korbatane 4 2018 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: korbatane 4 2018.pdf
Auteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/03/2018 à 21:04, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 488 fois.
Taille du document: 1.4 Mo (19 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


p e j y 1 @ 19

KORBATANE ILALLAH N° 4
taona faha 18 (2001 – 2018)

houssencharly@gmail.com

Ny volana masina RAJABO
Ny lanjan’ny volana RAJABO
(Nadika avy amin’ny teny Frantsay http://www.alghadir.org/rajab/meritesrajab.html) Hita koa ao @ Mafaatih al Jinan

Ny volana Rajabo sy ny volana Sha’abany ary ny volana Ramadhany dia volana tena nomen’i
Allah voninahitra. Hoy indrindra ny Mpaminany Masina (S) miresaka an’izany :
« Ny volana Rajabo dia nohamasinin’i Allah. Tsy manan-tsahala izy amin’izany maha-masina azy
izany. Fantaro fa ny volana Rajabo dia volan’i Allah, toy ny maha-ahy ny volana Sha’abany ary ny
volana Ramadhany kosa dia an’ny vahoakako. Fantaro koa fa izay olona mifehy andro iray amin’ny
volana Rajabo dia tsy maintsy hahazo ny fankasitrahan’i Allah. Izany koa dia mahatonga azy ho
lavitry ny hatezeran’i Allah ary ny iray amin’ireo varavaran’ny afobe dia hihidy aminy ».
Ny Imamo Mosa ben Ja’afar (A) : « N’iza n’iza olona mifehy andro iray amin’ny volana Rajabo dia
hanalavitra azy iray taona ny afobe. Ary izay mifehy telo andro dia tsy maintsy hiditra ny paradisa . »
Hoy ihany koa Izy (A) hoe : « Ny Rajabo dia renirano iray amin’ireo reniranon’ny paradisa izay fotsy
kokoa noho ny ronono ary mamy kokoa noho ny tantely. Izay olona mifehy iray andro amin’ny volana Rajabo
dia hampisotroin’i Allah amin’izany renirano izany. »
Hoy ny Imamo Ja’afar as-S’aadiq (A) :[ ny Mpaminany (S) dia nilaza hoe : « Ny volana Rajabo
dia volana fangatahana famelana heloka ho an’ny vahoakako. Koa mangataha famelana matetika
ianareo satria Allah dia Mpamela heloka sy be indrafo. Ary ny volana Rajabo dia antsoina ihany koa
hoe volan’ny fitosahana satria mitosaka izay tsy izy ny hamorampon’i Allah mandritra an’ity volana
ity. Koa mitenena matetika hoe : Astaghrfiroullaha wa atoubo ilayhi ».
Manamafy izany rehetra izany ity resaka nataon’i Salim ity (mpanaradia ny Imamo Saadiq ‘A’:
« Indray andro aho nandeha tany an-tranon’ny Imamo as-Saadiq (A) ary efa andro vitsivitsy sisa dia
ho tapitra ny volana Rajabo tamin’izay. Nijery ahy ny Imamo dia niteny hoe : « Ô ry Salim ! Mba efa
nifehy andro vitsivitsy tamin’ity volana ity va ianao ? »
Dia namaly aho hoe : « mianiana amin’i Allah aho fa tsy mbola nifehy izany ».
Dia hoy Izy tamiko hoe : « Tsy nahazo valisoa goavana izay tsy misy mahay azy afa-tsy Allah ianao
satria volana nomeny lanja sy hasina manokana ity volana ity. Nataony ho tsy maintsy mahazo ny
famindram-pony ireo izay mifehy amin’ity volana ity ».
Nanontany azy aho avy eo hoe : « Ô ry zanaky ny Mpaminanin’i Allah ! Koa raha mifehy amin’ireo
andro sisa ve aho dia hahazo amin’izany valisoa natokana ho an’ireo mifehy izany ? »

Dia hoy ny Imamo (A) hoe : « Ô ry Salim ! Fantaro fa izay mifehy andro iray amin’ny faran’ity
volana ity dia ho voaaro amin’ny sazin’ny fasana. Ary izay mifehy roa andro kosa dia hahazo alàlana
handalo mora foana eo amin’ny s’irat. Fa izay mifehy telo andro kosa dia ho voaaro amin’ny loza
mitranga amin’ny andro fitsarana sy ny afobe. »

NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com

p e j y 2 @ 19

IREO ASA FANOMPOANA TOKONY HATAO
(hita ao anaty mafatih al jinan avokoa izy ireto amin’ny ankapobeny saingy tamin’ity taona ity dia
nosafidiana ny mampiasa an’ireo tranokala islamika satria ireo dia loharanom-pahalalana malalaka
azon’ny rehetra tsidihina amin’ny fotoana sy toerana rehetra).
Ny fifehezana dia ahazoana valisoa goavana sy maro tokoa. Ka ireo olona izay tsy afaka manao
izany dia tokony mamerimberina an’ity fiderana ity in-100 :
SOUBHAANA AL ILAHIL DJALIL
SOUBHAANA MAN
TASBIHO IL-LA LAH

LA

YANBAGHRIT-

SOUBHAANAL A’AZIL AKRAM
SOUBHAANA MAN LABISSAL IZ-ZA WA
HOUWA LAHOU AHLOUN

‫ان اإلل ِه ا ْل َجلِي ِل‬
َ ‫س ْب َح‬
ُ
َ ‫س ْب َح‬
ْ ّ‫ان َمنْ ال يَ ْنبَ ِغي الت‬
ُ‫يح إالّ لَه‬
ُ ِ ‫سب‬
ُ
‫ان األ َع ِّز األ ْك َر ِم‬
َ ‫س ْب َح‬
ُ
‫س ا ْل ِع َّز َو ُه َو لَهُ أَهْل‬
َ ‫س ْب َح‬
ُ
َ ِ‫ان َمنْ لَب‬

Indreto ary misy asa tokony hatao (in http://www.duas.org/rajab4.htm)
1) Voalaza fa ny Mpaminany Mouhammad (S) dia niteny fa Allah dia mankasitraka

sy mamela ny fahotan’izay mitanisa an’ity in-100 ka manao sadaka
(fanomezana) avy hatrany avy eo :

َ ‫أَ ْس َت ْغف ُِر هللاَ الَّذِي ال إل َه إالّ ه َُو َو ْحدَ هُ ال‬
‫وب إلَ ْي ِه‬
ُ ‫ش ِري َك لَ ُه َوأَ ُت‬
Astaghrfiroullaha al-lazhi laa ilaaha il-la houwa wahdahou laa sharika lahou wa atoubou ilayhi.

2) Hahazo valisoa 100.000 (Iray hetsy) izany mitanisa an’ity in-jato :
La ilaha il-lallah (Tsy misy Zanahary afa-tsy Allah)

ُ‫ال إلهَ إالّ للا‬

3) Mamerimberina im- 70 times maraina sy im- 70 hariva :
Astaghrfirullaha wa atoubou ilayhi

‫ستَ ْغفِ ُر للاَ َوأَوُو ُ إلَ ْي ِه‬
ْ َ‫أ‬

Avy eo manandratra tanana ka miteny hoe :
Al-lahouma- ghrfir li wa toub'alay-ya
(Tompo Zanahary ô ! Avelao ireo fahotako
ary ekeo ny fibebahako aho)

‫اللّ ُه َّم ا ْغفِ ْر لِي َووُ ْب َعلَ َّي‬

4) Mamerimberina matetika ny hoe :
Astaghrfirullaha wa as’alouhout-tawbah

َ‫سأَلُهُ التَّ ْوبَة‬
ْ َ‫ستَ ْغفِ ُر للا َوأ‬
ْ َ‫أ‬

5) Amporisihina koa ny fangataham-pamelan-keloka miteny in’arivo (1000 fois) hoe
Astaghrfiroul-laaha zhal djaalali wal
ikrami min jami’iz-zounoubi wal
àthaam

ّ ‫ستَ ْغفِ ُر‬
‫الل َواإل ْك َر ِام‬
ْ َ‫أ‬
ِ ‫للاَ َذاَ ا ْل َج‬
ُّ ‫يع‬
‫الذنُو ِ َواآلثَ ِام‬
ِ ‫ِمنْ َج ِم‬

6) Mba hahazoana riziky maro dia mamaky in-12 ny ayat faha 19
amin’ny sorato AL SHOURA isaky ny nahavita salat al fadjr/soubh
NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com

p e j y 3 @ 19

7) Ahazoana valisoa goavana koa ny famakiana ny sorato faha 112 ao amin’ny
kor’any amin’ny andro Zoma. Vakiana in-100 koa ity sorato ity ao anatin’ny
alina iray raha te hahazo valisoana fifehezana 100 taona.

