KHIATA TAFSIL TASMIM .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: KHIATA TAFSIL TASMIM.pdf
Titre: untitled

Ce document au format PDF 1.5 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 05/11/2018 à 11:48, depuis l'adresse IP 41.96.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 316 fois.
Taille du document: 5.4 Mo (258 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

lOMB Ë ¡U
“_« rOLB
fö*«
ÍuU« wU« nBK
wŽUMB« ŸdH«

ÊuHR*«
ÍdB*« bLŠ√ …dOLÝ

©ÎUIM ® w(UB« ÊULF½ œUFÝ

©Z¼UM*« ed® w½«už_« qOLł bLŠ√ UN

W«ež uÐ√ ×uł ‰«u½

5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —d
UNÝ—«b w Íu½U¦« w½U¦« nBK fÐö*« lOMBðË ¡U¹“_« rOLBð »U² f¹—bð
Â≤∞∞∑ Ø≤∞∞∂ wÝ«—b« ÂUFK

ÂUF« ·«d‡ýù«
hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« ed ÂUŽ d¹b

Z¼UM*« e‡d
hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈

WOMH« …dz«b«
 U‡‡dÐ b‡‡z«—

∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈

…d‡L{ WO‡UÝ

∫ r‡‡‡‡‡‡OL‡Bð

Õu³×Ð Ê«bL‡Š ∫ WŽU³DK VÝu;« œ«bŽù«
Ê«b¹uÝ w‡½UNð

∫  Uu‡‡Ý—

d‡‡‡UŽ d‡LÝ

∫ bOC‡‡Mð

5I¹ 5%

∫ Íu‡‡G d¹d%

WO
d « vË_« WF D«
‡¼ ±¥≤∑ØÂ≤∞∞∂
Z¼UM*« edØwUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l‡³D« ‚uIŠ lOLł c
WM¹b*« ed WNł s 5LO« vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ≠ Z¼UM*« ed
5DK ≠ tK« «— ≠ ∑±π »Æ ’
+π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fU +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥μ∞ ÊuHKð
pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²Jô« Ê«uMF« ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²Jô« W×HB«

bONL
VFA«  UŠuLÞ oOIײ ªWOMODKH« WOuB)« wŽ«d¹ ÃUNM l{Ë …—Ëd{ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  √—
VFAK WOMÞu« …œUO« ¡UM³ UÎ LN
Ò UÎ ÝUÝ√ bF¹ wMODK ÃUNM ¡UMÐ Ê≈ Æ»uFA« 5Ð t½UJ cšQ¹ v²Š wMODKH«
w²« W«b²*« W¹dA³« œ—«uLK WOLMð …«œ√Ë ¨w½U½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dI1b«Ë rOI« aOÝd² UÎ ÝUÝ√Ë ¨wMODKH«
Æ…—«“uK WOL)« WD)« ΔœU³ UN² Ý—
…—«“u« wuð «c ªlL²−*« ·«b¼√ oIײð UNöš s w²« ¨rOKF²K WOzd« WKOÝu« t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
¨VUD«Ë rKF*« bOÐ vË_« …«œ_«Ë ¨rKF²K jOÝu« —bB*« t½_ ªÃUNM*« dUMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JUÐ WUš W¹UMŽ
jzUÝu« s U¼dOžË ¨ÍdÝ_« rKF²«Ë ¨WOK;« WUI¦«Ë ¨»uÝU(«Ë ¨X½d²½ù« ∫rKF²« qzUÝË s ÁdOž v≈ WU{≈
Æ…bŽU*«
XłÓ u= ðÔ w²«¨©±≤≠ ±® WOÝ—b*« V²J« lOLł nOQð WKŠd ÂU9SÐ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë XU bI
W¹«bÐ l¨wMI²«Ë ¨wMN*«Ë ¨WO½U½ù« ÂuKF«Ë¨ wLKF« ∫tŽËd lOL−Ð ©±≤® Íu½U¦« w½U¦« nB« V² oO³D²Ð
¨WœUI« Àö¦«  «uM« w WKUýd¹uDð WDš cOHMðvKŽ UÎ OUŠ …—«“u« qLFðË Æ©≤∞∞∑ Ø ≤∞∞∂®wÝ«—b« ÂUF«
Wœ√® WOULJ²Ý« WDA½√˨©±≤≠ ± ·uHBK V²J« lOLł WFł«d® W¹d¹uDð WDA½√∫w¼Ë¨  ôU− WFЗ√ wDGð
UÎ OI√ YŠU³*« lOLł w Àö¦« qŠ«d*« Z¼UM* WOKOK%Ë WO1uIð  UÝ«—œ® WOK³I² WDA½√˨©WMOF*« qzUÝu«Ë rKF*«
ÊUײ« WO¬ 5%Ë ¨w½Ëd²Jù« rOKF²«Ë  UJ³A« ‰U− w WO²×²« WOM³« lOÝuð® W¹“«u WDA½√Ë ¨©ÎU¹œuLŽË
Æ©WUF« W¹u½U¦«
WOÝUÝ√ …eO— ¨ÎUÐU² ¥μ∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨dAŽ wMŁô« ·uHBK  e$√ w²« rKF*« Wœ√Ë WOÝ—b*« V²J« bFðË
 «d³š dOu² ªwIDMË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽÔ  UuKFË ·—UF s tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w
l ¡ö²ðË ¨.uI²« VOUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝu«Ë ¨f¹—b²« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýR sLC²ð ¨WŽuM²
ÆÁöŽ√ …—uc*« WOL)« WD)« ΔœU³
¨UN¹—b²Ð ÊuuI¹ s¹c«  ULKF*«Ë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²« W—UA0 UÎ ¹uMÝ
U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²J« WFł«d r²ðË
Ò
w  «dOG²« l ¡ö²ð w ªd¹uD²«Ë q¹bF²K WKÐU WO³¹d&  UF³Þ WFЫd« v≈ vË_« s  UF³D« …—«“u« ÈdðË
¨œuNł s tO ‰c³¹ U —«bI0 œ«œeð wMODKH« wÝ—b*« »U²J« WLO Ê≈ Æ…UO(«  «—UNË włuuMJ²«Ë wLKF« ÂbI²«
w UÎ ¹d¼uł
«Î dOOGð ÊuŁb×¹ s¹c« ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽ≈ ‰U− w 5BB ²*« s sJ2 œbŽ d³√ W—UA sË
Ò
w ëdšù«Ë nOQ²« wU− w Z¼UM*« ed UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« s WFÝ«u«  UOKLF« ‰öš s ¨rOKF²«
ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Íc« sÞu« wdÞ
¨WOËb«  ULEM*«Ë  UÝR*« v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF¹ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈
ÆZ¼UM*« ŸËdA* wU*« UNLŽb ªUJO−KÐ WuJŠ WU ÐË WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë
‰öš s w ¹—U²« wMÞu« qLF« «c¼ “U$≈ w X—Uý w²« ¨WOMÞu« W¹uÐd²«  «¡UHJUÐ d H² …—«“u« Ê√ UL
¨tFu VŠ q
y ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²—UA vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽSÐ ÂuIð w²« ¨W¹uÐd²« ÊU−K«
¨qLF«  Uý—Ë w 5—UA*«Ë ¨s¹—d;«Ë ¨5HR*«Ë ¨—«dù«Ë ¨Z¼UM*«edË ¨W¹—«“u« Z¼UM*« ÊU' qLAðË
ÆoO³D²« ¡UMŁ√ Ê«bO*« s WOÝ—b*« V²J« ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUD«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5UÝd«Ë ¨5LLB*«Ë

wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
Z¼UM*« e?d
 ≤∞∞∂ ‰uK¹√

W bI
Íb¹√ 5Ð tFC½ ¨wÝUÝ_« sU¦« nBK —dI*« WUF« ÂuKF« »U² s w½U¦« ¡e'« u¼ «c¼
Âu?K?F« ÃUNM s e$√ U l qUJ²O ¨U½œöÐ w W¹uÐd²« WOKLFUÐ 5OMF*« qË UM²³KÞË UMOLKF
ÆfÐö*« WÞUOšË
rOLB²«w
WŽUMBÐ
WOMN*«
tð—UN ¡«œ√
d¹uDð vKŽ
U½œuNł  eJð—« bË ÆÃUNM*« «cN WOÝ—b*«
V²J« WK KÝ
WIKŠWU)«
ÊuJ¹Ë
¨WIÐU «
·uHBK
WFÐU² VUD«
¨qLF«ÃUNM*«
WI¹dÞ rÝd«Ë
ÕdAUÐ W×{u
WKNÝ WOMÞu«
 UuKFœuN'«
qOuðvKŽ
»U²J«
«c¼ w«c¼
UMËUŠ
bIË
v?K?ŽlOD²O
¨wMOD KH«
WDš XžU

w²« …dO³J«
»U²J«
l{Ë
w
WUF«WKLJð
·«b¼_«
vKŽbIË
qLF«
w pcÐ 5LN 
qL²ý«WKŠdLK
b Ë dAŽ ÂuKF«
ÍœU(« f¹—b²
nB« »U²J
»U²J«oOI%
«c¼ ¡Uł
¨tð—UNd¹uDð
w ÁbŽU¹¨tðU¹u² 
d¹Ë WŠ«dÐnK² 
Ÿu{u q

ÆWHK²<« tuBË tð«bŠË w ·«b¼√ s nB« «c¼ ÃUNM tŠdD¹ U ‰öš s WOÝUÝ_«

VUD« bŽUO »U²J« «c¼ ¡Uł bI wMN*«Ë wMI²« rOKF²« d¹uD²Ð WU)« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë ·«b¼√ oOI% qł√ s

Æ «bŠË …bŽ vKŽ
bFÐ UMF VÝUM²¹ U UNM cšQ½ UM“U w²« »uFA« …—UCŠË w{U*« WdF* ¡U¹“_« a¹—Uð sŽ XŁb% ∫vË_« …bŠu«

p?–Ë ¨V?U?D?«Ë r?K?F?*« 5?Ð qŽUH²« oKš ”UÝ√ vKŽ ÃUNM*« «c¼ ¡UMÐ vKŽ U½bNł UMKLŽ bË
U½—UJ√
WU{≈
f¹—b²« »uKÝ√ —UO²š«Ë ¨tÝË—œ rOLBð rKF*« lOD² ¹ YO×Ð ¨ULNM qÆUNO≈
Ÿ«bÐùUM ¹—UðË
·U eOŠ
dOu²Ð
·U??A? ²? rOUB²«
ô« s?? —UO²š«
W?ðËU?H?vKŽ
²?  U?
ł—b?ÐbIË
Âu?I?rOLB²«
¹ Ê√ V?WMN0
U?D?«UN² öŽË
l?O?D?²? W U½_«
?¹Ë ¨W?sŽ∫
L?zö?WO½U¦«
*« W?D…bŠu«
?A?½_«ËXŁb%
¨V?ÝUL

U?M?*«
◊uD)«Ë Ê«u_«Ë
XKL²ý«
rN H½√ d¹uDð vKŽ ’dŠ s tÐ ÊuF²L²¹ UËÆtÐ
¨ «d³š
UMOLKF
U Ê√UL
5Mu
¨¡UBI²Ýô«Ë
W¹UMF«Ës
f³K*«
W U½QÐÈb
XL²¼«
¨r'UÐ
W¹UMF«Ë WUEM«Ë
w?D?F?ð W?O?ðU?O?(«Ë W?I?ÐU? « WOÝ«—b« W³KD«  «d³š Ê√Ë ¨W³ÝUM*« WLN*« …cNÐ ÂUOIK rNK¼R¹ ÎU?O1œU√
vKŽ ’Uš ”—œ vKŽ XKL²ý« YOŠ ¨WÞUO)« UOłuuMJðË WOKLF« WÞUO)« vKŽ XKL²ý« ∫W¦U¦« …bŠu«Ë
”Ë—œ q?¹u?% w? U?½Ëb?×?¹ q_« ÊS pc ÆÁU&ô« «c¼ w wCLK rNOLKF*Ë rN W×½UÝ W
d
ÆWOŽUMB« WÞUO)«
 U?¼U?&ô«Ë ¨w?L?K?F?« d?O?J?H²«  «—UN »U ²«Ë ¨WdFLK —bBË ¨◊UAMK ‰U−
v≈ ÂuKF«
‰UHÞ_«Ë wðU²«
fÐö*«…UO(«
vKŽ  ôU−
WKL²A*« ¡U¹“_«
ÖU/b²1
rÝ—VUDK
YOŠ ¨wŽUMB«
rÝdUÐ ¡UMÐ
WUš
∫WFЫd«
ÆWHK²<«
v≈ U¼dŁ√
…—uD² WOB ý
o¹dÞ
vKŽ…bŠu«Ë
¨WOLKF«
 UÐuFB« q rž— XK
«uð b wMOD KH« ÃUNM*« w nOQ²« œuNł ÊS ¨·ËdF
u¼ ULËfÐöË
Æ U³ÝUM*«
«c¼ s`²
WO³¹d−²«
vË_«
“U$≈qGý
·ËdE«
sL{‰UGý_UÐ
UMFD²Ý«WUš
bË ÆUM³Fý
w²«
…bŠu«Ë
…dOG l¹—UA
w bŽU¹
Íc«WF³D«
lO d²«ËÁc¼
…—UM«
YOŠÁc¼
¨W¹ËbO«
∫WU)«UNýUŽ
qI?ÓB
Ú Ôð W?Ðd?& v?≈ W¹uÐd²« WOKLFUÐ 5OMF*« s 5BK<« q œuN−Ð ‰uײð Ê√ 5K¬ ¨»U²J«
Æ UýËdH*« qLF
 «—«œù«Ë ¨Êu?¹u?Ðd?²?« ÊudA*«Ë ÊuLKF*« ÂuI¹ YO×Ð ¨Ê«bO*« w oO³D²« ‰öš s —u]DÓðË
Ô
ÆdAŽ
w½U¦«
nB«
w
¡«eŽ_«
UMÐöD
W×{«Ë
 UuKF
‰UB¹«
w
UMIË
b
ÊuJ½
Ê√
ułd½
ØZ?¼U?M?*« e?d v≈ rNðUŠ«d²«Ë rNðUEŠö .bI²Ð ¨—u_« ¡UOË√Ë ¨ÊuO1œU_«Ë ¨W¹uÐd²«
oOu²«
wË …—«“Ë
tK«Ë
ÆWœUI« WF³D« w UNM …œUH²Ýô« s sJL²½ v²Š ¨wUF« rOKF²«Ë
WOÐd²«

Êu‡‡HR*«
Íu'« ·öG« ∫WÝœU « …bŠu« ∫w¼Ë  «bŠË lЗ√ vKŽ »U²J« s w½U¦« ¡e'« Íu²×¹
¨ U¹dB³«Ë ¡uC«∫WMU¦« …bŠu« ¨ uB«Ë WOłu*« Wd(« ∫WFÐU « …bŠu« ¨¡U*« —U ÐË
ÆWO LA« WŽuL:« ∫WFÝU²« …bŠu«
Âb?
Ò I½ Ê√ œu?
Ò ½Ë ¨»U?²J« «c¼ nOQð w UMO≈ XKË√ w²« WLN*« “U$≈ w UMIÒË b ÊuJ½ Ê√ qQ½
UMIË
Ò ÆrJ¹b¹√ 5РΫe¼Uł »U²J« «c¼ qF−O U½œuNł v≈ nO{√ bNł q v≈ U½d¹bIðË U½dJý
ÆÊU1ù«Ë rKFUÐ `K ²*« ÊU ½ù« t«u ¡UMÐ l—Ë ¨‰UOł_« WbšË ¨WUÝd« ¡«œ√ w rU¹≈Ë
Ò ˇ«
oOu²« wË tK«Ë

 U‡‡‡¹u‡‡²;«

≤≥¥
≤≥∑
≤≥π
≤¥¥

tOýËdJ« qLŽ ∫ ©±® ”—b«
Ídz«b« ’dI« ∫ ©≤® ”—b«
qHD tOýËd XOUł ∫ ©≥® ”—b«
lOd²« ∫ ©¥® ”—b«

≤μ≤

lł«d*«Ë —œUB*«

≤π
≥≤
≥¥
≥∑
≥π
¥≤
¥¥
¥π
μ±
μ≥
μπ

∂≤

v‡Ë_« …bu«

W¹ËbO« ‰UGý_«

≤∏

¡U¹“_« a¹—Uð
WO½uŽdH« ¡U¹“_« ∫ ©±® ”—b«
WOD½eO³« ¡U¹“_« ∫ ©≤® ”—b«
wÝU³F« dBF« w
¡U¹“_« ∫ ©≥® ”—b«
w½UL¦F« dBF« ¡U¹“√ ∫ ©¥® ”—b«
WCNM« dBŽ ¡U¹“√ ∫ ©μ® ”—b«
dAŽ lÝU²« ÊdI« ¡U¹“√ ∫ ©∂® ”—b«
wMOD KH« À«d²« ∫ ©∑® ”—b«

WU½_«
WU½_« ∫ ©±® ”—b«
WOBA« sŽ d³Fð ¡U¹“_« ∫ ©≤® ”—b«
rOLB²« ∫ ©≥® ”—b«
Ê«uô« rOLBð ∫ ©¥® ”—b«
W×B«Ë WU½_« ∫ ©μ® ”—b«
qOL−²«Ë WU½_« ∫ ©∂® ”—b«
WAL_« ∫ ©∑® ”—b«
W{u*« dO¼UA ∫ ©∏® ”—b«
—«u ô«Ë nKJ« ∫ ©π® ”—b«
fÐö*UÐ W¹UMF« ∫ ©±∞® ”—b«
 Ułu²M*« qO G WUF« fÝ_« ∫ ©±±® ”—b«

W‡OU« …bu«

≤≥≥

±±
±¥
±∂
±∏

WOKLF« WÞUO)«

b½e«  Uײ
WÞUOš ∫ ©±® ”—b«
∂≥
XK « ∫ ©≤® ”—b«
∂∏
wUłd« hOLI« W³ WÞUOš ∫ ©≥® ”—b«
∑∞
‰Uý ‰uJ« W³I« WÞUOš ∫ ©¥® ”—b«
∑≤
tO³« …ËdF« WÞUOš ∫ ©μ® ”—b«
∑¥
WHK²<«
»uO'« WÞUOš ∫ ©∂® ”—b«
∑∂
‘ULIUÐ …ËdF« WÞUOš ∫ ©∑® ”—b«
∏∞
WOuD«  UBI« WÞUOš ∫ ©∏® ”—b
∏≤
ÊuKDM³K »U×Ý VOdð ∫ ©π® ”—b«
∏¥
gUAJ« WÞUOšË h ∫©±∞® ”—b«
∏∑
wðU² « ÊuKDM³« WÞUOš ∫©±±® ”—b«
π∞
π≥ WO{dF«  UBI« …“uK³« WÞUOš ∫©±≤® ”—b«
lD ∏ …—uMð WÞUOš ∫©±≥® ”—b«
π∂
±∞∞  UOLJUÐ hI«Ë wŽUMB« ÊËd²³« ∫©±¥® ”—b«
WU;« WAL_« WÞUOš ∫©±μ® ”—b«
±±≤

