نتائج الاختبار الكتابي زاكورة .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: نتائج الاختبار الكتابي زاكورة.pdf
Auteur: examenszagora

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par DPE Build 5656, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/01/2018 à 15:37, depuis l'adresse IP 41.143.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 25509 fois.
Taille du document: 15.2 Mo (17 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


r...~+ 1

+0

C
~
,gO
C ~ <II ego
.1\ !i:O~
C~ ""XXgHol
t\ :::OHCf\
oC",++of 1'\ gO~;;;:::.? oC 0001

+

C U.,.O

"-----.l

&Jt-S'fj ~~

':..2_

'.

• '...••s: ~~..-) .. +.....•..
~

.:."

~H

2018 J'tll:! &J9~~~

-J~
-..s.
• ..,..-,.....a..:;.

. .;! t;~f &fJ41 ~u.s:Jf
ù~~~<"~~IrJI'-J
..

** ~~,;.oua tai.. ~f~2tf
..
Ùb:i.A 'YI ~)~

~~1

4:~

1 ..:.G 4:ï-> 'YIfi.r

.-,.

~'YI

tU"

**

~1

Ü b:i.A 'YI ~.)

~1~.)

,:?~1
~4-~L...J1

20/01/2018

~l:JI.l.:I..4.l1
~• .J.J't:i
• •
,

~\.w\

J,;!-,"

3

196213

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:Jl.l.:1..4.ll~
• •
,
•.J.J't:i

t-'4-,J\

~

4

196361

~4-~L...J1

20/01/2018

~l:JI.l.:I..4.l1
~• .J.J't:i
• •
,

~,Jj\j

w'lA..!...
.

5

196758

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:Jl.l.:1..4.l1~
• •
,
• .J.J't:i

~\

~\y.\

6

196799

~4-~L...J1

20/01/2018

~l:JI.l.:I..4.lI~
• •
,
• .J.J't:i

~L>l\

~~

7

196934

~4-~L...J1

20/01/2018

~l:JI.l.:I..4.l1
~• .J.J't:i
• •
,

J\JA

8

197459

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:JI.l.:I..4.lI~
• •
,
• .J.J't:i

(,?~\.l,!\

~,j,i\

9

197519

~4-~L...J1

20/01/2018

~l:Jl.l.:1..4.ll~
• •
,
• .J.J't:i

~~\,J\

J\.H-

10

197539

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:Jl.l.:1..4.l1 ~

(,?,Jj;.l\

UIj

11

197563

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:Jl.l.:1..4.l1
~• .J.J't:i
• •
,

~

uyJ.i

13

197609

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:Jl.l.:1..4.ll~

,.".'t:i

JAü

JJ~

15

197682

~4-~L...J1

20/01/2018

~l:Jl.l.:1..4.ll~
• •
,
• .J.J't:i

~Ij

~

16

197689

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:Jl~l~
• •
,

• .J.J't:i

u,;....\.;

17

197729

~4-~L...J1

20/01/2018

~l:Jl~l~
• •
,

•.J.J't:i

4....ül\

~

18

197749

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:Jl~l~
• •
,

• .J.J't:i

•••.•
.;aJ\,J

19

197762

~4-~L...J1

20/01/2018

~l:JI~I~
• •
,

•.J.J't:i

.

20

197810

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:JI.l.:I..4.lI~
• •
,
•.J.J't:i

~,J

28

198654

~4-~L...J1

20/01/2018

~l:Jl.l.:1..4.ll~
• •
,
•.J.J't:i

(,?~

o~

29

198786

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:JI.l.:I..4.l1
~• .J.J't:i
• •
,

~P

~4--

31

198983

~4-~L...J1

20/01/2018

~l:Jl.l.:1..4.ll~
• •
,
•.J.J't:i

~\

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:JI.l.:I..4.l1
~•.J.J't:i
• •
,

(,?~

~j

40

200909

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:JI~I~
• •
,

~Ij

~

42

201027

~4-~L...J1

20/01/2018

~l:Jl.l.:1..4.ll~
• •
,
• .J.J't:i

44

201101

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:JI~I~
• •
,

~\y.\

48

201220

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:Jl.l.:1..4.l1~
• •
,
• .J.J't:i

.!1..,J~\

.)~\

49

201230

~4-~L...J1

20/01/2018

~l:JI~I~~t:i

~

~\';.fij

53

201456

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:JI.l.:I..4.l1
~• .J.J't:i
• •
,

~\..;.J\

55

201776

~4-~L...Jl

20/01/2018

~l:JI.l.:I..4.lI~
• •
,
• .J.J't:i

tl.Sj\

56

201821

·.
·.

,

,

.,.u. Ü:!i

(,?
JlA

,.".'t:i

~\' _

u-:

~
~I+JI

• .J.J't:i

~~\

•.J.J't:i

tl.Sj\

Page 1

u....,j,i

.l.>.J. .)

~

J.!jI.l\~

~\~

~

33

-,

199534

16~~/j
~.

t ~ . .),
~'
~

\.'~~~):i

.~~

,.'

"&4")

~.~.~'\.,...L..Jy
V.J~·

~~~,~.~/

"

.~

ës.:~1

l:',?-?~I

~~0/01/2018
20/01/2018

~\;jJ1

.::.G4-<->~jS'r

·.
~\;jJl
·.
~\;jJ1
·.

.."..~
~I
. ~.."..~
~1
. ~.."..~
~I•

~~~L..Jl

20/01/2018

u.~~L..J1

20/01/2018

~\;jJ1
• •

~~~L..Jl

20/01/2018

~\;jJl

~~~L..Jl

20/01/2018

u.~~L..J1

20/01/2018

~~~L..Jl

~I

.

~~

~

y\~i

y\~i

~

.."..~
..".
~ .~
..".

~Y

20/01/2018

~\;jJl

~I

~..,.;~

(...,;.):1.)\

~~~L..JI

20/01/2018

~\;jJ1

·.

~I

~

~

~~~L..Jl

20/01/2018

~\..:;J'~I~·~

20/01/2018

~~~L..JI

20/01/2018

~~~L..JI

20/01/2018

~~~L..Jl

20/01/2018

~~~L..Jl

20/01/2018

..".
~ .~
..".
..".
~ .~
..".
~ .~
..".
~ .~
..".

. L..\
c.r'"
.

~~~L..Jl

·. .
~\;jJ1
·. ~I.
~\..:;JI~I~·~
·. .
~\;jJ1
·. ~I.
~\;jJ1
·. ~1.
~\;jJl
·. ~I.

u.~~L..Jl

20/01/2018

~\;jJ1
• •

~-:J-l.~

~~~L..Jl

20/01/2018

~\..:;Jl~I~·~

~~~L..Jl

20/01/2018

~~~L..JI

20/01/2018

u.~~L..J1

20/01/2018

~~~L..Jl

20/01/2018

~~~L..Jl

~1


202002

~\~

59

202106

~

60

202181

61

202251

62

202420

64

202797

65

202803

66

202836

67

202858

~

68

202996

~

70

203077

72

203724

J\.a...

~\~
..l.oo.:...o

~)\
~\~

..l.lli.

~\~

~..l.l\

(,j~L.....

~~i

·. . ..".
~\..:;Jl~I~·~
·. . ..".
~\..:;J'~I~·~
·. . ..".

~\;jJ1

58

~\~

(,j.Jà~\

~

73

203734

~

~

74

204251

~.;,J\

~\~

76

205203

~\.;S)\

ü~

77

205211

(,jJu.....:.J\

~i

78

205312

uZ~.".\

~

79

205343

~L-.\

80

205420

~l!

82

205493

·. ~1.
~\..:;J,~,~.~
·. .

~

20/01/2018

~\;jJl
• •

~-:J-l.~

(,jfo..".J\

0-»-,

83

205603

u.~~L..J1

20/01/2018

~\;jJl

.."..~

C~..,..n..l::I

u......J:

84

205812

~~~L..Jl

20/01/2018

~\.>.1\

85

205813

~~~L..Jl

20/01/2018

J.!ja.l\~

91

206474

~~~L..Jl

20/01/2018

..l.oo.:...o

94

206566

~~~L..Jl

20/01/2018

~\..:;Jl~I~~~

97

206668

u.~~L..J1

20/01/2018
,

~\..:;JI~I~·~

~~~L..Jl

20/01/2018

u.~~L..Jl

20/01/2018

u.~~L..J1

20/01/2018

u.~~L..Jl

20/01/2018

~~~L..JI

20/01/2018

~~~L..JI

20/01/2018

~\..:;JI~I~~~

~~~L..JI

20/01/2018

~\;jJ1
• •

~~~L..Jl

20/01/2018

~\..:;Jl~I~·~

~I•

·. ~I.
~\..:;JI~I~·~
·. .
~\;jJl
·. ~I.
~\;jJ1
·. ~I.
·. .
~\..:;Jl~I~·~
·. .
~\..:;Jl~I~·~
·. .
~\;jJl
·. ~I.
~\..:;JI~I~·~
·. .
~\..:;Jl~I~·~
·. .

·.

~I•

.

.."..~
..".

~

~

.):14j\

.."..~

~I~.)
201851

...i\l.1l\

~-:J-l.~

Ù~~~.)

57

JJt-l\

~

·. ~I.
~\..:;Jl~I~·~
·. .
~\;jJ1
·. ~\.
.

~I

~
(,jJ~\

~

u......J:

..".
~ .~
..".
~ .~
..".

(,j~..::.,ù

"",L:J.
J~""
JL...:

..".
..".
..".
~ .~
..".
..".
..".

~\

J.!ja.l\~

100

207116

~.".

~\.Jl\ ~

102

207291

~

103

207398

0:;--04

105

207735

~

108

207977

~~

110

208236

~\

111

208321

..l.oo.:...o

116

209301

117

209463

J,t...,....

(,j.)t...:.."'i\

y\.).".
•••••
y!J\~\

(,j.,:.s
~-:J-l.~

~

..".

~\~
t'a

g eL

~\~

.)J.Jo'-"1

<,::: "?

