تعيينات الأساتذة الموظفين بموجب عقود 2018 ابتدائي نوع الطلب .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: تعيينات الأساتذة الموظفين بموجب عقود 2018 ابتدائي نوع الطلب.pdf
Auteur: hp

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Excel® 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 27/07/2018 à 17:44, depuis l'adresse IP 41.141.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 21646 fois.
Taille du document: 534 Ko (9 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫تعيينات األساتذة الموظفين بموجب عقود فوج ‪ 2018‬حسب نوع الطلب‬
‫سلك التعليم االبتدائي‬

‫ر ‪-‬ت‬

‫رقم اإلمتحان‬

‫النسب‬

‫االسم‬

‫نوع الطلب‬

‫مؤسسة التعيني‬

‫ترتيب االختيار‬

‫‪1‬‬

‫‪680029‬‬

‫يهز‪ٜ‬ع‪ٞ‬‬

‫صاَ‪١ٝ‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ اٖزا‪٠ٚ‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪680072‬‬

‫قزافً‪ٞ‬‬

‫صٗاّ‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ امحد بًخاج‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪680248‬‬

‫حضاْ‪ٞ‬‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عزاض‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪680322‬‬

‫يغهز‬

‫فاطُ‪١‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ع‪ٝ‬ض‪٢‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪681278‬‬

‫خريايد‪ٜٔ‬‬

‫اهلاّ‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪َٛ ٟ‬ص‪٢‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪681007‬‬

‫ع‪ٝ‬ب‪ٛ‬ب‬

‫حضٔ‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ ايضٓ‪ْٛ‬ض‪ٝ‬ني‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪680754‬‬

‫يكد‪ِٜ‬‬

‫حٓإ‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايضٓ‪ْٛ‬ض‪ٝ‬ني‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪680476‬‬

‫ايتايف‬

‫بغز‪٣‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايعجآَ‪١‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪681222‬‬

‫ايهخً‪١‬‬

‫ًَ‪ٝ‬ه‪١‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪َٛ ٟ‬ص‪٢‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪680148‬‬

‫سنز‪ٟ‬‬

‫َاجد‪٠‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايكدادر‪٠‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪681135‬‬

‫صدٔ‬

‫ْاد‪١ٜ‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪َٛ ٟ‬ص‪٢‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12‬‬

