arabe principal .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: arabe principal.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36 / Skia/PDF m73, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/03/2019 à 17:21, depuis l'adresse IP 105.96.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 12684 fois.
Taille du document: 1.2 Mo (5 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫‪31/03/2019‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫ا ﺔ ﻋﻌرﻏﺋ ا ﺔﺞا ﻏﺋ ا ﺛﻏ ﺼ اﺬﻐﺋ ا ﺤﺳﺊﻐﺋ‬
‫وزارة ا ﺎ ﻐﺋ ا ﻌﺬﻈﻐﺋ‬
‫ا ﺛﻏﻌان ا ﻌﺬﻈﻎ ﻖﻄﺎﺗ ﻇ ت و ا‬
‫ﺻ‬

‫ﺼت‬

‫ﺋ ا ﻈ ﺗﻐﻆ ﺸﻎ اﻗﻄﺎﺗ ن ا ﻋﻈﻎ ﺳﻈﻌان ﺠﻈﺋ ‪ 2018‬ا ﺛورة ا ﺑ ﻇﻐﺋ ﺸﻎ اﻇﺎﺰ ر ا ﺎﺛﺻﻐﺺ ﻄﻆ ﺬ ف ﻄﺧ‬
‫ا ﻌ ﻐﺷ ا ﺳ ﻌﻄﻎ‬

‫ا ﻌﻗﻏﺋ ‪ :‬ﻄﺛﻏ ﻏﺋ ا ﺎ ﻐﺋ ﻌﻗﻏﺋ ﺠ ﻐﺷ‬

‫ا ﺊﺋ‪ :‬أﺠﺎ ذ ر ﻐ ﻎ ﻂ ﺛرﺠﺋ ا ﺎﺛا ﻐﺋ ا ﺎﺚﺧ ‪ :‬ا ﻂﺶﺋ ا ﺳ ﻐﺋ‬
‫ا ﺎ ﻐﺈ‬
‫ا ﺻﻃ ﺸﻎ‬
‫ا ﺊﺋ‬

‫‪1/5‬‬

‫رﺻﻃ‬
‫ا ﺎ ﺔﻐﻀ‬

‫اﻗﺠﻃ‬

‫ا ﻂﺼﺈ‬

‫رﻏﺘ ا ﻐﻘد‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ 65005022‬ﻄ ﻎ‬

‫ﺲ دل‬

‫‪23-04-1984‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 65005157‬ﻌﺣ ﻄﺋ‬

‫ﻇ ﻐ ﺋ‬

‫‪07-10-1986‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ 65004812‬ﺻ دري‬

‫أﺠ ء‬

‫‪14-01-1984‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ 65005092‬ﺖ ﺛﻏﻈﻎ‬

‫ﻗﻄﻐﺋ‬

‫‪05-04-1979‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ 65005207‬ﻌدا ﻎ‬

‫ﻏﺗﻎ‬

‫‪20-09-1984‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ 65005147‬درﺻﻐﻆ‬

‫ﻇﺔ ة‬

‫‪03-04-1977‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ 65004997‬ﺠ ﻏ‬

‫ﺣﻋ زاد‬

‫‪23-10-1978‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ 65005183‬ﻌﺠﻌا ﻐﻃ‬

‫ﻇﻌرة‬

‫‪04-12-1974‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ 65004913‬ﺠ ﻏ‬

‫ﻂﻐﻀ‬

‫‪24-07-1983‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ 65005150‬ﻌ ﻇﻃ‬

‫ﻇﺔ ة‬

‫‪10-01-1984‬‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ 65005123‬ﻄﺳﺞوز‬

‫ﻄ ﺳﻌدة‬

‫‪29-04-1985‬‬

‫‪12‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ 65005118‬ﻌﻇ ب‬

‫ﻄ ﻏﻃ‬

‫‪02-05-1983‬‬

‫‪13‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ 65004952‬ﻌﺣ رب‬

‫ﺠ ﻄﻐﺋ‬

‫‪19-04-1974‬‬

‫‪14‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ 65004840‬ﺬﺊ ل‬

‫ا ﺳ ﻏﺋ‬

‫‪25-10-1983‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15‬‬

‫‪65005146‬‬

‫با‬

‫ﻇﺔ ة‬

‫‪14-04-1979‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 65005134‬ﺲﻂﻌ‬

‫ﻄﻌﺠ‬

‫‪12-01-1982‬‬

‫‪17‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ 65005135‬ﺣﺊﻈﺼﺋ‬

‫ﻄﻐﻂﻌد‬

‫‪15-03-1974‬‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ 65005011‬ﺖﺛاد‬

