG 5DR '& )DPLOLDO DJJUHJDWLRQ RI 92 PD[
UHVSRQVH WR H[HUFLVH WUDLQLQJ UHVXOWV IURP WKH +(5,7$*( )DPLO\ 6WXG\
- $SSO 3K\VLRO
s s %RXFKDUG & %RXOD\ 05 6LPRQHDX -$ /RUWLH * DQG 3HUXVVH
/ +HUHGLW\ DQG WUDLQDELOLW\ RI DHURELF DQG DQDHURELF SHUIRUPDQFHV $Q
XSGDWH 6SRUWV 0HG
s s %RXFKDUG & DQG 5DQNLQHQ 7 ,QGLYLGXDO GLƫHUHQFHV LQ
UHVSRQVH WR UHJXODU SK\VLFDO DFWLYLW\ 0HG 6FL 6SRUWV ([HUF 6
GLVFXVVLRQ 6
• 6 • %RXFKDUG & 7UHPEOD\ $ 1DGHDX $ 'HVSUHV -3 7KHULDXOW
* %RXOD\ 05 /RUWLH * /HEODQF & DQG )RXUQLHU * *HQHWLF HƫHFW LQ
UHVWLQJ DQG H[HUFLVH PHWDEROLF UDWHV 0HWDEROLVP
s s &DUSLQHOOL 51 DQG 2WWR 50 6WUHQJWK WUDLQLQJ 6LQJOH YHUVXV
PXOWLSOH VHWV 6SRUWV 0HG
s s )LVKHU - %HZDUH WKH 0HWD $QDO\VLV ,V 0XOWLSOH 6HW 7UDLQLQJ
5HDOO\ %HWWHU WKDQ 6LQJOH 6HW 7UDLQLQJ IRU 0XVFOH +\SHUWURSK\" - ([HUF
3K\VLRO RQ OLQH
• 9 • )RLVVDF ) 8ULHQ 6 +LUW ' )UDQJH 3 &KDL[ 0/ 7UHOX\HU -0
DQG %ODQFKH 6 3KDUPDFRNLQHWLFV DQG YLURORJLFDO HưFDF\ DIWHU VZLWFK WR
RQFH GDLO\ ORSLQDYLU ULWRQDYLU LQ WUHDWPHQW H[SHULHQFHG +,9 LQIHFWHG
FKLOGUHQ $QWLPLFURELDO DJHQWV DQG FKHPRWKHUDS\
• 10 • )UDGLQ - $DOEHUVH 0 *DVSDU / /HIUDQÃRLV & DQG /H 0RXOOHF
) /p,QWHOOLJHQFH GX VWUHVV 3DULV (\UROOHV

32 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

• 11 • )UDGLQ - DQG /H 0RXOOHF ) 0DQDJHU VHORQ OHV SHUVRQQDOLWÅV
OHV QHXURVFLHQFHV DX VHFRXUV GH OD PRWLYDWLRQ 3DULV (\UROOHV
• 12 • *DVNLOO 6( 5LFH 7 %RXFKDUG & *DJQRQ - 5DR '& 6NLQQHU
-6 :LOPRUH -+ DQG /HRQ $6 )DPLOLDO UHVHPEODQFH LQ YHQWLODWRU\
WKUHVKROG WKH +(5,7$*( )DPLO\ 6WXG\ 0HG 6FL 6SRUWV ([HUF

• 13 • *DVNLOO 6( 6HUIDVV 5& %DFKDUDFK ': DQG .HOO\ -0
5HVSRQVHV WR WUDLQLQJ LQ FURVV FRXQWU\ VNLHUV 0HG 6FL 6SRUWV ([HUF

s s *DVNLOO 6( :DONHU $- 6HUIDVV 5$ %RXFKDUG & *DJQRQ -
5DR '& 6NLQQHU -6 :LOPRUH -+ DQG /HRQ $6 &KDQJHV LQ YHQWLODWRU\
WKUHVKROG ZLWK H[HUFLVH WUDLQLQJ LQ D VHGHQWDU\ SRSXODWLRQ WKH
+(5,7$*( )DPLO\ 6WXG\ ,QW - 6SRUWV 0HG
s s +DPHO 3 6LPRQHDX -$ /RUWLH * %RXOD\ 05 DQG %RXFKDUG
& +HUHGLW\ DQG PXVFOH DGDSWDWLRQ WR HQGXUDQFH WUDLQLQJ 0HG 6FL
6SRUWV ([HUF
• 16 • .HOOHU 3 9ROODDUG 1 %DEUDM - %DOO ' 6HZHOO '$ DQG
7LPPRQV -$ 8VLQJ V\VWHPV ELRORJ\ WR GHƭQH WKH HVVHQWLDO ELRORJLFDO

s s .ULHJHU -: 6LQJOH YV PXOWLSOH VHWV RI UHVLVWDQFH H[HUFLVH
IRU PXVFOH K\SHUWURSK\ D PHWD DQDO\VLV - 6WUHQJWK &RQG 5HV

• 19 • /LHGHUPDQ ( 6HFUHW RI 6WUHQJWK 1HZ <RUN
• 20 • /RUWLH * %RXFKDUG & /HEODQF & 7UHPEOD\ $ 6LPRQHDX -$
7KHULDXOW * DQG 6DYRLH -3 )DPLOLDO VLPLODULW\ LQ DHURELF SRZHU +XPDQ
ELRORJ\
• 21 • /RUWLH * 6LPRQHDX -$ +DPHO 3 %RXOD\ 05 DQG %RXFKDUG
& 5HODWLRQVKLSV EHWZHHQ VNHOHWDO PXVFOH FKDUDFWHULVWLFV DQG DHURELF
SHUIRUPDQFH LQ VHGHQWDU\ DQG DFWLYH VXEMHFWV (XU - $SSO 3K\VLRO 2FFXS
3K\VLRO
• 22 • 0DLUH * 3URƭODJH PRWHXU HW TXDOLWÅV SK\VLTXHV GX
IRRWEDOOHXU %HVDQÃRQ S
• 23 • 0RKU 0 .UXVWUXS 3 DQG %DQJVER - 0DWFK SHUIRUPDQFH RI
KLJK VWDQGDUG VRFFHU SOD\HUV ZLWK VSHFLDO UHIHUHQFH WR GHYHORSPHQW RI
IDWLJXH - 6SRUWV 6FL
s s 3HUXVVH / /RUWLH * /HEODQF & 7UHPEOD\ $ 7KHULDXOW * DQG
%RXFKDUG & *HQHWLF DQG HQYLURQPHQWDO VRXUFHV RI YDULDWLRQ LQ SK\VLFDO
ƭWQHVV $QQDOV RI KXPDQ ELRORJ\
s s 3LQN '+ 'ULYH 7KH VXUSULVLQJ WUXWK DERXW ZKDW PRWLYDWHV
XV 1HZ <RUN 5LYHUKHDG %RRNV
• 26 • 3UXGpKRPPH ' %RXFKDUG & /HEODQF & /DQGU\ ) DQG
)RQWDLQH ( 6HQVLWLYLW\ RI PD[LPDO DHURELF SRZHU WR WUDLQLQJ LV
JHQRW\SH GHSHQGHQW 0HG 6FL 6SRUWV ([HUF
s s 6LPRQHDX -$ /RUWLH * %RXOD\ 05 0DUFRWWH 0 7KLEDXOW
0& DQG %RXFKDUG & ,QKHULWDQFH RI KXPDQ VNHOHWDO PXVFOH DQG
anaerobic capacity adaptation to high-intensity intermittent training.
,QW - 6SRUWV 0HG
s s 6NLQQHU -6 *DVNLOO 6( 5DQNLQHQ 7 /HRQ $6 5DR '&
.
:LOPRUH -+ DQG %RXFKDUG & +HDUW UDWH YHUVXV 9O2max: age, sex,
UDFH LQLWLDO ƭWQHVV DQG WUDLQLQJ UHVSRQVH +(5,7$*( 0HG 6FL 6SRUWV
([HUF
• 29 • 7LPPRQV -$ .QXGVHQ 6 5DQNLQHQ 7 .RFK /* 6DU]\QVNL
0 -HQVHQ 7 .HOOHU 3 6FKHHOH & 9ROODDUG 1% 1LHOVHQ 6 $NHUVWURP 7
0DF'RXJDOG 2$ -DQVVRQ ( *UHHQKDƫ 3/ 7DUQRSROVN\ 0$ YDQ /RRQ
/- 3HGHUVHQ %. 6XQGEHUJ &- :DKOHVWHGW & %ULWWRQ 6/ DQG %RXFKDUG
& 8VLQJ PROHFXODU FODVVLƭFDWLRQ WR SUHGLFW JDLQV LQ PD[LPDO DHURELF
FDSDFLW\ IROORZLQJ HQGXUDQFH H[HUFLVH WUDLQLQJ LQ KXPDQV - $SSO
3K\VLRO
• 30 • 9ROODDUG 1% &RQVWDQWLQ 7HRGRVLX ' )UHGULNVVRQ .
5RR\DFNHUV 2 -DQVVRQ ( *UHHQKDƫ 3/ 7LPPRQV -$ DQG 6XQGEHUJ &-
6\VWHPDWLF DQDO\VLV RI DGDSWDWLRQV LQ DHURELF FDSDFLW\ DQG VXEPD[LPDO
HQHUJ\ PHWDEROLVP SURYLGHV D XQLTXH LQVLJKW LQWR GHWHUPLQDQWV RI
KXPDQ DHURELF SHUIRUPDQFH - $SSO 3K\VLRO