~~I~I4.....·\.!j
••
.
.J-l

118

209497

~~I~I4.....·\.!j
••
.
.J-l

120

209854

20/01/2018

122

210236

.••.:.;....-

~~I
~~

~l.wll

20/01/2018

124

210404

~~

~l.wll

20/01/2018

125

210431

~~

~l.wll

20/01/2018

128

210945

~~

~l.wll

20/01/2018

130

211017

~~

~l.wll

20/01/2018

139

211727

~~

~l.wll

20/01/2018

141

211998

~~

~l.wll

20/01/2018

143

212421

~~

~l.wll

20/01/2018

146

212828

J1s)l1~ ~lill

20/01/2018

147

212842

JIJjJl ~ ~lill

20/01/2018

150

213370

J1JjJI ~ ~lill

20/01/2018

153

213854

JIJjJl ~ ~lill

20/01/2018

154

213903

J1JjJI ~ ~lill

20/01/2018

156

213987

J1JjJl ~ ~lill

20/01/2018

157

214012

J1JjJl ~ ~lill

20/01/2018

159

214102

JIJjJl ~ ~lill

20/01/2018

160

214133

J1JjJl ~ ~lill

20/01/2018

162

214279

JIJjJl ~ ~lill

20/01/2018

164

214424

JIJjJl ~ ~lill

20/01/2018

165

214574

J1JjJI ~ ~lill

20/01/2018

166

214672

JIJjJl ~ ~lill

20/01/2018

167

214810

J1JjJI ~ ~lill

20/01/2018

168

215591

J1JjJl ~ ~lill

20/01/2018

169

215671

J1JjJI~ ~lill

20/01/2018

172

215946

J1JjJl ~ ~lill

20/01/2018

175

216290

J1JjJl ~ ~lill

20/01/2018

177

216417

JIJjJl ~ ~lill

20/01/2018

178

216659

JIJjJl ~ ~lill

20/01/2018

179

216665

J1JjJl ~ ~lill

20/011l018

180

216676

JIJjJl ~ ~lill

20/01/2018

181

216695

J1JjJl ~

~lill

20/01/2018

183

216810

JIJjJl ~ ~lill

20/01/2018

184

216819

J1JjJl ~ ~lill

20/01/2018

187

217146

LJ.....

.lA:>. 1

.)

~1û;1

cj~

.• _~ '1

~I

~16:1

t-age

j

?'

L....:i..1


_._---

---

,~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
1
~

m
~

~
~

~
~
N

N
~
N

0
~
~

~
~
~

~
m

~
~

~
~

~
~
N

~
~
N

N
~
N

0
0
N

N
0
N

~
0
N

~
~

~
~

~
~

m
~

~
~
N

~
~
N

~
~
N

~
~
N

0
~
N

~
~
N

N
~
N

~
N

0
N
~
~
N

~
~
~
0
N
N

~

m
m

0
N
N

~

~
m

0
N
N

m
~
~

0
N
N

~
~
~

0
N
N

N

~
~

0
N
N

~

~
~

0
N
N

~

~
m

~
N
N

m
N
m

~
~
~

~
N
N

~
N
N

~
~
~

~
N
N

~

N
~
~
N
N

N
~
~
N
N

~

~
~
N
N
N
N

0
~
~
N
N
N

~
~
~
N
N
N

N
N
~
N
N
N

N
m
~
N
N
N

m
~

~
N
N
N

N
~
0
m
N
N

~

~
N
N
m
N
N

~
~
m
N
N

N
m
~
m
N
N

~
~
~
m
N
N

~

~
~
~
N
N

m
~
~
~
N
N

'0[
~
~
~

m

~

~
N

~

~
N

~

~
N

~

~
N

~

N
N

m

N
N

~

N
N

~

N
N

~
m

N

~
m

~
m

N

N

~
~

N

N

~

N

~

~

N

~

N

N

N

'.1

]

,

,~'

~

~

~

0

~

~

~

~

N

N

N

~

~

0

~

~

~

N

N

1, ~ J

")

~,

'!J

~,

N

~

~

N

~

0

N

N

~

m
~

~

N

~
~

N

<)

-1

::J~'

-

'.1

~,

J' { J l l ~,! J ~ 1: ~ J J

,

~

,~,]:-

l

,'~

L

A

'!).~,'

J ;.

1
~ ~ 3 :3 ~ ~

,1
"'!). ~'!>.
'~,

-;'!).

~

~"~

,-~'

1 ~, '; ~~~ ~1 0

~ ~ ;~,

~"

~

{

1. ~ .}

,

_
l,

1 ~,")-J,
k.I

~,

.;;

'!).

i,
.1 ~ 1- ~ l' ~
3 ~,
l ~~,::;
~" "
.a; :~ --9 '~,

,,'

'!).

'!).

-

.J'

,'!).

,

::1
~
..,

'!).

}~,

~

J'~,

~ l'

';1

~-

~

~

'J'

::J

\

-t-

'!).

s r.
~

,'!).

t

;J)~'

';1
'J,

KJ

~

]~'
:

~

~
,~

,

C

tl.O
t

n

.1

~

~

~'
,~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~,~

('

,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J'

~

1- 1- 1- 1- 1- 1- 111
- -

j

,.J' ,.J( ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J' ,.J( ,.J' ,.J'

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 111
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 3 B 3 3 3 3 3 3 B 3 3 3 3 3 B 3 B B B B B 3 3 3 B B B B B B B 3

~

1

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

,.J '

~

~

~r:,~l'

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

B NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB B NB NB NB NB NB NB
N
....•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•......•...

j' ~,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
N

,

0

-~~

<) .~.~:;..

~·A1:C./

0

0

0

0

0

000

.~ 0

0

0

0

0

0

~

~

N

N

N

N

N

0

N

0

N

0

0

0

0

0

0

0

0

000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

N

N

N

N

N

N

N

N

0

N

0

N

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

0

~

N

.•••••••••~

/. ~-/

'/

..., -"l'ilL
1 '.,:. "

,

IY~",

J~!~:~~I~~~
C}'=I;I'I>, '=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ~
'=l, ]- ]-]- ]-]-]-]- ]-]-]- ]-]_]_]_]_]_

!"\

~?r

~

,,",>
"<,(

If)f-

'"

.

.'../

,../

'../

,../

'../

'../

'../

,../

'../

,../

'../

'../

'../

,../

'../

,../

'../

'../

-

-

-

-

-

J'

J'

J'

J'

J'

J'

J'

J'

J'

J'

J'

J'

J'

J'

J'

J'

,-I~,~,~,~,~,~.~,~.~.~.~.~.~,~.~.~.~.~.,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~

~~~
'.
\

,

.
z-

y ~

-

J

J

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

1

j.

1

j.

1

j.

1

j.

1

j.

1

j.

1

j.

1

j.

1

j.

1

j.

1

j.

1

j.

1

j.

1

j.

1

j.

1

j.

.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1

&"1';J-;---

~bM~~Jb
.z»:
{~ ~/'j~j ,)\-l~1

d.:~1 ..:..G4-:ï->~jS'r

f'"""~

~I

übM~~J

~I~J

~o

I~'~~/

~:#/01/2018

X~""'~~I.J.

~

"'~"""Y V21/01/2018

~l::..l\~\A....t:;
, ,


,'.j-J

~l::..lI~IA...·t:;
, ,


,.J.J

Ù),A.•

y'ja.ll~

~j:J1

287

225276

l'L......I

288

225280

~~~I....JI

21/01/2018

~l::..lI~\A...·t:;
, ,


,.J.J

(,j.;,;àil

~

295

225419

~~~I....JI

21/01/2018

~l::..l\~\A....t:;
, ,


,'.j-J

'L.l\
.J.

J~

296

225630

~~~I....JI

21/01/2018

~l::..lI~\A...·t:;
, ,


,.J.J

Ù!'-"4

297

225699

~~~I....JI

21/01/2018

~l::..lI~\A...·t:;
, ,


,.J.J

.l.4.:o..o

298

225746

~~~I....JI

21/01/2018

~l::..l\~\A....t:;

~

299

226026

~~~I....J\

21/01/2018

~~

300

226189

~~~I....J\

~

302

226361

309

227217

310

227339

1"4-31

312

227544

~

313

227561

.l.4.:o..o

314

227607

~

315

227655

<\.l)'1~

319

228036

J:AJj

320

228168

.

~\Jjll
u.....J:!~ ..:.:\

~

~'u\\

~l::..l\~\A....t:;
, ,


,'.j-J

J."lll

21/01/2018

~l::..lI~\A...·t:;
, ,


,.J.J

JL...J\

~~~I....J\

21/01/2018

~l::..lI~\A...·t:;
, ,


,.J.J

~.fo'

~~~I....JI

21/01/2018

~\.:i.J\~\A....t:;
, ,


,.J.J

~

~~~I....JI

21/01/2018

~\.:i.JI~\A...·t:;
, ,


,.J.J

~~~I....JI

21/01/2018

~l::..l\~\A....t:;
, ,


,'.j-J

(,j."ll\~

~~~I....JI

21/01/2018

~l::..l\~\A....t:;
, ,


,.J.J

~jl\

~~~I....JI

21/01/2018

~l::..l\~\A....t:;
, ,


,.J.J

(,jfo.",.J1

~~~I....JI

21/01/2018

~\.:i.JI~\A...·t:;
, ,


,.J.J

·L.l1
.J.

