القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصــة 2245 سكن 09 ماي 2018 فئة 35 سنة فأكثر .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصــة 2245 سكن 09 ماي 2018 فئة 35 سنة فأكثر.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/05/2018 à 01:53, depuis l'adresse IP 41.102.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 40902 fois.
Taille du document: 5.1 Mo (241 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ئ ـــــــ ي م‬

‫ـــــــ ي‬

‫ـــــــ‬

‫ــــــ ي‬

‫ا ي ــــ‬
‫ئ ي ــــ‬

‫ئ ي‬

‫ــ‬

‫ي‬

‫يإ‬

‫ي ي‬

‫ي إ ــــــ‬

‫ــــ‬

‫ـ ـ ـ ي‪2000‬يأف ـ ـ ـ ي‪2018‬‬
‫ف ي‪35‬ي‬
‫يي‬

‫إ‬

‫ــ ي‬

‫ـــ‬

‫يي‬

‫‪1‬‬

‫يي‬

‫‪2‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي‬

‫‪12/03/1946‬ي‬

‫‪28/01/1947‬‬

‫ي‬

‫‪3‬‬

‫ئ ي‬

‫‪24/05/1970‬‬

‫يي‬

‫ي ي‬

‫ـ‬
‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ري أ‬

‫ـ ــ ـ ــــ‬

‫ا ي يا‬

‫إ‬

‫يفأ‬

‫ي‬
‫(‬

‫ي‬

‫ي‬

‫في ر‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‪02‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫ي‬

‫يفأ‬

‫يإ‬

‫يأ ا )‬

‫يم يي‬

‫يأ غ ي‬

‫ئ ــ ي‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪04/02/1990‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫اض ف ي‪2600‬‬

‫‪19/05/1990‬‬

‫‪136‬‬

‫‪119‬‬

‫‪112‬‬

‫‪241/1‬‬

‫ي‬

‫‪4‬‬

‫ـ‬

‫‪09/07/1950‬‬

‫ي‬

‫‪5‬‬

‫ي‬

‫‪6‬‬

‫ـ‬

‫ي‬
‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪8‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫‪25/07/1963‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ري‬

‫‪7‬‬

‫ئ ي‬

‫‪16/10/1968‬‬

‫ي ي‬

‫‪18/05/1976‬‬

‫ي‬

‫ـ غ‬

‫‪06/11/1962‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ا يي‬

‫ي‬

‫ا يي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫أم ي يف ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي ئ‬

‫يي‬

‫ي‪600‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ي‪01‬ي ي‬

‫‪252‬‬

‫ي ي‪79‬أي‬

‫ءي‬

‫ي‬

‫ي‪240‬ي‬

‫يي‬

‫ي‪01‬‬

‫يفأ‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪12/06/1990‬‬

‫‪121‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪05‬‬

‫ي ي ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪10‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪12/06/1990‬‬

‫‪116‬‬

‫ي‬

‫ي ي‬
‫ي‪2600‬‬

‫‪117‬‬

‫ي‪279‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪01/01/1990‬‬

‫‪104‬‬

‫ي‪35‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪13/06/1991‬‬

‫‪144‬‬

‫‪241/2‬‬

‫‪31/12/1968‬‬

‫ي‬

‫‪9‬‬

‫ـ‬

‫‪11‬‬

‫ي‬

‫‪12‬‬

‫ي ي‬

‫‪13‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫‪05/12/1960‬‬

‫ي‬

‫‪10‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫يي‬

‫ي ي‬

‫ـ‬

‫‪16/08/1972‬‬

‫‪07/05/1967‬‬
‫ـ‬

‫‪1968/02/26‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي ر‬

‫ي‬

‫أم ي ي‬

‫يف‬

‫م يي‬

‫يف‬

‫ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي ا ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي ر‬

‫ي‪25‬‬

‫ي ه ‪35‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪184‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪457‬‬

‫ي‬

‫ي يم‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫يفأ‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪13/06/1991‬‬

‫‪117‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪15/10/1991‬‬

‫‪121‬‬

‫( )ي(‪)4‬‬

‫‪03/05/1992‬‬

‫‪123‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)5‬‬

‫‪14/06/1992‬‬

‫‪148‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪21/09/1992‬‬

‫‪114‬‬

‫ــ‬

‫‪241/3‬‬

‫يف‬

‫‪14‬‬

‫ء‬

‫ي‬

‫‪16‬‬

‫‪24/04/1970‬‬

‫‪03/01/1945‬‬

‫ي ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫‪1969/10/26‬‬
‫ـ‬

‫‪1970/02/04‬‬

‫أفغ ي ض‬

‫‪18‬‬

‫أم ي ي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫‪17‬‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫‪15‬‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫‪25/05/1962‬‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي م‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫أم ي يم‬

‫ي‪2018‬‬

‫يا‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‪282‬ي‬

‫ي‬

‫ييي ئ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪50‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ي‪01‬ي‬

‫ي‪115‬ي‬

‫ي ي‪27‬ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪202‬‬

‫ي‪160‬‬

‫ي‪52‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪15/06/1993‬‬

‫‪142‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪15/06/1993‬‬

‫‪119‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)8‬‬

‫‪15/06/1993‬‬

‫‪123‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪26/12/1993‬‬

‫‪87‬‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪09/07/1994‬‬

‫‪118‬‬

‫ي‪4953‬‬

‫ي‪27‬‬

‫يفأ‬

‫ــ‬

‫‪241/4‬‬

‫ي‬

‫‪19‬‬

‫ي‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬

‫‪22‬‬

‫ي‬

‫‪23‬‬

‫م يي ا‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ـ‬

‫‪07/01/1961‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫‪31/12/1968‬‬

‫ي ي‬

‫ـ‬

‫‪03/05/1963‬‬
‫ف‬

‫ـ‬

‫‪31/12/1955‬‬
‫ـ‬

‫‪07/01/1974‬‬
‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي ئ‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي غ‬

‫يه‬

‫ي‬

‫ي‪2‬ي‬

‫ي‪37‬‬

‫ي‬

‫يي ر‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‪68‬‬

‫ي‪06‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪08/11/1994‬‬

‫‪116‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪22/11/1994‬‬

‫‪116‬‬

‫ي( )ي(‪)6‬‬

‫‪15/12/1994‬‬

‫‪123‬‬

‫ي( )ي(‪)0‬‬

‫‪24/04/1995‬‬

‫‪100‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪14/06/1995‬‬

‫‪116‬‬

‫ي ي‪58‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪108‬ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫يفأ‬

‫ــ‬

‫‪241/5‬‬

‫‪09/04/1963‬‬

‫‪24‬‬

‫ي‬

‫‪25‬‬

‫يي‬

‫ي‬

‫‪26‬‬

‫‪18/04/1966‬‬
‫ـ‬

‫‪31/12/1968‬‬

‫‪28‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫ـ‬

‫ي ا‬

‫ي‬

‫‪02/06/1956‬‬

‫ي‬

‫ف‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪2‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪06‬‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي ي يي‬

‫ي غ يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ض يي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫يي‬

‫أم ي ي‬

‫‪04/07/1969‬‬

‫ي ئ‬

‫‪27‬‬

‫ئ ي‬

‫ـأ ا ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي غ‬

‫ي‬

‫ي‪08‬‬

‫ي‬

‫ي‪893‬ي‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪17/06/1995‬‬

‫‪121‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪17/06/1995‬‬

‫‪119‬‬

‫ي م ي‪01‬ي‬

‫ي‪178‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪17/06/1995‬‬

‫‪118‬‬

‫ي‬

‫ي‪177‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)12‬‬

‫‪17/06/1995‬‬

‫‪92‬‬

‫ي‪290‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪17/06/1995‬‬

‫‪148‬‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪180‬ي‬

‫يفأ‬

‫‪241/6‬‬

‫‪29‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪30‬‬

‫يم‬

‫ي‬

‫‪33‬‬

‫ي ئ‬

‫ئ ي‬

‫‪11/10/1967‬‬

‫ـ‬

‫‪32‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫‪04‬‬

‫‪1970/12/31‬‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫يي‬

‫‪31‬‬

‫يي م ي‬

‫‪02/12/1959‬‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪1947/04/07‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ي يف‬

‫يإ‬

‫ي‬

‫ي ئ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫م ي‬

‫يي‬

‫ف‬

‫‪1955/10/16‬ي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫ي يي‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‪35‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪150‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪238‬‬

‫ــ‬

‫ي( )(‪)4‬‬

‫‪26/02/1995‬‬

‫‪111‬‬

‫‪01‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪28/11/1995‬‬

‫‪79‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪04/12/1995‬‬

‫‪123‬‬

‫يي‬

‫ي‪18‬ي‬

‫ي‪3380‬‬

‫ي يأي‪01‬ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪26/07/1995‬‬

‫‪123‬‬

‫يفأ‬

‫ي‪02‬‬

‫ي( )ي(‪)8‬‬

‫ي‬

‫ي ي‬
‫ي‪2600‬‬

‫‪98‬‬

‫‪241/7‬‬

‫‪27/03/1962‬‬

‫ر ي‬

‫‪34‬‬

‫ني‬

‫‪35‬‬

‫يأم‬

‫‪36‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫‪1972/04/18‬‬
‫ـ ني‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي‬

‫‪27/01/1964‬‬
‫ـ‬

‫ي ي‬

‫ي‬

‫‪11/03/1968‬‬

‫ي ئ‬

‫‪38‬‬

‫ئ ي‬

‫‪1965/12/24‬‬

‫ي‬

‫‪37‬‬

‫ف‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي ر ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫يم‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫ي‬

‫ي‪190‬‬

‫ي‬

‫ي ا ي‬

‫ءي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‪406‬‬

‫ي‬

‫ي ي ي‪04‬ي‬

‫ي‪35‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪37‬‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫يفأ‬

‫أ ـ ـ ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪30/12/1995‬‬

‫‪123‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪31/01/1996‬‬

‫‪83‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪08/04/1996‬‬

‫‪123‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪18/06/1996‬‬

‫‪121‬‬

‫أ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪18/06/1996‬‬

‫‪119‬‬

‫‪241/8‬‬

‫ي‬

‫‪39‬‬

‫غ‬

‫‪40‬‬

‫‪10/12/1963‬‬

‫‪1964/05/01‬‬

‫‪1970/08/04‬‬

‫‪03/10/1972‬‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪600‬ي‬

‫ي يأي‪05‬ي‬

‫ي‪08‬‬

‫يف‬

‫ي‬

‫ي يم يي ر‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫م ي‬

‫‪43‬‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫‪42‬‬

‫يي ف ي‬

‫ـ ا‬

‫ي‬

‫‪41‬‬

‫ئ ي‬

‫‪21/10/1971‬‬

‫ي‪700‬ي‬

‫ي ي ي‪11‬ي‬

‫ي‪02‬‬

‫غا ي هي ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي( )ي(‪)0‬‬

‫‪18/06/1996‬‬

‫‪113‬‬

‫أ ــ‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪18/06/1996‬‬

‫‪107‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪20/07/1996‬‬

‫‪117‬‬

‫أ ــ‬

‫ي(‪)0‬‬

‫‪20/07/1996‬‬

‫‪113‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪21/08/1996‬‬

‫‪114‬‬

‫ي‪25‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪04‬‬

‫ي‪38‬‬

‫يفأ‬

‫‪241/9‬‬

‫‪44‬‬

‫ي‬

‫‪45‬‬

‫ي‬

‫‪15/06/1969‬‬
‫ـ‬

‫يأ‬

‫ي‬

‫‪31/12/1964‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫‪29/03/1970‬‬

‫ي‬

‫‪47‬‬

‫م‬

‫‪48‬‬

‫ئ ي‬

‫يأم‬

‫ري ئ‬

‫‪46‬‬

‫‪1974/03/22‬ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ـ غ‬

‫‪25/11/1966‬‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫في‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ري‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ءي‬

‫ي‬

‫ي‪405‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ي ي‪05‬ي‬

‫ي‬

‫يأ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫ي‬

‫ي‪43‬‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‪384‬‬

‫يفأ‬

‫ي‪01‬‬

‫ي‪2600‬‬

‫‪23/12/1996‬‬

‫‪113‬‬

‫أ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪04/06/1997‬‬

‫‪119‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)5‬‬

‫‪19/06/1997‬‬

‫‪123‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪19/06/1997‬‬

‫‪121‬‬

‫ي‪80‬‬

‫ا ي ي‪21‬ي ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫أ ــ‬

‫ي(‪)0‬‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫‪129‬‬

‫ــ‬

‫‪241/10‬‬

‫‪49‬‬

‫ي ف‬

‫‪50‬‬

‫ي‬

‫‪51‬‬

‫ي ي‬

‫‪52‬‬

‫ي‬

‫‪53‬‬

‫ف ي‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫‪26/06/1967‬‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫‪18/10/1976‬‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫‪08/10/1968‬‬
‫ي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫‪14/08/1964‬‬
‫ـ‬

‫‪18/06/1975‬‬
‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫ي ئ‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي ي ي‪04‬ي‬

‫ي م‬

‫يف‬

‫يي‬

‫ا يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ئ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪40‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪19/06/1997‬‬

‫‪118‬‬

‫ي‪318‬ي‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪19/06/1997‬‬

‫‪118‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)5‬‬

‫‪19/06/1997‬‬

‫‪118‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪19/06/1997‬‬

‫‪118‬‬

‫ي‬

‫ي‪400‬ي‬

‫يم‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪19/06/1997‬‬

‫‪119‬‬

‫ي ي ي‬

‫م ي‬

‫ي‪33‬‬

‫ي‪13‬‬

‫يي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪44‬‬

‫يفأ‬

‫‪241/11‬‬

‫‪54‬‬

‫ي‬

‫‪55‬‬

‫يم‬

‫‪56‬‬

‫ي حي ئ‬

‫‪57‬‬

‫يأ‬

‫‪58‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫‪28/01/1958‬‬
‫ـ‬

‫‪31/12/1960‬‬
‫ـ‬

‫‪03/05/1956‬‬
‫ـ‬

‫‪04/12/1963‬‬
‫ـ‬

‫‪14/08/1968‬ي‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫يي ا‬

‫ي م‬

‫يي‬

‫ي‬

‫أم ي ي حيي ئ‬

‫يي‬

‫ا يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي هي‬

‫يأ ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يأم ي ي‪13‬ي ف ي‪07‬‬

‫ءي‬

‫يي‬

‫ي‪88‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪03‬ي ي‪16‬‬

‫ي ا ي‬

‫ي‬

‫ي‪425‬‬

‫ــ‬

‫ي‪1‬‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ــ‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪19/06/1997‬‬

‫‪123‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪20/06/1997‬‬

‫‪116‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪21/06/1997‬‬

‫‪102‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪09/03/1998‬‬

‫‪131‬‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫يفأ‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫اض ف ي‪2600‬‬

