KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY.pdf
Auteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 06/04/2018 à 19:46, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 625 fois.
Taille du document: 1.6 Mo (24 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

KORBATANE ILALLAH N° 5

Ny volana masina SHA’ABANY
Antenaina fa samy nahazo tombotsoa tamin’iny boky kely 19 pejy niresaka momba ny
volana Rajabo iny isika rehetra ka irariana mba samy hazoto hanaraka ny torolàlana ahazoana
tombotsoa sy valisoa bebe kokoa amin’ity boky miresaka ny volana Sha’abany izay ho avy afaka
andro vitsivitsy.
Maro tokoa ny zavatra tokony ho resahina mikasika an’ity volana masina ity fa izay kely
tratra ihany no ezahina. Na izany na tsy izany dia efa mba natao ihany izay farahery nanatsarana
ilay boky kely tamin’ny taona lasa mba hahafantarantsika sy tsy hanadinoantsika ireo asa
fanompoana tsy manam-paharoa fanao anatin’ity volana masina Sha’abany ity amin’ity taona
2018 ity.
Ialana tsiny mialoha hatrany izay mety tsy fahatomombanana satria ny tena tsy
matihanina (professessionnel na mivelona) amin’ny fampielezana ny finoana fa mbola tsy
maintsy mitady izay hohanina aloha ka izay no tsy dia ananana fotoana ampy handalinana sy
hikarohana zavatra maro. Fa na izany na tsy izany dia manantena vavaka avy amintsika tsirairay
mba hanomezan’i Allah saina sy fahasalamana ary fanambinana hahatongavana lalindalina
kokoa amin’ny fikarohana atao.
Ny Dhya-ous-S’alihin sy ny Mafaatihoul djinan amin’ny ankapobeny no nofidiana
nakana ny ankamaroan’ireo zavatra resahana ato ary isaorana manokana ny Shaikh Adnan
Ralesa sy ny shaikh Bilal Jean Gratien nanome an’ireo boky nanovozana an’ireo fahalalana ireo.
Iangaviana ihany koa isika tsirairay mba hizara amin’ny namana mba samy hahazo tombotsoa
eto amin’ny fiainana an-tany sy ny any ankoatra amin’ny fanantonana bebe kokoa an’i Allah
amin’ny alalan’ny asa fanompoana satria fantantsika tsara fa izay olona mampanao asa soa
olona hafa dia hahazo anjara valisoa amin’izany izy. Ny manoratra fotsiny no anay fa ny
fanaparitahana dia valisoa ifampizarana avy amin’i Allah, Ilay Nahary.
Dia mirary soa sy fahombiazana ho antsika tsirairaya e.
Houssen Charly
21 Martsa 2018

NY LANJAN’NY VOLANA SHA’ABANY
Ny volana Sha’abany dia volana iray isan’ny manan-danja tokoa satria volan’ny
Mpaminany Masina Mohammad (S). Izy dia nifehy mandritra an’ity volana ity ary mitohy avy
hatrany amin’ny volana masina Ramadhany (Izany hoe nanomboka ny volana Rajabo
hatramin’ny faran’ny volana Ramadany = telo volana misesy).

houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 1 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

Hoy indrindra ny Mpaminany Mohammad (S) : «Ny sha’abany dia volanako ka na iza
na iza mifehy andro iray amin’izany dia tsy maintsy hiditra ny paradisa ».
Ny Imamo Saadiq (A) dia niteny hoe : «Rehefa tonga ny volana Sha’abany dia
navorin’ny Imamo as Sajjad (A) ireo mpanaradia azy ary hoy izy amin’izany …Fantatrareo ve
ity volana ity ? Ity ilay volana nambaran’ny Mpaminany (S) hoe ‘VOLANAKO ITY’ . Koa mifeheza
amin’ity volana ity amin’ny fitiavana an’ilay Mpaminaninareo (S) sy fanantonana bebe kokoa
ny Tomponareo. Mianiana amin’ilay mitana ny fanahiko aho fa naheno ny Imamo Houssen (A)
nilaza fa NA IZA NA IZA MIFEHY AMIN’NY VOLANA SHA’ABANY NOHO NY FITIAVANY NY
MPAMINANY SY HO FANAKAIKEZANA AN’I ALLAH DIA HO TIAN’I ALLAH IZY ARY
HAMPANAKAIKEZINY NY FAMINDRAM-PONY AMIN’NY ANDRO FARANY KA TSY MAINTSY
HAMPIDIRINY NY PARADISA ».
Voalaza ihany koa fa ny Mpaminany Mohammad (S) rehefa miseho ny tsinambolana
Sha’abany dia niantso an’ireo mponin’i Yathrib (Madina) hoe :
« Izaho dia irak’i Allah ho aminareo. Fantaro fa ny volana Sha’abany dia ahy. Ary Allah dia
mandefa ny indrafony amin’izay mandray anjara miaraka amiko amin’ny fifehezana amin’ity
volanako ity »
Hoy ny Imamo Ja’afar Saadiq (A) : « hatramin’izay nahenoko ny Mpaminany (S)
nanambara ny fifehezana amin’ny volana sha’abany dia nifehy foana aho ary raha sitrak’i
Allah dia mbola hanao izany mandrapahatapitry ny fofon’aiko satria ny Mpaminany (S) dia
nanambara fa ny fifehezana roa volana misesy dia fibebahana amin’i Allah ».
Raha sanatria ka tsy afaka mifehy iray volana manontolo dia miezaha mifehy amin’ny telo
andro farany mitohy avy hatrany amin’ny volana Ramadhany fa voalaza fa izay manao izany
dia ho voasoratra ho toy ny nifehy roa volana misesy. Fa tokony hifehy ihany koa ny telo andro
voalohany no sady manao s’alat raka’at 2 rehefa alina ny andro izay voaresaka ao amin’ny alina
faharoa (ao ambany).