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

2
33 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

&RPPHQW
LGHQWLƬHU
VHV EHVRLQV "

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

6RPPDLUH

1 • Notion d’évaluation

35

4XoHVW FH TXoÄYDOXHU "3RXUTXRL ÄYDOXHU ",OOXVWUDWLRQ GH OD YDULDELOLWÄ ELRORJLTXH2 • Notion de test physique
4XoDSSHOOH W RQ XQ WHVW "/HV TXDWUH FDUDFWÄULVWLTXHV GoXQ ERQ WHVWr 1RWLRQ GH SURƬO GHV TXDOLWÄV SK\VLTXHV/HV SULQFLSDOHV FRPSRVDQWHV SK\VLTXHV GH OD SHUIRUPDQFH/oXWLOLWÄ GX SURƬO$XWUH DVSHFW GX VXLYL LQGLYLGXHO4 • La mise en place d’un processus d’évaluation

49

,PSRUWDQFH GX FKRL[ GHV WHVWV,PSRUWDQFH GH OoRUGUH GHV WHVWV([HPSOH SRXU OD FRPSRVLWLRQ FRUSRUHOOH5 • Conditions de réalisation d’un test

34 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

40

55

3RWHQWLDOLVDWLRQ SRVW DFWLYDWLRQ/D YLWHVVH GH PRXYHPHQW/D FRQQDLVVDQFH SUÄDODEOH GX WHVW/H QLYHDX GoHQJDJHPHQW GDQV OH WHVW/H PRPHQW GH OD MRXUQÄH$XWUHV SDUDPÃWUHV6 • Conclusion

61

Bibliographie

62

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

&KDSLWUH
COMMENT IDENTIFIER SES BESOINS ?

1 Ǟ Notion d’évaluation
Qu’est-ce qu’évaluer ?
7RXW OH PRQGH FRQQDÉW OD PD[LPH GH 7KDOÃV &RQQDÉW WRL WRL PÅPH /» LO
VoDJLW SOXWÏW GH FRQQDÉWUH OoDXWUH FH TXL QoHVW SDV XQH PLQFH DƪDLUH
(Q HƪHW LO HVW XQH SKDVH TXL UHYÅW XQH WUÃV JUDQGH LPSRUWDQFH GDQV WRXWH
GÄPDUFKH GoLQGLYLGXDOLVDWLRQ GoXQ SURJUDPPH OoÄYDOXDWLRQ
6L GDQV XQ SUHPLHU WHPSV FHWWH GÄPDUFKH D ÄWÄ EHDXFRXS XWLOLVÄH GDQV OH
PLOLHX FOLQLTXH DYHF SRXU FLEOH OHV SRSXODWLRQV D\DQW GHV SUREOÃPHV GH VDQWÄ RX GDQV OD SUÄYHQWLRQ GHV PDODGLHV HOOH VoHVW JÄQÄUDOLVÄH SRXU DUULYHU
GDQV OH GRPDLQH VSRUWLI SXLV GDQV OD SHUIRUPDQFH GH KDXW QLYHDX
0HVXUHU OD IRUFH OD SXLVVDQFH OD YLWHVVH OD FRPSRVLWLRQ FRUSRUHOOH OoDJLOLWÄ OoÄTXLOLEUH YRLFL DXWDQW GoRFFDVLRQV GoÄYDOXHU GHV TXDOLWÄV SK\VLTXHV
ÄYRTXÄHV GDQV FHW RXYUDJH

&HSHQGDQW PÅPH VL QRXV SHQVRQV DYRLU IDLW OHV ERQV FKRL[ ULHQ QH SHXW
UHPSODFHU OoLQVWDQW FRPSÄWLWLI RÔ OoDWKOÃWH WUDQVFHQGH VHV TXDOLWÄV IDFH »
OoHQMHX RX TXHOTXHIRLV OoLQYHUVH VHORQ VD FDSDFLWÄ » JÄUHU VRQ SRWHQWLHO
&H TXL SRXUUD H[SOLTXHU OHV VXUSULVHV GDQV OH ERQ RX OH PDXYDLV VHQV
PHLOOHXUH RX PRLQV ERQQH SHUIRUPDQFH TXH FHOOH DWWHQGXH
%HDXFRXS GoDXWHXUV RX GoLQVWLWXWLRQV RQW DERUGÄ FH SUREOÃPH HW WHQWÄ GH
GRQQHU OHV GLUHFWLYHV SRXU OD PLVH HQ SODFH GoXQH ÄYDOXDWLRQ GRQW OHV UÄVXOWDWV VHUYLUDLHQW » OoÄWDEOLVVHPHQW GoXQ SURJUDPPH GoHQWUDÉQHPHQW SK\VLTXH DGDSWÄ SHUVRQQDOLVÄ RSWLPLVÄ
customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

35 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

/D OLWWÄUDWXUH HVW WHOOHPHQW SUROL[H TXoLO SHXW PÅPH
ÅWUH XQ SHX GÄURXWDQW SRXU TXHOTXoXQ TXL Vo\ LQWÄUHVVH SRXU IDLUH OH FKRL[
des tests les plus pertinents &DU WRXW OH SUREOÃPH HVW O» faire le bon
choix /HV WHVWV TXL SHUPHWWHQW GH UHQGUH FRPSWH GX SRWHQWLHO GoXQ LQGLYLGX VRQW WUÃV WURS " QRPEUHX[ &HUWDLQV VRQW SOXV FRQQXV TXH GoDXWUHV
PDLV UÄSRQGHQW LOV » QRV DWWHQWHV " 7HOOH HVW OD 95$,( TXHVWLRQ UÄSRQVH »
QRV DWWHQWHV » QRV FRQWUDLQWHV » QRV REMHFWLIV