‫‪114‬‬

‫‪241/12‬‬

‫‪59‬‬

‫ي‬

‫‪60‬‬

‫يف‬

‫‪61‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪62‬‬

‫ـ‬

‫‪05/11/1974‬‬
‫ـغ‬

‫‪10/04/1974‬‬
‫ـ غ‬

‫‪26/08/1969‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫‪02/02/1968‬‬

‫ي‬

‫‪63‬‬

‫ئ ي‬

‫‪24/06/1973‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫مي ي‬

‫ي ي‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪405‬ي‬

‫يي‬

‫ي ئ‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يم يي‬

‫ي‬

‫ي يم ي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫يا‬

‫ي ئ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪1‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪244‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪149‬‬

‫ي‪16‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪144‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪123‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪121‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪121‬‬

‫ي‪216‬‬

‫ي‪50‬ي ي‬

‫ي‬

‫يفي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫يفأ‬

‫ي‪230‬‬

‫ي‪51‬‬

‫‪241/13‬‬

‫‪07/10/1970‬‬

‫‪64‬‬

‫ي‬

‫‪65‬‬

‫يي ا‬

‫‪66‬‬

‫ي‬

‫‪67‬‬

‫يم‬

‫‪68‬‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫‪20/12/1966‬‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫‪04/12/1971‬‬

‫ي‬

‫أم ي ي ي‬

‫ي‬

‫‪25/12/1969‬‬

‫يي ي‬

‫ـ‬

‫‪22/01/1977‬‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي غ‬

‫ا ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫يي ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يم يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‪24‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪121‬‬

‫ي‪310‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪121‬‬

‫ي‪63‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪119‬‬

‫ي( )(‪)0‬‬

‫‪29/09/1998‬‬

‫‪113‬‬

‫ي‪630‬ي‬

‫ي ني م ي‬

‫ي‪282‬ي‬

‫ي‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪121‬‬

‫ي‬

‫ي‪90‬ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪38‬‬

‫ي‪2768‬‬

‫يفأ‬

‫‪241/14‬‬

‫‪69‬‬

‫ي‬

‫‪70‬‬

‫م ي‬

‫‪71‬‬

‫غا ي‬

‫‪73‬‬

‫يي‬

‫ئ ي‬

‫‪03/02/1970‬‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪72‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫‪20/12/1973‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫‪28/10/1972‬‬

‫ي ي‬

‫ف‬

‫ا يي‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫أم ي ي‬

‫‪31/12/1955‬‬

‫‪11/04/1972‬‬

‫ي‬

‫أم ي ي‬

‫يف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي ي يف‬

‫ي‪2018‬‬

‫يا‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ي ا ري‬

‫م ي‬

‫ي‬

‫يف‬

‫يف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪119‬‬

‫ي‬

‫ي‪06‬‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪119‬‬

‫يأي‪41‬ي‬

‫ي‪02‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪117‬‬

‫‪122‬‬

‫ــ‬

‫ي( )(‪)3‬‬

‫‪29/09/1998‬‬

‫‪116‬‬

‫ي‪10‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪117‬‬

‫ي‪14‬ي‬

‫ي‬

‫ي غري‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ــ‬

‫ي‪2326‬‬

‫يفأ‬

‫‪241/15‬‬

‫ي ر‬

‫‪74‬‬

‫‪75‬‬

‫غف ي‬

‫‪76‬‬

‫ي‬

‫‪77‬‬

‫ي‬

‫‪78‬‬

‫يم‬

‫ئ ي‬

‫‪25/02/1967‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫‪12/01/1975‬‬

‫يي ي‬

‫ـ‬

‫‪11/11/1969‬‬
‫ـ‬

‫‪31/12/1977‬‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي غي‬

‫‪07/12/1976‬‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ي ييف‬

‫ف‬

‫ي‬

‫فيم‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي يف‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي ر‬

‫ي ر‬

‫ي‪117‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪117‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪24‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪117‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪14‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪112‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪108‬‬

‫أ ــ‬

‫ي( )ي(‪)0‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪108‬‬

‫ي‪100‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫م ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪68‬‬

‫ي‪24‬ي‬

‫يفأ‬

‫ي‪07‬‬

‫‪241/16‬‬

‫ي‬

‫‪79‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫‪24/11/1966‬‬

‫ي‬

‫‪80‬‬

‫م‬

‫‪81‬‬

‫ـ‬

‫‪22/10/1956‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫يأ‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫يي‬

‫‪83‬‬

‫ي ا‬

‫‪18/01/1976‬‬

‫ي‬

‫‪82‬‬

‫ئ ي‬

‫‪11/02/1972‬‬

‫يي‬

‫ي‬

‫‪03/03/1952‬‬
‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫يف‬

‫يي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ا يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫ي‪448‬ي‬

‫ي ي‪116‬ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪344‬‬

‫ي‪36‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪106‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪102‬‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪144‬‬

‫أ ـ ـ ي( )ي(‪)7‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪123‬‬

‫ي‪07‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪51‬‬

‫يم ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‪22‬‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)6‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪108‬‬

‫يفأ‬

‫ــ‬

‫‪241/17‬‬

‫ي‬

‫‪84‬‬

‫ي‬

‫‪85‬‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫‪86‬‬

‫أ‬

‫ي‬

‫‪87‬‬

‫ي يي‬

‫‪88‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫‪21/04/1968‬‬

‫ي ي‬

‫يي‬

‫ـ غ‬

‫‪05/04/1960‬‬
‫ـ‬

‫‪11/01/1959‬‬
‫غ‬

‫ـ‬

‫‪1952/12/31‬ي‬

‫‪30/12/1946‬‬
‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ييغ‬

‫يي‬

‫ي‪143‬ي‬

‫يي‬

‫ي ر‬

‫ي‬

‫ي‪88‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫أم ي ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي غ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ي‪13‬ي‬

‫ي ي ي ييي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪03‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)5‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪123‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪12/08/1998‬‬

‫‪121‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪26/08/1998‬‬

‫‪139‬‬

‫ا‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫ي‬

‫‪389‬‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫يفأ‬

‫‪238‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)5‬‬

‫ي‬

‫ي ي‬
‫ي‪2600‬‬

‫‪02/09/1998‬‬

‫‪123‬‬

‫‪123‬‬

‫‪241/18‬‬

‫ي‬

‫‪89‬‬

‫ي‬

‫‪90‬‬

‫ي‬

‫‪91‬‬

‫ي‬

‫‪92‬‬

‫يأم‬

‫‪93‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫‪27/10/1961‬‬

‫ي ي‬

‫يي‬

‫ـ غ‬

‫‪1967/07/08‬‬
‫ـ ا‬

‫يي ي‬

‫‪02/02/1964‬ي‬

‫‪15/10/1973‬‬
‫ـ غ‬

‫‪19/09/1964‬‬
‫ـ غ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ا ي ي‪08‬ي‬

‫ي‬

‫يف‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪05‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪29/09/1998‬‬

‫‪123‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪29/09/1998‬‬

‫‪123‬‬

‫ي‬

‫ي‪400‬‬

‫ي‪405‬ي‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪259‬ي‬

‫ي‪148‬ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫يفأ‬

‫ي‪1915‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫اض ف ي‪2600‬‬

‫‪118‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪29/09/1998‬‬

‫‪118‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪29/09/1998‬‬

‫‪118‬‬

‫‪241/19‬‬

‫‪06/04/1966‬ي‬

‫ي‬

‫‪94‬‬

‫ي‬

‫‪95‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪97‬‬

‫‪98‬‬

‫يأ‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫ي ي‬

‫‪12/02/1976‬ي‬

‫‪1966/01/28‬‬
‫ـ غ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫‪21/01/1975‬ي‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫‪1970/07/20‬‬

