(1)الامتحانات المهنية 2018 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: (1)الامتحانات المهنية 2018.PDF

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Canon / , et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/07/2018 à 18:15, depuis l'adresse IP 105.96.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 44984 fois.
Taille du document: 7.3 Mo (11 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


29t07t2018

J.blll

:tuiL-

jl

ir-.Ji!l

.,

iJljr

+--

arpritl fi+hlr.6.aJJl EJilj$l d.r.1g,'. n l
d+ibgJl fi+{}rll ajjg

l1

gllf,rlrnall p OLilriaIJ grjbgJl glg;rJl
9 ti+6:1ll J.thiil

r.ttui

!61fir?rn)l 6+,rr,.,,,,\ 2018 glaior rJriooJl
d.rcgrrell 6.6+li9Jl ejb!-o d,ltt

glria)l

gtri J+.r+lill 64ita

.p ciorLreoJl
.rilhnr nJlfgl n+{},Jl

o#rd,ill finUl :gruuill h.urgiall

n+pa

: cu)rgJl

F+l-eill rrttin! ,o+iy'l

25-11-1971
12.2143

10-05-1 967

10.7143

09-12-1966

https://amatti.education.gov.d/personnel/examen/resulta!_final/impression/S0/5013

1t2

29t07t2018

_,pal*ll

;:r:t_

jt ,g!ilI rJljr

Arrafitl A+blrnnJJl drtljlrJl
fi+ibgJl 6*{},Jl

fltf,rtuatl
9 di+srill

1*t

q@

g

ci.r;g,-. n i

l1

ajjg

O[itriall gribgJl glgrJl

16lffri,uIl 6+p r.n,,\ 2018 glgicr
glrin)fl
'$io.oJl
dqogaell 6n+b9Jl eJba.o

Cfh.p

gr.o

d*:+lijl d.qjLi

d-6:La.oll
.rirh,,, oJI,gJ firr_.rrll crJJJr6 : Q)fgJl

n+reH/lg ct+r+Jl fi+{}rJl :grua-:iJl h.ruginll F+lsziJl

Uiid!

:d.riy'l

11-10-1966

22-01-1968

https://amatti.education.gov.d/personnel/examen/resulta!_final/impression/soibo04

1t2

Flsll

29t0712018

A++-eriitl fi+bl

:ijt" jl ir-.jill ;Jljr

a' a l ll
ro.oJJl cHllj+Jl 6.r;9

6+ihgJl fi+{},Jl

ailg

Lrlfillr,rall 9 SUbio)tl gtit]gJl rJlgJJl
9

rn+irill ;ltliil

Vrg

t6|.6rirr)l 6:.1: r.,,,r\ 2018 glgier $iosjl glrin)fl gt6 i,Lt+tiJl 6.oiti
d{o9a<'ll ff6+b9Jl allgo

orn .lo dr'irLnoll
,rilh,,r aJ)fgJ

6+l,r.,Jl cUJJI.o :

QIlgJl

A+.rrlall pgloll :gnre-:ijl kluginll F+lsiJl utitino to+iy'l

11.2857

06-10-1976
01-06-1969

10.2143

04-12-1968

https://amatti.education.gov.dzJpersonnel/examen/resultat-final/impression/50/5008

1t2

29t07t2018

J;lsjl :iiLjl *.$l

fi++edtJ I d+bl

r-)lj_,

l6.oJJl cutlj:J | fr,r;g,". n -r ll

fi+ibgJl fi+{},Jl ailg
ill f, rl,r a ll g O[il rialj,JrjbgJl glg;rJl
9 rn+6riJl

l*t

gno

r6lfiri",)l

o+,1: r.,,,,\ 2018 glaior t:{riorJl

d-.rcgaell 6.6+bgJl pJLl.o tafa

glri;r)l

gr.o dr{r+liJl 6njL6

.p diirLe.ell
.rirh,r oJIfgJ 6#jrJl

a+lu:

cHltgJl

fiJj+Hf,l AnUl :gnruill hugiall F+Io.ill ditin6 :tLjy'l

14.2857

11-11-1974
17-10-1973
19-09-1974

https://amatti.education.gov.d/personnel/examen/resulta(_final/impression/50/s011