‫‪681241‬‬

‫يهخٌ‬

‫د‪١ْٝٚ‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد بزحاٍ‬

‫‪1‬‬

‫‪13‬‬

‫‪681041‬‬

‫ايزاعد‪ٟ‬‬

‫يط‪ٝ‬ف‪١‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايغط‪ٝ‬ب‪١‬‬

‫‪5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪681173‬‬

‫اغٓ‪١ُٝ‬‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ امحد بًخاج‬

‫‪4‬‬

‫‪15‬‬

‫‪680140‬‬

‫خمغ‪ْٞٛ‬‬

‫رجا‪٤‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايعجآَ‪١‬‬

‫‪9‬‬

‫‪16‬‬

‫‪680538‬‬

‫اهلداج‪ٞ‬‬

‫ايضع‪ٝ‬د‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ ايعجآَ‪١‬‬

‫‪6‬‬

‫‪17‬‬

‫‪681044‬‬

‫يهع‪ٝ‬ب‪١‬‬

‫ابتضاّ‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬ايعزب‪ٞ‬‬

‫‪5‬‬

‫‪18‬‬

‫‪681128‬‬

‫بدرإ‬

‫حضٓا‪٤‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ب‪ٛ‬خً‪ٝ‬ل‬

‫‪14‬‬

‫‪19‬‬

‫‪680533‬‬

‫متًه‪ٛ‬تإ‬

‫س‪ٜٓ‬ب‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عع‪ٝ‬ب‬

‫‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪680224‬‬

‫اجملاٖ‪ٝ‬د‬

‫نزمي‪١‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬ايعزب‪ٞ‬‬

‫‪1‬‬

‫‪21‬‬

‫‪680108‬‬

‫يضإ ايد‪ٜٔ‬‬

‫عفاف‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايعزارع‪١‬‬

‫‪5‬‬

‫‪22‬‬

‫‪681087‬‬

‫ايعً‪ٛ‬ي‪ٞ‬‬

‫صٗاّ‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عُز‪ٚ‬‬

‫‪13‬‬

‫‪23‬‬

‫‪680602‬‬

‫خ‪ٝ‬ضز‬

‫خ‪ٛ‬ي‪١‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ايغ‪ٝ‬ذ عبد اهلل‬

‫‪9‬‬

‫‪24‬‬

‫‪680194‬‬

‫ْاج‪ٞ‬‬

‫حضٓ‪١ٝ‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عُز‪ٚ‬‬

‫‪11‬‬

‫‪25‬‬

‫‪681225‬‬

‫ايٓاج‪ٞ‬‬

‫َ‪١ٓٝ‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايغط‪ٝ‬ب‪١‬‬

‫‪2‬‬

‫‪26‬‬

‫‪680636‬‬

‫ايعاي‪ٞ‬‬

‫صع‪ٝ‬د‪٠‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايكؾ‪ٛ‬ر‬

‫‪4‬‬

‫‪27‬‬

‫‪680088‬‬

‫ايش‪ٚ‬إ‬

‫أَاٍ‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٜ‬ت ع‪ٝ‬ض‪٢‬‬

‫‪8‬‬

‫‪28‬‬

‫‪680555‬‬

‫قز‪ٜ‬غ‪ٞ‬‬

‫س‪ٜٓ‬ب‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايغط‪ٝ‬ب‪١‬‬

‫‪2‬‬

‫‪29‬‬

‫‪681106‬‬

‫س‪ٚ‬ع‪ٝ‬ف‬

‫مج‪١ًٝ‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايش‪ٜ‬ت‪ٕٛ‬‬

‫‪4‬‬

‫‪30‬‬

‫‪680802‬‬

‫ب‪ْٗٛ‬ري‬

‫عش‪ٜ‬ش‪٠‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ايغ‪ٝ‬ذ عبد اهلل‬

‫‪11‬‬

‫‪31‬‬

‫‪681105‬‬

‫ايضه‪ٛ‬ر‪ٟ‬‬

‫فاطُ‪١‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ايغ‪ٝ‬ذ عبد اهلل‬

‫‪10‬‬

‫‪32‬‬

‫‪680017‬‬

‫ايٓاَ‪ٞ‬‬

‫صعاد‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َٓؾ‪ٛ‬ر‬

‫‪1‬‬

‫‪33‬‬

‫‪680987‬‬

‫ايزباع‬

‫صٓا‪٤‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايعزارع‪١‬‬

‫‪20‬‬

‫‪Page 1/9‬‬

‫مالحظات‬

‫ر ‪-‬ت‬

‫رقم اإلمتحان‬

‫النسب‬

‫االسم‬

‫نوع الطلب‬

‫مؤسسة التعيني‬

‫ترتيب االختيار‬

‫‪34‬‬

‫‪680547‬‬

‫اهلزاَ‪ٞ‬‬

‫َز‪ِٜ‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َؾباح‬

‫‪1‬‬

‫‪35‬‬

‫‪681104‬‬

‫نغزاد‬

‫اَ‪١ٓٝ‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ عكب‪ ١‬بٔ ْافع‬

‫‪9‬‬

‫‪36‬‬

‫‪681121‬‬

‫ايع‪ٝ‬غا‪ٟٚ‬‬

‫ي‪ٛ‬بٓ‪١‬‬

‫ايتخام بايش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٜ‬ت ع‪ٝ‬ض‪٢‬‬

‫‪16‬‬

‫‪37‬‬

‫‪680010‬‬

‫ايزاج‪ٞ‬‬

‫ي‪٢ًٝ‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ املاحل‬

‫‪7‬‬

‫‪38‬‬

‫‪680006‬‬

‫ع‪ٛ‬ق‪ٞ‬‬

‫مج‪١ًٝ‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬ادر‪ٜ‬ط‬

‫‪1‬‬

‫‪39‬‬

‫‪680229‬‬

‫ْعري‬

‫صٓا‪٤‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ايغ‪ٝ‬ذ عبد اهلل‬

‫‪10‬‬

‫‪40‬‬

‫‪680852‬‬

‫ايبدا‪ٟٚ‬‬

‫ٖاجز‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ ايش‪ٜ‬ت‪ٕٛ‬‬

‫‪4‬‬

‫‪41‬‬

‫‪680405‬‬

‫حلض‪٠ٛ‬‬

‫سٖري‪٠‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ ايعزارع‪١‬‬

‫‪4‬‬

‫‪42‬‬

‫‪680840‬‬

‫عً‪٠ٛٝ‬‬

‫عا‪٥‬غ‪١‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ بين عاَز‬

‫‪1‬‬

‫‪43‬‬

‫‪680542‬‬

‫احلغاد‪ٟ‬‬

‫ٖٓد‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ ايكدادر‪٠‬‬

‫‪26‬‬

‫‪44‬‬

‫‪680048‬‬

‫اخل‪ٛ‬ي‪ٞ‬‬

‫س‪ٜٓ‬ب‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ ت‪ٛ‬س‪ٜٓ‬ت‬

‫‪8‬‬

‫‪45‬‬

‫‪681170‬‬

‫أب‪ٛ‬فهز‪ٟ‬‬

‫ْاد‪١ٜ‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ايغ‪ٝ‬ذ عبد اهلل‬

‫‪10‬‬

‫‪46‬‬

‫‪680226‬‬

‫ح‪َٛ‬اد‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ ايهزارَ‪١‬‬

‫‪4‬‬

‫‪47‬‬

‫‪680867‬‬

‫بٓغزْ‪١ٝ‬‬

‫حضٓا‪٤‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ َ‪ٝ‬ات‬

‫‪9‬‬

‫‪48‬‬

‫‪681184‬‬

‫احلُز‬

‫خدجي‪١‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ امحد بًخاج‬

‫‪4‬‬

‫‪49‬‬

‫‪680452‬‬

‫ايعشا‪ٟٚ‬‬

‫ؽباح‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬ادر‪ٜ‬ط‬

‫‪1‬‬

‫‪50‬‬

‫‪680537‬‬

‫ايكزافً‪ٞ‬‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ ايهزارَ‪١‬‬

‫‪8‬‬

‫‪51‬‬

‫‪681029‬‬

‫ايضجار‪ٟ‬‬

‫َ‪١ٓٝ‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ ايهبابض‪١‬‬

‫‪2‬‬

‫‪52‬‬

‫‪680265‬‬

‫ايعً‪ٟٛ‬‬

‫حٓإ‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد اَضبٌ‬

‫‪14‬‬

‫‪53‬‬

‫‪680971‬‬

‫اي‪ٛ‬راد‪ٟ‬‬

‫مسري‪٠‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫َزنش‪ ١ٜ‬ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬رحاٍ‬

‫‪4‬‬

‫‪54‬‬

‫‪681196‬‬

‫ب‪ٛ‬دٖري‬

‫ٖٓد‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عط‪١ٝ‬‬

‫‪3‬‬

‫‪55‬‬

‫‪680460‬‬

‫يغٗب‬

‫اهلاّ‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد اَبارى‬

‫‪1‬‬

‫‪56‬‬

‫‪680204‬‬

‫بٓهزباؼ‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ ايكدادر‪٠‬‬

‫‪1‬‬

‫‪57‬‬

‫‪680833‬‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫ايعهار‪ٟ‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ع‪ٝ‬ض‪٢‬‬

‫‪18‬‬

‫‪58‬‬

‫‪681125‬‬

‫ص‪ٛٓٝ‬‬

‫عش‪ٜ‬ش‪٠‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٛ‬ر‪ٚ‬ط‪١‬‬

‫‪1‬‬

‫‪59‬‬

‫‪680306‬‬

‫ب‪ٛ‬خداد‪٠‬‬

‫ابتضاّ‬

‫َتش‪ٚ‬ج‪١‬‬

‫ّ ّ ت‪ٛ‬س‪ٜٓ‬ت‬

‫‪2‬‬

‫‪60‬‬

‫‪680070‬‬

‫ؽد‪ٜ‬ل‬

‫ْ‪ٛ‬فٌ‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايهبابض‪١‬‬

‫‪2‬‬

‫‪61‬‬

‫‪680277‬‬

‫ايضامل‪ٞ‬‬

‫سنز‪ٜ‬ا‪٤‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايش‪ٜ‬ت‪ٕٛ‬‬

‫‪4‬‬

‫‪62‬‬

‫‪680931‬‬

‫ملع‪ٝ‬ش‪ٟ‬‬

‫عبد املايو‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايهزارَ‪١‬‬

‫‪3‬‬

‫‪63‬‬

‫‪680631‬‬

‫اخب‪ٝ‬ػ‬

‫املؾطف‪٢‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايغ‪ٝ‬عُ‪١ٝ‬‬

‫‪3‬‬

‫‪64‬‬

‫‪680557‬‬

‫ايطان‪ٞ‬‬

‫عبد ايػاْ‪ٞ‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايكؾ‪ٛ‬ر‬

‫‪5‬‬

‫‪65‬‬

‫‪680895‬‬

‫احض‪ٓٝ‬ات‬

‫خً‪ٝ‬ف‪١‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ املاحل‬

‫‪7‬‬

‫‪66‬‬

‫‪680574‬‬

‫بٔ خايل‬

‫عبد ايضالّ‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ‪ٚ‬ارن‪ٞ‬‬

‫‪2‬‬

‫‪67‬‬

‫‪681146‬‬

‫ب‪ْٛٛ‬ار‪٠‬‬

‫امساع‪ٌٝ‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ملشّ‬

‫‪1‬‬

‫‪68‬‬

‫‪680777‬‬

‫ب‪ٛ‬ح‪ٝ‬ا‬

‫‪ٜٛ‬صف‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ع‪ٝ‬ض‪٢‬‬

‫‪19‬‬

‫‪69‬‬

‫‪680287‬‬

‫ايضً‪ُٝ‬اْ‪ٞ‬‬

‫عبد املطًب‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ب‪ٛ‬خً‪ٝ‬ل‬

‫‪1‬‬

‫‪70‬‬

‫‪680272‬‬

‫س‪ٚ‬بري‬

‫عبد اي‪ٖٛ‬اب‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عزاض‬

‫‪1‬‬

‫‪71‬‬

‫‪680344‬‬

‫ؽادم‬

‫ْ‪ٛ‬رايد‪ٜٔ‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عب‪ ٛ‬ايعطا‪١ٜٚ‬‬

‫‪6‬‬

‫‪Page 2/9‬‬

‫مالحظات‬

‫طًب َشد‪ٚ‬ج‬

‫طًب َشد‪ٚ‬ج‬

‫طًب َشد‪ٚ‬ج‬

‫ر ‪-‬ت‬

‫رقم اإلمتحان‬

‫النسب‬

‫االسم‬

‫نوع الطلب‬

‫مؤسسة التعيني‬

‫ترتيب االختيار‬

‫‪72‬‬

‫‪680502‬‬

‫ايً‪ٛ‬س‪ٟ‬‬

‫عبد اجلً‪ٌٝ‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايشا‪١ٜٚ‬‬

‫‪8‬‬

‫‪73‬‬

‫‪680301‬‬

‫خزب‪ٛ‬ؼ‬

‫ٖغاّ‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عب‪ ٛ‬ايعطا‪١ٜٚ‬‬

‫‪5‬‬

‫‪74‬‬

‫‪681052‬‬

‫يهخٌ‬

‫حضٔ‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ احلُادْ‪ ١‬ايضفً‪٢‬‬

‫‪3‬‬

‫‪75‬‬

‫‪680989‬‬

‫ايعُار‪ٟ‬‬

‫امحد‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ب‪َٝٓٛ‬ع‬

‫‪1‬‬

‫‪76‬‬

‫‪681065‬‬

‫ايزاج‪ٞ‬‬

‫ايضع‪ٝ‬د‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ‪ٚ‬ارن‪ٞ‬‬

‫‪3‬‬

‫‪77‬‬

‫‪680349‬‬

‫امس‪ِٝ‬‬

‫عبد ايعاي‪ٞ‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد إبزاٖ‪ ِٝ‬اي‪ٛ‬اد اخلضز‬

