CdC.Transport Pub .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: CdC.Transport-Pub.pdf
Auteur: Gael Raserijaona

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 11/01/2019 à 13:31, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 604 fois.
Taille du document: 511 Ko (11 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana
------o0o----COMMUNE URBAINE D’ANTANANARIVO
----------MAIRE
---------SECRETARIAT GENERAL
--------DIRECTION DES TRANSPORT
ET MOBILITE URBAINE
---------

BOKIN’ANDRAIKITRA AMIN’NY
FITRANDRAHANA
ZOTRA FITATERAM-BAHOAKA
ANDRENIVOHITRA
LAHARANA FAHA -

CUA/M/SG/DTMU.18

Araka ny Lalàna 99-004 tamin’ny 21 Aprily 1999 mikasika ny Kaoperativa ;
Araka ny Lalàna 2004-053 tamin’ny 28 Janoary 2005 mifehy ny fitaterana an-tanety ;
Araka ny didim-pitondrana 2097/98 tamin’ny 29 Martsa 1998 mametraka ny fenitry ny fitaterambahoaka ankapobeny an-drenivohitra;
Ho fampiharana ireo didy aman-dalàna mifehy ny fitateram-bahoaka sy ny fifamoivozana, ity
bokin’andraikitra ity dia natao hamaritra ny fepetra fitateram-bahoaka an-dRenivohitra ho an’ny
KAOPERATIVA …….…………… voafaritra ao amin’ny fahazoan-dalana hitrandraka mitondra ny
laharana

faha

…………………….

tamin’ny

……………….

nomen’ny

Tananan’Antananarivo

Renivohitra hitrandrahana ny zotra laharana …….…… izay miantomboka eny ……..……….…… ary
miafarana eny………………………………..… .
NATAO IZAO FIFANARAHANA IZAO :
Eo amin’ny :
Ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, tompon’andraikitra ny fandaminana ny asam-pitaterambahoaka an’arabe eto amin’ny faritra Antananarivo Renivohitra,
Andaniny,
Sy
Ny KAOPERATIVA araka ny lalàna N°99-004 tamin’ny 21 Aprily 1999 sy ny didim-panjakana
fampiharana N°2000-256 tamin’ny 03 Aogositra 2000 izay voarakitra araka ny laharana N°____
tamin’ny……………………... Izay manana ny foibem-pikambanany ao…………………………… izay
soloin’Atoa/Rtoa …………………………….tena.

Ankilany,

Andininy voalohany: Ny bokin’andraikitra dia mamaritra ny fomba hitrandrahana ny zotra iray izay
fehezin’ny didy etsy ambony ka ahitana ireo fepetra sy andraikitra ankapobeny amin’ny fitrandrahana
zotra fitateram-bahoaka miasa tsy an-kanavaka eto Antananarivo ary ireo fepetra sy andraikitra
manokana amin’ny fitrandrahana ny zotra laharana …...............
Ny fanaovan-tsonia ity bokin’andraikitra apetraky ny Tananan’Antananarivo Renivohitra ity dia midika
ho faneken’ny KAOPERATIVA sy ny TOMPON’NY FIARA miasa rehetra ao anatin’ny zotra hanaja ireo
didy aman’andraikitra voalaza etsy ambony sy ny dinan’ny mpitatitra an-drenivohitra ary ny
bokin’andraikitra manokana.
TOKO I

FEPETRA SY ANDRAIKITRA ANKAPOBENY
Andininy 2.

Ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra:

Ny Kaominin’Antananarivo Renivohitra dia manana andraikitra:
Hanao izay hahamora ny fanatanterahan’ny mpandraharahan’ny fitaterana ny asany araka ny lalàna
velona manankery eto amin’ny firenena, eo amin’ny:
a) Fanomezana fahaiza-manao ho an’ireo tompon’andraikitra atolotry ny KAOPERATIVA mba
hanofana ny mpamily sy ny mpanampy
b) Fanavaozana na fanoloana ny fitaovam-pitaterana
d) Fanatomombanana ny fitsirihina izay anjaran’ny kaominina manokana na ny” visite de conformité
municipale” ahitàna ireto fepetra roa ireto:
1/ condition d’hygiène: peintures,capitonnages, desinsectisation
2/condition sociale: licence,droit de stationnement, confort.
e) fametrahana fomba fiasa maty paika entina miady amin’ny kolikoly eo amin’ny fitateram-bahoaka
an-drenivohitra sy ireo sehatr’asa manodidina sy mifampiankina aminy
f) Fitehirizana ireo fahazoan-dalana na lisansa tsy ho ampiasain’ny tompony mandritra ny fotoana
maharitra izay hanomezany taratasy fanamarinam-pandraisana.
g) Famoahana faran’izay haingana ao anatin’ny lalàna ireo fangatahana rehetra ataon’ny
mpandraharahan’ny fitaterana, (fanomezana fahazoan-dalana hitrandraka zotra,lisansa,fiovana zotra).
h) Fanamboarana sy fikarakarana ny fotodrafitr’asa manodidina ny asa fitaterana rehetra (abribus,refuge,arret).
i) Fanabeazana ny mpanjifa ny fitaterana amin’ny alalan’ ny haino aman-jery.
j) Mitady ny fomba rehetra hanamaivanana ny fitohanan’ny fiarakodia amin’ny alalan’ny fanetsehana
isan’andro ireo polisy monisipaly handrindra izany.
ANDININY 4. Ny Firaisan’ny Kaoperativa (UNION)
Ny firaisan’ny KAOPERATIVA dia rafitra iray ivondronan’ireo KAOPERATIVA maromaro miara miasa
ho amin’ ny tombotsoa iombonana sy ho fiarovana ny asa aman-draharaha sahanin’ny mpikambana ao
anatiny.
-Mpitondra teny ara-dalàn’ ny KAOPERATIVA mpikambana eo anivony manoloana ny rafitra hafa

a) Ara-panjakana ( C.U.A, ministera sns.....)
b) Ivelan’ny fanjakana ( banky,mpaninjara,rafitra mitovy lenta sns)
-Manelanelana ny KAOPERATIVA amin’ireo tompon’andraikitra mahefa(autorité compétente) amin’ny
fomba fanatanterahana ny asam-pitaterana
-Mandrindra sy mandaminana ny KAOPERATIVA ao aminy amin’ny fanatanterahana ny asa sy izay
mety ho fiaraha-miasa sy fiaraha-midinika amin’ny fanatsarana ny asam-pitaterana an-drenivohitra
-Manohana sy mandray anjara amin’ny Vina fandaminana ny asa fitaterana eto Antananarivo
Renivohitra.
ANDININY 5. Ny Kaoperativa
a) Mampahafantatra ity bokin’andraikitra ity amin’ny mpitatitra

sy ny mpiasa rehetra tsy

misy

ankanavaka ao aminy.
b) Mampanaiky sy mampanaja tsy misy fepetra izay voalazan’ity bokin’andraikitra ity

amin’ireo

mpitatitra miasa ao amin’ny zotra tantanany amin’ny fanaovana sonia voamarina ara-panjakàna ny
dika manontolo( tompon’ny fiara) sy amin’ny ampahany (ny mpamily)
d) Manao ny fomba rehetra handaminana ny asa eo amin’ny zotra nahazahoany alalana mba
hanajàn’ny tompon’ny fiara sy ny mpamily ary ny mpanampy azy ireo fepetra rehetra voalaza ato
anaty bokin’andraikitra rehetra.
e) Manao ho isan’ny fitsipi-pifehezana raikitra ao anatin’ny zotra tantanan’ny KAOPERATIVA izay
voalaza rehetra ato anaty bokin’andraikitra
f) Manome izay antontan-taratasy ilain’ny tompon’ny fiara ahafahany manatanteraka ny asa amandraharahany antsakany sy andavany
g) Manao fanentanana ialàna amin’ny kolikoly sy izay endrika isehoany rehetra
h) Tsy mandà ny fisavàna sy fanaraha-maso tampoka ataon’ny tompon’andraikitra vita fianianana
momba ny fanajana ity bokin’andraikitra ity (raha toa ka nahazo alalana sy iraka manokana izy ireo)
i) Iharan’ny sazy omen’ny firaisan’ny KAOPERATIVA na koa ny C.U.A izay KAOPERATIVA minia
tsy manatanteraka izao andininy faha efatra izao ka atomboka amin’ny fampitandremana antsoratra izany ary mety hiafara amin’ny fanasaziana ny tompon’andraikitra amin’ny
fitantanana ny KAOPERATIVA.
ANDININY 6. Ny Tompon’ny fiara
Ny mpandraharahan’ny fitaterana rehetra miasa ao anaty zotra iray dia
fitantanan’ny KAOPERATIVA,

