AQJUN (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab(1).pdf


Aperçu du fichier PDF aqjun-tullist-n-aet-kaci-mohamed-arab-1.pdf - page 2/20

Page 1 23420


Aperçu texte


Aqjun
Issers aqerruaqerru-yis ger iḍaren
iḍarenḍaren-is, yettargu Finat izzaε
izzaεfen fellfellas assass-agi. Tugi ad teddu yidyid-es ɣer lexla akken ad dd-nadin
le,cuc
le,cuc n yifrax. TennaTenna-yasyas-ed : “kečč d assemaṭ,
assemaṭ, tesneḍ ḥala zhu
akked icalan, acemma
acemma ur tt-tessarameḍ
tessarameḍ di ddunitddunit-agi, ur lemmer
mačči d imawlanimawlan-ik i kk-eded-yettakken taqedduḥt
taqedduḥt n seksu yal
taṣebḥit
taṣebḥit tili hatan iččaičča-k laẓ
laẓ akked umenṭar deg iguduyen; yerna
ula d agudu tettɣanfuḍ
tettɣanfuḍɣanfuḍ-t, ad asas-tiniḍ
tiniḍ keč mači d aqjun.”
ooooImektaooooImekta-d, am yal tikelt
tikelt iε
iεeddan, asmi akken i tttt-idid-wwin
lǧiran d tajḍiṭ tettargigi di texxamt tamectuḥt i ss-xedmen,
tetewḥec
tetewḥec yemmayemma-s i nn-teǧǧa
teǧǧa di tmurttmurt-is qbel ad teṛwi
teṛwi ayefkayefk-is.
Yussa ɣer ɣurɣur-es s teḍṣa,
teḍṣa, ikkesikkes-as lxiq, ixdemixdem-as lkuṛaj.
lkuṛaj. Dɣa
Dɣa seg
assass-en uɣalen
uɣalen d irfiqen ur nettemfaraq
nettemfaraq ula degdeg-iḍ, imlaimla-yas yark
ixxamen n taddart i deg i tettili lmakla yelhan, anwa i yesnen ad
yessebw, melmi ṭṭeggiṛen Iɣsan, melmi ṭṭeggiṛen abuyun. ImlaImlayas yark tiḥnacin
tiḥnacin i deg i yezmer weqjun ad yesseḥmu i yiṭij mebla
ma ẓranẓran-t warrac n taddart.
taddart. Diɣen,
Diɣen, iḥkaiḥka-yasyas-ed ɣef tmacahutt
imawlanimawlan-is, anwa segseg-sen ḥninen, anwa isε
isεan ul qessiḥen,
qessiḥen, d
wamek sε
sεan lqima deg uxxam akken ad teddu seddaw leε
leεnaya n
win ttaggaden at wexxam akked win itnefcicen. Imi iqjan
2