WU« …bu«

±≤≥
±≤∂
±≥≥
±≥μ
±¥∏
±μ≥
±μ∂
±∂μ
±∑≤
±∑∑
±∏∑
±π≤
±πμ
≤∞μ
≤±¥
≤≤≥
≤≤∂
≤≤π

lD ∏ …—uMð ∫ ©±® ”—b«
‘uK …—uMð ∫ ©≤® ”—b«
wðU² « ÊuKDM³« ∫ ©≥® ”—b«
‰UHÞ_« ÊuKDMÐ ∫ ©¥® ”—b«
wðU² « “uK³K wÝUÝ_« r '« rÝ— ∫ ©μ® ”—b«
ÂU ł_« ÃöŽ ∫ ©∂® ”—b«
 U M³« q¹u% ∫ ©∑® ”—b«
WKB²*«  U³I« ∫ ©∏® ”—b
wUłd« hOLI« ∫ ©π® ”—b«
 U³I«  «dHŠ ∫ ©±∞® ”—b«
WOuD«  UBI« ∫ ©±±® ”—b«
WO{dF«  UBI« ∫ ©±≤® ”—b«
»u¦«  Uײ
∫ ©±≥® ”—b«
 U³ÝUM*« fÐö ∫ ©±¥® ”—b«
·U
“ ÊU²
∫ ©±μ® ”—b«
‰UHÞ_« ∫ ©±∂® ”—b«
 U³I« rÝ— WI¹dÞ ∫ ©±∑® ”—b«
WKHÞ ÊU²
rÝ— ∫ ©±∏® ”—b«
WOuÞ  UBIÐ ÊU²
rÝ— ∫ ©±π® ”—b«

W‡‡F«d« …bu‡‡«

±≤∞

wŽUMB« rÝd«

W U)« …bu«

±±π

…b‡‡‡‡‡Šu«

±
¡U???????¹“_« a???????¹—U??????ð

≠∫…bŠu« ·«b¼√
∫Ê√ …bŠu« Ác¼ WÝ«—œ bFÐ VUD« s lu²½
ÆrNð—UCŠË 3_« w— w UN²öŽË¨UNzU¹“√Ë ¨»uFA«  «—UCŠ v« ·dF²¹
bOUIð …¡«dË wK(«Ë WM¹e«  öLJË e¹dD²«Ë ·—Uše«Ë Ê«u_«Ë ZO M« YOŠ s ¡U¹“_« a¹—Uð √dI¹
Æ»uFA«  «œUŽË
ÆWOŠd *« ¡U¹“_« rOLBð WOKLŽ w ¡U¹“_« a¹—Uð WOL¼√ œb×¹
ÆWOMOD KH« WOŁ«d²« ¡U¹“_« …¡«d s sJL²¹


WO½uŽdH« ¡U¹“_«

±

”—b«

ÂÆ‚ ≥∞∞∞≠μ∞∞WO½uŽdH« ¡U¹“_«
W?A?L_« vKŽ ÁdOŁQð t ÊU Íc« —U׫ dB ŒUM UNL¼√ s˨q«uŽ ÁbFÐ WL¹bI« W¹dBL« ¡U¹“_«  dŁQð
ÆfÐöL« qLŽ w XKLF²Ý« w²«
WAL_« lM w «uMMHðË WHOH« WAL_« WMŽ«dH« qLF²Ý« bI
WAL_« «u KLF²Ý« U L ¨ Ϋ bł dJ³ XË w WIO b« Ë WHO H« WO½U ²J«
W?½u?K?L?«Ë W?O?F?O?³?D?« U?N?½«u?Q?Ð W?AL_« «uFM UL ¨W? U?HA?«Ë W?¹dÐu?«
WAL_«  błË UL ¨…dÐù« qGAÐ …“dDË W½uK ·—UšeÐ Wžu³BL«Ë
ÆUNð—UNÞ ÂbFÐ r¼œUI²Žô UNULF²Ý« Vײ dOž ÊU w²« WO uB«
‰Ułd« fÐö
n²J« dNE¹Ë d ¹_« n²J« vKŽ œuIF—«“SÐ vKŽ_« nBM« wDG¹
Æ UULð
Î
ÎU¹—UŽ sL¹_«
¨s¹bH« nB½ v≈ qBð …dOB w¼Ë wKH « ¡e−« wDGðË∫W³IM«
w UL …dIÐ ”√— qJý vKŽ  U¹ôœ lЗ√ tM wb²¹ jÝu« vKŽ «eŠ jÐd¹Ë
W³IM« ‚u W UHý W³I½ Êu ³K¹ ‰Ułd« `³√Ë ”U³K« —uDð rŁ¨©±≠±® qJA«
XHK²š«Ë ¨r ÊËbÐ Ë√ rJÐ »U³K−« «ub²Ý« UL ¨ UNM dB√ ÊuJðË vË_«
Æ¡«d_« WI³Þ s Ë√ WUF« s ÊU «–≈ qłd« W½UJ ·ö²šUÐ fÐöL«
©±≠±®

¡UM« fÐö

sŽ …—U³Ž w¼Ë ¨Y¹b׫ dBF« w ¡U M« fÐö t³Að Ë —«bBUÐ ÎUC¹√ XOLÝ w²«Ë W³IM« sŽ …—U³Ž X½U
w? f?Ðö?L?«  ôU?L?Š t?³?A?¹ ‘ULI« s j¹dý ÁöŽ√ w X³¦¹Ë¨sO³IF« v²Š —bB« X×ð s oB²K »uŁ
—bB« wDGð YO×Ð WC¹dŽ ÊuJð ÎU½UOŠ√  ôUL׫ X½U Ë ¨sO¹—UŽ —bB«Ë sOH²J« „d²¹ ÊU ˨d{U׫ Xu«
Íe« w¼ W³IM« X½U ˨ÊU²J« s UŽuMB
Î
ÎU UHý ÊU ‘ULI«Ë r −« qOUHð dNEð YO×Ð WIO{ W³IM« X½U Ë
UL vKŽ« v« qHÝ√ s f³KðË r −UÐ WIB²K X½U UL ÊU²J« s WŽuMBË VFA«  UI³Þ lOL− bŠuL«
«c¼ V×B¹ ÊU Ë  öH×«Ë  U³ÝUMLK ÊuKL« “dUÐ “dDð X½U UN½√ ô≈ ¨w²OðdHO½ WJKL« WHOË …—u w
Æ“d« s WŽuMBL« tuJ« Íe«
ÂUL √ ÊËbÐ Ë√ ÂUL QÐ »U³Kł sŽ …—U³Ž ¡U M« fÐö X½U YOŠ WDÝu²L« WËb« w ¡U¹“_«  —uDð bË
Æ©≤≠±® qJA« w UL …dýU³ —bB« X×ð «eŠ jÐdð X½U Ë sO³IF« v≈ UNuÞ qB¹Ë


Æ vË_« W³IM« ‚u W³I½ «ub²Ý«Ë »UJ« Ë√ WKd׫ uKLF²Ý« UL UÎC¹√ »U³K−« «uKLF²Ý« bI ‰Ułd« U√ ≠
Æ«e×Ð jÐd¹Ë —bB« X×ð qB¹ r ÊËbÐ Ë√ rJÐ oO{ ¡«œ— ∫»U³K−« ™

©≥≠±®

©≤≠±®

W¦¹b(« WËb« U√
ÆWHOH«Ë W UHA« WAL_« ‰ULF²Ý« V³ Ð  UOM¦«Ë  «d J«Ë WAJAJ«Ë WA —eUÐ ¡U M« fÐö  eOLð
ÆW¹bðdL« hA« W½UJ ·ö²šUÐ XHK²š« w²«Ë ·—Uše« ·ö²š« l W³IM« ¡«bð—« dL²Ý« Ë
©W?³?I?«® ‚u?D?« Íb?ðd?ðË ÊU?²ULŠ W³IMKË ¨r −« ‰uŠ WJ³×L« W³IM« Íbðdð w²OðdH½ WJKL«  dNþ bË
s —bB« X×ð l{Ë ÊuK «e×Ð X³Ł bË ·UHA« ÊU²J« s iOЫ ¡«œ— Íbðdð w¼Ë  dNþ UL oMF« ‰uŠ
«cN ÍuKF« ¡e−« dNE¹Ë¨©≥≠±® qJA« w UL W³ d« v≈ qB¹Ë jÐd¹Ë ÂUú bðd¹ rŁ¨ nK« v≈ ÂU_«
¨‘U?H??U? d?N?Eð Ë©”√d« ‰ušb Wײ UNHB²M w …d J ‘ULI« s WFD w¼ w²«Ë ®∫WKd×U ¡«œd«
Ær −« ‰uŠ W u³× dNEð w²« W³IM« »u¦« X×ð ÍbðdðË
ÆWL¹dJ« —U−Š_«Ë ÊuKL« “dUÐ Áö×Ë V¼c« „öÝ√ s WŽuMB oMF« ‰uŠ W³ w¼Ë ∫tuJ«
»u¦« Ë√ Í—U«
tMKCH¹ ¡U M« X½U Ë bMN« s Íe« «c¼ qË bË W¦¹b׫ WËb« w WO½uŽdH« …√dLK WOÝUÝ_« ¡U¹“_« s
÷dŽË —U²√ W Lš UNuÞ ‘UL WFD sŽ …—U³Ž u¼Ë ¨ÁdOž s d¦ √ …—uF« d² ¹ ÊU t½_ ¨fÐöL« wUÐ vKŽ
ÆfÐöL« w  «d J«Ë  UOM¦UÐ dBF« «c¼ eOLð bË ¨r −« ‰uŠ nK¹ d² nB½

¥

‰Ułd« ¡U¹“√
s¹“Ë  «d J« Ád¦JÐ eOLð bË ¨tŽU ð«Ë tuÞ w nK²š« Ë ¨pO½u²UÐ vL L« q¹uD« hOLIUÐ  eOLð
W³I½ ¨ WMŽ«dH« ‰Uł— Èbð—«Ë¨WO½U²J«Ë W UHA« WAL_« vKŽ W½uK ÂuÝ— sŽ …—U³Ž u¼ Íc«Ë Íd² ÐU²« ZO MÐ
ÆWOKš«b« …dOBI« W³IM« ‚u W UHý
Æd¦ √  UODÐ W³IM« dNEðË Â«e׫ jÐd¹ ÊU v²Š WO½U¦« …dÝ_« W¹UN½ w  UOD«  «– W³IM« Xb²Ý« UL
Æ©¥≠±® qJA« WL¹dJ« —U−Š_«Ë WCH« s WŽuMBL« WM¹e«  «Ëœ√Ë —UF² L« dFA« WMŽ«dH« qLF²Ý«

—UF² L« dFA«
©¥≠±® qJA«

◊UA½
≠∫ UŽuL− v« W³KD« rO Ið
ÆWÞUO« cOHMðË sO¹dBL« ¡UbI »U³K−« rOLBð rÝ— …—UN vË_« WŽuL−L« »öÞ ”—UL¹ ‡
ÆUNO …œułu*«  «d JUÐ W³IM« qLŽ cHMð WO½UŁ WŽuL− ‡
ÆÊuK*« ‚—u« s v²Š Ë√ “d)« s tuJ« qLFÐ ÂuIð WŽuL− ‡

WK¾Ý√
øWO½uŽdH« —uBF« w XKLF²Ý« w²« WAL_« w¼ U ≠±
ørN Ðö w ·uB« ‰ULF²Ý« sŽ WMŽ«dH« bF²Ð« «–U* ≠≤
ÆW¦U¦« …dÝ_« dBŽ w …√d*« fÐö d –√ ≠≥
ÆrN Ðö UNO «uM¹“ w²« ‚dD« d –√ ≠¥
Æ»U³K'« ¨WKd(« ¨W³I« ¨pO½u²« ∫·dŽ ≠μ
μ

WOD½eO³« ¡U¹“_«”—b«

 ±¥μ∞≠≥∞∞ WOD½eO³« ¡U¹“_«
bÐUFL« w p– dNþ UL ¨ «d¼u−L«Ë RRKUÐ …“dDL« …dšUH« ¡U¹“_« dBF« «c¼ w fÐöL«  «eOL s
ÆWUF« vKŽ ÎUd× ÊU ˨ÂuI« WOKŽË …—uÞ«d³ô«Ë —uÞ«d³_« fÐö w w½«uł—ô« ÊuK« Âb²Ý«¨—UŁü«Ë
WKLF²*« WAL

s?O?B?« s? œ—u?²?Ý« b?I d¹d׫ U√ ¨”dH« œöÐ s  œ—u²Ý« bË ¨V¼cUÐ …UýuL« WAL_« Xb²Ý«
Æ»UO¦«Ë WAL_« vKž√Ë Ê«u_« v¼“√ vKŽ ”UM« X UNð bË
WKLF²*« ·—Uše«
WOœü« ·—Uše« «uKLF²Ý« UL ¨j«Ë WDIM«Ë VKI«Ë lÐdL«Ë sOFL«Ë …dz«b« WOÝbMN« ‰UJý_« «uKLF²Ý«
ÆÊU³KB«Ë p Ы—_« ·—Uš“Ë  U½«uO׫ —u  dNþË ¨’Uý_« —uË
¡UM« fÐö
X×ð f?³K¹ l?Ý«Ë ¡«œ— u¼Ë¨ ÊuK?« w½«uł—_« p?OðUL?«b« v?L ¹ ¡«œ— Íb?ðdð w¼Ë «—Ëœu?Oð WJ?KL«  d?Nþ
n²J?« vKŽ p?³Að˨ ©±≠≤® q?JA« ·—U?šeUÐ …“d?DL?« …¡U³F?« Ë√ pO½u?²«
ÆWL¹dJ« —U−Š_UÐ …“dDL« tuJ« l sL¹_«
WHUL« jz«dAUÐ s¹eË T ·dŠ qJý vKŽ jO Ð Í“ u¼Ë∫pO½u²« ‡
qB¹¨ÊUOŠ_« iFÐ w «e×Ð rC¹Ë¨ U{UHC
Î
ÊU Ë åw ö ò vL ð t½uK
W?M?¹e? W?F?Ý«Ë ÂU?L? _« U?√ p– s dB√ Ë√ ¡«c׫ ·dÞ v≈ ÎU?½U?OŠ√ tuÞ
Æw ö WÞdýUÐ
Ë√ W?Šd?D?« ”√d?« ¡U?D?ž ‰U?L?F?²?Ý« l? Íe?« fH½ Íbðdð∫¡U M« fÐö ‡
UL ¨dNE« v≈ ‰b ²ð UN d²ð Ë√ UNÝ√— vKŽ UNF d² pO½u²UÐ W²³¦ ÊuJð Áu MK
bK−« s WŽuMB …dOB W³dÐ  uÐ ∫u¼Ë ÂbI« W ³√ dBF« «c¼ w Âb²Ý«
U??N? K? …ö??×? W??K?¹u?Þ Áb?½U?Ð p?O?²?L?«b?« ‚u? Íb?ðd?ð X?½U? ∫…b?½U?³?« ‡
‰eM¹ ·dÞ¨nK« s sOH²J« vKŽ l{uð …b½U³« Ác¼ W½uKL«  «d¼u−LUÐ
WJKL« t¹bðdð pO²L«b« ”U³
©±≠≤® qJA« «—ËœuOð

nK¹Ë ¨Èd O« WN−« s jÝu« v≈ ‰eM¹ rŁ —bBUРΫ—U sL¹_« n²J« s
”uÐbÐ p³A¹ rŁ ¨Îôb M sL¹_« V½U−« s tM ¡eł dNE¹Ë nK« v≈
Æ…b½U³« qJý vKŽ k U×O «e׫ f³K¹ Ë


…—U³Ž ”√d« ¡UDž tF ÍbðdðË ¨Tx«Ë d¼«u−UÐ WFdL« tuJ« Íe« l f³K¹Ë
W?F?d?L?« ÊU?−?O?²?« ¡«b?ð—« l? t?łu?« w?³?½Uł vKŽ vb²ð w²« ÊUłdL« ËRRK«  U³Š sŽ
Æ©≤≠≤® qJA« w UL d¼«u−UÐ
¨s?L?¹_« n?²?J?« v?K?Ž X?³?¦?ð W?³?d?« W?ײ UNË …dz«œ nB½ sŽ …—U³Ž ∫…¡U³F« ‡
Æ©±≠≤® qJA« w UL dz«Ëb« q¦ WOÝbMN« ‰UJý_UÐ W dše
s? ‰b? ?²?ðË ”√d?« ‰Ušœù W³d« Wײ UN WKOD² WK¹uÞ WFD sŽ …—U³Ž∫ÂuOU³« ‡
Æ©≥≠≤® qJA« w UL ·—Uš“ e¹dDð UL¼ö vKŽ sONłuÐ ÊuJð ÎU½UOŠ√Ë ¨nK«Ë ÂU_«
‰Ułd« fÐö
¨V?¼c?U?Ð …“d?D dLŠ_« ÊuKUÐ WDD …¡U³Ž UNu Ë ¨W³ d« v≈ qB¹ Íc« pO½u²« —uÞ«d³ô« Èbð—«
ÆRRKUÐ s¹e¹ dLŠ√ ¡«cŠË ÊuK« w½«uł—√ UIO{
Î
ÎUЗuł f³K¹Ë¨”uÐbÐ sL¹_« n²J« vKŽ …¡U³F« p³AðË
 «d¼u:«
 U³I« Ë sL¦« WOUG« WL¹dJ« —U−Š_« WUF« f³ UL ¨…uÞ«d³_«Ë —uÞ«d³ú RRKUÐ WFd ÊU−Oð
sO¹e²« dBF« «c¼  ULÝ s˨RRK«Ë WL¹dJ« —U−Š_UÐ WFd X½U w²«Ë sO¹dBL« ¡Ub UNKLF²Ý« w²«
W?O?ÝbMN« ·—Uše« «ËbL²Ž«Ë¨d¹d×?« V½U−Ð ·uB«Ë ÊU?²J« ‘UL «uK?LF²Ý« UL ¨R?RK«Ë WL¹dJ?« —U−Š_UÐ
ÆfÐöL« e¹dDð w dA³«Ë  U½«uO׫ ÂuÝ—Ë W¹b¹d−²«

◊UA½
ÆdBF« «c¼ rOUBð bŠ√ rÝ— …—UN ”—U9 WŽuL− q  UŽuL− v« nB« W³KÞ rO I𠇱
Æ W³F fÐö ”UOIÐ ÊËd²Ð vKŽ rOLB²« rÝ— ‡≤
Æt²ÞUOšË ‘UL vKŽ ÊËd²³« oO³Dð ‡≥

