ireo salat fanao amin'ny alina Ramadhany 2 (2) .pdf


Nom original: ireo salat fanao amin'ny alina Ramadhany 2 (2).pdf
Titre: Microsoft Word - IREOS'ALAT FANAO @ ALINA RAMADHANY
Auteur: RACHA

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 8.63, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/03/2018 à 00:33, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 195 fois.
Taille du document: 29 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


K O R B A T A N E
houssencharly@gmail.com

I L A L L A H

Tél: 034 01 092 93

N °6 (tapany faharoa)

Taona faha-14

2001-2014

IREO S’ALAT FANAO ISAKY NY ALINA TSIRAIRAY AMIN’NY VOLANA MASINA RAMADHANY
I - Fantaro sy tadidio fa mandritra an’ireo alin’ny Ramadhan rehetra dia misy s’alat 60 raka’at izay atao tsiroaroa
isan’alina (2 raka’at x 30 alina) ka toy izao ny momba azy :
Mamaky Fatiha 1 + Taohid 3 isaky ny raka’at ka rehefa vita ny salam dia miteny hoe :
SOBHAANA MAN HOA HAFIZHON LA YAGHRFOL, SOBHAANA MAN HOA RAHYIMON LA YA-ANDJAL,
SOBHAANA MAN HOA QAA-IMON LA YAS-HO, SOBHAANA MAN HOA DAA-IMON LA YALHO.
Avy eo manao tasbiyhol arba’a in-7 (izany hoe) : SOBHAANAL-LAAHY OALHAMDO LILLAHY OA LAA ILAAHA
IL-LAL- LAAHO OAL-LAAHO AKBAR.
Rehefa izany dia miteny hoe :
SOBHAANAKA SOBHAANAKA SOBHAANAKA YA AZHYM, IGHRFIR LYA -ZH-ZHANBAL AZHYM.
.

Hamaranana azy dia miteny im-polo (10) hoe :
ALLAHOM-MA S’AL-LY A’LA MOHAM-MADIN OA AALY MOHAM-MAD.
Araka ny voalaza dia ho fafan’i Allah ny 70.000 (fito alina) isa amin’ny fahotan’izay nahavita izany rehetr a izany.
II - Araka ny voalazan’i Mohammad (S) dia ireto avy ireo s’alat manokana ho an’ny alina tsirairay amin’ity volana ity

ALINA

RAKA’AT

SORAAT VAKIANA / RAKA’AT

1

4

Fatiha 1 + Taohid 25

2

4

Fatiha 1 + Qadr 20

3

10

Fatiha 1 + Taohid 50

4

8

Fatiha 1 + Qadr 20

5

2

Fatiha 1 + Taohid 50

6

4

Fatiha 1 + Molk 1

7

4

Fatiha 1 + Qadr 13

8

2

Fatiha 1 + Taohid 11

9

6

Fatiha 1 + Ayat korsy 7 (*)

10

20

Fatiha 1 + Taohid 31

11

2

Fatiha 1 + Kaothar 20

12

8

Fatiha 1 + Qadr 30

13

4

Fatiha 1 + Taohid 25

14

6

Fatiha 1 + Zilzala 30

FANAZAVANA / VALISOA
Hahazo valisoa mitovy amin’ny azon’ireo olona mpanao
ny fahamarinana sy maty maritiora. Ho voafafa ihany koa
ny fahotany ary ho avotra izy amin’ny andro farany
Ho voavela ny heloka, hivelatra ny rizikiny ary hilamina
ny raharahany rehetra mandritra ny taona
Hantsoina manokana izy amin’ny andro farany satria i
Allah dia efa nanafaka azy amin’ny afobe ary hisokatra
ho azy ny vararavan’ny lanitra fito. Izay olona miharitory
manao asa fanompoana sy fiderana dia ho voafafa
avokoa ny fahotany rehetra
Hanana lanja manokana ho toy ny asan’ny Mpaminany
miisa 7 nampiely ny hafatr’i Allah ny asany.
Rehefa vita ny salaam dia miteny hoe : Allahomma
s’ally a’la Mohammadin oa aaly Mohammad in-100
Ohatra ny sendra ny lailat al qadr
Hanaovan’i Allah lapa volamena any amin’ny djannat
a’dnin ary ho eo ambany fiantohan’i Allah.
Rehefa vita ny salam dia manao fiderana an’i Allah in1000 (arivo) dia hisokatra ho azy ireo varavan’ny
paradisa ka hiditra amin’izay safidiany izy
(*) Atao ao anelanelan’ny Maghrib sy Aisha.Rehefa vita
ny salam dia manao salaoat in-50. Hasandratr’i Allah ny
asany ho toy ny asan’ireo mpanao ny fahamarinana sy
maritiora ary ireo mpanao asa soa.
Hampitomboin’i Allah ny rizikiny ary izy dia ho isan’ireo
olona avotra.
Ho voaaro amin’ny fahotana izy amin’izany andro izany
Hahazo valisoa mitovy amin’ny azon’ireo mpankasitraka
an’i Allah ary ho isan’ireo manana faharetana izy amin’ny
andro fitsanganana
Indray mipimaso no handalovany eo amin’ny S’irat
Hamaivanin’i Allah aminy ireo zava-tsarotra mitranga ao
am-pasana sy ny asan’i Monkar sy Nakir

Ireo s’alat fanao amin’ny alin’ny volana masina RAMADHANY (version 2014)

