doa ramadhany .pdf


Nom original: doa ramadhany.pdfTitre: Microsoft Word - doa ramadhanyAuteur: RACHA

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 8.63, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/03/2018 à 00:33, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 166 fois.
Taille du document: 112 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


K O R B A T A N E
houssencharly@gmail.com

I L A L L A H

Tél: 034 01 092 93

D0UAS

jona 2014

RAMADHANY

Takelaka notsongaina avy tamin’ny korbatane n°5

Araka ny resaka voaray tamin’ny Imam Ja’afar as-S’aadiq sy Moosal Kaazhim (A) dia amporisihinany famakiana an’ity
doa ity isaky ny nahavita ny iray amin’ireo s’alat dimy tsy maintsy atao isan’andro mandritra ny volana Ramadhany :

ُ ‫ َآ ِ ْ ِ ِ َ ءٌ َو ُه َ ا‬
َ ْ َ ‫ب ا ْ َ ُ ا ي‬
‫! ا‬
َ "ْ ‫ َا‬،ُ $َ‫)(ُ ُر '& ر‬
َ &' ،ُ َ* &'
ِ *
َ &'
!
َ 4
ْ َ 0َ ‫ ُ ا ي‬+ْ ,
‫ َو ُه َ ا‬،ِ‫ ر‬+ُ ,
‫ ا‬-َ *
َ ُ .َ ْ /
0َ ‫ ُ َو‬.َ 0ْ
َ ‫ َو‬،ْ .َ 1ْ ‫ ُ وَ َآ‬.َ ْ
*
َ ٌ +ْ
َ ‫ وَه ا‬،ُ 2َ3 ْ ‫ا‬
‫ى‬6ُ+ ْ ‫ ا‬7
َ 1ِ ‫&ت‬9: ;َ ‫س َو‬
ِ &ّ9 ِ ‫ى‬
ً 6ُ‫ ه‬،َ‫ ْ@ن‬Aُ ْ ‫ ِ ا‬0 !
َ ْ Bَ "ْ ‫ ا ي َا‬،َ‫&ن‬/َ1‫ ُ َر‬+ْ
َ َ ‫ َو ُه‬، َ *
َ ُ 1َ & ِC
7
1ُ ،َJ ْ َ *
َ 7
َ 'ُ Kَ‫ و‬7
: َ ْ ‫َ & ذَا ا‬0 ، +ْ
َ E
ِ ْ ‫ْ َا‬71ِ ‫ ْ ًا‬F
َ &+َ. ْ َ G
َ ‫ َو‬،ِ‫ْر‬6Aَ ْ ‫ ا‬Hَ َ ْ َ ِ 0 !
َ ْ َ G
َ ‫ َو‬،َ‫&ن‬Iْ (ُ ْ ‫وَا‬
.7
َ ِ$‫ َ ا ّا‬$
َ ْ‫ '& َار‬J
َ .ِ َ $
ْ َ ;ِ Hَ 9 L
َ ْ ‫ ا‬-ِ9ْ F
ِ ْ‫ َوَاد‬،ِ ْ َ *
َ 7
ُ Nَ ْ7 َ 0 ‫ّ& ِر‬9 ‫ ا‬7
َ 1ِ .َ3Iَ ‫ك َر‬
ِ &Pَ(;ِ
َ *
َ
Ya

YA A’LY-YO YA A’ZHIMO, YA GHRAFOORO YA RAHiiiMO, ANTA-R-RAB-BOL A’ZHIMO, AL-LAZHY LAYSA KAMITHLIHY
SHAY WAHOAS-SAMI’OL BAS’IRO, WA HAZHA SHAHRON A’ZH-ZHAMTAHO, WA KAR-RAMTAHO, WA SHAR-RAFTAHO
WA FADH-DHALTAHO A’LASH-SHOHOORY, WA HOA SHAHROL- LAZHY FARADH-DHTA S’YAAMAHO A’LAY-YA WA HOA
SHAHRO RAMADHAAN. AL-LAZHY ANZALTA FIHIL QOR’AAN, HODAN LIN-NAASY MINAL HODA WAL FORQAAN, WA
DJA-A’LTA FIHY LAILATOUL QADR, WA DJA-A’LTAHA KHRAYRAN MIN ALFY SHAHR, FAYA ZHAL MAN-NY WA LAA
YOMAN-NO A’LAIK, MON-NA A’LAY-YA BIFIKAAKY RAQAABATY MINAN-NAAR, FY MAN TAMON-NO
A’LAYH,
WADKHRILNYAL DJAN-NATA YA ARHAMAR RAHIMiiN
Ny Mpaminany (S) dia namaky an’ity doa ity koa isaky ny avy nahavita ny iray amin’ireo s’alat 5 isan’andro:


ُ ‫ ا ْآ‬+ُ ‫ِ اَ ّـ‬S&G Q ‫ ْ ُآ‬3ِ
ْ ‫ َا‬+ُ ‫أ ّـ‬، Aَ0 Q ‫ ُآ‬7
ِ)
ْ ‫ َا‬+ُ ‫ ُو َر اَ ّـ‬
‫ُ ِر ا‬3Aُ ْ ‫ ا‬Qِ ‫ َا ْه‬- َ* ْQF
ِ ْ‫ َاد‬+ُ ‫اَ ّـ‬
،U' )
َ Q ‫ ُر د ُآ‬+ُ ‫ اَ ّـ‬،‫ ُوب‬Pْ 1َ Q: ‫ْ ُآ‬7*
َ ْ‫ج‬: 0َ +ُ ‫ اَ ّـ‬،7'6َ1 Q: ‫ ُآ‬7
َ 'ْ ‫ َد‬W
ِ Iْ ‫ ا‬+ُ ‫ اَ ّـ‬،‫* ْ'&ن‬
ُ Q ‫ُآ‬
،W' 1َ Q ‫ ُآ‬E
ِ
ْ ‫ ا‬+ُ ‫ اَ ّـ‬،َ7 ِ
ْ ُ ْ ‫ُ ِر ا‬1‫ْ ُا‬71ِ 6ِX&0 Q ‫ْ ُآ‬Y ِ C
ْ ‫ َا‬+ُ ‫ اَ ّـ‬، Xَ‫ ا‬Q ‫ ُآ‬J
0ُ +ُ ‫اَ ّـ‬
7
َ 1ِ &9ِ9)
ْ ‫ َوَا‬7
َ 'ْ 6 ‫ & ا‬9*
َ W
ِ Iْ ‫ ا‬+ُ ‫ اَ ّـ‬،َJ ِ &$ 7
ِ
ْ Z
ُ ;ِ &9ِ &$ ‫ُ َء‬X : )
َ +ُ ‫ اَ ّـ‬،َ‫&ك‬9ِ[;ِ &"َ Aْ 0َ 6 X
ُ +ُ ّ ‫ا‬
.ٌ '6َI ‫ َ ء‬Q: ‫ ُآ‬- َ* J
َ " ‫ ِا‬،ِ Aْ (َ ْ ‫ا‬
AL-LAHO-MA ADKHRIL A’LA AHLIL QOBOORI-S- SOROOR, AL-LAHOM-MA AGHRNY KOL-LA FAQiiiR,
AL-LAHO-MA ASHBI’ KOL-LA DJAA-I-EN. AL-LAHO-MA-KSO KOL-LA O’RYAAN , AL-LAHO-MA -QDHY
DAYNA KOL-LY MADiiiN , AL-LAHO-MA FAR-RIDJ AN KOL-LY MAKROOB, AL-LAHO-MA ROD-DA
KOL-LA GHRARiiiB, AL-LAHO-MA FOK-KA KOL-LA ASiiiR, AL-LAHO-MA ASLIH KOL-LA FAASIDIN
MIN OMOORIL MOSLIMiiiN, AL-LAHO-MA –SHFY KOL-LA MARiiiDH, AL-LAHO-MA SOD-DA
FAQRANA BIGHRINAAK, AL-LAHO-MA GHRAY-YR SOOO-A HAALINA BIHOSNY HAALIK, AL-LAHOMA -QDHY A’N-NA –D-DAYN, WAGHRNINA MINAL FAQR, IN-NAKA A’LA KOL-LY SHAY-IN QADiiR
Tadidio : Ilaina ny mamaky matetika ny soorat al Qadr mandritra ny volana Ramadhany indrindra fa eo amin’ny fotoana anaovana famahana
fehivava (iftar)
Ampatsiahivina : ireo fanao mandavantaona koa tsy tokony hadinoina :

ny famakiana al Qadr im-polo (10 fois) ao aorian’ny Asr mba ahazoana valisoa mitovy amin’ny fanompoana nataon’y olombelona
rehetra syny jiny rehetra ao anatin’ny andro anaovana azy.

Mamaky alQadr im-pito (7 fois) raha vantany vao vita ny isha mba ho eo ambany fiantohan’i Allah mandrapahatongan’ny maraina.
Tsarovy fa ny salaoat no asa farany manandanja indrindra amintsika mpino. Eny fa na dia ireo s’alat 5 isan’andro aza tsy eken’i
Allah raha tsy misy hoe ALLAHOMMA S’ALLY A’LA MOHAMMADIN WA AALY MOHAMMAD ao anatiny koa dia tokony hanararaotra
hiteny izany faran’izay matetika mandritra ny volana masina Ramadhany.
Ny fifehezana dia manomboka amin’ny fotoan’ny Azhany maraina mandrapahatongan’ny fotoan’ny azhany hariva.
Ny torimaso amin’ny fotoana ifehezana dia soratan’i Allah ho toyny fanompoana fany alin’ny volana Ramadhany kosa dia tokony
hanaovana alim-bavaka.


Aperçu du document doa ramadhany.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)


doa ramadhany.pdf (PDF, 112 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


doa ramadhany
korbatane 6 ny volana masina ramadany version 2016
korbatane 6 ny volana masina ramadany
korbatane 5 version 2016 colour
korbatane 5 ny volana masina shaabany
korbatane 5 ny volana masina shaabany

Sur le même sujet..