tsy maintsy eo ambany

nahazo ny fahazahoan-dàlana hitrandraka zotra noho izany dia tsy

maintsy:
a)

Mangataka amin’ny fomba ara-dalana ny hitrandrahana ao anaty zotra ny mpandraharaha iray
manana fitaovam-piasana takian’ilay KAOPERATIVA

b) Hanao izay fomba azo atao rehetra hialàna amin’ny kolikoly eo amin’ny asa aman-draharahan’ny
fitateram-bahoaka ataony
d) Hamerina ny fahazahoan-dalana hitrandraka ao anaty zotra(lisansa) eo anivon’ny kaominina rehefa
tsy hampiasa izany intsony izy eo amin’ny taom-piasana itsahina

e) Hangataka fialàna eo anivon’ny KAOPERATIVA nahazo ny fahazahoan-dalana hitrandraka zotra
raha toa ka maniry ny hifindra zotra
f) Hampiasa olona manana ny fahaiza-manao nahavita fiofanana amin’ny asa fitaterana ka mahafehy
ny fepetra takian’ny fitsipiky ny fitrandrahana ny fitateram-bahoaka, ny lalàna mikasika ny asa sy
ny lalàn’ny fifamoivoizana ary ny dina iombonan’ny mpitatitra an-drenivohitra
g) Hampihatra ireo fepetra rehetra araka izay voafaritra ao anatin’ity bokin’andraikitra ity

, ary

tompon’andraikitra amin’ny mpiasa eo ambany fiadidiany (mpamily sy ny receveur).
e) Hanaramaso ny mpamily sy ny mpanampiny noraisiny ho mpiasa ao aminy mba hanana toetra
mendrika manoloana ny mpandeha sy ny mpampiasa làlana hafa.
f) Hampiasa fiarakodia manana ny antontan-taratasy ara-dalàna hanao ny asam-pitaterana
g) Hampiasa ny fiarany ao amin’ny zotra voafaritra ho azy ary tsy hampiasa izany amin’ny zavatra hafa
na zotra hafa( fiara iray fahazoan-dalana iray ary zotra iray) raha tsy mahazo alàlana manokana
avy amin’ny Tananan’ Antananarivo Renivohitra,
h) Hametraka ho isan’ny fepetra amin’ny fomba fandraisan’ny amin’ny mpitandro ny filaminana,
hiadiana amin’ny kolikoly.
i) Ny fampidiran-ketra no isan’ny fampandrosoana ny tanàna noho izany dia tsy hametraka dokambarotra anatiny sy ivelan’ny fiara raha tsy mahazo alalana manokana avy amin’ny C.U.A sy ny
FIRAISAN’NY KAOPERATIVA (UNION) ary ny KAOPERATIVA miaraka.
j) Manome taratasy fanolorana antsitram-po fa tsy hamidy ny fahazoan-dalana hitrandraka ao anaty
zotra na lisansa; vita fanamarinan-tsonia eto amin’ny boriboritanin’Antananarivo Renivohitra sy
voarakitra ara-panjakana ara-dalàna ny fifampivarotana fiara.
k) Hanaraka ny kalitaon’ny fiara (seza, fitaratra, ...) ary tsy maintsy madio ny fiara mialohan’ny hiasana.
l)