Pejy 1 @ 2

ALINA RAKA’AT

15

4

16

12

17

2

18

4

19

50

20
21
22
23
24

8
8
8
8
8

25

8

26

8

27

4

28

6

29

2

30

12

SORAAT VAKIANA / RAKA’AT

FANAZAVANA / VALISOA

Rkt 1° : Fatiha 1 + Taohid 50
Rkt 2° : Fatiha 1 + Taohid 50
Salam
Rkt 3° : Fatiha 1 + Taohid 25
Rkt 4° : Fatiha 1 + Taohid 25

Hahazo zava-tsoa izay Allah irery ihany no mahalala azy

Hitsangana avy ao amin’ny fasana izy ary hirehareha
hiantsoantso hoe ASH-HAD AL-LA ILAHA IL-LAALLAH
Fatiha 1 + Takaath-thor 1
OA ASH-HADO ANNA MOHAMMADAN RASOOLOLLAH mandrapidirany ny paradisa izay tsy handalo
fitsarana akory
Ao aorian’ny salam dia miteny hoe LA ILAHA IL-LALLAH
Rkt 1° : Fatiha 1 + Izay Tiana
100. Hahazo valisoana hadj 1.000.000 sy omra 1.000 ary
Rkt 2° : Fatiha 1 + Taohid 100
Jihaad 1.000
Rehefa tonga aminy i Malakol maoty dia hanambara
Fatiha 1 + Kaothar 25
aminy fa mankasitraka azy i Allah.
Ho toy ny nanao hadj 100 sy omra100 ary heken’i Allah
Fatiha 1 + Zilzala 1
ireo asany hafa ka hovaliany ny fangatahany.
Izay tiana vakiana (fa hay tsara)
Ho voavela ny fahotany
Izay tiana vakiana (fa hay tsara)
Hisokatra ho azy ireo varavan’ny lanitra
Izay tiana vakiana (fa hay tsara)
Hiditra amin’izay tiany amin’ireo varavaran’ny paradisa
Izay tiana vakiana (fa hay tsara)
Hisokatra ho azy ireo varavan’ny lanitra
Ho toy ny nanao hadj sy omra
Izay tiana vakiana (fa hay tsara)
Hosoratan’i Allah ho azy ny valisoa mitovy amin’ny azon’
Fatiha 1 + Taohid 10
ireo mpanompo an’i Allah.
Izay tiana vakiana (fa hay tsara)
Hisokatra ho azy ireo varavan’ny lanitra
Raha tsy mahay tsy an-jery ny soraat al Molk dia soloina
Fatiha 1 + Tabaarak (Molk) 1
Taohid 25. Ho voavela ny fahotany sy ny an’ny Ray
aman-dReniny
Fatiha 1 + Ayat Korsy 10 + Kaothar 10 Rehefa vita ny salam (farany) dia manao salaoat 100 dia
+ Taohid 10
ho voavela ny fahotana
Ho isan’ireo hangorahana sy ho avotra no sady hitombo
Fatiha 1 + Taohid 20
lanja ny asa natao ho toy ny an’ireo mpanao ny marina
sy ny an’ireo maritiora ary ny an’ireo mpanao asa soa
Rehefa vita ny salam (farany) dia manao salaoat 100 dia
Fatiha 1 + Taohid 20
hifarana miaraka @ fangorahan’i Allah ny volana.
( In MAFATIH AL DJINAN & AL MISBAH AL KAF’AMI / SHAHR RAMADHAN)

Amin’ireo alina heverina fa mety ho alin’ny Qadr (19-21-23-25-27-29) izany hoe iray amin’ireo folo farany dia
misy s’alat maro isan-karazany tokony hatao. Jereo any amin’ireo takelaka miresaka momba ny VOLANA MASINA
RAMADHANY sy ireo asa fanompoana isan-karazany fanao amin’izany.
Misy ihany koa ireo doa manokana isaky ny andro sy ny alina tsirairay tokony hovakiana hita ao amin’ny
Mafatih Al Djinan sy ny sahala aminy.

FANAMARIHANA :
1 – Ny s’alat mostahab rehetra dia atao tsiroaroa ohatra ny s’alat sobh (maraina)
Oh : 30 raka’at = 2 raka’at x 15
10 raka’at = 2 raka’at x 5

izany hoe misy nyat 15 sy salam 15
izany hoe misy nyat 5 sy salam 5

2 – Ireo s’alat izay tsy voamarika manokana ny fotoana hanaovana azy dia atao amin’ny tapany voalohany amin’ny
alina (alohan’ny sasakalina).
3 – Ny lalàna rehetra mifehy ny s’alat in- 5 isan’andro dia manankery avokoa amin’ny karazana s’alat rehetra oh :
fahadiovan’ny vatana sy ny lamba ary ny toerana, fidiovana masina (odho), ny fitodihana any amin’ny qibla, ny
fahazoana alàlana amin’ny toerana anaovana azy…
“NY AHLOLBEYT-KO DIA SAHALA AMIN’NY SAMBOFIARAN’i NOH (A), IZAY MIARAKA AMIN’IZIREO
DIA TAFITA FA IZAY MISARAKA AMIN’IZIREO KOSA DIA RENDRIKA “ (Mpaminany MOHAMMAD ‘S’)

NY DERA SY NY LAZA ANIE HO AN’I ALLAH, ILAY TOMPO NAHARY IZAO TONTOLO IZAO
IZAO
Ireo s’alat fanao amin’ny alin’ny volana masina RAMADHANY (version 2014)

Pejy 2 @ 2

ACTIS AL ANS’ARI


Aperçu du document ireo salat fanao amin'ny alina Ramadhany 2 (2).pdf - page 1/2

Aperçu du document ireo salat fanao amin'ny alina Ramadhany 2 (2).pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00583691.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.