‫ﺦﻂﻐﺗﺋ‬

‫‪20-03-1981‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ 65005114‬ﻆ ﻇﺿ ع‬

‫ﻐﻂﻐﺋ‬

‫‪09-02-1982‬‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 65005159‬ﻊ ﻐ ﻎ‬

‫ﻇ ﻐ ﺋ‬

‫‪16-02-1980‬‬

‫‪21‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ 65004830‬ﺖﺿﻐ ﻎ‬

‫اﺠ ء‬

‫‪31-07-1983‬‬

‫‪22‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ 65005119‬ﺣ رف‬

‫ﻄ ﻏﻃ‬

‫‪18-03-1984‬‬

‫‪23‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ 65005122‬ﻘو ﻎ‬

‫ﻄ ﻏﻃ‬

‫‪17-07-1982‬‬

‫‪24‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ 65004956‬ﺠﺿﻐ‬

‫ﺠ ﻄﻐﺋ‬

‫‪23-03-1985‬‬

‫‪25‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ 65005064‬ﺖ ﺛاوي‬

‫ﺸﺎﻐﺗﺋ‬

‫‪12-11-1983‬‬

‫ا ﻘﺖﺰﺋ‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/11/1102‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫‪2/5‬‬

‫‪31/03/2019‬‬

‫‪26‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 65005108‬دﻏﺶﺢ‬

‫ﻐﻂ‬

‫‪07-05-1978‬‬

‫‪27‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ 65004999‬ﻆ ﺲ ر‬

‫ﺣﻋﻐ ة‬

‫‪24-05-1986‬‬

‫‪28‬‬

‫‪29‬‬

‫‪ 65004861‬ﺻﺛاري‬

‫ﻌﺸﻐﺼﺋ‬

‫‪13-03-1981‬‬

‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ 65005063‬ﻄﺚﻂﻌش‬

‫ﺸﺎﻐﺗﺋ‬

‫‪04-12-1982‬‬

‫‪30‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ 65005153‬ﺲﺛون‬

‫ﻇﺔﻌى‬

‫‪28-09-1978‬‬

‫‪31‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ 65004819‬ﻇﺼ ر‬

‫إﻏ ن‬

‫‪03-07-1986‬‬

‫‪32‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ 65004874‬ﺖ ﻏﺷ‬

‫ﺖﺛة‬

‫‪03-08-1978‬‬

‫‪33‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ 65004951‬ﻌ ﻈﻌار‬

‫ﺠ ﺠﻐﺋ‬

‫‪16-02-1974‬‬

‫‪34‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ 65005158‬ﻈ ﻇﻎ‬

‫ﻇ ﻐ ﺋ‬

‫‪29-03-1979‬‬

‫‪35‬‬

‫‪37‬‬

‫‪ 65004860‬ﺣﺊﻀ‬

‫ﻌﺸﻐﺺ‬

‫‪28-03-1983‬‬

‫‪36‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ 65005152‬د‬

‫ﻇﺔ ة‬

‫‪21-06-1983‬‬

‫‪37‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ 65005120‬ﺲ ﺛ‬

‫ﻄ ﻏﻃ‬

‫‪16-08-1984‬‬

‫‪38‬‬

‫‪40‬‬

‫‪ 65004859‬ﻂﺳ ﻏﺈ‬

‫ﻋ ﻇﻎ‬

‫‪22-02-1980‬‬

‫‪39‬‬

‫‪42‬‬

‫‪ 65004916‬ﻌﺻﻂﺼﻌل‬

‫دﻏﻈ‬

‫‪20-07-1982‬‬

‫ن‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/11/1102‬‬

‫‪31/03/2019‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫ا ﺔ ﻋﻌرﻏﺋ ا ﺔﺞا ﻏﺋ ا ﺛﻏ ﺼ اﺬﻐﺋ ا ﺤﺳﺊﻐﺋ‬
‫وزارة ا ﺎ ﻐﺋ ا ﻌﺬﻈﻐﺋ‬
‫ا ﺛﻏﻌان ا ﻌﺬﻈﻎ ﻖﻄﺎﺗ ﻇ ت و ا‬
‫اﺼ‬

‫ﺼت‬

‫ﺋ اﻗﺖﺎﻐ ﺬﻐﺋ ا ﺚ ﺦﺋ ﻗﻄﺎﺗ ن ا ﻋﻈﻎ ﺳﻈﻌان ﺠﻈﺋ ‪ 2018‬ا ﺛورة ا ﺑ ﻇﻐﺋ ﺸﻎ اﻇﺎﺰ ر ا ﺎﺛﺻﻐﺺ ﻄﻆ ﺬ ف‬
‫ﻄﺧ ا ﻌ ﻐﺷ ا ﺳ ﻌﻄﻎ‬