IREO ASA FANOMPOANA TOKONY HATAO ISAN’ANDRO
1. Miteny im-70 isan’andro hoe :

Astaghrfiroul-laaha wa as-alouhou-t-tawbah

‫هللا َو أسأ َلُ ُه ال َّت ْو َب َة‬
ْ
َ ‫اس َت ْغـفـِ ُر‬
2. Miteny im-70 isan’andro hoe :

Astaghrfiroul-laahal-lazhy laa ilaaha il-la houwa Ar-rahmaanir rahyimi,
al hay-youl quay-youm wa atoubou ilayh

‫الر ِح ْي ُم‬
َّ ُ‫الر ْح َمان‬
َّ ‫هللا الَّذِي ََل إِلَ َه إِ ََّل ه َُو‬
ْ
َ ‫اس َت ْغـفـِ ُر‬
‫ب إِلَ ْي ِه‬
ُ ‫الح ُّي ال َق ُّيو ُم َو أَ ُت ْو‬
َ
houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 2 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

Voalaza fa ny fangataham-pamelan-keloka (istighrfar) no doa tsara indrindra sy asa
fanompoana amin’ny volana Sha’abany ka izay mangataka famelan-keloka im-70
isan’andro mandritra ny volana ity dia hahazo valisoa ho toy ny nanao izany in-70.000
amin’ny volana hafa.
3. Manao sadaqa na dia antsak’antsendry (datte) aza mba ho voaaro amin’ny afobe ny
vatana.
4. Mba hahazo valisoa mitovy amin’ny nanompo arivo taona, ao anatin’ny volana sha’abany
dia miteny in’arivo (1.000 fois) hoe :

Laa ilaaha il-la Allahou wa laa na’aboudou il-la i-yaah
Moukhrlisina lahou-d-dine wa law karihal moushrikouna

ْ ‫ََل إِلَ َه إِ ََّل هللاُ َو ََل َن ْعـ ُب ُد إِ ََّل إِ َّياهُ ُم ْخلِصِ ْينَ لَ ُه الدِّ ْينَ َو لَ ْو َك ِر َه ا ْل ُم‬
َ‫ش ِر ُكون‬
5.

Isaky ny andro Alakamisy amin’ity volana sha’abany ity dia manao s’alat raka’at 2 ka
isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 100.
Rehefa vita ny salamo dia manao salawat 1OO
Valisoa : Hotanterahan’i Allah ny faniriany rehetra mahakasika ny fiainany an-tany sy ny
fiainana ankoatra. Ary izay mifehy andro iray amin’izany andro izany (Alakamisy) dia
hataon’i Allah ho haramo ho an’ny afo ny vatany. (In www.al-islam.org/fr anthologie des
clés des paradis (Mafatih al jinan)

FANTARO FA voaresaka amin’ny hadith fa isaky ny andro Alakamisy amin’ity volana
sha’abany ity dia voahaingo (feno décorations) ireo lanitra ka miteny ireo anjely maro
manao hoe : « Zanaharinay ô ! Mamela ny helok’izay mifehy (amin’ity andro ity) ary
valio ny fangatahany »
Ny Mpaminany (S) dia nanambara koa fa : « Izay mifehy amin’ny andro Alatsinainy sy
Alakamisy amin’ny volana sha’abany dia hotanterahin’i Allah ny roapolo amin’ny
faniriany eto ambony tany sy roapolo hafa amin’ny faniriany any ankoatra »
6. Manao salawato maro (fangataham-pitahiana ho an’ny Mpaminany sy ireo fianakaviany
masina)
7. Isaky ny mitatao vovona sy ny alina fahadimy ambin’ny folo amin’ity volana ity dia
mamaky an’ity doa manaraka ity (jereo ao amin’ny pejy manaraka)

Ireo Doa vakiana
Mariho tsara : Misy doa izay hita ao amin’ny DYA-ous-S’ALIHIN (pejy 30) tokony ho vakiana
isan’andro amin’ny mitatao vovonana sy amin’ny alina faha 15. Indro ny sarin’izany takelaka
izany :
houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 3 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

houssencharly@gmail.com

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 4 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

Ity ny pejy manaraka misy ny doa vakiana isan’andro ihany koa

houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 5 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

Ity ny tohiny

houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 6 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

Ny tapany farany

houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 7 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

IREO ALINA SY ANDRO AO ANATIN’NY VOLANA
Alina voalohany:
Hoy ny MPaminany Mohammad (S) hoe :
1. «Amin’ny alina voalohany amin’ny volana sha’abany, izay manao s’alat raka’at 12 ka
isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 15 dia homen’i Allah valisoana maritiora
12 000 sy ho soratana ho azy ny fanompoana mandritra ny 12 taona sy ho afaka amin’ny
fahotany izy sahala amin’ny andro niterahan’ny Reniny azy ary hahazo lapa mitovy isa
amin’ny ayat-ny kor’any any amin’ny paradisa ».
2. « Izay manao s’alat rakat 2 amin’ny alina voalohany amin’ny volana sha’abany ka
mamaky Fatiha 1 + Taohid 30 isaky ny raka’at ary rehefa vita ny salamo dia miteny hoe :
Al-lahoum-ma hazha a’hdy indaka ila yaoumil qyiaamah

‫الل ُه َّم ه ََذا َع ْهدِي عِ ْن َد َك إِلى َي ْو ِم القِ َيا َم ِة‬
Dia ho voaaro amin’i Iblis sy ireo miaramilany no sady homen’i Allah valisoa mitovy
amin’ny an’ireo olo-marina ».
 Harovan’i Allah amin’ny haratsian’ireo mponin’ireo lanitra sy ireo tany rehetra ;
amin’ny haratsian’i Iblis sy ireo miaramilany rehetra ary ireo mpitondra tsy
manjary rehetra .
Andro voalohany
 Manao fifehezana mba hahazoana ny paradisa, ary mitandrina mafy koa amin’ny
fihetsika sy ny reseka rehetra atao.
 Manatanteraka an’ilay s’alat raka’at roa fanao isaky ny mahita tsinam-bolana raha
mbola tsy nahavita tamin’ny alina voalohany. (in KORBATANE N°1)
Alina faharoa:
« Izay olona mifehy amin’ireo telo andro voalohany amin’ny volana sha’abany ary rehefa
alina ny andro dia manao s’alat raka’at 2 ka mamaky Fatiha 1 + Taohid 11 isaky ny
raka’at (atao isan’alina mandritra isaky ny harivan’ny andro ifehezana) dia:
 Mianiana aho amin’ilay nanao ahy ho mpaminany tamin’ny fahamarinana fa
hamafana 70 000 isa ireo fahotana goavana vitany izay teo anatrehany sy Allah
Ilay henin-kaja sy henim-boninahitra ;
 Sy harovan’i Allah amin’ny sazin’ny fasana sy ireo zava-tsarotra rehetra ao
anatiny ».
Ity s’alat ity araka izany dia tokony hatao amin’ny alina faharoa ary averina amin’nyy fahatelo sy
fahaefatra.

houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 8 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

Alina fahatelo
Ankoatra an’ilay s’alat voalaza hatao eo ambony dia manao an’ity koa :
raka’at 2 amakiana Fatiha 1 + Taohid 25 isaky ny raka’at.
 Hosokafan’i Allah ho azy ny vavahady miisa valo an’ny paradisa ary hidiny ho azy ny
varavarana fiton’ny afobe ;
 Homen’i Allah satro-boninahitra arivo…

Andro fahatelo
Andro iray isan’ny manana maha-izy azy tokoa eo amin’ny tantaran’ny finoana silamo satria
tsingerin-taona fahatsiarovana ny nahateran’ny iray amin’ireo olona roa voahosotra ho
mpitarika ny tanoran’ny paradisa dia tsy iza fa ny Imamo Houssen (A) izany. Marobe ireo zavatra
tokony hatao amin’izany. Indreto misy vitivitsy notsongaina :
1. Manao fandroana masina ;
2. Manao s’alat fisaorana ‫ صالة الشكر‬izay hita ao amin’ny pejy faha 197 aoamin’ity boky
dhya-ous-s’aalihin ity izay tokony hatao amin’ny andro sy fotoana lehibe rehetra eo
amin’ny finoana sy ireo andro nahafaly ireo Ahloulbayt (A) na koa rehefa mahatsapa fa
nahazo fahasoavana avy amin’ilay Nahary sy izay rehetra tokony hisaorana azy. Toy izao
ny momba azy :
Raka’at 2 ka : raka’at 1 : Fatiha 1 + Taohid 1
Ka ao anatin’ny roko sy sojody dia miteny hoe : al hamdou lillahy shoukran shoukran wa hamdan

raka’at 2 : Fatiha 1 + Kaafiroun 1
ireto indray no tenenina ao anaty roko sy sojody :
al hamdou lil-laahy al-laazhi istadjaaba douaa-i wa a-an-t’aani mas’alati

3. Majlis
4. Doa tawas-soul, Zyara, sns … sns…

5. Mamaky an’ity doa ity

houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 9 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

6. Mamaky an’ity ihany koa

houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 10 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

Alina fahaefatra
Raka’at 40 (efapolo) ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 25
 Hanoratan’i Allah ho valisoana iray tapitrisa (1.000.000) taona ;
 Hanorenany tanàna iray tapitrisa (1.000.000) isaky ny sorato (novakiana).
 Homeny valisoana maritiora iray tapitrisa.

Andro fahaefatra
Tsingerin-taona nahaterahan’i Abbas ibn Imam Ali (A)
Alina fahadimy
Raka’at 2 amakiana Fatiha 1 + Taohid 500 (dimanjato) isaky ny raka’at.
 Aorian’ny salamo dia manao salawato 70 ;
 Hotanterahin’i Zanahary ny faniriany miisa arivo amin’ny zavatra ilainy eto an-tany sy
any ankoatra ;
 Homeny tanan-dehibe any amin’ny paradisa mitovy isa amin’ny kintan’ny lanitra
Andro fahadimy
Tsingerin-taona nahaterahan’ny Imamo Zainoul A’bidin (A)
Alina fahaenina
Raka’at 4 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 50 (dimampolo) :
 Halain’i Allah am-pahasambarana ny fanahiny (amin’ny fotoana handaozany ny tany) ;
 Hataony malaka ho azy ny fasana ;
 Hazava ho toy ny volana fenomanana ny tarehiny amin’ny fotoana hivoahany amin’ny
fasany rehefa tonga ny andro fitsanganana hiteny izy amin’izany fotoana izany hoe ASHHADO AN LAA ILAAHA ILLA ALLAHOU WA ASH-HADOU AN-NA MOUHAMMADAN A’BDOUHOU WA
RASOULOUH

Alina fahafito
Raka’at 2 ka amin’ny 1° Fatiha 1 + Taohid 100 (zato)
2° Fatiha 1 + Ayat al koursy 100 (zato)

houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 11 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

 Araka ny voalazan’ny Mpaminany (S) « tsy misy mpino lahy na vavy nanatanteraka an’ity
s’alat ity raha tsy ho valian’i Allah ny fangatahany sy hotanterahany ireo faniriany ;
 Hanoratana valisoana maritiora iray isan’andro …

Alina fahavalo
Raka’at 2 ka amin’ny 1° Fatiha 1 + Amaana-r-Rassoul* 1 + Taohid 25
2° Fatiha 1 + Qoul in-nama ana basharoun* 1 + Taohid 25
 Na dia mitovy amin’ny ranomasimbe aza ny fahotany dia tsy halain’i Allah eto an-tany izy
raha tsy efa madio ;
 Sahala amin’ny nahavaky ny boky Taorato, ny Evanjely, Zabora ary ny Forqan (kor’any).
* Amaana-r-Rassoul : vakiana hatramin’ny faran’ny sorato al Baqara ;
Qoul in-nama ana basharoun : vakiana hatramin’ny faran’ny sorato al Kahf.
Alina fahasivy
Raka’at 4 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Izha djaa-a nasroullahy wal fath 15
 Horaran’i Allah ny afobe tsy hakasika ny vatany ;
 Isaky ny ayat novakiana dia hahazo valisoana maritiora 12 amin’ireo maritioran’ny badr,
sy valisoan’ireo manam-pahaizana.
Alina fahafolo
Raka’at 4 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Ayatoul Koursy 1 + Kaothar 3
 Hotenenin’i Allah ireo anjely hoe : « hanoratanareo fahasoavana iray hetsy izy, ary akaro
iray hetsy ny toeram-boninahiny (grady), hanokafy varavarana iray hetsy koa ary aza
hidina aminy intsony mandrak’izay doria amena ».
 Havelan’i Allah ny fahotany sy ny an’ireo Ray aman-dReniny ary ireo mpifanolobodirindrina aminy.
Alina faharaika ambin’ny folo
Raka’at 8 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Kaafiroun 10
Nianiana tamin’ilay nanao azy ho Mpaminany tamin’ny fahamarinana fa tsy manao an’ity s’alat
ity raha tsy olona feno finoana (imaan). Isaky ny ayat novakiana dia homen’i Allah zaridaina iray
amin’ireo zaridainan’ny paradisa.
Alina faharoa ambin’ny folo
Raka’at 12 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Takaa-thour 10
 Ho fafan’i Allah ny fahotana nandritra ny efapolo taona ;
 Hampiakarina laharam-boninahitra 40 ;

houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 12 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

