PUBL+INSCRIP CASAL 2018 .pdf


Nom original: PUBL+INSCRIP CASAL 2018.pdfTitre: MergedFileAuteur: Recepcio

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.0.2 / 3-Heights(TM) PDF Merge Split API 4.9.17.0 (http://www.pdf-tools.com), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/05/2018 à 19:04, depuis l'adresse IP 2.138.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 609 fois.
Taille du document: 695 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


ACTIVITATS*
Water-polo
Piscina

Tennis
Pàdel
Manualitats
Rocòdrom
Fútbol

Ball

CASAL
D’ESTIU
2018

Hockey

Jocs dirigits

Ludoteca
Estudi

Ioga

Campionats esportius setmanals

• Les activitats variaran segons edat i horari escollit

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ:
C/ L’Esport, 2
93 650 10 82
esportsalutilleure@esportsalutilleure.com
www.facebook.com/esportsalutilleurecorberadellobregat

D’ESPORT SALUT
I LLEURE i la
S.E.C

ESPORT I DIVERSIÓ D’ESTIU

HORARIS I PREUS
Tennis

Organitzat per setmanes.
Del 25 de juny al 27 juliol.
Per a nens des de P-3 fins a 6è
cursats
GRUPS
Petits: 3 a 5 anys
Mitjans: 6 a 9 anys
Grans: 10 a 12 anys

DE 9 A 14 HORES Activitats
1 Setmana
2 Setmanes
3 Setmanes
4 Setmanes
5 Setmanes*

SOCI/ABONAT

NO SOCI

89,50€
157,50€
220,50€
273,00€
315,00€

115,50€
205,00€
292,00€
367,50€
434,00€

* La 5ª setmana es farà amb un mínim de 10 nens.
Els nens que necessitin ampliar fins les 15h, s’ha d’incloure 42,50€
per setmana en concepte de dinar i monitoratge.

DE 9 A 17 HORES Activitats i dinar
Pàdel

HORARI ACLARIMENT DE DUBTES AMB LES
MONITORES
Dimarts, dijous i divendres 10:45 a 12:00 Vane
Dilluns a divendres 17:15 a 18:30 Bibi

MONITORES:
Bibi Sallent, Vanessa Agustí, Sònia Rius i personal de suport.

Ioga

1 Setmana
2 Setmanes
3 Setmanes
4 Setmanes
5 Setmanes*

SOCI/ABONAT

NO SOCI

143,00€
270,00€
383,50€
481,00€
565,00€

175,50€
336,00€
471,50€
584,00€
693,00€

Dinar i monitoratge inclòs en el preu.
Dinar esporàdic per dia fins les 17:00h 11,00€

• Acollida de 8:00h a 9:00h
21,00 € les 5 setmanes
5,25 € per setmanes
3,15 € 1 dia esporàdic
• Descompte del 10% del preu establert del casal al segon
germà. (no inclou dinar, que són 40,00€ per setmana) ...

CASAL D’ESPORT SALUT I LLEURE ESTIU 2018
FULL D’INSCRIPCIÓ

Foto

DADES PERSONALS
NOM I COGNOMS: ..................................................................................................
DNI:................................ Data naixement:...................... Edat: ..................................
Adreça: .......................................................................................................................
C.P: ......................................... Població: ...................................................................
Telèfons de contacte: .................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................
Nom i cognoms del pare o mare: ...............................................................................
DNI:...........................................
DESCRIPCIÓ D’ASSISTÈNCIA PER SETMANES
SETMANES
DE
ASSITÈNCIA

1ª setmana
25-29 juny

2ª setmana
2-6 juliol

3ª setmana
9-13 juliol

4ª setmana
16-20 juliol

5ª* setmana
23-27 juliol

5ª* Setmana es farà amb un mínim de 10 nens, si no arribés, pot quedar anul·lada.