1t2

29t07t2018

J.:lsll :il]l. Jl

curariltt fi+hl r..6.oJJI

ir-.Ji!l

tJljr

nJJilj$l

ci.r;g,-. n

i

l1

ff+ibgJ! ff+{},JI 6ijg
gllf,llnr;rll
9 rn+n:ill

! OLilrintu iJrjbgll glg:Jl

;thiil gtn t6[i.:it!)l d:.1: '.t'r'\ 2018 glaicr gtio-qJl glriatfl
61o9 aell fin+bgJl PJIEo .fb .t" ciiirLnoJl
,rilhrn

gt-o

crJ)lgJ

U+r+tijl ii.ojUi

6+t,rjl nJJJI! : QIlgIl

itl#alJ.;Jl :gnre-:iiJl hrugiall p*ta.iJl Uiii66 ,d{iy'l

01-07-1975
12.7143

04-12-1972

12.0714

18-10-1971
17-04-1975
20-01 -1971

https://amatti.education.gov.d/personnel/examen/resulta!_final/impression/50i5007

1t2

29t07t2018

2;t*ll

;il]l.. jll r4Jrll 6JljJ

-;

eur.oriitt ii+hlr.6nJrJl crJJJlj+Jl fr.r;g a. n l ll
o+ihgJl q+.;.,J|

ajjq

Lrlfirl,rrnll g CrlilrinIj rJrihgJl gl9;rJl

.F,lo ffislnall 9 qorill Jlhiil 9[3 tilf,rirrr]tl n+lr r.,,,r\ 2018 glgie.r o+bl+byl ;idJLAJl
fi'rog

aoll 6n*b9Jl eJtl3o
'n*hrrr

a+fJ.oJl

finUl :gnrr:jill

oJtgJ A+#rJl aJJro : qllgJl

tulginll F+lcill Uiiior

10.2143

65003108

10.2143

650031

11

10.0714

650031

1

:6ri. y'l

650031 38

https://amatti.education.gov.d/personnel/examen/resulta!_final/impression/50/5012

2t2

;stJl

29t0712018

:'Uit:ll 1+ill

;Jljr

arr-o$tl A4rl F.aJJl 4tJ6lj:Jl Q;9'"
fi+ibgJl

6++,;.,Jl

n

l ll

Ailg

gllf,rln,all p OLilrinIJ gtjttgJl glg;rJl

9

6'ojtb
til{€rill Jlliiil gu! riAliirirrr)l o+lr '|.rrrr\ 2018 glgior grj'o'oJl glria)fl tf'o U+5+liJl
filognell An+bgjl eJlE.o O,rtt,to fiiirLreoll
.rithrrr cullgJ 6f+,tjl 4JJJ15 : cul,gJl
fi++JoJl

Aill

:gen-:iJl .16lrillll F+lo'iJl Uftin! 'cr+iy'l

13.8571
13.7143

12-04-1973
28-10-1968

20-03-1 973

15-05-1977
12.7143

1

6-03-1 971

09-01 -1973
12.2143

28-02-'1974

11.7857

1

3-06-1 965

11.7143
1"t.5714

28-05-1974

11.5714

27

11.5714

30-10-1976

1'1.5714

00-00-1967

-06-1974

hftps://amatti.education.gov.dzlpersonnel/examenhesultat-final/impression 14814804

1t3

_plsJl ;iril- jl ,lxJill rJljJ

29t07t2018

ei+arill d+hl r.6.aJJl ciJJilj+Jl ri.r;g,-. n l ll
di+ibgJ!