‫‪1‬‬

‫‪78‬‬

‫‪680503‬‬

‫غً‪١ُٝ‬‬

‫عبد ايػف‪ٛ‬ر‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عب‪ ٛ‬ايعطا‪١ٜٚ‬‬

‫‪9‬‬

‫‪79‬‬

‫‪680643‬‬

‫ايربان‪١‬‬

‫عبد اي‪ٛ‬احد‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ ايكدادر‪٠‬‬

‫‪26‬‬

‫‪80‬‬

‫‪680456‬‬

‫ا‪ٜ‬ت بٔ ايط‪ٝ‬يب‬

‫حضٔ‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َؾباح‬

‫‪2‬‬

‫‪81‬‬

‫‪680715‬‬

‫بايزاض‪١ٝ‬‬

‫املؾطف‪٢‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٜ‬ت ايعاي‪ ٞ‬بٔ امحد‬

‫‪1‬‬

‫‪82‬‬

‫‪680934‬‬

‫بٔ اجل‪ٝ‬الي‪ٞ‬‬

‫عبد ايباصط‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عزاض‬

‫‪1‬‬

‫‪83‬‬

‫‪680018‬‬

‫ايضا‪ٚ‬ر‪ٟ‬‬

‫جالٍ‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ْاؽز سَزإ‬

‫‪1‬‬

‫‪84‬‬

‫‪680875‬‬

‫اي‪ٛ‬عاَ‪١‬‬

‫عجُإ‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ْاؽز ايعطا‪١ٜٚ‬‬

‫‪1‬‬

‫‪85‬‬

‫‪680539‬‬

‫ايبعالن‪ٞ‬‬

‫عبدايزح‪ِٝ‬‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ احلُادْ‪ ١‬ايضفً‪٢‬‬

‫‪1‬‬

‫‪86‬‬

‫‪680518‬‬

‫اجل‪ٖٛ‬ز‪ٟ‬‬

‫ا‪ٜٛ‬ب‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ املاحل‬

‫‪29‬‬

‫‪87‬‬

‫‪680576‬‬

‫صاعد‬

‫عُز‬

‫َتش‪ٚ‬ج‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عزاض‬

‫‪1‬‬

‫‪88‬‬

‫‪680149‬‬

‫خً‪ٌٝ‬‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬ادر‪ٜ‬ط‬

‫‪1‬‬

‫‪89‬‬

‫‪680401‬‬

‫ايعباص‪ٞ‬‬

‫صهبٓ‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬ايعزب‪ٞ‬‬

‫‪1‬‬

‫‪90‬‬

‫‪680004‬‬

‫اخلً‪ٌٝ‬‬

‫خدجي‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٜ‬ت ايعاي‪ ٞ‬بٔ امحد‬

‫‪2‬‬

‫‪91‬‬

‫‪680251‬‬

‫احلضار‬

‫صٓا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ايٓ‪ٛ‬اج‪ ٞ‬اقؾ‪ٝ‬ب‬

‫‪1‬‬

‫‪92‬‬

‫‪681216‬‬

‫فا‪ٜ‬ل‬

‫رجا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ايعُريات‬

‫‪2‬‬

‫‪93‬‬

‫‪680739‬‬

‫َضا‪ٟٚ‬‬

‫ص‪ٗٝ‬اّ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ْاؽز ايعطا‪١ٜٚ‬‬

‫‪1‬‬

‫‪94‬‬

‫‪680810‬‬

‫ايكامس‪ٞ‬‬

‫ص‪١َٝٛ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ت‪ٛ‬س‪ٜٓ‬ت‬

‫‪16‬‬

‫‪95‬‬

‫‪680014‬‬

‫بٓعالٍ‬

‫فد‪٣ٚ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد بزحاٍ‬

‫‪19‬‬

‫‪96‬‬

‫‪681091‬‬

‫ايشاٖري‪ٟ‬‬

‫عت‪ٝ‬ك‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٜ‬ت ايعاي‪ ٞ‬بٔ امحد‬

‫‪2‬‬

‫‪97‬‬

‫‪680678‬‬

‫املٗتد‪ٟ‬‬

‫ْاد‪١ٜ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ت‪ٛ‬س‪ٜٓ‬ت‬

‫‪6‬‬

‫‪98‬‬

‫‪680808‬‬

‫ايعُار‪ٟ‬‬

‫‪ٚ‬فا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ‪ٚ‬ارن‪ٞ‬‬

‫‪3‬‬

‫‪99‬‬

‫‪681242‬‬

‫ص‪ٛ‬اص‪ٞ‬‬

‫ح‪ٝ‬ا‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ احلُادْ‪ ١‬ايضفً‪٢‬‬

‫‪3‬‬

‫‪100‬‬

‫‪681284‬‬

‫ايٓضاّ‬

‫ص‪١َٝٛ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ت‪ٛ‬س‪ٜٓ‬ت‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫‪680883‬‬

‫فٓإ‬

‫بد‪ٜ‬ع‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬احلطاب‬

‫‪12‬‬

‫‪102‬‬

‫‪680573‬‬

‫ايكامس‪ٞ‬‬

‫حف‪ٝ‬ع‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ت‪ٛ‬س‪ٜٓ‬ت‬

‫‪7‬‬

‫‪103‬‬

‫‪680606‬‬

‫ح‪ٝ‬ا‪ٜٛ‬‬

‫يط‪ٝ‬ف‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عزاض‬

‫‪1‬‬

‫‪104‬‬

‫‪681201‬‬

‫ْفاح‬

‫ْ‪ٛ‬ر احل‪ٝ‬ا‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ‪ٚ‬ارن‪ٞ‬‬

‫‪2‬‬

‫‪105‬‬

‫‪681117‬‬

‫اس‪ٜٔٚ‬‬

‫َز‪ِٜ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ عكب‪ ١‬بٔ ْافع‬

‫‪29‬‬

‫‪106‬‬

‫‪680087‬‬

‫ايطاٖز‪ٟ‬‬

‫سٖري‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ايت‪ٛ‬اَ‪١‬‬

‫‪1‬‬

‫‪107‬‬

‫‪680902‬‬

‫احلاج‪ٞ‬‬

‫‪ٚ‬رد‪١ٜ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ احلُادْ‪ ١‬ايضفً‪٢‬‬

‫‪1‬‬

‫‪108‬‬

‫‪680153‬‬

‫اجلع‪ٝ‬د‪ٟ‬‬

‫خدجي‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ت‪ٛ‬س‪ٜٓ‬ت‬

‫‪11‬‬

‫‪109‬‬

‫‪680142‬‬

‫ايبد‪ٟٚ‬‬

‫ْ‪ٛ‬ر‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عزاض‬

‫‪3‬‬

‫‪Page 3/9‬‬

‫مالحظات‬

‫طًب َشد‪ٚ‬ج‬

‫ر ‪-‬ت‬

‫رقم اإلمتحان‬

‫النسب‬

‫االسم‬

‫نوع الطلب‬

‫مؤسسة التعيني‬

‫ترتيب االختيار‬

‫‪110‬‬

‫‪680835‬‬

‫ب‪ٛ‬عً‪ٞ‬‬

‫ب‪ٛ‬عز‪٣‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٜ‬ت ايعاي‪ ٞ‬بٔ امحد‬

‫‪4‬‬

‫‪111‬‬

‫‪680731‬‬

‫اع‪ٜٓٛ‬ات‪ٞ‬‬

‫ْشٖ‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ بين عاَز‬

‫‪1‬‬

‫‪112‬‬

‫‪680859‬‬

‫اصٓابٌ‬

‫ْٗ‪١ًٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َؾباح‬

‫‪12‬‬

‫‪113‬‬

‫‪680613‬‬

‫انُ‪ٝ‬ح‬

‫خ‪ٛ‬ي‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫َزنش‪ ١ٜ‬ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬رحاٍ‬

‫‪2‬‬

‫‪114‬‬

‫‪680109‬‬

‫بًػاب‪ٞ‬‬

‫حضٓا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد إبزاٖ‪ ِٝ‬اي‪ٛ‬اد اخلضز‬