8) Izay mifehy telo andro misesy amin’ity volana ity dia ny Alakamisy sy Zoma
ary Asabotsy dia ho toy ny nanompo nandritra ny zato (100) taona.

9) Ireto zavatra tanisaina manaraka ireto dia averina in-telo avy maraina sy hariva mba
hahazoana famelan-keloka :
 Sorato al Fatiha – Ayat al koursy – sorato al Kaafirouna – Sorato at-Tawhid –
sorato al Falaq – Sorato An- Naas (potsero eto Quran Sourahs) raha mila
fanampiana.

ِ
،‫ َواللّهُ أَ ْكبَ ُر‬،ُ‫ َوال إلهَ إالّ اللّه‬،‫ْح ْم ُد لِلّ ِه‬
َ ‫ َوال‬،‫ُس ْب َحا َن اللّه‬
ِ ‫َوال َح ْو َل َوال قُ َّوَة إالّ بِاللّ ِه ال َْعلِ ِّي ال َْع ِظ‬
‫يم‬'Soubhaanal-lahi, wal hamdou lil-lahi
wa la ilaha il-lal-laahou wal-laahou akbar
wa la hawla wala qouw-wata il-la bil-laahil'aliy-oul a’zhim.

ِ ‫ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد و‬
‫آل ُم َح َّم ٍد‬
َ ‫اللّ ُه َّم‬
َ

 Manao s’alawat

 Mangata-pamelana ho an’ireo mpino lahy sy vavy toy izao :

ِ َ‫اَللَّ ُه َّم ا ْغ ِفر لِلْم ْؤِمنِين والم ْؤِمن‬
‫ات‬
ُ ََ ُ ْ
Al-lahoum-ma- ghfrir lil mouwminina wal mouwminate
 Mangatam-pamelan-keloka sy mibebaka ho an’ny tena miteny hoe :
Astaghrfiroul-laha wa atoubou ilayhi

ِ ‫أ‬
‫وب إلَْي ِه‬
ْ
ُ ُ‫َستَ غْف ُر اللّهَ َوأَت‬

10) S’alat raka’at 60 (2rkt x 30 alina) atao tsiroaroa isan’alina. Ka isaky ny raka’at dia mamaky :
Fatiha 1 + Kaafiroun 3 + taohid 1
Rehefa vita ny salamo dia manandratra tanana ka manao an’ity doa ity :

‫ لَهُ ا ْل ُم ْل ُ َو لَهُ ا ْل َح ْم ُه يُ ْحيِي َو يُ ِميتُ َو ُه َو‬، ُ‫ر ِري َ لَه‬
َ ‫َال إِلَهَ إِ َّال للاُ َو ْد َه ُ َال‬
‫ َوال َد ْو َل‬،‫ِي ُر‬
ِ ‫َي ٍء قَ ِه ْير َوإلَ ْي ِه ا ْل َم‬
ْ ‫َد ٌّي َال يَ ُموتُ بِيَ ِه ِ ا ْل َخ ْي ُر َو ه َُو َعلَى ُك ِّل ر‬
‫ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍه النَّبِ ِّي األُ ِّمي َو آلِ ِه‬
َ ‫ اللّ ُه َّم‬،‫يم‬
ِ ‫َوال قُ َّوةَ إالّ بِاللِ ا ْل َعلِ ِّي ا ْل َع ِي‬

NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com

p e j y 4 @ 19

La ilaaha il-lal-laahou wah’dahou laa shariyka lah, lahoul moulkou wa lahoul hamdou,
youh’yi wa youmitou, wa houwa hay-youn laa yamoutou, bi-yadihil khrayr, wa houwa a’laa
koul-li shay-in qadyir, wa ilayhil mas’irr, wa laa hawla wa laa qouwwata il-laa bil-laahil a’lyyil a’zhim, al-laahoum-ma s’al-li a’laa mouh’am-madinin nabiy-yil oummiy-y wa aalihy
Mariho tsara : Rehefa vita ny doa dia safoina ny vatana dia ho valian’i Allah ny vavaka ary homeny valisoa ho toy ny nanao
hadj 60 sy oumra 60

11) Araka ny resaka notanterin’ny Sayyed Ibn Tawous avy amin’ny Mpaminany Masina
Mouhammad (S) dia ahazoana valisoa goavana sy marobe eto an-tany sy any ankoatra (tsy ary
ho voatanisa eto avokoa) ny fanaovana an’ity s’alat manaraka ity amin’ ny andro Zoma iray ao
anatin’ny volana Rajabo eo anelanelan’ny s’alat Zhouhr sy s’alat al A’sr. Toy izao ny momba
azy :
 Isan’ny raka’at : 4 (atao tsiroaroa ohatra ny s’alat soubh x 2)
 Sorato vakiana isaky ny raka’at : Fatiha 1 + Ayatoul Koursy 7 + tawhid 5
 Aorian’ny salamo miteny im-polo hoe :

ِ ‫أ‬
َ‫َسأَلُهُ الت َّْوبَة‬
ْ ‫َستَ ْغف ُر اللَ َوأ‬
ْ

ASTAGHRFROUL-LAHA WA AS’ALOUHOUT-TAOWBAT

IREO DOA FAMAKY ISAN’ANDRO MANDRITRA NY VOLANA
MASINA RAJABO
IREO ASA MANOKANA TSY MANAM-PAHAROA
(in http://www.shia-azadari.com/madras/page.asp?catid=55&scatid=367)
1° - Ny alin’ny hetaheta sy ny Alakamisy voalohany
Ity alina ity dia antsoina hoe ALIN’NY FANIRIANA (hetahetam-po). Voalaza fa izay olona mamaky
ny sorato yàsin sy manao ny s’alat voatokana ho an’ity alina ity alohan’ny andehanan’ny hamonjy
fandriana dia ho voaaro amin’ny sazin’ny fasana.
Ny alin’ny Zoma voalohany (Alakamisy hifoha Zoma) no antsoina hoe alin’ny faniriana na
hetahetam-po. Ny mpaminany Mohammad (S = Homba Azy sy ny Fianakaviany anie ny fiadanana)
dia nifehy foana amin’ny Alakamisy voalohany amin’ity volana masina rajabo ity. Ary eo
anelanelan’ny Maghrib sy Isha dia manao raka’at 12 (2rkt averina in’6)
Toy izao ny fanaovana azy :
 Raka’at 2 feno fa averina in’6 ( 2x6 = 12 ) (in’6 manao nyiat sy salamo)
 Isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Qadr 3 + Naas 12
 Aorian’ny salamo farany (faha-6) dia miteny in-70 hoe :
Al-lahoum-ma s’al-ly a’la Mouham-madin, an-naby-yil oum-my-yi wa aaalih.
 Dia manao sojody ka miteny im-70 hoe :
Soub-bouhoun qoud-doussoun rab-boul malaaa-ikaty war-rouh
 Avy eo mitraka dia miteny im-70 hoe
Rab-bi-ghrfir warham wa tadjawaz am-ma ta’alam, in-naka antal a’ly-youl a’zhim.
 Miverina manao sojody indray avy eo dia miteny hoe :
Soub-bouhoun qoud-doussoun rab-boul malaaa-ikaty war-rouh
NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com

p e j y 5 @ 19

IREO DOA VAKIANA ISAN’ANDRO
Ity doa ity dia vakiana isaky ny nahavita ny iray amin’ireo s’alat dimy isan’andro.
YA MAN ARJOUHOU LIKOUL-LY KHRAYR
WA AAMANO SAKHRATOUHOU INDA
KOUL-LY SHAR
YA MAN YOUNTIL KATHIR BIL QALIL

YA MAN YOUNTI MAN SA-ALAH
YA MAN YOUNTI MAN LA YAS-ALOUH
WA MAN LAM YA’RIFOUHOU TAHANNOUNAN MINHOU WA RAHMAT
A-N-T’INY BIMAS-ALATI Y-YAAK

DJAMI-A KHRAYRAD-DOUN-YA WA
DJAMI-A KHRAYRAL AAKHRIRAH
WASRIF AN-NY BIMAS-ALATI Y-YAAK
DJAMI-A SHAR-RID-DOUNYA WAL
AAKHRIRAH
FA-IN-NAHOU GHRAYRA MANQUOUSOUN
MAA ANTAYT
WA ZIDNY MIN FADHLIKA YA KARIM