a*{}tll 61ljq

illf,rl,unll g OLilrTrrtu grjbgJl glg;rJl
9 t6+6rill

;lhiil gui uilfiri,rr)l 6:.;r r.,,,,\ 2018 glnicr Vtio.oJl glria)l
c!.ogaell din+bgJl eJlEo t,ttt.lo ffislnall
.iIhL,
cl_rutll.oJl

Jr.o.oll

rx+dllp;JU

13.1429

12-12-1974

12.5

26-11-1 965

cuYgJ

iir\d'ill :gruo.ill .,6lriflfl
..rfilll

.atutll

tfrc d+:+liJl 6.oiUi
n+flJl

Qlu

: QIlgJl

F{J-eiJl ,Jirin.o :ariy'l

et
J-Errill

cLqdre

https://amatti.education.gov.d/personnel/examen/resulta!_final/impression 14814802

-.,;lrJl
-..ri.

qJ9+9{ 65002513

1

65002523

2

1t2

29t07t2018

J';lsJl

a++-arirtt A+bl

lii4Jl

;i:it- jl 4+Jill 6JljJ

ciJJJlj+Jl ci.r.;g a. n l ll

fr*ih#l fi+{JrJl ailq
gllf,fLu,nll T O[ilriall gribgJl rJlgJJl
9 rn+6ril1 Jlrri:l g-o t6liiri,,,),1 d+.lt ,.,,,,\ 2018 glaicr Vtio.qJl

cilogacll fln+bgll eJlEo ..rtt

glriatfl

r.1tn

d+.:+tiJl fi.ojL!

.p ciii:Lnall
,rirh,,, aJI,gJ 6+f,rll

ql:o

: QIfgJl

.ir5lrillll fiulrnJl /f-o :gnaniJl 615lrillfl ci.ut.;rall 1uf!

l-sal
f;?-l t

13-10-rr?B ll

14.7143

01 -1 2-1 981

14.0714

L3*rr"_ll

rc

ll

et

. rfflll

FJJI,I

tct{iy'l

U+riJl

+i,tJl

rlF

grJl# 65002369

1

B'nk

rqJ-:Jg 6s002293

2

r-nnu[i 6s0023991

3

13.6429

24-1'l-1971

13.5714

01-01 -1972

cr+J+r

,nl.6r 5500228C

5

13.5

22-11-1 986

6ra;

.JlLi: tEnn??4n

6

13.2143

17-01-1972

ot5

12.9286

1

3-05-1 968

12.9286

iinr.e!

arir:lc

ol5l

Foorrstl

4

6500221 5

7

s,ps.ll

r.nik 65002191

I

21-11-1 985

tnltL

€9ljn: 65002286

9

12.7143

31-12,1980

j.u,

12.5714

28-01 -1977

vtk

6jJlts

i,.t

,nqlr

65002324
16s0023221

10

| 11

vry/i losoozzssl [k-l

9-03-1 984

€+Ll

-07-1 982

,+-orr

o-EU 55002265

13

12.4286

20-12-1982

,J+tj

ei]JE 65002386

14

12.2857

12-02-1986

\t+j

12.5

1

12.5

01

12.2143

I

29-06-198s

I

.Jtk

12.2143

|

27-09-1981

I

cr.o.!o.rr

|
|

22-07-1e67

|

rnotrril

26-01-r980

I

o9f,J

E
R

11.9286

m

11,9286
it

,Jll.a

r,'i

55A02246

15

ag',?i 165002288 I 'qJ
,591j4: 65002212

;ryq

65002374

.rnl:al 65002390

m
Ls"l
m

10-02-1979

!Fo+l

trt5jk

650021 88

LLi

25-12-1975

.Jsk

+li*

65002289

21

-

I

m

illt 30-09-1986 ff
t--:r,:e--- ll[| os-og-tgzz
|
I

!

