Traduction en Tigrinya adhésion pour Singa .pdf
Aperçu du document


Importante //Lancement de l'adhésion SINGA!
ምጅማር ወሃብቲ ደገፍ /ሓገዝ ንሲጋ ልዮን (Singa Lyon)
መጀመርታ ልባዊ ሰላምታ ንThሉኩም
ነቶም ዘይትፈልጡዋ ስኒጋ(Singa Lyon) ሓንቲ ንአሽቶ ማሕበር ኮይና ንክልተ ዓመት ዝኣክል ምስ ሲንጋ ፍራንስ (Singa
France) ድሕሪ ምጽንሓ ኣብ 2017 ርአሳ ክኢላ ተፈልያ።
እዚ ርእሰ ምምሕዳር/ ምርኮሳ ኣብ ዕዮታት ናይዚ ማሕበር ከም ድላያ ክትተዓጻጸፍን ክትንቀሳቀስን ከመኡ ውን ልዙብነት ዝመለኦ
ሓደስቲ ስራሓት ክንፈጥርን መደባትና ብግቡእ ክንሰርዕን ድልየታት ናይቲ ማሕበር(Singa Lyon) ንኽምልስን ይሕግዝ።
ከመኡ ውን ናጻነት /ሓርነት ቁጠባውን ዕብየት ፋይናንሳዊ ባጀትን ንዝተማደቡ /ዝተሃቀኑ መደባት ኣብ መወዳእተኡ ንምብጻሕ
ዝኣመተ እዩ።
እምበኣርከስ ዕብየት ስንጋ ልዮን ዕዉት ንምግባርን ናይዚ ማሓበር መደባት ከም ፡ ምውህሃድን
ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካል ሕብረተሰብ ርክባት ምፍታር ወዘተ ዝኣመሰሉ
ስለዚ እምበኣር ዝተፈላለዩ ናይ ምንጪ ባጀት ምስላዕ ከነውጸእ ኢና።
፥ ትካላት ረዴት
፡ ምምስራት ትካላት
ከምኡ ዉን ናታትኩም ሓገዝ ~ ብዓቕምThም ቁተባዊ ሓገዝ ምልጋስ እዩ።

ወሃቢ ደገፍ ማለት ዕላማ /መደባት ናይ ሲንጋ ጎሊሑ ንኽወጽእ ህዝብን ውልቀሰብን ይሕግዝ።
ወሃቢ ደገፍ ምኻን ማለት ነት ፕሮጀክት(ስራሕ) ክዉን ዝገር ዩ።
ከምኡ ውን ክብርታት ወይ ዋጋታት ናይዚ ማሕበር (ሲንጋ ) ቀጻልነት ንክህልዎን ተሳተፍቲ ኣባላቱ ንኸዕብን ይሕግዝ።
እቲ ዝወሃብ ሓገዝ ናይ ነጻ ተሳትፎ ኮይኑ ብኽምዚ ዝስዕብ ዩ፡ ዝወሓደ 1 አሮ ብምኽፋል
ንኣፍልቶ ግን እቲ ዝጥለብ ገንዘብ 12 ዩ።
ሓግገዝኩም ንምብርካት ኣብዚ ተውከሱ www.singalyon.fr (rubrique nous soutenir)
ወይ ክኣ ብቀጥታ ኣብዚ ጠውቁ፡ (ADHESION.SINGALYON)
ወይ ከኣ ፡ ረብዑን ሓሙስን blabla ኣብ ዝካየደሉን ኣብ 1ይትን 3ይትን ረቡዕ ናይ ስራሕ መደብ ዝግበረሉ ክትውከሱ ትክሉ።
ናይ 1 ዓመት ካርድ ወሃቢ ደገፍ ካብ 1 ጥሪ -31 ታሕሳስ ዓመታዊ ዝሕደስ ክወሃበካ እዩ።
ብልቢ ነመስግን። ምትሕብባርኩም ኣይፈለየና።
ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ክንምልሰልኩም ድሉዋት ኢና.


Aperçu du document Traduction en Tigrinya_ adhésion pour Singa.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01883278.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.