‫‪1‬‬

‫‪115‬‬

‫‪680028‬‬

‫اَٗ‪ٝ‬در‪٠‬‬

‫اَاٍ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ‪ٚ‬ارن‪ٞ‬‬

‫‪2‬‬

‫‪116‬‬

‫‪680201‬‬

‫ؽابز‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ بين عاَز‬

‫‪7‬‬

‫‪117‬‬

‫‪680066‬‬

‫ايش‪ٜ‬ت‪ْٞٛ‬‬

‫خدجي‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ عكب‪ ١‬بٔ ْافع‬

‫‪29‬‬

‫‪118‬‬

‫‪680694‬‬

‫ايكز‪ْٞٚ‬‬

‫ْاد‪١ٜ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٜٛ‬ا عُز‬

‫‪1‬‬

‫‪119‬‬

‫‪680819‬‬

‫يكد‪ٜ‬ز‪ٟ‬‬

‫‪ٚ‬جدإ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عزاض‬

‫‪2‬‬

‫‪120‬‬

‫‪680709‬‬

‫احل‪ٝ‬د‪ٚ‬د‪ٟ‬‬

‫اهلاّ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عزاض‬

‫‪1‬‬

‫‪121‬‬

‫‪680036‬‬

‫ح‪ُٝ‬د‪ٟ‬‬

‫ْ‪ٛ‬اٍ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ايكؾ‪ٛ‬ر‬

‫‪7‬‬

‫‪122‬‬

‫‪680307‬‬

‫ايرتن‪ٞ‬‬

‫حضٓا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ايكؾ‪ٛ‬ر‬

‫‪7‬‬

‫‪123‬‬

‫‪680290‬‬

‫ايغجع‪ٞ‬‬

‫ي‪٢ًٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ‪ٚ‬ارن‪ٞ‬‬

‫‪2‬‬

‫‪124‬‬

‫‪680569‬‬

‫ايٓاؽز‪ٟ‬‬

‫صه‪١ٓٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬ايعزب‪ٞ‬‬

‫‪9‬‬

‫‪125‬‬

‫‪680026‬‬

‫حب‪ٝ‬يب‬

‫ع‪ُٝ‬ا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ عكب‪ ١‬بٔ ْافع‬

‫‪26‬‬

‫‪126‬‬

‫‪680800‬‬

‫االخضز‬

‫َ‪١ٓٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ايكؾ‪ٛ‬ر‬

‫‪1‬‬

‫‪127‬‬

‫‪680666‬‬

‫اَني‬

‫ٖد‪٣‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عب‪ ٛ‬ايعطا‪١ٜٚ‬‬

‫‪11‬‬

‫‪128‬‬

‫‪680257‬‬

‫ايبدا‪ٟٚ‬‬

‫يبٓ‪٢‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َؾباح‬

‫‪1‬‬

‫‪129‬‬

‫‪680424‬‬

‫املعش‪ٚ‬س‪ٟ‬‬

‫اميإ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد صع‪ٝ‬د‬

‫‪1‬‬

‫‪130‬‬

‫‪680478‬‬

‫ْاَ‪ٛ‬ظ‬

‫‪ٚ‬فا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫َزنش‪ ١ٜ‬ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬رحاٍ‬

‫‪2‬‬

‫‪131‬‬

‫‪680001‬‬

‫ا‪ٜ‬ت ر‪ٜ‬اي‪١‬‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد فطاّ‬

‫‪1‬‬

‫‪132‬‬

‫‪680012‬‬

‫ابٔ اع‪ٝ‬ػ‬

‫صٓا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٜ‬ت ايعاي‪ ٞ‬بٔ امحد‬

‫‪10‬‬

‫‪133‬‬

‫‪680097‬‬

‫ايزع‪ٝ‬د‪ٟ‬‬

‫َز‪ِٜ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٛ‬ر‪ٚ‬ط‪١‬‬

‫‪5‬‬

‫‪134‬‬

‫‪681115‬‬

‫حً‪ٛ‬اْ‪ٞ‬‬

‫صعاد‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد فطاّ‬

‫‪1‬‬

‫‪135‬‬

‫‪680713‬‬

‫حضٓ‪١‬‬

‫مس‪١ٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عُ‪ٛ‬ؼ‬

‫‪3‬‬

‫‪136‬‬

‫‪680651‬‬

‫ايطاٖز‪ٟ‬‬

‫فاحت‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ َ‪ٝ‬ات‬

‫‪10‬‬

‫‪137‬‬

‫‪680060‬‬

‫ايطاٖز‪ٟ‬‬

‫ث‪ٛ‬ر‪١ٜ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ايكؾ‪ٛ‬ر‬

‫‪12‬‬

‫‪138‬‬

‫‪681026‬‬

‫بًهاد‪٠‬‬

‫مس‪١ٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ايكؾ‪ٛ‬ر‬

‫‪3‬‬

‫‪139‬‬

‫‪680020‬‬

‫ب‪ٛ‬ص‪ٝ‬ف‬

‫ابتضاّ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ عكب‪ ١‬بٔ ْافع‬

‫‪30‬‬

‫‪140‬‬

‫‪680471‬‬

‫خا‪ٚ‬ت‪ٞ‬‬

‫ب‪ٛ‬عز‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٜٛ‬ا عُز‬

‫‪2‬‬

‫‪141‬‬

‫‪681224‬‬

‫بٓؾػري‬

‫ن‪ٛ‬ثز‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٜ‬ت ايعاي‪ ٞ‬بٔ امحد‬