~~~I....JI

21/01/2018

~\.:i.JI~\A...·t:;
, ,


,'.j-J

~~~I....JI

21/01/2018

~\.:i.JI~IA...·t:;
, ,


,.J.J

(,jJ~1

~I..):'I

321

228197

~~~I....JI

21/01/2018

~\.:i.J\~\A....t:;
, ,


,.J.J

~4l

~

323

228368

~~~I....J\

21/01/2018

~\.:i.J\~\A....t:;
, ,


,.J.J

~fo

326

228469

~~~I....J\

21/01/2018

~\.:i.J\~\A....t:;
, ,


,.J.J

J,i!W;

~~

328

228517

~~~I....JI

21/01/2018

~\.:i.J\~\A....t:;
, ,


,.J.J

.):!J:I

~I

329

228536

~~~I....J\

21/01/2018

~\.:i.J\~\A....t:;
, ,


,.J.J

~.J:I

~~

332

228647

~~~I....J\

21/01/2018

~\.:i.J\~\A....t:;
, ,


,.J.J

~4-.l.!1

J\..a\

339

229298

~~~I....J\

21/01/2018

~l::..l\~\A....t:;
, ,


,.J.J

~,,:,:Î

341

229588

~~~I....J\

21/01/2018

~l::..l\~\A....t:;
, ,


,.J.J

(,r"~

J\..al

342

229643

~~~I....J\

21/01/2018

~l::..lI~\A...·t:;
, ,


,.J.J

~.J~

~."....

344

229805

~~~I....J\

21/01/2018

~l::..l\~\A....t:;
, ,


,.J.J

(,j~1

~Ij

345

229830

~~~I....J\

21/01/2018

~l::..l\~\A....t:;
, ,


,'.j-J

Ù!'-"4

346

229895

~~~I....J\

21/01/?'018

~l::..l\~\A....t:;
, ,


,.J.J

~~I

347

229932

~~~I....J\

21/01/2018

~l::..l\~\A....t:;

349

230110

~~~I....J\

21/01/2018

~\.:i.J\~\4..:~t:;

350

230253

~~~I....J\

21/01/2018

~\.:i.J\~IA...·t:;
, ,


,'.j-J

~

~

354

230463

~~~I....J\

21/01/2018

~\.:i.J\~\A....t:;
, ,


,'.j-J

(,jJI~

~L......I

356

230591

~~~I....J\

21/01/2018

~\.:i.J\~\A....t:;
, ,


,.J.J

~4

~

357

230622

~~~I....J\

21/01/2018

~\.:i.J\~IA...·t:;
, ,


,.J.J

(,jJ~

JW

362

231198

"

"

.

~

l'':!fl\~
~\~

~L...l\,,:,:\

JJIJ

..:.:Î

(,j~

~~I,,:,:\
1"1..>.':'

l'~

4..5..):'1

~

(,jJ~1

l'a g e o

JI-p'J~

4.~)j*I~~

!'t-:-; A

û6.~..ù1 &;l:i

~\~~

J

\'

1. ~

~

\ ~ ~~

.:fi

Jj-:t..Jt1

,:J'

'~

~~~(j
'-"

'.,'., -:-:..
~.~
..•

:-.N,/

~

,:?.,..wJl

<l:.,..wJl .:..1).~:i'>
b1yS'
r

.4; 1

>T'PI/01/2018

'/21/01/2018

:....-(.

·.
~i.;jJI~I~'t:i
·.

.-'"
.-'"

~i.;jJI~I~'t:i
,

,

21/01/2018

~i.;jJI~I~'t:i
• •
,

:.J.l

~~~L...JI

21/01/2018

·.
~i.;jJI~I~'t:i
·.
~\:JI~I~
·.
~\:JI~I~
·.
~\:JI~I~
·.
~\:JI~I~
·.
~i.;jJI~I~'t:i
·.
~\:JI~I~
·.
~\:JI~I~
·.

.-'"'t:i
.-'"
.-'"'t:i
.-'"'t:i
.-'"'t:i
.-'"'t:i
.-'"
.-'"'t:i
.-'"'t:i
.-'"
.-'"
.-'"
.-'"
.-'"'t:i

~~~L...JI

21/01/2018
21/01/2018

~~~L...JI

21/01/2018

~~~L...JI

21/01/2018

~~~L...JI

21/01/2018

~~~L...JI

21/01/2018

~~~L...JI
~~~L...JI
~~~L...JI
~~~L...JI
~~~L...JI
~~~L...Jl
~~~L...JI

21/01/2018
21/01/2018

~\:JI~I~

,

,

,

,

,

,

,

,

,

·.

21/01/2018

~i.;jJI~I~'t:i

21/01/2018

·.
~i.;jJI~I~'t:i
·.
~i.;jJI~I~'t:i
·.
~\:JI~I~
·.

21/01/2018
21/01/2018
21/01/~018

~~~L...Jl

21/01/2018

~~~L...JI

21/01/2018

~~~L...Jl

û~b1

~1

~.)

~1~)

~

~~",",":, •.•.••.•
I

~~~L...JI

~b1

,

~i.;jJI~I~'t:i
,

,

,

,

..
~\:Jl~l~
·.

~\:JI~I~

,

,

·.

,

..

,

~\:JI~I~

~~~L...JI

21/01/2018

~i.;jJI~I~'t:i
• •
,

:.J.l

~~~L...Jl

21/01/2018

·.
~\:JI~I~
·.

.-'"'t:i
.-'"'t:i
.-'"'t:i
.-'"'t:i

~~~I

21/01/2018

JljjJl

~~~I

21/01/2018

~\:JI~I~

JljjJl

~~~1

21/01/2018

~\:Jl~l~

JljjJl

~~~I

21/01/2018

~i.;jJI~I~'t:i
• •
,

:.J.l

JljjJl

~~~I

21/01/2018

JljjJl

~~~1

21/01/2018

JljjJl

~~~I

21/01/2018

JljjJl

~~~1

21/01/2018

JljjJl

~~~I

21/01/2018

·.
~\:JI~I~
·.
~\:JI~I~
·.
~\:Jl~l~
·.
~\:Jl~l~
·.

.-'"
.-'"'t:i
.-'"'t:i
.-'"'t:i
.-'"'t:i

JljjJl

~~~1

21/01/2018

~\:JI~I~

JljjJl

~~~I

21/01/2018

~\:Jl~l~

JljjJl

~~~1

21/01/2018

~\:JI~I~

JljjJl

~~~I

21/01/2018

~i.;jJl~I~'t:i

·.

,

~i.;jJI~I~'t:i
,

,

,

,

,

..

,

..

,

·.

,

·.

,

233249

380

233271

381

233339

~.JI~

387

233758

($~

N~

389

233795

"""..;aJ1

ô~

391

233927

~I

~

394

234012

l't!J

395

234172

c.J:!.41

~I~
t.bt!

~j
($j.?-"I

~.;,JI
($JI~

~~

398

234273

~

~IJ:'I

399

234528

401

234677

~

405

234793

.11~

407

235056

~

409

235328

~~

410

235357

~

413

235672

0:1-4

415

236045

417

236126

~-J:

418

236220

~

423

236996

~-"""

425

237140

ù,;.b.\ll~

428

237411

~

~

431

237595

&:.)J

.l.II'
.)

.

434

238119

~IJ:'I

441

238868

wt...1

443

239282

):y

446

239803

~-"""

447

239823

l'~

448

239824

~.JA

451

240013

r-~I(~

455

240765

461

242037

~.JI~

471

243007

~

473

243100

~

475

243160

($.AJI

~

•i

~J

~IJjll

~u..
'~
u

-J:

~4.J1

.~'t:i

JljjJl

,

379

C'":!~

21/01/2018

·.

~Y"

~

.-'"'t:i
.-'"'t:i

~~~L...JI

,

231653

~.;....JI

~\:JI~I~

,

366

.~'t:i

21/01/2018

~\:JI~I~

l..!..l.
r-

",",fo.jll

.)JI
y\jll C...;;!
r-'.fi'

~
($$.L....JI
Us.i.ll
(j"Li.,.t..

ôJ,lJ
'~I
(;.
~

.~'t:i
.~'t:i

ü,il

':'fo
~.;,JI

.-'"'t:i
.-'"

($.)~"il

~
t'a

g eo

0:~ly~

~.JA

l'Iy\jll

t.bt!

!~"")rr~
?fifr
~.~~.
~,u

'f _-.i\

l''f
\r~~~:jJl'
~ ~~

(

cY)'

;J'

.J;

~.)~

.s~1
-

f/n/01/2018

~~1

.:.G4-:ï>~jS'r

f-'"'~

~\.:.JI~I4...'~
• •
,
• .J-J

J.,ll1

ù~~~.)

~1

~

~1~.)

479

243413

480

243551

484

243857

485

243860

~"':*~~
"<.....:~~~

21/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

• .J-J

fo..;.:

Jlsjll ~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

• .J-J

Ù:!.,;.S

JIJ.jll ~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

• .J-J

~~1

&,jll

~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

• .J-J

yl~\

J1JJ

486

243877

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

• .J-J

~.;.:

l'l!J

487

243920

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

•.J-J

U:i-ol

Jljâ

488

243936

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

• .J-J

~.;.:

l'l!J

489

244065

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

• .J-J

~1

Œ4Jl~

491

244211

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

• .J-J

l:~Jl

~~

494

244366

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

.;.j-J

J,!.)

u....~

497

244642

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

• .J-J

~~1

~

500

245041

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

.;.j-J

JJ.l.o.Q\.:

~.;t.;..1

501

245119

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

• .J-J

u1..1.;.:

.11~

502

245145

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

• .J-J

4J....;.:

~

505

245719

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

• .J-J

~1

~~

506

245765

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

• .J-J

c.$J'J~1

JlA....

507

245775

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

• .J-J

.,...IJ.;.:Jl

o~

509

246163

JIJjll ~ ~lill

21/01/~018

~\.:.JI~I4...·~
• •

•.J-J

c.$Jl5.i>

~J~

510

246182

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

• .J-J

J.\SJ\

J~\

512

246576

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

•.J-J

~.l.o.Q

~.

516

247208

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...'~
• •

• .J-J

.;J,!.,!

519

247751

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

• .J-J

i"'J-:

~

521

247866

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

• .J-J

~l...:Ill

~

524

248048

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

• .J-J

~

531

248521

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

• .J-J

c.$.;lJ.j.o

~

532

248672

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

• .J-J

~1

~l!

536

248942

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

•.J-J

~

537

248964

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

•.J-J

~l!

541

249442

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

• .J-J

c.$pl

y~\

544

249705

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

• .J-J

~

~

545

249721

JIJjll ~ ~lill

21/01/2018

~\.:.JI~I4...'~
• •

• .J-J

~j4

546

249813

u.~~L...J1

22/01tZ018

~l.:iJI~I4...·~
• •

• .J-J

o~

547

249846

u.~~L...JI

22/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

• .J-J

~

~

548

249952

u.~~L...JI

22/01/2018

~\.:.JI~I4...·~
• •

• .J-J

~1

i"~1.

553

250121

u.~~L...JI

22/01/2018

~l.:iJI~I4...·~
• •

• .J-J

~I

555

250191

~

.;

.ll\..i.yl\.Wl':':1

~.;.:J
.l4..:oo.1
':':1

c.$#I~~1
t'a g e /

u~)I~
~l!

y.:~.;.:~

V"

~1J:'1

.'.' ~~ h~y' fi 22/01/2018

\~~..; .~..~~-r:JJY 22/01/2018
"-

.7

..
.
~\.:ijI~I~·t:i
....
~\.:ijI~I~·t:i
....
~\.:ijI~I~·t:i
.

..)'

557

250340

..)'

562

250733

..)'

568

250999