/HV SULQFLSHV » FRQQDÉWUH GDQV OH GRPDLQH GH OoÄYDOXDWLRQ QH VRQW SDV FRPSOLTXÄV HQ VRL /HXU FRQQDLVVDQFH SHXW IDLUH OD GLƪÄUHQFH ORUVTXoLO \ D GHV
FKRL[ VWUDWÄJLTXHV » IDLUH &oHVW FH TXH QRXV DOORQV YRLU LFL
Pourquoi évaluer ?
,O IDXW VH UHQGUH » OoÄYLGHQFH OH PRQGH HVW FRPSOH[H OoKRPPH HVW FRPSOH[H OH VSRUW HW OD SHUIRUPDQFH VRQW FRPSOH[HV &URLUH TXH OoRQ SHXW
DPÄOLRUHU RX PDLQWHQLU OHV TXDOLWÄV SK\VLTXHV GH TXHOTXoXQ VDQV ÄYDOXHU
HVW DXMRXUGoKXL XQ QRQ VHQV
/oLGÄH FHQWUDOH HVW TXH OoRQ QH SHXW FRQWUÏOHU TXH FH TXH QRXV PHVXURQV
&oHVW WHOOHPHQW ÄYLGHQW TXoLO YDXW PLHX[ OH UDSSHOHU SRXU FRPSUHQGUH OD
GÄPDUFKH TXoHVW OoÄYDOXDWLRQ
'DQV FH FRQWH[WH OH EXW GH OoÄYDOXDWLRQ YLVH » GLPLQXHU OH QLYHDX GH FRPSOH[LWÄ GH OD VLWXDWLRQ » JÄUHU (OOH DSSRUWH XQ ÄFODLUDJH VXU OHV SLVWHV ÄYHQWXHOOHV » H[SORUHU SDUPL OHVTXHOOHV QRXV DXURQV » IDLUH GHV FKRL[ XQH QRXYHOOH IRLV SRXU SODQLƬHU XQ SURJUDPPH DG KRF
3RXU QRXV DLGHU LO FRQYLHQW ÄJDOHPHQW GH FRPSUHQGUH OD ORJLTXH LQWHUQH
GH OD GLVFLSOLQH SRXU VDYRLU TXHOV SDUDPÃWUHV SK\VLRORJLTXHV VRQW OHV SOXV
LQWÄUHVVDQWV » SUHQGUH HQ FRQVLGÄUDWLRQ SRXU PHWWUH HQ SODFH XQ VXLYL LQGLYLGXDOLVÄ HQ YXH GoDWWHLQGUH QRWUH REMHFWLI \ FRPSULV DX VHLQ G
XQH ÄTXLSH

36 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Les principaux buts de l’évaluation vont être :
• 'oLGHQWLƬHU OHV SRLQWV IRUWV GoXQ DWKOÃWH SDU UDSSRUW » VD GLVFLSOLQH VSRUWLYH HW DX[ FDUDFWÄULVWLTXHV SK\VLTXHV OHV SOXV » PÅPH GH OXL IDLUH DWWHLQGUH OD SHUIRUPDQFH YLVÄH
• 'H IRXUQLU XQ retour d’information VXU OHV UÄVXOWDWV GoXQ SURJUDPPH
SRXU HQ PHVXUHU OoHƯFDFLWÄ HW UÄRULHQWHU OHV FKDUJHV GoHQWUDÉQHPHQW VL
QÄFHVVDLUH
• 'oDLGHU OoDWKOÃWH » PLHX[ comprendre les adaptations QRWDPPHQW SK\VLRORJLTXHV TXL VoRSÃUHQW GXUDQW FH SURJUDPPH HQ WHUPHV GH VSÄFLƬFLWÄ
SRXU UÄDOLVHU VD PHLOOHXUH SHUIRUPDQFH GDQV OH UHVSHFW GH VRQ LQWÄJULWÄ
SK\VLTXH HQ SDUWLFXOLHU

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

&KDSLWUH
COMMENT IDENTIFIER SES BESOINS ?

Les limites de l’évaluation sont connues :
• Détection des talents. (Q OoÄWDW DFWXHO GHV FRQQDLVVDQFHV IRUFH HVW GH
FRQVWDWHU TXH OoRQ QH SHXW SUÄGLUH » FRXS VÖU VL XQH SHUVRQQH VHUD RX QRQ
XQ H FKDPSLRQ QH FDSDEOH GH UÄDOLVHU OHV SHUIRUPDQFHV GX SOXV KDXW QLYHDX GDQV XQH GLVFLSOLQH GRQQÄH WHOOHPHQW OD SHUIRUPDQFH HOOH PÅPH
HVW PXOWLIDFWRULHOOH HW TXH OHV SDUDPÃWUHV SK\VLTXHV QH VRQW SDV OHV VHXOV
GÄWHUPLQDQWV GoXQH SHUIRUPDQFH
• 3UÄYLVLRQ GoXQ HƪHW GH OoHQWUDÉQHPHQW 'H PÅPH LO HVW LPSRVVLEOH GH
GÄWHUPLQHU TXHOV VHURQW OHV JDLQV TXH SRXUUD GRQQHU XQ SURJUDPPH
FRPSWH WHQX GH OD JUDQGH GLYHUVLWÄ GHV UÄSRQVHV LQGLYLGXHOOHV » XQ HQWUDÉQHPHQW SK\VLTXH )LJXUH 3RXU DXWDQW OHV WUDYDX[ OHV SOXV UÄFHQWV
GDQV FH GRPDLQH WHQWHQW GoDSSRUWHU GHV UÄSRQVHV » OoRULJLQH GH FHV GLƪÄUHQFHV
JO\FRJÄQH DX UHSRV

Test
VRXV PD[LPDO
VXU HUJRF\FOH
niveaux
PÅWDEROLTXHV

ODFWDWH
SKRVSKRU\OFUÅDWLQH
FUÅDWLQH
carnitine

post-exercice
DFÅW\O FDUQLWLQH

$FWLYLWÅ

FRPSOH[H ,

HQ]\PDWLTXH
FRPSOH[H ,9


5ÅSRQVH ¼ O
HQWUDÊQHPHQW GH OD YDOHXU SUÅ HQWUDÊQHPHQW
Figure 1 : Analyse systématique des adaptations suite à un entraînement de type aérobie
.
sous-maximal (6 semaines, 4 sessions par semaine, 70 % de VO2 max, 192 +/-31 W) d’après Voollard
et coll.(70). À noter que la variabilité des paramètres cardiaques et respiratoires est un peu plus
homogène (généralement entre de +/-10 % à +/-30 %).
customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

