Tamaziɣt yiwet yiwet 2.pdf


Aperçu du fichier PDF tamazit-yiwet-yiwet2.pdf

Page 1 2 34552
Aperçu texte


TAMAZIqT
Asekkil

Isem-is

a, A
b, B
c, C
č, Č
d, D
ḍ, Ḍ
e, E
f, F
g, G
ǧ, Ǧ
h, H
ḥ, Ḥ
i, I
j, J
k, K
l, L

a, aɣra
ba
ca
yeč
da
ḍar
ilem, tiɣri n yilem
fa
ga
yeǧ
ha
ḥim
i, iɣri
ja
ka
la

Amedya
aman, azal
ibrir, akbal
aclim, uccen
učči, aberčečču
adrar, tudert
aḍar, ablaḍ, aḍu
izem, ales
afus, tuffra, ilef
aglim, taguni
tiǧǧin, taǧǧewt
awelleh, ahicur
aḥallum, aḥlalas
itri, izi, imi
ajlal, tiji, inijel
akal, ikil, asaka
alim, tallumt

Asekkil
m, M
n, N
ɣ, Γ
q, Q
r, R
s, S
t, T
ṭ, Ṭ
u, U
w, W
x, X
y, Y
z, Z
ẓ, Ẓ
ε, Ɛ

Isem-is
ma
na
ɣar
qil
ra (rar)
sa (sar)
ta
ṭar
u, uɣru
wa
xa
ya
za
ẓar
εil

Amedya
imir, aman
inigi, aslen, ini
iɣil, aɣrum, taleɣt
aqadus, abquq
amrar, iri, urar
usu, tasa, tissit
tata, atrar, tatut
aṭas, iṭij, imeṭṭi
ul, ulmu, usu
awal, acwir
axxam, axelxal
aylew, ayyur
uzzal, izem, annuz
iẓi, aẓar, laẓ
aεlaw, aεrur

Isekkilen-nniḍen, am ṛ, ṣ (r akked s ufayen), o, p, v d timerna i d-rennun ɣef wid n
ugemmay unnim.
fffffffffffffffffffffff
Ad naru isekkilen ṛ akked ṣ mi ara izmiren kan ad ssemgirden gar wawalen deg
talɣiwin-nsen tiḥerfiyin. Amedya : fuṛṛ / furr ; faṛes / fares ; ṛbu / rbu * ṣṣif / ssif,
ṣṣerr / sserr, aṣufi / asufi, ṣeyyed / seyyed.
Imesli d usekkil

Tazegnaggaɣt

Yal imesli nettaru-t s yiwen n usekkil, anda i yebɣu
yili, deg tazwara n wawal, deg tlemmast neɣ deg
taggara.

Isekkilen t d z lan, deg tmenna, azal n tzegnaggaɣt, i
ttarun zik ţ = [ts], ž = [dz]. Maca, deg tira, ţ ad yuɣal tt,
ž ad yuɣal zz (s usiknew n usekkil) : Ttu, Lezzayer…
Deg taggara n wawal, ad naru yiwen n t kan : tidet,
turet, tuget,atg.

Tussda
Imesli ussid yettaru s usiknew n usekkil : tameṭṭut,
tazemmurt, yerreẓ, izegger, ddu, kker, atg. Llant
snat n taggayin n tussda : tin n tnumi d tin n tjerrumt.

Tiggeɣt d tzenzeɣt
Isekkilen b, d, g, k, t, lan, deg tmenna, sin n
wazalen, aggaɣ d uzenzaɣ ; acku tizenzeɣt ur tli azal
asnislan, ur asen-nettarra azal deg tira (tumrist).

Tanɣit
Isekkilen g, k, ɣ, x, q, lan, deg tmenna, azal n
tanɣit. Acku tanɣit ur tli azal asnislan, ur asnettarra azal deg tira : aglim, akbal, alɣem,
axlenj, atg.

Tufayt
Deg tmaziɣt n wassa llant kradet n tufayin n tidet :
/ẓ/, /ḍ/,/ṭ/ : aẓar, iẓi, aḍar, aḍu, iṭij, aṭṭan, atg.

Tiɣri n yilem (e)
Deg tmaziɣt n ugafa, llant kradet n teɣra i ilan azal
asnislan : /a/, /u/, /i/. Tiɣri n yilem, [e], ur tli azal-a :
ttarran-tt deg tira tumrist akken ad tifsus tɣuri.
* Ur nettaru e deg taggara n wawal.
Nettaru e deg tazwara n kra n yimyagen : ečč, eg,
els, enz, atg.
Mi ara mseḍfarent kradet n tergalin tiḥerfiyin deg
wawal, ad naru e : alemsir,azger, azzel, atg.