 Hisy anjely 40 000 (efatra alina) hangatam-pamelana ho azy ;
 Hahazo valisoan’ny olona sendra ny laylatoul qadr.
Alina fahatelo ambin’ny folo
Manao an’ireo s’alat voalaza fanao isaky ny alina faha-13 amin’ny volana silamo. (in KORBATANE
N° 4) hita ao amin’ny mafatihoul djinan sy ity boky dhya-ous-s’aalihin ity koa.
Ankoatra an’izay dia manao raka’at 2 ka isaky ny raka’at dia mamaky
Fatiha 1 + Wa-tin wa-z-Zaytoun 1 (iray)

Sahala amin’ny nanafaka babo 200 isa tamin’ireo taranak’i Ismaël (A) ;
Ho afaka amin’ny fahotany sahala amin’ny andro niterahan’ny reniny azy ;
Homen’i Allah fahafahana amin’ny afobe ;
Hiaraka amin’ny mpaminany Mohammad (S) sy Abrahama (A).

Alina fahaefatra ambin’ny folo
Manao an’ireo s’alat voalaza fanao isaky ny alina faha-14 amin’ny volana silamo. (in KORBATANE
N° 4)
Raka’at 4 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + al A’sr 5
 Hosoratan’i Allah ho azy ny valisoan’ireo mpanao s’alat nanomboka tamin’ny andron’i
Adama (A) hatramin’ny andro farany ;
 Rehefa hatsangan’i Allah izy dia hahazo hazavana avy amin’ny masoandro sy volana ny
tarehiny ;
 Ho voafafa ny fahotana.

Alina fahadimy ambin’ny folo
Ity alina ity, araka ny nmabaran’ny Imamo Saadiq (A) dia alina faran’ny manan-danja ao
aorian’ny laylatoul quadr . Amin’ity alina ity no fitsinjarana ny riziky, ny fanoratana ny andrompiainan’ny olona tsirairay sy ireo voahosotra hanao hadj na fivahiniana masina any Lameka
koa dia miezaha hanakaiky an’i Allah bebe kokoa mandritra an’ity fotoana ity satria alina
fanaovana an’izany ity ary Izy dia maheno ny antson’ireo rehetra miantso azy.
Mariho tsara :
 ity alina ity dia nataon’i Allah ho an’ireo ahloulbeyt (A) sahala amin’ny nanaovany ny
laylatoul quadr ho an’ny Mpaminany Masina Mouhammad (S) ;
 tsy tokony hatory ny mpino mandritra ny alina fa manao asa fanompoana maro isankarazany mandra-maraina ;
 Nanampy ny lanjan’ity alina ity ihany koa ny nahaterahan’ny Imamo Al Mahdi (Aj)
tamin’ny alina faha - 15 amin’ity volana sha’abany ity.
Indreto misy zavatra maromaro notsongaina amin’ireo marobe tokony hatao mandritra an’ity
alina ity :
houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 13 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

1. Manao fandroana masina raha vao milentika ny masoandro mba ho efa madio tsara
vao manao ny s’alat al Maghrib sy Isha ;
2. Raha vao vita ny s’alat al Maghrib dia vakiana in-12 ity doa ity mba ho ela velona sy
salama ary ho voaaro amin’ny aret-mifindra mandritra ny taona iray manontolo.

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

ُ‫اللَّ ُه َّم إِ َّن َك َعلِ ْي ٌم ذ ُْو أَ َنا ٍة َو َل َطا َق َة لَ َنا ِبح ِْك َمتِ َك َيا هللاُ َيا هللا‬
ِ ‫اء َو َم ْو‬
‫ت‬
ِ ‫الو َب‬
َ ‫َيا هللا ُ األ َمانُ األ َمانُ األ َمانُ مِنَ ال ّطا ُع ْونَ َو‬
َ ‫اء َو‬
‫ف َع َّنا‬
ِ ‫األعد‬
ِ ‫ض‬
ْ ِ‫َاء َر َّب َنا ا ْكش‬
ْ ‫ش َما َت ِة‬
َ ‫س ْو ِء ال َق‬
ُ ‫الفُ َجأ ِة َو‬
َ‫ ُم ْوقِ ُن ْون‬/ َ‫اب إِ ّنا ُم ْؤ ِم ُن ْون‬
َ ‫ال َع َذ‬
Bismil-laahir-rahmaanir-rahyim

Al-lahoum-ma in-naka a’lyimoun zhou anaa-tin wa la t’aa-qata lanaa bihikmatik,
Ya Al-laah, ya Al-laah, ya Al-laah, al amaa-nou, al amaa-nou, al amaa-nou mina-tt’aa-ou’n wal wabaaa-i wa mawtal foudja-aty, wa sou-il qadhaaa, sa shamaa-tatil
a’adaa, rab-banaa-k-shif a’n-nal azhaaba in-naa mouw-minoun/ mouqinoun.
Alohan’ny hanaovana s’alat al isha dia manao s’alat raka’at 4 ka isaky ny raka’at
dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 10 (misy riwayat milaza fa 11)
Rehefa vita ny salamo dia miteny hoe :Ya rab-bi-ghrfir lana (x 10)
Ya rab-bir-hamna
(x 10)
Ya rab-bi toub a’layna (x 10)
Mamaky ny sorato at-Taohid (x 21)
Avy eo SOUBHAANA-L-LAZHY YOUH-IL MAWTA
A’LA KOUL-LI SHAY-IN QUADIR (x 10)

WA YOUMITOUL AHYA, WA HOA

 Hovalian’i Allah ny fangatahany ary ho tanterahany ireo faniriany eto antany sy any ankoatra ;
 Homen’i Allah azy amin’ny tànany havanana ny bokiny
 Ary ho eo ambany fiarovan’i Allah izy mandrapaha …
3. Ao aorian’ny s’alat al Isha dia manao an’ity s’alat ity avy hatrany
 Isan’ny raka’at : roa (2)
 Soratao vakiana : raka’at 1 : Fatiha 1 + Kaafiroun 1
Raka’at 2 : Fatiha 1 + Taohid 1
 Aorian’ny salamo dia miteny hoe : Soubhanallah 33
Al hamdou lillah 33
Allahou akbar 34
houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 14 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