~~~L...JI

22/01/2018

~~

~L...JI

22/01/2018

576

251445

~~

~L...JI

22/01/2018

577

251450

~~

~L...JI

22/01/2018

580

251718

~~

~L...JI

22/01/2018

583

251986

~~

~L...JI

22/01/2018

584

252042

~~

~L...JI

22/01/2018

585

252058

~~

~L...JI

22/01/2018

586

252216

~~

~L...JI

22/01/2018

587

252363

~~

~L...JI

22/01/2018

588

252432

~~

~L...JI

22/01/2018

589

252577

~~

~L...JI

22/01/2018

590

252652

~~

~L...JI

22/01/2018

591

252664

~~

~L...JI

22/01/2018

592

252748

~~

~L...JI

22/01/2018

593

252754

~~

~L...JI

22/01/2018

597

253077

~~

~L...JI

22/01/2018

601

253369

~~

~L...JI

22/01/2018

602

253583

~~

~L...JI.

22/01/?'018

605

254586

~~

~L...JI

22/01/2018

606

254956

~~

~L...JI

22/01/2018

607

255140

~~

~L...JI

22/01/2018

608

255228

~~

~L...JI

22/01/2018

609

255255

~~

~L...JI

22/01/2018

610

255399

~~

~L...JI

22/01/2018

613

255591

~~

~L...JI

22/01/2018

615

255750

~~

~L...JI

22/01/2018

632

257554

~~

~L...JI

22/01/2018

635

257928

~~

~L...JI

22/01/2018

636

258022

~~

~L...JI

22/01/2018

638

258411

~~

~L...JI

22/01/2018

640

258607

~~

~L...JI

22/01/2018

641

258665

~~

~L...JI

22/01/2018

647

259036

~~

~L...JI

22/01/2018

648

259073

w·t.....l.

~1

.l.Il·

.J

J~I~1

~1

l'age

I:S

--

~'{:N~;ç~ r-,

I~"k:l..o'(1"~.)\.j

h;u

1

~WI

1-'

t C') -~

1 ~:

1-

1

~

~~~..:.J\WÎI-""
"-

"

~~~t....J1

/'

V22/01/2018

22/01/2018

~~~t....J1

22/01/2018

~~~t....J1

22/01/2018

~~~t....J1

22/01/~018

- - ~l
~l:i.ll~l~'t.:;
-~l:iJ1
- - ~l
~l:iJ1

"

,

"

-~l:iJ1
-~l:iJ1
-~l:iJ1
-~l:iJ1
-~l:iJ1

~I
,

~l
"

~I
"

~I
,

~I
"

-~"t.:;
-~
~ "t.:;
-~
~ 't.:;
-~
~ "t.:;
-~
~ 't.:;
-~
~ 't.:;
-~
~ "t.:;
-~
~

~~~t....J1

22/01/2018

~l:iJ1

~I

~~t.:;

~~~t....J1

22/01/2018

-~l:i.ll~l~"t.:;
-~l:i.lI~I~'t.:;
-~l:i.lI~I~"t.:;
-~l:i.ll~l~'t.:;
-~l:iJ1
- - ~l
~l:iJ1
- - ~I
~l:iJ1
- - ~l

-~
-~
-~

~~~t....J1

22/01/2018

~~~t....J1

22/01/2018

~~~t....J1

22/01/2018

~~~t....J1

22/01/2018

~~~t....J1

22/01/2018

~~~t....J1

22/01/2018

~~~t....J1

22/01/2018

~~~t....J1
~~~t....J1
~~~t....J1

22/01/2018

~~~t....J1

22/01/2018
22/01/2018

~~~t....J1
~~~t....J1

&jjll

~

--

"

~l:iJ1

,

,

,

"

22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018

--

~l:iJ1

L:.l
~I~I

260053

(,f"'ly,ll

~

658

260330

l.$..J.j.J-:

~

660

260663

'-i.Jt...:...."'i1

t..S.JJA

661

260719

~~I

~_

.J

664

261064

.JJ4 "::";1

.l.4.:Io.A

668

261807

(,f"'~

J1J.J

669

261871

~

676

262932

u'i~

677

263034

rr.-) "::";1

~

.l.4.:Io.A

679

263297

"ü.....

681

263311

t..S~

682

263732

ô~

685

264008

686

264026

~

~"::";I

Jfo..

~I..>.'I

'-i#l
~I

.l.4.:Io.A

687

264118

ÔJ~.J-:

.l.4.:Io.A

688

264125

'Ul"
Co)
, •

.:l.J~

690

264323

692

264654

.J-:

~
<,r..JI-!1

~I'
• .J

693

264862

-~
-~

~4

ô~

696

265330

'-iy.::aüll

"l!.J

700

265585

~I~

703

266103

~

704

266165

"ü....:..

706

266368

<,r.1.w.SJ

l''l+-

708

266419

'-i#1

.l.4.:Io.A

709

266529

~JA

711

266583

~

713

266705

~I~

715

266784

716

266895

717

267037

718

267078

~

"t.:;

~

~I
'-i.JI~1
~üa.l

't.:;

'-i.J~1

-~

I.$.JI~I

-~

'-i.Ju, .1l1

~

,

"

~

u~.}I~

.~

-~
~

ô.J:!J.J-:

-~

"

259703

657

"

- - ~I
~l:iJ1
- - ~l
~l:i.lI~I~"t.:;
-~l:i.ll~l~"t.:;
-~l:iJ1
- - ~I
~l:iJ1

656

~I

"

,

ôy.::aü

'-ijL..l.J

-~"t.:;
~ "t.:;
-~
~ 't.:;
-~
~ "t.:;
-~

~I

259302

U".J-:.?-i

"

,

650

-~
~ "t.:;
-~
~ 't.:;
-~
~ 't.:;
-~
-~
~ "t.:;
-~
~ "t.:;
-~
~ "t.:;
-~
-~

"

~I

u~

263094

"

~l

259244

678

"

~I

649

.l.4.:Io.A

"

--

ô.JL....

~~

U~.JA

"

-~l:iJ1
-~l:iJ1
--

22/01/2018

~lill

"

22/01/2018

22/01/2018

~~~t....J1

,

~l:i.ll~l~"t.:;

22/01/2018

~~~t....J1

"

22/01/2018

~~~t....J1

~~~t....J1

,

~l:iJ1

22/01/2018

~~~t....J1

~I~.)

-~

"

22/01/2018

~~~t....J1

~~~t....J1

,

- - ~l
~l:iJ1
- - ~I
~l:iJ1
- - ~l
~l:i.lI~I~'t.:;
-~l:i.ll~l~"t.:;
-~l:i.lI~I~'t.:;
-~l:i.ll~l~"t.:;
--

~~~t....J1

~~~t....J1

"

22/01/2018

22/01/2018

~~~t....J1

"

~l:i.lI~I~'t.:;

22/01/2018

~~~t....J1

~l:i.ll~l~"t.:;

22/01/2018

22/01/2018

~~~t....J1

~.)

-

22/01/2018

~~~t....J1

Ùk:l..o'(1

~I

J ."1"')

22/01/2018

~~~t....J1

~'(1

~~I

\~~i;..d.Jr"
~.tj/01/2018
/
"

a.:~1 ~ I)+ï> '(1jS'.r

.J).J-:
l.$.l:!jJ:>!1

't.:;

~l:i.ll~l~~t.:;

'-i.l:!...H-1

l'a g e s

JlA....
l''~I~
t..S~

ùbMYl ~.)t

.:\...,\
~-l..0~~
.J ~

~

\

\:~\;\, oq

~~I

.:.G4:ï>YljS'r

f-"'Yl

~~I

:;:

~I

ùbMYl ~.)

~I~)

-

V;j, ~.~\!:ly ~)22/01/2018

~Wl~I~'\.!j
••
,

-:.J-l

Jr~~~

22/01/2018

~t:Jl~l~
••

J1J.jll .la..:I ~Wl

22/01/2018

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

(.j.A>.;,Jl

~

721

267340

'\.!j
•.J-l

.;S.a.:.l.ll

~1~

723

267726

~Wl~I~'\.!j
••
,

•.J-l

(.j..,I.llÙl

Ut!

724

267762

22/01/2018

~t:Jl~l~
••

,

'\.!j
•.J-l

üj..,.)

r-=JA

725

267807

Jl.Jjll .la..:I ~WI

22/01/2018

~t:JI~I~
••

,

'\.!j
•.J-l

~.;p.J

~

731

268298

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~t:JI~I~
••
.'

