I Aint Got Nobody &BB Kubis.pdf


Aperçu du fichier PDF i-aint-got-nobody-bb-kubis.pdf - page 3/63

Page 1 2 34563


Aperçu texte


H

£
£
£
œ_
œ _œ œ
œ_
œ _œ _
œ £ _œ£ _œ n_
œ n_
œ_
œ _œ _
œ _œ _
œ£ _œ _
_
_
_
_
_
œ
J
_
_ _nœ œ œ œ
#_œ_œ_œ_œ
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
œ
œ
œ
œ
## ‰
œ# œ œ
œ
œ
œ
œ
HŒ Œ
&
l
l
l
l
f
>œ H
n
_
œ
_
œ
n
_
œ
b
œ
n
œ
œ
_
_
_
_
œ
_
œ
_
_
_
_
œ
_
œ
_
œ
œ
œ
œ
œ œ œ # œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ_œ_œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ
##
&
l
l
l
!
I

&

£ _œ œ£ _œ
œ
_
œ
_
_
œ
œ
œ
œ
.
__
_œ _
__
__
_œ _œ œ _œ _œ .
# # _œ _ œ _œ _œ _ œ _œ _Jœ _~~~ œ œ _ ___
l

l

l

œJ œ œ œ œ
!
p

J

J
## nœ #œ œ œ~ œ
œ œ lÓ
&

Œ

J
>
‰ -œJ n œ # œ œ œ -œ -œ n œ Ó
l
l

Œ

‰ -œJ
l

^
œ
_
œ
_
œ
_
œ
_
_
## n œ# œ œ n œ# œ œ n œ# œ œ n œ# œ œ n œ# œ œ œ œ n œ # œ
œ^
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
&
l
l
l
l
ƒ

&

&

# # n -œJ #>œ .

# # - œ^ ‰
œ

œ^ # œ^
l

_œ b_œ œ œ^ n>œ .


-œ œ^ ‰ n -œ # œ^ ‰

-œ # œ^


ƒ

Alto 1

-3-

œ^
l

µ
_˙ .

_Jœ µ
b_œ .
l

p

µ
œ µ
œ
l

U
_˙ .
Œ
ƒ
l

/

I Ain't Got Nobody