Di tmurt n leqbayel .pdfNom original: Di tmurt n leqbayel.pdf
Titre: Microsoft Word - Di tmurt n leqbayel
Auteur: HUSSEIN

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft Word - Di tmurt n leqbayel / ScanSoft PDF Create! 5, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/02/2018 à 18:22, depuis l'adresse IP 41.107.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 457 fois.
Taille du document: 408 Ko (9 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


15/02/2018

J. M. DALLET

TAËCICT £ER
LEQBAYEL

Asniéreg 1962

1

Isebtar-agi $er sdat ta$-iten d aâiwed n yiwen n uvris d-iff$en
yakan di Le Fichier deg useggas 1949.
Niqal, ad yil, ihwa-a$ kan ad d-nales dakken ismawen n
yim$an tt-illan dagi d wid n temnavt n Tawrirt Wa$zen,
(Michelet) : d ismawen illan da ara tafev anda-nniven
ttunefken tikal i yim$an-nniven akk : a nfaq s wanect-a mi
ara d-nessuk tivt $ef yixf iwerrken yura Hanoteau lakked
Letourneux ‘ Flore de la Kabylie”, (asunev. I, sb. 49 di teérigt n
1872.

2

Di tmurt n leqbayel, issem$i-d Rebbi taêcict i lfayda n
yimezda$-is. Di tikci n bab-nsen, lerwaê ttafen ta$awsa n
lmakla, n tissit, n ddwa d wayen-nniven.
Yal tasemhuyt s teêcict-is, da$ netta, kra ikka useggas, ttafen
l$aci nnâayen n bab n yigenwan. Aîas deg-sen, tetten ala ayen
d-ifka wakal. Teffe$-d d agerruj ameqran di tmurt n leqbayel
: nutni, s yiman-nsen, ur ssawven ara ad issinen yakk ayen sâan
; ayen ssnen, sseqdacen-t.
I wuççi, di lawan-is, abeââuq, ittak-asen-d taweggirt-is :
sseqcaren-tt medden, ssiriden-tt, gezzmen-tt, ssewwayen-tt
nettad d uwren n nneâma. Ur isâi ara lbenna, rnu iqqaz di
tbuêcict : sseg-s i d-iqqim wawal-agi : ikerrev am ubeââuq di
ta$ect ! i iqqar bab-is mi ara yil isâi a$bel ne$ iqreê-it kra.
Tagrirt tettewwa di taggara n tefsut : i tetten deg-s, ala
tikebbusin : tettmeçça akken tella ne$ teééav di tessirt mebla
zzit. èéayet nezzet i wuççi, da$ netta qqaren-as : D akiwan
am tegrirt, i wayen iweâren.
Ta$eddiwt – kra qqaren-as tilitten – tettili di tefsut. Tekksenas medden icerwan, gezzmen-tt cwiî cwiî, ssâeddayen-tt qbel
deg ufurran (meêsub sfurruyen-tt), ssyin tettewwa di tuggi,
tettmeçça di seksu. Yiwen n yim$i, isem-is a$eddu ; tukksa-s
qqaren-as tugermin ne$ tagmert. Xeddmen-tt medden d
îîraêi. I$li am u$eddu, meêsub ivurr-it âeyyu.
Ta$i$act tmeqqi-d deg yigran. Ssewwayen-tt l$aci d tabazint.
Lawan ideg tettewwa di lexlawi, d lferê n medden irkel.
I ilhan di$en i tbazint, d abeûûal, tarnast, ccix n lebqul, timcevt
n tegmert, blitu, ibides, (icerwan-is) d uzekvuf.
Azekvuf isâa tisuqas si tallit $er tallit, da$ netta qqaren-as :
Ddwa n umencuf d azekvuf. Ma illa uqcic ne$ taqcict iwmi
teb$a ad tekkes yemma-tsen yiwet lâadda ur nelhi ara,
tekkat-iten s uzekvuf akken ad cfun, ad ceâfen.

