Tamaziɣt yiwet yiwet 2 .pdfNom original: Tamaziɣt yiwet yiwet_2.pdfTitre: Tamaziɣt yiwet yiwetAuteur: Tala uMaziɣ - http://adrar-inu.blogspot.com

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft Word - cover.docx / Nuance PDF Create 8, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 12/02/2019 à 18:24, depuis l'adresse IP 197.115.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 931 fois.
Taille du document: 8.5 Mo (52 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


TAMAZIqT

Yulyu 2968
Ur yettnuz ara

Agemmay

03

Asigez

04

Addad amaruz

05

Tizdit

07

Tamsertit gar wawalen

10

Tamsertit deg wawal

12

Timlilit n teɣra

14

Tamlellit n yilem

15

Amyag

16

Tinzaɣ

19

Tisɣunin – isuraz

22

Imattaren

25

Imqimen

26

Imerna

31

Tizelɣiwin

35

Amassaɣ

36

Iferdisen imseɣra

37

Izwiren

38

TAMAZIqT
Asekkil

Isem-is

a, A
b, B
c, C
č, Č
d, D
ḍ, Ḍ
e, E
f, F
g, G
ǧ, Ǧ
h, H
ḥ, Ḥ
i, I
j, J
k, K
l, L

a, aɣra
ba
ca
yeč
da
ḍar
ilem, tiɣri n yilem
fa
ga
yeǧ
ha
ḥim
i, iɣri
ja
ka
la

Amedya
aman, azal
ibrir, akbal
aclim, uccen
učči, aberčečču
adrar, tudert
aḍar, ablaḍ, aḍu
izem, ales
afus, tuffra, ilef
aglim, taguni
tiǧǧin, taǧǧewt
awelleh, ahicur
aḥallum, aḥlalas
itri, izi, imi
ajlal, tiji, inijel
akal, ikil, asaka
alim, tallumt

Asekkil
m, M
n, N
ɣ, Γ
q, Q
r, R
s, S
t, T
ṭ, Ṭ
u, U
w, W
x, X
y, Y
z, Z
ẓ, Ẓ
ε, Ɛ

Isem-is
ma
na
ɣar
qil
ra (rar)
sa (sar)
ta
ṭar
u, uɣru
wa
xa
ya
za
ẓar
εil

Amedya
imir, aman
inigi, aslen, ini
iɣil, aɣrum, taleɣt
aqadus, abquq
amrar, iri, urar
usu, tasa, tissit
tata, atrar, tatut
aṭas, iṭij, imeṭṭi
ul, ulmu, usu
awal, acwir
axxam, axelxal
aylew, ayyur
uzzal, izem, annuz
iẓi, aẓar, laẓ
aεlaw, aεrur

Isekkilen-nniḍen, am ṛ, ṣ (r akked s ufayen), o, p, v d timerna i d-rennun ɣef wid n
ugemmay unnim.
fffffffffffffffffffffff
Ad naru isekkilen ṛ akked ṣ mi ara izmiren kan ad ssemgirden gar wawalen deg
talɣiwin-nsen tiḥerfiyin. Amedya : fuṛṛ / furr ; faṛes / fares ; ṛbu / rbu * ṣṣif / ssif,
ṣṣerr / sserr, aṣufi / asufi, ṣeyyed / seyyed.
Imesli d usekkil

Tazegnaggaɣt

Yal imesli nettaru-t s yiwen n usekkil, anda i yebɣu
yili, deg tazwara n wawal, deg tlemmast neɣ deg
taggara.

Isekkilen t d z lan, deg tmenna, azal n tzegnaggaɣt, i
ttarun zik ţ = [ts], ž = [dz]. Maca, deg tira, ţ ad yuɣal tt,
ž ad yuɣal zz (s usiknew n usekkil) : Ttu, Lezzayer…
Deg taggara n wawal, ad naru yiwen n t kan : tidet,
turet, tuget,atg.

Tussda
Imesli ussid yettaru s usiknew n usekkil : tameṭṭut,
tazemmurt, yerreẓ, izegger, ddu, kker, atg. Llant
snat n taggayin n tussda : tin n tnumi d tin n tjerrumt.

Tiggeɣt d tzenzeɣt
Isekkilen b, d, g, k, t, lan, deg tmenna, sin n
wazalen, aggaɣ d uzenzaɣ ; acku tizenzeɣt ur tli azal
asnislan, ur asen-nettarra azal deg tira (tumrist).

Tanɣit
Isekkilen g, k, ɣ, x, q, lan, deg tmenna, azal n
tanɣit. Acku tanɣit ur tli azal asnislan, ur asnettarra azal deg tira : aglim, akbal, alɣem,
axlenj, atg.

Tufayt
Deg tmaziɣt n wassa llant kradet n tufayin n tidet :
/ẓ/, /ḍ/,/ṭ/ : aẓar, iẓi, aḍar, aḍu, iṭij, aṭṭan, atg.

Tiɣri n yilem (e)
Deg tmaziɣt n ugafa, llant kradet n teɣra i ilan azal
asnislan : /a/, /u/, /i/. Tiɣri n yilem, [e], ur tli azal-a :
ttarran-tt deg tira tumrist akken ad tifsus tɣuri.
* Ur nettaru e deg taggara n wawal.
Nettaru e deg tazwara n kra n yimyagen : ečč, eg,
els, enz, atg.
Mi ara mseḍfarent kradet n tergalin tiḥerfiyin deg
wawal, ad naru e : alemsir,azger, azzel, atg.

TAMAZIqT
Asigez neɣ asenqeḍ, ila azal meqqren, yettarra azal i usgunfu, ibeddi, asesten,
abhat, abdar, atg., i yellan deg timawt. Asigez, d taluft tameɣradt.
Amkan n yisekkilen imeqqranen : asekkil ameqqran, yettili deg sin n yimeḍqan kan :
Deg tazwara n tefyirt : Tafyirt, tbeddu s usekkil ameqqran, tettfakka s wagaz (tinqiḍt) (.).
Yečča, yeswa. D argaz. Ssuq, ssbeḥ. Γur-i yiwen n umdakel.
Deg tazwara n yisem n umdan neɣ n umkan (tamdint, tamurt, atg.) :
Boulifa, Mammeri, Belɛid at Ɛli, Dallet ; Fransa, Lalman, Marikan, Lpari, Tizi, Bgayet, atg.

Deg waddad amaruz, d asekkil amezwaru ay d ameqqran :
Tamurt n Yigawawen…

Deg unagraw n usigez i ssemrasen, llan yizamulen-a :
aqqa neɣ aɛeqqa (.), ticcert (,), ticcert aqqa (;), sin n waqqayen wa nnig wa (:),
aqqa n tuttra (?), aqqa n ubhat (!), krad n waqqayen (...),
gar tacciwin (( )), gar tuccar (« »), acciwen ([ ]), aseṭṭef (iseṭṭaf) ({ }),
yugar, yif (>), ddaw, yir (<), ajerrid amezlagu (/),
tira i ilan ajerrid s wadda (abc), tira tamezlagut (abc), tira tazurant (abc), atg.
Yal azamul ɣur-s alugen n usemres. S usemres n yizamulen-a ay nferrez anamek n tefyirt :
Tameṭṭut, n temdint. (~ tameṭṭut n temdint ...) ;
D kecc ! (~ D kecc. ~ D kecc ?) ;
Cqan-iyi medden ma nnan ! (= Ur yi-cqin medden ma nnan.) ;
Ur uksaneɣ ara ! (= Uksaneɣ ?), atg.
Ismawen uzzigen (wid n yimukan, wid n yimdanen), nettaru-ten :
Akken ttwanṭaqen : Iɣil Ɛli (mačči Iɣil n Ɛli) : Iɣil Bbammas (neɣ Iɣil Wwammas, mačči Iɣil n
Wammas) ; Tawrirt Musa (mačči Tawrirt n Musa), Tizi Wezzu, atg.

Neɣ, akken i llan ttarun ya (deg waddad aɣarim, « l‘état Civil » ) :
 Ama d ismawen n Yimaziɣen : J.-E. Amrouche, Marguerite- Taos Amrouche, Mouloud
Mammeri, Mouloud Feraoun, Kateb Yacine, …
 Ama d iberraniyen : J.-M. Dallet, K. Prasse, André Basset, L. Galand, …

Ismawen n tmura (neɣ n temdinin) tiberraniyin, ad ten-naru akken i ttarun ya : Paris, New
york, Londres (London), Tokyo,… anagar wid i yettumezɣen ya ara naru akka : Fransa,
Budapest, Lalman, Marikan, Sɛudi …

TAMAZIqT

1/2

Isem, deg tmaziɣt, deg tegti, ɣur-s sin n waddaden : addad ilelli d waddad amaruz.
Isem yettili deg waddad amaruz,
ma d asemmad imsegzi (n umatar udmawan neɣ n umqim awsil asemmad usrid) deffir
umyag :
Yewt-d ubruri. ----- Abruri yewt-d.
Yesseɣli-tt texxamt-nni. ----- Taxxamt-nni, yesseɣli-tt.
ma yeḍfer tanzeɣt (seg tenzaɣ yesseḍfaren addad amaruz) :
Yekkat uzzal. ----- Yekkat s wuzzal.
Yerfed ifassen s igenni. ----- Yerfed-it s yifassen.
ma yeḍfer isem neɣ amḍan, tili tenzeɣt n gar-asen neɣ ur telli :
yiwen n urgaz, yiwet n tmeṭṭut, sin n wussan, snat n teqcicin, tamurt n umalu ; Iɣil
Ujilban, Tizi Wezzu, Iɣil Wwammas atg.

Llan yismawen ur nli addad :

imalayen i yebdan s tergalt d kra n wuntiyen iwezzlanen :
fad, laẓ, tama, tala, tara, tili, timmi, tizi, ticci, taluft, taddart, atg.
d yismawen untiyen i yebdan s teɣri u :
tudert, tuddar, turet, tuzzar, atg.

