Khone Taekwondo Inscription .pdf


Nom original: Khone Taekwondo - Inscription.pdfTitre: Khone TaekwondoAuteur: Danie

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Microsoft® Word 2013 / Acrobat Distiller 17.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 02/09/2018 à 10:04, depuis l'adresse IP 87.91.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 229 fois.
Taille du document: 125 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


0-43* 8&*0;43)4 :&1 ) *9745*
+.(-* ) .3 (7.58.43

$ 5(03/,5 (1 /(775(6 &$3,7$/(6

Cliquer pour effacer

,1)250$7,216 3(56211(//(6

5-484

1RP
3UpQRP
$GUHVVH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&RGH SRVWDO
9LOOH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'DWH GH QDLVVDQFH
/LHX GH QDLVVDQFH
1DWLRQDOLWp
$OOHUJLH $OLPHQWDLUH
/H FOXE HVW DIILOL« ¢ OD ))7'$
)«G«UDWLRQ )UDQ©DLVH GH 7DHNZRQGR
HW 'LVFLSOLQHV $VVRFL«HV
'LUHFWLRQ WHFKQLTXH
0D°WUH .KRQHVDYDQK 3KLPSKUDFKDQK
&HLQWXUH QRLUH ªPH GDQ
'LSORP« Gȅ‹WDW

6<17+(6( (/(0(176 $ )2851,5

,1)250$7,216 &203/(0(17$,5(6

7pOpSKRQH SRUWDEOH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7pOpSKRQH GRPLFLOH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(PDLO REOLJDWRLUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3URIHVVLRQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,1)250$7,216 7$(.:21'2

)LFKH G
LQVFULSWLRQ UHPSOLH
&HUWLILFDW PpGLFDO
SRVWpULHXU DX HU 6HSWHPEUH
WDPSRQ VXU OH SDVVHSRUW
SKRWRV G
LGHQWLWp HQ FDV GH
SUHPLqUH LQVFULSWLRQ
SKRWR HQ FDV GH UpLQVFULSWLRQ
5qJOHPHQW BBBBBBBBB½
(VSqFHV
&KqTXH V j O
RUGUH GH .KRQH
7DHNZRQGR 9DO G
(XURSH

6
DJLW LO G
XQH SUHPLqUH LQVFULSWLRQ "

$8725,6$7,21 3$5(17$/(

3(56211( $ 35(9(1,5 (1 &$6 '
85*(1&(

-H VRXVVLJQp H 0 0PH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHSUpVHQWDQW OpJDO DXWRULVH PRQ
HQIDQW j SUDWLTXHU OH 7DHNZRQGR
'DWH HW VLJQDWXUH

28,

121

6L 121 VDLVLU O
DQQpH GH GpEXW GH SUDWLTXH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*UDGH DFWXHO
1ƒGH OLFHQFH ))7'$
1RP GH YRWUH SUpFpGHQW FOXE
1RP GH YRWUH DQFLHQ SURIHVVHXU

1RP
3UpQRP
7pOpSKRQH
5HODWLRQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

