امر عدد 2611 لسنة 2009 .pdf


Nom original: امر عدد 2611 لسنة 2009 .pdf
Titre: Microsoft Word - 09JA075.doc
Auteur: hichem karoui

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 7.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 06/02/2018 à 21:24, depuis l'adresse IP 41.227.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 90 fois.
Taille du document: 96 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)


Aperçu du document


^ %/ 0 4 - g E z b 5 P . 5
D , E 3 - F, , - G H 87I $ +,-
F l ( # " 3 8? G39) # " 3 8? L . ? # J K J
#
$ 0 8 u '
- 26019 L @ 9 A,;
. @-, Y9 B
. H w0 +
, C = > A,; " B x >
@- q7 / ! O@ ! L 2 OB*
$ E Jw H wa w * hpB O> h *,
. 23 30 K,
.2009 # #$ 14 g23!
23 & 2009 14 2009
2611
1998 D* 16 1998
2248 < N O!
Q A& = > ::# (9 < P ! 23
.( , 4
h 30 K g E U
h 3 -
B ! X "
7 1959 147 ; 32 @ A,; _75& -
` A,; h ,: .7
a @ +,- 1959 # 32
2004 75 ; 32 @ 6 % p / p
@2 V3B
. # 3 - z% dw
+,- 2004 . / 2
h 0 9 K P 2H ]- z U
1998 J * 23 1998 17 ; 32 @ A,;
hp 10 OB* 6 % % S "3 +,-
1973 3 >/ 3 1973 3 ; 43$ A,;
p ,; f B 9 . $ d B #" +,-
A,; h1973 # 32 19 1973 58 ; 32 @
33 ; 32 @ 6 % p / p
@2 V3B `
. D R # +,- 2006 J 22 2006
h 9 _ P@ 6 z % 8 K
# 32 16 1998 2248 ; H A,;
; K 8 - $7 BB > H R#S +,- 1998
h % 0 TK

h ,
,% ! J/ A,;
h ,@ . ; B ' K ! J/ A,;
h 9 ! J/ A,;
.
J/ A,;
: pB2 m H B
1998 2248 ; H 4 9/ A U d S L 8 H OB*
( ) 5 83B* h{7;/ p U 1998 # 32 16
: 0B2 , > ( - ) 5 ( u :) 5

75


23 & 2009 14 2009
2610
63! ( 3 7$ % 8 9$ 63 3 ) : !
@ A B 3 C D E3 3 ! ; < =>?
J ) ( ( ) D! =6 ;DH) ) D! =6 F 6 ! @
. K L KM :
*D 9 %
h 30 K g E U
hO@ ! X "
12 1965 2 ; 32 @ A,; _75& -
32 @ )@ 3@ t2 3 3 e 9Q +,- 1965 J *
h1972 J * 15 1972 5 ;
# 28 1998 109 ; 32 @ A,;
ht2 3 K
# 3 +,- 1998
25 ; 32 @ ' B K
# t2 3 ,K A,;
67 ; 32 @
@ 1999 = 18 1999
9 ; 32 @ 2001 , 3 10 2001
h 0 60 57 ,B* 6 % 2005 *2 19 2005
2008 O / 1 2008 23 ; 32 @ A,;
h. ?, 4 W +,-
1986 # #$ 15 1986 863 ; H A,;
hO@ ' ! .&3 R#S +,-
1998 3 30 1998 1385 ; H A,;
ht2 3 K
# 3 +,-
2000 J 11 2000 1001 ; H A,;
h K
# t2 3 E " R#S +,-
2000 . / 9 2000 1855 ; H A,;
. 2 # A,; *(3 - f3@
OK$ F * > R#S +,-
t2 3 , 3 - F, A,; @ u . ? 0K .v
h K
#
2004 3 14 2004 1375 ; H A,;
J K J
# D , E 3 - F,
+,-
2005 3025 ; H p
@ \ ,u # " 3 8? . ? #
h2005 # 32 21
, 3 11 2005 1991 ; H A,;
. 93 d 6/ R#S R
A,; . : $ +,- 2005
-r . 93 d 6/ R
A,; . : $ -r
hC . $
h @- q7 / ! J/ A,;
.
J/ A,;
: pB2 m H B
H w0 +
, ?, @; A,; " B x L 8 H OB*
t2 3 K
# 3 2009 J 20 y 4 #
; B 23 > 0 4 - g E z b