Llant tenzaɣ i yesseḍfaren isem deg waddad ilelli : s (n tnila), ar
(arma d), mebla, war, atg.
Yewt-it s afus. (tanila) ----- Yewt-it s ufus. (allal);
Ar axxam, tesgunfuḍ ! ----- Yewweḍ ɣer uxxam.

Tanzeɣt d i d-yemmalen tilawt tesseḍfar addad ilelli :
Tedda d tislit. (tilawt) ----- Tedda d teslit. (tanzeɣt)

Yewwi-d ad nessemgired gar :
Taxxamt tubrikt (tubrikt d arbib)
Taxxamt n tubrikt (tubrikt d isem).

TAMAZIqT

2/2

Ismawen imalayen ibeddun s a : llant snat n talɣiwin :
Tamezwarut : addad ilelli a /addad amaruz u
afud → ufud, asafu → usafu, aḍris → uḍris, axxam → uxxam
Tis snat : addad ilelli a / addad amaruz wa
awal → wawal , asif → wasif, akal → wakal
Ismawen imalayen i ibeddun s i : deg timawt i iɣelli, ur t-id-nessusruy, yettuɣal deg umkan-is y.
Mi ara yili yisem ibeddu s i, deg waddad amaruz ad as-nernu kan y.
Addad ilelli i / addad amaruz yi

idis → yidis, iffis → yiffis, iɣallen → yiɣallen, irgazen → yirgazen
Ismawen imalayen ibeddun s u, akken i yebɣu yili yisem ibeddun s u, d asuf neɣ d asget, deg
waddad amaruz ad as-nernu w.
Addad ilelli u / addad amaruz wu
ul → wul, udem → wudem, uccen → wuccen, ungifen → wungifen, ungalen → wungalen
Tamawt 1 : deg tira d tɣuri n wayen i yuran, yessefk ad neḍfer ilugan-a, maca

deg ususru nezmer ad d-nessiwel akken nennum,
amedya : uxxam (= [uxxam] = [wexxam])

Tamawt 2 :

v Llan yismawen, lan snat n talɣiwin n waddad amaruz : afud / ufud / wafud
v Llan yismawen, d tasenfelt-nsen war tussda i ilan addad amaruz :
tirugza / trugza ; tirrugza / tirrugza
v Llan yismawen ideg talɣa n waddad amaruz tettbeddil ilmend n tussda :
adaynin / udaynin ; addaynin / waddaynin.

Ismawen untiyen i ibeddun s a : deg tegnit-a (deg yismawen i ilan addad), addad amaruz,
yettili s sin n wudmawen :
Aɣelluy n teɣri (ta → t– deg yismawen ilan taɣessa taR1ɣ—, d taluft n tira kan)
tamurt → tmurt, tameṭṭut → tmeṭṭut, talaba → tlaba
Abeddel n teɣri s yilem (ta → te deg yismawen ilan taɣessa taR1R2ɣ—, d taluft n tira kan)
taɣrast → teɣrast, tagmert → tegmert, taswalt → teswalt
Ismawen untiyen i ibeddun s i :
S uɣelluy n teɣri-nni (ti → t– deg yismawen i ilan taɣessa tiR1ɣ—) :
tilelli → tlelli, tirugza → trugza, tisekrin →tsekrin, tizemrin →tzemrin
S yilem deg wadeg n teɣri-nni (ti → te deg yismawen i ilan taɣessa taR1R2ɣ—) :
timɣarin → temɣarin, tiqcicin → teqcicin

TAMAZIqT

1/3

Tizdit d yiwen n wallal n tira, ibeṭṭu izeddi ɣef tikelt ; teskan-d sin n wawalen gar-asen assaɣ.
Tetteqqen gar wawal agejdan d yimezzayen-is. Tettili tezdit :
gar umyag d wawalen i as-d-yezzin : amqim asemmad usrid, amqim asemmad arusrid, tazelɣa
n tnila.
ama deffir umyag :
yewwi-t, yewwi-t-id ; yewwi-yas, yewwi-yas-d ; yewwi-yas-t ; yewwi-yas-t-id.

Iwsilen usriden (i yettuɣalen deg wadeg n yisemmaden usriden) i yettabaɛen amyag i
yettfakkan s teɣri :
amedya : awi : yewwi-yi, yewwi-kem, yewwi-k, yewwi-t, yewwi-tt, yewwi- yaɣ,
yewwi-ken, yewwi-kent, yewwi-ten, yewwi-tent

Iwsilen usriden i yettabaɛen amyag i yettfakkan s tergalt :

amedya : aker : yuker-iyi, yuker-ik, yuker-ikem, yuker-it, yuker-itt, yuker-aɣ, yuker-iken,
yuker-ikent, yuker-iten, yuker-itent

Iwsilen arusriden (i yettuɣalen deg wadeg n yisemmaden arusriden) i yettabaɛen amyag i
yettfakkan s teɣri :

amedya : awi : yewwi-yi, yewwi-yak, yewwi-yam, yewwi-yas, yewwi-yaɣ, yewwi-yawen,
yewwi-yawent, yewwi-yasen, yewwi-yasent

Iwsilen arusriden i yettabaɛen amyag i yettfakkan s tergalt :

amedya : aker : yuker-iyi, yuker-ak, yuker-am, yuker-as, yuker-aɣ, yuker-awen,
yuker-awent, yuker-asen, yuker-asent

ur nettaru tizdit gar tzelɣa n wurmir, ad, d umyag, acku yezmer ad
d-yekcem wawal-nniḍen gar-asen :
Ad yečč. Ad taruḍ. Ad yeɛfu. Ad rzun. atg.
Ad yes-s taruḍ tabrat ; Ad fell-as yeɛfu Rebbi ; ad ɣur-s rzun, atg.

ama sdat umyag :

D netta i t-yewwin ; Akka i as-nniɣ : [akkaysenniɣ] = [akkisenniɣ] = akkiyasenniɣ] =
[akkidasenniɣ] = akkaydasenniɣ] ; D netta i as-t-yewwin ; D netta i as-t-id-yewwin, atg.

Mi ara mseḍfaren wawalen tama n umyag, amsizwer-nsen d wa :
arusrid-usrid-tanila.

Deffir wusrid, tazelɣa n tnila, d neɣ n, irennu sdat-s i : yewwi-t-id ;
yewwi-tent-id, atg.

TAMAZIqT

2/3

gar yisem d yiwsilen-is :
Amqim n wayla n yisem amagnu :

afus-is (-ines) ; axxam-nneɣ, tamurt-nsen, atg.
afus-iw (-inu), afus-ik (inek), afus-im (-inem), afus-is (-ines), afus-nneɣ, afus-nteɣ,
afus-nwen, afus-nwent, afus-nsen, afus-nsent

Amqim n wayla n yisem n timmarewt :
baba-m, yelli-k, mmi-s, aḍewwal-is [aḍeggwal-is], xali-tneɣ ; jeddi-twen, atg.
baba, baba-k, baba-m, baba-s, baba-tneɣ, baba-tenteɣ, baba-twen, baba-twent,
baba-tsen, baba-tsent

Amqim n wayla n umḍan:
yiwen-is, sin-nwen, yiwen-nsen (= am netta, am nettat), atg.
yiwen-iw, yiwen-ik, yiwet-im, yiwen-is, yiwet-is, yiwen-nneɣ, yiwet-nteɣ, yiwen-nwen,
yiwet-nwent, yiwen-nsen, yiwet-nsent

Arbib ameskan (n tiẓin, n tigguga, n ubdar, n tiḍent):
ass-a ; azekka-nni ; taddart-ihin, tameṭṭut-nni ; argaz-nniḍen, tamurt-nniḍen, atg.
n tiẓin : taddart-a, n tigguga : taddart-ihin, n ubdar : taddart-nni,
n tiḍent : taddart-nniḍen

Seg gar talɣiwin n ubrib ameskan, yewwi-d ad naru -nni (imir-nni) ɣas
nessawal tikwal [imir-enn], yewwi-d ad naru -a (imir-a) ɣas nessawal tikwal
[imir-agi, imir-ayi].
Yewwi-d ad nessemgired deg tira gar ass-a (ass ideg nella) d assa (tallit
tamirant, zzman n tura, ideg nedder).

tettekk tezdit gar urbib ameskan d umqim n wayla : argaz-nni-ines.
v Ma ur nuri tizdit gar urbib ameskan d umqim n wayla, ad d-teffeɣ
tefyirt : argaz-nni, ines = argaz-nni, d ayla-s.
tettekk tezdit gar umqim ameskan d umqim n wayla : win-nsen, tin-nneɣ,
wid-iw, atg.

tettekk tezdit gar yiwsilen-a ma mseḍfaren :
widak-nni-nneɣ, tidak-nni-nneɣ (tidak-nni, nneɣ / nneɣ tidak-nni).

TAMAZIqT

3/3

gar tenzeɣt d umqim n wayla :
fell :
fell-i, fell-ak, fell-am, fell-as, fell-aɣ/fell-aneɣ, fell-aɣ/ fell-anteɣ, fell-awen,fell-awent,
fell-asen, fell-asent
deg, seg, nnig, ɣur… :
deg-i, deg-k, deg-m, deg-s, deg-neɣ, deg-nteɣ, deg-wen, deg-went, deg-sen, deg-sent
ddaw :
ddaw-i (-aw), ddaw-ak, ddaw-am, ddaw-as, ddaw-atneɣ, ddaw-atenteɣ, ddaw-atwen,
ddaw-atwent, ddaw-atsen (-sen), ddaw-atsent (-sent)
gar :
gar-i, gar-ak, gar-am, gar-as, gar-aneɣ, gar-anteɣ, gar-awen, gar-awent, gar-asen,
gar-asent

llant aṭas n tegnatin ideg ur nettaru tizdit, gar-asent :
gar wis d umḍan ay t-iḍefren : wis sin, wis krad, atg.
gar yimuren n yismawen uddisen : tislit n unẓar, Yusef u Qasi, Si Muḥend u
Mḥend, atg.