Avy eo mamaky an’ity doua ity (any amin’ny pejy faha 17 izy amin’ny teny arabo):

Ya man ilayhi maldja-oul aïbaad fil mouhim-maat,
Wa ilayhi yafza-ou’l khralqou fil moulim-maat,
Ya a’alimal djahri wal khrafiy-yaat,
Ya man la takhrfa alayhi khrawat’iroul awhaam,
Wa tas’ar-roufoul khrat’aaraaat,
Ya rab-bal khralaa-iq wal bariy-yaaat,
Ya man bi-yadihi malakoutoul aradhiyna wa-s-samaa-waat,
Antal-laahou laaa ilaaha il-la anta,
Amout-tou ilayka bilaa ilaaha il-la anta,
Fa bilaa ilaaha il-la anta, idj-alni fi hazhizhil laylatay mim-man
Nazh’arta ilayhi fa rahimta,
wa sami-en-ta doua’a –aho fa adjabtahou,
Wa a’limta istiqaalatahou fa aqaltahou,
Wa tadjawazta a’n saa-lifi khrat’i-atihi wa a’zh’imi djariyratih,
Faqad istadjartou ilayka min zhounoubi,
Wa ladja’atou ilayka fy satri ou’youbi,
Al-lahoum-ma fadjoud a’lay-ya bikaramika, wa fadhlik,
Wah-t’out’ a’n-ni khrat’aa-yaa-ya bihilmika wa a’fwik,
Wa taghramad-ni fi hazhihil laylaty bisaa-bighri karamik,
Wadj’alni fiha min awli-yaa-ik,
Al-lazhyina-dj-tabaytahoum bit’aa-an-tik,
Wa-khrtar-tahoum li-aïbadatik,
Wa dja’an-ltahoum khraalis’atika wa s’afwatak,

Al-lahoum-ma-dj’a’lni mim-man saïn’da djad-douh,
Wa tawaf-fara minal khrayraaty hazh’-zh’ouh,
Wa-dj’a’lni mim-man salima fa naï’ma,
wa faaza faghranima ,
Wa-k-fini shar-ra ma-s-taqaltou,
Wa-a’simni minal izdiyaad fi maa’siyatik,
Wa hab-bib ilay-ya t’aa-an-tik,
Wa maa youqar-ribouni mink,
Wa youzlifouni aïndak,
houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 15 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

Say-yidi ilayka yaldja-oul haarib,
Wa minka yaltamisou-t-t’aalib,
Wa a’la karamika you-a’w-wil-loul moustaquil at-taa-ib,
Ad-dabta aïbaadaka bil karami wa anta akramoul akramiyn,
Amarta bil a’fwi aïbaadak, wa antal ghrafourour rahiym

Al-lahou-ma la tahrimni ma radjawtou min karamik,
Wa la touw-isni min saabighri ni-en-mik,
Wa la toukhay-ybni min djazily qisamik,
Fi hazhihil laylati li-ahli t’aa-atik,
Wadj-alni fi djoun-natin min shiraary bariy-yatik,

Rab-by in lam akoun min ahli zhalik, fa-anta ahloul karam,
Wal a’fwi wal maghrfirah,
Wa djoud a’lay-ya bimaa anta ahlouh,
La bimaa astahiq-qouhou, faqad hasouna zh’an-ni bika,
Wa tahaq-qaqa radhaa-i laka,
Wa alaqat nafsi bikaramik,
Wa anta arhamar-rahimin, wa akramal akramin,

Al-lahoum-ma-khrsousni min karamik,
Bidjazila at’aa-ika, wa as’ada bisaabighra ni-emaa-ika,
Faqad louzhtou biharamika, ta’a-r-radhtou likaramik,
Wasta’azhtou bi-a’fwika min ouqoubatik,
Wa bihilmika min ghradhabika,
Fadjoud bima sa-altouka,
Wa anil ma-l-tamastou mink,
As-alouka bika la shay-a houwa a’azhamou mink.

houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 16 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

houssencharly@gmail.com

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 17 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

houssencharly@gmail.com

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 18 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

 Avy eo manao sojody miteny :
- in-20 : ya Rab-bi,;
- in-7 : Ya Allah ;
- in-7 : la hawla wa la qouw-wata il-la bil-laah ;
- in-10 : Ma shaa Allah ;
- in-10 : la qouw-wata il-la bil-laah ;
- faranana amin’ny s’alawat dia angataho avokoa izay manahirana anao
rehetra na dia marobe aza fa tokony hoazonao izany nohon’ny fahalalahatànan’ilay Nahary sy ny voninahiny.
4. Aorian’izany rehetra izany dia mamaky an’ity doua ity (izay vakiana isan’andro aorian’ny
s’alat as shaf’i, amin’ny s’alat al layl (vavaka mamatonalina in Korbatane N° 7) :
Ilaahy ta’aradha laka fy hazhal layl al mota’aridhooon. wa qas’adaka fihil
qaas’idooon. wa am-mala fadhlaka oa ma’arooofoka at-t’aalibooon. wa laka fy hazhal
layly nafahaat, oa djawaa-iz, oa mawaa-hib, tamon-no biha a’la man tashaa-o min
aibaadik. Wa tamnao’ha man lam tasbiq laho al ainaa-yato minka. Wa haa anazha
a’bdoka al faqir ilaika. Al mo-am-malo fadhalaka wa ma’aroofok. Fa in konta ya
mawlaya fy hàzhihil laylaty a’la ahadin min khralqik , wa o’dta a’laihy bi-a’a-idatin min
a’tfika, fas’al-ly a’la Mohammadin wa aalihy at-t’ay-ybiina at-t’ahiriina, al khrayriina
al faadhiliin. Wa djod a’lay-ya bitaolika wa ma’aroofik, ya rab-bal a’alamin. Wa s’allalaaho a’la khratimi-n-nabiy-yna wa aaalihy-t-t’aahiriin wa sal-lama taslima. In-na
Allaha hamidon madjid. Al-lahom-ma in-ny ad-o’ka kamaa amartany fastadjib ly
kamaa wa’adtany in-naka la tokhrlifol mi-a’ad.
Indro izy amin’ny teny arabo :