‫َيا َمنْ أَ ْر ُج ْوهُ لِ ُكل ِّ َخ ْي ٍر‬
َ ِّ ‫س َخ َط ُه ِع ْن َد ُكل‬
‫شر‬
َ ُ‫وآ َمن‬
‫َيا َمنْ ُي ْعطِ ي ا ْل َكثِ ْي َر ِبا ْل َقلِ ْي ِل‬
‫سأَلَ ُه‬
َ ْ‫َيا َمنْ ُي ْعطِ ي َمن‬
‫َيا َمنْ ُي ْعطِ ي َمنْ َال َي ْسأَلُ ُه‬
ً ‫ور ْح َمة‬
َ ‫و َمنْ لَ ْم َي ْع ِر ْف ُه َت َح ُّننا ً ِم ْن ُه‬
‫أَ ْعطِ ن ِْي ِب َم ْسأَلَت ِْي إِ َّيا َك‬
‫َج ِم ْي َع َخ ْي ِر ال ُّد ْن َيا َو َج ِم ْي َع َخ ْي ِر ْاْلخ َِر ِة‬
‫ف َع ِّن ْي ِب َم ْسأَلَت ِْي إِ َّيا َك‬
ْ ‫اص ِر‬
ْ ‫َو‬
َ ‫ش ِّر ال ُّد ْن َيا َو‬
َ ‫َج ِم ْي َع‬
‫ش ِّر ْاْلخ َِر ِة‬
َ ‫وص َما أَ ْع َط ْي‬
‫ت‬
ٍ ُ‫َفإِ َّن ُه َغ ْي ُر َم ْنق‬
‫ضلِ َك َيا َكر ْي ُم‬
ْ ‫َو ِزدْ ن ِْي مِنْ َف‬

Avy eo mandray ny somotra amin’ny tanana havia ary ny tanana havanana atao eo
amin’ny lohalika dia hetsiketsehina ny fanondro no sady miteny hoe :

ِّ‫ َيا َذا ال َمن‬،ِ‫اء َو ا ْل ُجود‬
ِ ‫ َيا َذا ال ُّن ْع َم‬،‫الل َو ْاْل ْك َر ِام‬
ِ ‫َيا َذا ا ْل َج‬
َ ‫ول َح ِّر ْم‬
‫ار‬
ِ ‫َو ال َّط‬
ِ ‫شي َبتِي َعلى ال َّن‬
YA ZHAL DJALAAL WAL IKRAM, YA ZHA-n-NOUA’MAA-I WAL DJOUD
YA ZHAL MAN-NY WA-t-TAWLY, HAR-RIM SHAYBATY A’LAN-NAAR

NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com

p e j y 6 @ 19

Ireto doa manaraka ireto dia notsongaina amin’ireo maromaro vakiana isan’andro

Ya man yamliko hawaa-idjas-saa-ilin
Wa ya’alam dhamiras-s’aamitin
Likoul-ly mas’alatin minka sam’oun haadhir
Wa djawaboun a’tiid
Al-lahoum-ma wa mawài’douka-s-s’adiqah
Wa ayaadyikal faadhilah
Wa rahmatoukal waasia
fas-alouka an tous’al-ly a’la mouham-madin
wa aaly mouham-mad
wa an taqdhy hawaa-idjy lid-dounya wal
aakhrirah
in-naka a’la koul-ly shay-in qadyir.

Al-lahoum-ma in-ny as-alouka s’abra-s-shaakirina
lak, Wa a’malal khraa-ifyina mink
Wa yaquinal a’bidyina laka
Al-lahoum-ma antal a’ly-youl a’zhim
Wa ana abdoukal baa-isoul faquir
Antal ghrany-youl hamyid
Wa anal a’bdou- z – zhalil
Al-lahoum-ma s’al-ly a’la mouham-madin wa aalih
Wamnoun bighrinaaka a’la faqry
Wa bihilmika a’la djahly
Wa biqouw-watika a’la dha’afy
Ya qawy-you ya a’ziz
Al-lahoum-ma s’al-ly a’la mouham-madin wa aalih al
aws’yaa-il mardhy-yina
Waqfiny maa aham-many min amrid-dounya wal
akhrirah
Ya arhama-r-raahimyin

NY VOLANA MASINA RAJABO

،‫ين‬
َ ِ‫سائِل‬
َّ ‫يَا َمنْ يَ ْملِ ُ َد َوائِ َج ال‬
،‫ين‬
َ ِ‫ِا ِمت‬
َّ ‫ض ِمي َر ال‬
َ ‫َويَ ْعلَ ُم‬
،‫اضر‬
ْ ‫لِ ُك ِّل َم‬
َ َ ‫سأَلَ ٍة ِم ْن‬
ِ ‫س ْمع َد‬
‫َو َج َوا َعتِيه‬
،ُ‫ِا ِدقَة‬
َّ ‫اللّ ُه َّم َو َم َوا ِعيهُكَ ال‬
،ُ‫اضلَة‬
ِ َ‫َوأَيَا ِدي َ ا ْلف‬
،ُ‫اس َعة‬
ِ ‫َو َر ْد َمتُ َ ا ْل َو‬
،‫ِلِّ َي َعلَى ُم َح َّم ٍه َوآ ِل ُم َح َّم ٍه‬
ْ َ ‫فَأ‬
َ ُ‫سأَلُ َ أَنْ و‬
،‫ض َي َد َوائِ ِجي لِل ُّه ْنيَا َواآل ِخ َر ِة‬
ِ ‫َوأَنْ وَ ْق‬
‫َي ٍء قَ ِهير‬
ْ ‫إنَّ َ َعلَى ُك ِّل ر‬
،َ َ‫ين ل‬
َ ‫ص ْب َر الشَّا ِك ِر‬
ْ َ‫اللّ ُه َّم إنّي أ‬
َ َ ُ‫سأَل‬
،َ ‫ين ِم ْن‬
َ ِ‫َو َع َم َل ا ْل َخائِف‬
َ َ‫ين ل‬
َ ‫ين ا ْل َعابِ ِه‬
َ ِ‫َويَق‬
،‫اللّ ُه َّم أَ ْنتَ ا ْل َعلِ ُّي ا ْل َع ِيي ُم‬
،‫س ا ْلفَقِي ُر‬
ُ ِ‫َوأَنَا َع ْبهُكَ ا ْلبَائ‬
،ُ‫أَ ْنتَ ا ْل َغنِ ُّي ا ْل َح ِميه‬
َّ ‫َوأَنَا ا ْل َع ْب ُه‬
‫الذلِي ُل‬
‫ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍه َوآلِ ِه‬
َ ‫اللّ ُه َّم‬
،‫َوا ْمنُنْ بِ ِغنَاكَ َعلَى فَ ْق ِري‬
،‫َوبِ ِح ْل ِم َ َعلَى َج ْهلِي‬
،‫ض ْعفِي‬
َ ‫َوبِقُ َّووِ َ َعلَى‬
‫ي يَا َع ِزي ُز‬
ُّ ‫يَا قَ ِو‬
‫صيَا ِء‬
َ ‫اللّ ُه َّم‬
ِ ‫األو‬
ْ ‫ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍه َوآلِ ِه‬
،‫ين‬
َ ِّ‫ضي‬
ِ ‫ا ْل َم ْر‬
‫َوا ْكفِنِي َما أَ َه َّمنِي ِمنْ أَ ْم ِر ال ُّه ْنيَا َواآل ِخ َر ِة‬
‫ين‬
َ ‫اد ِم‬
ِ ‫يَا أَ ْر َد َم ال َّر‬

houssencharly@gmail.com

p e j y 7 @ 19

،Al-lahoum-ma ya zhal minani –s-saabighrah,
wal-alaa‘i alwaazi`ah,
war-rahmatil waasi`ah,
wal-qoudratil djaami`ah,
wan-ni`amil djassyimah,
wal-mawaahibil`azh’yimah,
wal-ayaadil djamilah,
wal-`at’ayal djazyilah.
ya man la youn`atou bitamthil,
wa la youmath-thilou binzhir
wa la youghrlabou bizhahir
ya man khralaqa farazaq,
wa alhama fa-ant’aqa,
wabtada`a fashara`a,
wa `ala fartafa`a,
wa qad-dara fa-ahsana,
wa s’aw-wara fa-atqana,
wahtajja fa-ablaghra,
wa an`ama fa-asbaghra,
wa a`t’aa fa-ajzala,
wa manaha fa-afdhala.
ya man sama fill`iz-zy fafaata
nawazhiiral abs’aari,
wa dana fil-lutfi fajaza hawajisal afkaar.