TAMAZIqT

1/2

Tamsertit deg tezrart (gar wawalen) : Ama deg taggara n wawal, ama gar wawalen, llan kra n
yimesla ttemyezririn : tettili temsertit gar yimesli aneggaru n wawal
amezwaru d yimesli amezwaru n wawal wis sin.
Deg tira tumrist, tettekkes temsertit i tebɣu tili.
Tamsertit

Gar
tenzeɣt n

d tecreḍt n wunti t
deg tazwara n yisem.
d tecreḍt n waddad
amaruz w/u deg
yisem.
d w n umqim i
yebdan yes-s
d tecreḍt n waddad
amaruz y deg yisem.
d f n yisem yebdan
yes-s.
d m n yisem yebdan
yes-s.
d r n yisem yebdan
yes-s.
d l n yisem yebdan
yes-s.

Tamsertit
Gar m n
tenzeɣt am

Gar
tenzeɣt d

Gar tzelɣa
n tilawt d

d w n yisem
(/amqim) yebdan
yes-s.

Tamsertit

d tecreḍt n wunti t
deg yisem.

Tamsertit

d tecreḍt n wunti t
deg yisem.

Tamsertit
Gar d n
tzelɣa n
wurmir ad

d yimataren
udmawanen t—, n—
deg umyag.

Ad naru

Nezmer ad nessiwel

tasa n tmeṭṭut

[tasa-ttmeṭṭut] = [tasantmeṭṭut]

awal n urgaz

[awal-wwergaz] = [gwergaz], [bbw ergaz]

aman n wasif
awal n wid i
iceṭren

[aman-bbwasif]

Tajmaɛt n yirgazen

[tajmaɛtyyergazen] = [ggergazen]

tamurt n Faḍma

[tamurt-f-Faḍma]

ddin n Muḥemmed

[din m-Muḥemmed]

awal n Rebbi

[awal-r-Ṛebbi]

Tagennurt n lalla

[tagennurt-l-lalla]

Ad naru

am win
am win !
am wakal

Ad naru
argaz d tmeṭṭut

Ad naru

d tamelḥant
teqcict-nni

Ad naru

ad tawiḍ,
ad tawi,
ad tawimt;
ad nawi

[awal bbwid igceṭṛen]

Nezmer ad nessiwel

[am-min]
[am-min]
[am-makal]

Nezmer ad nessiwel
[argaz t-tmeṭṭut] = [argaz ţ-ţmeṭṭut]

Nezmer ad nessiwel
[t-tamelḥant …] = [ţ-ţamelḥant …]

Nezmer ad nessiwel

[at-tawiḍ] = [aţ-ţawiḍ],
[at-tawi] = [aţ-ţawi],
[at-tawimt] = [aţ-ţawimt] ;
[an-nawi]

TAMAZIqT
Gar d n
tzelɣa n
wurmir ad
Gar tzelɣa
n tnila d

Gar
umatar
udmawan ḍ

Tamsertit
d t n umqim awsil
asemmad usrid.

Tamsertit

d umatar udmawan
t— deg umyag.

Ad naru

Gar f n
tenzeɣt
ɣef

Gar g n
tenzaɣ
deg d seg

[add-awi] = [add-tawi] ;
[add-awiḍ] = [add-tawiḍ]

[tenɣiṭ-t] = [tenɣiṭ-ṭ] ;
[tenɣiṭ-ṭent]

Nezmer ad nessiwel

ay yecca, d aɣrum !;
ay yemmuten, d
amɣar! ;
d nekk ay iruḥen ;
i nekk ay iruḥ

d umatar y/i deg
umyag neɣ deg umaɣun.

Tamsertit
d w neɣ u n waddad
amaruz n yisem.

d w n umqim i
yebdan yes-s
d w neɣ u n waddad
amaruz n yisem.

Nezmer ad nessiwel

tenɣiḍ-t ;
tenɣiḍ-tent

Ad naru

Tamsertit

Nezmer ad nessiwel

ad d-tawi ;
ad d-tawiḍ

Tamsertit
Gar
umassaɣ i

[a t-tawiḍ];
[aten-nawi]

Ad naru

d t n umqim awsil
asemmad usrid.

d umatar y/i
deg umyag
neɣ deg
umaɣun.

Nezmer ad nessiwel

ad t-tawiḍ ;
ad ten-nawi

Tamsertit

Tamsertit
Gar y n
umassaɣ ay

Ad naru

2/2

[ig-gecca d aɣrum] = [aggecca d aɣrum] ;
[ig-gemmuten, d amɣar] = [aggemmuten
d amɣar] ;
[d nekk ag-gruḥen] ;
[i nekk ag-gruḥ]

Ad naru

d ayen i yenwa ;
d kečč i yeččan ;
d netta i iferrnen ;
akka i iruḥ d asfel

Ad naru
ɣef wakal ;
ɣef uxxam

Ad naru

Nezmer ad nessiwel

[d ayen i-genwa] ;
[d kečč i-geččan] ;
[d netta i-gferrnen] ;
[akka i-gruḥ d asfel]

Nezmer ad nessiwel
[ɣef-fakal] ;
[ɣef-fexxam]

Nezmer ad nessiwel

deg wa ;
seg wa ɣer wa

[deggwa] ;
[seggwa[ɣer wa]

Seg uxxam ;
Deg waman

[seg- gwexxam] = [seg-gexxam] ;
[deg-gwaman]

llant kra n tegnatin ur llint d tamsertit talugant : ɣas yella umedya
[d] + [n] = [nn], ɣas ma nettaru ad nawi i nessawal [an-nawi], yella idni [idni],
laden-is [ladn-is], yedneb [yedneb] atg.
fffffffffffffffffffffff

TAMAZIqT

1/2

Deg kra n tmeslayin (n teqbaylit), tettili temsertit deg wawal : mi ara mlilen sin n yimesla,
ttuɣalen, deg tmenna, d imesla-nniḍen ur nelli deg uẓar n wawal.
Ugur n temsertit deg wawal, deg tmenna,
tifrat-is, deg tira, d tuɣalin ɣer uẓar n wawal-nni.

Tamsertit

[tayaziṭ],
[tamnaṭ];
[tabriṭ],
[tayeddiṭ]
[lliɣ tabburt],
[sellazekka]

sder

[zder] = [zzer]

ayyaw (<taywa),
ayyur,
mayyu
taɛewwajt,
iɛwwamen
rewwel (< rwel),
awway (< awi),
aḍewwal (<sḍewlet)

[aggaw],
[aggur],
[maggu]
[taɛebbwajt],
[iɛebbwamen]
[reggwel]  [reggel],
[aggay] = [aggway],
[aḍeggwal]

d [c] n uẓar n wawal

sucef

[cucef]

d [ǧ] n uẓar
n wawal

siǧǧew,

[jiǧǧew] = [ciǧǧew]

d [č] n uẓar n wawal

sečč

[cečč]

d [j] n uẓar n wawal

suji

[cuji] = [juji]

d [z] n uẓar
n wawal

sizdeg

[zizdeg]

d [d] n tenzeɣt iɣer
tenṭeḍ

sdat,
sdeffir

[zdat] = [zzat],
[zdeffir]

d [t] n umur wis sin n
tecreḍt n wunti.

gar [l] n uẓar n
wawal

d [d] n uẓar n wawal.

gar [s] n uẓar n
wawal

d [d] n uẓar n wawal.
[yy] = [gg]
[ww] = [bbw]
[ww] = [gg]

gar [s] n tanzeɣt s

Nezmer ad nessiwel

tayaziḍt,
tamnaḍt ;
tabridt,
tayeddidt
ldiɣ tawwurt,
seldazekka

gar [ḍ] neɣ [d] n
uẓar n wawal

gar [s] n usswaɣ

Ad naru

TAMAZIqT

2/2

llan kra n yimesla ttawḍen, deg kra n tmeslayin, akkin i tzenzeɣt, ttawḍen ɣer wulwu
aneggaru, deg tmenna. Llan daɣen kra n yimesla ttɣaren deg kra n tmeslayin. Deg tira,
yessefk ad d-nessekfel imesla inesliyen, ama d wid i yuɣ wulwu ama d wid i tuɣ taɣert.

Imesla i yettalwin
Ulwu

Ad naru
takerza (< krez),
tikersi (< kres), ...
tuga,
gma,
igenni,
seg,
deg, ...
(yewwi)-ten,
nutni, ...

[k] > [k]> [y]

[g] > [ g] > [y]

[t] > [t] > [h] > Ø

Γas yella wanda qqaren
[tayerza],
[tiyersi], ...
[tuya],
[yma],
[iyenni] (< [igenni]),
[si] (< [*sey] < [seg]),
[di] (< [*dey] < deø]), ...
[(yewwi)-hen, (yawwi)-n],
[nuhni], ...

Imesla i yettɣaren
Deg tmenna, imesli [ww] yezmer ad d-yefk, almend n tmeslayt : [bbw ], [ppw ], [kkw ], [mmw ], [ggw ],
maca ad t-naru ww.

Ad naru

Nezmer ad d-nini

yewwi (< awi)

[yebbwi], [yeppwi], [yeggwi], ...

yewweḍ (< aweḍ)

[yebbweḍ], [yeppweḍ], [yeggweḍ], ...

yewwel (< awel)

[yebbwel], [yeppwel], [yeggwel], ...

yewwen (< awen)

[yebbwen], [yeppwen], [yeggwen], ..

yewwa (< eww)

[yebbwa], [yeppwa], [yeggwa], ...

yesseww (< seww < eww ~ ssew < sew)*

[yessebbw ], [yesseppw ], [yesseggw ], ...