'\.!j
•.J-l

~1

732

268343

JI.Jjll .la..:I ~WI

22/01/2018

~t:Jl~l~
••

,

'\.!j
•.J-l

J4

739

269006

JI.Jjll .la..:I ~WI

22/01/2018

~t:JI~I~
••

,

'\.!j
•.J-l

.,,4+:Jl

~

742

269643

JI.Jjll .la..:I ~WI

22/01/2018

~t:JI~I~
••

,

'\.!j
•.J-l

L.:.l.;

~

743

269784

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~t:JI~I~
••

,

'\.!j
•.J-l

(.jJl.Ii,Jl

745

270215

,

ül.Sy..J:'
,l..u.\

Ü:!\

(,?"""

.l..o.w:I.ll~

1

Jl.Jjll .la..:I ~WI

22/01/2018

~WI~I~'\.!j
••
,

•.J-l

~~

~

746

270216

JI.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~Wl~I~'\.!j
••
,

•.J-l

..1.1.) L.:.l

.

~

749

270663

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~Wl~I~'\.!j
••
,

•.J-l

J4

~

752

270798

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~Wl~I~'\.!j
••
,

•.J-l

~j

753

270862

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~WI~I~'\.!j
••
,

•.J-l

,l..u.\

756

271439

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~Wl~I~'\.!j
••
,

•.J-l

."w.....

757

271646

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~t:Jl~l~
••

,

'\.!j
•.J-l

o~

760

271937

Jl.Jjll .la..:I ~WI

22/01/2018

~t:Jl~l~
••

,

'\.!j
•.J-l

~Wl

~

761

272461

Jl.Jjll .la..:I ~WI

22/01/2018

~t:Jl~l~
••

,

'\.!j
•.J-l

~

.l.lli.

764

272742

Jl.Jjll .la..:I ~WI

22/01/2018

~Wl~I~'\.!j
••
,

•.J-l

~~Ü:!1

.l,i.)

766

273026

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~Wl~I~'\.!j
••
,

•.J-l

ü.J~

~

768

273368

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~t:JI~I~
••

,

'\.!j
•.J-l

~l!.;l1

~

769

273847

JI.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~t:Jl~l~
••

,

'\.!j
•.J-l

.l,ilj Ü:!I

f":!"'")I~

770

274027

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~WI~I~'\.!j
••
,

•.J-l

~\&..l,il

~1

771

274394

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~t:Jl~l~
••

'\.!j
•.J-l

(.j.)l..Ail

r~\

774

274617

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~Wl~I~'\.!j
••
,

•.J-l

~

r-=ftll~

776

275224

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~Wl~I~'\.!j
••
,

•.J-l

~..,.)J

;w.;\&.

779

275553

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~WI~I~'\.!j
••
,

•.J-l

~~

~

786

276130

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~Wl~I~'\.!j
••
,

•.J-l

J,..-..l1

~\

795

276570

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~Wl~I~'\.!j
••
,

•.J-l

~~1

~

799

276748

Jl.Jjll .la..:I ~WI

22/01/2018

~Wl~I~'\.!j
••
,

•.J-l

r~1

~

805

277121

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~t:Jl~l~
••

'\.!j
•.J-l

(.j.;lll~

;w.;\&.

810

277542

JI.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~Wl~I~'\.!j
••
,

•.J-l

~

f":!"'")I~

816

278028

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~WI~I~'\.!j
••
,

•.J-l

~1

819

278075

Jl.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~t:Jl~l~
••

'\.!j
•.J-l

r~

821

278311

JI.Jjll .la..:I ~Wl

22/01/2018

~Wl~I~'\.!j
••
,

J~

823

278455

1

,

,

,

•.J-l

.,.bW'...i.ll
~~1
yl~\
~

~Ü:!1

\

,

Ü:!1

.J:'

(.j.J'i~1
~~1
I"'a g e .lU

JJ~I~

I~

831

279672

J\AI

832

279692

22/01/2018

836

280115

22/01/2018

844

281296

22/01/2018

850

282137

853

282714

22/01/2018

862

283581

22/01/2018

864

283828

23/01/2018

865

283974

23/01/2018

866

284427

23/01/2018

871

284964

23/01/2018

875

285523

23/01/2018

877

285626

23/01/2018

878

285715

23/01/2018

882

286104

23/01/2018

885

286209

23/01/2018

889

286825

23/01/2018

890

286939

23/01/2018

901

288712

23/01/2018

905

289256

909

289632

23/01/2018

914

290425

23/01/2018

917

291080

23/01/2018

920

291178

23/01/2018

921

291252

924

291402

925

291472

23/01/2018

929

291643

23/01/2018

932

291885

23/01/2018

935

292151

23/01/2018

937

292252

23/01/2018

938

292358

23/01/2018

939

292430

23/01/2018

942

292799

947

293010

948

293050

'"" . .;:;-- _ / ~,'5V

~.

~_ ',~' 22/01/2018

22/01/2018

~I

23/01/2018

~I

23/01/2018

~I

23/01/2018

~I

Ul.1.l1

23/01/2018

J~I

23/01/2018
t'age

.1.1

I~
{ ~~~;\..
'/

":::- ..•.

d

'kM~'
~
~~~I

/.

/'

,

,,'"

'~~~~~I'"

\/~'

":)

l.:i
~J

~~I

~G4-4->~jS'.r

ùkM~~J

~I

f'"""~

~I~J

1

'::;P/01/2018
~-)i

~l:J1
, ,

~I~

.

,..".. '~

~I)I

~~

955

293337

.
.

,.."..'~

r,j~

~

959

293731

,..".. '~

r,j.)JüJl

~I~

968

294938

.

,.."..

~IJ-",

wL...:..)I~

969

295119

.

,.."..'~

.).1..l.:>.A

~

970

295186

~.I:'J

J.l\.i.

971

295216

w1..'-'!

~fo

972

295334

V23/01/2018
"'-'"W ,:::p:i*~......

~l:JI~I~
' ,

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:JI~I~
, ,

~~~L....JI

23/01/2018

~l:i.JI~I~·~
, ,

~~~L....JI

23/01/2018

~l:JI~I~
,,

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:i.JI~I~·~
, ,
.'

~~~L....JI

23/01/2018

~l:Jl
, ,

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:JI~I~
, ,

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:Jl
, ,

~~~L....JI

23/01/2018

~l:JI~I~
, ,

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:Jl
,,

~~~L....JI

23/01/2018

~l:Jl
, ,

~I~

~~~L....Jl

23/01/2018

l.:..~~L....Jl

23/01/2018

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:i.Jl~I~·~
, ,

~~~L....Jl

23/01/2018

~~~L....Jl

ri'

,.."..

~I~

.

,.."..'~

.

,.."...~

~)I

~.1i.

974

295372

~I~

.

,..".. '~

r,jjL.IJ

~

977

295627

.

,.."...~

~

978

295711

~I~

.

,..".. '~

I.?u~

1":!jS.l1~

980

295871

.

,.."...~

~Li

~.)..,..

994

297501

~l:i.Jl~I~·~
, ,

.

,.."..

997

297796

~l:i.JI~I~·~
,,

.

,.."..

~I

~l!J

999

298040

.

,.."..

~-'"

l''+--

1009

298810

~l:Jl~l~
, ,

.

,..".. '~

~I

~I

1016

299050

23/01/2018

~l:Jl~l~
,,

.

,.."..'~

J.AJI

t.....:;",1
.

1018

299081

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:i.Jl~I~·~
,,

.

,.."..

~

1019

299118

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:Jl
,,

.

,.."..'~

r,jJ~I

U"'JJ.;9

1023

299298

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:i.Jl~I~·~
, ,

.

,.."..

~I

..

' .l.4l1
<.Y-

1024

299406

l.:..~~L....Jl

23/01/2018

~l:Jl
, ,

.

,.."..'~

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:i.Jl~I~·~
, ,

.

,.."..

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:Jl
, ,

.

,.."..'~

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:i.Jl~IA..:~~

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:Jl
, ,

~~~L....Jl

23/01/2018

~~~L....Jl

23/01/2018

~~~L....Jl

23/01/2018

l.:..~~L....Jl

23/01/2018

~~~L....Jl

23/01/2018

~~~L....Jl

23/01/2018

~~~L....Jl

~I~

~1~

~I~

~~I

~I~

~li.ll

l'

~

l'~I~

·L....WI

~i

1026

299555

t.r+ Û;!i

~

1030

299691

JI~I

~

1032

300104

~l;jll

~,

1034

300224

1035

300225

1037

300430

1038

300483

~.)

1040

300984

J:!~I~

1041

301089

~I~

1043

301477

~..F-i

~

1044

301634

~-",l;

~

1050

301835

~'

.)

.

,.."..'~

~l:i.Jl~I~·~
,,

.

,.."..

~

,.."..'~

r,jJIja.:

, ,

,.."..

~l;jll

"

~

~I

, ,

,.."..

"

~

23/01/2018

.
~l:i.Jl~I~·~.
~l:i.Jl~I~·~
.
~l:i.Jl~I~·~.
~l:i.Jl~I~·~
.
~l:i.Jl~I~·~.
, ,

,.."..

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:i.Jl~I~·~
,,

.

,.."..

.).I.l:o.JI

~

1053

302105

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:i.Jl~I~·~
, ,

.

,.."..

~

~fo

1054

302107

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:Jl
,,

.

,.."..'~

~Ijll

u"':uJ1r,j'J.,..

1057

303214

~~~L....Jl

23/01/2018

~l:i.Jl~I~·~
, ,

.

,.."..

r,j~1

.w...

1059

303275

~1~

~l:Jl~l~
,,

~1~

4...l:tl!

~Iyl!

.::.y4.ii.ll Û;!1

•..•ag e

lL

~
~I

r,j'J.,..

u.

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

c,

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

c,

c,

c: c: c: c: c: c: c: c: c: c: c c: c: c: c: c: c: c: c: c: c: c: c c: c
~ ~ ~ ~ ~

~

~

~

.~ .~ .~ J .~ J J .~ .~ .~ .~ J .~ .~ .~ .~ .~ .~ J .~ J J .~ .~ .~
,t' ,t' 't' ,t' ,t' ,t' ,t' 't' ,t: 't' -t: ,t: ,t' ,t' 't' ,t' ,t' ,t' 't' 't' 't' ,t' ,t' ,t' ,t'
g. g g g g g g g ,g g g g g g g g g g g g g g g g g
N

w
<,
0
•....
<,

N

w
<,
0
•....