NY VOLANA MASINA RAJABO

‫السابِغَ ِة‬
َّ ‫اللّ ُه َّم يَا ذَاَ ال ِْمنَ ِن‬
ِ ‫و‬
،‫اآلالء ال َْوا ِز َع ِة‬
َ
ِ ‫الرحم ِة الْو‬
،‫اس َع ِة‬
َ َ ْ َّ ‫َو‬
ِ
،‫ْج ِام َع ِة‬
َ ‫َوالْ ُق ْد َرة ال‬
ِ ‫والنِّع ِم ال‬
،‫يم ِة‬
َ َ َ
َ ‫ْجس‬
ِ ِ ‫والْمو ِاه‬
،‫يم ِة‬
َ ‫ب ال َْعظ‬
ََ َ
ِ
،‫ْج ِميلَ ِة‬
َ ‫َواأليَادي ال‬
.‫ْج ِزيلَ ِة‬
َ ‫َوال َْعطَايَا ال‬
ٍ ِ‫ت بِتَ ْمث‬
،‫يل‬
ُ ‫يَا َم ْن ال يُ ْن َع‬
،‫َّل بِنَ ِظي ٍر‬
ُ ‫َوال يُ َمث‬
.‫ب بِظَ ِهي ٍر‬
ُ َ‫َوال يُ ْغل‬

،‫يَا َم ْن َخلَ َق فَ َرَز َق‬
،‫َوأَل َْه َم فَأَنْطَ َق‬

،‫ع‬
َ َ‫ع ف‬
َ ‫ش َر‬
َ ‫َوابْ تَ َد‬
،‫َو َعال فَ ْارتَ َف َع‬
،‫س َن‬
ْ ‫َوقَ َّد َر فَأ‬
َ ‫َح‬
،‫ص َّوَر فَأَتْ َق َن‬
َ ‫َو‬

،‫احتَ َّج فَأَبْ لَ َغ‬
ْ ‫َو‬
،‫َسبَ َغ‬
ْ ‫َوأَنْ َع َم فَأ‬

،‫َج َز َل‬
ْ ‫َوأَ ْعطَى فَأ‬

.‫ض َل‬
َ ْ‫َوَمنَ َح فَأَف‬
ِ ‫ات نَو‬
ِ ِ
‫اظ َر‬
َ َ ‫يَا َم ْن َس َما في الْع ِّز فَ َف‬
،‫صا ِر‬
َ ْ‫األب‬
ِ
ِ َ ‫ْف فَج‬
‫س‬
َ ِ ‫َو َدنَا في اللُّط‬
َ ‫از َه َواج‬
.‫األفْ َكا ِر‬

houssencharly@gmail.com

p e j y 8 @ 19

ya man tawah-hada bilmoulki fala nid-da
lahou fi malakouti soult’anih
wa tafar-rada bil alaa-i wal-kibrya-i fala
dhid lahou fi jabarouti sha’anih,
ya man haarat fi kibrya‘i
haybatihi daqà’iqou lat’aa’ifil awham,
wanhasarat douna idraki
a’zhamatihi khrat’a-ifou abs’aaril anaam.
ya man a’natil woudjouhou lihaybatihi,
wa khradha`ati-r-riqaabou li-azhamatihi,
wa wajilati alqouloubou min khrifatihi,
as-alouka bihazhihil mid-hatil-laty la
tanbaghry il-la laka,
wa bima wa-ayta bihi a’la nafsika
lidaa-i’ka minal mouw´minina,
wa bima dhamintal idjabata fihi `ala
nafsika lild-daa-inn,
ya asma`as-sami`inn,
wa abs’a-n-nazhirinn,
wa asra`alhaasibinn,
ya zhalqouw-watil matinn,
s’alli `ala mouhammadin khratami-n-nabiy-yina
wa `ala ahli baytihi,
waqsim li fi shahrina hazha
khrayra ma qasamta,
wahtim li fi qadha’ika khrayra ma hatamta,
NY VOLANA MASINA RAJABO

ِ ‫يا من تَ و َّح َد بِالْمل‬
‫ْك فَال نِ َّد لَهُ فِي‬
ُ
َ َْ َ
ِ ‫ملَ ُك‬
،‫وت ُس ْلطَانِِه‬
َ
ِ ِ
ِ ‫ْك ْب ِري ِاء فَال‬
‫ِ َّد‬
َ ‫َوتَ َف َّر َد بِاآلالء َوال‬
ِ ‫لَهُ فِي جب ر‬
،‫وت َشأْنِِه‬
ُ ََ
‫ت فِي كِ ْب ِريَ ِاء َه ْيبَتِ ِه‬
ْ ‫ار‬
َ ‫يَا َم ْن َح‬
ِ ِ‫َدقَائِ ُق لَطَائ‬
،‫األو َه ِام‬
ْ ‫ف‬
ِ ‫ت ُدو َن إ ْدر‬
‫اك َعظَ َمتِ ِه‬
ْ ‫س َر‬
َ
َ ‫َوانْ َح‬
.‫صا ِر األنَ ِام‬
ُ ِ‫َخطَائ‬
َ ْ‫ف أَب‬
ِ َ‫يا من َعن‬
،‫ت ال ُْو ُجوهُ لِ َه ْيبَتِ ِه‬
َْ َ
ِ ‫ض َع‬
،‫اب لِ َعظَ َمتِ ِه‬
ِّ ‫ت‬
َ ‫َو َخ‬
ُ َ‫الرق‬
ِ ِ
،‫وب ِم ْن ِخي َفتِ ِه‬
ُ ُ‫َوَوجلَت الْ ُقل‬
‫ك بِ َه ِذهِ ال ِْم ْد َح ِة الَّتِي ال‬
َ ُ‫َسأَل‬
ْ‫أ‬
،‫ك‬
َ َ‫تَ ْنبَ ِغي إالّ ل‬
‫ك‬
َ ‫ت بِ ِه َعلَى نَ ْف ِس‬
َ ْ‫َوبِ َما َوأَي‬
ِ َ ‫اع‬
ِ ‫لِ َد‬
ِِ
،‫ين‬
َ ‫يك م َن ال ُْم ْؤمن‬
‫اإلجابَةَ فِ ِيه َعلَى‬
َ ‫َوبِ َما‬
َ ‫ِ ِم ْن‬
َ ‫ت‬
ِ َّ ِ‫ك ل‬
،‫ين‬
َ ‫نَ ْف ِس‬
َ ‫لداع‬
ِ ِ َّ ‫يا أَسمع‬
،‫ين‬
ََْ َ
َ ‫السامع‬
ِ
،‫ين‬
َ ْ‫َوأَب‬
َ ‫ص َر النَّاظ ِر‬
ِ ِ َ ‫ع ال‬
،‫ين‬
َ ‫َس َر‬
ْ ‫َوأ‬
َ ‫ْحاسب‬
ِ ِ
،‫ين‬
َ ‫يَا ذَاَ الْ ُق َّوة ال َْمت‬
‫ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َخاتَ ِم النَّبِيِّي َن‬
َ
،‫َو َعلَى أَ ْه ِل بَ ْيتِ ِه‬
ِ ‫واق‬
‫ْس ْم لِي فِي َش ْه ِرنَا ه َذا َخ ْي َر َما‬
َ
،‫ت‬
َ ‫س ْم‬
َ َ‫ق‬
‫ك َخ ْي َر َما‬
َ ِ‫ضائ‬
َ َ‫احتِ ْم لِي فِي ق‬
ْ ‫َو‬
،‫ت‬
َ ‫َحتَ ْم‬
houssencharly@gmail.com

p e j y 9 @ 19

wakhrtim li bi-s-sa’adati fiman khratamta,
wa ah-iny ma ah-aytany mawfouran,
wa amit-ny masrouran wa maghrfouran,
wa tawall anta najaaty
min mousa‘alati albarzakhi,
wadra `an-ni mounkaran wa nakran,
wa ari `ayny moubash-shiran wa bashiyran,
wadj`al li ila ridwaanika wa jinaanika
mas’iran wa `ayshan qariyran
wa moulkan kabiyran,
wa s’alli `ala mouhammadin wa aalihi kathiran.