‫ َو‬، َ‫صدَ َك فِ ْي ِه ا ْل َقاصِ د ُْون‬
َ ‫ َو َق‬، َ‫ض ْون‬
ُ ‫ض ل َك ف ِْي هَذا اللـَّ ْيل ا ْل ُم َت َع ِّر‬
َ ‫هي َت َع َّر‬
ْ َ‫إلـ‬
ُ ‫ َو َل َك ف ِْي هَذا اللـَّ ْيل َن َف َح‬، َ‫ضلَ َك َو َم ْع ُر ْو َف َك الطـَّالِ ُب ْون‬
،‫ َو َج َوائِ ُز‬،‫ات‬
ْ ‫أ َّمل َ َف‬
َ ‫ َت ُمنّ ِب َها َعلَى َمنْ َت‬،‫ِب‬
ْ‫ َو َت ْم َن ُع َها َمن‬،‫شا ُء مِنْ عِ َبا ِد َك‬
ُ ‫ َو َم َواه‬،‫َو َع َطايا‬
‫ضلَ َك‬
ْ ‫ ا ْل ُم َؤ ّمل ُ َف‬،‫ َو هَا أ َنذا َع ْب ُد َك ا ْل َفقِ ْي ُر إلَ ْي َك‬،‫لَ ْم َت ْس ِب ْق لَ ُه ا ْل ِع َنا َية ُ ِم ْن َك‬
‫أح ٍد مِنْ َخ ْل ِق َك‬
َ ‫ض ْل َت ف ِْي َه ِذ ِه اللَّ ْيلَ ِة َعلى‬
َّ ‫ َفإنْ ُك ْن َت َيا َم ْولَ َي َت َف‬، ‫َو َم ْع ُر ْو َف َك‬
َ‫صل ّ َعلى ُم َح ّم ٍد َو آلِ ِه الطـّ ِي ِب ْين‬
َ ‫ َف‬، ‫ َو ُعدْ َت َعلَ ْي ِه ِب َعائِدَ ٍة مِنْ َع ْطفِ َك‬،
َ َ‫الطـّاه ِِر ْين‬
‫ َيا َر ّب‬، ‫ َو ُجدْ َعلَ ّي ِب َط ْولِ َك َو َم ْع ُر ْوفِ َك‬، َ‫الخ ِّي ِر ْينَ ال َفاضِ لِ ْين‬
َ‫صلّى هللاُ َعلى ُم َح ّم ٍد َخا َت ِم ال ّنبـِيـِّ ْينَ َو آلِ ِه الطـّ ِي ِب ْينَ الطـّاه ِِر ْين‬
َ ‫ َو‬، َ‫ا ْل َعالَم ْين‬
‫ اللـَّ ُه َّم إنـِّ ْي أدْ ُع ْو َك َك َما أ َم ْرتـَـن ِْي‬، ‫هللا َح ِم ْي ٌد َم ِج ْي ٌد‬
َ ‫َو‬
َ ّ ّ‫ إن‬، ‫سلّ َم َت ْسلِ ْي ًما‬
َ‫ِف ا ْل ِم ْي َعاد‬
ُ ‫اس َت ِج ْب ل ِْي َك َما َو َعدْ َتـن ِْي إنـَّ َك َل ُت ْخل‬
ْ ‫َف‬
houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 19 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

5. Manao s’alat raka’at 4 ka isaky ny raka’at dia mamaky fatiha 1 + taohid 100 aorian’ny salamo
dia mamaky an’ity doua ity :

‫ اللَّ ُه َّم َل‬،‫ج ْي ٌر‬
ٌ ‫ َو مِنْ َع َذ ِاب َك َخائ‬، ‫الل ُه َّم إِ ِّن ْي إِلَ ْي َك َفقِ ْي ٌر‬
ِ ‫ِف ُم ْس َت‬
ْ ‫ َو َل ُت‬،‫ َو َل ُت َغ ِّي ْر ِج ْسم ِْي‬، ‫اسم ِْي‬
ْ ‫شم‬
‫ أَ ُع ْو ُذ‬،‫ِت ِبي أَ ْعدَائ‬
ْ ْ‫ُت َب ِّدل‬
‫ َوأَ ُع ْو ُذ‬،‫ َو أَ ُع ْو ُذ ِب َر ْح َمتِ َك مِنْ َع َذ ِاب َك‬،‫اب َك‬
ِ ‫ِب َع ْف ِو َك مِنْ عِ َق‬
‫ َجل َّ َث َناؤُ َك أَ ْن َت َك َما‬،‫ َوأَ ُع ْو ُذ ِب َك ِم ْن َك‬،‫س َخطِ َك‬
َ ْ‫ِب َرضا َك ِمن‬
َ‫ َو َف ْو َق َما َيقُ ْول ُ ال َقائِل ُ ْون‬،‫أَ ْث َن ْي َت َعلى َن ْفسِ َك‬
Al-lahoum-ma in-ny ilayka faquir, wa min a’zhaabika khraaa-ifoum moustadjiroun,
al-lahoum-ma la toubad-dil ismi, wa la toughray-yir djismy, wa la tousmit bi
a-an-daaa-i, a’oun-zhou bi-a’fwika min aïquaabik, wa a-oun-zhou birahmatika min
a’zhaabik, wa a-oun-zhou biridhaaka min sakhratik, wa a-oun-zou bika mink, djal-la
thanaaa-ouk, anta kamaa athnayta a’la nafsik, wa fawqa maa yaquoouloul
qaa-iloooouuunn.