* Yessefk ad nessemgired gar ssu (> usu), sew (> tissit),
ssew (> aseswi), seww (> asewwi).

[k] n yekkat, urmir ussid n umyag ewt, yekka-d seg tussda n w,
maca ad t-naru akken i t-nessawal : yekkat.
ffffffffffffffffff

TAMAZIqT
Deg tmaziɣt, ur zmirent ara snat n teɣra ad mseḍfarent deg
tmenna, ama deg wawal, ama gar sin n wawalen (deg tezrart).
Mi ara mseḍfaren sin n wawalen, amezwaru yeggra s teɣri, wis sin yebda s teɣri :
tamezwarut tɣelli, deg tmenna, maca, nettaru-tt.
Ad naru
Ur yufi ara

Nezmer ad nessiwel
[ur yufara] = [ur yufiyara]

Ur d-yenni ara

[ur d-yennara] = [ur d-yenniyara]

Akka i as-nniɣ

[akk-i s-nniɣ]

Yesseɣli izem

[yesseɣl-izem]

Yeswa aman

[yesw-aman]

Yaru urrifen-is !

[yar-urrifn-is]

Ad yebnu axxam

[ad yebn-axxam]

Mi ara d-yuɣal…

[m-ara d-yuɣal]

Ma ur yelli…

[m-ur yelli]

Yettekk y gar teɣra, ineṭṭeḍ ɣer teɣri n tzelɣa n usiwel, ɣer umqim arusrid ma yusa-d deffir
umyag kan, nettaru-t :
Ay argaz! ; ini-yas ; yenna-yasen
akka i asen-yenna [akkayasenyenna]/[akkiyasenyenna]/[akkadasenyenna]/[akkidasenyenna]/
[akkasenyenna]/[akkisenyenna].

Tiɣri tis snat tettuɣal d tazegneɣrit (d azgen n teɣri), maca nettaru-tt d tiɣri :
ma ulac [ma-wlac],
yella ulac-it [yella-wlac-it] ;
mi ulac [mi-wlac],
lhan i usufeɣ [lhan i-wsufeɣ].

[i] + [i] = [ig] : D timɣarin i iɛemren tudrin (ẓer tamsertit gar wawalen).

ffffffffffffffffffff

TAMAZIqT
Tiɣri n yilem, tettbeddil amkan deg wawal, deg
tmenna d tira, almend n tɣessa n wawal-nni.
Tiɣri n yilem, e, tettbeddil amkan deg wawal almend n tɣessa tamsislant n wawal-nni :
[yezger] d [zegreɣ], d sin wawalen n yiwen n ufeggag (yebḍaten umatar udmawan), maca,
– deg [yezger], e yella gar y d z, d gar g d r ;
– deg [zegreɣ], e yella gar z d g d gar r d ɣ.
[azrem] d [izerman] d sin n wawalen n yiwen n ufeggag (yiwen d asuf, wayeḍ d asget), maca,
– deg [azrem], e yella gar r d m ;
– deg [izerman], e yella gar z d r.

Seg wawal ɣer wayeḍ, tiɣri n yilem, tezmer ad tbeddel amkan deg tmenna, ur tettbeddil
amkan deg tira.
Mi ara d-yernu wawal-iḍen deffir wawal-nni, e yellan deg tunṭiqt taneggarut, yettbeddil daɣen
amkan deg tmenna, maca deg tira, yettaṭṭaf amkan-is anesli :
– yezger : yezger-d [izegr-edd] ; zegren : zegren-as [zgern-as] ;
– iles : iles-nsen [ils-ensen] ; ilsawen : ilsawen-nsent [ilsawn-ensent] ;
– alɣem : alɣem-nni [aleɣm-enni], atg.

1/3
« Amyag d awal ifettin i lmend n wudem ». Dda Lmulud
Amyag yesskan tigawt nexdem, taɣara neɣ addad n kra tɣawsa. Akka, amyag di tmaziɣt yebḍa ɣef sin
isufar :
amyag amagnu, yemmal dacu yexdem (neɣ ara yexdem) umeggay,
am: yeffeɣ weqcic ; ssiwel i gma-k ; a d-yawi lɛar...
amyag n tɣara, yemmal-d amek iga umeggay, neɣ addad-is,
am: yugar ucerrig tafawet ; yettiwriɣ wudem-is ; ɣezzifit aṭas...
Amyag ifetti s:
talɣa tilawt : yella wayen i ɣef d-nettmeslay;
neɣ talɣa tibawt : tigawt neɣ taɣara i ɣef d-nettmeslay ur telli wara, neɣ ur tt-temmed ara.
Llan sin n yesmilen n yemyagen, mxallafen kan di tseftit:
amyag alugan (anezmar), taseftit n yezri am tin n wurmir, kecmeɣ (izri), ad kecmeɣ(imal)...
amyag arlugan (anammum), taseftit n yezri temxallaf ɣef tin n
urmir, nniɣ (izri), ad iniɣ(imal)...
Talɣa taḥerfit, d tin n wemyag ur nefti wara, ur tesɛi wara imattren udmawanen,
amedya: kcem, ali, ddu...
Timeẓri, temmal-d amek teḍra tigawt, ma wezzilet, ma ɣezzifet, ma teḍra yiwet n tikkelt neɣ
tettuɣal-d, ma temmed neɣ ala...
Akud yemmal-d melmi teḍra tigawt.

Akuden n tseftit
urmir ur yettuseqdac ara aṭas weḥd-s, di tigti s tzelɣa n yimal ad i ifetti. A t-naf kan di kra n isuka
am: win yebɣan ad yečč, yečč ; qqimet ar azekka, truḥem...
urmir (anaḍ) nesseqdac-it akken ad nmudd tasunḍa neɣ lewṣaya, amedya: awi-t yid-k ! ; xdem tid lɛali
a tent-tafeḍ...
urmir (imal) nesseqdac-it akken a d-nessken ayen ara yilin ɣer zdat, tigawt mazal ur teḍri neɣ ahat ur
tḍerru wara (imal = ad/a + urmir), amedya: tameddit-a ad jbuɣ ɣur-s...
izri nesseftay amayag deg yezri akken a d-nessken kra n tigawt neɣ n waddad iɛeddan, yemmden,
amedya: yuli ; tusa-d ; werriɣit...
izri ibaw, talɣa tibawt n wemyag deg yezri, amedya: ur yuki wara ; ur ẓriɣ s anda yerra...
anaḍ ussid, talɣa tussidt n wemyag, amedya: ttali (ali) ; keččem (kcem)...
urmir ussid nesseftay amyag deg wurmir ussid akken a d-nessken s umata tigawt i d-yettuɣalen,
yettkemmilen, ur nemmid ara. Amedya:
tigawt neɣ addad yellan imira, atan yettmeslay d gma-s.
tigawt i d-yettuɣalen dima, s tasift i d-itekk yal ass.
ṣṣifa yellan di kra n tɣawsa, anners yettɣar belxef.

2/3
Imattaren udmawanen
Amyag, yeftin di kra n wakud, yeddes s umatar udmawan akk d ufeggag, tuddsa-yagi neqqar-as talɣa
tamyagant. Amatar udmawan, yesskan-d anwa udem wuɣur yefti wemyag.
Talɣa tamyagant turgamt = t + urga + mt,
 t - mt, imattaren udmawanen
 urga, afeggag n wemyag argu deg yezri
Imattaren udmawanen n yemyagen n tɣara am wid n yemyagen imugna, anagar deg yezri i
mgarraden.
Ad tafem imattaren n yakk udmawen n tseftit deg imedyaten i d-nebder di taggara.

Amaɣun
Amaɣun d yiwet n talɣa n wemyag i nesseqdac mti yella umeggay d amassaɣ,
amedya: d argaz-nni i d-yusan ; tusa-d tmeṭṭut-nni yettun mmi-s...
Amaɣun d armeskil, ur ifetti wara, ur yettbeddil ara s ubeddel n tewsit neɣ n wemḍan. Yezmer ad yili d
ilaw: inudan (izri), ara inadin (imal). Neɣ d ibaw: ur nezmir (izri), ur nzemmer ara (imal).

Tazelɣa n tnila
Nesseqdac tazelɣa n tnila d/n i wakken a d-nmel s anda neɣ ansa i d-tekka tigawt.
Tazelɣa d tettweǧǧih tigawt ɣer win i d-yettmeslayen, amedya: iruḥ-d iḍelli (iruḥ ɣer win i
d-yettmeslayen).
Tazelɣa n tesskanay-d belli tigawt terra ɣer win i d-isellen, neɣ terra ɣer wemkan nniḍen,
amedya: iruḥ-n (iruḥ ɣer tama n win i d-isellen neɣ s amkan nniḍen).