‫‪4‬‬

‫‪142‬‬

‫‪680862‬‬

‫ٖداج‪ٞ‬‬

‫عش‪ٜ‬ش‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ َ‪ٝ‬ات‬

‫‪3‬‬

‫‪143‬‬

‫‪680157‬‬

‫ايكز‬

‫ي‪٢ًٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ايكؾ‪ٛ‬ر‬

‫‪21‬‬

‫‪144‬‬

‫‪680335‬‬

‫عغً‪ٛ‬ج‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ايكؾ‪ٛ‬ر‬

‫‪36‬‬

‫‪145‬‬

‫‪680011‬‬

‫ايربط‪١ًٝ‬‬

‫‪ٜ‬ضز‪٣‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ابض‪ٝ‬بض‪١‬‬

‫‪12‬‬

‫‪146‬‬

‫‪681053‬‬

‫ايٓاؽز‪ٟ‬‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ايعزبات‬

‫‪1‬‬

‫‪147‬‬

‫‪681034‬‬

‫ايطاٖز‪ٟ‬‬

‫ب‪ٛ‬عز‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد صع‪ٝ‬د‬

‫‪24‬‬

‫‪Page 4/9‬‬

‫مالحظات‬

‫ر ‪-‬ت‬

‫رقم اإلمتحان‬

‫النسب‬

‫االسم‬

‫نوع الطلب‬

‫مؤسسة التعيني‬

‫ترتيب االختيار‬

‫‪148‬‬

‫‪680708‬‬

‫ايعضزا‪ٟٚ‬‬

‫امسٗإ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٜٛ‬ا عُز‬

‫‪6‬‬

‫‪149‬‬

‫‪681070‬‬

‫نز‪ّٚ‬‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ايكؾ‪ٛ‬ر‬

‫‪37‬‬

‫‪150‬‬

‫‪680382‬‬

‫املزصً‪ٞ‬‬

‫ْ‪ٛ‬ر‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ب‪َٝٓٛ‬ع‬

‫‪42‬‬

‫‪151‬‬

‫‪680943‬‬

‫عُ‪ُٞٝ‬‬

‫خدجي‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٜٛ‬ا عُز‬

‫‪4‬‬

‫‪152‬‬

‫‪680837‬‬

‫عانز‬

‫دما‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ب‪َٝٓٛ‬ع‬

‫‪42‬‬

‫‪153‬‬

‫‪680870‬‬

‫جابز‬

‫الي‪ ١‬س‪ٜٓ‬ب‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد نا‪ٜ‬د‬

‫‪28‬‬

‫‪154‬‬

‫‪680002‬‬

‫صع‪ٛ‬د‬

‫ْاد‪١ٜ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ بين عاَز‬

‫‪1‬‬

‫‪155‬‬

‫‪680419‬‬

‫ا‪ٜ‬ت امل‪ٛ‬دٕ‬

‫حضٓا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٜٛ‬ا عُز‬

‫‪3‬‬

‫‪156‬‬

‫‪681060‬‬

‫احلُ‪َٞٛ‬‬

‫رجا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ بين عاَز‬

‫‪1‬‬

‫‪157‬‬

‫‪680520‬‬

‫جد‪ٜ‬د‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪33‬‬

‫‪158‬‬

‫‪680890‬‬

‫ايش‪ٜ‬ت‪ْٞٛ‬‬

‫خدجي‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٜٛ‬ا عُز‬

‫‪6‬‬

‫‪159‬‬

‫‪680311‬‬

‫حلزؼ‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ب‪َٝٓٛ‬ع‬

‫‪43‬‬

‫‪160‬‬

‫‪680530‬‬

‫ا‪ٜ‬ت ابز‪ٜ‬ش‪٠‬‬

‫صً‪٣ٛ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٜٛ‬ا عُز‬

‫‪4‬‬

‫‪161‬‬

‫‪681229‬‬

‫فط‪١َٛ‬‬

‫حاف‪ٝ‬ض‪ٞ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ‪ٜ‬ع‪ٝ‬ػ‬

‫‪1‬‬

‫‪162‬‬

‫‪680378‬‬

‫عجُإ‬

‫صع‪ٝ‬د‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد نا‪ٜ‬د‬

‫‪2‬‬

‫‪163‬‬

‫‪681281‬‬

‫ايه‪ٝ‬دار‬

‫حف‪ٝ‬ض‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬احلطاب‬

‫‪13‬‬

‫‪164‬‬

‫‪680894‬‬

‫ايعضز‪ٟ‬‬

‫خدجي‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ يهٓاد‪٠‬‬

‫‪19‬‬

‫‪165‬‬

‫‪680125‬‬

‫ب‪ٛ‬عهز‪٠‬‬

‫مسري‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد صع‪ٝ‬د‬

‫‪12‬‬

‫‪166‬‬

‫‪681112‬‬

‫االؽبٗاْ‪ٞ‬‬

‫اَإ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٛ‬ر‪ٚ‬ط‪١‬‬

‫‪9‬‬

‫‪167‬‬

‫‪680933‬‬

‫عُار‬

‫حٓإ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪1‬‬

‫‪168‬‬

‫‪680563‬‬

‫ايتًجا‪ٟٚ‬‬

‫ايشاٖ‪١ٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد صع‪ٝ‬د‬

‫‪1‬‬

‫‪169‬‬

‫‪680472‬‬

‫يب‪ٝ‬ض‬

‫فزاح‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٛ‬ر‪ٚ‬ط‪١‬‬

‫‪1‬‬

‫‪170‬‬

‫‪680023‬‬

‫ؽادم‬

‫َز‪ِٜ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ب‪َٝٓٛ‬ع‬

‫‪42‬‬

‫‪171‬‬

‫‪680570‬‬

‫عاؽ‪ِٝ‬‬

‫ص‪١َٝٛ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٛ‬ر‪ٚ‬ط‪١‬‬

‫‪9‬‬

‫‪172‬‬

‫‪680120‬‬

‫بز‪ِٜ‬‬

‫ْ‪ٛ‬اٍ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد صع‪ٝ‬د‬

‫‪12‬‬

‫‪173‬‬

‫‪680317‬‬

‫اخلٓد‪ٟ‬‬

‫صه‪١ٓٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عً‪ ٞ‬اجلُع‪١‬‬

‫‪3‬‬

‫‪174‬‬

‫‪680733‬‬

‫ب‪ٛ‬صت‪١‬‬

‫سٖري‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد خً‪ٝ‬ف‪١‬‬

‫‪1‬‬

‫‪175‬‬

‫‪680054‬‬

‫ايزافع‪ٞ‬‬

‫مس‪١ٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد صع‪ٝ‬د‬

‫‪12‬‬

‫‪176‬‬

‫‪680151‬‬

‫ايدرع‪ٞ‬‬

‫َٓ‪١ٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عُ‪ٛ‬ؼ‬

‫‪6‬‬

‫‪177‬‬

‫‪680621‬‬

‫اي‪ٛ‬رض‪ٞ‬‬

‫َز‪ِٜ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬ادر‪ٜ‬ط‬

‫‪6‬‬

‫‪178‬‬

‫‪680147‬‬

‫يهً‪ٌٝ‬‬

‫اميإ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد اَضبٌ‬

‫‪14‬‬

‫‪179‬‬

‫‪680022‬‬

‫ب‪ٛ‬د‪١َٚ‬‬

‫صٗاّ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪43‬‬

‫‪180‬‬

‫‪680003‬‬

‫ايدٖاب‪ٞ‬‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد اَضبٌ‬

‫‪15‬‬

‫‪181‬‬

‫‪680786‬‬

‫اصعاد‪ٟ‬‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪43‬‬

‫‪182‬‬

‫‪681162‬‬

‫ايدرع‪ٞ‬‬

‫ًَ‪ٝ‬ه‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ْاؽز سَزإ‬

‫‪7‬‬

‫‪183‬‬

‫‪681142‬‬

‫بٔ عب‪ٛ‬‬

‫أمسا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٛ‬ر‪ٚ‬ط‪١‬‬

‫‪14‬‬

‫‪184‬‬

‫‪681210‬‬

‫املش‪ٚ‬ار‪ٟ‬‬

‫حً‪١ُٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٛ‬ر‪ٚ‬ط‪١‬‬

‫‪8‬‬

‫‪185‬‬

‫‪680040‬‬

‫فٓاس‪ٟ‬‬

‫حٓإ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد نا‪ٜ‬د‬

‫‪27‬‬

‫‪Page 5/9‬‬

‫مالحظات‬

‫ر ‪-‬ت‬

‫رقم اإلمتحان‬

‫النسب‬

‫االسم‬

‫نوع الطلب‬

‫مؤسسة التعيني‬

‫ترتيب االختيار‬

‫‪186‬‬

‫‪680540‬‬

‫يعدار‪ٟ‬‬

‫ْع‪١ُٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪17‬‬

‫‪187‬‬

‫‪680013‬‬

‫َٓؾ‪ٛ‬ر‬

‫صٗ‪١ًٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪43‬‬

‫‪188‬‬

‫‪680053‬‬

‫املايه‪ٞ‬‬

‫نزمي‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد اَضبٌ‬

‫‪10‬‬

‫‪189‬‬

‫‪681013‬‬

‫اعُ‪ُٞٝ‬‬

‫َٓار‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد بزحاٍ‬

‫‪1‬‬

‫‪190‬‬

‫‪681148‬‬

‫يهز‪ٜٚ‬د‬

‫صٗاّ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد نا‪ٜ‬د‬

‫‪20‬‬

‫‪191‬‬

‫‪680128‬‬

‫ايع‪ْٞٛ‬‬

‫رع‪ٝ‬د‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ب‪ٛ‬ر‪ٚ‬ط‪١‬‬

