KORBATANE 7 NY VAVAKA MAMATONALINA AS SALATOUL LAYL .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: KORBATANE 7 NY VAVAKA MAMATONALINA AS SALATOUL LAYL.pdf
Auteur: TSARAFARA

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/03/2018 à 00:33, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 357 fois.
Taille du document: 586 Ko (7 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


K O R B A T A N E
houssencharly@gmail.com

I L A L L A H

Taona faha-18

N °7

2001-2018

NY VAVAKA MAMATONALINA

As S’ALATOUL LAYLََََّّّّ‫الصَّالةََّّاللَّيَّل‬
Arakany volazan’ny Mpaminany Masina Mohammad (S) ka nampitain’ireo Fianakaviany Masina (A)
dia maro tokoa ny tombotsoa azo avy amin’ny fanaovana an’ity vavaka mamatonalina ity. Indro misy
vitsivitsy ampahafantarina antsika etoana :


Mahasalama ny vatana
Mampazava ny tarehy
Mahatsara ny lela (amin’ny asany)
Mampitombo riziky
Mamafa ny fahotana vita ny atoandro
Mahatsara ny fitondran-tena
Manatsara ny fofona mivoaka amin’ny vatana
Manamora ny fahafahana manefa trosa
Manala fahanginana any am-pasana rehefa maty…sns…sns…

Ny harena sy ny taranaka dia haingon’ny fiainana an-tany fa ny s’alat raka’at 8 sy ny witr amin’ny
faran’ny alina kosa dia haingon’ny fiainana ankoatra.
Nisy olona iray nantsoina hoe Anis. Izy dia nitantara fa naheno ny Mpaminany Masina (S) niteny
hoe : NY S’ALAT RAKA’AT ROA ATAO AMIN’NY MAMATONALINA DIA MBOLA ANKAFIZIKO KOKOA NOHO NY
FIAINANA AN-TANY SY IZAY REHETRA AO ANATINY

.

Hoy ihany ny Irak’i Allah (S) :“Tena marina fa rehefa matory ianareo tsirairay avy dia asian’ny satana
fatotra telo eo amin’ny loha…koa dia resin-tory. rehefa taitra ka mahatsiaro an’i Allah dia mivaha ny
fatotra voalohany. Rehefa manao fidiovana masina (wodho) dia mivaha ny fatotra faharoa. Ary rehefa
mitsangana hanao s’alat dia mivaha ny fatotra fahatelo farany koa dia lasa mavitrika sy mahazo aina. Fa
raha tsy izany kosa no atao dia lasa kamokamo sy tsy mahazo aina rehefa mifoha”.
Vorakitra ao anatin’ny bokin’ny tantaran’ny finoana silamo fa ny Mpaminany (S) dia nanafatratra mafy ny
Imamo Ali (A) mba hanatanteraka tsy tapaka an’ity vavaka mamatonalina ity.
Tandremo nefa fa tokony hitandrina isika amin’ny fianinatsika an-davanandro mba hahafahantsika
manatanteraka an’ity vavaka ity.
Hoy ny Imamotsika Ali (A) :MISY ZAVATRA TELO TSY METY MIARAKA AMIN’NY TELO HAFA :
1. Ny fitsanganana amin’ny mamatonalina hivavaka sy ny fihinanana sakafo maro (be)
2. Ny fahazavan’ny tarehy sy ny fatoriana mandritra ny alina iray manontolo
3. Ny fahatoniana (satria voaaro amin’ny zava-dratsin’ny fiainana) sy ny fiarahana amin’ny……
Zanahary,Ilay Masina sy Avo indrindra, dia nanome baiko an’ilay farany tiany
amin’nyzavaboahariny rehetra (tsy iza izany fa i Mohammad ‘S’) mba hifoha amin’ny alina ka
Korbatane n°7