‫ا ﻌﻗﻏﺋ ‪ :‬ﻄﺛﻏ ﻏﺋ ا ﺎ ﻐﺋ ﻌﻗﻏﺋ ﺠ ﻐﺷ‬

‫ا ﺊﺋ‪ :‬أﺠﺎ ذ ر ﻐ ﻎ ﻂ ﺛرﺠﺋ ا ﺎﺛا ﻐﺋ ا ﺎﺚﺧ ‪ :‬ا ﻂﺶﺋ ا ﺳ ﻐﺋ‬
‫ا ﺎ ﻐﺈ‬
‫ا ﺻﻃ ﺸﻎ‬
‫ا ﺊﺋ‬

‫‪3/5‬‬

‫رﺻﻃ‬
‫ا ﺎ ﺔﻐﻀ‬

‫اﻗﺠﻃ‬

‫ا ﻂﺼﺈ‬

‫رﻏﺘ ا ﻐﻘد‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ 65005031‬ﻌد ن‬

‫ﺲﺊﺛ ا‬

‫‪06-09-1991‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 65005087‬ﺲ اﻄﺋ‬

‫ﺾﻏ ﺋ‬

‫‪15-11-1984‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ 65004847‬ﻌاص‬

‫اﻄ ل‬

‫‪30-09-1981‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ 65004967‬ﺲﺊﺛ ا ﺿ ﻏﻃ‬

‫ﺠﻂﻐ ﺋ‬

‫‪03-10-1983‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ 65004865‬ﺲﺊﻐ ز‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ 65004852‬ﺻﺗ ﻌص‬

‫ﻘل ا ﺛﻏﻆ‬
‫ﺋ‬

‫‪31-08-1985‬‬
‫‪15-02-1991‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ 65004998‬ﺾ ﺾ ر‬

‫ﺣﻋ زاد‬

‫‪14-08-1981‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ 65005124‬ﺠ ﺖﻎ‬

‫ﻄ ﺳﻌدة‬

‫‪24-02-1985‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ 65005012‬ﺾ وﺣﺋ‬

‫ﺦﻂﻐﺗﺋ‬

‫‪07-09-1981‬‬

‫‪10‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ 65005020‬رﺻﻐﺳﻎ‬

‫ﺲ ﺤﺋ‬

‫‪18-10-1986‬‬

‫‪11‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ 65004858‬ﺲﻐ وي‬

‫ﺖﺋ‬

‫‪08-05-1984‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ 65005198‬ﻌال‬

‫وردة‬

‫‪28-08-1980‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ 65005169‬ا ﺳ ﻏﺈ‬

‫ﻇﻌال‬

‫‪11-03-1986‬‬

‫‪14‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 65005137‬ﺾ‬

‫ﻇ دﻏﺋ‬

‫‪19-06-1979‬‬

‫‪15‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ 65005208‬إدﻏ‬

‫ﻏ‬

‫‪16‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ 65005023‬ﺲﺞوز‬

‫ﺲ دل‬

‫‪22-10-1984‬‬

‫‪17‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ 65004986‬ﻌﺣ ﻄﺋ‬

‫ﺠﻋ م‬

‫‪20-10-1982‬‬

‫‪18‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 65005155‬ﺬﻂﺗﻎ‬

‫ﻇﺞﻏﻋﺋ‬

‫‪11-04-1984‬‬

‫‪19‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ 65005009‬ﻂﻋ دي‬

‫ﺦ ﻐﺋ‬

‫‪09-04-1985‬‬

‫‪20‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ 65005210‬ﻌﺣ ا ﺋ‬

‫ﻏ ﻐﻈﺋ‬

‫‪21-12-1981‬‬

‫‪21‬‬

‫‪24‬‬

‫‪65005111‬‬

‫ﻐﻂ‬

‫‪31-10-1984‬‬

‫‪22‬‬

‫‪27‬‬

‫‪65004848‬‬

‫اﻄ ل‬

‫‪16-02-1985‬‬

‫‪23‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ 65005107‬ﻌدور‬

‫ﻐﻂ‬

‫‪08-01-1981‬‬

‫‪24‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ 65005086‬دا ﺋ‬

‫ﺾﻏ ﺋ‬

‫‪03-01-1976‬‬

‫‪25‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ 65005110‬زﺲﻐﻌ‬

‫ﻐﻂ‬

‫‪29-04-1983‬‬

‫ﻇﻎ‬

‫ﻊ‬
‫ر‬

‫ﻐﻈﺋ‬

‫ا ﻘﺖﺰﺋ‬

‫‪29-06-1982‬‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/11/1102‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫‪4/5‬‬