NY VOLANA MASINA RAJABO

ِ ِ
ِ ِ َ ‫السع‬
،‫ت‬
َ ‫يم ْن َختَ ْم‬
َ َّ َ‫َوا ْخت ْم لي ب‬
َ ‫ادة ف‬

،،‫َحيَ ْيتَنِي َم ْوفُورا‬
ْ ‫َحيِنِي َما أ‬
ْ ‫َوأ‬
،،‫ َوَمغْ ُفورا‬،‫َو ِأم ْتنِي َم ْس ُرورا‬
‫ت نَ َجاتِي‬
َ ْ‫َوتَ َو َّل أَن‬
ِ
،‫اءلَ ِة البَ ْرَز ِخ‬
َ ‫م ْن ُم َس‬
،،‫ َونَ ِكيرا‬،‫َوا ْدرأْ َعنِّي ُمن َكرا‬
ِّ َ‫َوأَ ِر َع ْينِي ُمب‬
،،‫ َوبَ ِشيرا‬،‫شرا‬
‫ك‬
ْ ‫اج َع ْل لِي إلَى ِر‬
َ ِ‫ك َو ِجنَان‬
َ ِ‫ِ َوان‬
ْ ‫َو‬
ِ‫م‬
،،‫ قَ ِريرا‬،‫ َو َع ْيشا‬،‫صيرا‬
َ
،،‫ َكبِيرا‬،‫َوُملْكا‬
.،‫ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َوآلِ ِه َكثِيرا‬
َ ‫َو‬

houssencharly@gmail.com

p e j y 10 @ 19

IREO S’ALAT FANAO AMIN’NY VOLANA RAJABO
(in dhyaa’i-s-s’aalihin)
ALINA VOALOHANY
1) Ny Mpaminany Mohammad (S) dia voalaza fa ny olona manatanteraka an’ity s’alat ity dia ho
voafafa ny fahotany ary ho afaka amin’ireo hadisoany sahala ny tamin’ny andro
nahatongavany teto an-tany (nahaterahany) :
 Atao aorian’ny isha
 Isan’ny raka’at : 2
 Raka’at 1° : Fatiha 1 + Alam nahsrah 1 + Taohid 3
Raka’at 2° : Fatiha 1 + Alam nashrah 1 + Taohid 1 + Falaq 1 + Naas 1
 Ao aorian’ny salamo dia averina in-30 (telopolo) avy ireto:
1. LAA ILAAHA IL-LA ALLAH
2. AL-LAHOUM-MA S’AL-LY A’LA MOUHAM-MADIN WA AALIH
2) Manomboka an’ilay s’alat raka’at 60 izay atao tsiroaroa isan’alina (jereo pejy 3)
ANDRO VOALOHANY
1) Manao s’alat raka’at 10 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 3 mba ho fafan’i
Allah ny fahotana rehetra sy harovan’i Allah amin’ny « fitna » ao am-pasana sy ny sazin’ny
andro farany ary ho voaaro amin’ny aretin-koditra…
2) Manao s’alat raka’at 10 hafa indray ka isaky ny raka’at dia mamaky
Fatiha 1 + Taohid 3 + Kaafirouna 3
Rehefa vita ny salamo farany dia manandratra tanana roa sy miteny hoe :

‫ر ِر ْي َ لَهُ لَهُ ا ْل ُم ْل ُ َو لَهُ ا ْل َح ْم ُه يُ ْحيي َو يُ ِم ْيتُ َو ُه َو‬
َ ‫ال إلَهَ إِ ّالَ للاُ َو ْد َه ُ َال‬
َ‫َد ُّي َال يَ ُم ْوتُ بِيَ ِه ِ ا ْل َخ ْي ِر َو ُه َو َعلَى ُك ِّل قَ ِه ْير اللَّ ُه َّم َال َمانِ َع لِ َما أَ ْعطَ ْيت‬
‫الج ِّه ِم ْن َ ا ْل ِج ُّه‬
َ ‫َو َال ُم ْع ِط َي لِ َما َمنَ ْعتَ َو َال يَ ْنفَ ُع َذا‬
Avy eo misafo ny tarehy. Izay nahavita izany s’alat izany dia :
 hofafan’i Allah avokoa ny fahotany rehetra ;
 ary homeny valisoa ho toy ny nifehy mandritra ny volana manontolo ;
 ho voasoratra any amin’i Allah ho isan’ireo mpanao s’alat mandrapahatongan’ny taona
manaraka ;
 isan’andro izy dia hahazo valin’asan’ny maritiora iray tamin’ny adin’ny badr.
Fantaro fa : araka ny nambaran’ny Mpaminany (S) izay olona manao an’ity s’alat raka’at 4
(efatra = rkt 2 atao in-2) manaraka ity amin’ny andro Zoma amin’ny volana Rajabo, eo
anelanelan’ny Zohr sy Asr ka :
 isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Ayatoul Koursy 7 + taohid 5
 rehefa vita ny salamo faharoa farany dia miteny im-10 hoe :

َ‫سأَلُهُ التَّ ْوبَة‬
ْ َ‫ي الَ إِلَهَ إِ ّال ُه َو َو أ‬
ْ ‫ستَ ْغفِ ُر للاَ الَّ ِذ‬
ْ ‫أ‬
Astaghrfiroul-laaha al-lazhy laa ilaaha il-la houwa wa as-alouhou-t-tawbah
NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com

p e j y 11 @ 19
Valisoa azo :
 Mandrapahafatiny dia ho soratan’i Allah ho azy isan’andro ny hasoavana arivo isa ;
 Ary isaky ny ayat novakiany tanana iray any amin’ny paradisa vita amin’ny ‫ياقوتة حمراء‬
(rubis mena) ;
 Isaky ny litera lapa iray vita amin’ny «perle » fotsy ;
 Ary hampanambadian’i Allah amin’ireo vehivavin’ny paradisa.
 Hankasitrahan’i Allah tanteraka izy ary hofaranan’i Allah am-pahasambarana sy famelankeloka ny fiainany ;
 Isaky ny raka’at vitany s’alat 50 000 (dimy alina) ;
 Hahazo satroboninahitra arivo ;
 Ary honina miaraka amin’ireo olo-marina izy rehefa any amin’ny paradisa ;
 Ary farany dia tsy hiala eto an-tany izy raha tsy efa mahita ny toerany any amin’ny
paradisa.
ALINA FAHAROA
S’alat raka’at 10 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Kaafirouna 1
Hofafan’i Allah ny fahotany rehetra ary ho voasorotra ho isan’ireo olona mpanao s’alat
mandrapahatongan’ny taona manaraka no sady ho afaka amin’ny fihatsaram-belatsihy (nifaq)
ALINA FAHATELO
S’alat raka’at 10 isaky ny raka’at mamaky Fatiha 1 + Izha djaa-a 5
Hanorenan’i Allah lapa iray any amin’ny paradisa. Hisy hiantso hoe : « Ambarao an’ilay sakaizan’i
Allah ny voninahitra ambony sy ny fahafahany hiaraka amin’ireo mpaminany (A) sy ireo maritiora
ary ireo olo-marina sy mpanao soa ».
ANDRO FAHATELO
S’alat raka’at 4 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 avy eo ireto ayat ireto

« wa ilaahoukoum ilaahoun waahid laa ilaaha il-la houwa-r-rahmaani-r-rahyim. Wa in-na
fy khralqi-s-samaawaaty wal ardhy wakhrtilaafil layly wa-n-nahaary wal foulky-l-laty
tadjry fil bahry bima yanfa’o……………………….….wa in-nallaaha shadidoul azhaab »
(In Sorato al baqara, 2 : ayat 163,164)
Ity misy site fitadiavana ayat amin’ny alalan’ny « phonetiques »

http://www.islamicity.com/ps/default.asp?inc=PhoneticSearch.asp
valisoa azo : homen’i Allah valisoa izay tsy hisy hahavoatanisa afa-tsy Izy irery ihany.
ALINA FAHAEFATRA
Raka’at 100 ( 2rkt in-50) ka amin’ny :
Raka’at 1 : Fatiha 1 + Falaq 1
Raka’at 2 : Fatiha 1 + Naas 1
Averina in-50 ireo. Hisy anjely hidiny avy any amin’ny lanitra tsirairay ary izy rehetra ireo dia samy
hanoratra ny valisoany mandrapahatongan’ny andro farany. Ary amin’izany andro izany dia hazava
NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com

p e j y 12 @ 19
ho toy ny volana fenomanana ny tarehiny, handray ny bokiny amin’ny tanany havanana izy no sady
hiatrika ny fitsarana azy amin’ny fomba tsotra dia tsotra.
ALINA FAHADIMY
Raka’at enina (6), mamaky fatiha 1 + taohid 25 isaky ny raka’at
Homen’i Allah valisoana mpaminany 40, olo-marina 40 ary maritiora 40 ary handalo eo amin’ny
tetezana s’irat ho toy ny tselatra.
ALINA FAHAENINA
Raka’at roa (2), mamaky Fatiha 1 + Ayatoul koursy 7 isaky ny raka’at
Misy antso avy any an-danitra manao aminy hoe : « Ry mpanompon’i Allah ! ianao dia tena
sakaizan’i Allah marina. Isaky ny litera novakianao dia homena fahafahana hanavotra mpino silamo
iray ianao. Ary ianao dia nahazo valisoa FITO ALINA izay mbola mavesatra kokoa noho ireo
tendrombohitra rehetra eto an-tany eo anatrehan’i Allah.
ALINA FAHAFITO
Raka’at efatra ( 4), mamaky Fatiha 1 + Taohid 3 + Falaq 1 + Naas 1 isaky ny raka’at.
Aorian’ny salamo faharoa farany dia :
 Manao salawat 10
 Baaquiaat as-S’aalihaat 10 (Soubhanallahy wa alhamdoulillahy wa laa ilaaha il-la Allahou
wa Allahou akbar)
Valisoa : - Hoalokalofan’i Allah amin’ny seza fiandrianany :
-