‫‪3‬‬

‫‪192‬‬

‫‪681214‬‬

‫ا‪ٜ‬ت املاض‪ٞ‬‬

‫خدجي‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد فطاّ‬

‫‪2‬‬

‫‪193‬‬

‫‪681074‬‬

‫احلزع‪١‬‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد اَضبٌ‬

‫‪20‬‬

‫‪194‬‬

‫‪680480‬‬

‫احلف‪ٝ‬إ‬

‫ح‪ٛ‬ر‪١ٜ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد رن‪ٝ‬ع‪١‬‬

‫‪8‬‬

‫‪195‬‬

‫‪680830‬‬

‫ايطاٖز‪ٟ‬‬

‫اَاٍ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪43‬‬

‫‪196‬‬

‫‪680145‬‬

‫اهلٓدا‪ٟٚ‬‬

‫َز‪ِٜ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد رن‪ٝ‬ع‪١‬‬

‫‪28‬‬

‫‪197‬‬

‫‪680331‬‬

‫احلف‪ٝ‬إ‬

‫عش‪ٜ‬ش‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َعش‪ٚ‬س‬

‫‪15‬‬

‫‪198‬‬

‫‪680359‬‬

‫بٓغه‪ٛ‬ر‬

‫بضُ‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد خً‪ٝ‬ف‪١‬‬

‫‪7‬‬

‫‪199‬‬

‫‪681076‬‬

‫ؽالح ايد‪ٜٔ‬‬

‫س‪ٜٓ‬ب‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ابض‪ٝ‬بض‪١‬‬

‫‪15‬‬

‫‪200‬‬

‫‪680622‬‬

‫حٓ‪ٕٛ‬‬

‫ح‪ٝ‬ا‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪44‬‬

‫‪201‬‬

‫‪680462‬‬

‫ايطاٖز‪ٟ‬‬

‫حضٓا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪43‬‬

‫‪202‬‬

‫‪681176‬‬

‫ايبػداد‪ٟ‬‬

‫سٖري‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد فطاّ‬

‫‪7‬‬

‫‪203‬‬

‫‪680529‬‬

‫اَ‪ٝ‬د‪٠‬‬

‫عش‪ٜ‬ش‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪43‬‬

‫‪204‬‬

‫‪680127‬‬

‫ايغت‪ٟٛٝ‬‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ايعزبات‬

‫‪2‬‬

‫‪205‬‬

‫‪680876‬‬

‫امحاْ‪ٞ‬‬

‫اميإ‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ ايعزبات‬

‫‪19‬‬

‫‪206‬‬

‫‪680416‬‬

‫ايدحاْ‪ٞ‬‬

‫صه‪١ٓٝ‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ‪ٜ‬ع‪ٝ‬ػ‬

‫‪1‬‬

‫‪207‬‬

‫‪680205‬‬

‫د‪ٜ‬اْ‪ٞ‬‬

‫نزمي‪١‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪39‬‬

‫‪208‬‬

‫‪681248‬‬

‫بار‬

‫فاطُ‪ ١‬ايشٖزا‪٤‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪42‬‬

‫‪209‬‬

‫‪680131‬‬

‫مح‪ٛ‬ؼ‬

‫دما‪٠‬‬

‫عاسب‪١‬‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪44‬‬

‫‪210‬‬

‫‪680305‬‬

‫باد‪ٟ‬‬

‫ؽالح‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايعُريات‬

‫‪6‬‬

‫‪211‬‬

‫‪680564‬‬

‫ايعضً‪ٞ‬‬

‫عش‪ٜ‬ش‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ بين عاَز‬

‫‪4‬‬

‫‪212‬‬

‫‪680159‬‬

‫ايفاطُ‪ٞ‬‬

‫حمُد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ْاؽز ايعطا‪١ٜٚ‬‬

‫‪35‬‬

‫‪213‬‬

‫‪681266‬‬

‫ايهزاَ‪ٞ‬‬

‫ؽالح ايد‪ٜٔ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد إبزاٖ‪ ِٝ‬اي‪ٛ‬اد اخلضز‬

‫‪12‬‬

‫‪214‬‬

‫‪680874‬‬

‫حً‪ِٝ‬‬

‫ايضع‪ٝ‬د‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايعزبات‬

‫‪23‬‬

‫‪215‬‬

‫‪680947‬‬

‫ذمً‪ٞ‬‬

‫حمُد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايعزبات‬

‫‪19‬‬

‫‪216‬‬

‫‪680129‬‬

‫محزاظ‬

‫خايد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ بين عاَز‬

‫‪27‬‬

‫‪217‬‬

‫‪680892‬‬

‫ب‪ٛ‬حاف‪١‬‬

‫‪ٜ‬اصني‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايعزبات‬

‫‪6‬‬

‫‪218‬‬

‫‪681208‬‬

‫ايشر‪ٟٜٛ‬‬

‫ؽالح ايد‪ٜٔ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايعُريات‬

‫‪5‬‬

‫‪219‬‬

‫‪680231‬‬

‫ايش‪ٜ‬ات‬

‫‪ٜٛ‬صف‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايعُريات‬

‫‪6‬‬

‫‪220‬‬

‫‪680545‬‬

‫ايطاٖز‪ٟ‬‬

‫عادٍ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايعزبات‬

‫‪5‬‬

‫‪221‬‬

‫‪680413‬‬

‫ت‪ٛ‬ف‪ٝ‬ل‬

‫عبد ايؾُد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد خً‪ٝ‬ف‪١‬‬

‫‪1‬‬

‫‪222‬‬

‫‪680102‬‬

‫َٓج‪ٞ‬‬

‫طارم‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪16‬‬

‫‪223‬‬

‫‪680271‬‬

‫اعت‪ٟٛٝ‬‬

‫اَني‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايعزبات‬

‫‪9‬‬

‫‪Page 6/9‬‬

‫مالحظات‬

‫ر ‪-‬ت‬

‫رقم اإلمتحان‬

‫النسب‬

‫االسم‬

‫نوع الطلب‬

‫مؤسسة التعيني‬

‫ترتيب االختيار‬

‫‪224‬‬

‫‪680454‬‬

‫انز‪ٜ‬ػ‬

‫َزاد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ؽٓٗاج‪١‬‬

‫‪2‬‬

‫‪225‬‬

‫‪680227‬‬

‫ايكزافً‪ٞ‬‬

‫محش‪٠‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪26‬‬

‫‪226‬‬

‫‪680050‬‬

‫ب‪ٛ‬فزد‪٠‬‬

‫بدر ايد‪ٜٔ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪45‬‬

‫‪227‬‬

‫‪680662‬‬

‫عزاض‬

‫ا‪ٜٛ‬ب‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ايداي‪ٞ‬‬

‫‪10‬‬

‫‪228‬‬

‫‪681168‬‬

‫املغا‪ٚ‬ر‪ٟ‬‬

‫‪ٜٛ‬صف‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد َضع‪ٛ‬د‬

‫‪22‬‬

‫‪229‬‬

‫‪680303‬‬

‫ايبدا‪ٟٚ‬‬

‫ْ‪ٛ‬رايد‪ٜٔ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايعزبات‬

‫‪15‬‬

‫‪230‬‬

‫‪680203‬‬

‫ب‪ٛ‬نز‪ٜٔ‬‬

‫عبداجلبار‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬احلطاب‬

‫‪17‬‬

‫‪231‬‬

‫‪681231‬‬

‫نز‪ٜ‬ز‪ٟ‬‬

‫صع‪ٝ‬د‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايعُريات‬

‫‪22‬‬

‫‪232‬‬

‫‪681071‬‬

‫عاٖد‬

‫عؾاّ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايت‪ٛ‬اَ‪١‬‬

‫‪13‬‬

‫‪233‬‬

‫‪680158‬‬

‫عابد‬

‫عبد احله‪ِٝ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد إبزاٖ‪ ِٝ‬اي‪ٛ‬اد اخلضز‬

‫‪15‬‬

‫‪234‬‬

‫‪680117‬‬

‫حلُاد‬

‫املٗد‪ٟ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ص‪ٛ‬ر ايعش‬

‫‪2‬‬

‫‪235‬‬

‫‪680559‬‬

‫ؽادق‪ٞ‬‬

‫عبداإلي٘‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬احلطاب‬

‫‪46‬‬

‫‪236‬‬

‫‪680093‬‬

‫ا‪ٜ‬ت ‪ٚ‬محإ‬

‫ٖغاّ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد فطاّ‬

‫‪22‬‬

‫‪237‬‬

‫‪681103‬‬

‫ايطاييب‬

‫نُاٍ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد إبزاٖ‪ ِٝ‬اي‪ٛ‬اد اخلضز‬

‫‪6‬‬

‫‪238‬‬

‫‪680134‬‬

‫ايضب‪ٝ‬ع‬

‫سنز‪ٜ‬ا‪٤‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عع‪ٝ‬ب‬

‫‪3‬‬

‫‪239‬‬

‫‪680402‬‬

‫ع‪ٛ‬دات‬

‫عادٍ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشا‪١ٜٚ‬‬

‫‪1‬‬

‫‪240‬‬

‫‪680871‬‬

‫جد‪ٍٚ‬‬

‫‪ٜ‬اصني‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد فطاّ‬

‫‪37‬‬

‫‪241‬‬

‫‪680154‬‬

‫أنً‪ٝ‬ا‬

‫فؤاد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد إبزاٖ‪ ِٝ‬اي‪ٛ‬اد اخلضز‬