Ny vavaka mamatonalina (s’alat al layl)

houssencharly@gmail.com

Page 1 sur 7

hanatanteraka an’ity s’alat al layl ity. Jereo ireo andiany maromaro voalohany ao amin’ny soorat
AL MOZAM-MIL (laharana faha-73 tokony ho pejy 574 amin’ny kor’any).
Moufdhel Ben Omar dia nanambara fa naheno tamin’ny Imamo Saadiq (A) nilaza hoe:
“Anisan’ny resaka nataon’i Allah tamin’ny Moosa/Mosesy (a) ny hoe: Ô ry zanak’i Imran! Mandainga/diso hevitra

izay mieritreritra fa tia Ahy nefa rehefa mandrakotra azy ny alina dia matory izy ka tsy mahatsiaro Ahy akory. Moa
va ny olona tia tsy mankafy ny miresaka mangingina amin’ny tiany. Indro Aho ry zanak’i Imran mahita tsara ireo
izay tia Ahy rehefa mandrakotra azy ireo ny haizina. Ataoko ao amin’ny fon’izyireo ny fahitan’izy ireo. Ary ataoko
eo anelanelan’ny mason-drizareo (abaribariko) ny saziko ary ataoko ho toy ny manatrika Ahy sy miresaka amiko ry
zareo ary ireharehako izany. Ô ry zanak’i Imran! Omeo ahy ny tahotra avy amin’ny fonao, ny fanetrenao tena, ny

.

ranomasonao amin’ny haizin’ny alina ary miantsoa sy mangataha amiko fa ho tsapanao fa eo akaikinao Aho”

Hitatsika amin’ny tantara tokoa fa Ilay Lalain’i Allah, Mohammad (S), isaky ny misasakalina dia
nifoha ary namoha ireo Fianakaviany Masina (A) mba hanatanteraka tsy tapaka an’ity vavaka
mamatonalina ity. Tsy isalasalana fa noho ny haben’ny fitiavan’izy ireo an’i Allah no nanaovan’izy ireo
izany.
Voalaza ao amin’ny boky Dhya as S’alihin fa makroho (ankahalaina/tsy tokony hatao) ny mamela
ny fanaovana an’ity s’alat al layl/vavaka mamatonalina ity.
NY FOMBA FANAOVANA AZY
Misy endriny efatra eo raha ny hita amin’ireo boky maromaro novakiana ny fanatanterahana azy
ity. Fa telo ihany no ampianarina eto satria mety tsy ho latsaky ny 30 pejy raha hampidirina eto ilay
endriny fahaefatra izay ahitana doa mafonja dia mafonja isaky ny mahavita raka’at roa. Izay liana ny
amin’izany dia afaka mijery ny boky mitondra ny lohateny hoe ‫ آنيَّسَّالدّاعيوالزائر‬navoakan’ ny DAR AL
ALIFAIN-KOWEÏT na mijery ao amin’ny www.fichier-pdf ny Korbatane 7 SALATOUL LAYL . Hita tsirairay
avokoa ireo endriny rehetra.
Ny fotoanany
Manomboka amin’ny fisasahan’ny alina ka hatramin’ny mangiran-dratsy (alohan’ny Azhan maraina). Ka
arakaraky ny maha-akaiky ny mangiran-dratsy no mampitombo ny lanjan’ny valisoa azo
Ny fiomanana
Rehefa taitra amin’ny alina dia miankohoka ka tsaratsara kokoa raha miteny hoe
Alhamdo lil-laahy al-lazhy ah-yaany ba’ada ma amaatany oa ilayhin-noshoor
Alhamdo lil-laahy al-lazhy rad-da a’lay-ya roohy li-ahmodaho oa a’anbodoho
(Dera ho an’i Allah izay namelona ahy indray tao aorian’ny namonoany ahy ary mankany aminy ny
fifohazana/fitsanganana)
(Dera ho an’i Allah izay namerina amiko ny fanahiko mba hiderako sy hanompoako azy indray).
 Endriny voalohany
Miisa 11 ny raka’at ao anatin’ity s’alatoul layl ity. Ka toy izao no anaovana azy
Manao s’alat raka’at roa antsoina hoe NAFILATAL LAYL ohatra ny vavaka maraina
faaverina in’efatra (2x4=8).Izany hoe valo no fitambarany fa atao tsiroaroa. Manao fikasana isaky
ny hanomboka azy. Toy izao no fanaovana fikasana :
OS’AL-LY NAAFILATAL LAYL RAKA’ATAYN SON-NATAN KORBATANE ILAL-LAAHY TA’ALA

(Hanao Naafilat al layl aho, raka’at roa hanakaiky an’i Allah bebe kokoa)
Asiana qonot (fangatahanaohatra ny vavaka maraina avokoa amin’ny raka’at faharoa.
Korbatane n°7