11.8571

I

20-03-1 982

tJlJlrro,o 6s002379

al+3

https://amatti.education.gov.d/personnel/examen/resultat_final/impression/45/4501

re

65002187

23

55002279

24
1t4

J.:lsll

29t0712018

:fuj.Ljl ir-.j,ll

19-06-1985
11.78s7

25-12-1980

11.7143

31 -1

2-1 981

25-O2-1987
5-1 2-1 981

1

20-12-1982
03-04-1 969

17-09-1970
11.5714
11.5714

02-08-1 983

02-09-1974
11.3571

19-07-1974

11.3571

1

11.3571

o2-1',1-'1971

11.3571

31-12-1983

3-01 -1 985

l0-03-1987
13-09-1966

1

6-05-1 973

11.1429
11.1429

16-01 -1979

10-12-1982

11.1429 ll

22-03-1982

11.0714

10-09-1972

1"1.0714

21

11.O714

12-08-1973
1

-05-1 986

3-08-1 971

19-01 -1 985

20-03-1 981

01-02-1985
10.7857

02-01 -1987

10.7143

24-10-1971
https://amafti.education.gov.dzlpersonnel/examen/resultaLfinal/impression/45/4501

;Jljr

6s00219

2"atsJl ;:-,rit;Jl ir-.Jill

29t07t2018

10.642e

10.6429
10.642e

jt*l

20-05-1 978
I

i+xl

dffi:

I

2e-03-1e63

I

:I

|

30-04-1 981

I

;JljJ

65002231
65002210

61'

62

€,_*ll u:99:'oIl
ctSllr

dr,lncg. 65002332

63

24-09-1988

onJJ

J9+ esoo131!

64

10-01 -197s

.pl+Jl

J9,IE 6s0021 94

65

t05?14-l

18-04-1981

:9-o:.4

o.olrig+ 65002363

66

",0.5714

26-01-1970

.ll:J,

Sll',lor 65002244

67

10.5

05-06-1986

Ajt!

,rusl 65002344
: I :!

68

10.5

19-01 -1970

10.6429

08-10-1 982

10.6429

10.5714

|

69
rtFs+l 6soo2243ll
rt
,.

t+

p;,lSll

9-09-1 971

10.4286

1

10.4286

29-04-1976

10.4286

01-07-1972

ilrnd

10.3571

07-06-1982

F!"

10.3571

11

10.2857

22-07-1985

10.2857

22-03-198s

10.2857

29-12-1985

10.2857

24-07-1982

10.2143

30-08-1981

rd
fdtn

10.2"143

10.1429

I

gl

nll

rrr

-05-1 970

.€Jrjl osoozrroll
c+t+cg.l ssoozzoll
rJllllJl

J*

eier*I

pg-If,1, 65002260

73

*iuil losoozzzn

74

SJJJ+

75

IJ:

pluo

+lg

,aqlt

I
I

lesoozrsc

76
650024021

I

glirnrl 65002314
pl

rr. rrr

5-01 -1984

alon

18-04-1976

,Juil.rrrJl

29-05-1 985

6ra,

1

I

................,,...-"*.."1

glti

nr

10.1429

25-01 -1 983

10.0714

26-03-1967

rlJ.o

10

11

-05-1 983

,nglv

10

01-07-1968

PJs

10

14-03-1 968

Ult

.p.ari

https://amatti.education.gov.d/personnel/examen/resulta!-final/impression/45/4501

78

Aigis lesoozzogl
grrihl+

b'9'391

|!.EEI 650021 e2l
ur+fJ dl 65002239

uls

02-01 -1987

l7_7-

6s0022s41

KL
82

I ::*

Jsir losoozzsol L 9_4*
guol

l6soo2367

rL

65002327

139

A'nniig. 65002340

S)ini'

65002275

Ls_
88


Aperçu du document (1)الامتحانات المهنية 2018.PDF - page 1/11

 
(1)الامتحانات المهنية 2018.PDF - page 2/11
(1)الامتحانات المهنية 2018.PDF - page 3/11
(1)الامتحانات المهنية 2018.PDF - page 4/11
(1)الامتحانات المهنية 2018.PDF - page 5/11
(1)الامتحانات المهنية 2018.PDF - page 6/11
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01884931.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.