10 ANDRO 2018.pdf


Aperçu du fichier PDF 10-andro-2018.pdf

Page 1 2 34564
Aperçu texte


10

ANDRO
FIARAHA-MIVAVAKA
10–20 Janoary 2018

S H A D R E C K fiangonanay ny Misiona
CHARUMBIRA
misy anay, rehefa tsy nanana
izany nandritra ny taona
“Misaotra indrindra! Nisy maro izahay. Miangavy
fifohazam-panahy
tao anareo aho hivavaka ho ahy
amin’ny Fiangonana misy sy ny fiangonana kely misy
anay, ary tsapanay fa nisy anay.”
firaisam-po teo anivon’ny
mambra izay nahitana DANNY MOONIE, DES
fizarazarana.
Hitanay BARRAS, ST. LUCIA
teo amin’ny Tempolin’ny
Lanitra i Kristy, ary ny “Nanomana fiara fitateramvavaka izay asandratray dia bahoaka ny fiangonana
mbola mitoetra eo Aminy misy anay ho an’ireo
mandrakariva. Ny firaisana mambran’ny
fiangonana
no tena nanamarika ny hanatrika ny Folo Andro
valim-bavaka
voarainay. F i a r a h a - m i v a v a k a .
Mbola maro ireo fijoroana Matetika ny mpamilin’ity
ho vavolombelona avy fiara ity no mitondra ireo
amin’ny isam-batan’olona mambra hanatrika ny
azoko hifampizaràna eto fivoriam-bavaka fanaonay
amin’ny fotoana manaraka.” isak’Alahady na Alarobia
alina, dia manatitra azy ireo
GWEN
PAKUA, indray izy amin’ny firavan’ny
SARAKOLOK
KIMBE, fotoana. Tamin’ny alina
WEST NEW BRITAIN voalohany dia nisy olona
PROVINCE, PNG
iray nanasa ilay mpamily
hijanona hanatrika ny
rehetra.
Dia
“Misaotra
indrindra fotoana
ny amin’ity Prôgrama nanaiky izy! Rehefa nody
mahafinaritra ity. Voafidy izy ny alin’iny dia nitantara
ho mpiara-miasa tamin’ny ny fanandramany tamin’ny
lehiben’ny
Ministeran’ny fofombadiny ary nentaniny
Vavaka aho. Natombokay ity farany hiaraka aminy
tamin’ny Sabata fifadian- hanatrika ny fivoriamkanina ny Prôgrama, ary ny bavaka manaraka. Tonga
ny
fotoana
Alarobia no nanombohan’ nanatrika
ny Folo Andro Fiaraha- manaraka izy roa kely
mivavaka. Azo lazaina ary tsy nanapaka intsony
Tamin’ny
fa maro ny mambra isan-kariva.
nanatrika izany. Ho valin’ny fiafaran’ny Folo Andro
dia
vavaka nasandratray dia Fiaraha-mivavaka
nanolotra Pasitora ho an’ny nozarain’izy roa tamin’ny

loholona
voalohany
ny amin’ny fanirian’izy
ireo hivady tsy hoe ela
sy hanaraka ny Tompo.
Miangavy anareo izahay
hitondra azy ireo amimbavaka. Ny alina tsirairay
nandritra ny fivoriambavaka dia fitahiana avokoa.
Narahinay ny tari-dalana
natao hovakina isan-kariva,
niampy ny lohahevitra iray
fanampiny. Novakinay ireo
fizaràna avy amin’ny Soratra
Masina,
nanomboka
tamin’ny fiainan’i Kristy,
dia ny fiaraha-misakafo
farany – ny nitsanganany
tamin’ny maty. Feno ny
Fanahy ny alina tsirairay.
Tamin’ny alina sasany dia
nahatratra
hatramin’ny
40 ny mpanatrika, ka ny
20 tamin’ireo dia vahiny
avy teny amin’ny fiarahamonina. Tsapanay ny
fanatrehan’Andriamanitra,
ary fantatro fa maro
ireo olona nivavaka ho
anay
nandritra
ireny
fotoana rehetra ireny.
Andriamanitra
anie
handrotsaka mandrakariva
ny Fanahiny eo amin’ny
Fiangonany.”
DORIS
JOHNSON,
RICHMOND, VIRGINIA,
USA
“Tena fitahiana tokoa
ny Folo Andro Fiarahamivavaka. Nandramanay

Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 3