Ny vavaka mamatonalina (s’alat al layl)

houssencharly@gmail.com

Page 2 sur 7

Avy eo manao raka’at roa hafa antsoina hoe S’ALAT ASH SHAF’IN. (Toy izao ny fikasana :OS’AL-LY
S’ALATASH SHAF’IRAKA’ATAYN SON-NATAN KORBATANE ILAL-LAAHY TA’ALA

(Hanao salat ash shaf’in aho, raka’at roa hanakaiky an’i Allah bebe kokoa).
Eto indray dia tsy asiana Qonot (doa) amin’ny raka’at faharoa. Ny soorat vakiana amin’ity dia
tsaratsara kokoa raha :
Raka’at 1 : Fatiha 1 + Naas 1
Fatiha 1 + Falaq 1
Rehefa vita izany dia mitsangana manao raka’at tokana antsoina hoe AL WITR
Mamaky fatiha 1 +qol hoallah ahad 3 + Falaq + Naas 1
Dia manao manandratra tanana manao doa. Avy eo ny tanàna havia mangataka ny havanana
kosa manias dia manao ireto manaraka ireto :
1. Mangatam-pamelana ho an’ny mpino lahy velona 40 isa ka miteny hoe:
AL-LAHOM-MA-GHRFIR LI …(oh: Allahomma-ghrfir li-Rakoto, Allahomma-ghrfir li-Rabe..)
(dikany : Tomponay ô ! Avelao ny helok’i Rakoto, Tomponay ô ! Avelao ny helok’i
Rabe… )dia tanisaina tsirairay eo ny anaran’ireo mpino 40 ireo. Atao amin’ny teny
arabo avokoa ankoatra ny anaran’olona.
2. Mangata-pamelana sy mibebaka im-70 miteny hoe:ASTAGHRFIROL-LAAHA OA ATOOBO
ILAYH. (Mifona sy mibebaka amin’i Allah aho).
3. Miteny im-7 hoe ASTADJIRO BIL-LAAHY MINAN-NAARY(Mitady fialofana amin’ny Allah aho
mba tsy ho any amin’ny afobe)
4. Miteny in-300 (telonjato) hoe:AL ANFWO, AL ANFWO…. Aorian’izany dia miteny hoe:RABBY IGHRFIR LY OARHAMNY OA TOB A’LAY-YA. IN-NAKA ANTA AT-TAW-WABO, AL GHRAFOORORRAHIYM. (Tompo ô! Mamela ny heloko,mangoraha ahy, ary diovy amin’ny fahotana

aho (satria) Tena marina fa ianao dia Mpandio amin’ny fahotana sy Mpamela heloka
ary Be fihantrana).
 Endriny faharoa
Rehefa tsy ampy hanatanterahana an’ireo raka’at 11 ireo ny fotoana dia ny s’alat
ash-shaf’in (raka’at 2) sy ny witr (ilay raka’at tokana farany) ihany no atao. Aza
hadino ny manao ny s’alat raka’at roa antsoina hoe NAAFILAT AS SOBH izay
ampirisihina tokoa ny fanaovana azy mialoha ny hanaovana ny s’alat al fajr, eny
na dia efa miditra azany fotoana fanaovana vavaka maraina, satria ny WITR sy ny
raka’at roa alohan’ny vavaka maraina dia sahala amin’ny nahavita vavaka
mamatonalina feno.(araka ny hita ao amin’ny boky DHYA AS-S’AALIHIN)
 Endriny fahatelo
Araka ny voalaza etsy ambony dia miisa 11 ny raka’at ao anatin’ity s’alatal layl ity.
Ka toy izao no anaovana azy :
 Ny raka’at valo voalohany antsoina hoe NAAFILATOL LAYL ka atao tsiroaroa ohatra ny anao s’alat
maraina in ‘efatra (2 raka’at x 4). Izany hoe manao niyat (fikasana) hanao raka’at roa isan’isany.