‫ي‬

‫‪96‬‬

‫يي غ ي‬

‫ف‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫ف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪03‬‬

‫يي ي‬

‫ي‪180‬‬

‫ــ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫ي‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫ي‬

‫ي‪02‬ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫ي‪6157‬‬

‫يفأ‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)1‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫اض ف ي‪2600‬‬

‫‪29/09/1998‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫اض ف ي‪2600‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫اض ف ي‪2600‬‬

‫‪18/11/1998‬‬

‫‪114‬‬

‫‪104‬‬

‫‪106‬‬

‫‪118‬‬

‫‪147‬‬

‫‪241/20‬‬

‫‪99‬‬

‫ي‬

‫‪100‬‬

‫ي ا‬

‫‪101‬‬

‫ي‬

‫‪102‬‬

‫ي‬

‫‪103‬‬

‫ي ف‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫ـ ي ‪31/12/1978‬‬

‫يي‬

‫‪18/09/1975‬‬
‫ي‬

‫‪12/03/1977‬‬
‫ف‬

‫ـ‬

‫‪15/02/1951‬‬
‫ـ غ‬

‫‪21/09/1973‬‬
‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يف‬

‫يي ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫ي‪400‬ي‬

‫ي‬

‫ي غ ي‬

‫ريف‬

‫يي ر‬

‫ئ ي‬

‫ي ي ي‬

‫ي‬

‫‪40‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪01/01/1999‬‬

‫‪121‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪01/01/1999‬‬

‫‪121‬‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪13/01/1999‬‬

‫‪153‬‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪13/01/1999‬‬

‫‪108‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪260‬ي‬

‫ي‪273‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)5‬‬

‫‪01/01/1999‬‬

‫‪123‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪410‬‬

‫ي‪61‬‬

‫يفأ‬

‫ــ‬

‫‪241/21‬‬

‫ي‬

‫‪104‬‬

‫ي‬

‫ـ مي‬

‫‪15/02/1969‬‬

‫ي‬

‫‪105‬‬

‫ـ‬

‫‪106‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪107‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪108‬‬

‫ئ ي‬

‫‪28/03/1972‬‬

‫ي‬

‫م‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫ا ي ي م يف‬

‫‪22/08/1966‬‬
‫ـ‬

‫‪10/01/1964‬‬
‫ـ‬

‫أم ي ي ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي ي‬

‫‪13/06/1963‬‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ييف‬

‫ي ر‬

‫ي‪405‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪700‬ي‬

‫ي‪07‬‬

‫ي يأي‪10‬ي‬

‫ي‪282‬ي‬

‫ه يا‬

‫ي‪247‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪08‬‬

‫ي‪110‬‬

‫ي‪17‬‬

‫يفأ‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪03/02/1999‬‬

‫‪119‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)0‬‬

‫‪10/02/1999‬‬

‫‪85‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪17/02/1999‬‬

‫‪123‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪10/02/1999‬‬

‫‪103‬‬

‫ي(‪)3‬‬

‫‪24/02/1999‬‬

‫‪121‬‬

‫‪241/22‬‬

‫ي‬

‫‪109‬‬

‫ي‬

‫‪110‬‬

‫ي‬

‫‪111‬‬

‫ي‬

‫ـ غ‬

‫‪30/05/1956‬‬
‫ـ‬

‫‪24/03/1971‬‬
‫ـ‬

‫‪25/02/1978‬‬

‫ي‬

‫‪112‬‬

‫ـ غ‬

‫‪17/11/1966‬‬

‫غ ي ض‬

‫‪113‬‬

‫ئ ي‬

‫‪12/03/1964‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫أم ي ي ي‬

‫أم ي ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‪405‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪125‬ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يم‬

‫ي‪238‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪111‬‬

‫ي ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫يفأ‬

‫ــ‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪10/03/1999‬‬

‫‪123‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪10/03/1999‬‬

‫‪119‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪10/03/1999‬‬

‫‪117‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪17/03/1999‬‬

‫‪121‬‬

‫ي‪71‬‬

‫ي‪03‬‬

‫ي‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪03/03/1999‬‬

‫‪118‬‬

‫‪241/23‬‬

‫‪17/05/1968‬‬

‫ي‬

‫‪114‬‬

‫ـ ا‬

‫ي ا‬

‫‪115‬‬

‫‪116‬‬

‫ف يم‬

‫‪117‬‬

‫يم‬

‫ا ي‬

‫‪118‬‬

‫ئ ي‬

‫‪17/08/1971‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫ـ‬

‫‪20/01/1951‬‬
‫ـ‬

‫‪1973/06/20‬‬
‫ـ‬

‫‪1970/10/21‬‬

‫ي‬

‫ـ غ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ييم‬

‫يي‬

‫يي ف ي‬

‫يي‬

‫يي ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪282‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي غ يي‬

‫ي ر‬

‫ي‬

‫ي‪232‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪31/03/1999‬‬

‫‪118‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪31/03/1999‬‬

‫‪115‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪07/04/1999‬‬

‫‪148‬‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪14/04/1999‬‬

‫‪123‬‬

‫ي‪291‬‬

‫ي‬

‫ي‪122‬‬

‫يي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪275‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪24/03/1999‬‬

‫‪144‬‬

‫ــ‬

‫يفأ‬

‫‪241/24‬‬

‫ي‬

‫‪119‬‬

‫ي‬

‫‪1955/09/25‬‬
‫ـ‬

‫‪121‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪122‬‬

‫ر ي‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫‪1954/10/28‬‬

‫‪19/04/1969‬ي‬

‫‪23/04/1971‬‬

‫يف‬

‫‪123‬‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫‪120‬‬

‫ئ ي‬

‫‪01/06/1971‬‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫ي ي‬

‫يي‬

‫ي ئ‬

‫ي‬

‫يي ي‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‪RHP‬ي‬

‫ي‬

‫ي ي‪20‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪28/04/1999‬‬

‫‪119‬‬

‫ي‪55‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪05/05/1999‬‬

‫‪102‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)5‬‬

‫‪12/05/1999‬‬

‫‪123‬‬

‫ي ي‪06‬ي‬

‫ي‪720‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪15‬‬

‫ي‬

‫ي ني‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪58‬ي‪RHP‬‬

‫يفأ‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)6‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫اض ف ي‪2600‬‬

‫‪12/05/1999‬‬

‫‪121‬‬

‫‪121‬‬

‫‪241/25‬‬

‫‪03/09/1967‬‬

‫‪124‬‬

‫ي‬

‫‪125‬‬

‫ني م‬

‫‪126‬‬

‫يي‬

‫‪127‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ـ ا‬

‫‪01/01/1961‬‬

‫ي‬

‫يف‬

‫‪128‬‬

‫‪01/05/1967‬‬

‫ـ ا ي غ‬

‫‪30/07/1964‬ي‬

‫ي‬

‫غ‬

‫يأ‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫‪1967/02/22‬‬
‫ـ غ‬

‫ي‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي ري‬

‫ي‪282‬ي‬

‫يي ا ي‬

‫يا ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫ف ي‬

‫يف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪05‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪15/05/1999‬‬

‫‪119‬‬

‫ي‪120‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪26/05/1999‬‬

‫‪123‬‬

‫ي‪02‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪02/06/1999‬‬

‫‪148‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪109‬‬

‫يفأ‬

‫ي( )ي(‪)1‬‬

‫أ ـ ـ ي( )ي(‪)4‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫اض ف ي‪2600‬‬