WK¾Ý√
øwD½eO³« dBF«  «eO2 w¼ U ≠±
Æw öJ« ¨…¡U³F« ¨ÂuOU³« ¨pOðU*«b« ¨pO½u²« ∫·dŽ ≠≤
øwD½eO³« dBF« w XKLF²Ý« w²« WLA_« w¼ U ≠≥wÝU³F« dBF« w ¡U¹“ô«”—b«

 ©∏∑∞≠∑μ∞® ‡¼ ©≤μ∑ ≠±≥≤® WMÝ s ∫wÝU³F« dBF« w fÐö*«
V?B?I?«Ë ¨W?¹d?³?D?«Ë ¨W?¹b?O?ýd« W¹œ—_«Ë ¨WO½Ušb« qzöG«∫UNML fÐöL« ¡ULÝ√  d¦ dBF« «c¼ w
Æd¹d×«Ë výuL« ÃU³¹b« s lM U UNMË ¨…d³MFL« ÊUBLI«Ë¨W¹—uÐU OM« l½UIL«Ë ¨sOFL« d¹d×«Ë ¨ÊuKL«
ÂU?L _«  dNþ YOŠ ¡U M« fÐö vKŽ p– dNþË wÝU³F« dBF« w œUÝ Íc« ·d²« o³ÝUL Z²M² ½
Æe¹dD²UÐ WK¹cL« ¡UCO³« q¹Ë«d UÐË …“dDL« WŠu²HL«
d?¼«u?−?U?Ð W?K?K?J?L?« VzUBF«  dNþ UL WCH«Ë V¼c« ◊uOÐ ¡U¹“_« vKŽ —UFý_« WÐU²  dA²½«Ë
Æ—UFý_UÐ …“dDË
‰Ułd« fÐö
ÆWŽuM²L« ”√d« WODžQÐ  eOLð
W?O?U?Ž W?O?U?Þ s?Ž …—U?³?Ž w?¼Ë ”U?³F« wMÐ ¡UHKš tKLF²Ý« ∫ÃU²« ‡
ÆV¼cUÐ …“dD
Æ”UM« s WUF« UN ³ WOUÞ sŽ …—U³Ž w¼Ë ∫tHOH²« ‡
‘U?A?« W?M?¹b v≈ W³ ½ UNLÝ«Ë …u MK sŽ …—U³Ž w¼Ë ∫WOýUA« ‡
ÆwL−Ž√ ”U³ w¼Ë ¨dNM« ¡«—Ë U œöÐ w
d?³?²?F?ðË W?U?L?F?« ‚u? f?³?K?ð X?½U? ˨”√d?« WODž√ s ∫WŠdD« ‡
Æ…UCI« ”U³ WŠdD«
UN½«u√Ë U¼ƒULÝ√  œbFð bË wÝU³F« dBF« w WLN X½U ∫WULF« ‡
Æt²HOþËË hý q e d* UÎF³ð UNŽ«u½√Ë
s? rzULF« XFM bË ¡«œuÝ WËb« ‰Uł—Ë ¡UHK« WULŽ X½U Ë
ÆWCH«Ë V¼c« ◊uOÐ s¹e¹ UNCFÐ ÊU Ë ÊU²J«Ë VBI«Ë e« ‘UL
«u?KLF²Ý« UL ‚«dFUÐ W uJ« WM¹b s UNLÝ« –ušQL«Ë ∫WO uJ« ‡
Æd² ²«Ë dJM²K ÂU¦K«
∫WOł—U« ‰Ułd« fÐö
ƉUłd« UNÐ nײK¹ ÊU Ë jD ‘UL s Êb³« ¡UDG w¼Ë WKLA« Ë√ …œd³«¨—«“_«
Æ5I d*« v« ÊöB¹ ÊUL tË —bB« WOŠU½ s ——eË ÂU_« s WŠu²H*« fÐö*« s Ÿu½∫ÊU²H)« ‡
Ær '« ‰uŠ nK¹ œuÝ√ ¡U sŽ …—U³Ž ∫WBOL)« ‡


Æ¡«dFA«Ë »U²J«Ë ¡«—“u« t ³Ë ÂU_« s ‚uIA hOL ∫WŽ«—b« ‡
ÆWUFK t ³ w Êu³žd¹ ô «u½U Ë ¨¡UNIH«Ë ¡ULKF« t ³  UÞUOš ÊËbÐ WFD w¼Ë wÝ—U tK√∫ÊU KOD« ‡
ÆWK¹uÞ W³dÐ w½U¦« ŸuM«Ë ¨d{U(« Xu« W¹cŠ√ q¦ ¡«c(« tu ÊuKF²M¹ ÊU Ë ÊUÐdł∫ÂbI« W ³√ ‡
ÆqLF« ¡UMŁ√ tFKš ÂbŽ ◊ö³« s 5KUF« vKŽ V−¹ ÊU Ë VFA« WUŽË WHOK)« t ³∫n)« ‡
¡UM« fÐö
ƉUłd t ³ UL ¨wÝU³F« dBF« w …√d*« t² ³ ∫‰«Ëd « ‡
VBI«Ë ¨W¹d³D « W¹œ—_« X ³ UL ¨Â« b_« v²Š ‰b ²¹Ë …√d*« w DG¹ »uŁ s Ž …—U³Ž ∫» U³K' « ‡
Æd¹d(«Ë ÊuK*«
Æ «dOú 5ŠUýË qLF²Ý« UL d¼«u'UÐ ld¹ ÊU Ë ÕUýu« Ë ¡U³I« …√d*« X ³
w? f?³?K¹ oO{ ¡«œ— tu Ë W³d« bMŽ ‚uIA hOL tu Ë lÝ«Ë ÷UHC …√d*« ”U³ w¼Ë ∫…¡ö*« ‡
Æ¡U²A« ÂU¹√
ƉeM*« s UNłËdš ¡UMŁ√ UNL ł UNÐ wDGð WK¹uÞ …¡ö …√d*« f³Kð X½U «c¼ ‚u Ë
∫vK(«Ë WM¹e« ‡
Ÿœu?«Ë  u?U?O?U?Ð UNMO³łË UNKz«bł s¹eð X½U ∫”√d« WM¹“ ‡
ÆwÝU³F« dBF«  «eO2 s w¼Ë ÊU−O²«Ë
o?B?²?K?ð X?½U? w?²?« b?zöIUÐË ·uMA«Ë ◊«d_UÐ …√d*« WM¹“Ë
ÆqOšö)«Ë —ËUÝ_«Ë -«u)« X ³ UL ¨ W³dUÐ
UNM ”√d« WODž√ XŽuMð∫”√d« ¡UDž ‡
Æ”√d« WODž√ s Ÿu½ ∫oM³« ‡
…√d?*« d?B?³?ð v?²?Š 5?MOF« l{u w X³¦ð WFD ∫ld³« ‡
ÆUNöš s
Æqłd« q¦ ÎUC¹√ WULF« …√d*« X ³ ∫WULF« ‡
ÆÎUF tłu«Ë ”√dK …√d*« t² ³ ∫ŸUMI« ‡
Ætöš s tłu« Èd¹Ô ·UHý ‘UL u¼Ë ∫»UIM« ‡
ÊU? Ë ¨”√d?K? ¡U?D?ž W?O?«d?« W?I?³?D?« ¡U? ½ tðcð« ∫f½d³« ‡
ÆWO³¼– WK K Ð vK×Ë d¼«u'UÐ UFd
Î

π

◊UA½
ÆwÝU³F« dBF« w ¡U¹“ú WUF«  UL UÐ W³KD« Y׳¹ ‡±
ÆwÝU³F« dBF« w ¡U¹“ú UuÝ—Ë
Î
Ϋ—u W³KD« lL−¹ ‡≤

WK¾Ý√
ÆwÝU³F« dBF« w ‰UłdK ”√d« ¡UDž ¡ULÝ√ d –« ≠±
ÆwÝU³F« dBF« w ¡U MK ”√d« WODž√ Ÿ«u½√ œbŽ ≠≤
Æ…¡ö*«¨»U³K'«¨ÊU KOD« ¨ WŽ«—b«¨ÊU²HI«∫ s q ·dŽ ≠≥

±∞

w½UL¦F« dBF« ¡U¹“√

¥

”—b«

W?O?½U?L?¦?F?« W?¹—u?Þ«d?³?ô« U?N?M X½uJð w²« WHK²L« »uFA« sOÐ WM¹U³² w½UL¦F« dBF« w ¡U¹“_« X½U
ÆiF³« UNCFÐ w  dŁ√ bI ÃË«e²«Ë —UHÝ_«Ë …—U−²« ‚dD W−O²½Ë
¡UM« fÐö
d?¹d?(U?Ð “—d?D?Ë w?ý«u?(« g? —e? d?š¬ hOL tu Ë …√d*« tðbð—« wKš«œ dOB hOL u¼Ë ∫—«b?B« ‡
ÆWOł—U)« fÐö*« s dNE¹ ÊU YOŠ ¨U¹Ëb¹
Î
ÆWOKš«b« fÐö*« s u¼Ë ∫dOBI« ‰«Ëd « ‡
¡«œ— u?¼Ë  U?O? d?²?« ¡U? M« 5Ð «dO¦ dA²½«∫Í—U?²½_« Ë√ Í—UD½_« ‡
ÆUC¹√
Î
t —Uš“Ë t«uÞ√ t²AL√ Ÿ«u½√ XHK²š«Ë ÂU_« s Õu²H
b?Ë ¨w?½U?L?¦?F?« d?B?F?« w? …√d?L?K? W?O?ł—U)« fÐö*« s ∫t?³?'« ‡
…œb?F?² ‰UJý√  cš« UL ¨UN —Uš“Ë UN²AL√ Ÿ«u½√ XHK²š«
ÊUJ ‘ULI« U√¨U?N —Uš“Ë UNŽU ð«Ë ÂUL _« ‰uÞ YOŠ s
ÆÊU²J«Ë sDI« s Ë√ ÃU³¹b« Ë√ WHODI« Ë√ Œu'« s
W³−«

lÝ«Ë ¡«œ—u¼Ë ¨sLO« w ŸuMB*« œd³« ‘ULI« s Ÿu½u¼∫…d³(« ‡
d?¹d(« s 5{dŽ ÍËU ð WłËe²*« …√d*« …d³Š X½U ˨jD
w d{U(« Xu« w WKLF² …d³(« X«“ UË ¨lö« œuÝ_«
ÆWOÐdF« …d¹e'«
s WHK² WALQÐË fÐö*« lOLł w WeŠ_« XKLF²Ý« ∫«e(« ‡
◊u?O?)«Ë d¹d(« ◊uOÐ …“dD*« WAL_«Ë wIAb«Ë ¨ÃUOÐb«
«c??¼ ÊU?? Ë ÊU??łd??*«Ë R??R??K? «Ë ¨W??1d??J? « —U??−?Š_«Ë W?O?½b?F?*«

…d³×«

ÆwŽUL²łô« Èu² *« ·ö²šô ÎUI³Þ ·ö²šô«
U?N? ?Ðö? ‚u? ¡U? ?M?« U?Nðbð—« ¡U M« fÐö s dš¬ Ÿu½ ∫t?K?³ « ‡
Æ÷—_« v²Š q³ ð X½U Ë
w??ö??Ýô« d??B?F?« w? ¡U? ?M?« f?Ðö?  «e?O?2 s? u?¼ ∫‰«Ëd? ?« ‡
q?łd?« q?¦? ‰«Ëd? ?« f?³? ¡U? ?M?« X? —U?ý Y?O?Š ¨w?½U?L?¦F«
U?N?M?Ë ¨W?O?M?D?I?«Ë ¨W?O?½U?²?J?«Ë ¨W?¹d?¹d(« WAL_« XKLF²Ý«Ë

‰«Ëd «

±±

…—«u?ÝS?Ð W? u L*«Ë dB)« bMŽ W bÐ ◊uÐd*« ÷UHCH«
«u?L?K?F?²?Ý« U?L? ¨Âb?I?« b?M?Ž W?I?O?C?« UNMË ¨ÂbI« bMŽ
ÆUNMO¹eð w ·—Uše«Ë e¹dD²«
q?B?¹ Íd?¹b? u¼Ë ¨w½UL¦F« dBF« w f³ ∫Íd?¹bB« ‡
Ë√ r?J?Ð Êu?J?¹ Ê√ s?J1Ë ¨ÂU_« s Õu²H jÝu« v≈
Æt¹bðd¹ s WI³D ÎUF³ð ·dše ÊU Ë r ÊËbÐ
W?O?U?D?« ¡U? ?M?« X? ?³ UL W³d« ‰uŠ nK¹∫”√d?« W?ODž√ ‡
W?A?L?_« «u?b??²?Ý« UL ¨hU)« V¼c« s WŽuMB*«
X?L?F?ÞË V?¼c?« ◊uOÐ e¹dD²UÐ X dš“ w²« WOMDI«
Æ”U*« ’uBHÐ
Ë√ …œU? ?« W?ŠdD« Xb²Ý« UL qL<« ‘UL sË e¹dD²UÐ ‚d l ‰UłdU ‘uÐdD« …√d*« X ³ UL
ÆWHK² ·—Uš“Ë Ê«uQÐ …“dDË WŽuM WALQÐ WKKJ*« W³BF« «uKLF²Ý« UL W dše*«
v?K?Ž l?{u?¹ f?O?J?« t?³?A?¹ u?¼Ë d?K?O? ?O?J?« «u?K?LF²Ý« Ë ‰Ułd« fÐö s UN½√ rž— WULF« «uKLF²Ý« UL
Æ·—Uše« …d¦JÐ dBF« «c¼ dN²ý« b˨”√d«
 dA²½« bI ¨UN²ŽUM w uJ¹d²« ◊uOš «uKLF²Ý«Ë ¨·—UšeUÐ W½uK*« »—«u'« Ÿ«u½√  dA²½«∫»—«u'« ‡
ÆdBF« p– w ‰UJý_«Ë Ê«u_« …œbF²*«Ë uJ¹d²« WI¹dDÐ WAL_« WŽUM dBF« «c¼ w
r?Ý« v?K?Ž o?K?D?¹ ÊU? Ë ¨Ê«u?_« w? oÝUMðË ‰UL'« s W¹Už w —uOÞË WOÝbM¼ ‰UJýQÐ »—«u'« X dš“
W?H?K²<« tŽ«u½QÐ n)« …√d*« X ³ UL ¨»—«u'« ‚u å‘uÐU³«ò ¡U M« X ³Ë å—öЫdýò »—«u'«
s?Ž l?H?ðd*« »UI?³?I« ÎU?C¹√ X? ?³¨¡«d?H?U?Ð W?M?D?³?*«Ë …“—d?D*« UNM
Æ WCH« Ë R RKUÐ ÎUF d Êu J¹Ë ÷ —_«
 «d¼u:«Ë vK(«
¨◊«d?_« …√d?L?« X? ?³?K? W?I?zU? …—U?N?L?Ð dBF« «cNÐ vK׫ XFM bI
W?³D« rðUš ¡«b¼≈ ÊU Ë ¨vK׫ qLłQÐ UNO½–√ XM¹“˨—ËUÝ_«Ë ¨bzöI«Ë
ÆdBF« «c¼ w WF³² …œUŽ
VzUI×«Ë q¹œUML«Ë ◊UA_«Ë —uDF«Ë WM¹e«  «ËœQÐ …√dL« XL²¼« bIË
Æ·—Uše« qLłQÐ WM¹eL« ”UO _«Ë
w  «d¼u−L«Ë vK׫
w½UL¦F« dBF«

…“dDL« WAL_« vKŽ ·—UšeUÐ åÊULFM« ozUIýò Wö« …d¼“ XLÝ—Ô bË
…d¼“ dBŽ rÝUÐ dBF« ·d?Ž v²Š ¨YU¦« bLŠ√ ÊUDK « bNŽ w UuBš
Î
±≤

ÆUNM Ÿu½ n√ s d¦ √ qJAð X½U UN½√ v²Š UN²Ž«—eÐ …d¼e« Ác¼ …«u¼ «Ë—œUÐ bË ¨tö«
‰Ułd« ¡U¹“√
ÆÊUDHI« r UNM dNE¹ v²Š …dOB t³'« ÂUL √Ë ÊUDHI« ‚u f³K¹ ÂU_« s Õu²H ‰Ułd« ”U³ u¼Ë ∫W³'« ‡
Ë√ d¹d(« ‘UL s WŽuMB WK¹uÞ ÊUDHI« ÂUL √ X½U Ë ¨t³'« X%Ë hOLI« ‚u f³K¹ ÊU ∫ÊUDHI« ‡
Æ5³FJ« v²Š tuÞ qB¹Ë ¨—U¼“_« Ë√ œË—uUÐ tM¹e½ ÎU½UOŠ√Ë ¨rKI*« sDI«
¨sDI« Ë√ d¹d(« Ë√ Œu'« s ŸuMB*« Íd¹bB« ÊuO½UL¦F« qLF²Ý« ∫Íd¹bB« ‡
WK¹uÞ ÂU?L QÐ u¼ U? tM ¨ÂU_« s? Õu²H? Íd¹bB«Ë ¨W?½uK ◊uD?š tË
ÆhOLI«Ë ‰«Ëd « ‚u f³K¹Ë ÂUL √ ÊËbÐ˨ WuIA
dB)« bMŽ jÐd¹ lÝ«Ë ‰«ËdÝ u¼Ë VFA«  UI³Þ s lOL'« t ³ ∫‰«Ëd « ‡
Æ5³IF« qB¹ Ë√ W³ d« X% v≈ qB¹ tuÞ fÐö*« X% wH²¹ ◊UÐdÐ
Ë√ d¹d(« s WŽuMB WC¹dŽË WK¹uÞ ÂUL QÐ iOÐ√ t½u ÊuJ¹ U ÎU³Už ∫hOLI« ‡
Æ5KÝu*«Ë ÊU²J« Ë√ ¨sDI«
Êu?J?¹ Ê√ s?J1Ë ¨WHK² ‰UJýQÐ u¼Ë ÊUDHI« ‚u dB)« tO bA¹ ∫«e(« ‡
Æœ«d _« UNO≈ wL²M¹ w²« WI³D« Wł—œ V Š WHK² WAL√ Ë√ ‰Uý qJý vKŽ
Æ¡ULKF« —U³ UN¹bðd¹Ë t³'« s ÎUŽU ð« d¦ √ w¼Ë ¨t³'« ‚u f³Kð Wł—U)« fÐö*« s X½U ∫tOłdH« ‡
bMŽ U¼uFK¹ ô v²Š WOKš«b« W¹cŠ_« «u ³ bË qOK qJAÐ ô≈ ‰Ułd« UNKLF² ¹ r »—«u'« ∫»—«u'« ‡
Æ¡«c(« ‚u lÝ«u« n)« «u ³ UL …öB«

◊UA½
Æw½UL¦F« dBF« w ¡U¹“_« sŽ ÎU¦×Ð V² √ ‡
Æw½UL¦F« dBF« w Íd¹bB« ÎU½Ëd²Ð rÝ—« ‡