Korbatane n°7

Ny vavaka mamatonalina (s’alat al layl)

houssencharly@gmail.com

Page 3 sur 7

Toy izao no anaovana ny fikasana : OS’AL-LY NAAFILATAL LAYL RAKA’ATAYN SON-NATAN KORBATANE
ILAL-LAAHY TA’ALA (Hanao Naafilat al layl aho, raka’at roa hanakaiky an’i Allah bebe kokoa)
Mariho tsara : Tsaratsara kokoa raha mamaky ny soorat QOL HOALLAHO AHAD in’enimpolo (60
fois) amin’ny raka’at roa voalohany (izany hoe mamaky in-30 isaky ny raka’at) dia manao Tasbih
Zahra (A) ao aorian’ny salamo mba tsy hisy fahotana tavela intsony manelanelana an’ilay mpino
sy ny Tompony (Allah). Fa raha tsy vita izany dia mamaky :
Raka’at voalohany :Fatiha 1 + Qol Hoallaho Ahad 1
Raka’at faharoa : Fatiha 1 + Kaafiroon 1
 Ny raka’at enina (raka’at 2 in-telo samy hafa) kosa dia malalaka ny safidy amin’ny soorat vakiana.
Mariho tsara : Isaky ny tonga amin’ny raka’at faharoa amin’ireo raka’at 2 in’efatra ireo dia manao
Qonot (fangatahana) fa tsy maintsy amin’ny teny arabo rano iray.
Indreto misy vitsivitsy azo isafidianana :

Sobhaanallaah in-3
AL-LAHOM-MA IGHR-FIR LANA OARHAMNA OA ANF AN-NA FID-DONYA OAL
AAKHRIRAH, IN-NAKA A’LA KOL-LY SHAY-IN QADIR.
(Tompo ô ! Mamela ny helokay ary mangoraha anay. Arovy izahay eto an-tany sy any
ankoatra. Marina dia marina tokoa fa Ianao dia Mahefa ny zava-drehetra).
AL-LAHOM-MA KAIFA AD-ON-KA OA QAD ANS’AITOKA, OAKAIFA LA AD-ON-KA OAQAD
AN-RIFTO HOB-BAKAFY QALBY. OA IN KONTO AANS’YAN MADADTO ILAIKA YADAN
BIZH-ZHONOOBY MAMLOO-ATAN OA AYANAN BIR-RADJAA-Y MASHOODAH
(Tompo ô! Ahoana no hiantsoako Anao nefa izaho efa nanota taminao. Ary ahoana koa no
tsy hiantsoako Anao nefa tsapako fa ny fitiavako Anao ato am-poko ato. Ary raha nanota
taminao aho ka mampitsotra aminaro ireto tanako feno fahotana miaraka amin’ny maso
feno talaho…

Rehefa vita ireo raka’at valo ireo dia miankohoka (sojod) dia miteny im-polo (10 fois) hoe YA
ALLAHO. Rehefa izany dia mitraka ka miteny hoe:S’ALLY A’LA MOHAMMADIN OA AALIHY
OAGHRFIR LY OARHAMNY OA THABITNY A’LA DINIKA IZH HADAITANY …
(Tahio Mohammad sy ny Fianakaviany Masina sy mamela ny heloko, mangoraha ahy ary
hamafiso ny fijoroako amin’ny finoanao rehefa notarihinao làlana aho…)
Mitsangana manao raka’at roa hafa (faha-9 sy faha-10) izay antsoina hoe S’ALAT ASH SHAF’I. (Toy
izao ny fikasana : OS’AL-LY S’ALATASH - SHAF’IRAKA’ATAYN SON-NATAN KORBATANE ILAL-LAAHY
TA’ALA
(Hanao salat ash shaf’in aho, raka’at roa hanakaiky an’i Allah bebe kokoa).
Eto indray dia tsy asiana Qonot (doa) amin’ny raka’at faharoa. Ny soorat vakiana amin’ity dia
tsaratsara kokoa raha :
Raka’at 1 : Fatiha 1 + Naas 1
Raka’at 2 Fatiha 1 + Falaq 1
Tadidio tsara : tsy asiana qonot amin’ity s’alat ity.

Korbatane n°7

Ny vavaka mamatonalina (s’alat al layl)

houssencharly@gmail.com

Page 4 sur 7

Rehefa vita ny salamo dia mamaky an’ity doa ity izay vakiana ihany koa amin’ny alina faha-15
amin’ny volana masina Sha’abany.:

Ilaahy ta’aradha laka fy hazhal layl al mota’aridhooon. wa qas’adaka fihil
qaas’idooon. wa am-mala fadhlaka oa ma’arooofoka at-t’aalibooon. wa laka fy
hazhal layly nafahaat, oa djawaa-iz, oa mawaa-hib, tamon-no biha a’la man
tashaa-o min aibaadik. Wa tamnao’ha man lam tasbiq laho al ainaa-yato minka.
Wa haa anazha a’bdoka al faqir ilaika. Al mo-am-malo fadhalaka wa ma’aroofok.
Fa in konta ya mawlaya fy hàzhihil laylaty a’la ahadin min khralqik , wa o’dta
a’laihy bi-a’a-idatin min a’tfika, fas’al-ly a’la Mohammadin wa aalihy at-t’ayybiina at-t’ahiriina, al khrayriina al faadhiliin. Wa djod a’lay-ya bitaolika wa
ma’aroofik, ya rab-bal a’alamin. Wa s’al-lalaaho a’la khratimi-n-nabiy-yna wa
aaalihy-t-t’aahiriin wa sal-lama taslima. In-na Allaha hamidon madjid. Al-lahomma in-ny ad-o’ka kamaa amartany fastadjib ly kamaa wa’adtany in-naka la
tokhrlifol mi-a’ad.
Indro izy amin’ny teny arabo :

َّ‫َّ َو‬، َ‫صدَ َك َّفيه َّال َقاصدون‬
َ ‫َّو َّ َق‬،
َ َ‫ض َّل َك َّفي َّهَذاَّالـيلَّالم َت َع ِّرضون‬
َ ‫إلـَهي َّ َت َعر‬
َّ‫َّو‬،
َ ‫َّج َوائز‬
َ ‫َّو‬،
َ ‫َّوَّلَ َكَّفيََّّهَذاَّالـيلَّ َن َف َحات‬،
َ َ‫َّوَّ َمعَّرو َف َكَّالطـالبون‬
َ ‫أملََّ َفضلَ َك‬
َ ‫اَّعلَىَّ َمن َّ َت‬
َّ‫َّو َّ َتم َنع َهاَّ َمن َّلَم‬،
‫َع َط‬
َ ‫شاء َّمن َّع َباد َك‬
َ ‫َّ َتمنّ َّب َه‬،‫َّو َّ َم َواهب‬،‫ايا‬
َ
َّ‫ َّالم َؤ ّمل َّ َفضلَ َك‬،‫َّعبد َك َّال َفقير َّإلَي َك‬
َ ‫َّو َّهَا َّأ َنذا‬
َ ،‫َتسبق َّلَه َّالع َنا َيةَّ َّمن َك‬
َ ‫لىَّأحدٍَّمن‬
َّ،َّ‫َّخلق َك‬
‫َّع‬
َ
َ ‫َّ َفإنَّكن َتَّ َياَّ َمولَ َيَّ َت َفضل َتَّفيَّهَذهَّالّيلَة‬،َّ‫َو َمعرو َف َك‬
َّ‫ن‬
ََّ ‫َّو َّآله َّالطـّيبَّي‬
َ ‫َّعلى َّم َح ّم ٍد‬
َ ّ ‫صل‬
َ ‫ َّ َف‬،َّ ‫َّعطف َك‬
َ ‫َّعلَيه َّب َعائدَ ٍة َّمن‬
َ ‫َو َّعد َت‬
َ َ‫الطـّاهرين‬
َّ‫اَّر ّب‬
َ ‫َّ َي‬،َّ ‫َّو َّ َمعروف َك‬
َ ‫َّعلَ ّي َّب َطول َك‬
َ ‫َّو َّجد‬،
َ َّ َ‫َّالخ ِّيرينَ َّال َفاضلَّين‬
َ ‫َّعلىَّم َح ّمد‬
َّ‫ن‬
ََّ ‫نَّالطـّاهري‬
ََّ ‫ََّّوَّآلهَّالطـّيبَّي‬
َ َ‫ٍَّخا َتمَّال ّنبـيـِّين‬
َ ‫َّصلّىَّهللا‬
َ ‫َّو‬،َّ
َ َ‫ال َعالَمين‬
َََّّّ‫ َّاللـَّهمَّ َّإنـِّي َّأدعو َك َّ َك َما َّأ َمرتـَـني‬،َّ ‫َّحمي ٌد َّ َمجي ٌد‬
َ ‫َّهللا‬
َ ‫َو‬
َ ّ ّ‫ َّإن‬،َّ ‫َّسلّ َم َّ َتسل ًما‬
ََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ‫اَّو َعد َتـنيَّإنـَّ َكَّالَّتخلفَّالمي َعاد‬
َ ‫ َفاس َتجبَّليََّّ َك َم‬Ao
aorian’izany dia mitsangana indray manao an’ilay raka’at tokana antsoina amin’ny teny arabo hoe
S’ALAT AL WITR mameno azy ho 11.
Ireto avy ny soorat vakiana amin’izany :
Fatiha 1 + Qol hoallaho Ahad 3 + Falaq 1 + Naas 1
Avy eo dia manao qonot (manandratra tànana) dia mangataka izay rehetra manahirana
(tsy maintsy amin’ny teny arabo manontolo). Maro dia maro ny doa azo atao eto fa ny
Mpaminany Mohammad (S) dia namaky an’ity araka ny voalazan’ny tantara :