‫‪23/06/1999‬‬

‫‪100‬‬

‫‪118‬‬

‫‪241/26‬‬

‫‪16/06/1977‬‬

‫‪129‬‬

‫ي‬

‫‪130‬‬

‫ي‬

‫‪131‬‬

‫ف يغ‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫‪23/04/1968‬‬
‫ـ‬

‫ي‬

‫‪23/01/1973‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يف‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫غ يي‬

‫‪133‬‬

‫‪09/02/1962‬‬

‫يي ر‬

‫يي‬

‫‪15/08/1974‬‬

‫ني‬

‫‪132‬‬

‫ئ ي‬

‫ـ‬

‫يأ‬

‫ني‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يم يي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي ئ‬

‫ييف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪46‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪23/06/1999‬‬

‫‪106‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪07/07/1999‬‬

‫‪118‬‬

‫يي(‪)2‬‬

‫‪14/07/1999‬‬

‫‪119‬‬

‫أ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪28/07/1999‬‬

‫‪127‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪28/07/1999‬‬

‫‪121‬‬

‫يفي‪55‬‬

‫ي‬

‫ي ي‪15‬ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪8‬‬

‫ي‬

‫ي‪181‬‬

‫يفأ‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫‪241/27‬‬

‫يأم‬

‫‪134‬‬

‫يي‬

‫‪135‬‬

‫ـ‬

‫‪21/09/1970‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫‪137‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪138‬‬

‫ي‬

‫ي م‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ـ غ‬

‫‪1964/07/20‬‬
‫ـ‬

‫‪02/04/1972‬‬
‫ـ ني‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‪400‬ي‬

‫ي‬

‫‪30/05/1975‬‬

‫يأم‬

‫‪136‬‬

‫ئ ي‬

‫‪15/03/1966‬‬

‫يف‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫ي م‬

‫ي‬

‫ي ر‬

‫ءي‬

‫ي‬

‫يف‬

‫يظ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪893‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪02‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪132‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪54‬‬

‫ي‪300‬‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫يفأ‬

‫ا‬

‫ي‪98‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)6‬‬

‫‪28/07/1999‬‬

‫‪118‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪04/08/1999‬‬

‫‪143‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪18/08/1999‬‬

‫‪116‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)11‬‬

‫‪25/08/1999‬‬

‫‪123‬‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪25/08/1999‬‬

‫‪119‬‬

‫ــ‬

‫‪241/28‬‬

‫ي يي‬

‫‪139‬‬

‫ي‬

‫‪140‬‬

‫‪141‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪142‬‬

‫‪143‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫‪02/09/1969‬‬

‫ي ي‬

‫ي‬

‫‪26/03/1963‬‬
‫ـ ني‬

‫‪14/02/1976‬‬
‫مي‬

‫‪31/12/1973‬‬
‫ي‬

‫ـأ ا ي‬

‫‪1960/12/31‬‬
‫ـ مي‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يم‬

‫يي ي‬

‫يي‬

‫ي ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يإ‬

‫يي‬

‫ي ئ‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‪893‬ي‬

‫ي‪282‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪405‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪333‬ي ي‬

‫أ‬

‫ي ي‪60‬‬

‫ي‪178‬يأ‪/‬‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪102‬‬

‫يفأ‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)5‬‬

‫‪25/08/1999‬‬

‫‪118‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪25/08/1999‬‬

‫‪116‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪01/09/1999‬‬

‫‪121‬‬

‫ي( )ي(‪)5‬‬

‫‪01/09/1999‬‬

‫‪108‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪01/09/1999‬‬

‫‪98‬‬

‫‪241/29‬‬

‫يغا ي ه‬

‫‪144‬‬

‫‪145‬‬

‫في‬

‫‪146‬‬

‫يي‬

‫‪01/01/1977‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي م يي‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫ي ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪248‬ي‬

‫‪13/03/1972‬ي‬

‫‪21/05/1973‬‬
‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي يأي‪29‬ي‬

‫ي‪215‬‬

‫‪27/10/1975‬‬

‫ي‬

‫‪148‬‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫‪147‬‬

‫ئ ي‬

‫‪28/04/1973‬‬

‫يم‬

‫ي‪50‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪34‬‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي ي ي ييف‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫ي ئ‬

‫ي‬

‫م ي ي‪10‬ي يأي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪600‬ي‬

‫ي‬

‫ءي‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪08/09/1999‬‬

‫‪121‬‬

‫أ ــ‬

‫ي( )ي(‪)0‬‬

‫‪08/09/1999‬‬

‫‪113‬‬

‫ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪02‬‬

‫ي ي‪9‬يأي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪06‬‬

‫ــ‬

‫ي( )(‪)4‬‬

‫‪08/09/1999‬‬

‫‪123‬‬

‫يفأ‬

‫ي‪8‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)0‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫اض ف ي‪2600‬‬

‫‪22/09/1999‬‬

‫‪112‬‬

‫‪110‬‬

‫‪406‬‬

‫‪241/30‬‬

‫ري‬

‫‪149‬‬

‫ي‬

‫‪150‬‬

‫يغا ي ه‬

‫‪151‬‬

‫ي‬

‫م ي‬

‫‪152‬‬

‫ي‬

‫‪153‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫‪04/03/1976‬‬

‫ي ي‬

‫ي ي ي يي‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪1964/04/02‬‬

‫أ‬

‫‪12/05/1974‬‬
‫ـ مي‬

‫‪10/03/1966‬‬
‫ـ مي‬

‫‪11/03/1955‬‬
‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ييي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يف‬

‫يي‬

‫يي ئ‬

‫يي ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ا ي ي‪20‬ي ي‬

‫ي‬

‫ي‪10‬‬

‫ا ي ي‪05‬يأي‬

‫م ي‬

‫يي‬

‫ي‪405‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪06‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪02‬‬

‫‪20‬‬

‫ي‪22‬‬

‫يفأ‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)6‬‬

‫‪29/09/1999‬‬

‫‪116‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪29/09/1999‬‬

‫‪108‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪06/10/1999‬‬

‫‪146‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)7‬‬

‫‪06/10/1999‬‬

‫‪123‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪06/10/1999‬‬

‫‪123‬‬

‫‪241/31‬‬

‫‪154‬‬

‫ي‬

‫‪155‬‬

‫يف‬

‫ه‬

‫‪157‬‬

‫ي ي‬

‫‪158‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ـيأ ا ي‬

‫‪156‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫‪31/12/1964‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫‪21/11/1968‬‬

‫‪29/06/1969‬ي‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫ا‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫ي ر‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ييم ي‬

‫‪31/12/1967‬‬

‫‪05/12/1970‬‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‪120‬‬

‫ي ي‪07‬ي ي‬

‫ي‪68‬‬

‫ي‪970‬ي‬

‫ي‬

‫يي ر‬

‫ي‪01‬ي‬

‫ــ‬

‫ي‪400‬ي‬

‫ي م ي‪1‬ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪06/10/1999‬‬

‫‪121‬‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪06/10/1999‬‬

‫‪117‬‬

‫ي( )ي(‪)1‬‬

‫ي‪420‬‬

‫ي‬

‫ي‪16‬‬

‫يفأ‬

‫ــ‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫اض ف ي‪2600‬‬

‫‪147‬‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪20/10/1999‬‬

‫‪118‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪20/10/1999‬‬

‫‪106‬‬

‫‪241/32‬‬

‫‪159‬‬

‫ي‬

‫‪160‬‬

‫يأم‬

‫‪161‬‬

‫ي ي‬

‫‪162‬‬

‫م يأم‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫‪23/05/1972‬‬

‫‪31/12/1955‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫يي ي‬

‫ـ ا ي‬

‫‪06/04/1966‬‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي م يف‬

‫ي‬

‫ـ مي‬

‫‪1967/06/16‬‬

‫ي ئ‬

‫ا ي يم ي ر‬

‫ـ‬

‫غ يي‬

‫‪163‬‬

‫ئ ي‬

‫‪24/04/1971‬‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي ف‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ني‬