37 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

citrate synthase

Illustration de la variabilité biologique

38 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

&HWWH FDUDFWÄULVWLTXH HVW WRXW VLPSOHPHQW OLÄH DX IDLW TXH QRXV VRPPHV
GHV V\VWÃPHV ELRORJLTXHV /HV PÅPHV FRQGLWLRQV QH YRQW SDV GRQQHU V\VWÄPDWLTXHPHQW OHV PÅPHV UÄVXOWDWV $XVVL LQWÄJUHU OH FDUDFWÃUH DOÄDWRLUH
GoXQH PHVXUH SK\VLTXH RX SK\VLRORJLTXH HVW IRQGDPHQWDO GDQV XQ VXLYL
LQGLYLGXDOLVÄ &oHVW FH TXoRQ WHQWH GH PHWWUH HQ ÄYLGHQFH HQ PHVXUDQW OD
YDULDELOLWÄ
3UHQRQV OoH[HPSOH GH OD IUÄTXHQFH FDUGLDTXH )& DX UHSRV /D YDOHXU
TXH QRXV WURXYRQV » OoLVVXH GoXQH PHVXUH GH FHWWH YDULDEOH HVW TXHOOHV
TXH VRLHQW OHV FRQGLWLRQV DOORQJÄ DVVLV GHERXW GDQV XQH SLÃFH FDOPH
GDQV XQH VDOOH GH VSRUW HWF XQH YDOHXU PR\HQQH QRPEUH REWHQXH VXU
XQ ODSV GH WHPSV GRQQÄ GÄODL RX IHQÅWUH GH PHVXUH HW VHORQ XQH IUÄTXHQFH GoÄFKDQWLOORQQDJH SUÄGÄWHUPLQÄH LQWHUYDOOH HQWUH PHVXUHV SDU
H[HPSOH WRXWHV OHV VHFRQGHV
5HJDUGRQV HQVHPEOH OD ƬJXUH FHW HQUHJLVWUHPHQW FRUUHVSRQGDQW » OD
)& GH UHSRV GH OoXQ GHV DXWHXUV REWHQXH DYHF XQ FDUGLRIUÄTXHQFHPÃWUH
VXU XQH SÄULRGH GH PLQXWHV HW H[SULPÄH HQ EDWWHPHQWV SDU PLQXWH
ESP 2Q YRLW WUÃV ELHQ FHWWH YDULDELOLWÄ FDUDFWÄULVWLTXH GH WRXWH YDULDEOH
ELRORJLTXH TXL WHQG » RVFLOOHU DXWRXU GoXQH YDOHXU )& PR\HQQH DYHF XQH
FHUWDLQH GLVSHUVLRQ ÄFDUW VWDQGDUG SDU UDSSRUW » OD YDOHXU PR\HQQH
6L OoRQ VH FRQWHQWH GHV SUHPLÃUHV PLQXWHV GoHQUHJLVWUHPHQW UÄDOLVÄHV
GDQV XQH DPELDQFH EUX\DQWH RQ REWLHQGUD XQH SUHPLÃUH HVWLPDWLRQ GH
OD )& GH UHSRV » ESP 0DLV XQH IRLV VXSSULPÄHV OHV QXLVDQFHV VRQRUHV YRL[ KXPDLQHV IRUWHV HQ OoRFFXUUHQFH HW H[ÄFXWÄV SOXVLHXUV PRXYHPHQWV UHVSLUDWRLUHV RQ QRWH XQH EDLVVH VLJQLƬFDWLYH GH OD )& GH UHSRV
SRXU VH VWDELOLVHU DXWRXU GoXQH YDOHXU PR\HQQH GH s ESP VRLW SOXV
GH EDWWHPHQWV HQ GHVVRXV GH OD SUHPLÃUH YDOHXU 3RXU OD FDOLEUDWLRQ GH
OoHQWUDÉQHPHQW FHOD UHYÅW XQH LPSRUWDQFH QRQ QÄJOLJHDEOH
$X GHO» GH FH SKÄQRPÃQH VRPPH WRXWH FODVVLTXH RQ QRWH ÄJDOHPHQW
TXH OD )& QoHVW SDV OLQÄDLUH PDLV ELHQ ƮXFWXDQWH HOOH HVW VRXPLVH HQ SHUPDQHQFH » GHV LQƮXHQFHV RSSRVÄHV QRWDPPHQW QHUYHXVHV GRQW QRXV
UHSDUOHURQV GDQV OH FKDSLWUH VXU OD UÄFXSÄUDWLRQ

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

&KDSLWUH
COMMENT IDENTIFIER SES BESOINS ?

70

65

FC de repos (bpm)

60

55

50

45

40
0:00

0:01

0:02

0:03

0:04

0:05

0:06

0:07

0:08

0:09

0:10

Temps (minutes)

&H TXH OoRQ REVHUYH VXU OD )& GH UHSRV HVW VLPLODLUH SRXU WRXWH PHVXUH
SK\VLRORJLTXH RX PÄFDQLTXH WDX[ GH ODFWDWH IRUFH PD[LPDOH DQJOH DUWLFXODLUH HWF 3OXV OoRXWLO GH PHVXUH HW OH SURWRFROH VRQW SUÄFLV SOXV FHWWH
YDULDELOLWÄ HVW ÄYLGHQWH 5HVWH » GÄƬQLU TXHOOH VHUD OD PDUJH FRQVLGÄUÄH
FRPPH DFFHSWDEOH SRXU PHWWUH HQ ÄYLGHQFH XQ SURJUÃV HW GLUH TXH QRWUH
SURJUDPPH GH SUÄSDUDWLRQ D HX OoHƪHW GÄVLUÄ
3RXU OoH[HPSOH GH OD )& GH UHSRV RQ SRXUUDLW GLUH TXH GÃV TXH FHWWH YDULDEOH VoHVW VWDELOLVÄH DXWRXU GoXQH YDOHXU GH ESP LQIÄULHXUH HW FH VXU
XQH GXUÄH GoXQH VHPDLQH SDU H[HPSOH DORUV RQ SHXW FRQVLGÄUHU TXH FHWWH
QRXYHOOH )& GH UHSRV SHXW ÅWUH LQWÄJUÄH GDQV OH FDOFXO GH OD FKDUJH SRXU
LQGLYLGXDOLVHU OH WUDYDLO YRLU OHV H[HPSOHV GRQQÄV GDQV OH FKDSLWUH VXU
O
HQGXUDQFH

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

39 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Figure 2 : Exemple d’enregistrement de FC au repos pendant 10 minutes. La valeur
PR\HQQH YDULH VHORQ OoHQYLURQQHPHQW GDQV OHTXHO OD PHVXUH HVW HƪHFWXÄH HQWUH
1 bpm durant les 2 premières minutes et 53+/-1 bpm au-delà de 4 min, une fois supprimées les nuisances sonores.

2 • Notion de test physique
Qu’appelle-t-on un test ?
&oHVW WUÃV VRXYHQW XQ H[HUFLFH SK\VLTXH RX XQ TXHVWLRQQDLUH VWDQGDUGLVÄ
FoHVW » GLUH XQ H[HUFLFH UÄDOLVÄ HQ VXLYDQW XQ SURWRFROH GH SDVVDWLRQ SUÄFLV
DƬQ GoREWHQLU XQH YDOHXU GRQQÄH &HOOH FL SHXW OoÅWUH GH IDÂRQ GLUHFWH RX
LQGLUHFWH SDU REVHUYDWLRQ RX SDU PHVXUH » OoDLGH GoXQ DSSDUHLO VSÄFLƬTXH
RX QRQ 7RXW H[HUFLFH RX TXHVWLRQQDLUH SHXW GRQF ÅWUH HQ VRL XQ WHVW » SDUWLU GX PRPHQW RÔ RQ OH UÄDOLVH TXDVLPHQW WRXMRXUV GDQV OHV PÅPHV FRQGLWLRQV OHV PÅPHV FRQWUDLQWHV
&HSHQGDQW SRXU TXoXQ H[HUFLFH VRLW FRQVLGÄUÄ FRPPH XQ ERQ WHVW LO GRLW
UÄSRQGUH » GHV H[LJHQFHV SDUWLFXOLÃUHV TXH QRXV OLVWRQV FL GHVVRXV
Les quatre caractéristiques d’un bon test
'LƪÄUHQFH HQWUH YDOLGDWLRQ LQWHUQH HW YDOLGDWLRQ H[WHUQH

40 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

3RXU ELHQ FRPSUHQGUH OD GLƪÄUHQFH HQWUH OHV GHX[ PRGHV GH YDOLGDWLRQ
QRXV DOORQV IDLUH XQH DQDORJLH DYHF OH WLU » OoDUF $UULYÄ HQ ƬQDOH G
XQH FRPSÄWLWLRQ XQ DUFKHU WLUH VHV ƮÃFKHV VXU OD FLEOH TXL IDLW FP GH GLDPÃWUH
VRLW XQH VXUIDFH WRWDOH GH FP WHO TXH GÄFULW SDU OD ƬJXUH{ {
• er FDV SRLQWV URVHV LO OHV GLVSHUVH WRXWHV DXWRXU GX EODVRQ URXJH ]RQH
FHQWUDOH VDQV OH WRXFKHU GDQV XQH ]RQH FRXYUDQW TXDVLPHQW OD ]RQH JULV
FODLU FP VDQV HQ PHWWUH XQH VHXOH DX FHQWUH
• e FDV SRLQWV URXJHV LO HQ SODQWH GDQV XQ GLVTXH GH FP GH GLDPÃWUH
FP FRUUHVSRQGDQW » OD ]RQH GX EODVRQ YDODQW SRLQWV FHQWUH GH
OD FLEOH HW OH UHVWH DXWRXU GDQV XQH ]RQH FRXYUDQW GH FP GH IDÂRQ
DOÄDWRLUH PDLV HQ KDXW » JDXFKH EODVRQV JULV FODLU HW JULV IRQFÄ
• e FDV SRLQWV EODQFV LO SODQWH DYHF XQH WUÃV JUDQGH UÄJXODULWÄ
• e FDV SRLQWV QRLUV EODVRQ URXJH QRXV DYRQV DƪDLUH » XQ VSÄFLDOLVWH GH
OD GLVFLSOLQH TXL OHV SODFH WRXWHV GDQV OH EODVRQ URXJH GDQV XQH VXUIDFH
FRUUHVSRQGDQW DX[ SRLQWV FP PDLV HQ EDV » GURLWH GX FHQWUH
customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

&KDSLWUH
COMMENT IDENTIFIER SES BESOINS ?

