AQJUN (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab(1).pdf


Aperçu du fichier PDF aqjun-tullist-n-aet-kaci-mohamed-arab-1.pdf - page 3/20

Page 1 2 34520


Aperçu texte


ttwaḥeqren
ttwaḥeqren aṭas.
Iwweḍ
Iwweḍ-ed imirimir-en babbab-is seg uɣerbaz
uɣerbaz s axxam; yufayufa-t-id
yeɣreq
yeɣreq di tirgatirga-ines. IssawelIssawel-as, ur dd-irfid aqerruaqerru-yis am win
i,eggzen, syin iwet uqcic abrid iε
iεedda akken ad dd-isew lqahwalqahwaines n tmeddit. Aqjun, netta, mazalmazal-it yettmektiyettmekti-d amek i tezzin
netta d finat i yiqjan nniḍen
nniḍen makken
makken a bɣun
bɣun ad dd-kecmen tamnaṭ
tamnaṭnsen mebla sseba u mebla ma wwinwwin-ed ttriḥ
ttriḥ ɣurɣur-sen. Yiwen ad ttidid-yeṭṭef
yeṭṭef si traṭiwt wayeḍ si temgaṛṭ, ur ss-ttariḥen
ttariḥen ara alamma
yennayenna-d caε
caεfeɣ
feɣ wa ad dd-yeggal ɣef tlata tqejjaṛin belli ur yettuyal
ara a tt-idid-tefk tsemmit yeɣlin
yeɣlin deg
deg umnaṛ
umnaṛ n tezniqttezniqt-nsen. Ma yella
d nitni ttawḍen
ttawḍen s anda i d asenasen-yehwa di taddart imi ulac anwa i
sensen-izemren di sin, yernu iqjan n taddart ur newwiḍ
newwiḍ ara leḥsab n
sin mraw(20) ḍaε
ḍaεfit, ur zmiren ara i umennuɣ
umennuɣ n sin.
Ticki cwiṭ
cwiṭ iwweḍiwweḍ-ed umɣar
umɣar n wexxam,
wexxam, yufayufa-t-id di liḥala
liḥalaḥala-nni
utɣebben,
utɣebben, yuẓa ar ɣurɣur-es, isselfisself-as. IsteqsaIsteqsa-t ɣef acu i tt-yuɣen,
yuɣen, ur
asas-eded-yerra yara; ifaqifaq-as belli assass-a daɣen
daɣen ur yemsefham ara
netta d finat ɣef yiwet n lḥaǧa neɣ ɣef tayeḍ. Ḥala amɣar n
wexxam i yeẓran
yeẓran d acu n lǧehd tesε
tesεa finat
finat fellfell-as, amek i tezmer
ad tt-idid-tesru ɣas ma neẓra iqjan ur ttrunttrun-ara; ḥala netta i ifehmen
tamsalt, yettḥalfu
yettḥalfuḥalfu-yas makken ara yettɣebben.
yettɣebben. Makken, si zdaxel
n texxamttexxamt-is, ad dd-zher fellfell-as akken ur yetteε
yetteεraḍ
raḍ ara ad yekcem.
Yal tikelt yettawiyettawi-t yides ɣer lexla, yettaɣ
yettaɣ-asas-ed snat tfarmaǧin
tfarmaǧin
akken a tenttent-yečč. ImirImir-en ad yaε
yaεreḍ
reḍ ad yekkes fellfell-as lxiq s
lehḍur
lehḍur akked tmucuha; aṭas i ss-yeqqaṛen
yeqqaṛen belli d aqjun i ssitekksen lxiq akked ccuq i wemɣar.
wemɣar. Nutni gerger-asen ẓran tidett
anda teffer, anwa i d arfiq n wayeḍ,
wayeḍ, i s-yettawin lḥif
lḥif d ineẓma i
wayeḍ.
wayeḍ. Ḥala amɣar bu meyya tlufa i tt-yesrusun di leḥsab
leḥsabḥsab-is, ifaqifaqas si tmuɣli
tmuɣli tamezwarut belli yettewet s tmuɣli n Finat akk s
useglefuseglef-ines igan am tidak n wuccayen mara yili d ass n tziri.
Iḍ
Iḍ n tziri tessawaltessawal-asas-ed akken ad azlen di tferkiwin n
taddart, d anadi ɣef iwetlan akked wuccanen. Ɣas ma netta ur
yeḥmil
yeḥmil ara iwetlan imi ttneggizen anda ufan, ur ssinen ula d
abrid, kečmen di ẓrub akked yesɣaren isε
isεan iqecḍan
iqecḍan igan am
lemwwas; ur ssinen ara d acu i d zhu, wala d acu i d aqeṣṣar.
aqeṣṣar. Ma
d uccanen yettagadyettagad-iten.
Iffeɣ
Iffeɣ-ed weqcic seg uxxam, aε
aεebbuḍ
ebbuḍ yeččuṛ d lqehwa akked
lgaṭu.
lgaṭu. IddemIddem-ed taqlaṭ,
taqlaṭ, iqqeniqqen-asas-tt si temgaṛṭ.
temgaṛṭ. Ɣas ma di tilawt
3