WK¾Ý√
øw½UL¦F« dBF« UNO eO9 w²«  UuÝd« w¼ U ≠±
ÆUNM …bŠ«Ë sŽ ÕdA« l ¡U M« fÐö d –√ ≠≤
ø—U¼“_« Ác¼ w¼ U ¨w½UL¦F« dBF« w …dO³ WOL¼√ WOÝbMN« ‰UJý_«Ë —U−ý_« —U¼“ú ÊU ≠≥
±≥

WCNM« dBŽ ¡U¹“√

μ

”—b«

¨WO½U³Ýù«Ë ¨WOUD¹ù« VOUÝ_UÐ U¼dŁQ²Ð eOLð WCNM« dBŽ w fÐöL«
WOU²² qŠ«d ÀöŁ w WO½UL_«Ë

±μ≤∞≠±μ∞∞ ∫vËü« WKŠd*«
q¦ WýuIML« WAL_UÐ WOUD¹ô« WKŠdL« w ¡U M« fÐö  eOLð bË
q?¹u?D?« q?¹c?« …d?J? v?K?Ž Êu?LLBL« vKð UL pOL « d¹d×«Ë WHODI«
“d?³?ð Ë√ W?L? ?J? X½U Ë …“uK³« sOzeł s fÐöL« X½uJð UL ¨fÐöLK
wKš«b« hOLI« dNE¹Ë ¨ÂU_« s WŠu²H WFÝ«Ë …—uM²«Ë r −« qOUHð
W?D?Ý«u?Ð “u?K?³« l quð X½U w²« ÂUL _«Ë WFÝ«u« WFÐdL« WײH«  «–
ÆUNM wKš«b« hOLI« r dNE¹Ë¨ WDЗ_«
dO³_« Í“ ©±≠μ® qJA«

±μμ∞≠±μ≤∞ WO½U*_« VOUÝ_« ∫WO½U¦« WKŠd*« U√

ÎU?ŽU? ð« q√ W³I« Wײ X½U Ë ¨dO³_UÐ ·dF¹ U u¼Ë …dýU³ —bB« qHÝ√ wN²M¹ ΫdOB ÍuKF« ¡e−« ÊU
fÐöL«  U³ WÞdý_«Ë e¹—UD²« XM¹“ bË …dO³J« W³I« Wײ V³ Ð ¡U M« t X{dFð Íc« bIMK W−O²½ o³Ý ULŽ
‘U?L?I?Ð Õu?²?H?L?« ¡e?−?« w?D?G?¹ ÊU?  U?³?I« ŸU ð« lË ¨ŸU ðUÐ sObI« v≈ qBð X½U …—uM²« U√ ÂUL _«Ë
ÆÂUE²½UÐ …d JË W u³× X½U …—uM²« U√ ¨d¼«u−UÐ …“dDL« ◊uO« s WJ³ý Ë√ nOHš
w?F?O?³?D?« d?¹d?×«Ë ¨U²H²« ¨WOMDI« ¨W?K?L?F?² L« WAL_«
Æ·uB«Ë ÊU² «Ë

±∂∞∞≠±μμ∞ WO½U³Ýô« VOUÝ_« WKŠd*« ∫W¦U¦« WKŠd*«
r?Ýd?Ð ¡U M« ¡U¹“√ XL ð« dAŽ ”œU « ÊdI« nB²M w
v?≈ r IM¹ r −« ÊU Ë ¨UÐË—Ë√  œUÝ w²« WOÝbMN« ‰UJý_«
w?D?F?ðË ¨r? ?−?K? wFO³D« qJA« wHð YO×Ð dz«ËœË  U¦K¦
Ær −« ¡«eł√ wUÐ sŽ WOL¼√ ·«œ—_«Ë ·U² _«
WÞUO« w WŽ«d³«Ë ¨sH«Ë ¨Ÿ«bÐùUÐ fÐöL«  eOLð UL
UNO vK−²¹ WOœ …√dL« r ł qF−ð WO½U³Ýô« fÐöL« X½UJ
w½U³Ýù« »uKÝ_« ©≤≠μ® qJA«

”UL«Ë V¼c«Ë RRKU WM¹e«  öLJË e¹dD²«Ë W UO׫ s
bMN« “uM Ê_ —bB« wDGðË W³d« vKŽ oKFð  uUO«Ë œde«Ë
±¥

“«d?Ð≈ vKŽ bŽU ¹ œuÝ_« qLL« ‰ULF²Ý« ÊU ˨U?N? U?A² « Ë√ UNײ bFÐ «d²K−½«Ë UO½U³Ý« vKŽ XI bð UJ¹d√Ë
Æ «d¼u−L« Ác¼
¡UM« fÐö
 U³I«Ë ·U² _« ÷dŽ …œU¹“Ë ·«œ—_« ŸU ð«Ë uA׫ dBF« «c¼  «eOL r¼√ ±∂∂∞≠±∂≤μ …d²H« w
Æ…œbF²L« g UAJ«  «– WFHðdL« W¹dz«b«
v?K?Ž d?NE¹Ë ¨—bB« wH¹ ÊU Íc« bAL« ¡U M«  bð—« UL qOKIÐ jÝu« X×ð v« qBð …“uK³« X½U Ë
U√¨ qO²½«bUÐ s¹eð W³d« vKŽ WH«Ë  «d  «– W³ UNO« ·UC¹ WFÝ«Ë Ë√ WIO{ U≈ X½UJ W³I« U√ ◊Ëd qJý
ÎU?½U?O?Š√Ë ·Ëd??« b?? v?L? ?ðË e?¹d?D²UÐ WM¹eË …uA×Ë WMD³ mÝd« bMŽ WIO{Ë n²J« bMŽ WFÝ«u ÂULJ«
ÆqO²½«bUÐ t «dÞ√ s¹eð nK² ÊuKÐ dš¬ r tM dNEO tuÞ vKŽ Õu²HË oO{ rJ« ÊuJ¹
©‘U?H?M«® Êu³O−« dNþ UL dš¬ ÊuKÐ …—uMð UM dNE² ÂUô« s WŠu²HË Â«bô« v« qBð WK¹uÞ …—uM²« ‡
Ë√ W?O?½b?F? ‚«u?Þ√ U?NO« nO{√ rŁ ÈuI ‘UL s lMBðË wÞËd qJý vKŽ w¼Ë …—uM²« X×ð f³K¹ ÊU Ë
ÆUNOKŽ ◊U¹  u׫ rEŽ
◊UA½
ÆWCNM« —uBŽ UNÐ XL ð« w²« ¡U¹“_« iFÐ rÝ—« ∫wMN*« rÝd« rKF …bŽU 0 ‡±
ÆdO³_«  UB sŽ rÝdUÐ d³Ž ‡≤

WK¾Ý√
ÆWCNM« dBŽ w ¡U¹“ô« UNÐ  eO9 w²« VOUÝô« d –«≠±
ÆWO½U³Ýô« VOUÝô« sŽ Õdý« ≠≤

wUD¹ù« »uKÝ_« ©¥≠μ® qJA«

±μ

w½UL_« »uKÝ_« ©≥≠μ® qJA«

dAŽ lÝU²« ÊdI« ¡U¹“√”—b«

±∏∞∞≠±∑∞∞ ÊdI« w WOŽUMB« …—u¦« bFÐ U ¡U¹“_«
Y?O?Š d?A?Ž s?U?¦?« Êd?I« w rUF« —UE½√ tK³ f¹—UÐ X½U
U?ÐË—Ë√ r«uŽ v≈ qÝdð U ½d X½U ˨WO ½dH« W UI¦«  dA²½«
U?L? ¨W?{uL« f¹«dFÐ XOLÝ ¡U¹“_« ÀbŠ√ W¹bðd …dOG WOœ
ÆdAŽ sU¦« ÊdI« s w½U¦« nBM« w ¡U¹“√ WK− ‰Ë√  dNþ
¡UM« fÐö
b A L « X × ð f ³ K ¹ r − « ‰ u Š Î U u ³ × Ê U Íu K F « ¡ e − «
WM?¹e WFÐdË WIOLŽ W?³I« Wײ ¨nK« sª WÞd?ýQÐ ◊uÐdL«
ÊU? Ë W³?I« W×?² w? WO?ŽUM … œ—Ë X?³¦?ð rŁ qO?²½b?« Ë√ ¡«dH?UÐ
ÊdI« fÐö ©±≠∂® qJA«
u u d« dBŽ dAŽ lÐU «

Æ d B  « b M Ž d O G Y K ¦ L Ð w N² M ¹ Í u K F « ¡ e − «
gO½«dJ« s —«Ëœ√ ÁbFÐ wN²Mð rŁ ŸuJ« v≈ WIO{ ∫ÂUL _« ‡
ÆqO²½«b« s

v?Ë_« 5?ð—u?M?ð s?Ž …—U?³?Ž …—u?M?²« X½U Ë UN²% f³K¹ Íc« Êu³O'« ŸuM ÎU?F?³?ð ‰U?Jý_« …œbF² ∫…—uM²« ‡
X?½U? ˨g?O?½—U?J?Ð w?N?²?M?ðË œË—u?U?Ð W?M?¹e? dš¬ Êu s WO½U¦«Ë “uK³« Êu fHMÐË ÂU_« s WŠu²H
ƉeM*« ×Uš e¹dD²UÐ vK× ÎUHDF s¹bðd¹  «bO «
ÆqO²½b« s dOG ¡UDž l U²H²« jz«dý s  UJ½uMOH« ö×Ð dOB dFA«∫dFA« ¡UDž ‡
Æ”U*« s W u²Ð vK%Ë ÊU ²H« ‘UL fH½ s lMBðË Ì‰UŽ VF UNË ÂU_« s W³Ðb W¹cŠ_«∫W¹cŠ_« ‡

dAŽ lÝU²« ÊdI« ¡U¹“√
∫…—u¦« Ác¼ —UŁ¬ sË dAŽ lÝU²« ÊdI« w ¡U¹“_« d¹uDð w dO³J« U¼dŁ√ WOŽUMB« …—u¦K ÊU
ÆVFA«  UI³Þ lOLł v≈ XKËË WAL_« XBšd ÃU²½ù« œU¹œ“« ±
ÆlOL'« 5Ð WNÐUA² X׳√ rOUB²« ≤
Æq³ s fÐö*« tÐ  eO9 Íc« sH« ¡UH²š« ≥
Æ¡U¹“_« 5LLB —uNþ ¥
Æ—«dL²ÝUÐ …b¹bł rOUBð —uNþ μ
±∂

ÆdAŽ lÝU²« ÊdI« s w½U¦« nBM« w WÞUO)« W¬ Ÿ«d²š« ∂
Æ Ułu MLK WOŽUMB« WG³B« —uNþ ∑
ÆW{u*«  ö− —uNþ ∏
WO?½U?Ëd?«¡U¹“_« v?≈ s?O?LB?L?« l?ł— –≈ qF? …œ— W?O? ½d?H?« …—u?¦K? ÊU? Ë
UL ¨¡U¹“_« w  UOM¦«Ë WO«d« WAL_«Ë WDO ³« rOUB²K «ËœUŽË WOI¹džô«Ë
r −UÐ oB²K Íe« d?NþË  «bAL«Ë Êu³O−« ¡UH²š« bF?Ð dO³_« “«dÞ dNþ
rC¹Ë r −UÐ WIB²K …—uM²«Ë —bB« X×ð wUŽ dB« ËWFÝ«Ë —bB« Wײ Ë
dAŽ lÝU²« ÊdI« ¡U¹“√ ©≤≠∂® qJA«

Æj¹dAÐ wUF« dB«
f³K¹ ÊUJ ¨W×ðUH« Ê«u_« V³ Ð ÃËd« VÝUMð ô fÐöL« Ác¼ X½U Ë
tKdŠ t ÃËd« bMŽ q¹uÞ nDF
ÆnDFL« ‘UL fH½ s ÊuJðË nK« s nDFLK W UC WK¹uÞ WFD ∫w¼Ë
ÆtOU³« ¡«cŠ q¦ VF ÊËbÐË dOB VF t oO— bKł s jO Ð ¡«cŠ ∫W¹cŠ_« ‡
Æ—U¼“_«Ë g¹dUÐ s¹eðË gI« s …dO³ ∫ UF³I« ‡
s WŠu²H*« …—uM²« lÝË 5Ð UNŽuMðË rOUB²« …d¦JÐ wU(« ÊdI« v²Š WOU²« …d²H«  eO9 bIË∫fÐö*« ‡
W?I?O?{ …—u?M?²« X½U YOŠ  «bO « fÐö w rID« dNþ˨ U?J?½u?OHUÐ nK)« s WŽu dË ÂU_«
q?³? s UNÐ  eO9 w²« …bOÝ q  «eO2 UNF vH²š√Ë WŽd Ð ÃU²½ô« dNE ¨q¹c« bMŽ WFÝ«ËË dB)«
ÆdBF« «c¼ w WOKš«b« fÐö*UÐ ÂUL²¼ô« dNþ UL ¨
WŽUM v≈ WO dŠ WŽUM s Xu×ð bI ¨WHK² WLE½√Ë qŠ«dLÐ dL¹ wŽUMB« ÃU²½ô« Ê√ WF«u« WIOI׫Ë
o «— bË ¨WOłuuMJ²«Ë WOMH« VOUÝ_« oO³DðË dO¦J« ÃU²½ô« ÂUEMÐ cš_« WOŽUMB« …—u¦« sŽ Z²½ bË ¨W¦¹bŠ
Æ WAL_« ÁcN W³ÝUML« rOUB²« d¹uDð v≈ Èœ√ UL WHK²L« UNŽ«u½QÐ WAL_« ÃU²½≈ —uDð —uD²« «c¼

WK¾Ý√
Æp– Õdý« ¡U¹“_« WŽUM d¹uDð w U¼dŁ√ WOŽUMB« …—u¦K ÊU ≠±
ÆdAŽ sU¦« ÊdI« w ¡U¹“_«  «eO2 d –√ ≠≤

±∑

wMODKH« À«d²«”—b«

WbIL«
ÊU?D?O??«Ë W?A?L?_« Ê√ U?N?L?¼√ W?H?K² »U³Ý_ p–Ë ¨wMODKH« e¹dD²« s a¹—Uð w Y׳« VFB¹
…√d?L?« X? U?{√ b?˨—U?Łb?½ö? UN{dFð w²« WFO³D« q«uŽ WËUIL WKÐU dOž UN½√ YOŠ se« —Ëd l XHK²ð
WOMODKH« ÈdI« w q¦L²L« wMODKH« w³FA« À«d²« s UU¼
Î «¡eł
Î
d³²F¹ «eOL
Î
UFÐUÞ
Î
À«d²« «c¼ vKŽ WOMODKH«
ÊUJÝ s d¦
√ tÐ “«e²Žô«Ë À«d²« vKŽ WE U×LUÐ ÍËdI« r²N¹ YOŠ ¨UNO «“—UÐË
Î
ÆW¹u WOŽUL²ł« WG³BÐ ÈdI« iFÐ w wMODKH« À«d²« eOL²¹ p– V³Ð ÊbL«
w …b−²L« WOMODKH« W¹uN« vKŽ WE U×L« w wŁ«d²« qLF« b−²¹ UL

«c?¼ s? v?B?×?ð ô ÖU?L?½Ë  U?I?K?FË …“dD »«uŁ√ s WFz«d«Ë WLOI« ‰ULŽ_«
ÆrOEF« À«d²«

oÞUM*« iF³ WOMODKH« fÐö*«
©WM¹b*«® ”bI« »uŁ ≠±
—u¼“ qJý vKŽ V¼c« ◊uOš s “dDL« wJKOK« qLL« s ŸuMB »uŁ
X?½U?
©W?d?B?«® vL w
dð “«dDÐ dŁQ² t½√ UL
WŽuM² WOöÝ« ·—Uše W U{«
sO²ŽuMB …—uMðË XO
Uł sŽ …—U³Ž Íc«Ë ¨Õ«d _«Ë  U³ÝUML« w ¡UM« t³Kð
X?³?¦?L« d¹d׫ s ŸuMB ”√dK ¡UDž …—U³Ž uN ‰UA« U√ wJKOK« qLL« s
Æ©±≠∑® qJA« w UL
…dOG WOC lD tOKŽ
©±≠∑®qJA«

±∏

©”bI« Èd® w½U³ž »uŁ √
”b?I?« Èd? i?F?ÐË s?O?ÝU¹ d¹œË W×UL« Ê«uKÝ ÈdI ”ËdF« Í“ u¼
¨—u¼“ qJý vKŽ w³¼c« d¹d×UÐ “dDL« sDI« s ŸuMB »uŁ sŽ …—U³Ž u¼Ë
ÊUŽuMB Ë Â«e×«Ë ‰UA« U√¨U¹—uÝ w VKŠ s œ—u² qLF²L« ‘ULI«Ë
Æ©≤≠∑® qJA« w UL
wFO³D« iOÐ_« sDI« s
W³D uÐ√ »uŁ »
w²« ÈdI« ÈbŠ« w¼Ë ±π¥μ ÂUŽ q³ W¹—eOF« W¹d w f³K¹ »u¦« «c¼ ÊU

lMB« ÍËbO« dH _« d¹d׫ s ŸuMB »u¦«Ë ¨”bI« WM¹b ‚dý »uMł lIð
e?¹dD²«Ë ¨W¹—u«  UŽUMB« sL{ s u¼Ë dLŠ_«Ë œu?Ý_« ÊuKUÐ jDL«
e¹dD²« W U¦
kŠö½ YOŠ r× XOÐ WIDM »«uŁ√ vKŽ e¹dD²« t³A¹ »u¦« «c¼ vKŽ
Æ©≥≠∑® qJA« w UL
ÂUL
_«Ë ©o¹UM³«® V½«u−« vKŽ pc
Ë —bB« vKŽ
©≤≠∑® qJý

©—U½Ë WMł® ·ËdF*« W³D uÐ√ »uŁ ‡ł
¨d?C?š_«Ë dLŠ_« d¹d׫ ‘UL s ŸuMB t½_ —U½Ë WMł »u¦Ð wLÝ

b?¼UA¹Ë U UH XOÐ ¨UO½uU
¨W×UL« q¦ ”bI« Èd iFÐË U²H W¹d w  U³ÝUML«Ë Õ«d ú Íe
f³K¹Ë
Æ©¥≠∑®qJA« w UL
ÎUC¹√ qOK« WIDM w
r?× XOÐ »uŁ WI¹dÞ vKŽ …“dDË bOUÐ WDOL« dCš_«Ë dLŠ_« d¹d׫ jz«dý s ŸuMB »u¦« «c¼
Æ‚—“_«Ë wJKOK«Ë wUIðd³«Ë dH _«Ë dLŠ_« d¹d׫ ◊uOÐ
©U¹—uÝ® VKŠ w ŸuMBL« w½U³G« sDI« s ŸuMB «e×«Ë iOÐ_« sDI« s ŸuMB uN ‰UA« U√