• e FDV SRLQWV QRLUV EODVRQ SRLQWV XQ YUDL FKDPSLRQ FDU LO OHV SODFH
WRXWHV GDQV OH FHQWUH
La ƬGÄOLWÄ GH OD PHVXUH ÄFDUW HQWUH OHV ƮÃFKHV FRUUHVSRQG » OD dispersion
GHV ƮÃFKHV HW OD validité GH OD PHVXUH HQGURLW RÔ OoRQ D WRXFKÄ OD FLEOH
FRUUHVSRQG » OD distance SDU UDSSRUW DX FHQWUH GH OD FLEOH YLVÄH 'DQV OHV
FDV ÄYRTXÄV OH e HVW W\SLTXH GoXQH PHVXUH TXL HVW WUÃV ERQQH DX QLYHDX
UHSURGXFWLELOLWÄ PDLV TXL QH FRUUHVSRQG SDV » FH TXH OoRQ VRXKDLWDLW DX ƬQDO
UÄHOOHPHQW PHVXUHU 'DQV FH FDV LO \ D GLYHUJHQFH HQWUH OHV UÄVXOWDWV DWWHQGXV HW FHX[ REWHQXV HW FH PDOJUÄ XQH WUÃV ERQQH UHSURGXFWLELOLWÄ /oLGÄDO
HVW GRQF GH IDLUH HQ VRUWH GH VH WURXYHU WRXMRXUV GDQV OH e FDV GH ƬJXUH
9R\RQV PDLQWHQDQW GDQV OH GÄWDLO FHV GLƪÄUHQWHV FDUDFWÄULVWLTXHV GoXQ
WHVW

50 cm2

)LJXUH 'LƪÄUHQFHV HQWUH YDOLGDWLRQ LQWHUQH ƬDELOLWÄ HW YDOLGDWLRQ H[WHUQH
(validité). On considère que la zone rouge est la zone de validité du test.
• 1er FDV ƮÃFKHV URVHV )LDELOLWÄ QXOOH YDOLGLWÄ QXOOH
• 2e FDV ƮÃFKHV URXJHV )LDELOLWÄ IDLEOH YDOLGLWÄ QXOOH
• 3e FDV ƮÃFKHV EODQFKHV )LDELOLWÄ PRGÄUÄH YDOLGLWÄ ERQQH
• 4e FDV ƮÃFKHV QRLUHV HQ ]RQH URXJH )LDELOLWÄ ÄOHYÄH YDOLGLWÄ PR\HQQH
• 5e FDV ƮÃFKHV QRLUHV HQ ]RQH URVH )LDELOLWÄ ÄOHYÄH YDOLGLWÄ H[FHOOHQWH
customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

41 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

200 cm2

Pertinence
/D SUHPLÃUH TXHVWLRQ » VH SRVHU HVW HVW FH TXH OH WHVW PHVXUH ELHQ OD
YDOHXU TXH MH VRXKDLWH REWHQLU » OD GLVFLSOLQH VSRUWLYH DQDO\VÄH " &RPPH
QRXV OoDYRQV ÄYRTXÄ SOXV KDXW FoHVW OD SUHPLÃUH SKDVH GDQV OH FKRL[ GoXQ
WHVW TXHO TXoLO VRLW &oHVW WHOOHPHQW ÄYLGHQW TXoLO YDXW PLHX[ OH UDSSHOHU 2Q
QH IDLW SDV XQ WHVW GH VTXDW SRXU DYRLU OD 50 GHV PHPEUHV VXSÄULHXUV ¢D
YD VDQV GLUH PDLV ÂD YD PLHX[ HQ OH GLVDQW FRPPH OH UÄSÄWDLW VRXYHQW OoXQ
GH QRV DQFLHQV HQVHLJQDQWV GH '($
Fidélité

42 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

&oHVW FH TXL YD SHUPHWWUH GH UHOLHU XQH PHVXUH » HOOH PÅPH GDQV OH WHPSV
ORUVTXH OoRQ YD OD UÄSÄWHU GDQV GHV VHVVLRQV GLƪÄUHQWHV HVWLPDWLRQ GH OD
IRUFH PD[LPDOH GHV TXDGULFHSV ORUV GoXQ PRXYHPHQW VXU SUHVVH REOLTXH
RX GDQV XQH PÅPH VHVVLRQ SDU H[HPSOH XQH PHVXUH GH SOLV FXWDQÄV GX
ELFHSV 2Q SDUOH ÄJDOHPHQW GH reproductibilité GoXQ WHVW
&HWWH FDUDFWÄULVWLTXH HVW LPSRUWDQWH VL OoRQ VRXKDLWH PHVXUHU OHV FKDQJHPHQWV GoXQH SHUIRUPDQFH LQGLYLGXHOOH HW PHWWUH HQ ÄYLGHQFH OHV DPÄOLRUDWLRQV REWHQXHV » OD VXLWH GoXQ HQWUDÉQHPHQW GRQQÄ
&HSHQGDQW OD ƬGÄOLWÄ QoHVW SDV » HOOH VHXOH VXƯVDQWH SRXU TXoXQ WHVW VRLW
ERQ (Q HƪHW RQ SHXW PHVXUHU DYHF XQH JUDQGH UHSURGXFWLELOLWÄ TXHOTXH
FKRVH GH IDX[ e FDV GH OD ƬJXUH (Q UHYDQFKH VL QRXV YRXORQV TXoXQH
PHVXUH VRLW ERQQH HOOH GRLW ÅWUH ƬDEOH 'RQF SOXV QRXV VHURQV FDSDEOHV
GH UÄSÄWHU XQH PHVXUH » OoLGHQWLTXH HW SOXV QRXV SRXUURQV PHVXUHU GHV
FKDQJHPHQWV GLWV VLJQLƬFDWLIV TXL PRQWUHQW TXoLO \ D ELHQ XQ HƪHW 1RXV
VHURQV ÄJDOHPHQW DSWHV » PHWWUH HQ ÄYLGHQFH GHV YDULDWLRQV SOXV RX PRLQV
ƬQHV GoXQH YDOHXU SRXYRLU GLVFULPLQDQW GoXQ WHVW FH TXL HVW IRUFÄPHQW
LQWÄUHVVDQW GoXQ SRLQW GH YXH SUDWLTXH ORUVTXH OH QLYHDX GH SHUIRUPDQFH
GHPDQGÄ HVW WUÃV ÄOHYÄ
5HVWH » GÄƬQLU TXHO GHJUÄ GH FKDQJHPHQW QRXV FRQVLGÄURQV FRPPH VXƯVDQW SRXU FRQƬUPHU TXoLO \ D HX SURJUÃV HQ GoDXWUHV WHUPHV LO IDXGUD GÄƬ-

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

&KDSLWUH
COMMENT IDENTIFIER SES BESOINS ?