Imyagen izelman
Imyagen izellumen ttwasilɣen seg yemyagen iḥerfiyen ama d imugna neɣ n tɣara. Ilugan n tseftit-nsen
am yemyagen nniḍen.
amyag aswaɣ yettwasileɣ s wezwar n s neɣ yiwet seg talɣiwin-is sse, ssu...
amedya: ssekcem(kcem), sluɣ (luɣ), ssider (ader)...
amyag amyaɣ yeskanayen amyebdal n tigawt: myuzzamen = mbadalen tuzzma (wa yezzem wayeḍ).
Yettwasileɣ s wezwar n m neɣ yiwet seg talɣiwin-is : mye, myu...
amedya: mbeddal (beddel), myezwir (zwir), myuṭṭaf (ṭṭef)...
amyag attwaɣ yeskanay d akken tigawt tettrusu-d ɣef umeggay. Yettwasileɣ s wezwar n ttu, ttwa, neɣ
daɣen tt, mm, n, nn. Amedya: ttwakrez (krez), ttucudd (cudd), nnẓem (ẓem), mmečč (ečč)...
Nezmer ad nessileɣ azellum seg wemyag yellan yakan di talɣa n uzellum, d aya umi
neqqar izelman izelman, amedya: ttunefk < nnefk < efk, ttuzenz < zzenz < enz

3/3
Imedyaten
Amyag amagnu kcem
anaḍ

urmir
ussid

izri

izri ibaw

urmir imal

kecmeɣ

ur kcimeɣ ara

ad kecmeɣ

keččmeɣ

tkecmeḍ

ur tekcimeḍ ara

ad tkecmeḍ

tkeččmeḍ

yekcem

ur yekcim ara

ad yekcem

ikeččem

nettat

tekcem

ur tekcim ara

ad tekcem

tkeččem

nekni

nekcem

ur nekcim ara

ad nekcem

nkeččem

nekk
kečč,
kemm
netta,
nettan

kcem

kunwi

kecmet

tkecmem

ur tekcimem ara

ad tkecmem

tkeččmem

kunnemti

kecmemt

tkecmemt

ur tekcimemt ara

ad tkecmemt

tkeččmemt

nutni

kecmen

ur kcimen ara

ad kecmen

keččmen

nutenti

kecment

ur kciment ara

ad kecment

keččment

Amyag n tɣara imlul
anaḍ

izri

izri ibaw

urmir imal

urmir ussid

melluleɣ

ur melluleɣ ara

ad imluleɣ

ttimluleɣ

melluleḍ

ur melluleḍ ara

ad timluleḍ

tettimluleḍ

mellul

ur mellul ara

ad yimlul

yettimlul

Nettat

mellulet

ur mellulet ara

ad timlul

tettimlul

Nekni

mellulit

ur mellulit ara

ad nimlul

nettimlul

nekk
kečč,
kemm
netta,
nettan

imlul

Kunwi

imlulet

mellulit

ur mellulit ara

ad timlulem

tettimlulem

Kunnemti

imlulemt

mellulit

ur mellulit ara

ad timlulemt

tettimlulemt

Nutni

mellulit

ur mellulit ara

ad imlulen

ttimlulen

Nutenti

mellulit

ur mellulit ara

ad imlulent

ttimlulent

1/3
Tanzeɣt, d awal n tjerrumt (alɣac) ur nettbeddil deg talɣa, tetteg assaɣ gar sin
n yismawen deg yiwet n tefyirt neɣ gar yiwen n yisem d tefyirt-nni ya s timmad-is.

Tanzeɣt, deg tmaziɣt, tettas-d daymen sdat yisem, tettarra-t d asemmad arusrid, ma ɣer
useɣru, d asemmad n yisem, ma ɣer yisem-nniḍen ur nelli d aseɣru.
Daymi as-qqaren d awura : yettak tawuri i yisem.
Llant tenzaɣ i yettbeddilen addad i yisem, ttarrant-t deg waddad amaruz. Iwakken ad tizmir
tenzeɣt ad tesseḍfer isem deg waddad amaruz, yessefk :
ad tili seg tenzaɣ i yesseḍfaren isem deg waddad amaruz (acku, llant tiden ur nettbeddil addad i
yisem i d-grent),
ad yili yisem i d-tger tenzɣt-nni seg yismawen i ilan addad (ila addad ilelli, ila addad amaruz).

Isem, deg waddad ilelli deffir tenzeɣt ma :

tanzeɣt-nni ur seg tiden i yesseḍfaren isem deg waddad amaruz,
isem i terza taluft ur seg yismawen i ilan addad.

Nettaru tanzeɣt n gar yisem d yisem-nniḍen, gar umqim (ameskan, arbadu) d yisem, gar
umḍan d yisem, maca ur tt-nettaru gar tenzeɣt d yisem :
afus n ugelzim, tasarut n tewwurt, bab n yigenwan, mmi-s n tmeṭṭut ;
tid n tmara, kra n taluft, yiwen n ubaxix ! ;
sin n wussan, snat n tulawin, mraw n yiɣfawen ;
nnig uxxam, ddaw teslent, deffir yiɣil, sdat wallen.

Yewwi-d ad nessemgired gar nnig uxxam (nnig d tanzeɣt) ~ nnig n uxxam
(nnig d isem : «afella»), ddaw uxxam (ddaw d tanzeɣt) ~ ddaw n uxxam
(ddaw d isem : «adda»), deffir uxxam (deffir d tanzeɣt) ~ deffir n uxxam
(deffir d isem : «amkan i yellan deffir-s»), sdat uxxam (sdat d tanzeɣt) ~
sdat n uxxam (sdat d isem : «amkan i yellan ɣer sdat»).

Tanzeɣt s, ma teḍfer-itt tenzeɣt-iḍen, ad tenṭeḍ ɣer-s :
seddaw, sennig, sdeffir, sdat, sɣur, atg.
Tanzeɣt s ur tneṭṭeḍ ɣer umernu i ilan talɣa n yisem (addad amaruz) :
s ufella, s wadda : Sbedden-t-id s ufella, d akessar i as-d-seknen, nnan-as : ruḥ-d s wadda,
ad ak-d-iban d asawen.

2/3
Tanzeɣt

Temmal-d …

Tesseḍfar …

Amedya

akked

asdukel

addad amaruz

Yedda akked uḍewwal-is.

am

aserwes

addad amaruz

Rẓaget am yilili.

ar

tilist

addad ilelli

Awi-t ar asif teǧǧeḍ-t.

d (ẓer akked)

asdukel

addad amaruz

Yedda d uḍewwal-is.

d

tilawt

addad ilelli

Ur d aseḍsu, ur d aɣemzu, ur d amzur ikessu.

ddaw

adeg

addad amaruz

Nnig ubrid, ddaw ubrid, leqrar-is, d abrid.

deffir

adeg

addad amaruz

Yeffer deffir tewwurt.

deg

tallit neɣ adeg

addad amaruz

Deg lɛid i d-yettas ɣer-neɣ ;
Deg taddart i iḥemmel ass n tɣimit.

fell

adeg

amqim awsil, ur
tesseḍfar isem

Fell-awen kan i nettkel.

gar

deg

addad amaruz

Ili-k d uccen gar wuccanen, d izem gar
yizmawen.

Tanzeɣt

Temmal-d …

Tesseḍfar …

Amedya

mebla

win i ilan
neɣ i terza
taluft
tibawt

n

ayla

addad amaruz

Izerfan n umdan d yizerfan n tmeṭṭut.

nnig

adeg

addad amaruz

Nnig ubrid, ddaw ubrid, leqrar-is, d abrid.

s

allal

addad amaruz

Mačči s yir awal iferrun medden timsal.

s

tanila

addad ilelli

Yerza-d uɣrib s axxam-is.

sdat

adeg

addad amaruz

Gnen sdat tewwurt.

sdaxel

adeg

addad amaruz

Sdaxel wanu i yeffer.

adeg

addad amaruz

Yebna axxam sdeffir uxxam aqdim.

adeg

addad amaruz

Yedduri seddaw tzemmurt.

i

sdeffir [seg tenzaɣ : s
+ deffir]
seddaw [seg tenzaɣ :
s + ddaw]

addad amaruz

Ad nini tanemmirt i warrac-nneɣ !

addad ilelli

Nemsefham melba tameslayt.
Argaz, d win i d-iqeṭṭun mebla idrimen.

3/3

Tanzeɣt

Temmal-d …

Tesseḍfar …

Amedya

seg

akud, tallit
neɣ adeg

addad amaruz

Seg tis ṭam armi d tis mraw, netta yesɣar arrac. ;
Seg unebdu ɣer unebdu i d-yettuɣal ɣer tmurt. ;
Yewt-itt ɣef uḍar seg Bgayet armi d Lezzayer.

sennig [seg
tenzaɣ : s +
nnig]

adeg

addad amaruz

Ur yezmir yiwen ad d-yekk sennig wawal-is.

addad amaruz

Sɣur watmaten i d-tekka tyita.

addad ilelli

Uqbel taddart, ad tafeḍ timɛessit.

sɣur

uqbel

tama neɣ
tanila
tettuseqdac i
wadeg, i
wakud neɣ i
tallit

yes [seg tenzeɣt
n wallal s +
amqim awsil]

allal

amqim awsil, ur
tesseḍfar isem

Yes-wen kan ara nimɣur.

yid [seg tenzeɣt
n usdukel d +
amqim awsil]

asdukel

amqim awsil, ur
tesseḍfar isem

Yid-wen kan i nettemsefham.

ɣef

adeg

addad amaruz

Yefka tazmert-is ɣef warraw-is.

ɣer

tanila

addad amaruz

Yunag ɣer tmura n medden.

ɣur

ayla

addad amaruz

Tidet, attan ɣur medden.

1/3
Kra n tesɣunin / n yisuraz
Tasɣunt /
Asaraz

Temmal-d …

Amedya

Tamawt

acku

ẓer axaṭer

akken

ẓer iwakken

amer

tawtilt

Amer yebɣa d netta ara yeddun.

ammar

tuggdi

S ameɣbun ur nettenneḍ ammar ad
aɣ-d-yessiwel.

amzun

aserwes

Tettecrurud amzun d tasekkurt.

ard

akud

Anef-as ard yekfu, temleḍ-as anida i
yecceḍ.

Tesseḍfar amyag deg wurmir neɣ
urmir ussid

amseḍfer neɣ
Ad yečč, aredmani ad yessired
aredmani amyizwer n
tuɣmas-is.
snat n tigawin
armi

tettuseqdac i
wakud

Armi d-yewweḍ i t-walaɣ.