3

Tibiwt tettmeçça mi ara téed : tettak anzi s ibawen n leêlu.
Ibiw n wuccen, aêbac n uzrem s$aren-ten medden, ééadenten i seksu ne$ i teêrirt.
Aêbac n uzrem imeqqi-d iman-is, ittak anzi s aêbac zerrâen
medden, i$ef d-ttawin awal-agi : Aêbac, ur t-ikkat ara
buseîîaf !
I teqfalt, ttnawalen tiberdekkak, tarirast, lêermel, jiêbuv.
Jiêbuv imeqq-id s zzerban ; iseââu ajeooig d azegga$ ne$ d
amellal issefraêen tivt, d aymi s-qqaren : Turew-d tmurt
jiêbuv ! mi ara yil tella zzyada tameqrant $ef lâada.
Jiêbuv ttaken azenza fell-as warrac, alad$a tiqcicin :
ttemnamaren wi ara isâun gma-s ne$ uletma-s : i sen-t-idiqqaren, d jiêbuv : myal yiwen ad iddem yiwet n tjiêbuvt, a
tt-isîerveq : ma yufa sin n yicuvav, meêsub d abernus, win d
aqcic ; ma yiwen n ucvav, d timeêremt, tinna d taqcict.
Tu$mas n tem$arin, tuéevla, éée$der, asemmum, waêrir,
gerninuc, taduvt n wulli, éidelmum ttmeççan d izegzawen.
Gerninuc imeqqid deffir ugeffur deg mukan itneddan. Win
ib$an ad yazzel $ef yiman-is mebla asmezger, yini-as : Ay uliw, ur ttraju$ ara ar d-im$i gerninuc gar yinyen !
Bibras ssexlaven yes-s seksu, belêara ur itett êed taqerrut-is
ammar tilkin.
Tiéurin n wuccen, kessen fell-asent warrac di lexlawi d
yiberdan, afus deg yimi, wayev di lqaâa, âlaxaîer ttagaden a
ten-id-yaf wuccen $ef téurin-is.
Isisnu, ixulef akk iggad d-yella : ittak-d lêeb d azegga$ $ef
tt$eééen ivudan-nsen warrac. Akken ib$u yili uqcic, mi iwala
isisnu, a t-ikcem wavu.
Ulmu lakked d îîejra n urumi ssefraêen-ten s yijeooigen-nsen
iwmi qqaren çilmum. àilmum n îîejra n urumi d aéidan : d
amellal di ssifa-s, ittak-d iguza cerrwen warrac mi ara tenççen ; çilmum n wulmu d amecîuê, d azegzaw, imeqqi-d d
ikebbusen $ef tsevwa. Aseggas deg ara irbeê çilmum, tazart,
êseb-itt deg uvriq-is.
Deg umviq ilman meqqin-d ikerciwen d yigersalen. Ikerciwen,
iwmi qqaren di$en iberçeçça, ttewwan di zzit ne$ di lkanun ;

4

nuâen d aksum ; qqaren-as : Ggulle$ ar k-ççe$ ay aberçeççu,
i wudem n cuccu !
Igersalen sâan aîas n lesnaf : llan igersalen n tafugt, igersalen n
wulmu, igersalen l$ella : wigi akk lhan i wuççi, deg uskaf, deg
useqqi ne$ di lkanun. Igersalen n tasaft, ur ten-itett êed
âlaxaîer neqqen. “ Ay telhiv ay ajenjar : leqrar-ik d igersalen !
“ qqaren-t mi ara yili mmi-s n lasel iooa-d yir ara.
Imeééa$ n teryel d-imeqqin $ef yisekla wessren lakked turivt n
umeksa d-imeqqin $ef tmurt cuban igersalen, maca ur tenitett êed. Di lxir-agi akk i d-ismar Rebbi $ef tmurt, lmal ur tittu ara.
I lmal ameqran, innefk-as, ─ tamezwarut i zzwayel, ─ adles di
ccetwa, a$anim iâewven timéin, amezzir, asennan n u$yul,
taéekkunt ; tis snat, i ubeqri, ickir, ccveb ; tis tlata, i ll$u, griv,
adafal, aberwaq, amemmay, axleno ; lêasun, tetten akk
tametwala, ikfis, aberquq n ta$avt, azduz n wakli ; iwtal, i
êemmlen d zzenîar, ulmu, tu$mas n tem$arin d yifer n
tejnant.
Aîas deg yim$an-agi i d-iooan lemâani i l$aci : adles : ittcelliê
deg yiles am udles : qqaren-t mi ara tili yiwet n t$awsa iweâren
; a$anim : ta$ect icban a$anim, lqed n u$anim, te$zi n u$anim,
limmer d lqed i tt-illan, Uêemlat iga a$anim ! Amezzir :
Lêara-s ur tt-tefriv, loameâ teîîef-as amezzir ! … Wwte$-k s
umezzir deg wass n lêed, ur k-itta$ êed ! Aberwaq : Eçç
aberwaq, lêal ivaq ! i iqqaren akka d imeksawen mi ara
sêiren lmal-nsen deg wass n ugeffur. Axleno : Leqbayel am
uxleno : ttruéun wala ad knun !
I tissit, Leqbayel ssewwayen latay n lexla, ─ iwmi qqaren
da$en tazibba, ─ nneâneâ, fleggu, zzeâter : tlata-agi ineggura
rennun-ten medden i latay akken ad tibnin. Nneâneâ imeqqid tama n waman ; lbenna-s d taêlawant wamma fleggu anda
ur d-imeqqi, d aqerêan am yifelfel. Tiêcicin-agi akk i d-nenna
sserkamen-tent deg waman, rennun-asent ssker.
Aîîan, am wuççi, isâa taêcict-is iman-is : loerê, ittarra-t
uzanzu lakked uêeccad : ttedzen-ten alamma fkan-d aman
izegzawen i ssurugen $ef umkan ittwa$en. Ccix n lebqul