6. Mamaky ny sorato YASIN in-telo ka :
NY VOALOHANY : ho an’ny fahavelomana mandritra ny taona iray ;
NY FAHAROA : ho an’ny fahasalamana sy fiarovana amin’ny aretina ;
NY FAHATELO : ho an’ny fitomboan’ny riziky.
Ity doa ity dia vakiana isaky ny avy namaky indray mandeha :

‫الر ِح ْي ِم‬
َّ ‫من‬
َّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬
ِ ‫الر ْح‬

َّ ‫اللَّ ُه َّم َيا َذا ال َمنِّ َل ُي َمنُّ َعلَ ْي َك َيا َذا‬
‫الط ْو ِل َل إل َه إِ َّل‬
ّ ‫ت ُظ ْه ُر‬
َ ‫أَ ْن‬
َ‫الّل ِج ْينَ َو َجا ُر ال ُم ْس َت ِج ْير ْينَ َو أَماَنُ ا ْل َخائِفِ ْين‬
َ ‫ت عِ ْندَ َك‬
ُ ‫إِنْ ُك ْن‬
‫شقِ ّيا ً َم ْح ُر ْوما ً ُمق ِّراً ف ِْي ال ِّر ْز ِق َفا ْم ُح‬
َ
‫ار ِر ْزقِي َو ا ْث ِب ْتنِي عِ ْندَ َك‬
َ ‫ش َق َاوتِي َو َح ْر َمانِي َو إِ ْق َت‬
َ ‫ت َفإِ َّن َك قُ ْل‬
ِ ‫َم ْر ُز ْوقا ً عِ ْندَ َك ُم َو ِّفقا ً لِ ْل َخ ْي َرا‬
‫اب َك‬
ِ ‫ت ف ِْي َك َت‬
َ ‫ا ْل ُم ْن َز ِل ( َي ْم ُحو هللا ُ َما َي‬
ِ ‫شآ ُء َو يُ ْثب ِ ُت َو ِع ْن َدهُ ُأمُّ ال ِك َتا‬
)‫ب‬
.

houssencharly@gmail.com

( in sorat « Ar Ra’ad » 13, Ayat 39)
NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 20 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

MARIHO TSARA
Ity alina ity dia isan’ireo alina 4 tsy tokony hanakakaizana fandriana mihitsy.
Ny fiarahana amin’ny vady dia voarara amin’ity alina ity. Raha misy mandika izany ka
sanatria mahazo zaza dia hisy fahasimbana ny tarehiny sy ny volony (défiguré hoy ny
vazaha). Izany dia hita ao amin’ilay hafatra lava dia lava napetraky ny Mpaminany
Masina (S) tamin’ny Imamo Ali (A) izay niresahany ny momba ny fombafomba sy fotoana
firaisan’ny mpivady. Hitantsika ao amin’ny KORBATANE N°16 laharana manokana
mikasika ny firaisana sy tontolony ahitana manontolo an’io hafatra lava dia lava io
amin’ny teny arabo (version originale nalaina sary avy ao amin’ny Makarim al Akhrlaq)
ho tombotsoantsika olombelona rehetra indrindra moa fa ny mpanaraka an’ireo
Fianakaviana Masin’ny Mpaminany Mohammad (S) izay vato namelany hafatra.

7. Mamaky doa Komail
satria araka ny hita ao amin’ny boky dhya-ou-s’aalihin dia
voalaza fa niteny i Koumail ibn Zyad hoe : « Nipetraka niaraka tamin’ny lehibeko, Amir al
mouwminin (A) aho tao amin’ny masdjidon’i Basora. Nisy olona maromaro avy amin’ireo
mpanaradia azy niaraka taminy tao.
Dia nanontany ny iray tamin’izy ireo ny dikan’ny tenin’i Allah (Ilay henikaja sy
voninahitra) hoe : ‫فيها يفرق كل أمر حكيم‬
(sorato Doukhraan 44 , ayat 4)
Dia namaly azy ny Imamo Ali (A) nanao hoe : « Ny alina faha-15 amin’ny volana
sha’abany izany. Mianiana aho amin’ilay Tompon’ny fanahin’i Ali fa :
 tsy misy mpanompo tsy hovoafaritra amin’io alina io izay zavatra momba azy na
ny tsara na ny ratsy manomboka amin’ny sha’abany ka hatramin’ny faran’ny
taona, mandrapitsingerin’ity alina ity indray amin’ny taona manaraka ;
 tsy misy mpanompo manao alim-bavaka mandritra an’izany alina izany (tsy
matory mihitsy) sy manao ny douan’i Khridr (A) ka tsy hahazo valiny.
Tao aorian’izany dia nitongavako alina tany an-tranony izy ka nanao tamiko hoe :
« Inona ny anao izay ry Koumail ? »
Dia novaliako hoe : « Ilay douan’i Khridr (A) ry Amiral mowminin ».
Dia nasainy nipetraka aho dia hoy Izy avy eo hoe :
«Rehefa mahay tsianjery an’ity doua ity ianao dia miantsoa ny Tomponao amin’ny alalany isaky
ny alina hifoha Zoma, na indray mandeha isam-bolana, na isan-taona na indray mandeha ao
anatin’ny fiainanao fa hahazo fanampiana sy riziky ianao no tsy ho tapaka famelankeloka. Ô ry
Koumail ! …
Dia notononon’ny Imamo ilay doua rehetra avy eo.
8. Mamaky doa tawas-soul,
9. Mamaky zyarat al Imam Houssen (A) ;
10. Sns …

houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 21 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

Andro fahadimy ambin’ny folo
Andro ahatsiarovana ny nahateran’ny Imamo farany Mohammad Al Mahdi (Aj),
-

Manao fandroana masina ;
Manao fifehezana ;
Manao zyarat ;
Manao fiderana sy fahatsiarovanaisan-karazany an’i Allah, Ilay Masina sy Avo
indrindra…
Manao s’alat al shoukr (fisaorana izay voaresaka ao amin’ny andro fahatelo)

Alina fahaenina ambin’ny folo
S’alat raka’at 2 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Ayat al koursy 1 + Taohid 15
Hahazo valisoa goavana be sy hanorenana lapa arivo any amin’ny paradisa.
Alina fahafito ambin’ny folo
Raka’at 2 mamaky Fatiha 1 + Taohid 11 isaky ny raka’at.
Rehefa vita ny s’alat dia manao ASTAGHRFIROULLAHA 70
Ho voafafa alohan’ny hitsanganany ny fahotany ary tsy ho soratana ireo hadisoany.
Alina fahavalo ambin’ny folo
Raka’at 10 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 5
Homen’i Allah azy avokoa izay angatahiny amin’ity alina ity. Raha sanatria ka teraka nototombitana izy dia hosoratan’i Allah ho isan’ireo sambatra. Ary raha maty amin’izany fotoana izany
dia ho isan’ireo maritiora.
Alina fahasivy ambin’ny folo
Raka’at 2, isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Qol Al-lahoum-ma malikal moulk* … 5
(* : in sorat al Imran 3, ayat 26, 27)
 havelan’i Allah ireo fahotana efa vitany sy ireo mbola ho avy.
 Hekeny avokoa izay s’alat hataony aorian’izay.
 Raha ohatra ireo Ray aman-dReniny ka lasa any amin’ny afobe dia havoakany avy any
izy roa ireo.
Alina faharoapolo
Raka’at 4, mamaky Fatiha 1 + Izha djaa-a nasroul-laahy wal fath 15
Ny Mpaminany Masina (S) dia nianiana tamin’Ilay nandefa Azy ho Mpaminany tamin’ny
fahamarinana fa hahita Azy amin’ny nofy sy hahita ny toerany any amin’ny paradisa alohan’ny
hahafatesany izay olona nahavita an’io s’alat io …
houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 22 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