‫ي‬

‫ي‪75‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪27/10/1999‬‬

‫‪116‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)7‬‬

‫‪27/10/1999‬‬

‫‪98‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪03/11/1999‬‬

‫‪123‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪03/11/1999‬‬

‫‪123‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪345‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪27/10/1999‬‬

‫‪121‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪03‬ي‬

‫ي‪272‬‬

‫ي‪03‬ي‬

‫ي‬

‫في‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫يفأ‬

‫ي‪254‬‬

‫‪241/33‬‬

‫ي‬

‫‪164‬‬

‫ي‬

‫‪165‬‬

‫‪166‬‬

‫‪167‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪168‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ـ غ‬

‫‪1963/05/13‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫‪25/02/1976‬‬

‫ي ي‬

‫ي ي ني‬

‫ـ‬

‫‪26/05/1969‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪21/05/1965‬‬
‫ـ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪14/07/1975‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي ر‬

‫ي‬

‫في ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي م‬

‫ي‪2018‬‬

‫م ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫ي‬

‫ي‪893‬ي‬

‫ي‪700‬ي‬

‫ي‪189‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪88‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‪44‬‬

‫ي ي ي‪10‬ي‬

‫‪03‬‬

‫ي ني‬

‫ي‪205‬ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‬

‫يفأ‬

‫ي‪35‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪03/11/1999‬‬

‫‪114‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)5‬‬

‫‪10/11/1999‬‬

‫‪123‬‬

‫ــ‬

‫ي( )(‪)2‬‬

‫‪19/05/1999‬‬

‫‪111‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪10/11/1999‬‬

‫‪119‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪17/11/1999‬‬

‫‪117‬‬

‫‪241/34‬‬

‫ي‬

‫‪169‬‬

‫ي‬

‫ـ غ‬

‫‪01/04/1956‬ي‬

‫ي‬

‫‪170‬‬

‫أا ي‬

‫‪19/08/1977‬‬

‫ي‬

‫‪171‬‬

‫ـ غ‬

‫ي‬

‫‪172‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪25/10/1970‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪173‬‬

‫ئ ي‬

‫‪18/01/1961‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫‪03/12/1973‬‬

‫ي ف‬

‫ي ي‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫أم ي ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ي‪08‬ي ي‬

‫ي‪40‬ي‬

‫ي‬

‫ي ر‬

‫في ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫في ي‬

‫ي‬

‫ي‪700‬ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‪EPLF‬‬

‫ي م ي‪03‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪09‬‬

‫ــ‬

‫ي‬

‫ي ي يأي‪37‬ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫ي‪273‬‬

‫ي‬

‫يفأ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫ــ‬

‫ي‪02‬‬

‫ي‪8‬‬

‫أ ــ‬

‫‪01/12/1999‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫اض ف ي‪2600‬‬

‫‪106‬‬

‫‪123‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪15/12/1999‬‬

‫‪116‬‬

‫ي( )(‪)3‬‬

‫‪28/12/1999‬‬

‫‪121‬‬

‫ي( )ي(‪)0‬‬

‫‪22/03/2000‬‬

‫‪108‬‬

‫‪241/35‬‬

‫ي‬

‫‪174‬‬

‫ـ غ‬

‫‪1962/07/16‬‬

‫ي ر‬

‫‪175‬‬

‫‪30/03/1965‬‬

‫‪177‬‬

‫‪178‬‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫‪23/09/1976‬‬

‫‪1959/08/24‬ي‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫يي‬

‫‪176‬‬

‫ئ ي‬

‫‪1955/10/29‬‬

‫يي‬

‫ي‪720‬ي‬

‫يف‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يي ا ي م‬

‫ي‪2018‬‬

‫يم‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي غ ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي‪58‬‬

‫ي ي‪11‬ي‬

‫ي ي ‪1‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪03‬‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪01‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪11/04/2000‬‬

‫‪123‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪18/04/2000‬‬

‫‪144‬‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪18/04/2000‬‬

‫‪123‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪18/04/2000‬‬

‫‪114‬‬

‫ي( )ي(‪)6‬‬

‫يفأ‬

‫ي‬

‫ي ي‬
‫ي‪2600‬‬

‫‪108‬‬

‫‪241/36‬‬

‫ي‬

‫‪179‬‬

‫يأم‬

‫‪180‬‬

‫ي ئ‬

‫‪181‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫‪183‬‬

‫يي م‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ي هي ي‬

‫ري‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫‪24/03/1976‬‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫‪31/08/1966‬‬

‫ي‬

‫‪182‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫‪15/03/1965‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫‪31/12/1956‬‬

‫ـ‬

‫‪14/09/1970‬‬
‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫يي ئ‬

‫يي‬

‫ي ي غيي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ي ي‪06‬ي‬

‫ي‪52‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪16‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪236‬‬

‫ي‪26‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪17‬‬

‫يفأ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪25/04/2000‬‬

‫‪116‬‬

‫ــ‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪25/04/2000‬‬

‫‪94‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪09/05/2000‬‬

‫‪121‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪16/05/2000‬‬

‫‪119‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪30/05/2000‬‬

‫‪123‬‬

‫‪241/37‬‬

‫‪184‬‬

‫ي‬

‫‪185‬‬

‫يي ي‬

‫‪186‬‬

‫ي‬

‫‪187‬‬

‫ي‬

‫‪188‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫‪13/11/1974‬‬

‫يم‬

‫ـ‬

‫‪03/11/1967‬‬
‫ـ‬

‫‪31/12/1952‬‬
‫ـ‬

‫ي ي‬

‫ض‬

‫‪27/08/1967‬‬
‫ـ‬

‫‪25/11/1981‬‬
‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يف‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يي يف‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‪600‬ي‬

‫يأ ي‬

‫يف‬

‫ي‬

‫ا‬

‫ي ي‪13‬يأي‬

‫ي ي ي‪08‬ي‬

‫ي‬

‫ءي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي يأي‪01‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪04‬‬

‫ي‪77‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪380‬‬

‫ي‪24‬‬

‫ي‪88‬‬

‫يفأ‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪30/05/2000‬‬

‫‪114‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪06/06/2000‬‬

‫‪118‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪13/06/2000‬‬

‫‪121‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪04/07/2000‬‬

‫‪116‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪11/07/2000‬‬

‫‪116‬‬

‫‪241/38‬‬

‫ـ ‪12/11/1955‬‬

‫‪189‬‬

‫ي‬

‫‪190‬‬

‫يف ي هي‬

‫ـن ‪31/12/1964‬‬

‫‪192‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪193‬‬

‫ي‬

‫يأم‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫‪191‬‬

‫ي‬

‫‪1981/03/11‬‬

‫ي ي‬

‫‪16/06/1963‬‬
‫ـ‬

‫ي ي يف‬

‫أ‬

‫‪28/02/1972‬‬
‫ـ غ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يف‬

‫ي ي ا يف‬

‫ي‪2018‬‬

‫ني‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫أ ـ ـ ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪11/07/2000‬‬