5

akked tmejja lhan i tusut ; timejja lhant da$en i twermin :
ttuqamen-tent d tajbirt. Tafrut n yiger tesselêam ideddicen :
neqqden-tt ard tu$al d awren, zzuzuren-tt $ef umviq yuvnen
; ti$ersi n yiger tesâa nnfeâ am tefrut n yiger. Tiqqad n yis$i
sseêluyent timer$iwt : tezzun-tent, neqqden-tent d awren i
uzuzer. Ifer n tzizwit, mejjir ssewwayen ayen ibezgen am
timmas, nnbut : qbel a ten-rren, ssewwayen-ten di zzit.
Avbib, ttarran-t akken ad issebzeg lmefsel yuvnen, ─ kkaten
yes-s da$en timeééa$ n tsita n lbiâ iwakken ad âeddint d tisita
n ccetla. ─ Ssewwayen deg waman taweggirt n yikeffil iggad
yuvnen ajeooiv, ssucufen s waman-nni. Amagraman itekkes
ur$u : ur ittim$ur ara, $ef wayenni i qqaren : Ad d-iffe$ ujgu
deg umagraman ?
Jeâda qlilet, telha i tâebbuvt, tettekkes tameêêaqt, tesselêuy
lmaâedda. Cciê, awermi tekksen da$en tameêêaqt, $eîîlen-d
izerman. Awermi, qqarent-as tlawin : Ay awermi, werrem-itid ! ─ Ayefki-w d wudi-w, ─ Anda llan, err-iyi-ten-id ! âlaxaîer
tekksent tlawin s yikaruren ayefki d wudi i lmal ilhan ; ma
teb$a lal-nsen a ten-id-terr, ad tesder$el tivt tameâyant s
uwermi : kra ara thedder, tettbexxir-as i lmal. Win ib$an ad
ireé tivt n wayev, a s-yini : Awermi deg wallen-ik ! Awermi
da$en d ddwa n ssem : ibeyyen-it-id inisi : mi içça seg uzrem,
ad iruê ad isseqmumed deg uwermi : ma ur yufi ara deg
umviq-nni, ad yawi azrem yid-s alamma imlal-d yid-s : ma
ulac akk, ur t-itett ara ; ma illa yufa awermi, içça deg uzrem,
iqleâ-as êed taêcict-nni, ad ixebbev deg umviq-nni, ittsu$u,
ur ittâeîîil ara ad iqqar.
Affar, aslen, tarselt, ─ iwmi qqaren da$en rrend, ─ amezzir,
zzenîar, mernuyet ssiriden-d lmaâedda n umdan. Mernuyet
réaget nezzeh, qqaren-as : Swi$ mernuyet $ef wi âzizen !
meêsub : qeble$ lemêani $ef win illan n tasa. Ruê ad teswev
mernuyet ! deââun akka i win illan d ssameî.
Tagdivt txeddem lbaîel i llufanat : ddwawi i tt-isseêluyen
âzizit $er medden : tuccanin sâant nnfeâ $ef sin n yiberdan :
teddzen-tent medden, sswayen aman-nsent i llufanat, tilmect
d-itt$imin ttuqamen-tt d tajbirt i uqerru.