Homeny valisoa ho toy ny nifehy mandritra ny volana Ramadhany ;
Hangatam-pamelana ho azy ireo anjely mandrapahavitany an’ity s’alat ity ;
Ho mora aminy ny fialan’ny ainy sy ny fiainana ao am-pasana ;
Tsy hiala eto an-tany raha tsy efa nahita ny toerana hisy azy any amin’ny
paradisa :
Harovan’i Allah izy amin’ny tahotra sy horohoro goavana.

ALINA FAHAVALO
Raka’at 20 (2 rkt in-10),
mamaky Fatiha 1 + Taohid 3 + kaafiroun 3 + Falaq 3 + Naas 3 isaky ny raka’at
Homen’i Allah valisoa mitovy amin’ny azon’ireo mpankasitraka an’i Allah sy ireo manam-paharetana
ary hasondrotra hiaraka amin’ny anaran’ireo olo-marina ny anarany.
ALINA FAHASIVY
Raka’at 2, mamaky Fatiha 1 + takaa-thour 5 isaky ny raka’at


Voafafa alohan’ny hitsangany ny fahotany ;
Hahazo valisoana hadj 100 sy oumra 100 izy ;
Ary hahazo famindram-po 1 000 000 (iray tapitrisa) ;
Harovan’i Allah amin’ny afobe ;
Raha maty ao anatin’ny valopolo andro dia ho isan’ireo maritiora.

NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com

p e j y 13 @ 19
ALINA FAHAFOLO
Raka’at 12 atao anelanelan’ny Maghrib sy Isha. Fatiha 1 + Taohid 3 isaky ny rkt
Hanadratana lapa iray (any amin’ny paradisa) izay miorina eo ambonina andry vita amin’ny « rubis »
mena.
ALINA FAHARAIKA AMBIN’NY FOLO
Raka’at 12 : Fatiha 1 + ayat al koursy 12 isaky ny raka’at
Homen’i Allah valisoa ho toy ny nahavaky ny bokin’ny lanitra no sady hisy hiantso azy hoe
manomboha asa vaovao indray fa efa nofafan’i Allah avokoa ny fahotanao rehetra.
ALINA FAHAROA AMBIN’NY FOLO
Raka’at 2 : Fatiha 1 + ayat « Amana-r-Rasoul…hatramin’ny faran’ny sorato al baquara » 10
 Homen’i Allah valisoa mitovy amin’ireo Mpamporisika ny olona hanao ny soa sy mpandrara
amin’ny olona amin’ny fanaovana zavatra ratsy ;
 valisoan’ny fanafahana andevo 70 isa avy amin’ireo taranak’i Ismaël (A)
 homen’i Allah indrafo fitopolo.
ALINA FAHATELO AMBIN’NY FOLO sy IREO ALINA FOTSY amin’ny RAJABO, SHA’ABANY ary
RAMADHANY (alina faha-13 sy 14 ary 15)
Raka’at 10 : 1) Fatiha 1 + Al A’diyaat 1
2) Fatiha 1 + Takaa-thour 1
Dia atao ohatr’izay foana (2 rkt averina in-5).
 Hofafan’i Allah avokoa ireo fahotany rehetra eny fa na dia nanohitra ny ny Ray amandReniny aza izy dia hahazo fankasitrahana avy amin’i Allah (saingy tsy tokony hamerina
an’izany intsony);
 Tsy hanantona azy ry Mounkar sy Nakir …
 Handalo eo amin’ny « pont s’irat » toy ny tselatra.
Mariho tsara : Ny momba ny s’alat amin’ireo alina mazava na alina fotsy kosa (ireo
voatanisa eo ambony ireo) dia niteny ny Imamo S’aadiq (A) fa :
 Amin’ny alina faha-13 : raka’at 2 ka isaky ny raka’at dia mamaky :
Fatiha 1 + Yasin 1 + al Moulk 1
 Amin’ny faha-14 : raka’at 4, isaky ny raka’at dia mamaky an’ireo sorato novakiana
tamin’ny alina eo aloha ireo.
 Amin’ny alina faha-15 koa dia mbola ireo ihany no sorato vakiana fa atao enina (6)
raka’at.
ALINA FAHAEFATRA AMBIN’NY FOLO
Raka’at 30 : Fatiha 1 + Taohid 1 + Quol In-nama ana basharoun mithloukoum (faran’ny sorato al
Kahf) isaky ny raka’at
 Tsy isalasalana fa na dia mitovy isa amin’ny kintan’ny lanitra aza ireo fahotany dia
hadio sy ho voadio tanteraka izy alohan’ny hataperan’izany s’alat ataony izany ;
 Ho toy ny nahavaky an’ireo boky rehetra nampidinin’i Allah.
NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com

p e j y 14 @ 19
ALINA FAHADIMY AMBIN’NY FOLO
Raka’at 12 : isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + sorato izay tiana
Rehefa vita izany s’alat izany dia vakiana in’efatra avy ireto :
-

Fatiha ;
Falaq ;
Naas ;
Taohid ;
Ayat al Koursy ;
Tasbih al araba’a (baquiat as- S’alihat) (Sobahanallahy wal hamdo lillahy wa laa ilaaha illallaaho wal-laaho akbar).

Aorian’izany rehetra izany dia miteny hoe :
ALLAHOu ALLAHOu RA-BY WA LA OUSHRIKOU BIHY SHAY-AN, MAA SHAA-A ALLAHOU, LA QOUWWATA IL-LA BIL-LAAAHIL A’LY-IL A’ZHYIM .
ANDRO FAHADIMY AMBIN’NY FOLO
Raka’at 10 : isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 3 + Kaafiroun 3
Rehefa vita izany dia manadratra tànana sy miteny hoe :

َّ ‫َال إِلَ َه إِ َّال‬
َ ‫هللاُ َو ْحدَ هُ َال‬
ُ ‫ لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َو لَ ُه ا ْل َح ْم ُد ُي ْح ِيي َو ُيم‬، ‫ش ِري َك لَ ُه‬
‫ِيت َو ه َُو َح ٌّي‬
َ ِّ ‫وت ِب َي ِد ِه ا ْل َخ ْي ُر َو ه َُو َعلَى ُكل‬
ُ ‫َال َي ُم‬
‫ص َمدً ا لَ ْم‬
َ ‫ش ْي ٍء َق ِد ْير ٌ إلَ ًها َوا ِحدًا أَ َحدً ا َف ْر ًدا‬
‫صا ِح َب ًة ً َو ال َولَدً ا‬
َ ْ ‫َي َّتخِذ‬
Laa ilaaha il-lal-laaahou wahdahou laa sharyika lah
Lahoul moulkou wa lahoul hamd
Youh-i wa youmitou wa houwa hay-youn la yamout
Bi-yadihil khrayr wa houwa a’la koul-ly shay-in quadiir
Ilaahan waahidan ahadan fardan s’amadah
Lam it-takhrizh –hou s’aahibatan wa laa waladah.
Rahefa izany dia misafo ny tarehy.
ALINA FAHAENINA SY FAHAFITO AMBIN’NY FOLO
Raka’at 30 : Fatiha 1 + Taohid 10 isaky ny raka’at
Hahazo valisoana maritiora fitopolo alohan’ny hifaranan’izany s’alat izany.
ALINA FAHAVALO AMBIN’NY FOLO
Raka’at 2 : Fatiha 1 + Taohid 10 + Falaq 10 + Nas 10 isaky ny ny raka’at.
Rahefa nahavita an’izany s’alat izany dia hiteny amin’ireo anjeliny Allah hoe :

ّ ‫» لو كانت ذنوبه اكثر من ذنوب الع‬
«‫شارين لغفرتها له‬
NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com

p e j y 15 @ 19
ALINA FAHASIVY AMBIN’NY FOLO
Raka’at 4 : Fatiha 1 + ayatoul koursy 15 + Taohid 15 isaky ny raka’at


Homen’i Allah valisoa mitovy amin’ny omeny an’i Mosa (A) ;
Isaky ny litera iray valisoana maritiora iray ;
Tsy hanala baraka azy Izy ;
Ary tsy hitsara azy ;
Ary hiditra ny paradisa tsy misy fitsarana.

