10 ANDRO 2018.pdf


Aperçu du fichier PDF 10-andro-2018.pdf

Page 1 23464
Aperçu texte


10

ANDRO
FIARAHA-MIVAVAKA
10–20 Janoary 2018

NY MPISORONABE

TARI-DALANA HO AN’NYMPITARIKA

T

onga soa eto amin’ny Folo Andro Fiaraha-mivavaka! Nanao zavamahagaga maro Andriamanitra tamin’ny alalan’ny Prôgrama
Folo Andro Fiaraha-mivavaka, hatramin’ny niantombohan’izany
tamin’ny taona 2006, nisian’ny Ezaka Ranonorana Maneran-tany. Nitondra
fifohazana, fiovam-po, firehetam-po vaovao ho amin’ny asa fitoriana, ary
nanatsara ny fihavaozan’ny fifandraisana ny Fanahy Masina. Tsy isalasalana
fa ny vavaka tokoa no loharanon’ny fifohazana!

I

reto tari-dalana ireto dia natao mba hanampiana anao amin’ny mahampitarika anao. Ny fizaràna voalohany dia mahafaoka ireo lohahevitra
mifandray amin’ny Folo Andro Fiaraha-mivavaka taona 2018; ny
toko faharoa kosa dia mampiditra ireo teboka izay hanampy anao sy ireo
ao amin’ny vondrom-bavaka misy anao. Tsarovy fa tari-dalana fotsiny ihany
ireo. Aza misalasala manisy fanovana araka izay hitarihan’ny Fanahy Masina
anao.

M

andritra ny 10 andro Andro Fiaraha-mivavaka, 10-20 Janoary 2018,
dia tokony hanokana fotoana, adiny iray isan’andro, hiarahana
mivavaka ny vondrona misy anao: ka na izany amin’ny alalan’ny
fihaonana mivantana, na fifampiantsoana an-tariby. Ny andro fahiraika
ambin’ny folo, ny 20 Janoary dia mitontona Sabata. Izany andro izany dia
natao ho fankalazana izay nataon’Andriamanitra rehetra ho famaliana ny
firaisam-bavaka. Ny fanirianay dia ny hahafahan’ireo hevitra sy tolo-kevitra
manampy ny tarika madinika misy anao na ireo fianakaviamben’ny fiangonana
manao fanandramana lehibe mandritra ny Folo Andro Fiaraha-mivavaka.

R

aha hanomboka izao dia izao ianao dia manokàna fotoana
hamakiana ireo fijoroana ho vavolombelon’ireo izay efa nandray
anjara tamin’izany Folo Andro Fiaraha-mivavaka izany tamin’ny
taona 2017:

Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 2