QLU TXHOOH PDUJH GoHUUHXU HVW FRQVLGÄUÄH FRPPH DFFHSWDEOH 'oXQ SRLQW GH
YXH VWDWLVWLTXH FoHVW XQH TXHVWLRQ GH SUREDELOLWÄ DYHF XQH PDUJH »
QRXV DYRQV GH FKDQFH GH FRQVLGÄUHU TXoLO \ D HX SURJUÃV PDLV DXVVL
GH FKDQFH RX PDOFKDQFH GH VH WURPSHU HQ SHQVDQW TXoLO \ D HX SURJUÃV
&H FKRL[ VH IHUD HQ IRQFWLRQ GX SXEOLF FLEOH HW GX QLYHDX GH JUDQXODULWÄ TXH
OoRQ VRXKDLWH XWLOLVHU SDU UDSSRUW » OD TXDOLWÄ SK\VLTXH ÄYDOXÄH FoHVW » GLUH
OH QLYHDX GH ƬQHVVH GH OoLPDJH REWHQXH » OoLVVXH GX SURFHVVXV GoÄYDOXDWLRQ &H QLYHDX GoH[LJHQFH VHUD IRUFÄPHQW SOXV ÄOHYÄ SRXU XQ DWKOÃWH GH
KDXW QLYHDX GRQW OD SHUIRUPDQFH VH PHVXUH DX e GH VHFRQGH SUÃV SDU
H[HPSOH &HFL QH VHUD FHUWDLQHPHQW SDV MXVWLƬÄ SRXU XQ QLYHDX GH SUDWLTXH
SOXV IDLEOH TXRL TXH
/D ƬGÄOLWÄ SRXUUDLW ÅWUH DQWLFLSÄH VL OoRQ VH SRVH OHV TXHVWLRQV VXLYDQWHV
QoDL MH SDV WURS IDWLJXÄ OH VXMHW ORUV GH PRQ ÄFKDXƪHPHQW " $L MH IDLW DVVH] GH VHVVLRQV SRXU REWHQLU OD YUDLH IRUFH PD[LPDOH GX VXMHW " /oLQGLYLGX
VoHVW LO UÄHOOHPHQW GRQQÄ » IRQG SHQGDQW OH WHVW " ¤WDLW LO GDQV OHV PHLOOHXUHV FRQGLWLRQV SRXU UÄDOLVHU OH WHVW " 0RQ DSSDUHLO HVW LO ELHQ FDOLEUÄ HW
GRQQH W LO OH PÅPH UÄVXOWDW DYHF OD YDOHXU ÄWDORQ "

/D SUHPLÃUH TXHVWLRQ » VH SRVHU HVW GH savoir si le test utilisé mesure
bien ce qu’il est censé mesurer 3DU H[HPSOH VL FoHVW OD IRUFH PD[LPDOH
TXL PoLQWÄUHVVH HVW FH TXH OH SURWRFROH GX WHVW PH SHUPHW UÄHOOHPHQW
GoDFFÄGHU » FH SDUDPÃWUH SK\VLRORJLTXH GH OoH[SUHVVLRQ GX PXVFOH "
/D YDOLGLWÄ HVW LPSRUWDQWH SRXU GHX[ UDLVRQV GoDERUG HOOH SHUPHW GoDYRLU
XQH YDULDEOH ÄWDORQ SRLQW GH GÄSDUW GoXQ SURJUDPPH GoHQWUDÉQHPHQW SK\VLTXH HQVXLWH VRXV FHUWDLQHV FRQGLWLRQV HOOH SHUPHW GH VHUYLU GH FULWÃUH
GH FRPSDUDLVRQ HQWUH LQGLYLGXV
3DU DLOOHXUV HOOH SRLQWH XQH QRWLRQ LPSRUWDQWH TXL HVW OD VSÄFLƬFLWÄ GoXQ
WHVW HQ UHJDUG GoXQH GLVFLSOLQH GRQQÄH 6R\RQV XQ SHX FDULFDWXUDO IDLUH XQ

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

43 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Validité

WHVW VXU UDPHXU SRXU XQ F\FOLVWH VXU URXWH HVW TXHOTXH SHX LQFRQJUX WRXW
OH PRQGH OH UHFRQQDÉWUD 0DLV SRXU XQ DWKOÃWH VSÄFLDOLVWH GX P GRLV
MH XWLOLVHU XQ SURWRFROH LQWHUPLWWHQW XQ WHVW UHFWDQJXODLUH PD[LPDO XQ WHVW
SURJUHVVLI HW PD[LPDO " /D UÄSRQVH HVW LFL PRLQV FODLUH À FH MRXU OD GXUÄH

GoXQ WHVW SRXU GÄWHUPLQHU XQ SDUDPÃWUH FRPPH OH 9O PD[ HVW GÄEDWWXH
FDU LO D ÄWÄ PLV HQ ÄYLGHQFH TXoXQ SURWRFROH UÄDOLVÄ VXU PLQXWHV SRXYDLW
GRQQHU GHV YDOHXUV SOXV YDOLGHV TXoXQ SURWRFROH FODVVLTXH ,GHP SRXU OHV
SURWRFROHV LQYHUVHV RÔ OoRQ REWLHQW XQH YDOHXU GH YLWHVVH PD[LPDOH DÄURELH
SOXV ÄOHYÄH TXoXQ WHVW FODVVLTXH FDU OD IDWLJXH HVW PRLQGUH
2Q OoDXUD FRPSULV ULHQ QoHVW DFTXLV HW OHV FKRVHV ÄYROXHQW DX JUÄ GH OD
FXULRVLWÄ GHV H[SORUDWHXUV GX SRWHQWLHO VSRUWLI GHV DWKOÃWHV 4XLG HQƬQ GHV
SDUDPÃWUHV PRWLYDWLRQQHOV GDQV FH W\SH GH WHVW "
Objectivité

44 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

/D GHUQLÃUH FDUDFWÄULVWLTXH VXU ODTXHOOH QRXV LQVLVWHURQV HVW OoREMHFWLYLWÄ GX
WHVW 2Q HQWHQG SDU O» TXH OD PHVXUH HƪHFWXÄH ORUV GoXQ WHVW QH GRLW SDV
dépendre de la personne qui fait la mesure. 6L YRXV PHVXUH] P FHWWH
YDOHXU GRLW ÅWUH UHWURXYÄH TXHOOH TXH VRLW OD SHUVRQQH TXL IHUD OD PHVXUH
GH YRWUH WDLOOH GHERXW FH TXL HVW VRPPH WRXWH XQH PHVXUH DVVH] IDFLOH »
IDLUH
&oHVW ORLQ GoÅWUH OH FDV GH PHVXUHV FRPPH FHOOHV GHV SOLV FXWDQÄV RÔ LO D
ÄWÄ GÄPRQWUÄ OoLPSRUWDQFH GH OoH[SHUWLVH GH OoÄYDOXDWHXU GDQV OD TXDOLWÄ GH
FHWWH PHVXUH 4XDQG RQ VDLW OoLPSRUWDQFH TXH UHYÅW OoHVWLPDWLRQ GX SRXUFHQWDJH GH JUDLVVH FKH] FHUWDLQHV DWKOÃWHV RÔ OH SRLGV HVW XQ SDUDPÃWUH
D\DQW XQH JUDQGH LQƮXHQFH VXU OD SHUIRUPDQFH RQ FRPSUHQG TXoLO IDLOOH
SDVVHU XQ ORQJ PRPHQW » VoH[HUFHU DYDQW GH IDLUH GH WHOOHV PHVXUHV
Autres caractéristiques
3DUPL OHV DXWUHV FDUDFWÄULVWLTXHV TXH OoRQ SRXUUDLW ÄYRTXHU VDQV HQWUHU
GDQV OH GÄWDLO QL ÅWUH H[KDXVWLI LO \ D

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

&KDSLWUH
COMMENT IDENTIFIER SES BESOINS ?