ALINA FAHAROAPOLO
Raka’at 2 : Fatiha 1 + Al Quadr 5 isaky ny raka’at
 Homen’i Allah valisoa mitovy amin’ny an’ny Nabi Ibrahim (A), Mosa (A), Yahya (A) ary
Issa/Jesoa (A) ;
 Tsy hisy zavatra hahavoa azy avy amin’ny Jiny sy olom-belona ;
 Allah dia hijery azy amin’ny indrafony.
ALINA FAHARAIKA AMBIN’NY ROAPOLO
Raka’at 6 : Fatiha 1 + Kaothar 10 + Taohid 10 isaky ny raka’at
Haniraka an’ireo anjeliny mpanoratra (Kiram al Katibin) tsy hanoratra ny hadisoany
mandritra ny iray taona sy hanoratra fahasoavana ho azy mandritra ny andro iainany.
ALINA FAHAROA AMBIN’NY ROAPOLO
Raka’at 8 : Fatiha 1 + Kaafiroun 7 isaky ny raka’at
Rehefa vita ny s’alat dia manao s’alaoat 10 sy Astaghrfiroullah 10
 Hahita ny toerany any amin’ny paradis aizy alohan’ny handaozany ny tany ;
 Ny fahafatesany dia ao anatin’ny finoana Islamo ;
 Hahazo valisoana Mpaminany Fitopolo.
ALINA FAHATELO AMBIN’NY ROAPOLO
Raka’at 2 : Fatiha 1 + Al dhouha 5 isaky ny raka’at
Isaky ny litera novakiana sy ny isan’ny olona Kaafir dia homen’i Allah :
 grady any amin’ny paradisa, valisoana fivahiniana masina 70 ;
 valisoan’ireo olona manaraka ny razana arivo ;
 Valisoan’olona iray mamangy marary arivo ;
 ary valisoan’olona iray nanatanteraka ny fanirian’olona arivo.
ALINA FAHAEFATRA AMBIN’NY ROAPOLO
Raka’at 40 (efapolo) : isaky ny raka’at dia mamaky
Fatiha 1 + Amaan-r-Rasoul (hatramin’ny farany) 1 + Taohid 1
 Allah dia hanoratra fahasoavana arivo ho azy ;
 Hamafa fahadisoana arivo amin’ireo vitany ;
 Hampiakatra grady arivo ho azy ;
NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com

p e j y 16 @ 19
 Hampidina anjely arivo hanandratra ny tanan’izy ireo hangatam-pitahiana ho azy ;
 Homeny fandriam-pahalemana eto an-tany sy any ankoatra ;
 Sahala amin’ny sendra ny alin’ny Anjara (laylatoul quadr).
ALINA FAHADIMY AMBIN’NY ROAPOLO
Raka’at 20 atao eo anelanelan’ny Maghrib sy Isha ka isaky ny raka’at dia mamaky :
Fatiha 1 + Amaana-r-Rasoul (hatramin’ny farany) 1 + Taohid 1
 Homen’i Allah fiarovana manokana ny vatany, ny fianakaviany, ny finoany ary ny fiainany eto
an-tany sy ny any ankoatra ;
 Ho voafafa alohan’ny hitsanganany ireo fahotany.
ALINA FAHAENINA AMBIN’NY ROAPOLO
Raka’at 12 : Fatiha 1 + Taohid 40 (misy milaza koa hoe 4)
 Ho voaaro amin’ny fijanonana eo amin’ny « pont s’irat » sy ny fitsarana ;
 Handefasan’i Allah anjely 70 hangatam-pamelana ho azy sy hanoratra ny valisoany … ary
isaky ny mihetsika amin’ny toerany izy dia hiteny ireo anjely ireo hoe « Tomponay ô !
Mamela ny helok’io mpanompo io mandrapahatongan’ny maraina ».
ALINA FAHAFITO AMBIN’NY ROAPOLO
Raka’at 12 : Fatiha 1 + Falaq 4 + Naas 4 + Taohid 4 isaky ny raka’at
Rehefa vita izany dia mamaky an’ity in’efatra alohan’ny hihetsehana amin’ny toerana
nanaovana izany s’alat izany :

َّ ‫َال إِلَ َه إِ َّال‬
‫س ْب َحانَ هللاِ وال َح ْول َ َوال قُ َّو َة إِ ّال ِبالِلِ ال َعل ِِّي ال َعظِ ْي ِم‬
ِ ِ ‫هللا ُ وهللا ُ ا ْك َب ُر َوا ْل َح ْم ُد‬
ُ ‫لِل‬
Laa ilaaha il-la Allaho wal-laaho akbar, al hamdou lil-laahy, soubhaanallaahy, wa laa haola wa la quow-wata il-la bil-laahyl aly-il a’zhyim
ANDRO FAHAFITO AMBIN’NY ROAPOLO
Raka’at 12 isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + sorato 1 (izay tiana)
Ao aorian’ny salamo farany dia vakiana in’efatra avy ireto:

Fatiha
Taohid
Falaq
Naas

Rehefa vita avokoa izany dia miteny in’efatra (x 4) avy an’ireto :

َّ ‫← َال إِلَ َه إِ َّال‬
‫ َال‬،ِ‫لِل َو وال َح ْول َ َوال قُ َّو َة إِ ّال بِالِل‬
ِ ِ ‫س ْب َحانَ هللاِ َوا ْل َح ْم ُد‬
ُ ‫هللاُ وهللاُ ا ْك َب ُر َو‬
َّ ‫إِلَ َه إِ َّال‬
،‫لِل َوال َح ْول َ َوال قُ َّو َة إِ ّال ِبالِلِ ال َعل ِِّي ال َعظِ ْيم‬
ِ ِ ‫س ْب َحانَ هللاِ َوا ْل َح ْم ُد‬
ُ ‫هللاُ وهللاُ ا ْك َب ُر َو‬
‫ر ْيئا‬
ْ ُ‫← للاُ للاُ َربّ ِي ال أ‬
َ ‫ر ِر ُك بِ ِه‬
‫أدها‬
ْ ‫← ال أ‬
َ ِّ ‫ر ِر ُك بِ َر‬
NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com

p e j y 17 @ 19
ALINA FAHAVALO sy FAHASIVY AMBIN’NY ROAPOLO
Raka’at 12 : Fatiha 1 + al A’ala 10 + quadr 10 isaky ny raka’at.
Aorian’ny salamo farany dia manao s’alaoato 100 sy Astaghrfiroullaha 100 dia hosoratan’i Allah ho
azy ny valisoa mitovy amin’ny fanompoan’ireo anjeliny .
ALINA FAHATELOPOLO
Raka’at 10 : Fatiha 1 + Taohid 10 isaky ny raka’at.
 Homen’i Allah tanan-dehibe fito ao amin’ny paradisa Firdaosy
 Hazava ho toy ny volana fenomanana ny tarehiny rehefa mitsangana amin’ny maty
 Handalo ny « pont s’irat » ho toy ny tselatra sy ho avotra amin’ny afobe.
S’ALAT ATAO HO FAMARANANA NY VOLANA
Raka’at 10 : Fatiha 1 + Taohid 3 + Kaafiroun 3 isaky ny raka’at.
Aorian’ny salamo farany dia manandratra ny tànana roa sy miteny hoe :

َّ ‫َال إِ َل َه إِ َّال‬
َ ‫هللاُ َو ْحدَ هُ َال‬
ُ ‫ لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َو لَ ُه ا ْل َح ْم ُد ُي ْح ِيي َو ُيم‬، ‫ش ِري َك َل ُه‬
‫ِيت َو ه َُو َح ٌّي‬
َ ِّ ‫وت ِب َي ِد ِه ا ْل َخ ْي ُر َو ه َُو َعلَى ُكل‬
ُ ‫َال َي ُم‬
‫صلّى هللا ُ َعلَى ُم َح َّم ٍد آلِ ِه‬
َ ‫ َو‬، ‫ش ْي ٍء َق ِد ْي ٌر‬
ّ
.‫يم‬
ِ ّ ‫الح ْول َ َوال قُ َّو َة إالّ ِب‬
َ ‫ َو‬، َ‫الطاه ِِر ْين‬
ِ ِ‫الِل ا ْل َعل ِِّي ا ْل َعظ‬
La ilaha il-lal-laahou wah’dahou laa sharika lahou, lahoul moulkou wa lahoul h’amdou
youh’yi wa youmitou wa houwa hay-youn laa yamoutou bi-yadihil khrayr wa houwa a’laa
koul-li shay-in qadyir, wa s’al-la allahou a’la mouham-madin wa aaalihy-t-t’aahirin, wa laa
hawla wa laa qouwwata il-laa bil-laahil a’ly-yil a’zhim.