0-43* 8&*0;43)4 :&1 ) *9745*
):X)a)c‰ Fc‰)F)Ž

/(6 +25$,5(6 /(6 &2856 321&78$/,7( (7 $66,'8,7(
$ILQ GH QH SDV SHUWXUEHU OHV «OªYHV G«M¢ HQ SODFH DLQVL TXH OH SURIHVVHXU OHV «OªYHV VH GRLYHQW G
DUULYHU ¢ O
KHXUH DX[ FRXUV
(Q FDV GH UHWDUG DFFLGHQWHO O
«OªYH DYDQW GH UHQWUHU GDQV OH FRXUV GHYUD GHPDQGHU O
DXWRULVDWLRQ GH UHQWUHU DX SURIHVVHXU
/HV UHWDUGV U«S«W«V SRXUURQW ¬WUH VDQFWLRQQ«V SDU XQH H[FOXVLRQ WHPSRUDLUH $XVVL GDQV OH VRXFL G
XQH SURJUHVVLRQ FRQVWDQWH HW KRPRJªQH GX
JURXSH LO HVW VRXKDLWDEOH DXVVL TXH O
«OªYH DVVLVWH U«JXOLªUHPHQW DX[ HQWUD°QHPHQWV
35(6(1&( '(6 3$5(176
3RXU QH SDV GLVWUDLUH OHV HQIDQWV HW DILQ GH JDUDQWLU OHXU DWWHQWLRQ GXUDQW OH FRXUV OD SU«VHQFH GHV SDUHQWV Q
HVW SDV DFFHSW«H GDQV OD VDOOH GH FRXUV
/$ 7(18(
/HV «OªYHV GRLYHQW VH SU«VHQWHU DX FRXUV DYHF XQH WHQXH SURSUH HW UHSDVV«H
$YDQW OHXU G«SDUW DX FOXE OHV «OªYHV GRLYHQW V
DVVXUHU GH SUHQGUH OHXU WHQXH FRPSOªWH YHVWH SDQWDORQ HW FHLQWXUH
/HV «OªYHV Q
D\DQW SDV XQH WHQXH FRPSOªWH VH YHUURQW UHIXVHU O
DFFªV DX FRXUV
$YDQW GH VH SU«VHQWHU DX FRXUV YHLOOH] ¢ HQOHYHU WRXV YRV ELMRX[ EDJXHV ERXFOHV G
RUHLOOHV EUDFHOHWV PRQWUHV HWF
'H P¬PH OHV WHH VKLUWV VRXV OHV WHQXHV GRLYHQW ¬WUH UHWLU«V SRXU OHV JDU©RQV
/(6 9(67,$,5(6
'HV YHVWLDLUHV VRQW PLV ¢ GLVSRVLWLRQ GHV «OªYHV ,O FRQYLHQGUD GRQF GH VH FKDQJHU H[FOXVLYHPHQW G«EXW HW ILQ GH FRXUV GDQV FHV OLHX[ SU«YXV ¢ FHW HIIHW 3DU
FRQWUH OH FOXE Q
«WDQW SDV UHVSRQVDEOH GHV YROV OHV «OªYHV VRQW LQYLW«V ¢ SUHQGUH OHXU VDF GH VSRUW DYHF HX[ GDQV OD VDOOH GH FRXUV 1H ODLVVH] DXFXQ
REMHW GH YDOHXU GDQV OHV YHVWLDLUHV ELMRX[ FDUWHV GH FU«GLW WpOpSKRQH HWF
&21'8,7( (7 &203257(0(17 '( /
(/(9(
/H FRPSRUWHPHQW HW O
DWWLWXGH GH O
«OªYHV UHSU«VHQWDQW XQ DVSHFW LPSRUWDQW SRXU QH SDV GLUH FDSLWDO GH OD SUDWLTXH GX 7DHNZRQGR FH TXL VXLW HVW XQ
FRGH GH FRQGXLWH TXH FKDTXH «OªYH GRLW DSSOLTXHU GXUDQW OH FRXUV
&27,6$7,21 $118(//(

&203257(0(17
v
v
v
v
v
v
v

ŒWUH SROL HW FRXUWRLV
1H SDV ¬WUH DJUHVVLI RX FRPSODLVDQW HQYHUV FH W\SH GH FRPSRUWHPHQW
$YRLU XQH RSLQLRQ IUDQFKH FODLUH HW VLQFªUH VXU OH 7DHNZRQGR
6H IL[HU GHV REMHFWLIV ¢ ORQJ WHUPH
5HFKHUFKHU XQH FRPSU«KHQVLRQ FRPSOªWH GH WRXV OHV DVSHFWV GX 7DHNZRQGR
6H PRQWUHU SDWLHQW QH SDV VH G«FRXUDJHU IDLUH FRQILDQFH ¢ VRQ SURIHVVHXU
6H FRQIRUPHU DX[ UªJOHV GH FRQGXLWH HW V
HIIRUFHU G
¬WUH XQ H[HPSOH SRXU OHV DXWUHV