6

Lmeûûaûa zznuzun-tt iâeîîaren. Ifadden n tmurt ttserriêen
iéuran.
Jarettmeryem, ijeooigen n tefsut, qlilu d latayat lhan i tawla.
Mi ara irreé ne$ ille$éam yiwen deg uvar ne$ deg ufus,
ttuqamen-as tuflin s yijelkaven, âlaxaîer as$ar-is rqiq. D aya
i$ef qqaren : Ula i tsalev fell-i : aql-iyi jehde$ am ujelkav.
Qqaren da$en : Uqme$ tigejdit s ujelkav ! mi ara tetteklev $ef
win isâan ala tu$mas deg yimi. Ajelkav d as$ar isehlen i truéi :
lmeâna-s ttawin-tt-id medden $ef win ur nli acemma ne$
ittwaêeqren.
Imeîîawen n tejnant ssem$ayen-d acebbub.
Tiffest, ttuqamen-tt medden d tajbirt i uqerru mi ara t-yaven
bnadem.
Ayen iwmi qqaren lerqbayel lêelba, maççi d taêcict iwmi
qqaren waâraben. Lêelba n leqbayel tsekker ; nettat d
talemmast di lqed, tettak-d tikebbusin isâan isennanen. Telha i
tezmert : tetten medden iâeqqayen-is deg yini$man ne$ di
tamment. Mi ara yili bnadem ur iéri anda i iteddu, ne$ acu i
ixeddem, qqaren-as : Içça lêelba !
Isennanen n u$yul lhan i seffu n tivt : ttbexxiren yes-sen
medden. Mi ara iwqem bnadem tawwurt i ccwal ne$ i
lemêani-s, iqqar : Ad d-megre$ isennanen n u$yul !
Iêder n ukermus ttêukkun-t medden i timmas akken ad
wwent : mi t-êukken, ssfayen-d amviq-nn iwakken ad d-iffe$
warsev.
Mi ara cebbêent tlawin di leâwacer ne$ di tme$ra, ttreyyisent
udmawen-nsent s kra n teêcicin n lexla i ttêukkunt i yal lefûel
n wudem, am yiclem ne$ aéar n tjujet, $emment yes-sen,
asevsu d icenfiren-nsent ; sser$ayent azezzu ittak-d imeîîawen
iwmi qqaren timmi, ttarrant-tt i leâyun-nsent. Qellâen-t
medden mi ara t-afen di lexla âlaxaîer ur isâi kra n nnfeânniven. Qqaren : Ittru uzezzu ! mi ara ilal uqcic, âlaxaîer iéra,
asmi ara yim$ur uqcic-nni, a t-issenger ; wamma mi ara tlal
teqcict, iferreê, ittarra tame$ra : iéra taqcict ur t-tettvurru ara

7

imi d astenfeâ ara testenfeâ yes-s. Akken ad ssizew$ent
leênak-nsent, ttêukkunt-asen êmimuc.
Avummu ur illi ara d ayen ctaqen leqbayel imi d$a ayen iss
ttvummun ittnekkar-asen-d baîel : sâan taêcict iwmi qqaren
amezzir n u$yul. Mi d-ddmen tameqqunt, a tt-cudden,
ttvummun yes-s ivumman imeqranen, am uâfir, adaynin,
azniq ne$ amviq illan yumes aîas. Amezzir imeqqi-d deg
uêriq ne$ deg umviq ur tekkat ara tgersa. Tekksen-t-id
medden melmi i sen-ihwa, êaca deg wass n ssebt : qqaren d
îîira. Ifilku d yileggi tteksen-ten-id medden, ttvummun yes-sen
deg unnar mi ara sserwaten. Ur sâin ara nnfeâ n waîas
âlaxaîer kra n wanda llan, amkan-nni d iâiqer, da$ netta ur
ten-êemmlen ara medden ; $ef waya i qqaren : Akal dittaken ifilku, budde$-as asyax deg unebdu ! Ula d ileggi ur isâi
nnfeâ n wacemma.
Akal da$en deg d-meqqint tfuzzal ur iswi acemma, axleno
akken-nniven. Qqaren : Win ib$an ad is$er aqerru-s issucef s
tmerdemt n tfuzzal !
Kra di teêcicin n lexla tturaren yes-sent warrac, am tyedret n
u$yul : ttarran-tt di lqec-nsen, skaden-tt mi ara tleêêu.
Sswayeâ n lexla, ssentuyen-tent $ef tcucay-nsen, ttferrioen
deg-sent anta ara inven aîas. Ticuffivin n lexla sîerviqen-tent
gar yiifassen-nsen am lêerraqa.

8
Télécharger le fichier (PDF)

Di tmurt n leqbayel.pdf (PDF, 408 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


di tmurt n leqbayel
sin medden n tmurt n liran
ussan di tmurt
h arbaoui ungal n wuccen extraits
mise au point
llebsa ume bus na ib me fu

Sur le même sujet..