Iharan’ny

sazy

omen’ny

KAOPERATIVA

na

ny

kaominin’Antananarivo(C.U.A)

ny

mpandraharahan’ny fitaterana raha toa misy tsy fanarahana ireo fepetra voalaza eo ambony
ireo ka atomboka amin’ny fampitandremana an-tsoratra izany,ary mety iafara amin’ny
fisintonana vonjimaika na tanteraka ny fahazahoan-dalana hanao asam-pitaterana

ANDININY 7. Ny mpamily sy ny mpanampy azy
Ny mpamily sy ny mpanampiny dia :
a) Miandraikitra tanteraka ny fiara iasany,
b) Miteny amin’ny fomba feno fahendrena sy fanajana ny mpandeha fa raràna tanteraka ny mifoka
sigara ao anaty fiara, mandrehoka na mandrora ao anaty fiara.
d) Mamantatra sy manaja ny fepetra rehetra voalazan’ny lalàna manan-kery mikasika ny fitaterambahoaka an-drenivohitra sy ny lalàna mifehy ny fifamoivozana ary indrindra ny fitsipika anatiny
mifehy ny zotra tantanan’ny KAOPERATIVA
e) Manadio tsy tapaka ny fiara iasany ary mitandro lalandava ny fahadiovan’ny vatany sy ny fitafiany
mialohan’ny iasany
f) Manana ireo taratasy ara-dalàna mikasika azy ireo (karapanondro, karatra fahazoan-dalana
fanamoriana).

g) Manao ny fanamiana manokana maha mpamily sy mpanampy azy eny amperin’asa( tenue de
travail) mifanaraka amin’izay apetraky ny KAOPERATIVA
h) Mitondra ny famantarana manokana ahafantarana ny mombamomba azy ( badge)
i) Mizara tapakila iray isaky ny mpandeha ho fanamarinana fa nahaloa saran-dalana izy ary anisan’ny
mpandeha ao anaty fiara.
j) Manaja ireo fepetra mikasika ireo toeram-piantsonana (Terminus sy primus : toeram-pahatongavana
, fiandrasana sy fiaingana) , manaraka ireo toro-làlana avy amin’ny
avy amin’ireo mpandrindra ny fifamoivoizana ary ny

mpitandro ny filaminana sy

mpandamina ny toeram-piantsonana;

k) Manaja ny toerana tokony hiantsonana amin’ny ARRET

sy REFUGE rehetra mba hanajan’ny

mpanjifa izany.
l) Manaja ny làlan’ ny zotra voafaritra mialoha ary tsy mahazo miverin-dalana na koa mihodina
antenantenan-dàlana
m) Manaja ny mpanjifa sy mampiseho fitondran-tena sy fiteny mendrika eny amperin’asa
n) Mamita ny làlan-jotra miainga amin’ny “PRIMUS” miafara amin’ny “TERMINUS”.
o) Manaja ny làlan-jotra voarakitra anaty “CIRCUIT FERME”.
p) Misava ny fiara isaky ny mahavita TOUR iray sao misy entana hadino ary tsy maintsy manatitra
izany any amin’ny biraon’ny kaoperativa ny entana tsy misy maka.
r) Mampiasa ny “signal de détresse ” (jiro mipipika ) mba hamantarana fa misy olona marefo arabatana na manan-kilema midina na miakatra ny fiara ary omena fotoana tsar aizy amin’ ny fiakarana
na fidinany amim-pilaminana.
s) Manampy ny ahamora ny fiakarana sy fidinan’ ireo olona bevohoka sy manan-kilema ny
mpanampin’ny mpamily (receveur).
t) Mampahatsiahy ny mpandeha, mazava sy mafy tsara, isaky ny arrêt lalovana.
v) Mandrara ny fiakarana na ny fidinan’ireo mpandeha eny amin’ny toerana tsy misy toerampiantsonana na fiatoana indrindra eny anaty fitohànan’ny fiara
y) Manao ho zava-dehibe ny fahafantarana amin’ny antsipirihiny sy fanajàna izay voalaza rehetra ato
anatin’ity bokin’andraikitra ity
z) Mitahiry ho isan’ny antotan-taratasin’ny fiara ny ampahany manambara ireo fandraràna rehetra
voalazan’ity bokin’andraikitra ity