2009
18 ––


3276

13 2000 L 58 ; 32 @ p U pL
@ \
h2000 3
# 30 1983 113 ; 32 @ A,;
76 OB* 6 % 1984 $ dT B 32 @ +j,- 1983
h > H $ e 9Q +,- p
1985 = 5 1985 12 ; 32 @ A,;
" A,; " #, ; @ , - 2 . K 4 W +j,-
p T / p
@2 V3B ` A,; 3 - _ P@ '

h2009 O / 13 2009 20 ; 32 @ 6 %
80 ; 32 @ AS @ ' B $ H ,K A,;
0 U 0L
@ \ > 1997 # 8 / 1997
h1998 J 11 1998 31 ; 32 @
2001 J 3 2001 51 ; 32 @ A,;
hX76 3K 3;/ . 5Q +j,-
23 2002 80 ; 0 3 32 @ A,;
h $ \ ,- +j,- 2002 , 3
1973 = 17 1973 114 ; H A,;
a - , - \ ,- 8 V $ $H 4 W R#S +j,-
V3B ` A,; 3 ' !3 4 - J32 u \ ,-
8 1999 2493 ; H 6 % p T / p
@2
h1999 # 32
# 32 28 1974 1062 ; H A,;
h 2 f3@9 8 - ' ! .&3 R#S +j,- 1974
# #$ 15 1980 1136 ; H A,;
p
@ T\ L > J32 u \ ,- , 8 / l $/ # e 9Q +j,- 1980
h1999 # 32 8 L 1999 2496 ; H
1982 # #$ 2 1982 1229 ; H A,;
1 2& . ( > 6 % E u $ 4 9Z +,-
. / 28 1992 1551 ; H p U T\ >
h1992
1994 3 20 1994 1397 ; H A,;
. 0b W C b F w> 53 [E (3 \,$ R#S +j,-
h $ $H 0 3 .7a
1996 = 25 1996 519 ; H A,;
h - . 0 - @,- Y - +j,-
# #$ 16 1997 1832 ; H A,;
. ; K 3;H $ $H Yj R#S +,- 1997
p
@ T\ > T I#B . l T 3 - . $ T ,

h2007 J * 12 2007 268 ; H p U
1997 # #$ 16 1997 130 ; H A,;
h ,% H . 3" -, $ $H Y R#S +j,-
1999 A*2 4 A 1999 12 ; H A,;
A*(3 Y [, 0 U d 6H R#S +,-
T\ > I#B . l 3 - . $ ,
. ; K
# 32 11 2003 2338 ; H p U p
@
h2003

3277

9 ^ - & \; P % TK
: ( ) 5 OB*
[ B a @ (2450) - 3 % @,I 0 7

j% , zB > / | 0 \ lU &U h1 0 ; T#- 8 H
.(2415) - ; % 0 9 ! K & .7
F,
3 % @,I 0 7
9 ! K \; P A,; -
0 ; T#- 8 H [ B a @ A,; (2450) -
} u 2 u * B a @ A,; F w> J b ; @ / A0@
O@ & / A,; .7
F, j% I zTB > / | 0
, K 9 (%50) E % ; > H F, 9
.O
; K 8 - $7 BB @,I . D S*,
4 @ 9 . $ A,; OB* wa 4 9/ +#P &
.1 / O>H . %
4 @ 9 . $ A,; - : ( u :) 5 OB*
9 [B2 ; O@ & D? z B 1 / O>H . %
s ' E * ; K 8 - $7 BB @,I . D S* .7

. j%
A U eT3, D 30 Y
'?0 / ? > YK : ( - ) 5 OB*
9 . $ j% , BB @,I . D S* i %
0 U a @ \; P 1 / O>H . % 4 @
. H wa ( T ) 5 OB*
A U eT3, D 30 2 ` ! ; ? 39 "U - >
F, A U ' b 3 / YK . j% I BB > H
.X3r3 -, ' a ( > H
0b/ $ - w * ? 9 H wa 4 9/ O% L 2 OB*
. 23 30 K, $ E { 2 y
,
,% ! 3 -
B ! L 3 OB*
O> h 3*, 9 ! ,@ . ; B ' K !
30 K, $ E Jw H wa w * hpB
. 23
.2009 # #$ 14 g23


"#$ %
& '
23 & 2009 14 2009
2612
JF& 13 2006
1167 F F < N R$ 0 !
KR E3
! S # < N T P ! 23 2006
.U>VM $ D
D $
h 30 K g E T U
h 2 f3@9 8 - ! X "
. / 6 1982 70 ; 32 @ A,; _75 -
> ,% H . 3@ 4 - $ $H 32 @ R#S +,- 1982

2009
18 ––


75


امر عدد 2611 لسنة 2009 .pdf - page 1/2
امر عدد 2611 لسنة 2009 .pdf - page 2/2

Documents similaires


2611 2009
guide de commande