• OD VÄFXULWÄ OH ULVTXH ÄYHQWXHO LQKÄUHQW » OD SDVVDWLRQ GX WHVW HQ WDQW TXH
WHO FDU LO QoHVW SDV HQYLVDJHDEOH TXoXQ VSRUWLI VRLW EOHVVÄ » OoLVVXH GoXQH
VHVVLRQ GoÄYDOXDWLRQ
• OH FRÖW GH OD UÄDOLVDWLRQ GX WHVW FRPPH SDU H[HPSOH OH SUL[ OHV EDQGHOHWWHV RX GH OoDSSDUHLO ÄOHFWURQLTXH SHUPHWWDQW GoHƪHFWXHU XQH ODFWDWÄPLH
• OH W\SH GH PDWÄULHO QÄFHVVDLUH » OD SDVVDWLRQ GX WHVW VoLO HQ H[LVWH XQ SDUWLFXOLHU FRPPH XQH SLQFH » SOLV FXWDQÄV RX OD QÄFHVVLWÄ GoDYRLU XQH EDQGH
VRQRUH SRXU FDOLEUHU OH SURWRFROH FRPPH GDQV OH IDPHX[ WHVW QDYHWWH
• OH QRPEUH PD[LPDO GH SHUVRQQHV SRXYDQW ÅWUH ÄYDOXÄHV HQ PÅPH WHPSV
GDQV OH FDGUH GX VXLYL GoXQH ÄTXLSH SDU H[HPSOH
• OD GXUÄH GH SDVVDWLRQ GX WHVW HQWUH OoDFFXHLO GX VSRUWLI HW OH PRPHQW RÔ
OoRQ D OHV UÄVXOWDWV GH OD PHVXUH RQ SRXUUDLW DMRXWHU OH GÄODL SRXU ƬQDOLVHU
OoLQWHUSUÄWDWLRQ GH FHV UÄVXOWDWV
• OD QÄFHVVLWÄ RX QRQ GH IDLUH DSSHO » XQ SHUVRQQHO PÄGLFDO SRXU HƪHFWXHU
OH WHVW SULVH GoÄFKDQWLOORQ VDQJXLQ SRXU XQH PHVXUH GH ODFWDWÄPLH SDU
H[HPSOH
• OD GLƯFXOWÄ GH FRPSUÄKHQVLRQ GX WHVW HW GRQF VRQ DFFHVVLELOLWÄ DX SOXV
JUDQG QRPEUH
• OD WUDQFKH Go½JH SRXU ODTXHOOH OH WHVW D ÄWÄ YDOLGÄ
• HWF

45 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

'HV WHVWV VSÄFLƬTXHV » FKDFXQH GHV TXDOLWÄV SK\VLTXHV VHURQW DERUGÄV
dans leur chapitre respectif pour évoquer certaines limites ou intérêts
particuliers.

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

r 1RWLRQ GH SURƬO GHV TXDOLWÄV SK\VLTXHV
1RXV OoDYRQV ÄYRTXÄ SOXV KDXW OD SHUIRUPDQFH HVW SDU GÄƬQLWLRQ PXOWLIDFWRULHOOH 2Q QH SHXW GRQF VH ƬHU DX UÄVXOWDW GoXQ VHXO HW XQLTXH WHVW ,O
FRQYLHQW GoHQ IDLUH SDVVHU SOXVLHXUV GH QDWXUHV GLƪÄUHQWHV SRXU FRXYULU
OoHQVHPEOH GHV SDUDPÃWUHV SK\VLRORJLTXHV HW PÄFDQLTXHV FRQVLGÄUÄV SDU
OHV VSÄFLDOLVWHV GH OD GLVFLSOLQH FRPPH OHV SOXV SHUWLQHQWV SRXU OD SHUIRUPDQFH HW RX OD GLVFLSOLQH FRQVLGÄUÄH
,O HVW KDELWXHOOHPHQW IDLW UÄIÄUHQFH DX[ qualités physiques SRXU GÄVLJQHU
OHV SRLQWV TXL VHURQW PHVXUÄV FKH] XQ LQGLYLGX GRQQÄ HQ UHODWLRQ DYHF XQH
VSÄFLDOLWÄ VSRUWLYH GRQQÄH 0DLV WRXWHV OHV TXDOLWÄV QoRQW SDV OH PÅPH
SRLGV VHORQ OHV VSÄFLDOLWÄV 3DU H[HPSOH OD VRXSOHVVH HVW SULPRUGLDOH SRXU
OD J\PQDVWLTXH DUWLVWLTXH DORUV TXoHOOH QoHVW TXH SHX LPSOLTXÄH GDQV OD SHUIRUPDQFH HQ WLU » OoDUF
Les principales composantes physiques de la performance

46 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

Les plus souvent citées dans la littérature sont les suivantes :
• la force musculaire et ses variantes
• l’endurance locale ou musculaire
• l’endurance globale ou cardio-vasculaire
• la souplesse
• la composition corporelle
• l’équilibre
• OD YLWHVVH
• OD SXLVVDQFH
• OoDJLOLWÄ
• OD FRRUGLQDWLRQ
• OH WHPSV GH UÄDFWLRQ
/HV SUHPLÃUHV HQ LWDOLTXH VRQW FRPPXQHV » FHOOHV XWLOLVÄHV SRXU FDUDFWÄULVHU OH QLYHDX GH FRQGLWLRQ SK\VLTXH HQ OLHQ DYHF OD VDQWÄ GDQV OD SRSXODWLRQ JÄQÄUDOH QRQ FRPSÄWLWLYH
customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

&KDSLWUH
COMMENT IDENTIFIER SES BESOINS ?

/oXWLOLWÄ GX SURƬO
4XDQG DX GÄEXW GHV DQQÄHV OoXQ GoHQWUH QRXV D SDUWLFLSÄ DYHF *HRUJHV
&D]RUOD » OoÄYDOXDWLRQ GoXQH ÄTXLSH GH IRRWEDOOHXUV SURIHVVLRQQHOV GH
OLJXH HW GH OoÄTXLSH GH )UDQFH GH UXJE\ » ;9 QRXV ÄWLRQV ORLQ GH QRXV
LPDJLQHU OHV UHWRPEÄHV HQ WHUPHV GH SUÄSDUDWLRQ SK\VLTXH LQGLYLGXDOLVÄH
GH FHWWH GÄPDUFKH H[SORUDWLYH
/HV SURJUDPPHV SK\VLTXHV ÄODERUÄV » OoLVVXH GH FHWWH SKDVH RQW SHUPLV
QRQ VHXOHPHQW GH GLPLQXHU FHUWDLQV DVSHFWV GH OD FKDUJH GoHQWUDÉQHPHQW
PDLV DXVVL DX[ DWKOÃWHV GH PLHX[ VH FRQQDÉWUH GH FRPSUHQGUH OD VSÄFLƬFLWÄ GX SRVWH TXoLOV RFFXSDLHQW GoÅWUH VHQVLELOLVÄV » OD QRWLRQ GH TXDOLWÄ GX
WUDYDLO HW SDV VHXOHPHQW » FHOOH GH TXDQWLWÄ TXoLOV UHQFRQWUDLHQW
8Q H[HPSOH GH SURƬO GH SRVWH WLUÄ GH FHV WUDYDX[ SUÄFXUVHXUV HVW GRQQÄ
FL GHVVRXV

7DLOOH

9LWHVVH

&DSDFLWÅ

Puissance

'ÅWHQWH

$Q DODFW PXVFXODLUH YHUWLFDOH

6RXSOHVVH

&DSDFLWÅ
DÅURELH

3 0 $

$WWDTXDQW
0LOLHX
'ÅI ODW
'HI FHQ

Figure 4 : Récapitulatif des capacités athlétiques et physiologiques requises par poste
>GoDSUÃV &D]RUOD HW *HRƪUH\ S @ 3OXV OD FDVH HVW UHPSOLH SOXV OH SDUDPÃWUH HVW
pertinent pour le poste. An. Alac = Anaérobie alactique ; muscul. = musculaire ; P.M.A.
= puissance maximale aérobie.