ANDININY 8: Ny fepetra mifehy ny fahaiza-mandeha
Eo amin’ny fitaterana andavan’andro : ,
a) Ny fidinana sy fiakaran’ny mpandeha anaty fiara dia tsy maintsy amin’ny toerana voatokana ny
amin’izany ihany (primus, terminus, arrêt intermédiaire) .
b) Alohan’ny hiakaran’ny mpandeha anaty fiara amin’ny toerana fandalovan’ny zotra maromaro dia
adidin’ny mpandeha ny mijery tsara ny « plaque » eo amin’ny zotra izay hiakarany .
d) Tsy azo atao ny manakantsakana ny fifamoivoizan’ny mpandeha ao anaty fiara.
e) Mba tsy hisian’ny fitohanana ao anaty fiara dia mamonjy toerana avy hatrany ny mpandeha.
f) Tsy maintsy manana tapakila fandehanana avokoa ny mpandeha rehetra.
g) Tsy azon’ny mpandeha atao ny mitondra entana mibahan-toerana sy mety handrovitra seza.

h) Andraikitry ny mpandeha ny manaja ny kojakoja misy ao amin’ny fiara (seza, fitaratra, zava-maneno,
jiro anaty…….) sy ny fahadiovana.
i) Andraikitry ny mpandeha ny manaja ny fahadiovana, tsy mandoto, manary fako, poti-kanina na any
ivelany aza.
j) Andraikitry ny mpandeha ny manaja ny toerana voatokana hipetrahan’ireo olona sahirana amin’ny
fivezivezena.
k) Andraikitry ny mpandeha ny mampandre ny tompon’andraikitra amin’ny alalan’ny antso an-tariby
voasoratra ao anaty fiara na manatona ny birao foiben’ny Kaoperativa na aty amin’ny biraon’ny
CUA raha misy fitarainana na fanaovana tatitra .
l) Tsy maintsy manaja ny filaminana ao anaty fiara ny mpandeha ary mifanaja.

TOKO II
FEPETRA ANKAPOBENY AMIN’NY FANATANTERAHANA NY ASA
FITATERAM-BAHOAKA AN-DRENIVOHITRA
Mba ho fanajana ny didy aman-dalàna mifehy ny fitateram-bahoaka sy fifamoivoizana eto Antananarivo
Renivohitra ary indrindra mba ho fiarovana ny ain’ny mpanjifa ao anaty fiara sy ny manodidina, ireo
rehetra

mpanatanteraka

ny

asa

fitateram-bahoaka

(mpamily,mpanampy

ny

mpamily,

ny

mpandraharahan’ny fitaterana na ny tompon’ny fiara) dia
ANDININY 9. Voarara ary tsy azo atao ireto
Manao “surcharge (” izay voasoratra ao anaty”carte grise”ihany)
a) Mitondra mpandeha mitsangana;
b) Mampiditra na mampidina mpandeha eny amin’ireo toerana tsy natao hanatanterahana izany eny
antampom-piakarana, anaty sampanan-dalana, anaty fiolahana, eny amin’ny toerana rehetra tsy
misy arret, anaty fitohanan’ny fifamoivozana, amin’ireo toerana rehetra misy fandraràna fa tsy azo
ijanonana.
d) Mamoha varavarana raha mbola mandeha ny fiara .
e) Miantsoantso mpanjifa eny amin’ny toerana tsy azo anaovana izany ( akaiky sekoly, toerampitsaboana )
f) Mampiasa mpanelanelana eny amin’ireo toerana natao hiatoana(arret)
g) Mitaky saran-dalàna in-droa amin’ny làlan-jotra iray na mandroso na miverna,
h) Mampidina ny mpandeha rehetra eny antenantenan-dàlana ( raha misy fahasimbana ny fiara dia
averina ny saran-dlàna na afindra amin’ny fiara hafa)
i) Mitondra olona mamo
j) Mitondra entana mety handoto, hanelingelina sy handratra mpandeha.
k) Mampametraka entana eny ambony seza;
l) Mandeha mihoatra ny 40km/h ny hafainganam-pandeha eny amperin’asa.
m) Mandefa zava-maneno mafy loatra ao anaty fiara;
n) Mitondra biby ao anaty fiara ( alika,saka sns)
o) Mitondra paraky gasy, toaka gasy,rongony ao anaty fiara