Korbatane n°7

Ny vavaka mamatonalina (s’alat al layl)

houssencharly@gmail.com

Page 5 sur 7

AL-LAHOM-MA-H-DINY FY MAN HADAITA, OA AN-F AN-NY FY MAN AN-FAYTA, OA TAWAL-LANY
FY MAN TAWAL-LAYTA, OA BARIKNY FY MAN AN-TAYTA, OAQINY SHAR-RA MAQADHAYTA. FA
IN-NAKA TAQDHY OA YOQDHA A’LAYKA. SOBHAANAKA RAB-BAL BAYT. ASTAGHRFIROKA OA
ATOOBO ILAYK. OA OWMINO BIKA OA ATAWAK-KALO A’LAIKA, OA LA HAOLA OA LA QOW-WATA
IL-LA BIKA YAA RAHIM.

Tsaratsara kokoa ao anatin’ity qonot ity raha azo atao. Avy eo :
1. Mangatam-pamelana ho an’ny mpino lahy velona 40 isa ka miteny hoe :AL-LAHOM-MAGHRFIR LI ….(oh : Allahomma-ghrfir li-Rakoto, Allahomma-ghrfir li-Rabe…)
(dikany :Tomponay ô ! Avelao ny helok’i Rakoto) dia tanisaina tsirairay eo ny anaran’ireo
mpino 40 ireo. Atao amin’ny teny arabo avokoa ankoatra ny anaran’olona.
2. Mangata-pamelana sy mibebaka im-70 miteny hoe :
ASTAGHRFIROL-LAAHA OA ATOOBO ILAYH. (Mifona sy mibebaka amin’i Allah aho).
3. Miteny im-7 hoe ASTADJIRO BIL-LAAHY MINAN-NAARY
(Mitady fialofana amin’ny Allah aho mba tsy ho any amin’ny afobe)
4. Miteny in-300 (telonjato) hoe : AL ANFWO, AL ANFWO…(mifona, mifona…)
Aorian’izany dia miteny hoe : RAB-BY IGHRFIR LY OARHAMNY OA TOB A’LAY-YA.

IN-NAKA ANTA AT-TAW-WABO, AL GHRAFOOROR- RAHIYM.
(Tompo ô ! Mamela ny heloko,mangoraha ahy, ary diovy amin’ny fahotana aho (satria)
Tena marina fa ianao dia Mpandio amin’ny fahotana sy Mpamela heloka ary Be
fihantrana).
Mariho tsara : tokony halavaina araky izay azo atao ny fangatahana eto ho an’ireo izay
mahay doa amin’ny teny arabo.
Rehefa vita ny qonot dia miondrika amin’izay manao roko. Ary rehefa mitraka avy eo dia
miteny hoe :

HAZHA MAQAAMO MAN HASANTAHO NI-EN-MATAN MINKA OA SHOKROHO DHA-IN-FO OA ZHANBOHO
AN-Z’YIM. OA LAISA LIZHALIKA IL-LA RIZQOKA. FA IN-NAKA QOLTA FY KITABIKAL MONZALY A’LA NABIYYKAL MORSAL S’AL-LAL-LAHO A’LAYHY OA AAALIH: KAANOO QALYILAN MINAL LAYLY MAA YAHDJAOON,
OA BIL AS-HAARY HOM YASTAGHRFIROON. T’ALA HODJOO-Y OA QAL-LA QIYAAMY OA HAZHA ASSAHAROOA ANA ASTAGHRFIROKA LIZHONOOBY ISTIGHRFAARO MAN LA YADJIDO LINAFSIHY DHAR-RAN
OA LA NAF-AN OA LA MAOTAN OA LA HAYATANA OA LA NOSHOORAN
Dia miankohoka amin’izay mamarana tanteraka ny s’alat al layl.
Rehefa izany dia manao Tasbih Zahra (A) : ALLAHO AKBAR
34
ALHAMDO LIL-LAAH 33
SOBHAANAL-LAAH 33
Dia misy doa lavalava tokony ho vakiana avy eo fa ity fohifohy ity fotsiny no ataotsika ato.
Fa izay liana amin’izany doa lavalava izany dia afaka mahita azy any amin’ny bokina doa toy ny MAFATIH
AL JINAN :