©¥≠∑®qJA«

±π

©≥≠∑®qJA«

r( XOÐ WIDM »uŁ ≠≤
ÎU ËdF `³ √ b r× XOÐ WM¹b w ŸuMBL« qOL−« »u¦« «c¼
œuÝ_UÐ jDL« dLŠ_« qLL« s ŸuMB u¼Ë sODK jÝË w
…“d?D? o?¹U?M³«Ë ÂUL
_«Ë W³I« vKŽ WCH«Ë d¹d׫ e¹—UDð dNEðËÆ d C š _ « Ë
WI¹dÞ U√ YK¦ qJAÐ o¹UM³« Ëb³ðË »u¦« vKŽ V
dL« d¹d׫ s ‘UL vKŽ
Æ…d¹dL²« W³D wN e¹dD²«
«e?×?« ÂU?√ —b?B?« ‚u? »u?¦?« v?K?Ž s?¹—u?H?BFUÐ r× XOÐ »uŁ eOL²¹Ë
Æ©μ≠∑®qJA« w UL
Æ…œU« iOÐ_« sDI« s ÊUŽuMB ‰UA«Ë
∫©ÁuDA«® WOUD« √

©μ≠∑®qJA«

“d??Ð W?M¹eL« wUIðd³«Ë dLŠ_« d¹d×UÐ vDGL« dLŠ_« œU³K« s WŽuMB
WI¹dÞ fHMÐ nK« s …“dDË WO³¼c«Ë WO½UL¦F« W¹bIM« lDI«Ë dLŠ_« ÊUłdL«
l³« bIŽË ©WH ® ÁULL« WCH« s ÊU²FD V½«u−« vKŽ vb²¹ r× XOÐ »uŁ
Æ©∂≠∑® qJA« w UL
¨—bB« wDG¹Ë ÁuDA« vKŽ X³¦ Õ«Ë—√
∫Á—«uÝô« »
Æ U³³Š …—«uÝUÐ vLðË bOUÐ WuGAL« WCH« s WŽuMB
∫Í—UCš pK »uŁ ‡ł
©∂≠∑® qJA«

œuÝ√ w½U²
ÍËb¹ ‘UL s ŸuMB r× XOÐ »«uŁ√ s ŸuM« «c¼
WOMD ◊uOÐ s¹eË nK«Ë ÂU_« s wJKOË ¡«dCš ◊uDÐ jD
Æ©t œ—® »u¦K wHK«Ë wKH« ¡e−« vKŽ
vKŽ W³
dË WCH«Ë d¹d×UÐ …“dD ÂUL
_«Ë o¹UM³«Ë »u¦« —b
Æ©∑≠∑® qJA« w UL
»u¦«
tK« «— WIDM »uŁ ≠≥
©∑≠∑®qJA«

‚u? d?L?Š_« U?¼e?¹d?D?²?Ð W? Ëd?F? t?K?« «— W?I?D?M w ”ËdF« ¡U¹“√
ÆbOUÐ ‰uGAL« œuÝ_«Ë iOÐ_« ‘ULI«

√ œuÝ_« ÊuK« qLF²ð X½U
UL
¨sODK w iOÐ_« ‘ULI« XKLF²Ý« w²« oÞUML« ÈbŠ« tK« «—
v ·dŠ qJý vKŽ e¹dD²«Ë ©—bB«® W³I«

e¹dDð tK« «— »uŁ w eOLL« ¡wA«Ë¨Èdš_« Ê«u_« s ÁdOž s
Æ©∏≠∑® qJA« w UL

iOÐ_« wËd« »u¦« √

Ê«u?√ U?N?O?K?Ž V?UG« d¹d׫ ◊uOÐ “dDL« lMB« ÍËbO« wFO³D« iOÐ_« ÊU²J« s ŸuMB »u¦« «c¼
≤∞

«— »«u?Ł_ W?¹b?O?KI²« WI¹dDUÐ WOŠöH« VOKB« W³DIÐ “dDË ±± n w d
– UL
Íd¼e«Ë dLŠ_« d¹d׫
Æ©π≠∑® qJA« w UL
ÆtK«

©π≠∑®qJA«

©∏≠∑® qJA«

tK« «— ‰Uý »
t?M?¹e?ðË …d?O?G Ë …dO³
—U¼“√Ë ‚ËdŽ qJý vKŽ ÊuKL« d¹d×UÐ “dDL« ‚—“_« d¹d׫ ‘UL s ŸuMB
Æ©±∞≠∑® qJA« w UL
©WHB«® tK« «— WOUÞ ‚u f³K¹ ÊU
Ë VOý«dA«
©tH ® tK« «— WOUÞ ‡ł
l?D?I?« s? W?H? Ë iOÐ√ ‰UIFÐ WO½e WOMDI« WOUD« Ác¼Ë dLŠ_« d¹d׫ jOÐ qU
qJAÐ Á“dD WOUD«
w? U?L?
…d?L?²?? …—u?B?Ð p?– b?F?ÐË UNÝdŽ Âu¹ UN³Kð X½U
…U²H« dN s d³²FðË WCH« Ë√ V¼c« s W¹bIM«
Æ©±±≠∑® qJA«

©±±≠∑® qJA«

≤±

©±∞≠∑® qJA«

∫tK« «— Wdš œ
W³D?IÐË dLŠ_« d?¹d×U?Ð “dD ZO?³« Ë√ iO?Ð_« ÊU²J?« s ŸuMB? WOU?D« ‚u l?{u¹ ”√dK ¡U?Dž
Æ©WOŠöH«® e¹dD²«
qOK)« WIDM »uŁ ¥≠
”Ëd?F?« Í“ q?L?²?J?¹Ë¨ q?O?L?−?« e?¹d?D?²?U?Ð q?O?K??« WIDM ¡U½  dN²ý«
Æ©”ËdF« Wd×Ë r¼«—b« W¹UË® WOUDUÐ qL²J qOK« WIDM w ÍbOKI²«
q?H?Ý«Ë V?½«u?−?«Ë W?³?I« vKŽ WOÝbM¼  UuÝdÐ qOK« WIDM »uŁ s¹“
s? Ÿu?M?B? ÍËb?¹ w?K?×
‘UL sŽ …—U³Ž »u¦« «c¼Ë ©t œ—® »u¦« nKšË
©±≤≠∑®qJA«

jš błu¹ ÂUL
_« vKŽË ¡«dH d¹dŠ WFD błu¹ »u¦« «c¼ n²
vKŽ sDI«
U?L?
Êu?K« wUIðdÐ d¹dŠ WFD błu¹ »u¦« qHÝ« ·«dÞ√ ‰uŠË dLŠ√ i¹dŽ
Æ©±≤≠∑®qJA« w
qOK« W bž
Ú √
dLŠ_« d¹d×UÐ ·dše lMB« ÍËb¹ wMD ‘UL s ŸuMB ”√d« ¡UDž
v≈ vKŽ√ s b¼UAðË ¨qOK« WIDMLÐ W Uš ·—Uše« s WŽuL−LÐ œuÝ_«Ë
‰U?J?ý√Ë Âu?−?½Ë —U?L?√Ë  U?F?Ðd?Ë Ëd?«Ë d−A« ‚dŽË VMŽ ‚dŽ qHÝ√
Æ©±≥≠∑®qJA« w UL
—U¼“_«
r¼«—b« W¹UË »

©±≥≠∑®qJA«

‘UL s WŽuMB ©dNL« ≠ r¼«—b« W¹UË® WL¹bI« WOUD« Ác¼
WOUD« WO½UL¦Ž W¹bI½ lDIÐ qU
qJAÐ …UDGË d¹d×UÐ …“dD sDI«
…U?D?G? …“d?D? W?FD nK« s vb²¹ YOŠ qJA« W³¹dž W³O
dð Ë–
qÝöÝ WOUD« V½«uł s b²L¹ g¹œU½œ UNM vb²¹Ë ¨W¹bIM« lDIUÐ
“d?š W?O?U?D?« W?b?I? s b²L¹Ë “dš l W¹bI½ lD UN «dÞ√ w WOC
oOIŽ “dšË oOUFð l …dOB WC qÝöÝ UNM vb²¹Ë ¨dLŠ√ ÊUłd
©±¥≠∑®qJA«

Æ©±¥≠∑® qJA« w UL
·uHB
”ËdF« Wd× ‡ł
vMLO« U¼b¹ w Wd×L« Ác¼ qL×ð …U²H« ë˓ Âu¹ ¡UCO³« ”ËdF« Wd×
v?K?Ž X?³?¦?Ë i?O?Ð_« s?D?I?« s? W?ŽuMB Wd×L« ¨hdð UbMŽ UNÐ ÕuKðË
w?łU?ł“ ‚—“√ “d?šË R?R? “dš UNOKŽ X³¦ d¹d׫ ◊uOš s g¹œU½œ UN «dÞ√
Æ©±μ≠∑®qJA« w UL
 U¦K¦Ë Âu−½Ë  UFÐd qJý vKŽ d¹d×UÐ …“dD

©±μ≠∑® qJA«

≤≤

qOK« W³OIŠ œ
¡U½ UN²KLF²Ý« WO³Aš Íb¹√ vKŽ iOÐ_« sDI« s WŽuMB∫©WD¹d«® vLðË
…“dD Áœ—Ë l W¹d¼e l WKOLł —u¼“Ë ‚ËdFÐ sONłu« vKŽ d¹d×UÐ …“dD Æ UO² Ë
Æ©±∂≠∑®qJA« w UL

©±∂≠∑® qJA«

5DK ‰ULý ¡U¹“√ ≠μ
UJŽ »uŁ √

sDI«Ë d¹d׫ s ŸuMB »u¦«Ë ¨UN …—ËU−L« ÈdI«Ë UJŽ WM¹b w f³K¹ ÊU
Íe« q¦L¹ U
d¹ W¹d »uŁ
…bŠ«Ë t³Oł tÐ »u¦«Ë ÍËbO« œuÝ_« sDI« ‘UL s ÂUL
_«Ë ÂUL
_« vKŽ dCš_« ÊuKUÐ ⁄u³BL« ÍËbO«
UL
·U²
_« q¦ WIO{ ÂUL
_«Ë »u¦K wKH« nB²ML« w Î «e¹dDð d¦
√ tMJË U¹d³Þ »uŁ e¹dDð t³A¹ e¹dD²«Ë
Æ©±∑≠∑® qJA« w
©pU¹® W¹d³Þ »uŁ »
jOL«Ë lMB« ÍËbO« d¹d׫ s ŸuMBL« »u¦« «c¼ «u³K¹ «u½U
¨UN …—ËU−L« ÈdI«Ë U¹d³Þ WM¹b ¡U½
ÂU?L?
_«Ë ¨Êu?K?« d?C?š√ jÝu«Ë V½«u−« s ÊuK« dLŠ√ ÂU_« s qOIŁ wMDI« ‘ULI« vKŽ sDI« ◊uOÐ
w?K?H??« n?B?²?M?L?« w? Ë W?O³½U−« »uO−« ‰uŠË nK« s “dD u¼Ë œuÝ_UÐ ⁄u³BL« sDI« s WŽuMB
Æ©±∏≠∑®qJA« w UL
·U²
_« oO{ »u¦«Ë ¨e¹dD²« s ◊uDš błu¹ »u¦K

©±∏ ≠∑ ® qJA«

©±∑≠∑ ®qJA«

©pU¹® bH »uŁ ‡ł
tOKŽ błu¹ ôËdLŠ_« d¹d×UÐ ÂU_« s “dD »u¦« «c¼ lMB« ÍËbO« rŽUM« œuÝ_« ‘ULI« s ŸuMB
Æt «d Þ√ bMŽ “dD ‰«Ëd «Ë iO Ð_« sD I « s ŸuM B ‘UL t u f³ K¹ ÊU
Ë »uOł Ë√ nK« s e ¹d Dð
≤≥

œËbý«Ë ¨tO−« U¼«dË ‰b−L« ”ËdŽ »uŁ œ
qOD² sŽ …—U³Ž ©W œd«® »u¦« nKš qHÝ√ w W dš“ d¦
√ u¼Ë ∑ qJý vKŽ W³IUÐ ‰b−L« »uŁ eOL²¹
Á“dD ÂUL
_«Ë ©WKOMUЮ ⁄u³BL« ÍËbO« sDI« s ŸuMB ‘ULI«Ë `L qÐUMÝË ÊU³K Ë  UFÐd l oKG
ÆW œd«Ë W³IU
 UFÐdL« ‰UJýQÐ
ÍËb?O?« w?M?D?I?« ‘U?L?IUÐ W Uš sOFЗ√Ë w½UL¦« WMÝ q³ ‰b−L« w ZO½ e
d „UM¼ ÊU
∫W?EŠö ™
ÆsNÝ«dŽ√ »«uŁ√ ÊuFMB¹ œö³« w …b¹bŽ oÞUM s ¡UM« X½U
YOŠ
∫œËbý√ »uŁ ‡¼
W?³?I?« v?K?Ž ©W?O?Šö?H?«® V?O?KB« W³DIÐ W U¦JÐ “dDË WKOMUÐ ⁄u³BL« ÍËbO« w½U²J« ‘ULI« s ŸuMB
V?½«u?−?« v?K?Ž e?¹d?D?²?« ©…œö?® bIŽ UN½Q
Ë W³ðdË ∑qJý vKŽ W³I«Ë ËdÝ d−ýË  UFÐdË  UuÝdÐ s¹e
 UFÐd w Âu−M«Ë g¹d«  UuÝ— ÂUL
_« vKŽ ËdÝ d−ýË WOÝbM¼ ‰UJýQÐ WJÐUA²  UuÝ—  «– nK«Ë
Æ©±π≠∑® qJA« w UL
WŠu²H
∫słœ XOÐ »uŁ Ë
—UE½_« XHK¹ słœ XOÐ »uŁ Ë iOÐ_«Ë œuÝ_« ÊuKUÐ s¹dAF« ÊdI« nB²M v²Š X³ słœ XOÐ »«uŁ√
w UL
¨W œd«Ë —bB«Ë n²J«Ë ÂUL
_«Ë V½«u−« vKŽ WHK²L« Ê«u_«Ë qOBH²UÐ qOL−« qJA«Ë ÊuKUÐ
”˃— v?K?Ž UýU³« WLOš ÃUð l g¹— ‚ËdŽ ULNMOÐ œ—u« s sOdŽË —UL√Ë Âu−½ ‚ËdŽ XÝ V½Uł q
vKŽ
V?B?I? d?¹d?×ÐWM¹e ÍdL«Ë wUIðd³« Ê«u_UÐ W³
d nIý „UM¼Ë¨`?L?I?« qÐUMÝ ‚ËdŽ l Ê“«u² ‚ËdF«
nB²M w lMB« ÍËbO« iOÐ_« ÊU²J« s ŸuMB »u¦«¨»u¦« vKŽ …dOG œ—Ë tLÝdÐ ©nK«® ÊU²« W³DË
d¹d׫ r¹—UA²Ð WM¹e ÍdLš qL WFD n²J« vKŽË VOý«dA«Ë RRK« l d¹d׫ ‰U³Š s WDЗ W³I« vKŽ√
Æ©≤∞≠∑® qJA« w UL
wUIðd³«

©≤∞≠∑® qJA«

©±∂≠∑® qJA«

≤¥

…ež »uŁ ≠∂
n?K« …“dž WI¹dDÐ dLŠ_UÐ jDL« iOÐ_« ÍËôb−L« ‘ULI« s ŸuMB
iF³ »UO¦« e¹dDð w Âb²ð X½U
w²«  UuÝd« iF³Ð s¹e¹Ë¨e¹dDð ÊËbÐË
Æ©≤±≠∑®qJA« w UL
wŠöH« …“dž UNM WOMODKH« oÞUML«
`K³« d¹œ »uŁ ≠∑
V?O?K?B?« W?³?D?I?Ð d?L?Š_« d?¹d?×?U?Ð “d?D? œu?Ý√ w?M?D? ‘U?L? s? Ÿu?M?B?
©≤±≠∑® qJA«

v?K?Ž e?¹d?D?²?« l?O?LłË Íd¼e«Ë dCš_«Ë dH _« d¹d׫ iFÐ l ©WOŠöH«®
»u¦« vKŽ …dýU³ “dD ©‰U¹–® »u¦« nKš qHÝ√Ë V½«u−«Ë ÂUL
_«Ë —bB«
s?O?Ð ‚d?HðË …dO³
ÊU³K UN½Q
Ë ŸU³D½« wDF¹ ULÐ V½«u−« vKŽ UNJŽË ∑ tLÝ—
Àö?¦?Ð e?OL² »u¦«Ë —U−ý_«  UuÝ—Ë Âu−M«Ë —UL_«Ë WOÝbMN«  UuÝd«
∫w¼ ¡UOý√
Æ“dDL« W³I« ‚uÞ √
Æ «œd« qš«œ “dDL« d³A«Ë »
qJA« w UL
V½«u'«Ë ÂUL
_« vKŽ W dše*«  UuÝd« Ê«u√ ·ö²š«Ë ‡ł
Æ©≤≤≠∑ ®

« d¾Ð WIDM »uŁ ≠ ∏
©≤≤≠∑® qJA«

s …dO³
WOL
‰ULF²ÝUÐ UN ÕuL dOž sODK »uMł w …U²H« ë˓ q³
qOŁULðË dO UBF«  UuÝ— e¹dDð Êc³×¹Ë ‚—“_« ÊuK« Êd²¹  UO²H« rEF ¨UNÐuŁ vKŽ dLŠ_« ÊuKUÐ e¹dD²«
ÆsNЫuŁ√ vKŽ œ—u« ‚ËdŽË —UGB«  UM³«
Ác??¼  U??M? Ð r??E?F?L? œ—u?«  U?u?Ýd?Ð …“d?D? W?³?I?«Ë ÂU?L?

