I Aint Got Nobody &BB Kubis.pdf


Aperçu du fichier PDF i-aint-got-nobody-bb-kubis.pdf - page 2/63

Page 1 23463


Aperçu texte


D

- ^
## ^ ‰ >
œ
œ
J
œ
œ œ lÓ
&

>œ .

2

^
œJ l

16
!

!

E

# # ‰ -œJ

&

&

##

f

^ ^
^
^
œ œ l # œj œ œJ œ b œ œ l œ œ Œ
v

˙

>
œ #œ œ nœ l œ .

Œl œ œ ‰ œ # œ œ l
- v

Ó

^ _>Jœ _œ b_œ œ œ^ n œJ^ >œJ
^
^
>
œ
œ
J
œ
œ

‰ ‰
œ
œJ Œ ‰
l
l
!

F

&

## w

l

>
‰ >œ . b œ^ œ^ œ .

Jœ^ Ó

l

4

Ó
l

l

^
Œ œ !
ƒ

G

&

&

&

&

Alto 1

_-œ _œ^ _-Jœ b_œ œ œ^ >˙


£
£
_
œ
œ œ œ # œ #_œ H

µ
# # _˙


˙

œ.
## ‰ µ

-œ ^ ‰ œJ^ ‰ ‰
n œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ Œ Œ œ^
œ
œ
œ
œ
l jœ # œjl
l
l
v

µ
# # _˙


˙

l

# # n œ # œ œ^ -œ n œ^

l

l

_-œ _œ^ _-Jœ b_œ œ œ^ >˙

l

l

£ # œ _œ #_œ£ _œH
œ
œ
Ó
lœ œ œ œ l

œ^ b œ^ -œ œ^ ‰ -œJ œ _œ œ^ _œ œ n œ œ^ Œ œ œ -œJ n>œ .
l
l
l

-2-

l

!

I Ain't Got Nobody