PREUS I MODALITAT
Casal
Soci/abonat
9-14h
No soci
Dinar fins 15h
Casal+ dinar Soci/abonat
9-17h
No soci
Acollida 8:00 a 9:00h
Les 5 setmanes
Per setmanes

1
setmana
89,50€
115,50€
42,50€
143,00€
175,50€

2
setmanes
157,50€
205,00€
85,00€
270,00€
336,00€

3
setmanes
220,50€
292,00€
127,50€
383,50€
471,50€

4
Setmanes
273,00€
367,50€
170,00€
481,00€
584,00€

5*
setmanes
315,00€
434,00€
212,50€
565,00€
693,00€
21,00€

5,25€

DESCOMPTES
10% del casal al 2n. Germà (no inclou
dinar, que son 40,00€ per setmana)

10,50€

15,75€

Import Setmanes

IMPORT TOTAL(CASAL+DINAR)

21,00€

descompte Total casal
€ :

PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ, INGRÈS al BANC cal portar justificant, o en EFECTIU
BBVA ES63 0182 8173 17 0200034828FITXA SANITÀRIA
Pateix alguna malaltia (al·lèrgia alimentaries, asma, pell atòpica, diabetis.....) No / Si
Quines? ...................................................................................................................
Pren alguna medicació? No / Si
Quina? .....................................................................................................................
Per donar la medicació s’ha d’adjuntar recepta mèdica.
Sap nedar? No en sap / Es defensa / En sap
ES IMPRENCINDIBLE UNA FOTOCOPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA.
Podeu posar Observacions d’interès per les monitores:

AUTORITZACIONS
En/Na:................................................................................. amb DNI ................................
AUTORITZO al meu fill/a ....................................................................................................... a
participar al Casal d’Esport Salut i Lleure d’estiu 2018 durant la duració del mateix a les
instal·lacions de la SEC.
Aquesta autorització la faig extensiva a que en cas d’accident i/o malaltia i si fos impossible de
localitzar a la família, dono el consentiment a tots els efectes, a prendre les decisions que fossin
necessàries adoptar sota la pertinent direcció facultativa i responsabilitat de l’especialista a que
s’encomani el meu fill/a.
Consentiment per al tractament de dades de caràcter personal
(SPORTS SALUD I LLEURE CORBERA 2008, S.L.)
De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, i mitjançant l'emplenament del
present formulari, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals facilitades, incloses
les de salut si fos necessari, amb la finalitat de realitzar les gestions derivades de la participació en les activitats
de l’empresa. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer titularitat de SPORTS SALUD I LLEURE CORBERA
2008, S.L. mentre es mantingui la relació amb l’empresa o no es sol·liciti la seva supressió. Igualment, les
dades personals facilitades podran ser utilitzades amb les següents finalitats:
Consento expressament la publicació de la meva pròpia imatge, en els taulers d'anuncis, revistes de
l’empresa, Xarxes socials i pàgina Web, participant en activitats esportives o esdeveniments organitzats per
SPORTS SALUD I LLEURE CORBERA 2008, S.L., a l'empara del que es disposa en la Llei Orgànica 1/1982, de 5
de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge i amb el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu de protecció de dades de caràcter personal.
L'enviament d'informació de les activitats o esdeveniments organitzats per SPORTS SALUD I LLEURE
CORBERA 2008, S.L.
SPORTS SALUD I LLEURE CORBERA 2008, S.L., només tractarà les dades per a les finalitats que hagi marcat
amb una creu en la llista anterior i no les aplicarà o utilitzarà amb diferent finalitat, ni les comunicarà, ni tan sols
per a la seva conservació a altres persones.
I es compromet a guardar secret professional sobre les dades que tingui coneixement, mantenint la
confidencialitat d’aquestes.
En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament
de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquestes. Tot això,
mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit al RESPONSABLE del fitxer.
En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades.
En

cas

que

el/l’

abonat

sigui

menor

de

catorze

anys,

el

Sr/Sra.________________

________________________________, amb DNI __________________, actuant com pare/mare/tutor del
menor d’edat, autoritzo el tractament de les seves dades personals amb les finalitats anteriorment descrites.
Responsable: SPORTS SALUD I LLEURE CORBERA 2008, S.L., CL. L’ Esport, 2 de Corbera de Llobregat, 08757Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
Signatura:

Corbera de Llobregat, a ............................... de ............................................ de 2018.


PUBL+INSCRIP CASAL 2018.pdf - page 1/4


PUBL+INSCRIP CASAL 2018.pdf - page 2/4


PUBL+INSCRIP CASAL 2018.pdf - page 3/4

PUBL+INSCRIP CASAL 2018.pdf - page 4/4


Télécharger le fichier (PDF)


PUBL+INSCRIP CASAL 2018.pdf (PDF, 695 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


publinscrip casal 2018
triptictkdo juliol 16
inscripcio casal
casal juliol
casal d estiu 2015 dossier
stage de tennis 2015 dossier

Sur le même sujet..