Tettarra iwsilen n umyag i tt-idiḍefren ɣer sdat

arma

tettuseqdac i
wadeg neɣ i
wakud

Arma yewweḍ-d ara nemsefham.

Tettarra iwsilen n umyag i tt-idiḍefren ɣer deffir

asmi

akud

Nemyussan asmi i d-yusa ɣer tmurt.

[seg ass + mi]

axaṭer

timentilt

Ğǧan tamurt axaṭer ulac lxedma.

belli

Iban d netta. ;
Iban belli d netta.

tasɣunt war azal. Ẓer dakken.

dacu

Telha tmeslayt dacu telha daɣ
tsusmi.

(dacu kan). [# d acu : D acu i tebɣiḍ
ɣur-i ?]

dakken

Medden akk ttwalin dakken yif
yiḍelli ass-a, ad yif wass-a azekka.

tasɣunt war azal
[# d akken : D anect-nni]

D nekk i t-id-inecden, degmi i dyusa.

[seg deg + mi]

degmi

timentilt

2/3

Tasɣunt /
Asaraz

Temmal-d …

dɣa

amseḍfer
n snat n
tigawin

Mi tekfa tmeɣra yefra wurar dɣa
yeggra-d iman-is.

ideg

adeg neɣ
tallit

Tamurt ideg ttidireɣ, tif timura.

ihi

tiseggray
neɣ taggrayt

Ini-yas ihi ma ad d-yas.

imi

akud

Imi i t-walaɣ i d-mmektaɣ.

imi

tawtilt

iseg

aseg

Amedya

Nebɣa ad teqqimeḍ, imi tɣesbeḍ,
ruḥ.
Tawacult iseg d-tefruri, tettwassen
aṭas.

Tamawt

[seg umassaɣ i + deg] : amassaɣ

[seg umassaɣ i + seg] : amassaɣ

iwakken

iswi

Yekka-d akk timura iwakken ad
yissin idelsan n ddunit.

[# i wakken : I tmecreḍt i d-uɣeɣ
izimer-nni, mačči i wayen-nniḍen =
I wakken i t-id-uɣeɣ, mačči i wayennniḍen.]

iɣef

adeg neɣ
tamentilt

Taluft iɣef cewḍeɣ, ad teglu yes-i.

[seg umassaɣ i + ɣef] : amassaɣ

iɣer

tanila

Tamdint iɣer tettruḥuḍ, tebɛed aṭas.

[seg umassaɣ i + ɣer] : amassaɣ

la … la …

tibawt

Ur ḥwajeɣ la idrimen la cciɛa.

Tettas-d daymen sdat yisemawen i
ilan yiwet n twuri

lemmer

tawtilt

Kul wa yeqqar : « Lemmer imdanen
akk am nekk tili tgerrez. »

3/3

Tasɣunt /
Asaraz

Temmal-d …

Amedya

lukan

Tamawt
ẓer lemmer.

ma

tawtilt

Ma yuki-d, ad inadi fell-ak.

meɛna

tanmegla

Tebɣa meɛna ur tezmir ara.

maca

tanmegla

Tebɣa maca ur tezmir ara.

mi

akud

Mi i fkiɣ afus deg gma, i ẓriɣ ad dtḥaz nnuba.

mulac

tiseggray

Efk-as amur-is mulac ad terfu.

neɣ

afran

Ad tedduḍ neɣ ad teqqimeḍ ?

niqal

tanmegla

Niqal yeqbel, yuɣal yendem.

ɣas

tanmegla

Γas aḍar yewweḍ aẓekka, asirem, ur
yeǧǧi allaɣ-iw.

segmi

akud

Segmi i yunag, ur d-yuɣal.

segmi

akud

Segmi d-kecmen ur ssusmen.

skud

akud

Faṛes temẓi-k skud ur k-tfut.

tili

tawtilt

Ur yeẓri ara, tili yuɣal-d ad aɣ-yalel.

ulamma

ẓer maca.

[# ma ulac : Ma ulac irden, aɣ-d
timẓin.]

[seg seg + mi]

[seg s + akud]

ẓer ɣas.

uqbel

akud

Yeffeɣ uqbel ad d-tefrari tafat.

wamma

tanmegla

Yettu kan, wamma nniɣ-as.

wannag

ẓer wamma.

ziɣ

ẓer ziɣen.

ziɣen

asidet n
wayen ur nɣil

Nekk ttamneɣ-t ziɣen netta,
yeskiddib.

Kra n yimattaren
Amattar

Yemmal-d…

Amedya

Tamawt

acḥal

akta

Acḥal i yesɛa deg teɣzi ?

acimi

tamentilt

Acimi i tugiḍ ?

acuɣef

tamentilt

Acuɣef i tettemnamareḍ d wid i
k-yifen deg tmusni ?

seg acu + ɣef

acuɣer

tamentilt

Acuɣer akka ?

seg acu + ɣer

amek

tilawt

Amek i ttilin at tmurt ?

anda

adeg

Anda ara tedduḍ ?

ansa

sin n yidgan,
adeg amezwaru d
wadeg aneggaru.

anect

akta

Ansa i d-yekka waya ?

Anect ara yili deg teɣzi urgaz-nni ?

ayen1

Ayen akka i yedda yid-sen ?

ẓer acuɣer.

ayen2

D ayen tebɣa ara s-awiɣ.

# dayen : Dayen,
yeqqers ṭṭbel, yefra wurar.

ayɣer

Ayɣer i tettagim aberrani ad
d-ikcem ?

ẓer acuɣer.

iwimi

Iwimi tugiḍ ad tedduḍ ?

ẓer acuɣer. # I wimi : i menhu,
wanwa. I wimi i tessawleḍ sgelli?

melmi

akud

Melmi ara yali wass ɣef
Yimaziɣen ?

ani

adeg

S ani i tettedum akka ?

ukud

amdakel

Ukud i teɣɣareḍ ?

uɣur

win i ilan kra

Uɣur i llant tsura ?

1/5

Amqim ilelli, ameskan (d arbib neɣ d amqim), imerna (n tɣara, n wadeg, ...), lan snat n talɣiwin, yiwet
d tawezzlant, tayeḍ d taɣezzfant. Maca, talɣa tawezzlant tif taɣezzfant. Ihi, deg tira, yewwi-d ad naru
talɣa tawezzlant acku d talɣa taddayt.
Ad naru

Nezmer ad nsiwel

nekk, kecc, kemm

[nekki], [nekkini] [keccini], [kecci], [kemmi] [kemmini]

axxam-a

[axxam-ayi], [-agi], [-agikana], …

da

[dayi], [dagi], [dagikana], …

akka

[akkayi], [akkagi], [akkagikana], …

Imqimen n wayla, lan snat n talɣiwin : taɣezzfant d twezzlant. Deg teqbaylit, imqimen n wayla ɣur-sen,
deg wasuf, snat n talɣiwin : tawezzlant d tɣezzfant*. Nezmer ad d-nini : axxam-iw (-ik, -im, -is) neɣ
axxam-inu (-inek, -inem, -ines).
Dɣa, d taɣezzfant i iqerben ɣer tantaliwin-nniḍen (tacawit, tacelḥit, …). Nezmer ad nesseqdec talɣa
taɣezzfant acku, deg yiwet, tella, deg tayeḍ, teskan-d iḥulfan.
baba-inu > baba ; yemma-inu > yemma ; axxam-ines > axxam-is.
*Ula deg teqbaylit llant tmeslayin ideg qqaren axxam-nnek, axxam-nnem, axxam-nnes.

Kra n yimqimen
Imqimen udmawanen ilelliyen
Amḍan
Tawsit
Udem

Asuf
Amalay

1

Asget
Unti

Nekk

Amalay

Unti

Nekni

Nkenti

2

Kečč

Kemm

Kunwi

Nunemti

3

Netta

Nettat

Nutni

Nutenti

2/5
Imqimen iwsilen n yisem - Imqimen iwsilen n wayla
Imqimen n yismawen n timmarewt
Amḍan
Tawsit
Udem
1
2
3

Asuf
Amalay

Asget
Unti

baba- Ø/ baba-inu
baba-k

baba-m
baba-s

Amalay

Unti

baba-tneɣ

baba-tenteɣ

baba-twen
baba-tsen

baba-twent
baba-tsent

Imqimen iwsilen n yisem - Imqimen iwsilen n wayla
Imqimen n yismawen imagnuyen
Amḍan
Tawsit
Udem
1
2
3

Asuf

Asget

Amalay

Unti

Amalay

Unti

akal-inu/ akal-iw

akal-nneɣ

akal-nnteɣ

akal-inek/ akal-ik akal-inem/ akal-im
akal-ines/ akal-is

akal-nwen
akal-nsen

akal-nwent
akal-nsent

Imqimen n yismawen n umḍan
Amḍan
Tawsit
Udem
1
2
3

Asuf
Amalay

Asget
Unti

sin-inu/ sin-iw
sin-inek/ sin-ik
sin-inem/ sin-im
sin-ines/ sin-is

Amalay

Unti

sin-nneɣ

sin-nnteɣ

sin-nwen
sin-nsen

sin-nwent
sin-nsent

3/5
Imqimen iwsilen n umyag - Amqim awsil asemmad usrid
Mi ara yili deffir umyag
Amḍan
Tawsit
Udem
1
2
3

Asuf
Amalay

Asget
Unti

Amalay

yezla-yi / yeddem-iyi
yezla-k
yezla-kem
yeddem-ik
yeddem-ikem
yezla-t
yezla-tt
yeddem-it
yeddem-itt

Unti

yezla-yaɣ / yeddem-aɣ
yezla-ken
yezla-kent
yeddem-iken
yeddem-ikent
yezla-ten
yezla-tent
yeddem-iten
yeddem-itent