Avy eo misafo ny tarehy dia mangataka izay manahirana fa araka ny voalaza tsy isalasalana ny
ahazoana valiny ary mbola hahazo an’ireto valisoa manaraka ireto koa :
 hasian’i Allah hady vory fito manelanelana anao sy ny afobe ka ny hady vory iray dia mitovy
amin’ny elanelan’ny tany sy ny lanitra.
 ny raka’at iray amin’io s’alat nataonao io dia ho sandaina iray tapitrisa raka’at ;
 ho voasoratra ho anao ny fahafahan amin’ny afobe sy fahazoandalana handalo eo amin’ny
« pont s’irat ».
Nalaina manontolo tao amin’ny Boky Dhyah as-S’alihin (amin’ny teny arabo) ireo s’alat
rehetra notanisaina ireo.
Mino sy manantena ny mpanoratra fa maro ny olona hahazo tombotsoa amin’ny fanakaikezana
bebe kokoa an’ilay Nahary noho ny fitomboan’ny fahalalany sy ny fotoana hanompoany
mandritra an’ity volana masina ity sy ireo hafa manaraka azy amin’ny alàlan’ny taleka
voasoratra amin’ny teny Malagasy sahala amin’ity. Fantaro fa ireo volana masina roa hafa
manaraka eo dia samy manana vavaka manokana sahala amin’izao avokoa izay hitantsika ao
amin’ny Korbatane N° 5 ho an’ny sha’abany ary N° 6 kosa ho an’ny Ramadhany. Koa dia
mahereza mivavaka e !
NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com

p e j y 18 @ 19
IREO DATY MANAN-DANJA AO ANATIN’NY VOLANA RAJABO
In http://thaqalayn.eu/menu_horizontal/mois_rajab.php
ANDRO VOALOHANY
1) Manao fifehezana: Amporisihina ny fifehezana amin’ity andro ity. Tsara ho fantarina sy
tadidiana fa ny mpaminany Noa (A) dia tamin’ity daty ity no niondrana tao anaty sambo fiara
ary nanome baiko an’ireo mpiara-dia taminy mba hifehy avokoa. Voalaza fa ny afobe dia
hanalavitra
iray
taona
an’izay
mifehy
amin’ity
andro
ity.

2) Manao Ziyaara (famangiana) ny Imamo al-Houssen (A) : araka ny voalazan’ny Imamo
Saadiq (A) : « Izay mamangy ny Imamo Houssen (A) amin’ny andro voalohany amin’ny
volana Rajabo dia hofafan’i Allah ireo fahotany»
ANDRO FAHA-13 RAJABO
Andro voalohany amin’ireo 3 andro fotsy (ny faha-13, ny faha-14 sy faha 15 aorian’ny
tsinam-bolana. Ahazoana valisoa betsaka tokoa ny fifehezana amin’ireo andro ireo.
Ity andro ity koa dia manana ny maha-izy azy satria tsingerin-taona nahaterahan’ny Imamontsika Ali
(A) tao anatin’ny Ka’aba tamin’ny taona 599 (17 mars 599)
ALINA FAHADIMY AMBIN’NY FOLO
 Manao fandroana masina
 Manao alim-bavaka : ankoatra ny s’alata voalaza ao amin’ny pejy faha-14 dia manao zyarat
al Houssen (A) sy mamaky kor’any.
ANDRO FAHADIMY AMBIN’NY FOLO

Manao fandroana masina
Manao Zyarat al Houssen (A)
Manao an’ilay s’alat voalaza ao amin’ny pejy faha-14
Mamaky doua Oum-mou Dawoud.

ANDRO FAHADIMY AMBIN’NY FOLO
Andro fahatsiarovana ny andro nahafatesan’ny Imamo Moussa al Kaazim (A) tao Baghdad
tamin’ny taona faha 183 teo amin’ny faha-53 taonany.
ALINA FAHAFITO AMBIN’NY ROAPOLO
Fotoana iray tsy manam-paharoa tokoa eo amin’ny tantaran’ny finoana silamo satria tsingerintaonan’ny nahavoahosotra an’i Mouhammad (S) ho mpaminany (mab’ath) sy ny niantsoan’i Allah
azy hivahiny tany an-danitra (Meraj) nampisehoany azy sy nampianarany an’ireo zavatra maro
mikasika ny antsipirihan’ny finoana. Alina iray no faharetan’izany. Misy zavatra maromaro tokony
hatao koa amin’ity alina ity :
 Manao fandroana masina ;
 Manao an’ilay s’alat raka’at 2 voalaza ao amin’ny pejy faha-16 ;
 Manao Zyara.

NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com

p e j y 19 @ 19
ANDRO FAHAFITO AMBIN’NY ROAPOLO
Andro lehibe tokoa noho izy fahatsiarovana an’ireo trangan-javatra roa voalaza eo ambony ireo. Ireto
misy zavatra vitsivitsy notsongaina amin’ireo tokony hatao amin’izany
 Manao fandroana masina ;
 Manao fifehezana ; Tsarovy fa ity dia iray amin’nireo andro efatra amporisihana mafy ny
fifehezana. Ny valisoan’izany fifehezana izany amin’ity andro ity dia ho toy ny nifehy 70
taona.
 Manao an’ilay s’alat raka’at 12 voalaza ao amin’ny pejy faha-16 ;
 Manao salaoat maro farany izay tratra ;
 Manao Zyara an’ny Mpaminany sy ny Imamo Ali (A)

TSARA HO FANTATRA :
Allah, Ilay Masina sy Avo indrindra dia miteny hoe :
« Hamafisina fa ny isan’ireo volana amin’i Allah dia roa ambin’ny folo, voarakitra ao amin’ny
bokin’i Allah tamin’ny andro nahariany an’ireo lanitra sy ny tany. Efatra amin’izy ireo dia masina.
Koa aza manao tsindrihazolena amin’ny tenanareo ao anatin’ireo volana ireo ».
sorato At-Tawbah 9 : ayat 36
Ireo volana masina ireo dia ireto manaraka ireto :
1)
2)
3)
4)

Ny volana Moharramo, volana voalohany amin’ny fanisan-taona silamo
Ny volana Rajabo, volana fahafito ;
Ny volana Zhil qi’enda, volana faharaika ambin’ny folo ;
Ny volana zhil hidj-djah, faharoa ambin’ny folo.

Dia izay aloha no tratra tamin’ity taona ity fa amin’ny taona manaraka manao misimisy raha mbola
misy zavatra tokony hatsaraina.
Aza hadino ny KORBATANE N° 5 miresaka momba ny volana masina Sha’abany.
Isaorana manokana i Zanahary mbola manome tombon’andro sy fahasalamana ary hery hatrany
ahafahana manatanteraka izay kely mba tandrify amin’ity fampianarana ny finoana silamo ity.
Tompo Zanahary ô ! Omeo fiadanana i Mohammad sy ny fianakavian’i Mohammad sahala
amin’ny nanomezanao fiadanana an’i Abrahama sy ny fianakavian’i Abrahama …
HOMBA ANTSIKA MIANAKAVY ANIE NY FIADANANA
Houssen Charly
17 MARTSA 2018
P.S: Misy “version dépliant » mikasika an’ity volana Rajabo ity nosoratana vaovao indray amin’ity
taona 2018 ity namintinana ireo zava-dehibe tokony ho fantatry ny daholobe. Azo alaina ao amin’ny
tranokala www.fichier-pdf.fr, toy ny vokatra KORBATANE rehetra efa masaka ka azo naroso.
Aza misalasala mitsikera raha mahita zavatra tokony hahitsy.
NY VOLANA MASINA RAJABO

houssencharly@gmail.com


Aperçu du document korbatane 4 2018.pdf - page 1/19

 
korbatane 4 2018.pdf - page 2/19
korbatane 4 2018.pdf - page 3/19
korbatane 4 2018.pdf - page 4/19
korbatane 4 2018.pdf - page 5/19
korbatane 4 2018.pdf - page 6/19
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00581175.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.