N

w

N

w

N

N

w

w

N

'"
0
•....

'"
0
•....

'"

'"

w
<,
0
•....
<,

N

w

N

w
<,
0
•....
<,

N

w
<,
0
•....
<,

N

w

N

w

N

N

N

'"
0
•....

w
<,
0
•....

w
<,
0
•....

'"

'"

'"

w
<,
0
•....
<,

N

N

w

N

w
<,
0
•....

'"
0
•....

'"

'"

w
<,
0
•....
<,

N

w

N

w
<,
0
•....
<,

'"

'"
0
•....
<,

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

00

0
•....

0
•....

0
•....

00

00

00

00

0
•....

0
•....

00

00

0
•....

00

0
•....

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

N

N

N

'"
0
•....
<,

N

w
<,
0
•....
<,

N

N

N

N

N'

'"
0
•....
<,
N

N

N

'"
0
•....
<,
N

N

N

N

N

N

N

N

'"
0
•....
<,
N

N

N

w

N

V

V

V

.f

r

.r' .r' .r' .r' .r' .f .ri

V

V

V

V

V

V

f f f f f f f f f

k k k k k k k k k

-

' v'
~
~~

1)

r.~\~).
~f ·r ~\\
/

L.-

,t'
ie.

L.-

,t'
ie.

L.-

,t'
ie.

L.-

t'
(f.
L.-

,t'
ie.

,t'
ie.

L.-

L.-

,t'
ie.

[\.

,t'
ie.
L.-

,t'
ie.

[\.

,t'
ie.

L.-

ie.

L.-

,t'
ie.

[\.

ie.

L.-

ie.
L.-

,t'
ie.

L.-

,t'
ie.
L.-

ie.

[\.

,t'
ie.

L.-

t'
(f.
L.-

,t'
ie.

L.-

N

N

w
<,

'"

'"

'"
0
•....
<,

N

N

N

N

N

N

N

N

N

W
'"

'"

'"

0
•....
<,

'"

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

0
•....

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

,t'
ie.

L.-

,t'
ie.

L.-

N

0
•....
N

w

N

w

'"
0
•....
<,
N

w

'"
0
•....
<,
N

w

'"
0
•....
N

w
<,

w
<,

w
<,

w
<,

w
<,

0
•....

0
•....
<,

0
•....
<,

0
•....

N

N

N

N

N

w

N

0
•....

'"

N

ie.

L.-

ie.
L.-

,t'
ie.

,t'
ie.

,t'
ie.

[\.

[\.

[\.

,t'
ie.

L.-

,t'
ie.

,t'
ie.

[\.

[\.

L.-

~. .,.F-

G..

~L-

~.

l

,t'
ie.

,t'
ie.

L.-

,t'
ie.
L.-

,t'
ie.

,t'
ie.

,ç.

<..

~

t-

,ç.

l

'~

f:

,ç.

~

l.-

f· f' ..
le le

....
....

....
....

....
....

N

N
W

~

N

"
W
....
N

0
J:>
0

<..

0;

J:>

....
....

W
....
....

"

N
\0
N

W

J:>
W

....
....
N
....

....
....
....

W

\JI
\0

,ç.

t
~

[

....
....
....
00

W
....
....

0
N

0

.~

,t:

L

....
....
....

en

'}., s- rt
~

~.
.r

1

c,

t"

~

[,

<..

t

'~

~

~. 'f
f. f~. ~.
f: .~ 1. ~.
c-

0'

L

....
....
....
\JI

....
....
....
J:>

W

....

W
....

W
....

0
00

0

0
J:>

\0
....

~
.r

,ç.

\JI
\JI

"

\0

0

_._--

....
....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

0
\0

0
00

0

N

\JI

0

W
....
....

0
J:>

00

W
....
N
....
....

0

W
....

0
0
W

"

W

0
\0

en
\0
en

N

W

0

\0

w
N
w

T
t-

.~

....
....
0
....

<..

.~

,ç.

~
~

t

.c,

i ..

<..

c-

'\

....
0
\0
\0

t- .~i

.~

....
0

\0

00

....
0
\0

"

~
~

....

.. .f

~. 1;

le

0

\0

\0

W

W

0
00

0
00
J:>

....

en

W

0

w

l

,ç.

,ç.

t t

0'

-[

~

[

c-

~. ç

f. [ ~
~.

L

~

~.

w

W

0

0
\0

0

W

0

....

....

0
00

0
00

\0

W

0

" w" " "

\0
\JI

.~ '\

L.

~

c:

,~

t~
- O!.
c

Ci

,{
.'
[.
~-

r
'3.

)A

t- \f
Ë- ~.

'Ci..

l

r

t

[\.

'Ci..

'fi.

).

'l-

.~

~

t-..

!t.

-~f

~

....

....

....

0
00
0

....

....

0

....

....

....

0

0

0

\0

.[J:>

0
00
00

en
" "

....

0

\0

W

0

L.

f

'1'

-

0

W

W
N

L.

le

~. ç

,~

en

0

00
....

l'
....

\0

\JI

<!:

f l .,.
"-- L.
.. ~.

....

W

0

~

,ç.\0
N

0

L
ro·
.r c:


.(1.

L.-

~
~
~
J

v.,

~11!7

N

w
<,
0
•....

:f'g' :f'g' :f'g' :f'g' :f'g' :f'g' :f'g' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f' :f'
g' g' g' g g' g' g' g' g' g' g' g' g' g' g g' g' g' g g' g' g g' g' g' g' g' g' g
t t t t t t t t t t t s:t t c:t c:t t t c:t t t t t t c:t c:t t t t t t t t t t t t

,t'
ie.

:iJ

r-,

'"

N

'~

..•. ".I!t~

'"
0
•....
<,

'N

<r.

-\

~~)J,

w
<,
0
•....
<,

'"
0
•....

~.';~

~,r

/.

c,

00
00

"

W

0

en

W

00

0

\JI

J:>

\JI

00

\0

\0

....
0
00

en

W

0

en
en

0
....

....
0
00
\JI

W

0

en

\JI
\JI
N

....

....

0
00

0
00

w

W

0

en

J:>
00
\0

N

W

0

en

0
0
J:>

....
0
00
....

W

0

\JI
\0

....
\JI

W

0

W

0

\JI

\JI

"

\0
N

\0
\JI

0

0

0

\JI

J:>

W

" "" " " " en"

en

W

W

0

0
J:>
00
0

\JI
N

J:>
0

en

en

N

~

W

W

W

0
J:>

0
J:>

0

0

W
\0

W

" en"
"

en

\0

....

J:>

f

~

W

en
....
W

.

.~

J,.

,

W\rëK~~
<'(t",_

G
:'1,

Jl:!'Y"1'i)

~.~t
~

~~~
/~

ùbM)'l Bl:i

~

.J'I\JI

"

~

'~~9~ j
<;

(.)~I

~~I

.:..G~YljS'.r

..

,

.~.t:i
.~'t:i
.~'t:i

~I

~.j.Ît:i

" .•.... Ir::/
l'J!

~l:JI~I~

u:-r. .

23/01/2018

~l:JI~I~

JI.Jjll ~ 4lill

23/01/2018

..
~l:JI~I~
..

JI..,jll ~ 4lill

23/01/2018

~l:J1

JI..,jll ~ 4lill

23/01/2018

~l:JI~I~

JI..,jll ~ 4lill

23/01/2018

.. . .~.t:i
~l.:i.JI~I~·t:i
.. . .~

JI..,jll ~ 4lill

23/01/2018

~l:JI~I~

JI..,jll ~ 4lill

23/01/2018

~l:JI~I~

JI..,jll ~ 4lill

23/01/2018

~l:JI~I~

JI..,jll ~ 4lill

23/01/2018

JI..,jll ~ 4lill,_~-9

L'i)'
.«\111" IV

<;

~I

ùbMYl ~.)

~I~.)

-

23/01/2018

'

f'-""Yl

,

,

(j.;,;.ii.l

o~.)

1129

312170

.)~<.:.o:1

~I

1130

312330

~I~

1132

312843

~

1140

313688

~

1141

313772

~~

1142

313917

c.r-'

~I

<.:.0:1

.)j.a.,.
"",I~I

~

'I.!

..

,

~ 't:i

"",I~I

~~

1143

314186

..

,

.~'t:i

~.l.11

u.

'w....,

1144

314794

..

,

~ 't:i

j~

~4lI~

1147

315175

.~'t:i
.~'t:i

.)~I

~~I~

1150

315260

23/01/2018

.. .
~l:JI~I~
.. .

6t~.)

1151

315287

JI..,jll ~ 4lill

23/01/2018

~l.:i.J1 ~I

~.j.Ît:i

(jj'J~I

~4-l1

1152

315418

JI..,jll ~ 4lill

23/01/2018

~l:JI~I~

oy\jll

1153

315450

JI..,jll ~ 4lill

23/01/2018

.m.,....J1

..,...,.1

1154

315492

JI..,jll~ 4lill

23/01/2018

"",LW

~

1155

315570

JI..,jll ~ 4lill

23/01/~018

..
~l:JI~I~
.. .
~l.:i.JI~I~'t:i
..

1157

315895

JI..,jll ~ 4lill

23/01/2018

~l.:i.JI~I~·t:i
,

~

1160

316604

JI..,jll ~ 4lill

23/01/2018

~l.:i.JI~I~'t:i
,

Ù!"-"l:

1164

316961

JI..,jll ~ 4lill

23/01/2018

~l.:i.JI~I~·t:i
,
~

~I

1165

317344

JI..,jll ~ 4lill

23/01/2018

~l.:i.JI~I~·t:i
.

~

~

1166

317474

t.:..~~L..J1

24/01/2018

~l:JI~I~

~i

oy.s

1167

317501

t.:..~~L..J1

24/01/2018

~l.:i.JI~I~'t:i
.

(jJ~

6'J:):-

1168

317729

t.:..~~L..J1

24/01/2018

~l:JI~I~

~

1169

317919

t.:..~~L..J1

24/01/2018

~~

1171

318979

t.:..~~L..J1

24/01/2018

~I~

1172

319127

t.:..~~L..J1

24/01/2018

~

1175

319295

t.:..~~L..J1

24/01/2018

t.:..~~L..J1

24/01/2018

t.:..~~L..J1

24/01/2018

t.:..~~L..J1

24/01!?018

~l:JI~I~

..

.

..

.~'t:i
.~
.~.t:i
.~
.~

..

.~

~l.:i.JI~I~'t:i
,

,

~I~i

(jjl.!..;a.ll

(j'»:
j~I~~<.:.o:1

..

..

..

.

..

..

.

.~.t:i
.~
.~.t:i
.~

t.:..~~L..J1

24/01/2018

t.:..~~L..J1

24/01/2018

t.:..~~L..J1

24/01/2018

t.:..~~L..J1

24/01/2018

~l.:i.JI~I~·t:i
.

t.:..~~L..J1

24/01/2018

..
.~
~l:JI~I~
.. . .~'t:i

t.:..~~L..J1

24/01/2018

~l.:i.JI~I~·t:i

..

.

~J.;ll

.~

.. .
~l.:i.JI~I~·t:i
.. . ~
~l:JI~I~
.. . .~'t:i
~l.:i.JI~I~·t:i
.. . .~
~l:JI~I~
.. . .~.t:i
~l:JI~I~
.. . .~.t:i
~l.:i.JI~I~'t:i
.. . .~
~l.:i.JI~I~'t:i
.. . .~
~l.:i.JI~I~·t:i
.. . .~
~l.:i.JI~I~·t:i
.. . .~
~l.:i.JI~I~·t:i

6l4.:a..;ll~

~

~~
J~

rj.:

c.r-'·WI
'
~•

L:i

4J:!:W

f"'JA

1181

320112

JIJJA

~

1183

320539

(j$.jl

~

1185

320703

y.~

JjlJ

1186

320912

.w....,
u.

1190

321652

oy.s

1192

322176

~1y'1

1194

322434

~

1195

322556

~

1197

322670

Jw..

1201

~
.F-.)

~
~
jhJ.jl

.~

~I,

.)

t'a g e

.14

"

324111

lœ~'t~~
d .,.

\~'
I~,~.
~ù~~~l:i

/~rl~
J\ 4",
,..

,

\ ~~\L.@

~

}

4:~1

.:.G 4:.->~ jS'.r

f-""~

~1

-U.Al14...a't:i

c$.).JS1yI

~

,:?~I

ù~~~.)

~I~.)

~

~pl

J ;) 4/01/2018

~1>-~*'J'
",,::,."j'II",f'~ / 24/01/2018

..
~i.,jJl
·.
~i.,jJ1
·.
~i.,jJ1
·.
~i.,jJl

. ~
-U.Al14...a.t:i
. ...,.