Mi ara yili sdat umyag
Amḍan
Tawsit
Udem
1

Asuf
Amalay

3

Unti

Amalay

ad yi-yezlu / ad yi-yeddem
ad k-yezlu
ad k-yeddem
ad t-yezlu
ad t-yeddem

2

Asget

ad kem-yezlu
ad kem-yeddem
ad tt-yezlu
ad tt-yeddem

Unti
ad aɣ-yezlu / ad aɣ-yeddem

ad ken-yezlu
ad ken-yeddem
ad ten-yezlu
ad ten-yeddem

ad kent-yezlu
ad kent-yeddem
ad tent-yezlu
ad tent-yeddem

Imqimen iwsilen n umyag - Amqim awsil asemmad arusrid
Mi ara yili deffir umyag
Amḍan
Tawsit
Udem
1
2

Asuf
Amalay

Asget
Unti

yura-yi / yeddem-iyi
yura-yak
yeddem-ak

3

yura-yam
yeddem-am

yura-yas / yeddem-as

Amalay

Unti

yura-yaɣ / yeddem-aɣ
yura-yawen
yeddem-awen
yura-yasen
yeddem-asen

yura-yawent
yeddem-awent
yura-yasent
yeddem-asent

Mi ara yili sdat umyag
Amḍan
Tawsit
Udem
1
2
3

Asuf
Amalay

Asget
Unti

ad yi-yaru / ad yi-yeddem
ad ak-yaru
ad ak-yeddem

ad am-yaru
ad am-yeddem

ad as-yaru / ad as-yeddem

Amalay

Unti

ad aɣ-yaru / ad aɣ-yeddem
ad awen-yaru
ad awen-yeddem
ad asen-yaru
ad asen-yeddem

ad awent-yaru
ad awent-yeddem
ad asent-yaru
ad asent-yeddem

4/5
Imqimen imeskanen
Ameskan n tiẓin
Amalay
wa
wi

Asuf
Asget
Arawsan

Unti
ta
ti

Arawsan

aya

Ameskan n waggug
Amalay
wihin
widakihin

Asuf
Asget

Unti
tihin
tidakihin

Ameskan n ubdar
Asuf
Asget
Arawsan

Amalay
win
wid

Unti
tin
tid

Arawsan

ayen

Ameskan n tiḍent
Asuf
Asget
Arawsan

Amalay
wayeḍ, win-nniḍen
wiyaḍ, wid-nniḍen

Unti
tayeḍ, tin-nniḍen
tiyaḍ, tid-nniḍen

Arawsan

ayen-nniḍen

5/5

Amqim amattar
Amalay
anwa
anwi

Asuf
Asget
Arawsan

Unti
anta
anti

Arawsan

wi

Amqim amassaɣ
Amassaɣ
i

Yemmal-d
ayen i yerzan asentel

Amedya

Tamawt

D win i tḥeqreḍ ara k-yernun.

ay

ẓer i.

« Amqim amassaɣ, ssawalen-as daɣen tasalelt n tmuli (s tefransist “support de détermination‘‘).
Yebded ɣef umeskan ayen, iseg d-yekka : ayen > ay > a > i. Deg yiwet n tantala am teqbaylit, nezmer
ad naf snat talɣiwin i neɣ ay. Deg tcawit neɣ d Waṭlas alemmas (Lmerruk), nezmer ad naf a. Wi yuɣen
tamurt ? D ilfan i (ay) t-yuɣen. Ay t-yuɣen d ilfan.
Yezmer umqim amassaɣ ad yeddukel akked tenzeɣt, ad as-yesmeskel tawuri-s i tenzeɣt-nni, ad tuɣal d
amassaɣ.
Terɣa taddart ideg luleɣ. Ayen iɣer d-usiɣ, ad t-awiɣ. D aclim d ukerfa is d-kkren.
Tikwal i yettili snat tikal deg yiwet twuri : … i s i gemmen yirgazen. …Ideg i ẓẓan iswi. »

Amqim arbadu

win n umdan : yiwen neɣ ḥedd.
win n uɣersiw neɣ n tɣawsa : kra, acemma, ara.

1/4

Kra n yimerna
Amernu

Yemmal-d …

Amedya

Tamawt

akken

akud

Akken kan i d-yebda ameslay,
ssusmen akk.

abrid

akud

Ddwa-nni ttessen-tt abrid deg wass.

akkin

adeg (aggug)

Izger akkin i udrar.

akk

akta

Mlalen-d akk warrac deg tmecreḍtnni.

akka

amek

Akka i d win i yefkan rray i rray-is !

akken

akta

Ččan akken deg yiwet n terbut.

2

akken

amek

Mačči akken i ak-nniɣ ad txedmeḍ,
akka.

3

akter

akta

D netta i yewwin akter.

ass-a

akud

Ass-a, d amenzu n tefsut.

ass ideg nella.

assa

tallit

Tamaziɣt, ɣɣaren-tt medden assa
deg yiɣerbazen.

tallit tamirant ideg nedder.

azekka

akud

Azekka ad yali wass, acemma ur
yelli.

seldazekka akud

Tafaska-nni n tmedyazt ad tebdu
seldazekka.

iḍelli

Iḍelli uɣalen yinelmaden s aɣebaz.

akud

1

2/4

Amernu

Yemmal-d …

sendiḍelli akud

Amedya
Tabrat i as-uzneɣ sendiḍelli, yeṭṭef-itt.

aseggas-a akud

Aseggas-a qessiḥet tegrest.

ilindi

Ilindi yerwa tiɣimit deg uxxam.

akud

Tamawt

sendilindi akud

Yekfa taɣuri sendilindi.

imir

akud

Mazal-it deg tesdawit imir-nni.

akud

Yal ass ad yemceḥ snat n tɣenǧawin n
tamemt.

yal yiwen n wass Yettuseqdac d
umyag i yeftin ɣer wurmir s tzelɣa
ad.
akken i xelqen wussan deg
ddunit. Yettuseqdac d umyag i
yeftin ɣer wurmir ussid.

yal ass

yallas

tannumi

Yallas yettraju talwit.

dima

akud

Dima yettili umenɣi deg taddart-nsen.

aṭas

akta

Ɣas ur yettmeslay ara aṭas, mačči d
asusam.

bezzaf

akta

Bezzaf ay turga !

ciṭuḥ

akta

Ciṭuḥ i telwiḥt, ciṭuḥ i terwiḥt.

cewya

akta

Yettmeslay-as cewya, ifehhem aṭas.

3/4

Amernu

Yemmal-d …

Amedya

cwiṭ

akta

Cwiṭ cwiṭ ad d-iban ubrid.

da

adeg

Kečč qqim da, nekk ad nadiɣ anidanniḍen.

dasawen

akud

Sya dasawen yal yiwen yawi abrid-is.

d asawen

Yerra-iyi luḍa d asawen.

ddeqs

akta

Ddeqs i d-yeqqimen iwakken ad
ibeddel useggas.

din

adeg

Nekk ffɣeɣ-d, netta yeqqim din.

drus

akta

Drus i d-yeqqimen iwakken ad
tekcem tefsut.

kamel

akta

Ad trajuḍ ass kamel iwakken ad akd-iṣiḥ umkan.

kan

akta

Ur t-ɣunzaɣ ara, biɣiɣ kan ad
yefriwes.

maḍi

akta

Amennuɣ ɣef tutlayt-nneɣ ttun-t
maḍi.

mliḥ

akta

Yugar-it mliḥ deg tehri.

nezzeh

akta

Yettaggad asemmiḍ nezzeh.

qabel

akud

Tafaska tis snat ad tili qabel deg
wayyur n meɣres.

Tamawt

[seg d (tanzeɣt i d-yemmalen
tilawt) + asawen].

4/4

Amernu

Yemmal-d …

Amedya

Tamawt

sya

tanila

Abrid ɣer Bgayet, sya.

syin

tanila

Abrid ɣer tubiret syin.

taggara

akud

Ayen akk i yecna ɣef tmurtis,
taggara yemmut d aɣrib.

tameddit

akud

Timlilit, tameddit deg tesdawit.

tazwara

akud

Tazwra yemmeslay-d s teqbaylit,
yekfa-tt s tefransist.

ticekki

akud

Ticekki ad d-temlil tasa d wi ay
turew.

tikelt

akta

Nettemlil tikelt deg useggas.

tikwal

akud

Yettas-d tikwal ɣur-neɣ.

tura

akud

Tura iban ubrid ara naɣ.

wabel

akud

Ma ur d-yusi ara qabel, ad d-yas
wabel.

zik

akud

Zik, argaz, yettwaqqan deg yiles.

sgelli

akud

Sgelli yekkat udfel, tura yuɣal-d yiṭij.

lweqt-nni i yezrin cewya

seg llina

akud

Seg llina ur yessusem.

seg tiremt-nni ar tura

ahat

turda

Ahat wwḍen ɣer tesdawit tura.

Tazelɣa n tnila n tla azal, ad tt-nesseqdec. Deg teqbaylit n kra n temnaḍin (tid n wassa), tazelɣa n (n
win i wimi i nettmeslay) truḥ ad tejlu maḍi. Teqqim-d deg yiwet n tenfalit kan : aql-i-n (= aqel-i(yi)-n).
Maca, deg temnaḍin-nniḍen, ar assa tella, tettusemras. Ihi, yelha ma nessemras-itt deg tira : tettferrizd anamek n tefyirt.
Tuget n temnaḍin

Anida-nniḍen

Yusa-n.

Yusa-d ɣur-wen, ɣer din.

Yusa-d.

Yusa-d ɣur-neɣ, ɣer da.

Ad n-aseɣ.

Ad d-aseɣ ɣur-wen, ɣer din.

Ad d-asen.

Ad d-asen ɣur-neɣ, ɣer da.

