10 ANDRO 2018.pdf


Aperçu du fichier PDF 10-andro-2018.pdf

Page 1...4 5 67864
Aperçu texte


10

ANDRO
FIARAHA-MIVAVAKA
10–20 Janoary 2018

fiarahamonina ao anatin’ny vondrona misy anao. Eto amim-bavaka ny fomba
ahafahanao mandray tsara ireo vahiny sy ahatsapan’izy ireo fa tsy olon-kafa
izy ao anatin’izany.
Ireo andalan-teny avy ao amin’ny bokin’i Ellen White, maneho ny
fitafian’ny Mpisorona.
Misy toko sy andininy vitsivitsy avy ao amin’ny Baiboly ary andalan-teny
avy amin’ny asasoratr’i Ellen White amin’ny lohahevitra isan’andro. Ireny
dia manome fanazavana ireo singa isan-karazany hita eny amin’ny fitafian’ny
mpisorona. Manoso-kevitra izahay ny hamakianao izany miaraka amin’ny
vondrona misy anao. Azo atao amin’ny fanombohan’ny fotoam-bavaka izany,
mba hampivelarana ireo dingana ao amin’ny lohahevitra amin’io andro io, na
eny anelanelan’ny fotoam-bavaka.
Soso-kevitra ny amin’ny fomba hitsinjaràna ny fotoana
Ny fotoana laninao amin’ny fivavahana isaky ny andiam-bavaka dia mety
hiovaova, miankina amin’ny fomba fivavaky ny tsirairay. Izy ity dia sosokevitra ihany hahafahana mandrindra tsara ny fotoana:
- Fiarahabana/Fampidirana: 2-5 minitra
- Famakiana ny andalanteny avy amin’ny Soratra Masina sy andalanteny avy amin’ny asa soratr’i Ellen White: 3 minitra
- Fiderana an’Andriamanitra ao anatin’ny fotoam-bavaka: 10 minitra
- Fiaiken-keloka sy Fangatahana Hery hoenti-mandresy ny fahotana,
ao anatin’ny fotoam-bavaka: 3-5 minitra
- Fitarainana sy Vavaka fanelanelanana ao anatin’ny fotoam-bavaka:
30-35 minitra
- Fisaorana ao anatin’ny fotoam-bavaka: 10 minitra
Fanelanelanana atao ho an’olona fito
Toroy hevitra ny olona tsirairay hangataka amin’Andriamanitra,
hanomezany azy ireo olona fito hoentina amim-bavaka mandritra ny
10 andro fiaraha-mivavaka. Mety ho fianakaviana izany, namana,
mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, sns... Asao izy ireo hivavaka mba
hitarihan’ny Fanahy Masina ireo olona fito ireo ho eo amin’i Jesôsy.
Ny mambra ao amin’ny vondrona tsirairay koa dia tokony hangataka
amin’Andriamanitra mba hanehoany amin’izy ireo ny fomba hitondrana
ireo filàna manokana sy hanatràrana ireo olona fito voalaza tetsy ambony
mandritra ny 10 andro fiaraha-mivavaka.

Folo Andro Fiaraha-mivavaka - 6