&21'8,7( '85$17 /( &2856
6DOXHU HQ HQWUDQW HW HQ VRUWDQW GX FRXUV
$YDQW HW DSUªV O
HQWUD°QHPHQW VH PHWWUH HQ UDQJ HW VDOXHU OH SURIHVVHXU
ŒWUH VLOHQFLHX[ HW FRQFHQWU« GXUDQW OHV H[SOLFDWLRQV GX SURIHVVHXU
6L YRXV YRXV UHWURXYH] G«EUDLOO« GXUDQW OH FRXUV WRXUQHU OH GRV DX SURIHVVHXU
HW DX[ DXWUHV «OªYHV UHPHWWUH VD WHQXH FRUUHFWHPHQW SXLV UHSUHQGUH UDSLGHPHQW
OHV PRXYHPHQWV PDQTX«V
v 1H SDV SDUOHU ¢ KDXWH YRL[ QH SDV P¤FKHU GH FKHZLQJ JXP
v 1H SDV HQWUHU QL VRUWLU GX FRXUV VDQV \ DYRLU «W« LQYLW« SDU OH SURIHVVHXU
v $SUªV OH FRXUV SOLHU FRUUHFWHPHQW VD WHQXH

v
v
v
v

v /H UªJOHPHQW DQQXHO V
HIIHFWXH HQ FKªTXH V RX HQ HVSªFHV
v /D FRWLVDWLRQ DQQXHOOH YRXV GRQQH O
DFFªV ¢ O
HQVHPEOH
GHV FU«QHDX[ KRUDLUHV ,O YRXV HVW GRQF SRVVLEOH GH SDUWLFLSHU ¢
WRXV OHV HQWUD°QHPHQWV GH .KRQH 7DHNZRQGR 9DO G
(XURSH
v 7RXV OHV FKªTXHV GRLYHQW ¬WUH ¢ O
RUGUH GH .KRQH 7DHNZRQGR
9DO G
(XURSH
v 9RXV GLVSRVH] GH OD SRVVLELOLW« GH SDLHPHQW HQ IRLV OHV
FKªTXHV GHYURQW ¬WUH UHPLV OH MRXU GH O
LQVFULSWLRQ HW
VHURQW HQFDLVV«V OH HU GH FKDTXH PRLV
v $XFXQ UHPERXUVHPHQW QH SRXUUD rWUH HIIHFWXp
v /HV VWDJHV OHV SDVVDJHV GH JUDGH HW OHV FRPS«WLWLRQV QH VRQW
SDV LQFOXV GDQV OD FRWLVDWLRQ DQQXHOOH
v /D WHQXH GH 7DHNZRQGR OH GRERN DLQVL TXH OHV «TXLSHPHQWV
VRQW «JDOHPHQW ¢ YRWUH FKDUJH
v /D FRWLVDWLRQ DQQXHOOH LQFOXW OH SDVVHSRUW VSRUWLI ħ HW OD
OLFHQFH ħ (Q FDV GH SHUWH GH SDVVHSRUW RX GH SDVVHSRUW
FRPSOHW WLPEUHV GH OLFHQFHV YRXV GHYUH] YRV DFTXLWWHU GH VRQ
UHQRXYHOOHPHQW VRLW XQ PRQWDQW GH ħ
v 9RXV U«I«UHU ¢ OD ILFKH G
LQIRUPDWLRQV SRXU OHV KRUDLUHV HW JULOOH
WDULIDLUH

'52,7 $ /
,0$*(
-ȅDXWRULVH OȅDVVRFLDWLRQ .KRQH 7DHNZRQGR 9DO Gȅ(XURSH HW VHV
UHSU«VHQWDQWV ¢ IL[HU UHSURGXLUH HW FRPPXQLTXHU DX SXEOLF OHV
SKRWRJUDSKLHV SULVHV GH O
DGK«UHQW VXV PHQWLRQQ« GDQV OH FDGUH GH VD
SUDWLTXH HW ¢ XWLOLVHU VRQ LPDJH ¢ GHV ILQV GH SURPRWLRQ RX
GȅH[SRVLWLRQV SKRWR VRXV WRXWH IRUPH HW WRXW VXSSRUW FRQQX HW
LQFRQQX ¢ FH MRXU VDQV OLPLWDWLRQ GH GXU«H
28,

121

-H G«FODUH DYRLU SULV FRQQDLVVDQFH GX UªJOHPHQW LQW«ULHXU HW P
HQJDJH ¢ OH UHVSHFWHU
'DWH BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB
0 0PH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6LJQDWXUH


Khone Taekwondo - Inscription.pdf - page 1/2


Khone Taekwondo - Inscription.pdf - page 2/2Télécharger le fichier (PDF)


Khone Taekwondo - Inscription.pdf (PDF, 125 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


khone taekwondo   inscription
2019 2020inscription
khone taekwondo   horaires et tarifs
lhoministe des circoncisions
avis tech foamglas t4
journal 6 jui 2011

Sur le même sujet..