'HSXLV GH QRPEUHX[ FKHUFKHXUV HW HQWUDÉQHXUV VH VRQW SHQFKÄV VXU FHWWH
VSÄFLƬFLWÄ GHV SRVWHV SRXU WURXYHU GHV H[HUFLFHV PÄWKRGHV RXWLOV GoHQWUDÉQHPHQW TXL VRLHQW OHV SOXV DGDSWÄV » OD SURJUHVVLRQ GH FKDFXQ GDQV GH
PXOWLSOHV GLVFLSOLQHV VSRUWLYHV GRQW QRXV QH FLWRQV TXH TXHOTXHV H[HPSOHV


customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

47 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

*DUGLHQ

Autre aspect du suivi individuel
,O HVW SRVVLEOH GH FDUDFWÄULVHU OH SURƬO PÄWDEROLTXH GoXQ VXMHW QRWDPPHQW
GDQV OH SLOLHU QHXURSK\VLRORJLTXH GRQW QRXV DYRQV SDUOÄ HQ LQWURGXFWLRQ
3RXU FHOD RQ IHUD DSSHO » GHV PHVXUHV ELRORJLTXHV SOXV SRXVVÄHV FRPPH
OHV GRVDJHV KRUPRQDX[ OHV PDUTXHXUV GX VWUHVV FHOOXODLUH OHV GRVDJHV
GHV PÄWDEROLWHV ÄQHUJÄWLTXHV HWF &HOD VH SUDWLTXH GDYDQWDJH GDQV OH
FDGUH GoXQ VXLYL ELRORJLTXH HW UHSUÄVHQWH XQ FRÖW VRXYHQW ÄOHYÄ VXU OH ORQJ
WHUPH

48 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

'HSXLV Oo$JHQFH 0RQGLDOH $QWLGRSDJH $0$ D IDLW XQH UÄJOHPHQWDWLRQ SRXU HQFDGUHU FH VXLYL ELRORJLTXH HW SURSRVÄ FH TXH OoRQ DSSHOOH
OH SDVVHSRUW ELRORJLTXH /H 7ULEXQDO $UELWUDO GX 6SRUW 7$6 D UHFRQQX
VD YDOLGLWÄ MXULGLTXH HQ HW &H GRFXPHQW SHUPHW GH FRQVLJQHU
OHV GRQQÄHV UHFXHLOOLHV ORUV GHV SUÄOÃYHPHQWV VDQJXLQV HW XULQDLUHV ,O HVW
SUÄYX TXH FH SDVVHSRUW HQWUH HQ YLJXHXU HQ )UDQFH OH er MXLOOHW 1RXV
VRUWLULRQV GX FDGUH GH FHW RXYUDJH VL QRXV DOOLRQV SOXV ORLQ GDQV OH GÄWDLO
GH FHW RXWLO GH VXLYL QRXV OoÄYRTXRQV VLPSOHPHQW SRXU PRQWUHU FRPPH
OoÄYDOXDWLRQ SHXW ÄYROXHU GDQV VD FRPSOH[LWÄ HW GDQV VRQ DSSOLFDWLRQ DX
GRPDLQH VSRUWLI

customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

&KDSLWUH
COMMENT IDENTIFIER SES BESOINS ?

4 • La mise en place d’un processus d’évaluation

• 6oDVVXUHU GH OD SHUWLQHQFH GHV YDOHXUV PHVXUÄHV SDU UDSSRUW » OD GLVFLSOLQH
VSRUWLYH FRQVLGÄUÄH HW GRQF TXH OHV WHVWV UHWHQXV OH VRQW DXVVL
• 9ÄULƬHU TXH OHV WHVWV UÄSRQGHQW ELHQ » XQ SURWRFROH UHFRQQX FRPPH YDOLGH HW TXoLOV VRQW UÄDOLVDEOHV HQ WRXWH VÄFXULWÄ SRXU OH SUDWLTXDQW
• )DLUH SDVVHU OH WHVW GDQV GHV FRQGLWLRQV TXL VRLHQW OHV SOXV SURFKHV SRVVLEOH GHV FRQGLWLRQV FRPSÄWLWLYHV TXDQG FHOD HVW SRVVLEOH
• 0HWWUH HQ SODFH OHV FRQGLWLRQV GoXQH WUÃV ERQQH UHSURGXFWLELOLWÄ SRXU
ÅWUH VÖU TXH OoRQ SRXUUD FRPSDUHU OHV YDOHXUV GDQV OH WHPSV HW VoDVVXUHU
TXoXQH ÄYROXWLRQ HVW ELHQ GXH DX SURJUDPPH SK\VLTXH OXL PÅPH
• 1RPPHU XQ VXSHUYLVHXU SRXU OHV VHVVLRQV GoÄYDOXDWLRQV TXL YÄULƬHUD TXH
OHV SURWRFROHV VRQW VWULFWHPHQW UHVSHFWÄV TXH OH UHFXHLO GHV GRQQÄHV HVW
FRUUHFWHPHQW UÄDOLVÄ TXH OHV SHUVRQQHV RQW ÄWÄ FODLUHPHQW LQIRUPÄHV
VXU OHXUV GURLWV FI &1,/ SRXU OHV EDVHV GH GRQQÄHV
• 5ÄSÄWHU UÄJXOLÃUHPHQW OHV PHVXUHV » XQH FDGHQFH TXL VHUD IRQFWLRQ GH
OD QDWXUH GX SDUDPÃWUH PHVXUÄ GX QLYHDX GH FRQGLWLRQ SK\VLTXH HW GX
QLYHDX GoH[SHUWLVH GH OoDWKOÃWH GHV UHFRPPDQGDWLRQV ÄYHQWXHOOHV LVVXHV
GH FRQVHQVXV VFLHQWLƬTXHV FRQFHUQDQW FHWWH UÄJXODULWÄ
• %LHQ H[SOLTXHU OHV UÄVXOWDWV » OoDWKOÃWH HW OoHQWUDÉQHXU OHV FRQWH[WXDOLVHU
HQ IRQFWLRQ GX PRPHQW GH OD VDLVRQ GHV SÄULRGHV RX GHV HQMHX[ FRPSÄWLWLIV LPSRUWDQWV
customer
at 2017-08-17
638408
17:08:39 +0200
Nicolas638408
Bard <ytub_chidoran@hotmail.fr>

49 Ǟ LA BIBLE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

8QH IRLV FHOD DFTXLV LO HVW QÄDQPRLQV QÄFHVVDLUH GH PHWWUH HQ SODFH GHV
SURFHVVXV SHUPHWWDQW GH UÄSRQGUH DX[ REMHFWLIV SUHPLHUV GH OoÄYDOXDWLRQ
SRXU TXoHOOH QRXV VRLW XWLOH
'DQV OH FDGUH GoXQH SUDWLTXH FRPSÄWLWLYH LO HVW LQWÄUHVVDQW GoDYRLU GHV
PDUTXHXUV GH OD SHUIRUPDQFH HW XQ UHJDUG FULWLTXH VXU OoÄYROXWLRQ GHV
TXDOLWÄV SK\VLTXHV GX VXMHW DX FRXUV GoXQH SÄULRGH GoHQWUDÉQHPHQW GoXQH
VDLVRQ GoXQH FDUULÃUH
&HOD SDVVH SDU OD PLVH HQ SODFH GoXQ SURJUDPPH GoÄYDOXDWLRQ GRQW OoHƯFDFLWÄ HW OD TXDOLWÄ HQ IHURQW XQ RXWLO LQFRQWRXUQDEOH GoDLGH » OD GÄFLVLRQ
/HV UÃJOHV UHFRQQXHV FRPPH QÄFHVVDLUHV » OD PLVH QH SODFH GH FH SURFHVVXV VRQW OHV VXLYDQWHV
Télécharger le fichier (PDF)

reiss_la-bible-de-la-preparation-physique-1re-edition.pdf (PDF, 9.1 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


la bible de la preparation physique 1re edition
accord 2097209 1
accord 2097209 1
correction concours ue7a 2011
journal 14 fev 11
lca