‫‪27‬‬

‫‪242‬‬

‫‪680009‬‬

‫ا‪ٜ‬ت صً‪ُٝ‬إ‬

‫فؤاد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ب‪ٛ‬خً‪ٝ‬ل‬

‫‪31‬‬

‫‪243‬‬

‫‪680334‬‬

‫ْعري‬

‫َزاد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشا‪١ٜٚ‬‬

‫‪22‬‬

‫‪244‬‬

‫‪680482‬‬

‫يهزاد‬

‫عبد ايعاي‪ٞ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ب‪ٛ‬خً‪ٝ‬ل‬

‫‪27‬‬

‫‪245‬‬

‫‪680653‬‬

‫قاؽد اهلل‬

‫عبد ايهز‪ِٜ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايت‪ٛ‬اَ‪١‬‬

‫‪28‬‬

‫‪246‬‬

‫‪681264‬‬

‫َ‪َٔٛ‬‬

‫امحد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايت‪ٛ‬اَ‪١‬‬

‫‪43‬‬

‫‪247‬‬

‫‪680217‬‬

‫ايٓاج‪ٞ‬‬

‫امحد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشا‪١ٜٚ‬‬

‫‪15‬‬

‫‪248‬‬

‫‪680422‬‬

‫اخل‪ٛ‬ا‬

‫امحد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد فطاّ‬

‫‪24‬‬

‫‪249‬‬

‫‪680330‬‬

‫ملع‪ٝ‬ش‪ٟ‬‬

‫ْ‪ٛ‬رايد‪ٜٔ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايعُريات‬

‫‪10‬‬

‫‪250‬‬

‫‪680640‬‬

‫اب‪ٛ‬قب‪ٛ‬ظ‬

‫اْاظ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايٓ‪ٛ‬اج‪ ٞ‬اقؾ‪ٝ‬ب‬

‫‪1‬‬

‫‪251‬‬

‫‪680336‬‬

‫اعً‪ٝ‬ح‬

‫عادٍ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايت‪ٛ‬اَ‪١‬‬

‫‪21‬‬

‫‪252‬‬

‫‪681206‬‬

‫اي‪ٛ‬جطاْ‪ٞ‬‬

‫احلضني‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايت‪ٛ‬اَ‪١‬‬

‫‪54‬‬

‫‪253‬‬

‫‪680921‬‬

‫ايكباٍ‬

‫حمُد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ب‪ٛ‬خً‪ٝ‬ل‬

‫‪11‬‬

‫‪254‬‬

‫‪680604‬‬

‫ايع‪ٛ‬ج‪١‬‬

‫مجاٍ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد خً‪ٝ‬ف‪١‬‬

‫‪10‬‬

‫‪255‬‬

‫‪680173‬‬

‫ايهخً‪١‬‬

‫َٓري‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايت‪ٛ‬اَ‪١‬‬

‫‪56‬‬

‫‪256‬‬

‫‪680949‬‬

‫فزحات‬

‫خايد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايت‪ٛ‬اَ‪١‬‬

‫‪53‬‬

‫‪257‬‬

‫‪680881‬‬

‫ايذٖيب‬

‫اجل‪ٝ‬الي‪ٞ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد فطاّ‬

‫‪1‬‬

‫‪258‬‬

‫‪680583‬‬

‫اْع‪ٝٓٝ‬ع‪١‬‬

‫مح‪ٝ‬د‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ؽٓٗاج‪١‬‬

‫‪2‬‬

‫‪259‬‬

‫‪680342‬‬

‫ايعض‪ٛ‬ي‪ٞ‬‬

‫عبدايزسام‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عع‪ٝ‬ب‬

‫‪18‬‬

‫‪260‬‬

‫‪680327‬‬

‫ايغ‪ٛ‬ق‪ٞ‬‬

‫عبد ايزمحإ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد فطاّ‬

‫‪25‬‬

‫‪261‬‬

‫‪681256‬‬

‫ايزافع‪ٞ‬‬

‫حمُد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ؽٓٗاج‪١‬‬

‫‪16‬‬

‫‪Page 7/9‬‬

‫مالحظات‬

‫ر ‪-‬ت‬

‫رقم اإلمتحان‬

‫النسب‬

‫االسم‬

‫نوع الطلب‬

‫مؤسسة التعيني‬

‫ترتيب االختيار‬

‫‪262‬‬

‫‪680723‬‬

‫بٔ عد‪ٟ‬‬

‫‪ٜ‬اصني‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عع‪ٝ‬ب‬

‫‪21‬‬

‫‪263‬‬

‫‪680900‬‬

‫اصب‪ٝ‬ع‪ٞ‬‬

‫حمُد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد فطاّ‬

‫‪1‬‬

‫‪264‬‬

‫‪681240‬‬

‫املزصً‪ٞ‬‬

‫نُاٍ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ب‪ٛ‬خً‪ٝ‬ل‬

‫‪54‬‬

‫‪265‬‬

‫‪680652‬‬

‫ايبخد‪ٚ‬د‪ٟ‬‬

‫حمُد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد اَضبٌ‬

‫‪1‬‬

‫‪266‬‬

‫‪680387‬‬

‫ملش‪ٚ‬م‬

‫ٖغاّ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬احلطاب‬

‫‪15‬‬

‫‪267‬‬

‫‪680055‬‬

‫ْافع‬

‫مجاٍ ايد‪ٜٔ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشا‪١ٜٚ‬‬

‫‪33‬‬

‫‪268‬‬

‫‪680285‬‬

‫محد‪ٚ‬ع‪ٞ‬‬

‫عبد اجلبار‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد اَضبٌ‬

‫‪57‬‬

‫‪269‬‬

‫‪680044‬‬

‫ايػ‪ٛ‬ات‬

‫حمُد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ملشّ‬

‫‪9‬‬

‫‪270‬‬

‫‪680516‬‬

‫حج‪ٛ‬ط‬

‫رض‪ٛ‬إ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ملشّ‬

‫‪8‬‬

‫‪271‬‬

‫‪680829‬‬

‫َٓتا‬

‫َؾطف‪٢‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشا‪١ٜٚ‬‬

‫‪27‬‬

‫‪272‬‬

‫‪680843‬‬

‫بزجع‪١‬‬

‫‪ٜٛ‬صف‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد خً‪ٝ‬ف‪١‬‬

‫‪19‬‬

‫‪273‬‬

‫‪680403‬‬

‫َضع‪ٛ‬د‬

‫عبد ايفتاح‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد خً‪ٝ‬ف‪١‬‬

‫‪19‬‬

‫‪274‬‬

‫‪680635‬‬

‫بٔ ايطايب‬

‫عبد اهلاد‪ٟ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد خً‪ٝ‬ف‪١‬‬

‫‪15‬‬

‫‪275‬‬

‫‪680524‬‬

‫عشَ‪ٞ‬‬

‫عادٍ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ص‪ٛ‬ر ايعش‬

‫‪1‬‬

‫‪276‬‬

‫‪680510‬‬

‫ايزَاٍ‬

‫عبد احلل‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشا‪١ٜٚ‬‬

‫‪22‬‬

‫‪277‬‬

‫‪680942‬‬

‫احل‪ُٝ‬ز‬

‫حمُد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد اَضبٌ‬

‫‪57‬‬

‫‪278‬‬

‫‪680610‬‬

‫ايعامل‪ٞ‬‬

‫رع‪ٝ‬د‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ص‪ٛ‬ر ايعش‬

‫‪43‬‬

‫‪279‬‬

‫‪680541‬‬

‫‪ٖٝٚ‬ب‬

‫عبد اهلاد‪ٟ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬احلطاب‬

‫‪62‬‬

‫‪280‬‬

‫‪680407‬‬

‫ْاج‪ٞ‬‬

‫ساٖري‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عع‪ٝ‬ب‬

‫‪22‬‬

‫‪281‬‬

‫‪680543‬‬

‫يبؾري‬

‫‪ٜ‬اصني‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ َ‪ٝ‬ات‬

‫‪21‬‬

‫‪282‬‬

‫‪680404‬‬

‫اي‪ٛ‬حداْ‪ٞ‬‬

‫عبد ايػين‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ابض‪ٝ‬بض‪١‬‬

‫‪28‬‬

‫‪283‬‬

‫‪680536‬‬

‫محاد‪ٟ‬‬

‫نُاٍ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عع‪ٝ‬ب‬

‫‪28‬‬

‫‪284‬‬