Alina faharaika ambin’ny roapolo
Raka’at 8 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 1 + Falaq 1 + Naas 1
Hanoratan’i Allah fahasoavana mitovy isa amin’ny kintan’ny lanitra ka hampiakarin’i Allah
toeram-boninahitra (grady) mitovy isa amin’izany, ary ho fafan’i Allah ny hadisoany mitovy isa
amin’izany.
Alina faharoa ambin’ny roapolo
Raka’at 2 mamaky Fatiha 1 + Kaafiron 15 + Taohid 15 isaky ny raka’at
 Hosoratan’i Allah miaraka amin’ny anaran’ireo olo-marina (as –siddiquin) ny anarany ;
 Ary amin’ny andro farany izy dia hitsangana miaraka amin’ireo Iraka Masina ;
 ary ho eo ambany fiarovan’i Allah.
Alina fahatelo ambin’ny roapolo
Raka’at 30 amakiana Fatiha 1 + Zilzala 1 isaky ny raka’at
Hesorin’i Allah avy ao amin’ny fony ny fisandohana (‫ ) الغـش‬sy ny ‫) الغـل‬, ho isan’ireo nosokafan’i
Allah ho an’ny finoana silamo ny fony ary hatsangany ho mazava tarehy sahala amin’ny volana
amin’ny alin’ny badr.
Alina fahaefatra ambin’ny roapolo
Raka’at 2 amakiana Fatiha 1 + Izha djaa-a nasroul-laahy wal fath 10 isaky ny raka’aat
Homen’i Allah voninahitra manokana amin’ny :


fanafahana amin’ny afobe ;
fanavotana amin’ny sazy sy ny sazin’ny fasana ;
ny fitsarana maivana sy tsotra ;
Famangiana ny Mpaminany Adama (A) sy Nouh (A) ary ireo mpaminany maro hafa ;
Ary Fanelanelana ataon’iro olo-masina amin’ny andro fitsarana.

Alina fahadimy ambin’ny roapolo
Raka’at 10 isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Takaa-thour 1
Homen’i Allah ny valisoan’ireo olona mpamporisika amin’ny soa sy ny tsara ary mpandrara ny
ratsy sy ny tsy mety sy valisoana Mpaminany fitopolo.
Alina fahaenina ambin’ny roapolo
Raka’at 10 isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + amaana-r-rasoul* 10

(al baqara, ayat roa farany)

Harovan’i Allah amin’ireo aretina eto an-tany sy any ankoatra sy hazvana enina amin’ny andro
fitsanganana.
houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 23 @ 24

Korbatane Ilallah n° 5

version 2018

taona faha-18 (2001 – 2018)

Alina fahafito ambin’ny roapolo
Raka’at 2 mamaky Fatiha 1 + al a’ala 10 isaky ny raka’at

Hanoratan’i Allah fahasoavana iray tapitrisa (1.000.000) ;
Hofafany ny hadisoana mitovy isa amin’izay ;
Hasondrony grady mitovy isa amin’izay koa ;
Hiaraka amin’ny satro-boninahitra vita avy amin’ny hazavana izy hiatrika an’ilay Nahary
azy.

Alina fahavalo ambin’ny roapolo
Raka’at 4 mamaky Fatiha 1 + Taohid 1 + Falaq 1 + Naas 1 isaky ny raka’at
 Hataon’i Allah ho mazava sahala amin’ny volana amin’ny alin’ny badr izy ny tarehiny
rehefa mivoaka ny fasany amin’ny andro fitsarana ;
 Ary harovany amin’ireo zava-mitranga rehetra amin’izany andro izany.
Alina fahasivy ambin’ny roapolo
Raka’at 10 ka isaky ny raka’at dia mamaky :
Fatiha 1 + takaa-thour 10 + Falaq 10 + Naas 10 + Taohid 10

Homen’i Allah valisoana moujtahid ;
Hataony mavesatra ny mizanany (ny asa soa vita) ;
Hamaivaniny ny fitsarana azy ;
Handalo eo amin’ny « pont s’irat » ho toy ny tselatra

Alina fahatelopolo
Raka’at 2 ka ireto avy no vakiana isaky ny raka’at : Fatiha 1 + al a’ala 10. Rehefa izany dia
manao s’alaoato 100 .
Valisoa : Nianiana tamin’ilay nanao azy ho Mpaminany i Mohammad (S) fa :
 Hanamboaran’i Allah tanan-dehibe iray tapitrisa (1.000.000) any amin’ny jannat an
naïm;
 Ary na hitambatra aza ireo mponin’ny lanitra rehetra dia tsy hahavoatanisa ny valisoa
azony ;
 Hotanterahin’i Allah ny faniriany miisa arivo (1.000).
Dia mirary fahombiazana ho antsika tsirairay avy. Aza hadino ny laharana manaraka
iresahana ny volana masina Ramadhany.
Houssen Charly

(21 Martsa 2018)

Raha maniry hanana tahiry na dika mitovy dia aza misalasala manortra amin’io adiresy eo
ambany io fa handefasana maimaim-poana livre numérique fa monde numérique izao no
malaza. Na jereo mivantana ao amin’ny www.fichier-pdf.fr dia tadiavo ao KORBATANE N° 5
NY VOLANA MASINA SHAABANY
houssencharly@gmail.com

NY VOLANA MASINA SHA’ABANY

Pejy 24 @ 24


Aperçu du document KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY.pdf - page 1/24

 
KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY.pdf - page 2/24
KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY.pdf - page 3/24
KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY.pdf - page 4/24
KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY.pdf - page 5/24
KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY.pdf - page 6/24
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00584811.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.