W³I« vKŽ nO¦J« e¹dD²UÐ  UłËe²LK l³« d¾Ð »uŁ “U²L¹ËÆWIDML«
ÆWIÝUM² WKOLł WOÝbM¼  UuÝ—Ë qOD²L« qJAUÐ eOL²ð w²«
…“dGUÐ rJ« nB²M vKŽ nO¦J« e¹dD²UÐ —UL_« “U²Lð UL

W?O?Ýb?M?¼ ‰U?J?ýQÐ e¹dD²« ‰UJý√ “U²Lð V½«u−« vKŽ U√ WOŠöH«
s? v?I?³?¹ ô Y?O?×?Ð Ëd??« …“d?ž d¦Jð jÝu« w Ë V½«u−« vKŽ
qLł√ s l³« d¾Ð »uŁË ¨qOKI« ô≈ nK«Ë ÂU_« w ‘ULI«
qJA« w UL
U¼e¹dDð WI¹dÞË UN½«uQÐ eOL²ð w²« WOMODKH« »UO¦«
Æ©≤≥≠∑®
©≤≥≠∑® qJA«

≤μ

q?J?A?« w UL
WKOLłË …dO¦ WI¹dDÐ U{dŽË
Î
Îôu?Þ ◊u?D??« rOI²Ð o½Ë—Ë ‰UL−Ð eOL²¹ Íc« ‰UA«Ë
Æ©≤¥≠∑®

©≤¥≠∑® qJA«

WOMODKH« …√dL« UN²KLF²Ý« w²« WM¹e«  «Ëœ√ iFÐ

≤∂

◊UA½
ÆWIDM q
a¹—Uð sŽ WDOÐ …c³½ Õdý«Ë wŠöH« e¹dD²UÐ  dN²ý« WOMODK oÞUML —uB« iFÐ lLł«

WK¾Ý√
∫»uŁ e¹dDð w qLF²ð X½U
w²« WAL_« Ÿu½ U ±
øtK« «— √
øsłœ XOÐ »
ø5ÝU¹ d¹œØ W(U*« ‡ł
øl³« d¾Ð WIDM UNÐ eOL²ð X½U
w²«  UuÝd« w¼ U ≤
øWOMDI« WAL_« WŽUMBÐ  dN²ý« w²« WOMODKH« Êb*« Í√ ≥
ø…dO³«Ë tK« «— ¡U½ ”√— vKŽ l{uð w²« ©WHB«® Ë√ WOUD« s¹eð X½U
w²« WKLF« w¼ U ¥
∫WOðü« oÞUM*« »«uŁ√ e¹dDð w XKLF²Ý« w²«  UuÝd« w¼ UË μ
øl³« d¾Ð √
øtK« «— »
ø…ež ‡ł

≤∑

…b‡‡‡‡‡Šu«


W????????????U???????????½_«

∫Ê√ …bŠu« Ác¼ WÝ«—œ bFÐ VUD« s lu²½
ÆWOB A« sŽ d³Fð w²« «uIK W³ÝUM*« fÐö*« b¹b% s sJL²¹
ÆWU½ôUÐ UN²öŽË Ê«u_«Ë rOLB²« v≈ ·dF²¹
ƉUL'«Ë WU½_«  UuI b¹b% s sJL²¹
ÆWOB A« WU½_« fJF² fÐö*UÐ W¹UMF« WI¹dÞ sI²¹
≤∏

WU½_«

±

”—b«

«uI«Ë r'« qJA W³ÝUM*« rOUB²« —UO²š≈
Æ»uFA« s VFý qJ …eOLL« WHK² L« UNUJýQÐ UNÐ rNU ł√ WODGð vKŽ ”UM« œU²Ž« U w¼ fÐöL«
¡U¹“_« «uLLB ”—œ YOŠ WÝË—b WOLKŽ jDš oË fÐöL« WŽUM …dOš_«  «uM « w  —uD²ð bË
œ«u?L?U?Ð Ád?ŁQ?ðË t?B?zU?B?šË Z?O? ?M?« r?K?ŽË ¨U?OłuuMJ²«Ë ¨¡UOLOJ«Ë¨¡UCŽ_« nzUþË rKŽ W{uL« ¡«d³šË
W?×?K? W?łUŠ fÐöLU WOŽUL²łù«Ë W¹œUB²ô«Ë WOUL−«Ë WOMH« wŠ«uM«Ë WžU³B« rKŽË WOFO³D«Ë W¹ËULOJ«
W?³?ÝU?ML« å WAL_« ò  UU « —UO²š«Ë ¨tL−ŠË r −« ◊uDš l wAL²ð Ê√ V−¹ Ë ¨U?NMŽ vMž ô WOÝUÝ√Ë
ÆXu« Ë W³ÝUML« Ë Â«uI« VÝUMð w²« ·—Uše«Ë rOUB²«Ë Ê«u_« —UO²š«Ë ÂU łú
∫UNL¼√ …dO¦ —u_ lC ¹ fÐöL« —UO²šU
r '« qJý ±
◊uD)« WOłuuJOÝ ≤
Æ»uOF« wH ¹Ë ÂU ł_« oÝUMð dNEO 5IÐU « s¹bM³« öJÐ ÂUL²¼ô« ¡U¹“_« rLB Vł«Ë sË
∫ fÐö s UN³ÝUM¹ UË ÂU ł_« ‰UJý√ dcMÝË
dOBI«Ë s¹b³« r'« ∫ ôË√
Î
ƉuDUÐ ¡U1û WOuD« ◊uD)« t³ÝUM¹ ≠
ÆbŠ«u« ÊuK«  «– rIÞ_« ≠
ÆvuD« qJA« cšQð w²« nKJ« ≠
Ær−(« WDÝu²*« VzUI(«Ë —«u ù«≠
∫ sŽ œUF²Ðô« V−¹
ÆWFÝ«u« fÐö*«Ë r '« r Ið w²« dO½U½e« ≠
ÆÊuK« w 5²HK² 5²FD s W½uJ²*« fÐö*« ≠
ÆWC¹dF«  U³I«Ë WL C«  «—«u ù« ≠
Æ…dO³J« ·—UšeË WH«u« WJOL « WAL_« ≠
ÆWFÝ«u« ‘uKJ«Ë  «d J« dO½UM²« ≠
‰uD« jÝu²*« s¹b³« r'« ∫ UO½UŁ
Î
∫ ÂU ł_« Ác¼ VÝUM¹
≤π

ÆW%UH« Ê«uô«Ë U ÎUŽu½ WK¹uD« fÐö*« ≠
Æ5²FD s W½uJ*«Ë WFÝ«u«  U³I«  «– fÐö*« ≠
∫ sŽ œUF²Ðô« V−¹
…d?O?³?J?« n?K?J?«Ë …d?O?G?B?«  «—«u? ? ?ô«Ë WOKF«  U³I«Ë Ϋb?ł W?I?O?C?« »U?O¦« ≠
Æ…dO³J« ÂuÝd«  «– WALô«Ë
Æ…dO³J« »uO'«Ë gUAJ« gO½dJ«  «– rOUB²« Ë WOM×M*« ◊uD)« sŽ bF³« ≠
r'« «c¼ VÝUM¹ q¹uD« s¹b³« r'« ∫ U¦UŁ
Î
W?O?uÞ ÂöQÐ W½d*« WAL_«Ë WzœUN« Ê«u_« ËÎU?L?−Š q√ ÁdNEðË WOuD«  UBI« ≠
ÆW×{«Ë dOž ·—UšeÐË
ÆwuÞ qJý vKŽ nKJ Ë jO ³« e¹dD²«Ë —«u ù« ≠
Æ—bB« r−Š s qKIð UN½S WF³Ý  U³I« qJý ≠
∫ UN³ÝUM¹ô
Æ»uOF« dNEð w²«Ë r '« w WIB²K*« fÐö*«Ë WO{dF« ◊uD)« ≠
Ær {√ r '« dNE² ¡uC« fJFð UN½_ WFö«Ë W%UH« WAL_« ≠
ÆU²H²« q¦ WH«u« Ë …dO³J«  UuÝd«  «– WAL_« ≠
Ær C« —«u ù«Ë WC¹dF« WeŠ_« ≠
dOBI« nO×M« r'« ∫ UFЫ—
Î
ƉuDUÐ ¡U1ù« …√d*« ¡UDŽù WOuD«  UBI« «b ²Ý« ≠
∫ Èbðdð Ê√ V−¹
ÆWFHðd*«  U³I« Ë fO ½d³« WOuD«  UBI« ≠
ÆdOB XOU'«Ë bŠ«Ë Êu s rIÞô«Ë ≠
ÆWJOL « WAL_« Ë WDO ³« nKJ«Ë WO¼«e« Ê«uô«Ë fÐö*« ≠
Ær−(« dOGB« —«u ù« ≠
∫ sŽ œUF²Ðô« V−¹
ÆÊuK« 5²HK² 5²FD s ÊuJ²ð w²« fÐö*« ≠
ÆWC¹dF«  U³I«Ë r C« —«u ù« ≠
ÆlÝ«u« XOU'«Ë WFÝ«u« dO½UM²« ≠
≥∞

t³ÝUM¹ ‰uD« jÝu²*« nO×M« r'« ∫ UUš
Î
Æ¡ö²ùUÐ ”U Šù« s b¹e² WOM×M*«Ë WC¹dF«  UBI« ≠
ÆoMF« ‰uŠ q¹uD« »—UA¹ù«Ë q¹uD« dFA« ≠
ÆdO³ô«  UB l dB)« vKŽ ÷dF« jÝu²*« —U½e« ≠
∫sŽ œUF²Ðô«
ÆWOuÞ  UBIUÐ dO½UM²« Ë WJOL « WAL_« Ë WIOC« fÐö*« ≠
q¹uD« nO×M« r'« ∫ UÝœUÝ
Î
ÆWC¹dF«  U³I« Ë WC¹dF« WeŠ_«Ë WO{dF« ◊uD)« ≠
Æ÷dFUÐ WLKI*« WAL_« Ë …dO³J« »uO'«  «– WFÝ«u« dO½UM²« ≠
Æ…“uK³«Ë …—uM²« 5½u w ·ö²šô« Ë WOI_« ·—Uše«  «– WAL_« ≠
∫ UNMŽ œUF²Ðù«
ÆÎôuÞ d¦√ r '« dNEð UN½_ WOuD« ◊uD)« ≠
ÆÂU_« s WŠu²H*« fÐö*« Ë ‰uD« qJý cšQð w²« nKJ« ≠
ÆÂU_« s WŠu²H*« fÐö*« Ë WOUF«  U³I« ≠
ÆÂU_« s WŠu²H*« fÐö*« ≠
ÆfO ½dÐ  UBIÐ fÐö*« ≠
ƉuDUÐ WLKF*« WAL_« ≠
«c?¨r? ?−?« ¡«e?ł√ i?F?Ð w? W?U C«Ë WU×M« sOÐ lL−ð ÂU ł√ „UMN p– lË
ƉUL−« —UNþ≈Ë »uOF« ¡UHš≈ WOHOJÐ rKŽ vKŽ ÊuJ½ Ê√ V−¹
◊UA½
ÆfÐö s UN³ÝUM¹ U b¹b%Ë WŽuL:« s W³UÞ —UO²š«

WK¾Ý√
ÆåW¾K²2Ë WK¹uÞ ò WL { …bO W³ÝUM*« Ê«u_« œbŠ ≠±
ø WHK²<« ÂU łú fÐö*« w UNðUŽ«d Vł«u« —u_« w¼ U ≠≤

≥±

WOB A« sŽ d³Fð ¡U¹“_«”—b«

Ê≈ ¨q?OL−« dNEL«Ë «bMN« vKŽ WEU×L« V−¹ «c ¨ ôU׫ lOLł w œdH« WOB ý sŽ d³Fð ¡U¹“_«
ƉUL−«Ë WU½ú WËc²L« WOB A« fJFð fÐöL«
W³ÝUM …“uKÐË ÊuKDMÐ Ë√ …“uKÐË …—uMð 5²FDIÐ fÐö w¼∫åÕU³B« fÐöò WKUF« …√dLK W³ÝUM*« fÐö*U
Ær−(« WDÝu² jMýË jO Ð —«u « ËbF−²K WËUI WDO Ð 5ðU Ë√ ¨Â«uIK
å WOzU*« …d²H« ò dNE« bFÐ fÐö
Ë√ XOUłË ÊuKDMÐ 5²FD s rIÞ√ s ÊuJ²ð∫å …dšU WLŽU½ WAL√ ò ÕU³B« WAL√ sŽ nK² ð WAL√
◊«d?_«Ë œu?I?F?«Ë f?O?ÐU?Ðb?«Ë œË—u?U?  «—«u? ? ?« U?NO≈ ·UC rOUB²« nK² 0 XOUłË …—uMð
ÆoMŽ WDЗ l WKU WbÐ ‰Ułd« fÐöË ¨»—UA¹ù«Ë
…dN« fÐö
ÊuHOA«Ë d¹d׫ q¦ ¨…dšUH« WAL_«Ë œË—u«Ë “d «Ë ‚d³« q¦ nKJ«Ë ÊUFLKUÐ eOL²ð fÐöL« Ác¼
ULЗ˨«uI«Ë …dA³« VÝUMð YO×Ð Ê«u_« q ‰ULF²Ý« sJL¹Ë¨V¹dJ«Ë U²H²«Ë dO³−«Ë qO²½«b«Ë qL L«Ë
»uFJUÐ W¹cŠ_«Ë …“dDL« jMA«Ë ËdH«Ë  UÐUJ«Ë  ôUA« Âb ² ðË ÷—ú WK¹uÞ Ë√¨ÍœUF« ‰uDUÐ ÊuJð
œu?I?Ž s  «—«u ù« UNKLJðË WO³¼c«Ë WOCH« ◊uO UÐ “dDL« œuÝ_« Ê«u_« qLł√Ë ¨WFdL«Ë WOUF«
Æ—ËUÝ√Ë ◊«d√Ë
5L v≈ rIMðË ‰eM*« fÐö
∫WOeM*« qLF« fÐö ∫ÎôË√
 d?O?ý wð l WDO Ð  U½uKDMÐ Ë√ W³ ÊËbÐË jO Ð »Ë— q¦ ŸU ðôUÐ eOL²ðË WzœUN« Ê«u_«Ë WÞU ³UÐ r ²ðË
Æ‚dF« ’UB²« WOU Ð WAL_« eOL²ðË
e¹dD²UÐ eOL²ð w²« WŠ«d« fÐö „UM¼Ë ¨sDI«Ë d¹d×«Ë …uMOK« s lMBð Âu½ ÊUBLË  UU−OÐ ÂuM« fÐö U√
ÆWDO Ð  «“uKÐË  U½uKDMÐ ÊuJð Ê√ sJL¹Ë …uMOK«Ë d¹d׫ s g¹œUýœ sŽ …—U³Ž w¼Ë W³I«Ë ÂUL_« vKŽ jO ³«
U?NMË qO G« WuN Ð eOL²ðË ¨·uB«Ë öO½UH«Ë sOKÐu³« q¦ WLKIL« WAL_« qCH² ‰Ułd« fÐö U√
ÆW¹u²A«Ë WOHOB« »«Ë—_«Ë  UU−O³«Ë g¹œUýb«
∫WHK² L« W¹dLF«  U¾H« V Š UNŽ«u½√Ë fÐöL« rOUBð nK² ðË
bO«u*« fÐö œöO*« WKŠd
v²Š fLKL« WLŽU½ ‰ULF²Ýô« WKNÝ fÐöL« ÊuJðË ¨UNLOIFðË UNOKž qN O iOÐ_« `ðUH« ÊuKUÐ eOL²ð
≥≤

ÆUNFKšË UNz«bð—« WuNÝ w bŽU ² nK « Ë√ ÂU_« s WŠu²HË qHD« bKł vKŽ dŁRð

ô

…dJ³*« WuHD« WKŠd
ô v²Š WŠËdDL«  ö¹œuL« l VÝUM²ðË ‰UL−UÐ eOL²ðË Wd׫ WuNÝË WŠ«d« qHDK duð Ê√ V−¹Ë
ÆWO¼«e« Ê«u_« qCHðË t½«d√ sŽ tö²šUÐ qHD« dFA¹
WMÝ ±≤ v«  «uMÝ π sÝ s WuHD« WKŠd
W?K?Šd? W?K?Šd?L?« Ác¼ l³²²ðË ‰Ułd« bOKIð ÊuËU×¹ ÊUO³B«Ë WO¼«e« Ê«uô« f³ v≈  UO²H« UNO qOLð
sN ³K ‰ULłË sNðUOB ý —UNþ≈  UO²H« ‰ËU×ðË ¨ULMO « Âu−½ bOKIð »U³A« ‰ËU×¹ YOŠ »U³A«Ë WI¼«dL«
Æs¹dšü« ÁU³²½« »c− WM¹e« «b ²Ý«Ë
býd« WKŠd
 U?³?K?D?²? Ê_ W?K?¹u?Þ  «d?²H fÐöL« s …œUH²Ýô«Ë ¨s¹dšx bOKIð ÊËœ WU½_« oOI×ð lOL−« ‰ËU×¹
‰e?ML« WO½«eO s ‰ËU×¹Ë ¨tðdÝ√ sŽ ÎôËR? œdH« `³B¹ YOŠ¨ …bOH dOž ¡UOý√ w —bNð Ê√ s d¦√ …UO׫
ÆfÐöL« s Áœ«d√  UłUO²Š«Ë ÊËRý dOÐbð

◊UA½
ÆUNO …du²*« dUMF« sŽË UNMŽ ÕdA«Ë bO«u fÐö —UCŠ≈ ‡±
ÆUN W³ÝUM rOUBð Õd²«Ë WMݱ≤≠π sÝ s WuHD« WKŠd fÐö gU½√ ‡≤

WK¾Ý√
∫s q  «eO2 w¼ U≠±
øWOeM*« qLF« fÐö ≠√
øœb'« bO«u*« fÐö ≠»
ø…dJ³*« WuHD« WKŠd fÐö ≠‡ł
ø …dN « fÐö w U¼duð Vł«u« dUMF« w¼ U ≠≤

≥≥

rOLB²«”—b«

 U×KDBL« Ác¼ r¹bIð VłË pc ¨tÐ WU « tðU×KDB t `³√Ë ¨ÂuKF« r¼√ s rOLB²« `³√ bI
Æ  U×KDBL« ÁcNÐ rKŽ vKŽ rOLB²«Ë WÞUO « ‰U− w qUF« ÊuJ¹ v²Š UNŠdýË
fO½d³«
WÞUOš błuð ôË r −«  UOM×M V Š dO ð ◊uDš w¼
w?? U??L? W?O?u?D?«  U?B?I?U?Ð e?O?L?²?ð U?L?Ð—Ë ÊU?²? ?H?« j?ÝË w?
Æ©±≠≥®qJA«
dO³_«
bË ¨—U½eÐ œb×¹ ULÐ—Ë —bB« Xײ lHðdL« dB « u¼Ë
¨WdH²  «d² w dNþ UL w½U½uO« dBF« w rOLB²« «c¼ dNþ
w? U?L q«u׫ fÐöË WOLÝd« fÐöL« rOLB²« VÝUM¹Ë
Æ©≤≠≥® qJA«
©≤≠≥® qJA«