~~~l....J1

24/01/2018

~~~l....J1

24/01/2018

~~~l....Jl

24/01/2018

~~~l....J1

24/01/2018

...,.
-U.Al14...a.t:i
. ...,.
~i.,jJ1
·. -U.Al14...a.t:i
. ...,.
~i.,jJ1
·. -U.Al14...a.t:i
. ...,.
~i.,jJ1
·. -U.Al14...a.t:i
. ...,.
~i.,jJ1
·. -U.Al14...a.t:i
. ...,.
~l:i..ll
·. -U.Al14...a.t:i
. ...,.

~~~l....Jl

24/01/2018

~i.,jJ1
• •

-U.Al14...a.t:i

•..JJ

~~~l....J1

24/01/2018

~l:i..ll

·.

-U.Al14...a.t:i

~~~l....J1

24/01/2018

~l:i..lI~I~~t:i

~~~l....Jl

24/01/2018

~i.,jJ1

~~~l....J1

24/01/2018

~i.,jJI~I~~t:i

~~~l....J1

24/01/2018

~~~l....J1

24/01/2018

~~~l....J1

24/01/2018

~~~l....J1

24/01/2018

~~~l....J1

24/01/2018

~~~l....Jl

24/01/2018

~~~l....J1

24/01/2018

...,.
~i.,jJ1
·. -U.Al14...a.t:i
. ...,.
~i.,jJ1
·. -U.Al14...a.t:i
. ...,.
~i.,jJ1
·. -U.Al14...a.t:i
. ...,.
~i.,jJ1
·. -U.Al14...a.t:i
. ...,.
~l:i..ll
·. -U.Al14...a.t:i
. ...,.
~l:i..ll
·. -U.Al14...a.t:i
. ...,.

L=..~

24/01/2018

~l:i..ll
• •

-U.Al14...a.t:i

•..JJ

~~~l....J1

24/01/2018

~i.,jJ1
• •

-U.Al14...a.t:i

•..JJ

~~~l....J1

24/01/2018

~l:i..lI-U.AlI4...a

~~~l....J1

24/01/2018

~i.,jJ1
• •

~~~l....J1

24/01/2018

~~~l....J1

24/01/2018

~~~l....J1

24/01/2018

L=..~ ~l....Jl

24/01/2018

~~~l....J1

24/01/2018

...,..t:i
-U.Al14...a.t:i
. ...,.
-U.All
. 4...a.t:i
...,.
~i.,jJI-U.AlI4...a
·. . ...,..t:i
~i.,jJI-U.AlI4...a
·. . ...,..t:i

~~~l....J1

24/01/2018

~i.,jJ1
• •

-U.All 4...a.t:i

•..JJ

~~~l....J1

24/01/2018

-U.Al14...a.t:i

~~~l....J1

24/01/2018

~~~l....Jl

24/01/2018

·.
~i.,jJ1
·.
~l:i..ll
·.

. ...,.
-U.Al14...a.t:i
. ...,.

~~~l....J1

24/01/2018

~l:i..ll
• •

-U.All 4...a.t:i

•..JJ

L=..~

24/01/2018

~l:i..lI-U.AlI4...a

~~~l....Jl

24/01/2018

~~~l....J1

24/01/2018

~~~l....J1

24/01/2018

~l....J1

~l....Jl

1

..

·.

~i.,jJ1

·.

·.
~l:i..ll·
·.
~l:i..ll
·.

·.

324342

1204

325004

4..s.)4-0

1208

326404

~I

~\!

1211

326787

c$L.....JI

~

1218

327541

~I

1220

327652

~\!

1222

327913

~

1224

328218

JW

1225

328493

~~

~j

1227

328845

.)JJ! ~I

r w..

1230

328967

1233

329644

1234

329670

JLaI

1235

329731

-s.jl...

1239

330392

1240

330500

1248

331868

1249

332577

u.

1255

333689

~.)

1256

333731

~La.....1

1257

334132

4-

1258

334600

(":!.;SJI~

1265

335089

~I~

1267

335732

~.,.

.

-U.Al14...a.t:i

.

o.l:'J

.J:!.l:'I~~1

rw.J
J..>...!i


...,.

J\!
~I..)A

~I~
~w.

~I~'

u~

JJilI.llJ
c$J~1
.fo..ll.,.
~JI~'::':I
~Iyl

oZJA.,.
~.J&-

...,..t:i

<r. Li

-U.All 4...a.t:i

•..JJ

.

1268

335788

,",",'.lA..>o.

~

1273

336485

1278

336762

~

1281

337574

""J.;sJ1

~j"!

1282

337590

c$Jl+lI~

1283

337599

1288

338726

.lA..>o.1

1291

339098

~~I

~

1292

339394

1294

340034

F-~

1296

340501

o~.)

1297

340861

lJ.,...

~~
l~

kl~

I..?"" ·lA!1


UJ.jYI

pa g e

~

c$~JI

.lA..>o.1
c$J.:- ~1

...,..t:i

.w...

~

~L:I~I

...,.

~I~

oZ~

c$Jw.s...J1

-U.Al14...a.t:i

.

~I

c$~1

.

.

..)A

,",",La.FJ1

~

-U.Al14...a.t:i

.

~I

.)\..0&.

-U.All 4...a.t:i

.

Jla......

JJlj.ol

~l:i..lI-U.AlI4...a

~i.,jJ1

1202

~UJI~

,

lâ-S~!.~

Ù6:L.oYl

~)~

"""",,\:,

.",',

,

.:. G 4:i-> Yl yS'jA

~~I

f-<"Yl

,:?~I

Il'~~ ~~'';,t ~
·'~:l~~ '~~{.. ~ 4/01/2018
':\~;~te':~
~
4.a.i
I:S ~
.

,

4/01/2018

,..,.
,..,.

~\.:jJl~I~'t.:;
"
,
~\.:jJl~I~'t.:;
"
,

'~~~

24/01/2018

~l;jJl

~~~L....Jl

24/01/2018

~\.:jJl~I~'t.:;
"
,

~~~L....Jl

24/01/2018

~\.:jJl~I~·t.:;
, ,
.

~~~L....Jl

24/01/2018

~\.:jJl~I~·t.:;
"
,

~~~L....Jl

24/01/~018

~\.:jJl~I~'t.:;
"

~~~L....Jl

24/01/2018

~l;jJl
"

~~~L....Jl

24/01/2018

~\.:jJl~I~'t.:;
"
,

~~~L....Jl

24/01/2018

~\.:jJl~I~~t.:;

~~~L....Jl

24/01/2018

~~~L....Jl

24/01/2018

~~~L....Jl

24/01/2018

~~~L....Jl

24/01/2018

~~~L....Jl

24/01/2018

~~~L....Jl

24/01/2018

~~~L....Jl

24/01/2018

,..,.'t.:;
~l;jJl
~1
~,..,.'t.:;
~l;jJl
~1
. ~,..,.'t.:;
~\.:jJl~I~'t.:;
. ,..,.
~l;jJl
~1
~,..,..t.:;
~l;jJl
~1
~,..,.'t.:;
~l;jJl
~\.
~,..,.'t.:;
"

~~~L....Jl

24/01/2018

~\.:jJl~I~~t.:;

~~~L....Jl

24/01/2018

~\.:jJ\~I~·t.:;
, ,
.

~~~L....Jl

24/01/2018

~\.:jJl~I~'t.:;
"

~~~L....Jl

24/01/2018

~l;jJl
"

~~~L....Jl

24/01/2018

~~~L....Jl

24/01/2018

~1

~~t.:;

~l;jJl
"

~1
,

~1
,

"

ù6:L.oYl ~J

~\~

1298

340862

1300

341071

C;~\

~\~

~I~J

W~J\

~

1304

341918

,..,.