‫‪113‬‬

‫ي‪50‬‬

‫م ي يأي‪03‬ي‬

‫ي‪22‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪22/08/2000‬‬

‫‪119‬‬

‫ي‪16‬ي ي‬

‫ي‪04‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)0‬‬

‫‪22/08/2000‬‬

‫‪110‬‬

‫ي‪287‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪29/08/2000‬‬

‫‪138‬‬

‫ي‪45‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪29/08/2000‬‬

‫‪121‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫يفأ‬

‫‪241/39‬‬

‫‪13/04/1975‬‬

‫غ يي‬

‫‪194‬‬

‫ـ‬

‫‪195‬‬

‫يف‬

‫‪196‬‬

‫ي‬

‫‪197‬‬

‫ي‬

‫‪198‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫م ي‬

‫‪08/02/1968‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫‪08/09/1968‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫‪31/12/1966‬‬
‫ـ‬

‫‪06/02/1959‬ي‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي يغ يي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي ي‪07‬يأي‬

‫ي ر‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي ئ‬

‫ي م‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪07‬‬

‫يي‬

‫ي ي‪02‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي‪60‬ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪15‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪29/08/2000‬‬

‫‪117‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪05/09/2000‬‬

‫‪111‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪12/09/2000‬‬

‫‪107‬‬

‫ي( )ي(‪)0‬‬

‫‪12/09/2000‬‬

‫‪105‬‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫يفأ‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫اض ف ي‪2600‬‬

‫‪119‬‬

‫‪241/40‬‬

‫‪1966/06/05‬‬

‫‪199‬‬

‫ي‬

‫‪200‬‬

‫مي‬

‫ي‬

‫‪201‬‬

‫‪1971/10/12‬ي‬
‫ي‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫‪1962/05/09‬ي‬

‫‪29/11/1974‬‬

‫ي ر‬

‫‪203‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي‬

‫‪28/05/1973‬‬

‫ي‬

‫‪202‬‬

‫ئ ي‬

‫ـ‬

‫ي ي‬

‫ـ ني‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫ي‪400‬ي‬

‫يف‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫‪516‬‬

‫فغ ي يف يي‬

‫م يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ف‬

‫ري‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫ني‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫ا ي‬

‫ئ ي‬

‫ي‪6‬‬

‫ي‪127‬‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي( )ي(‪)0‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫أ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫يفأ‬

‫‪24/10/2000‬‬

‫ي‬

‫ي ي‬
‫ي‪2600‬‬

‫‪06/11/2000‬‬

‫ي‬

‫ي ي‬
‫ي‪2600‬‬

‫‪14/11/2000‬‬

‫‪92‬‬

‫‪123‬‬

‫‪98‬‬

‫‪116‬‬

‫‪109‬‬

‫‪241/41‬‬

‫ي‬

‫‪204‬‬

‫ـ‬

‫‪31/12/1961‬‬

‫ي‬

‫‪205‬‬

‫ـ‬

‫‪206‬‬

‫ي‬

‫‪207‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪208‬‬

‫ئ ي‬

‫‪24/12/1962‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫‪01/10/1964‬‬
‫ـ‬

‫‪25/03/1972‬‬
‫ـ ني‬

‫‪07/02/1968‬‬

‫يم‬

‫ي ي‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫يف‬

‫ي هي ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ا ي‬

‫م ي‪01‬ي‬

‫ي ر‬

‫يي م ي‬

‫ا يي‬

‫ي‬

‫في‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪504‬ي‬

‫يف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪19‬‬

‫ي‬

‫ي‪08‬‬

‫ي ي ي‪01‬ي‬

‫يي‬

‫ــ‬

‫ي‪187‬‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫‪06‬‬

‫يفأ‬

‫ي‪18‬‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪21/11/2000‬‬

‫‪104‬‬

‫أ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪05/12/2000‬‬

‫‪109‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪12/12/2000‬‬

‫‪111‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪19/12/2000‬‬

‫‪123‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪26/12/2000‬‬

‫‪106‬‬

‫‪241/42‬‬

‫‪18/03/1974‬‬

‫ي‬

‫‪209‬‬

‫ـ‬

‫‪210‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪211‬‬

‫ي‬

‫يف‬

‫‪212‬‬

‫فري‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫‪23/07/1977‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫‪23/06/1969‬‬

‫‪03/02/1971‬‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي ئ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫يف‬

‫يي ي فري‬

‫ـ‬

‫‪13/04/1960‬‬

‫يف‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫ني‬

‫‪213‬‬

‫يي‬

‫ي م ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫نيف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪107‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪2‬‬

‫ي‬

‫ي‪15‬‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‪333‬‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫يفأ‬

‫أ ــ‬

‫ــ‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪16/01/2001‬‬

‫‪109‬‬

‫ي( )ي(‪)0‬‬

‫‪16/01/2001‬‬

‫‪98‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪23/01/2001‬‬

‫‪102‬‬

‫ي( )ي(‪)0‬‬

‫‪03/02/2001‬‬

‫‪115‬‬

‫ي(‪)1‬‬

‫‪06/02/2001‬‬

‫‪127‬‬

‫‪241/43‬‬

‫غ‬

‫‪214‬‬

‫ي‬

‫يف‬

‫‪215‬‬

‫م‬

‫‪216‬‬

‫‪218‬‬

‫ا ي‬

‫ئ ي‬

‫ـ‬

‫ي ي‬

‫ئ‬

‫‪02/11/1970‬‬

‫يم‬

‫‪217‬‬

‫ي‬

‫‪28/12/1963‬‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ــ‬

‫‪18/02/1964‬ي‬

‫ـ‬

‫‪03/03/1975‬‬
‫ـ‬

‫‪30/10/1968‬‬
‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ف‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي ي مي‬

‫ري ي ي‬

‫يأ‬

‫يي‬

‫هي ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يم‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي ي‬

‫يا‬

‫يم‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫ي‪8‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪212‬ي‬

‫ي‪720‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪300‬ي‬

‫ي يأي‪3‬ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫يم‬

‫ــ‬

‫ي‪30‬ي‬

‫يفأ‬

‫ي‪9‬‬

‫ــ‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫اض ف ي‪2600‬‬

‫‪123‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)6‬‬

‫‪14/10/2009‬‬

‫‪99‬‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪20/02/2001‬‬

‫‪109‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪03/03/2001‬‬

‫‪119‬‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪13/03/2001‬‬

‫‪114‬‬

‫‪241/44‬‬

‫‪219‬‬

‫ي‬

‫‪220‬‬

‫ا ي‬

‫‪221‬‬

‫ي‬

‫‪222‬‬

‫يي‬

‫م‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫ي‬

‫ي(‬

‫‪06/12/1960‬‬
‫ـ‬

‫ا‬

‫ي‬

‫‪11/11/1968‬‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫ي‬

‫‪04/09/1955‬‬

‫‪10/12/1967‬‬

‫يي‬

‫‪223‬‬

‫ئ ي‬

‫‪26/01/1958‬‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫يأ ي‬

‫يي ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ر‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ا ي ي يي ر‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫يف‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪03‬ي‬

‫ي‬

‫‪08‬‬

‫ي ي‪03‬ي‬

‫ي‪67‬‬

‫أ ــ‬

‫ي( )ي(‪)0‬‬

‫‪13/03/2001‬‬

‫‪103‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪20/03/2001‬‬

‫‪119‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪20/03/2001‬‬

‫‪112‬‬

‫ي( )(‪)2‬‬

‫‪20/03/2001‬‬

‫‪119‬‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪20/03/2001‬‬

‫‪109‬‬

‫يي‪446‬ي‬

‫م ي ي‪18‬ي ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫يفأ‬

‫ي‪04‬‬

‫ــ‬

‫‪241/45‬‬

‫‪11/03/1974‬‬

‫ي‬

‫‪224‬‬

‫ـ‬

‫‪225‬‬

‫ي‬

‫‪226‬‬

‫ي‬

‫‪227‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪228‬‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫يي‬

‫‪1952/03/22‬‬
‫ـ مي‬

‫‪10/11/1975‬‬
‫ـ‬

‫‪20/02/1969‬‬
‫ـ غ‬

‫‪24/05/1976‬‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي ر‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يف‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي( )ي(‪)0‬‬

‫‪30/03/2001‬‬

‫‪115‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪08‬ي ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪22‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪03/04/2001‬‬

‫‪107‬‬

‫ي‪282‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪167‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪10/04/2001‬‬

‫‪117‬‬

‫ي‪405‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪402:‬‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪17/04/2001‬‬

‫‪123‬‬

‫ي( )(‪)0‬‬

‫‪19/02/2001‬‬

‫‪93‬‬

‫ي‬

‫يف‬

‫ي ر‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪03‬‬

‫ا ي ي‪19‬ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫يفأ‬

‫ي‪03‬‬

‫ــ‬

‫ــ‬

‫‪241/46‬‬

‫ي‬

‫‪229‬‬

‫ي‬

‫‪230‬‬

‫ي‬

‫‪231‬‬

‫ي‬

‫‪18/04/1963‬‬
‫ـ‬

‫‪233‬‬

‫ي‬

‫ئ ي‬

‫ـأ ا ي‬

‫ـ غ‬

‫‪232‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪06/05/1976‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫‪31/12/1961‬‬

‫ي ي‬

‫‪1968/01/21‬‬
‫ـ‬

‫‪02/01/1956‬‬
‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫أم ي ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫يي‬

‫م يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ر‬

‫ني‬

‫ي م‬

‫يف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪17/04/2001‬‬

‫‪106‬‬

‫ي‪154‬‬

‫ءي‬

‫ي‬

‫ي‪113‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪24/04/2001‬‬

‫‪123‬‬

‫يي‬

‫ي‪132‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪24/04/2001‬‬

‫‪113‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪24/04/2001‬‬

‫‪100‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪02/05/2001‬‬

‫‪146‬‬

‫ي‬

‫ي م ي‬

‫ي‪248‬ي‬

‫ي ي‪2‬ي‬

‫ي‪405‬ي‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪135‬‬

‫ي‪175‬‬

‫يفأ‬

‫ــ‬

‫‪241/47‬‬

‫ي‬

‫‪234‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪18/02/1975‬‬
‫ـ ني‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪10/07/1978‬‬

‫ي‬

‫‪238‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫ي‬

‫‪13/04/1971‬‬

‫ي‬

‫‪237‬‬

‫ي‬

‫أم ي ي ي‬

‫‪01/08/1969‬‬

‫ي‬

‫‪236‬‬

‫ي ي فري ئ‬

‫ـ‬

‫ا ي ر‬

‫‪235‬‬

‫ئ ي‬

‫‪06/03/1972‬‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫يي‬

‫ي يا‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‪100‬ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي ر‬

‫يف‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪59‬‬

‫ي‪153‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪02/05/2001‬‬

‫‪112‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪08/05/2001‬‬

‫‪121‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪08/05/2001‬‬

‫‪119‬‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)1‬‬

‫‪22/05/2001‬‬

‫‪117‬‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪29/05/2001‬‬

‫‪131‬‬

‫ي‪28‬ي ي‬

‫ا ي يأي‪19‬ي‬

‫ي ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‬

‫ي‪2‬‬

‫ي‪20‬‬

‫يفأ‬

‫ــ‬

‫‪241/48‬‬

‫‪239‬‬

‫غ يي ي‬

‫‪240‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪1974/01/01‬‬
‫ـ‬

‫‪12/04/1975‬‬
‫ا‬

‫‪241‬‬

‫‪242‬‬

‫غ ي ا يم‬

‫‪243‬‬

‫يف‬

‫ئ ي‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫م ي يغ‬

‫‪12/03/1963‬‬

‫ي‬

‫ي ي‬

‫يي‬

‫ـ‬

‫‪16/09/1972‬‬
‫ـ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫‪12/02/1977‬‬
‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫يي‬

‫م يي‬

‫يي ي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫يف‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪29/05/2001‬‬

‫‪121‬‬

‫ي ي‬

‫ــ‬

‫ي( )(‪)5‬‬

‫‪05/06/2001‬‬

‫‪113‬‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪12/06/2001‬‬

‫‪143‬‬

‫في ر‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪29‬ي‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)4‬‬

‫‪12/06/2001‬‬

‫‪123‬‬

‫ي ئ‬

‫ي‬

‫م ي‬

‫يي‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪12/06/2001‬‬

‫‪121‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يأ ي ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪48‬‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪245‬‬

‫ي‪71‬‬

‫يفأ‬

‫‪241/49‬‬

‫‪31/01/1974‬‬

‫‪244‬‬

‫ي‬

‫‪245‬‬

‫ي‬

‫‪19/10/1967‬‬
‫ـ‬

‫‪21/04/1975‬‬

‫ي‬

‫‪246‬‬

‫غ‬

‫‪247‬‬

‫ـ‬

‫‪31/12/1965‬‬

‫ي‬

‫ـ ا‬

‫‪13/06/1973‬‬

‫ي‬

‫‪248‬‬

‫ئ ي‬

‫ـ ا‬

‫ي‬

‫ــ‬

‫ي ي‬

‫ـ‬

‫يإ‬

‫ـ‬

‫يإ ـ‬

‫ي‬

‫ي‪2000‬يأف‬

‫ي‬

‫ي يم‬

‫يي‬

‫ي م‬

‫يي غ‬

‫ييم‬

‫يي م ي‬

‫يي‬

‫ي‪2018‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ءي‬

‫ي‬

‫يي‬

‫ي‬

‫ي‪290‬ي‬

‫ي‪159‬‬

‫ئ ي ي‬

‫م‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ي‪893‬ي‬

‫ــ‬

‫ـ ـ ـ ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪20/06/2001‬‬

‫‪119‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪26/06/2001‬‬

‫‪106‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪26/06/2001‬‬

‫‪106‬‬

‫ــ‬

‫ي( )ي(‪)3‬‬

‫‪03/07/2001‬‬

‫‪106‬‬

‫ي‪157‬ي‬

‫ي‪183‬ي‬

‫ي‬

‫ي( )ي(‪)2‬‬

‫‪12/06/2001‬‬

‫‪119‬‬

‫ي‬

‫ي‬

‫ف ي‪35‬ي‬

‫ي‪288‬ي ي‬

‫ي‪190‬‬

‫يأي‬

‫يفأ‬

‫‪241/50‬‬


Aperçu du document القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصــة 2245 سكن 09 ماي 2018 فئة 35 سنة فأكثر.pdf - page 1/241

 
القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصــة 2245 سكن 09 ماي 2018 فئة 35 سنة فأكثر.pdf - page 2/241
القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصــة 2245 سكن 09 ماي 2018 فئة 35 سنة فأكثر.pdf - page 3/241
القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصــة 2245 سكن 09 ماي 2018 فئة 35 سنة فأكثر.pdf - page 4/241
القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصــة 2245 سكن 09 ماي 2018 فئة 35 سنة فأكثر.pdf - page 5/241
القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصــة 2245 سكن 09 ماي 2018 فئة 35 سنة فأكثر.pdf - page 6/241
 


Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01872532.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.