©±≠≥ ®qJA«

vMO*«
Æ©≥≠≥® qJA« w UL±π∂∞ ÂUŽ rOLB²« «c¼ dNþ bË W³d« ‚u …dOBI« dO½UM²« vKŽ oKD¹Ë
w U*«
Æ©¥≠≥® qJA« w UL …dN « sOðU w Âb ² ¹Ë ¨sO³IF« v« tuÞ qB¹ ¡«œ— u¼
ÍbO*«
Æ©μ≠≥® qJA« w UL  uÐ tF Íbðd¹ ÊU …œUŽË ‚U « nB²M v²Š UNuÞ qB¹ fÐö w¼
qO½UA«
vKŽ oKDðË W³d« qHÝ√ UNuÞ qB¹ w²« fÐöL« vKŽ oKD¹Ë ¨å qO½Uý uu ò ¡U¹“_« WLLB v≈ X³ ½
Æ©∂≠≥® qJA« w UL »uO−« vKŽ —«—“√Ë qÝöÝ Ë√ jz«dAÐ WM¹eË rOI² L« XOU−UÐ eOL²ð w²« rIÞ_«
Êöłd« rJ«
‰u?Þ v?KŽ WÞUO «Ë W³d« …dHŠ bMŽ WFO— sO²FD s hI¹ u¼Ëå Êöł— ò œ—uK« v≈ W³ ½ t²OL ð lłd¹
Æ©∑≠≥® qJA« w UL rIÞ_«Ë nÞUFL« w rOLB²« Âb ² ¹Ë n²J« jš
≥¥

©∂≠ ≥®qJA«

©μ≠ ≥®qJA«

©¥≠ ≥®qJA«

©≥≠ ≥®qJA«

‰Uý ‰uJ«
V??ÝU??M? ðË w??U??ł—Ë w??ðU??²?Ý »«Ë—√ V?ÝU?M?ð W?³?d?« ‰u?Š n? W?³?
ÆnÞUFL« Ë  U²OU−«
Í—U«
Ær −« ‰uŠ nKð ‘UL WFD w¼Ë W¹bMN« …√dL« Í“
W{u*«
©∑≠ ≥®qJA«

«c?N?Ð u?¼Ë¨W?M?OF XuO sOF ¡wA bzU « ‰u³I« vMFð W{u WLK
U¼—«b×½« rŁ ¨U¼uKŽ rŁ ¨Wł—b²L« UNðQAMÐ W¹—Ëb« UN²FO³DРΫeOLð d¦√ W{uL« Ê√ dOž ¨bzU « Íe« q¦ vMFL«
”U?½√ q?šb¹ rŁ UN ³ vKŽ ÎU?O?U? —œU? q?O?K? œb?Ž U?N ³K¹ W¹«b³UÐ W{uLU ¨rOLB²K w³FA« ‰u³I« w wzUNM«
s?Ž w?H?² ¹ rŁ t²OЖUł bIHO W{uL« fH½ w lOL−« `³B¹ v²Š UUð
ΠΫ—U?A?²½« dA²M¹Ë W{uL« W³KŠ v≈ s¹dš¬
ÆZ¹—b²UÐ —UE½_«
wJOÝöJ«
se WFzUý vI³ð rOUB²« Ác¼ q¦Ë ¨ÍbOKIð Í—UOF Í“ w ÎUO−¹—bð —uK³²ð WUŽ WHBÐ Wu³I W{u wMF¹
eMO−« v²Š WOJOÝö X׳√ UNK  «d²¹u «Ë ¨sO²FDI« rID«Ë dO½UM²«Ë ÊUBLI« q¦ rOUBð „UM¼Ë q¹uÞ
ÆWOJOÝöJ« u×½ ÊUN−²ð  dOý w²«Ë
≥μ

WŽb³«
UNO¨WOUOš wN W{u vL ð Ê√ s q√ ÊuJð U …œUŽË ¨”UM« iFÐ UNF³²¹ …dOGB« W{uL« s Ÿu½ w¼
ÆWOUÐ  U{u v≈ ‰uײK WŽb³« Ác¼ vI³ð U Ϋ—œU½Ë¨œułu« sŽ È—«u²ð rŁ WKOK WOM“ …d²HÐ l²L²ð˨WЫdž
dB³« Ÿ«bš
v?≈ ÍœR?ð w²« ˨WOł—U «  «dO¦L« iF³ ÊU ½ù« ÷dFÔð W?OKLŽ w¼
vDFð WOKLF« Ác¼ Ê_ ¡U¹“_« wLLBL …bOH w¼Ë ¨ÍdB³« Ÿ«b « WOKLŽ
‰uD« w W¹ËU ² ©∏≠≥® qJA« w WŁö¦« ◊uD « Îö¦L ¨WHK²  «dOŁQð
d?O?ŁQð ÈbLÐ lM²I½ UM¼Ë Èdš_« ◊uD « s ‰uÞ√ dNE¹ YU¦« j « Ê√ dOž
ÆÂUŽ qJAÐ ◊uD «
©∏≠ ≥®qJA«

d³√ dNEð UN½_ ¨W×ðUH« Ê«u_« Íbðdðô WM¹b³« …bO U Ê«uú W³ MUÐË
Ær−׫  «dOGB«  «bO « rzöð W×ðUH« Ê«u_«Ë UL−Š
Î
…dz«b« s UL−Š
Î
d³√ W×ðUH« …dz«b« sO³¹ ©π≠≥® qJA«Ë
ÆÊ«u_« —UO²š« w dB³« Ÿ«bš WOKLŽ “eF¹ «c¼Ë WM«b«
 ö?O?D² L« w ◊uD «dŁ√ ©±∞≠≥® q?J?ý s sO³²¹Ë
dB√ qOD² L« dNE¹ ÷dF« j ¨…bŠ«u«  UÝUIL«  «–

©π≠ ≥®qJA«

¨WIOI׫ s ‰uÞ√ qOD² L« dNEð ‰uD« ◊uDšË WIOI׫ s
ÆWIOI׫ s ÷dŽ√ ÁdNEð ·dDK …bOF³« ◊uD «Ë

©±∞≠ ≥®qJA«

WK¾Ý√
ÆwJOÝöJ«¨ÍbO*«¨fO ½dÐ ¨qO½Uý ¨v J ¨W{u ∫WOU²«  ULKJ« wdŽ ≠±
Æ WK¦√ jŽ« ø dB³« Ÿ«bš WOKLFÐ œuBI*« U ≠≤

≥∂

Ê«u_« rOLBð

¥

”—b«

q?O?U?H?ð q? v M½ b¨d?B?³?« Ÿ«b?š W?O?K?L?FÐ UN²öŽË Ê«u_«
¨‰UL−« rUF s rKF Ê«u_« Ê_ ΫbÐ√ ÊuK« v M½ô sJ rOLB²«
v?K?Ž …dO³ …—b t ÊuKU¨»U?¾²ôUÐ ÎU?½U?O?Š√Ë ¨‘UF²½ùUÐ U½dFAðË
U?N?½√ U?L? —U?E?½_« »c?ł v?K?Ž …—bI« tË ¨UNð—UŁ≈ Ë√ dŽUAL« WzbNð
r?U?F« qO ð ÊU ½ù« lOD² ¹ ô˨¡·b?« Ë√ …œËd³UÐ —uFA« wDFð
ÆöLË
Î
ÎU³O¾ rUF« «b³ iOÐ_«Ë œuÝ_« s ô≈ Ê«u√ ÊËbÐ
Î
«dO³
Ϋ—Ëœ VFKð pc ¨…œËd³«Ë ¡·b« vDFð Ê«u_« Ê√ ULË
Ê«uô« …dz«œ

Æ UU L«Ë ÂU−Š_« w dB³« Ÿ«bš WOKLŽ w
o?³?Ý U?L? ¨d³√ ÂU−Š_« dNEð W×ðUH« Ê«u_«Ë n×½√ ÂU−Š_« dNE¹ ÂUŽ qJAÐ oUG«Ë œu?Ý_« ÊuKU
ÆWHK² L« ÂU ł_« l VÝUM²ð  ULOLBð w …d¼UE« Ác¼ s ¡U¹“_« uLLB œUH²Ý« «c¨tŠdý
i?¹d?L?« d?F?A¹ dCš_«Ë ‚—“_« ÊuK« ÊuJ¹ YOŠ ¨ UOHA² L« w ÊuK« dOŁQð …d¼Uþ s «ËœUH²Ý√ UL
dFA¹Ô d?H?_U? ¨W?U?š WO H½ WU×Ð Êu q „dFA¹ YOŠ hzUBš Ê«uú˨iOÐ_« ÊuK« s d¦√ ¡ËbNUÐ
Íe?d?I?« Êu?K?«Ë ¨W?O?F?«u?«Ë W?¹d?ŽU?A?U?Ð w?−? ?H?M?³?« ÊuK«Ë ¨…—U −«Ë …—UŁùUÐ dLŠ_« ÊuK«Ë Wd׫ WH Ð
ÆWÐPJUÐ œuÝ_«Ë ¨ÕUOð—ôUÐ
‚—“_« …œËd³UÐ wŠuð w²« Ê«u_«Ë¨wUIðd³«Ë dH_«Ë dLŠ_« ∫w¼ …—«d×«Ë ¡·bUÐ wŠuð w²« Ê«u_«
f?³?K?¹ «c? ¨…œËd?³?U?Ð ÊU ½ù« dFAð W×ðUH« Ê«u_«Ë iOÐ_« ÊuK« Ê√ kŠöL« sË ¨w?−? HM³«Ë¨dCš_«Ë
ÆWM«œ fÐö …œ—U³« oÞUML« wË ¡UCOÐ fÐö …—U׫ oÞUML« w ”UM«
sO½u «Ë—U²š« YOŠ ¨WKO×M«Ë WK¹uD« ÂU łú ÍdB³« Ÿ«b « WOKLŽ w Ê«u_« s ÊuLLBL« œUH²Ý«Ë
«–≈Ë Êu?K«Ë …dA³« sOÐ UNOKŽ eOd²« V−¹ WöŽ „UM¼Ë¨ ÎôuÞ q√ r −« dNE¹ v²Š iF³« rNCF³ s¹d¹UG
Æ W³ÝUML« fÐöL« —UO²š« WOKLŽ UMOKŽ qN ¹ w½uK« oÝUM²« Ê≈ ¨dFA«Ë ÊuOF«Ë …dA³« Ê«u√ XIÝUMð
∫ UŽuL− fLš v≈ …dA³« Ê«u√ XL Ô bË
vË_« WŽuL:«
Æ¡«dCš ÊuOF«Ë dIý√ dFA« ÊuË W×ðUH« …dA³« ˨¡U—e« ÊuOF«Ë w³¼– dFA« ÊuË W×ðUH« …dA³«
ÆWIUG« »UO¦« UN³ÝUM¹ W×ðUH« Ê«u_« Ác¼
WO½U¦« WŽuL:«
Êu?O?F?«Ë oUG« wM³« dFA«Ë W³ŠUA« …dA³« ˨W?O?K? ?F« ÊuOF«Ë dL×L« wM³« dFA« l W×ðUH« …dA³«
≥∑

Í√ …dO¦L« WO׫ Ê«u_« UN³ÝUMð WŽuL−L« Ác¼¨¡U—e« ÊuOF«Ë œuÝ_« dFA«Ë W×ðUH« …dA³«¨WIUG« WOK F«
ÆW¾«b« Ê«u_«
W¦U¦« WŽuL:«
UM¼¨W¹œUd« ÊuOF«Ë œuÝ_« dFA«Ë W×ðUH« …dA³« ˨¡U—e« ÊuOF«Ë oUG« wM³« dFA«Ë ¡UCO³« …dA³«
Æ »UO¦K w− HM³«Ë ‚—“_« sO½uK« œUL²Ž« sJL¹ «c¨oUG«Ë `ðUH« sOÐ ‚d błu¹
WFЫd« WŽuL:«
WOK F« ÊuOF«Ë oUG« wM³« dFA«Ë W×ðUH« ¡«dL « …dA³« ˨¡«œu « ÊuOF«Ë œuÝ_« dFA«Ë ¡«dL « …dA³«
Æ …dA³« Êu vKŽ W¹uOŠ wHCð YOŠ¨ …œ—U³« Ê«u_« UN³ÝUMð WŽuL−L« Ác¼¨WIUG«
WU)« WŽuL:«
Êu?O?F?«Ë ÍœU?d?« d?F?A?«Ë W?×?ðUH« …dA³« ˨¡«dC « ÊuOF«Ë iOÐ_« Ë√ ÍœUd« dFA«Ë W×ðUH« …dA³«
UN³ÝUM¹ t½S dLF« WDÝu² X½U «–≈ U√ ÆjÝu²L«Ë s«b« ÊuK« UN³ÝUM¹ s « w WbI² …bO « X½U «–≈¨WOK F«
l ÊuK« VÝUM²¹ Ê√ V−¹ ˨fÐöL« Ê«u√ s bOH² ² U¼dFý Êu dOOGð sJL¹Ë oUG« ‚—“_«Ë dCš_« ÊuK«
Æ—UNM« ¡uC W³ÝUML« Ê«u_« Íbðdð Ê√ wG³M¹ qШÕU³B« w W«dÐ fÐöLÐ —uNE« “u−¹ ö ¨ ÊUJL«Ë Xu«

WK¾Ý√
Æp– Íd øÊ«u_« WOłuuJOÝ s ¡U¹“_« uLLB œUH²Ý« nO ≠±
ø …œ—U³«Ë W¾«b« Ê«u_« w¼ U ≠≤
ø¡«dC)«Ë√ ¡U—e« ÊuOF«Ë dIý_« Ë√ w³¼c« dFA«Ë W%UH« …dA³«  «Ë– VÝUMð w²« Ê«u_« w¼ U ≠≥
ø¡«œu « ÊuOF«Ë œuÝ_« dFA«Ë ¡«dL « …dA³«  «Ë– VÝUMð w²« Ê«u_« w¼ U ≠¥
ødLF« w  UbI²*«  «bO K W³ÝUM*« Ê«u_« w¼ U ≠μ

≥∏

W×B«Ë WU½_«

μ

”—b«

r¼« s˨UNOKŽ WEU×L«Ë UM²×BÐ ÂUL²¼ô« V−¹ pc ‰UL−«Ë WU½_« dUMŽ r¼√ …bO−« W×B« d³²Fð
p– v« n{√¨VF²UÐ dFA½ UMKF−ð w²« ÂuL « q s hK ²O r −K WŠ«— ÂuM« wH¨ÂuM«  «œUF« Ác¼
b?ŽU ¹ «c¼Ë ¨tOKŽ Íu²×¹ Íc« sO− Ë_« s t²LO bL² ¹Ë ¨…UO׫ vKŽ ‰UFH« dOŁQ²« Ë– wIM« ¡«uN«
uLM«Ë «uI« ‰«b²Ž« vKŽ ÁbŽU ðË t¹uIð YOŠ r −« vKŽ U¼dŁ√ WOuO« W{U¹dK UL¨W¹ub« …—Ëb« jOAMð w
bŽU ð fLA« WFýQ  UMzUJ« lOL− WOL¼√ fLAK˨ W?½Ëd UN³ JðË tðöCŽ ÍuIð˨ ÎôULł tOKŽ wHCðË
Æœd³«  ôe½ VM−ð w bŽU ðË ÂUEF«Ë ÊUMÝ_«Ë ¡«dL׫ Âb«  U¹d s¹uJð w
b?Ë ‰U?L?−?« Áu?A² …dA³« vKŽ —u¦³« dNEð bË ¨Ÿ«bB«Ë ‚—_«Ë »«dD{ô«Ë q J« „U ù« V³ ¹Ë
WLFÞ_«Ë  «ËdC «Ë W«uH« q√Ë ¨WO{U¹d«  UM¹dL²« ¡«œ√ V−¹ tM hK ²K˨Ÿ«bB« „U ù« V³ ¹
r?H?« W?U?E?M?Ð ÂU?L?²?¼ô« Ë W?O?×?B?« W?¹c?ž_« ‰ËUMð Ê√ v M½ôË ¨¡UL« »dýË WKUJ« »u³×« UNO qšbð w²«
Æ÷«d_« s dO¦J« UM³M−¹ ÊUMÝ_«Ë
«uI«
—UDH½ù« ©

®∫vUFð tK« ‰U

s¹dšü« ÁU³²½« wŽd² ð Ë“U²L dNELÐ dNEð …U²H« qF−¹ «uI« ‰«b²ŽU¨f³KL« WU½√ w UU¼
Î «—Ëœ
Π«uI« VFK¹
ÆWÞU ³« vN²M w UN ³K ÊU u v²Š
∫ ‰b²FL« «uI«  UH
·u?u?« ¡UMŁ√ ◊ËdA« Ác¼ vKŽ WEU×L« V−¹ Ë Õu²H —b ¨W¹u² s– ¨rOI² dNþ ¨Ÿud ”√—
ÆWOuO« UMULŽ√ WÝ—UL ‰öšË ”uK−«Ë wAL«Ë
bK'«
∫w tHzUþË h K²ðË ÊU ½ô« W×B …¬d bK−«
Æ UOKOHD«Ë U¹dO²J³«Ë …œËd³«Ë …—«d(« s r '« vL×¹ ∫W¹UL(« ±
Æ t×DÝ vKŽ œułu*« ÂU *« ‰öš s ‚dF« “dH¹Ë fHM²¹ bK'« ∫fHM²«Æt²ÐuÞ— W³ ½ vKŽ kU% U¹öš vKŽ bK'« Íu²×¹∫VOÞd²« ≥
ÆW¹bK'« ÷«d_« ÃöŽ vKŽ ¡U³Þ_« bŽU ¹ «c¼Ë œ«u*« bK'« h²1 ∫’UB²ô« ¥
∫wK¹ U wF³ð« bK−K WOł–uLM« W¹UMFKË