Kra n
tzelɣiwin

Tazelɣa n tnila, ama d d ama d n, anagar
ma teḍfer amqim usrid ay as-irennu sdat-s
yimesli i : yewwi-tt-id, yewwi-tt-in, maca
yewwi-d, yewwi-n, yewwi-as-d, yewwi-as-n.

Tabadut

Amedya

n

Temmal-d tanila n tigawt i yettruḥun
seg tama n win i yettmeslayen ɣer
tama n win i wimi yettmeslay.

Yusa-n (yusa ɣer din).
Ad n-aseɣ (ad aseɣ ɣer din).

d

Temmal-d tanila n tigawt i yettruḥun
seg tama n win i wimi yettmeslay ɣer
tama n win i yettmeslayen.

Yusa-d (yusa ɣer da).
Ad d-aseɣ (ad aseɣ ɣer da).

ad

Afeggag n umyag deg wurmir neɣ
deg wurmir ussid, qqaren-as tazelɣa
n wurmir.

Awal-nni i aɣ-iqerḥen,
yennejmaɛ deg wulawen,
ass-a ad asen-t-id-nini.
(Matoub Lounes).

la

Tesseḍfar afeggag n umyag deg
wurmir ussid kan, qqaren-as tazelɣa
n wurmir ussid.

Ǧǧiɣ-t la yettxemmim ɣef
temsal i t-iceɣben.

Tamawt

Tettarra-d iwsilen n
umyag ɣer sdat.

Temmal-d tibawt. Tesseḍfar aseɣru,
d anisem neɣ d anemyag. Γef waya,
tazelɣa n tibawt, d tazelɣa n tefyirt,
terza taseddas n tefyirt, ur terzi talɣa
n umyag.
ur

Aseɣru, d anemyag : afeggag n
umyag, deg yizri ibaw neɣ deg
wurmir ussid.

Ur asen-t-id-yeqqar ara.
Ur asen-t-id-yenni ara.

Llant temnaḍin ideg
ssawalen
ur/ul…ani/ula, maca
deg tira, yewwi-d ad
naru ur…ara.

Aseɣru, d anisem : s umata, d amurnni amezwaru (ur) kan i yettilin..

Ur d aseḍsu, ur d aɣemzu,
ur d amzur ikessu.

Tesseḍfar uddus
amseɣru ideg d isem
ay d aseɣru

i amassaɣ, nettaru-t iman-is, anagar ma yezwar tanzeɣt yerra-tt d amassaɣ :
Am tebratin i tent-yura ; D ul-is i d-yessawlen ; D iles i tt-id-ibedren, atg.
ideg, iɣef, iɣer, is, atg.
Ma yusa-d deffir-s, yettwaray iman-is : deg i, ɣef i, ɣer i, s i, atg.

Deg tira, nesmenyif talɣa ay n umassaɣ : D adlis ay uran ; Ttaznen
medden leḍyur, nekk ay uzneɣ d aɣerda.

i n [iwimi], ur yelli d amassaɣ, d tanzeɣt acku ur yezmir ay ad yili
deg wadeg-is. Llan sin yiberdan n tira : i wimi (i wanwa, i wanti, i
menhu, « à qui ») ; iwimi (iwacu, ayɣer, « pourquoi ») ; i wakken
(almend n waya, « pour cela ») ; iwakken (akken, bac « pour,
pour que, dans le but de ») ; i wacu (i wanwa, i menhu « à qui ») ;
iwacu (acuɣer, ayɣer « pourquoi »).

Talɣa i, d tanzeɣt, ma yeḍfer-itt yisem, amqim ilelli neɣ amqim
arudmawan (ameskan, amattar, arbadu), d amassaɣ ma nezmer ad
nerr ay deg umkan-is, yeṭṭafar-it useɣru (d amyag neɣ d tanzeɣt i dyemmalen tilawt d yisem).

Kra n yiferdisen imseɣra
Aferdis
amseɣru

Amedya

Asseqdec

aql-

Aql-i am yijider amerẓu weḥleɣ deg usezzu.

aql-i/aql-iyi, aql-iyin,
aql-ak, aql-akem, aql-aɣ,
aql-aken, aql-akent

atan

Atan am ṭṭir n sswaḥel, wi d-yusan ad t-yewt.

ata, atah, hata, hatan

attan

Attan deg uxxam tuɣ amkan gar wayetma-s.

atta, attah, hatta, hattan

ulac

Ulac nnif deg tayri.

ulanda

Ulanda ara nerr ma teɣli-d tallast.

ulansi

Ulansi ara d-yekk wugur ma ur d-yekki seg
win ur k-nḥemmel.

ulayɣer

Ulayɣer tanekra zik ma ulac axeddim.

ulamek

Ulamek ara yerwu win yewt laẓ s aqerru.

ulawumi

Ulawumi tarewla ɣef tidet.

1/3

- Ansa i d-tekkiḍ ay awal ? - Seg uẓar.
Azwir s tmaziɣt

Azwir s tefransist

Amedya

ar--

an--

aramsasi (anharmonique)

mgel--

anti--

amgelsikel (antidéplacement)

zun--

--oïde

azungur (astroïde)

man--

auto--

tamnalɣa (automorphisme)

aful--

--nome

agetful (polynôme)

asin--/asen--

bi--/ambi--

asendis (bilatère)

azzi--

circum--

azzisfaylu (circumpolaire)

azdi--

co--

azdisirew (comatrice)

issin--

--logie

tassimirt (chronologie)

mgel--

contra--/contre--

amgel-amedya (contre-exemple)

agens--

demi-semi-hémi-endo--

azinagni (demi-plan)
azinagraw (semi-groupe)
azinallus (hémicycle)
tagensalɣa (endomorphisme)

afel--

épi--

tafelɣa (épimorphisme)

agda--

équi-Iso--

agduɣmir (équiangulaire)
tagdulɣa (isomorphisme)

--ẓer

--scope

izziẓri (gyroscope)

ayeḍ--

hétéro--

ayeḍẓar (hétérogène)

amed--

holo--

amdaful (holonome)

aken--

homéo--

aknalɣan (homéomorphe)

alu--

homo--

talulɣa (homomorphisme)

--deg

-tope-/-trope-

tasnidegt (topologie)

azin--

2/3

Azwir s tmaziɣt

Azwir s tefransist

Amedya

afel--

hyper--

afelgasan (hypercube)

adu--

hypo--

adullus (hypocycle)

adu--

sous--/sub--

adugraw (sous-groupe)

aful--

méro--

afulɣan (méromorphe)

adfer--

méta--

adefrawal (métalangage)

ayen--

mono--

ayenẓar (monogène)

aget--

multi-poly--

agtummid (multientier)
agetful (polynôme)

ṭam--

octo--

aṭamdis (octogone)

azun--

para--

azunkussem (paracompact)

semmus--

penta--

asemmusdis (pentagone)

ket--

mètre--

azzikit (périmètre)

--tama

--èdre

agettama (polyèdre)

azar--

pré--

azarkussem (précompact)

akuz--

quadr--

akuziɣmer (quadrangle)

aẓ-azun--

quasi-pseudo--

aẓkussem (quasicompact

afel--

sur--

afelgir (surjectif)

aneg--

trans--

anegfaku (transfini)

akerḍ--

tri--

akerdis (triangle)

aneg--

ultra--

anegmeccaq (ultradistance)

ayen--

uni--

taynazmert (unipotence)

3/3

Azwir s tmaziɣt

Azwir s tefransist

Tamselɣut

agem...

alpha...

agemmay

man...

auto.../ self...

iman

aks...

dé...

kkes

aliktru...

électro...

« êlektron »

adlef...

graphe... / ...graphe

udlif

ager... / amy...

inter...

ger / my…

amɣer...

macro...

imɣur, imɣar

adker...

magnéto...

ddkir

amikru...

micro...

« micro »

amẓi…

mini...

imẓi

afa... / af...

photo...

afa, tafat

aglez...

post...

glez

als...

re...

ales

atikni…

techno...

« tekhnô »

ageg... / agag...

télé...

ugag

sn...

science de …

issin , essen , tussna

TAMAZI T
Aslugen n tira n tmaziɣt – HCA 2012
Ilugan n tira n tmaziɣt - K. Bouamara, B. Hamek, M.-L. Mahrouche, Z. Meksem, A. Rabehi,
M. Tidjet - 2009 - Taẓrigt n yimeskaren, Bgayet.
Tajerrumt n tmaziɣt (tantala taqbaylit) - M. Mammeri - Paris, Maspero, 1976
Anagraw n yisem - A. Rabehi – 2011 - Timsirin i yexdem i useggas wis sin n turagt n tmaziɣt,
Tasdawit n Bgayet.
Propositions pour la notation usuelle à base latine du berbère – S. Chaker – 1996, 1998, 2001 Inalco - Paris
Amyag di tmaziɣt – Kamal Naït-Zerrad – L’Harmattan - 1994
Tajerrumt tatrart n teqbaylit – Kamal Naït-Zerrad – Karthala - 2001
Amawal n tusnakt – Tafsut 4-1984
Amawal n tsenselkimt – Samiya Saad Buzefran – L’Harmattan 1996


Aperçu du document Tamaziɣt yiwet yiwet_2.pdf - page 1/52
 
Tamaziɣt yiwet yiwet_2.pdf - page 2/52
Tamaziɣt yiwet yiwet_2.pdf - page 3/52
Tamaziɣt yiwet yiwet_2.pdf - page 4/52
Tamaziɣt yiwet yiwet_2.pdf - page 5/52
Tamaziɣt yiwet yiwet_2.pdf - page 6/52
 
Télécharger le fichier (PDF)


Tamaziɣt yiwet yiwet_2.pdf (PDF, 8.5 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


taseftit n tmazi t la conjugaison de la langue berbere
isemmaden tafyirt taherfit tafyirt tuddist asagel taghuni
tamazit yiwet yiwet2
tasledt
tamawalt
2 amawal ismawen uddisen