p) Mifoka sigara ao anaty fiara sy mampiasa finday eo am-pamiliana.
r) Mampiasa ankizy tsy ampy taona hanao mpanampy (receveur) ( izay voalazan’ny lalàna ihany)
s) Mihinan-kanina mandritra ny fitondrana fiara.
t) Miditra miasa eny antenatenan-dalana na eny anelanelan’ny toeram-piatoana roa samy hafa
v) Manao zotra hafa ivelan’ny nahazahoana alalana.
y) Mijanona maharitra amin’ny toeram-piatoana. Ferana ho IRAY MINITRA ny fijanonana amin’ny arrêt
iray rehefa tsy misy olona horaisina na miala.
z) Iharan’ny sazy hentitra izay minia mandika ireo fandraràna mafy voalaza eo ambony ireo .
Miatomboka amin’ny fampitandremana izany , fandoavana lamandy mifanaraka amin’ny
lalàna mifehy ny fifamoivozana ary miafara amin’ny fisintonana vonjimaika na maharitra ny
fahazahoan-dalana hitondra fiara.

ANDININY 10. Momba ny fampiasana ny fiara
Manana antontan-taratasy ara-dalàna sy mifanaraka amin’izay eken’ny Tananan’Antananarivo
Renivohitra,


Manaraka ny loko ny zotra

sy ny famantarana izay niarahan’ny Kaoperativa sy ny

Tananan’Antananarivo Renivohitra nofaritana,


Tsy mampiasa fitaratra matroka eo amin’ny fiara.Manana fitaovana famonoana afo (extincteur) tsy mbola lany daty.Hita ao anaty fiara (amin’ny andaniny roa afovoany ) ireto fampahatsiahivana ny mpanjifa ireto:
-

Voarara ny miresaka amin’ny mpamily.

-

Hafainganam-pandeha voafetra 40Km/h

-

Isan’ny mpandeha

-

Adiresy, anaran’ny tompon’ny fiara

-

Laharana an-taroby ny tompon’andraikitry ny C.U.A, U.C.T.U, F.M.A ny Kaoperativa ary ny
Tompon’ny fiara

-

Takio sy tehirizo ny tapakilanareo

-

Raràna ny mifoka sigara sy mihinana paraky sy zava maha-domelina

-

Rarana ny mitondra entana mety hampidi- doza sy mibahan-toerana

-

Tsy miantoka ny entana hadino izahay

-

Ny zaza mihoatra ny 5 taona dia maka toerana iray

-

Tsy azo atao ny miampofo zaza mihoatra ny iray

 Hita ivelan’ny fiara ireto : Takelaka eo amin’ny fitaratra eo anoloana amin’ny havanan’ny fiara
milaza ny laharan’ny zotra sy ny lalana alehany; Soratra eo amin’ny sisiny ambanin’ny fitaratra
farany aoriana misy ny anaran’ny Kaoperativa sy ny hoe “ZONE URBAINE”.