‫‪31/03/2019‬‬

‫‪26‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ 65005018‬ﺖ ﺞة‬

‫ﺦﻌﺸﻐ‬

‫‪23-02-1979‬‬

‫‪27‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ 65005130‬ز ﺛود‬

‫ﻄﻈﻐ ة‬

‫‪05-08-1984‬‬

‫‪28‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ 65004983‬ﺣﺊ‬

‫ﺠﻈ ء‬

‫‪10-03-1984‬‬

‫‪29‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ 65005017‬ﻆ ﺖ اث‬

‫ﺦﻌرﻏﺋ‬

‫‪03-01-1985‬‬

‫‪30‬‬

‫‪37‬‬

‫‪ 65004896‬ﻄﺳﻐﺞة‬

‫ﺖﻌرﻏﺋ‬

‫‪10-10-1982‬‬

‫‪31‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ 65004821‬ﻄﺚﻈ ش‬

‫اﺎ م‬

‫‪27-11-1983‬‬

‫‪32‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ 65005142‬رﺣ ش‬

‫ﻇﺊﻐﻂﺋ‬

‫‪21-04-1983‬‬

‫‪33‬‬

‫‪41‬‬

‫‪ 65005197‬ﺣ ﻏ ﻎ‬

‫وردة‬

‫‪03-04-1979‬‬

‫‪34‬‬

‫‪42‬‬

‫‪65004930‬‬

‫ودي‬

‫رﺣﻐﺛة‬

‫‪13-04-1982‬‬

‫‪35‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ 65004922‬زروال‬

‫راﻇﻐﺋ‬

‫‪01-08-1988‬‬

‫‪36‬‬

‫‪45‬‬

‫‪ 65004982‬ﺖ زي‬

‫ﺠ ﻐة‬

‫‪11-06-1981‬‬

‫‪37‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ 65005136‬ﻆ ﻘف‬

‫ﻇ دﻏﺋ‬

‫‪31-03-1982‬‬

‫‪38‬‬

‫‪47‬‬

‫‪ 65004920‬ﻄﺗ ﺛ ﻌ ﺊ ن‬

‫را ﻐﺋ‬

‫‪20-09-1979‬‬

‫‪39‬‬

‫‪48‬‬

‫‪ 65005039‬ﻆ ﻌ ﺋ‬

‫ﺲﺞﻏﺞة‬

‫‪07-05-1983‬‬

‫‪40‬‬

‫‪49‬‬

‫‪ 65005069‬ﻌازﻏﺛ‬

‫ﺸ ﻏﺛ‬

‫‪19-09-1980‬‬

‫‪41‬‬

‫‪50‬‬

‫‪ 65005099‬ﻌﺠﺊ ﺠﻎ‬

‫ﺊﻈﺋ‬

‫‪09-03-1981‬‬

‫‪42‬‬

‫‪51‬‬

‫‪ 65004846‬رﺻ د‬

‫اﻄ ل‬

‫‪15-06-1980‬‬

‫‪43‬‬

‫‪52‬‬

‫‪ 65004945‬ﺾﺎ ﻎ‬

‫زﻏﻈﺈ‬

‫‪07-05-1991‬‬

‫‪44‬‬

‫‪53‬‬

‫‪ 65004990‬ﺻ واﻇﻎ‬

‫ﺠﻋﻐﻂﺋ‬

‫‪04-08-1984‬‬

‫‪45‬‬

‫‪54‬‬

‫‪ 65005033‬ﺠﺳﻐﺛي‬

‫ﺲﺊﻂﺋ‬

‫‪05-09-1987‬‬

‫‪46‬‬

‫‪55‬‬

‫‪ 65004987‬ﺠﺊﻌﺲﻎ‬

‫ﺠﻋ م‬

‫‪12-06-1980‬‬

‫‪47‬‬

‫‪56‬‬

‫‪ 65004984‬ﻋﻂﻌ ﻎ‬

‫ﺠﻈ ء‬

‫‪21-01-1984‬‬

‫‪48‬‬

‫‪57‬‬

‫‪ 65005050‬داﻄﺟ‬

‫ﻈﻐﺋ‬

‫‪12-02-1984‬‬

‫‪49‬‬