‫‪680043‬‬

‫بضباظ‬

‫حمُد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ َ‪ٝ‬ات‬

‫‪3‬‬

‫‪285‬‬

‫‪681211‬‬

‫بٓخج‪ٝ‬ب‬

‫عبد االي٘‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬احلطاب‬

‫‪31‬‬

‫‪286‬‬

‫‪680834‬‬

‫رس‪ٚ‬م‬

‫عبد ايهز‪ِٜ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ملشّ‬

‫‪46‬‬

‫‪287‬‬

‫‪681016‬‬

‫اخز‪ٜ‬بػ‬

‫عبدايزمحإ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ملشّ‬

‫‪50‬‬

‫‪288‬‬

‫‪680218‬‬

‫املطً‪ٛ‬ب‬

‫رض‪ٛ‬إ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ملشّ‬

‫‪26‬‬

‫‪289‬‬

‫‪680646‬‬

‫بٔ ؽاحل‬

‫‪ٜ‬اصني‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ملشّ‬

‫‪59‬‬

‫‪290‬‬

‫‪680521‬‬

‫احملف‪ٛ‬ظ‪ٞ‬‬

‫عبد ايفتاح‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشَاَز‪٠‬‬

‫‪54‬‬

‫‪291‬‬

‫‪680571‬‬

‫ايػاس‪ٟ‬‬

‫املٗد‪ٟ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ يهٓاد‪٠‬‬

‫‪38‬‬

‫‪292‬‬

‫‪680649‬‬

‫يط‪ٝ‬ف‪ٞ‬‬

‫ف‪ٝ‬ؾٌ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ايداي‪ٞ‬‬

‫‪39‬‬

‫‪293‬‬

‫‪681203‬‬

‫غامل‪ٞ‬‬

‫حمضٔ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عع‪ٝ‬ب‬

‫‪65‬‬

‫‪294‬‬

‫‪681260‬‬

‫بًفاص‪ٞ‬‬

‫ؽالح ايد‪ٜٔ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬ادر‪ٜ‬ط‬

‫‪43‬‬

‫‪295‬‬

‫‪680101‬‬

‫ايعُزاْ‪ٞ‬‬

‫ؽالح‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ملشّ‬

‫‪60‬‬

‫‪296‬‬

‫‪680329‬‬

‫اع‪ٜٛ‬دات‬

‫ايبغري‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشَاَز‪٠‬‬

‫‪75‬‬

‫‪297‬‬

‫‪680025‬‬

‫انزميػ‬

‫عبد ايؾُد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ايداي‪ٞ‬‬

‫‪25‬‬

‫‪298‬‬

‫‪680266‬‬

‫اهلامش‪ٞ‬‬

‫ج‪ٛ‬اد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عع‪ٝ‬ب‬

‫‪71‬‬

‫‪299‬‬

‫‪680074‬‬

‫اخلشار‬

‫اي‪ٝ‬اظ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬ادر‪ٜ‬ط‬

‫‪4‬‬

‫‪Page 8/9‬‬

‫مالحظات‬

‫ر ‪-‬ت‬

‫رقم اإلمتحان‬

‫النسب‬

‫االسم‬

‫نوع الطلب‬

‫مؤسسة التعيني‬

‫ترتيب االختيار‬

‫‪300‬‬

‫‪680507‬‬

‫ايعُار‪ٟ‬‬

‫محش‪٠‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ يهٓاد‪٠‬‬

‫‪50‬‬

‫‪301‬‬

‫‪680687‬‬

‫ا‪ٜ‬ت ايز‪ٟ‬‬

‫اي‪ٝ‬اظ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ص‪ٝ‬د‪ ٟ‬ادر‪ٜ‬ط‬

‫‪54‬‬

‫‪302‬‬

‫‪680038‬‬

‫نضب‬

‫مجاٍ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عع‪ٝ‬ب‬

‫‪64‬‬

‫‪303‬‬

‫‪680558‬‬

‫ايؾاحل‪ٞ‬‬

‫نُاٍ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عع‪ٝ‬ب‬

‫‪62‬‬

‫‪304‬‬

‫‪680699‬‬

‫ايضُ‪ٞ‬‬

‫عبدايزسام‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ يهٓاد‪٠‬‬

‫‪45‬‬

‫‪305‬‬

‫‪680710‬‬

‫يػً‪ٝ‬غ‬

‫نُاٍ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عع‪ٝ‬ب‬

‫‪50‬‬

‫‪306‬‬

‫‪681255‬‬

‫ب‪ٛ‬رڭ‪ٜ‬ب‪١‬‬

‫حمُد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشَاَز‪٠‬‬

‫‪71‬‬

‫‪307‬‬

‫‪680811‬‬

‫ايه‪ٝ‬دار‬

‫فزاح‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ يهٓاد‪٠‬‬

‫‪49‬‬

‫‪308‬‬

‫‪681197‬‬

‫ايزاَ‪ٞ‬‬

‫حمُد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ايداي‪ٞ‬‬

‫‪69‬‬

‫‪309‬‬

‫‪680247‬‬

‫عارف‬

‫حف‪ٝ‬غ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد ايداي‪ٞ‬‬

‫‪39‬‬

‫‪310‬‬

‫‪680551‬‬

‫ب‪ٛ‬س‪ٜ‬إ‬

‫‪ْٜٛ‬ط‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ أ‪ٚ‬الد عع‪ٝ‬ب‬

‫‪54‬‬

‫‪311‬‬

‫‪680770‬‬

‫ايغا‪ٟٚ‬‬

‫عبداالي٘‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشَاَز‪٠‬‬

‫‪58‬‬

‫‪312‬‬

‫‪680221‬‬

‫يهز‪ٜٚ‬ش‬

‫حمُد‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشَاَز‪٠‬‬

‫‪40‬‬

‫‪313‬‬

‫‪680030‬‬

‫ايعُار‪ٟ‬‬

‫عبد ايزح‪ِٝ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشَاَز‪٠‬‬

‫‪27‬‬

‫‪314‬‬

‫‪681270‬‬

‫ا‪ٜٛ‬ب‬

‫ايغط‪ٝ‬يب‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشَاَز‪٠‬‬

‫‪83‬‬

‫‪315‬‬

‫‪680426‬‬

‫اخلًك‪ٞ‬‬

‫عبدايٓيب‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشَاَز‪٠‬‬

‫‪69‬‬

‫‪316‬‬

‫‪680685‬‬

‫ايهزْ‪ٞ‬‬

‫عبد ايعش‪ٜ‬ش‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ ايشَاَز‪٠‬‬

‫‪83‬‬

‫‪317‬‬

‫‪680561‬‬

‫ايب‪ٛ‬س‪ٜ‬د‪ٟ‬‬

‫صع‪ٝ‬د‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ يهٓاد‪٠‬‬

‫‪82‬‬

‫‪318‬‬

‫‪681136‬‬

‫اصً‪ُٝ‬اْ‪ٞ‬‬

‫عبد ايزح‪ِٝ‬‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ يهٓاد‪٠‬‬

‫‪36‬‬

‫‪319‬‬

‫‪680896‬‬

‫ايكز‪ٜ‬غ‪ٞ‬‬

‫ٖغاّ‬

‫عاسب‬

‫ّ ّ يهٓاد‪٠‬‬

‫‪72‬‬

‫ًَخ‪ٛ‬ظ‪ :١‬ال تعترب ٖذ‪ ٙ‬ايٓتا‪٥‬ج ْٗا‪ ١ٝ٥‬إال بعد َز‪ٚ‬ر ايضبع‪ ١‬أ‪ٜ‬اّ املدؾؾ‪ ١‬يًطع‪.ٕٛ‬‬

‫‪Page 9/9‬‬

‫مالحظات‬


Aperçu du document تعيينات الأساتذة الموظفين بموجب عقود 2018 ابتدائي  نوع الطلب.pdf - page 1/9

 
تعيينات الأساتذة الموظفين بموجب عقود 2018 ابتدائي  نوع الطلب.pdf - page 2/9
تعيينات الأساتذة الموظفين بموجب عقود 2018 ابتدائي  نوع الطلب.pdf - page 3/9
تعيينات الأساتذة الموظفين بموجب عقود 2018 ابتدائي  نوع الطلب.pdf - page 4/9
تعيينات الأساتذة الموظفين بموجب عقود 2018 ابتدائي  نوع الطلب.pdf - page 5/9
تعيينات الأساتذة الموظفين بموجب عقود 2018 ابتدائي  نوع الطلب.pdf - page 6/9
 


Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01884752.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.