Korbatane n°7

Ny vavaka mamatonalina (s’alat al layl)

houssencharly@gmail.com

Page 6 sur 7

AL HAMDO LIRAB-BIS-S’ABAAH, AL HAMDO LIFALIQIL ISBAAH
SOBHAANA RAB-BIAL MALIKIL QOD-DOOSY AL AZIZ AL HAKIM (in-3)
AL-LAHOMAR ZOQNY MINAT-TIDJAARATY, A-AZHAMOHA FADHLAN
OA AWSA-AN-HA RIZQAN, OA KHRAYRA AN-QIBATAN
FA IN-NAHO LA KHRAYRA FY MA LAA AN-QIBATA LAH
Dia manao sojod ary miteny in-5 hoe:
SOB-BOOHONN, QOD-DOOSONN, RAB-BOL MALAA-IKATY WAR-ROOH
Dia mitraka ka mamaky AYATOUL KOURSY indray mandeha dia miverina miankohoka indray dia
mamerina ilay notenenina tao in-5 ihany koa.
Azo ampiana izay karazana fiderana tiana atao raha mbola misy ny fotoana.
Rehefa vita izany dia mihomana hanao ny vavaka maraina (fajr/sobh). Manao raka’at roa
antsoina hoe naafilat as-sobhalohan’ny tena hanaovana ny vavaka maraina fanao isan’andro. Amin’io
raka’at roa io sy ny vavaka maraina (s’alat al fajr) dia tsaratsara kokoa raha mamaky:
-

al Kaafiroon ny amin’ny raka’at voalohany ary
Qol hoallaho ahad amin’ny faharoa.

Dia mino sy manantena ny mpanoratra fa mba samy hanatanteraka an’ity vavaka mahasoa ity avy
ny mpamaky.
Maro dia maro tokoa ny karazana s’alat na vavaka tokony ho tanterahan’ny mpino ankoatra
an’ireo dimy (5) isan’andro. Efa an-jatony no efa nampahafantarina ny mpamaky ny KORBATANE ILALLAH
hatramin’ny taona 2001. Nefa mbola maro lavitra noho izany koa no tsy mbola voaresaka koa dia mazotoa
mampitombo ny fahalalana amin’ny alalan’ity KORBATANE ity. Azonao anontania koa ireo manampahaizana eo akaikinao fa azo antoka fa hanome fahalalana ho anao izy ireny.

VAKIO
AMPIHARO
AELEZO SY AMPIANARO NY HAFA
KORBATANE ILALLAH TA’ALA
Nohavaozina sy nohatsaraina ny Rajabo/aprily 2018

Houssen Charly

Hitanao ao amin’ny www.fichier-pdf.fr ity bokikely ity. Torak’izany ihany koa ireo pejy maromaro
amin’ny teny arabo manontolo miresaka an’ity vavaka ity nalaina avy amin’ny mafatih al djinan sy
Anisoud daa’I wa-z zaa-ir ary dhya as s’aalihin.

Mandray malalaka ny tsikera sy soso-kevitra avy amintsika tsirairay avy.
034 01 092 93
Korbatane n°7

Ny vavaka mamatonalina (s’alat al layl)

houssencharly@gmail.com

Page 7 sur 7


Aperçu du document KORBATANE 7 NY VAVAKA MAMATONALINA AS SALATOUL LAYL.pdf - page 1/7

 
KORBATANE 7 NY VAVAKA MAMATONALINA AS SALATOUL LAYL.pdf - page 2/7
KORBATANE 7 NY VAVAKA MAMATONALINA AS SALATOUL LAYL.pdf - page 3/7
KORBATANE 7 NY VAVAKA MAMATONALINA AS SALATOUL LAYL.pdf - page 4/7
KORBATANE 7 NY VAVAKA MAMATONALINA AS SALATOUL LAYL.pdf - page 5/7
KORBATANE 7 NY VAVAKA MAMATONALINA AS SALATOUL LAYL.pdf - page 6/7
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00583688.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.