0:!.ll\ :F-

J\y

1309

342760

-:J.J

~44

1310

342855

,..,.
,..,.

.

.l::a~

~I

J\j)\~

J..u.ûol

~I..>:'I

1311

343381

C;JJ..;:J\

~

1314

344260

1315

344287

1316

344385

1321

346326

1328

348230

1337

349287

C;\JAl\

1344

350554

~\~\

1348

351588

,..,.'t.:;

~'

,..,.

~.JA

.,

~

L..

C;~\
~

j:!J!4

1.$'i.JA

J~

u...-,:!
~\~

~

I.$",w\

,

.

~-»:

"

"

ûoÎ

~\

~~\

"

,

..>:'''-

l'L4....Î

1362

354839

"

,

~

u...-,:!

1371

356652

r-'.....>"

1374

357027

~UlI

Ô-*"

1397

362760

I.$J'i~\

~

1401

363130

1406

364743

-:J.J

~

~1
,

,..,.
~,..,.'t.:;

1.$,
~\

~

1423

371039

~l;jJl
' ,

~1
.

~-:J.J
't.:;

~

~

1427

371522

~l;jJl
"

~1
,

~

ôj;:F-

1435

372817

4J'i1~·

1443

374788

Ô-»""-,,

1460

377499

.

,..,.'t.:;

JlJ.jll

Jly

~\ill

24/01/2018

J1Jjll

Jly

~\ill

24/01/2018

J1Jjll

Jly

~\ill

24/01/2018

J1Jjll

Jly

~\ill

24/01/2018

J1Jjll

Jly

~\ill

24/01/2018

J1Jjll

Jly

~\ill

24/01/2018

,..,.
~l;jJl
~1
~,..,.'t.:;
"
~\.:jJl~I~'t.:;
,..,.
~l;jJl
~1
~,..,.'t.:;
~l;jJl
~1
. ~,..,..t.:;
~\.:jJl~I~'t.:;
,..,.

J1Jjll

Jly

~\ill

24/01/2018

~\.:jJl~I~~t.:;

J1Jjll

Jly

~\ill

24/01/2018

J1Jjll

Jly

~\ill

24/01/2018

J1Jjll

Jly

~\ill

24/01/2018

J1Jjll

Jly

~\ill

24/01/2018

J1Jjll

Jly

~\ill

24/01/2018

J1Jjll

Jly

~\ill

24/01/2018

~\.:jJl~I~'t.:;
"
,
,

~'i\

l'I,;';sj

1
I.$fo.~\

~
I.$.)J\j...l\

!

"

,

~4

t..r. u

1463

378032

"

,

~~\

~

1464

378113

~\.Jl\

~

1465

378464

u...-,:!

1470

380161

1471

380380

~

1473

380422

j.o,.ja.l\ ~

1475

380598

~\

1476

380642

"

"

,

,..,.
~\.:jJl~I~'t.:;
,..,.
~\.:jJl~I~·t.:;
,..,.
~l;jJl
~1
~,..,.'t.:;
~l;jJl
~1
. ~,..,.'t.:;
~l;jJl
~1
~,..,.'t.:;

~J:iJ\
~J.A1\
.lo..1
, .)

~\.:jJl~I~'t.:;
"
,
"

,

~I

"

,

~

"

,

"

"

.~

0:!\~""

~

1478

381079

~-»:

~\

1480

381368

1498

385490

.

.l:!...A'

,

t'age .i.o

~

1

1

~~Î1~0

/~.;~~
"
I}'

1-'

1'

.

•~,

~
~
r-1./'>0,

6~'11

~t

1$.,..wJ1

.!J

/ ~ 14/01/2018

~~*V24/01/2018

1:\JI~l.la.l
-.:,
-. ~' .•.

/

~tJl~l~
"

.

~tJl~l~
"

.

JIJ)T~~\

24/01/2018

~tJ\~I~
"

.

J\Jjl\ .la.:!~\il\

24/01/2018

~tJl~\~
"

.

J\Jjll

.la.:!~\il\

24/01/2018

~tJ\~I~
"

.

J\Jjl\

.la.:!~\il\

24/01/2018

~tJ\~\~
"

.

J\Jjl\

.la.:!~\il\

24/01/2018

~tJ\~\~
"

.

J\Jjl\

.la.:!~\il\

24/01/2018

~tJ\~\~
"

.

J\Jjll

.la.:!~\il\

24/01/~018

~tJl~\~
"

.

J\Jjll

.la.:!~\il\

24/01/2018

~tJ\~\~
"

.

J\Jjl\ .la.:!~\il\

24/01/2018

~\.:iJ\~\~.t:i
"

J\Jjll .la.:!~\il\

24/01/2018

~W\~\~·t:i
"
.

J\Jjll .la.:!~\il\

24/01/2018

J\Jjl\ .la.:!~\il\

24/01/2018

.
~W\~\~·t:i .

J\Jjl\ .la.:!~\il\

24/01/2018

~W\~\~·t:i
"
.

J\Jjl\ .la.:!~\il\

24/01/2018

~W\~\~·t:i
"
.

J\Jjll .la.:!~\il\

24/01/2018

~tJ\~\~
"

.

J\Jjl\ .la.:!~\il\

24/01/2018

~W\~\~·t:i
"

.

J\Jjl\ .la.:!~\ill

24/01/2018

~W\~\~·t:i
"
.

J\Jjll .la.:!~\il\

24/01/2018

~W\~\~·t:i
"

J\Jjl\ .la.:!~\il\

24/01/2018

~tJ\~\~
"

.
.

J\Jjl\ .la.:!~\il\

24/01/2018

~tJl~\~
"

.

J\Jjl\

.la.:!~\il\

24/01/?018

~tJl~\~
"

.

J\Jjl\

.la.:!~\il\

24/01/2018

J\Jjll

.la.:!~\il\

24/01/2018

J\Jjl\

.la.:!~\il\

24/01/2018

J\Jjl\ .la.:!~\il\

24/01/2018

.
~W\~\~·t:i.
~W\~\~·t:i .
~W\~\~·t:i.

J\Jjl\

.la.:!~\il\

24/01/2018

"
.
~W\~\~·t:i

J\Jjl\ .la.:!~\il\

24/01/2018

~W\~\~·t:i
"
.

J\Jjl\ .la.:!~\il\

24/01/2018

"
.
~W\~\~·t:i

J\Jjl\ .la.:!~\il\

24/01/2018

~tJ\~I~
"

.

J\Jjl\

24/01/2018

~tJ\~\~
"

.

.la.:!~\il\

~'11

6~'11

~I

~.)

~I~.)

'-1,:

,~

. ~.jl~~ÜJI
\'1J
",

~.,..wJ1 ~ G 4-l>'11fir

.

~tJ\~\~
"
"

~tJ\'~\~
"
"

"
"

,..,..t:i
,..,..t:i
,..,..t:i
,..,..t:i
,..,..t:i
,..,..t:i
,..,..t:i
,..,..t:i
,..,..t:i
,..,..t:i
,..,.
,..,.
,..,..t:i
,..,.
,..,.
,..,.
,..,..t:i
,..,.
,..,.
,..,.
,..,..t:i
,..,..t:i
,..,..t:i
,..,..t:i
,..,.
,..,.
,..,.
,..,.
,..,.
,..,.
,..,..t:i
,..,..t:i

~I ,

.)

c.$~
~û:~1

~,J:!

1502

386251

w~

1513

388902

(- W:.à

1515

389048

~WI

L,;.i.l

1517

389143

c.$.),J"w1

~

1522

391373

~

1525

393130

~i

1527

393278

.)~

1530

393907

~I~~I
h,>1.JA
~1.lAl1

~

~Ij.jll

1535

394672

.)fo-

~I...>:'I

1536

394937

~

1537

394942

4.a..s.).J-:l

oy.j

1540

395413

~I...>:''il

~y

1543

395733

1:.J:Iya.l1

~y

1546

396441

.l.o~1

~

1548

396715

J:-:$-I

~

1550

396988

~I

1553

397116

~

1554

397499

•.••
,J:!I

1566

402137

~I~

1568

402622

~1c.$'i.JÀ

1570

403104

~I

1578

404656

1583

406532

1594

410072

1595

410437

~Iû:

c.$,JI..lf-4
wl,J.JA
~~I
JS.;:w1
($..l.:Io.IJ
c.$~
c.$J~1
~.;:;

~~

Jl...1
~,J:!
Û:.lll.)""

~.).l'il

~

1599

411855

~,JjSl!

~l!

1602

412479

u.....,J:!

1607

415242

*"

1608

415558

Ô,JAI
c.$~

.~
u,

~)I~

1616

420190

~.J:I

~

1619

337420

1620

218103

·t......a..ll
u.

Page 17

.J:!ja.ll~


Aperçu du document نتائج الاختبار الكتابي زاكورة.pdf - page 1/17

 
نتائج الاختبار الكتابي زاكورة.pdf - page 2/17
نتائج الاختبار الكتابي زاكورة.pdf - page 3/17
نتائج الاختبار الكتابي زاكورة.pdf - page 4/17
نتائج الاختبار الكتابي زاكورة.pdf - page 5/17
نتائج الاختبار الكتابي زاكورة.pdf - page 6/17
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00569269.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.