TOKO III

NY FAHAZAHOAN-DALANA HITRANDRAKA AO ANATY ZOTRA (LISANSA)

ANDININY 11. Ny Fahazoan-dalàna hitrandraka (Autorisation d’exploiter)
Voafaritra ao anatin’ny fahazoan-dalana hitrandraka izay omen’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra
ny:
-Laharan’ny zotra
-Lokon’ny fiara
-Lalan-jotra arahina
ANDININY 12. Ny Fahazoan-dalàna hiasa (Licence)
Ny fahazahoan-dalana hiasa ao anaty zotra na lisansa dia taratasim-panjakana omen’ny
kaominin’Antananarivo araka ny lalàna ny tompona fiara iray ahazoany mampiasa ny fiarany ao anaty
zotra tantanana KAOPERATIVA iray
Omen’ny kaominin’Antananarivo araka ny fangatahan’ny KAOPERATIVA mitantana ny zotra
ny fahazahoan-dalana iray
Azon’ny kaominina Antananarivo sintonina ny fahazahoan-dalana iray nomeny araka ny
fangatahana an-tsoratra ataon’ny KAOPERATIVA iasan’ny fiara raha toa ka mitombina ny fandikàna ny
lalàna na ny bokin’andraikitra ary miverimberina izany
Ny fifindrana Kaoperativa na fiovana zotra dia tsy maintsy mahazo fankatoavana avy amin’ny
Kaoperativa roa na ny tompon’andraikitry ny zotra roa tonta.
Tsy azo amidy na ampanofaina ny fahazahoan-dalana hitrandraka zotra nomen’kaominina
Antananarivo Renivohitra
-Fahazahoan-dalana iray hoan’ny fiara iray sy tompona fiara iray
-Fahazahoan-dalana iray hoan’ny laharan-jotra iray ary iray ihany.
TOKO IV
FEPETRA MANOKANA
MOMBA NY FITRANDRAHANA NY ZOTRA LAHARANA

Ireo fepetra manokana dia mamerina ny toetry ny zotra sy mametraka ireo fepetra ilaina amin’ny
fitantanana sy fandehan’ny zotra.
ANDININY 13. Zotra iasàna

Fahazon-dalana mitrandraka
Primus

Isan’ny « arrêt »

Terminus

(Autorisation d’exploiter)
Laharana : ….....

Natao ny : ……………….

Lisitry ny fiatoana (arrêt) – Jereo ny tovana 1
Fotoana
Alavany (Km)
ihodinana (Temps de rotation)
Primus  Terminus

Terminus  Primus

Total

……

……

……

…….. (mn) – Heure de Pointe

Ny fiovan’ny sarandàlana dia tsy maintsy hampahafantarina ny Fiadidiana ny Tananan’Antananarivo
ary anaovana didy fanovana amin’ity bokin’andraikitra manokana ity, ary atao mahafantatra ny be sy ny
maro 15 andro mialoha.
ANDININY 14. Ireo fiara manana Fahazoan-dàlana (Licence d ’exploitation) hiasa ato amin’ny zotra –
(Jereo ny tovana 2)
Ny fitrandrahana:
Fahatetehana isan-kerinandro
Andavanandro

X

Sabotsy

X

Alahady sy andro
tsy fiasana

X

Elanelana amin’ny ora maha maro ny
mpandeha
Maraina
Hariva
…ora …ora
…ora …ora
... mn
... mn
Natao androany faha -.

NY MPITANTANA KAOPERATIVA

Fahatetehan’ny fitrandrahana isan’andro

5ora
maraina
hatramin’ny
8 ora alina

5ora
maraina
hatramin’ny
8 ora alina

5ora maraina
hatramin’ny 8 ora
alina

Elanelana amin’ny ora tsy maha maro ny mpandeha
Maraina
…ora …ora
... mn

Hariva
…ora …ora
…... mn

NY TANANAN’ANTANANARIVO
RENIVOHITRA

Tovana 1: Lisitry ny fiatoana (arrêt)

Mandroso

Miverina

………. ……….

………. ……….

Tovana 2: Ireo fiara miasa amin’ny zotra
Laharana

Laharan’ny fiara

Lah Lisansa

Natao ny

Isan’ny toerana


Aperçu du document CdC.Transport-Pub.pdf - page 1/11

 
CdC.Transport-Pub.pdf - page 2/11
CdC.Transport-Pub.pdf - page 3/11
CdC.Transport-Pub.pdf - page 4/11
CdC.Transport-Pub.pdf - page 5/11
CdC.Transport-Pub.pdf - page 6/11
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01903678.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.