Iṭij bu tcerket sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf


Aperçu du fichier PDF iij-bu-tcerket---sur-aher-aut-tasuqilt.pdf - page 7/9

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Aperçu texte


Ilaq-as kan ad yaweḍ tili tasellakt n tegrurin…
Ata ihi yeṭṭef-itt s tazzla…
Ziɣ tamiṭrayit-nni ẓẓayet ugar n wamek i tt-yenwa ; maca
seg akken yeɣṣeb ad yesfeḍ abraq amɣuzan, ɣas in’as ur iḥulfa
i taẓayt n wemrig. Ata dɣa ufarku n tegrurt yerreẓ-d. Ata
uselmad yezzi-d s tmuɣli, di kra n tsinin kan yegza d acu
yeḍran dɣa yuzzel deffir Urezqi s wayen i d-wwin iḍarren-is.
Arezqi mi yesla i rrdef n leqdami sdeffir-s a d-yettaẓ, imuqeld, afus ɣef zznad, u ad yeggez asarjan i tuli tezweɣ si
ddemmaṛ d wurrif akked tugdi.
Arezqi yeṭṭef takessart…
Taswiɛt, atta llekka iɛellqen dinna kan ɣef tiɣilt — iṭij
akken la iceṭṭeḥ mehbuli — tessusef-d ṭezzina iserdasen s
tmiṭraytin deg tuyat, i d-iṣubben s tazzla seg tiɣilt.
Targit tebda tḥemmu. Arezqi yeẓra yezmer ad yurar s
iserdasen-nni akken i s-yehwa ; acku akken ara ɛeddin kan ad
s-xedmen kra, ad d-yendeqqac am tannumi u ad d-yaki seg
yiḍes.
Maca tikelt-a d yiwen akken uceqqir arehbani ɣef lḥenk-is,
d rrkel-nni i t-iwten iɛedda deg teɣmert, i t-id-ixebbren ziɣ
mačči d tirga i yettargu. Tas-d tebeḥrit n yiṭij i t-yeǧǧan la
iṛemmec… syin yaf-d iman-is di tḥubbiqt n ssilu semmḍen, i skerfen ifassen iḍarren.
***
Tlata-nni n yiserdasen — s uselmad gar-asen — mi d-wten
tawwurt tamecṭuḥt s leqseḥ qrib ur sen-tekfi texxamt-nni
icuban ɣer tekwatt. Arezqi ur ten-yugad ara. Iban-as-d maḍi
belli mi ifat iga-yasen taneɛnuɛt am tin, ur yelli deg-s ma
7