10 ANDRO 2018.pdf


Aperçu du fichier PDF 10-andro-2018.pdf

Page 1...3 4 56764
Aperçu texte


10

ANDRO
FIARAHA-MIVAVAKA
10–20 Janoary 2018

Folo Andro Fiaraha-mivavaka
Nahoana isika no mianatra ny momba ny Fitafian’ny Mpisoronabe?
Ny zavatra rehetra nataon’Andriamanitra dia misy tanjona avokoa. Misy
dikany sy antom-pisiany avokoa ny tsipiriany rehetra. Ao anatin’izany
ny momba ny Fitafian’ny Mpisoronabe. Ao amin’ny Boky Patriarka sy
Mpaminany dia izao no vakintsika “Izay rehetra mikasika ny fitafiana sy ny
toetoetry ny mpisorona, dia tokony hampifoha ao an-tsain’ny mpanatrika ny
fahamasinan’Andriamanitra sy ny toetra ambony ananan’ny fanompoampivavahana atao aminy, ary ny fahadiovana takiany amin’ireo olona miseho
eo anatrehany.” (Patriarka sy Mpaminany, t. 355). Andeha hojerentsika akaiky
ireo karazana sary famantarana hita teny amin’ny fitafian’ny Mpisoronabe,
hahafahantsika manatsoaka lesona ho antsika miaina amin’izao taonjato
fahiraika amby roapolo izao.
Ireo takelaka mirakitra ny lohahevitra natao hodinihina isan’andro
Misy takelaka mirakitra lohahevitra nomanina isan’andro mandritra ny
folo andro. Ny takila voalohany dia manome toromarika ny amin’ny fomba
fandaminana ny fotoam-bavaka; ahitana ihany koa ireo soso-kevitra antombavaka manokana sy ireo hira azo hiraina miaraka amin’izany. Ny takila
faharoa dia misy ireo fianarana fanampiny, andalanteny avy amin’ny Baiboly
sy notsongaina avy tamin’ny asasoratr’i Ellen White izay mifandray amin’ny
lohahevitra. Ny toromarika avy aminay dia ny hanaovanareo dika mitovy ireo
takelaka misy ny lohahevitra mba hahafahan’ny mpandray anjara manaraka
akaiky ny Prôgrama mandritra ny fotoam-bavaka. Azo atao tsara ny manao
dika mitovy ny tahirin-kevitra manomboka amin’ny takila voalohany
hatramin’ny farany.
Ny fiangonana rehetra maneran-tany dia hiaraka hiombom-bavaka mahakasika
ny lohahevitra isan’andro. Hiaraka hiombom-bavaka amin’izy ireo amin’ny
alalan’ny famakiana ny Tenin’ny Soratra Masina, sy ireo andalan-teny
notsongaina, ary ireo antom-bavaka isaky ny lohahevitra. Na izany aza anefa,
aoka ianao tsy hihevitra fa voatery tsy maintsy hanaraka tanteraka ireo antombavaka naroso rehetra. Mety ho fanirianao ny hizarazara vondrona madinika,
ka hifampizara ireo antom-bavaka amin’ny vondrona tsirairay.
Ny sasany amin’ireo antom-bavaka dia misy fifandraisana amin’ny
fiangonana Advantista maneran-tany. Tena zava-dehibe tokoa ny miaramivavaka ho an’ny ankohonana misy ao amin’ny fiangonantsika. Kanefa
mety ho tianao ny hampifanaraka ny fotoam-bavakao arakaraka ny zava-misy
na hampiasa lohahevitra amin’ny ankapobeny raha misy vahiny avy amin’ny
Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 5