Iṭij bu tcerket sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf


Aperçu du fichier PDF iij-bu-tcerket---sur-aher-aut-tasuqilt.pdf - page 5/9

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Aperçu texte


txeftin n yirfiqen akken ad serrḥen i yifrax i d-mazal d
imuddiren ? »
Zik i yeḥṣa s yiman-is d aẓawali i yella. Llant dɣa tlawin i dyusan acḥal d tikelt akken ad ḍelbent seg yemma-s m’ad teddu
ad tt-awint d taqeddact. Daymi yeqbel ad yeṣber i lmeḥna i
yezga ibubb-itt : tifawtin-nni ur nxeṭṭu di llebsa-s. Rnu tilimlin1
yettarra, fiḥel ma yenna-yas ḥedd, yeẓra ttbehdilent. Yiwwas
yeɛreḍ ad yerfu s tidet. « A yemma, ilaq-iyi taɣeggaṭ, dayen ur
ttɛawadeɣ ara rreɣ tilimlin-a ! — A neɣ a mmi aɛziz teẓriḍ d
tilimlin ara k-yeǧǧen tbeddeḍ yerna tcebḥeḍ. D tikerkas, i
yenna dɣa deg wul-is. Tilimlin sseɣlayent-d maḍi tuyat-iw,
ttgamint-iyi ad imɣureɣ ».
Ussan m’ara ilin iceṭṭiḍen-is yessṛen ttkawen deg ileẓwi i
d-yeṭṭfen gar snat tegrurin, u ad yili netta iḥettem-it lḥal ad
yettel iman-is deg yiwen ukalṣun akken wessiɛen fell-as,
iteffer ammar ad t-id-walint tlawin yettɛeddin ad d-agment.
Maca werǧin icukk di tnemzar-is. Yerna ɣas ur yuɣal ara
iḥekkem deg teqcicin timecṭaḥ segmi ur d-yettawi igmaḍ
igerrzen deg leqraya, tgerru-yas-d dima taɣult-is tagzirant,
tin iɣersiwen d yimɣan iwumi ur yeshil i yemdanen ad tt-idafen !
Skud mazal ad zerqen yidammen n tmijja, ur teɣfil tiṭ
taganzant2 n yiṭij, yeḥṣa s tfirellas ad ilint di ttiɛad yerna d
netta kan ara sent-yemmalen dima s anda ara rrent.
« A yemma, ayɣer akka ttjur n wasif sɛant kra iferrawen
weḥd-sen ? »
1

Talimilt, tilimilin : lexyuḍ, tisfifin iteṭṭfen aserwal neɣ ayen nniḍen ɣer tuyat.
Si “taganza”, mm talɣa iqewwsen swayes kkaten taneccabt. Yella d
aferdis uẓudyak.
2

5