≥π

ÆÃUOU*« q¹e ‰ULF²Ý« ≤

ÆnOEM²K ÊuÐUB«Ë ¡U*« «b ²Ý« ±

Æ…dA³K VÞdË ‘UF½û .d ¥

ÆnOEMð .d ≥

«c?¨ UÎOu¹ U?ÎL { Uξ³?Ž qLײð w?²« «b_UÐ W¹U?MF«Ë ¨WOU?J« WOL¼_« U?¼¡UDŽ≈Ë dUþ_U?Ð ÂUL²¼ô« V−?¹ UL
∫V−¹ «bú œUNłù« WUŠ wË UNÐ ÂUL²¼ô«Ë UNOKŽ WEU×L« V−¹
ÆUNJObðË Î«bOł UNK ž ±
Æ‚uIA« dNEð ô v²Š dšü ʬ s ÊUH « d−×UÐ UNJŽœË sO³FJUÐ W¹UMF« ≤
ÆUNô¬ s ΔbN¹ «cN Êu²¹e« X¹“ Ë√ .dJUÐ pOb²« ≥
ÆWFHðd …œUÝË vKŽ «b_« l— ¥
dFAUÐ W¹UMF«
Æ WOB A« WŁu½_«Ë ‰UL−« s WU¼ …√dL« vKŽ vHC¹ ¨nOEM« lö« qOL−« dFA« Ê≈
∫dFAUÐ W¹UMFK WUŽ  ULOKFð
ÆÂuO« w …d s d¦√ W³ÝUM*« …UýdH« ‰ULF²Ý« ±
ÆpFÐU√ X% „dײ¹ bK'« ÊQÐ s¹dFAð YO×Ð …uIÐ ”√d« …Ëd pObð ≤
Ædô« Âe ULK VÝUM*« u³UAUÐ dFA« q ž ≥
Æu³UA« s ΫbOł dFA« nDý ¥
ÆÂuMK »U¼c« q³ ΫbOł tHOH& V−¹ËWHOE½ WHAM0 dFA« n μ
wM¼b« dFAUÐ W¹UMF«
œUF²Ðô«Ë qz«u « »dýË fLA« WFý_ ÷dF²« u¼ U¼bOH¹ U d¦√Ë WUš W¹UMF ÃU²×ð dFA« «c¼ W³ŠU
Æq « Ë√ ÊuLOK« WU{≈ bFРΫbOł tDOALðË d_« ÃU²Š« ULK dFA« q ž rŁ¨WLÝb« W¹cž_« ‰ËUMð sŽ
·U'« dFAUÐ W¹UMF«
ÂU?L?×?« q?³? ”√d?« …Ëd pObðË X¹e« ÂULŠ qLŽË fLA« WFý√ sŽ œUF²Ðô« w h K²ð W¹UMF ÃU²×¹
∫wK¹ U l³²½ X¹e« ÂULŠ qLŽ bMŽË sO²ŽUÝ w«u×Ð
Æ”√d« …Ëd pObð rŁ T«b« X¹e« l{Ë ±
Æ”√d« …Ëd vKŽ —U ³« qšbO UNJ¹d%Ë sšUÝ ¡U0 W³Þd WHAM0 dFA« n ≤
ÆbOł qJAÐ dFA« q ž ≥
ÊUMÝôUÐ W¹UMF«
ÆWFU½ ÊUMÝ√ VŠU u¼ bOF « h AU t½UMÝ√ u¼ U h ý v≈ Àbײ« bMŽ UMFUD¹ U ‰Ë√ Ê≈
ÆWFU½ ÊUMÝQÐ sOF²L²ð XM «–≈ UNOKŽ ‰uB׫ sOFOD² ð p½QÐ pý ôË ”uHM« w U¼d×Ý WU ²Ðû Ê≈
¥∞

W¹UMF« q¦ WHK² L« dLF« qŠ«d w ÊUMÝ_UÐ ÂUL²¼« „UM¼ ÊU «–≈ ô≈ wðQ¹ ô d× « «c¼ vKŽ ‰uB׫ Ê≈
ÆÊUMÝ_« w t¹uAð Í√ błË «–≈ VO³D« WFŠ«dLÐ W¹UMF«Ë ¡«cGUÐ
ÆUNÐ oUF« dO−« s UNHOEMðË ÊUMÝ_« h×H q_« vKŽ ÂUF« w sOðd VO³D« …—U¹“ s bÐ ôË

◊UA½
Æ UUI« ‰UJý√ dNEð —u lLł« ‡±
Æ«b_«Ë Íb¹_UÐ W¹UMF« ÕdA¹ ÎUŽu{u V²« ‡≤

WK¾Ý√
ø bK'UÐ W¹UMF« ‚dÞ w¼ U ‡±
ø wM¼b« dFAUÐ W¹UMF« sJ1 nO ‡≤
ÆWU½_«Ë ‰UL'« vKŽ dŁRð w²«  «œUF« d–« ‡≥

¥±

qOL−²«Ë WU½_«”—b«

ÊS? ¨WOU …dAÐË öOLł
Î
Ϋd?NE Z²M¹Ô b?O?−?« Âu?M?«Ë W{U¹d«Ë qLF«  UË√ rOEMð˨¡«cG«Ë W×BUÐ ¡UM²Žô«
WŽUM w …d¼U Íb¹ô« X½U ULN ÃUOJ Í√ UNOH ¹ ô W×B« »«dD{≈ Ê_¨ WIOI׫ wH ¹ Ê√ sJL¹ ô ÃUOJL«
Æ`¹dL«Ë ΔœUN« ÂuM« sŽ W−ðUM« WOUB« ÊuOFUÐË W×BUÐ W¹UMF« sŽ ZðUM« u¼ wIOI׫ ‰UL−U ¨qOL−²«
Æ wFO³Þ ‰ULł tz«—Ë ÊQÐ dþUM« lM²I¹ v²Š ÎUOFO³Þ ÃUOJL« ÊuJ¹ ÊQÐ ÎULz«œ qOL−²« ¡«d³š `BM¹ ∫ÃUOJL«
ø…U²H« qL−²ð v²
qŠ«d w ÃUOJL« ‰ULF²Ý« s³žd¹  UO²H« Ê√ rž— W¹u½U¦« WKŠd bFÐ Í√ dAŽ WMU¦« sÝ bFÐ …U²H« qL−²ð
q?³? U?NHOEMð V−¹ ˨ÃUOJL« l{Ë c³×¹ ô YOŠ ¨n¹d« w …U²H« sŽ nK² ð WM¹bL« w …U²H«Ë¨dO¦JÐ q√
Æ—u¦³«Ë »U³A« VŠ —uNþË  UU L« œ«b ½« s …dA³« vKŽ WEU×LKË ÂuM«
 UO²HK qOL−²« »uKÝ√
s l½U ö WKHŠ W³ÝUM v≈ XOŽœ «–≈ U√¨ÕU³B« w …—œu³« s qOKI«Ë nOHš ÁUHý dLŠ√ ‰ULF²Ý« wHJ¹
ÊuK« —UO²š«Ë bOł ¡u{ w ÃUOUL« l{Ë qCH¹Ë¨pðdAÐ Êu l rzö²¹ ÊuKÐ wFO³Þ qJAÐ ÃUOJL« ‰ULF²Ý«
Ϋb?O?ł U?NðdAÐ Ÿu½ …U² q ”—bð Ê√ V−¹Ë¨WH Ð Vł«u׫ rK ‰ULF²Ý«Ë ¨ÊuOF«Ë dFA«Ë …dA³K VÝUML«
qÐ l¹dÝ qJAÐ ÃUOJL« lCð ô˨W³ÝUML« Ê«u_«Ë ÃUOJLUÐ WU « Ÿ«u½_« s UN³ÝUM¹ U —UO²š« lOD² ð v²Š
W?«“« s? b?Ð ö? t?Šö?« Ë√ ÃU?O?JL« dOOGð  œ—√ «–S ¨tłu« WUE½ …UŽ«dË W¹UMFÐ tF{u wUJ« Xu« cšQð
ÆÎôË√ tłu« nOEMðË oÐU « ÃUOJL«
”UÝ_« .d
Í—U²š« WUł …dA³« X½U ÊS¨ …—œu³« l{Ë q³ UN VÝUML« ”UÝ_« r¹d Í—U²š« …dA³« Ÿu½ WÝ«—œ bFÐ
ÆWOM¼œ …dA³« X½U «–≈ fJFUÐË WOM¼œ œ«u vKŽ Íu²×¹ ÍcG r¹d UN
…—œu³«
q?F? …—œu?³?K? Ê≈¨U?N?M? b?z«e« W«“«Ë UNF¹“u² sD WFD wKLF²Ý« rŁ qHÝ√ v≈ vKŽ√ s …—œu³« wKLF²Ý«
w?K?L?F²Ý« rŁ …—œu³« bz«Ë“ s ‘ud«Ë Vł«u׫ wHE½¨U?N?M? V?ÝUML« ÊuK« wKLF²ÝU ÃUOJL« w d× «
Æ pOMOŽ VÝUM¹ Íc« qJA« …UŽ«d l ÁbŠ vKŽ …bŠ«Ë q dFA« rÝd WH Ð Vł«u׫ rK
ÁUHA« dLŠ√
jÝu« s UOKF« WHA« ”u wLÝ—√¨pO²Hý qJA WOł—U « œËb׫ b¹bײ ÁUHA«b¹b×ð rK wKLF²Ý«

¥≤

W?H?O?H?š W?—u?« w?F?{ r?Ł r?E?M? qJAÐ wU³« ⁄«dH« w¾K« rŁ¨vKH « WHA« rŁ Èdš_« WOŠUM« rŁ U¼dš¬ v²Š
Æbz«e« dLŠ_« ‰Ëe¹ v²Š ULNMOÐ
œËb)« dLŠ√
Æ…UýdH« ‰ULF²ÝUÐ p– w³ð— sOF« W¹Ë«“ W¹UN½ wË s¹b « w²LEŽ ‚u l{u¹ dLŠ_«
q?×?J?« r?K? w?K?L?F?²?Ý« ’U « r¹dJ« s qOKIÐ ÊuH−« ÊU¼œ VIŽ ÊuOF« ‰öþ wF{ ∫s?O?MOF« ‰öþ
Æ «—UJÝUL« wF{ rŁ ÊuH−« vKŽ W³ÝUM ◊uDš rÝd ·U−«
ÃUOJ*« d×Ý
q? XLÝ— u sJ ¨ U¹dš_« ‰ULł v≈ ÊdEM¹ sN tK« t³¼Ë Íc« sNUL−Ð sFM²I¹ ô ¡U M« s dO¦J« Ê≈
Ë√ q¹uD« tłuU Á“«dЫ sJL¹ ’Uš ‰ULł UN ÁbOÝ qJ ¨sÝU×L« dNEðË »uOF« wH ð WI¹dDÐ UNNłË …bŠ«Ë
Ɣ˗b qJAÐ ÃUOJL« qLF²Ý« «–≈ qOLł dNELÐ U¼—UNþ≈ sJL¹ UNK¨ …dOGB« ÊuOF«Ë dO³J« n½_« Ë√ d¹b² L«
WOЖU'«Ë dFA«
n?O?H?B?ð q?¹b?F?ð b?F?Ð »«c?ł q?O?Lł qJý vKŽ sOKB×ð bË ¨pKJý w dOGð Ê√ sJL¹ ¡UOý_« j Ð√ Ê≈
pOMOŽ qJý ÊU³łU׫ `{u¹ UL¨p²OB ý sŽ ÎUŽU³D½« wDF¹ ¡wý ‰Ë√ u¼ tłu« Ê≈ ¨tF— Ë√ tB Ë√ dFA«
V?ÝU?M?²ð Ê√ V−¹ «c¨t?K? t?łu?K? w?ł—U? ?« —U?Þô« q?Jý wDF¹ dFA« pcË tłu« `ö qLł√ s w¼Ë
s?O?O?½–ô«¡«—Ë t?dð V−¹ qÐ dFA« l— t³ÝUM¹ ö q¹uÞ tłu« ÊU «–S tłu« qJý l dFA« tBË W×¹d ²«
s Ϋ¡eł wDG¹ v²Š UN¹bš vKŽ ‰bN²¹ dFA« „d²¹ Ê√ V−¹ d¹b² L« tłu«  «– …U²H« Ê≈¨tłuK ¡ö²« wDFO
 œ«—√ «–≈ v?K?Ž√ v?≈ Ÿu?d Ë√ ×b² dOB dFý v≈ ÃU²×ð ‰uD« WDÝu²L« …U²H« U√¨t×ö œb×ðË UNNłË
Æ“Ëd³« «c¼ ¡UHšù sO³−« vKŽ U¼dFý s  öBš „dð UNOKŽ WN³−« …“—U³« …U²H«Ë¨d¦√ ‰uÞ
◊UA½
ÆUNULF²Ý« WOHOË qOL−²«  «dCײ sŽ d¹dIð WÐU²Ë qOL−ð bNF …—U¹“

WK¾Ý√
ød¹b² L« tłu«Ë q¹uD« tłu« vKŽ dFA« qJý dOðQð u¼ U

¥≥

WAL_«”—b«

W?O?K?L?Ž w? Á—Ëœ r?ŽU?M?«Ë U?N?M? s?A? ?« …œb?F?²?L?«Ë W?H?K?²? ?L?« U?N?U?J?ý√ W?A?L?ú Ê≈
v?K?Ž Ád?O?ŁQ?ð t? Z?O? ?M«Ë¨ÍdB³« Ÿ«b « oKš w dO³ dOŁUð ◊uD «Ë Ê«uú˨rOLB²«
·—Uše« Ác¼Ë ¨Wdš“ v≈ ÊUOŠ_« iFÐ w ÃU²×¹ bŠ«u« ÊuK« Ë– »u¦U¨ÂUF« dNEL«
UL WLOI² ◊uDš vKŽ l{uð WLOI² L« ·—UšeU ¨VÝUML« ÊUJL« w l{uð Ê√ bÐ ô
Æ…d¹b² L« »uO−«Ë  U³I« VÝUMð ô WFÐdL« ‰UJý_«Ë ¨©±≠∑® qJý w
¡uC« ”UJF½≈
©±≠∑® qJA«

¨d³√ ÎU?L?−?Š r −« wDFð W×ðUH«Ë ¡uC« s …dO³ WOL fJFð W«d³«  Ułu ML«
l¹“uð V Š vKŽ oUG«Ë `ðUH« ÊuK« ‰ULF²Ý« bMŽ ÊuJ¹ Ÿ«b « fH½Ë r−׫ s qKIð WIUG« Ê«u_« ULMOÐ
rOLB²« U¹«e bIH¹ t½S s¹bÐ r ł l W×ðU Ê«u√ l WOI√ ◊uD Ð rOLB²« —U² ¹ Íc« h A« ö¦L
Î
¨Ê«u_«
Ær {√Ë ÎUL−Š d³√ Ëb³OÝË Á—U²š√ Íc«
sA)« fLK*«
r−׫ s b¹eð ô WHOH «  Ułu ML« Ê√ wFO³D« sË ¨r −« r−Š s b¹eð ·uÝ WKOI¦« WMA «  Ułu ML«
ÆW«dÐ X O UN½√ ULUÞ r −« dNE vKŽ dŁR¹ s rŽUM« fLKL« U√¨b¹u²« ·uB« q¦ UN LK W½uAš rž—
WHK²<«  UU K rOLB²« W¡ö Èb
ÁcOHMð bMŽ dNEO rOLB²« ◊uDš l UNƒöð ”UÝ√ vKŽ ZO M« Ÿ«u½√ —U² ð
öUŽ
Î
d³²F¹ W³ÝUML« WU « —UO²š« ÊS pc¨WU½_«Ë WOЖU−« s ‰UŽ Èu² vKŽ
∫WOU²« ◊UIM« —U³²Žô« sOFÐ cš_« c³×¹Ë¨rOLB²« ÕU−M UOÝUÝ√
Î
w? UL r ?'« r−Š s? b¹e¹ W%U?H« W¾?OC*« Ê«u_« Ë– d?O³J?« rOLB?²« ±
©≥≠∑® qJA«

©≤≠∑® qJA«

Æ©≥≠∑®Ë ©≤≠∑® qJA«
w?N? W?d?(« W?O?U?š U?N? W?š—U?B« W¹uI« Ê«u_«  «–  ULOLB²« ≤
Æ©μ≠∑® Ë ©¥≠∑ ® qJA« w UL »U³A« VÝUMð
…eOL² ÊuJð UN½_ WOdše« ‰UJý_« Èu√ WDIM*«  ULOLB²« d³²Fð ≥
©μ≠∑® qJA«

©¥≠∑® qJA«

©∂≠∑®qJA« w UL wð«– ¡UH²UÐ
∫W½uK*« ◊uD)«  «–  Ułu M*« ¥
ÊuJð ÊUOŠ_« iFÐ wË WKzU Ë√ WO{dŽ Ë√ WOuÞ ÊuJð U≈  Ułu ML« w ◊uD « Ê≈
©∂≠∑® qJA«

¥¥

¨U?N?C?F?Ð s?Ž …b?O?F?Ð Êu?J?ð Èd?š√ ÊU?O?Š√ w?Ë ¨Í“«u?²?U?Ð q?H?Ý√ v?≈ v?K?Ž√ s? —b?×Mð WŽuL− ◊uD « Ác¼
◊u?D? ?« ‰U?L?F?²?ÝU?Ð j?I? d?B?³« Ÿ«bš v≈ qB½ Ê√ lOD² ½ ô UM½_ ÍdB³« Ÿ«b « w —Ëœ UN  Ułu ML«Ë
Æ ÊuK« V½U−Ð UÎF ‘ULI«Ë j « «b ²ÝUÐ r −« oÝUMð v≈ qB½ Ê√ sJL¹ UL½≈Ë jI Ê«u_«Ë
wDF?ð ‰uDUÐ W?LKI?L« W− ?½_U
Î uÞ r? −«
◊uD ?« fJFÐ W?U×½Ë ô
r? ?−« w?D?F?ð w?N? U?ÎO?{d?Ž WL?K?I?L?«
Æ©∑≠∑® qJA« w UL WU {
©∑≠∑® qJA«

∫å WKzU*« ◊uD)« Ë– ò Íœd³*« ZO M« μ

‘ULI« tłË tÐUA²¹ U «dO¦Ë
Î
WKzUL« ◊uD «  «– rOUB²« tF qLF² ðô ‘ULI« «c¼
U?M?U? ?ł_ V?ÝU?M?L?« rOLB²« qO ð V−¹ ¨»—uUÐ WLKIL« WAL_« ¡«dý bMŽË ¨tHKšË
Æ ©∏≠∑® qJA« w UL
©∏≠∑® qJA«

∫WOÝbM¼ ‰UJýQÐ …d−A*«  Ułu M*« ∂
bÐ ô ÊU «–≈Ë ¨…dO¦J«  UBI« w³M−ðË WO{dŽ ◊uDš ÊuJð Ê√ WAL_« ÁcN W³ÝUML« rOUB²« qC√ Ê≈
Æ©π≠∑® qJA« w UL  UHB²ML«Ë V½«u−«  UB ÊuJ² p– s
r '« s d¦√ q¹uD« r '«  «Ë– VÝUM¹ u¼Ë rOLB²« q¹– w qLF² ¹Ë i¹dF« —UMJ«  «–  Ułu M*« ∑
Æ©±∞≠∑® qJý w ULdOBI« r '« l VÝUM²¹ uN wuÞ qJAÐ —UMJ« qLF²Ý« «–≈ ô≈ ¨dOBI«

©±∞≠∑® qJA«

©π≠∑® qJA«

W?ýu?I?M?L?«Ë W?Žu?³?DL« WAL_« qOBHð w U¼duð Vł«u« ◊ËdA«
∫r −« rzö²
U?NCFÐ l ‰uD« ◊uDš qÐUI²ð YO×Ð tB V−¹ rKI*« ‘ULI« ±
…“u?K?³?« ◊u?D?š ÊuJð Ë√ ¨’uBI dB)« ÊU «–≈ dB)« bMŽ
©±±≠∑® qJA«

Æ©±±≠∑®qJý w UL ¨…—uM²« ◊uDš fJFÐ
¥μ


Aperçu du document KHIATA TAFSIL TASMIM.pdf - page 1/258

 
KHIATA TAFSIL TASMIM.pdf - page 2/258
KHIATA TAFSIL TASMIM.pdf - page 3/258
KHIATA TAFSIL TASMIM.pdf - page 4/258
KHIATA TAFSIL TASMIM.pdf - page 5/258
KHIATA TAFSIL TASMIM.pdf - page 6/258
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01896143.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.