‫‪58‬‬

‫‪ 65005117‬ﺾﺛاد‬

‫ﻄ زاﺻﺋ‬

‫‪30-06-1974‬‬

‫‪50‬‬

‫‪59‬‬

‫‪ 65004925‬ﺠﻎ ﻇ ﺦ‬

‫ر ﻐﺳﺋ‬

‫‪29-09-1979‬‬

‫‪51‬‬

‫‪60‬‬

‫‪ 65005131‬ﻌاق‬

‫ﻄﻈﻐ ة‬

‫‪07-02-1981‬‬

‫‪52‬‬

‫‪61‬‬

‫‪ 65005025‬ﺣﺎﻌان‬

‫ﺲﺊ س‬

‫‪20-10-1975‬‬

‫‪53‬‬

‫‪62‬‬

‫‪ 65005192‬ﻌﻄﻐ ﺋ‬

‫وداد‬

‫‪28-08-1978‬‬

‫‪54‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ 65004810‬ﻌﺻ ن‬

‫آﻄ ل‬

‫‪21-04-1981‬‬

‫‪55‬‬

‫‪64‬‬

‫‪ 65004927‬ﻌﺻ ة‬

‫رزﻏﺼﺋ‬

‫‪29-06-1982‬‬

‫‪56‬‬

‫‪65‬‬

‫‪ 65005100‬ﻌﺲﺰﻃ‬

‫ﺊﻈ‬

‫‪02-06-1982‬‬

‫‪57‬‬

‫‪66‬‬

‫‪ 65005093‬ﻌﺣ ﻄﺋ‬

‫ﻗﻄﻐﺋ‬

‫‪13-12-1985‬‬

‫‪58‬‬

‫‪67‬‬

‫‪ 65005127‬ﻄﻋ دي‬

‫ﻄﻈﻐﺋ‬

‫‪16-03-1984‬‬

‫‪59‬‬

‫‪68‬‬

‫‪ 65005043‬ﻌﺣ ﻄﺋ‬

‫ﺲ ف‬

‫‪08-11-1984‬‬

‫‪60‬‬

‫‪69‬‬

‫‪ 65005038‬ﺖﻘﻄﻆ‬

‫ﺲﺞﻏﺞة‬

‫‪30-10-1982‬‬

‫‪61‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ 65004933‬ﻄﺳﻐﻌف‬

‫رﺻﻐﺋ‬

‫‪03-06-1986‬‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/11/1102‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫‪62‬‬

‫‪72‬‬

‫‪ 65004818‬ﺻﻈ ب‬

‫‪63‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ 65005049‬ﺦﺊ ﻏﺗﻎ‬

‫‪11-11-1981‬‬

‫ﻈﻐﺋ‬

‫‪28-03-1982‬‬

‫‪64‬‬

‫‪75‬‬

‫‪ 65005139‬ﻌﺻ ة‬

‫ﻇ دﻏﺋ‬

‫‪13-01-1978‬‬

‫‪65‬‬

‫‪76‬‬

‫‪ 65005166‬ﺦ ﻏ ﺺ‬

‫ﻇﺳﻐ ﺋ‬

‫‪13-02-1982‬‬

‫‪66‬‬

‫‪77‬‬

‫‪65004850‬‬

‫دي‬

‫ﻏﺞة‬

‫‪06-07-1983‬‬

‫‪67‬‬

‫‪78‬‬

‫‪ 65004964‬ﻌﺦﺊ‬

‫ﺠﻂ ﺋ‬

‫‪10-05-1981‬‬

‫‪68‬‬

‫‪79‬‬

‫‪ 65005053‬ﺣﻌادرة‬

‫ﺸ‬

‫‪29-04-1978‬‬

‫‪69‬‬

‫‪83‬‬

‫‪ 65004879‬رﺖ ﻇﻎ‬

‫ﺖ ﻐﺊﺋ‬

‫‪02-10-1977‬‬

‫‪70‬‬

‫‪84‬‬

‫‪ 65004876‬ﻆ ﺖ ﻌ‬

‫ﺖﺛة‬

‫‪01-08-1983‬‬

‫‪71‬‬

‫‪86‬‬

‫‪ 65004914‬ﻆ ﺻ رة‬

‫دﻗل‬

‫‪05-09-1984‬‬

‫‪72‬‬

‫‪87‬‬

‫‪ 65004829‬ﻄﻈ ﻇﻎ‬

‫اﺖﻘم‬

‫‪18-05-1982‬‬

‫‪73‬‬

‫‪88‬‬

‫‪ 65005194‬دﺖ ﻇﻎ‬

‫وردة‬

‫‪14-12-1980‬‬

‫‪74‬‬

‫‪90‬‬

‫‪65004854‬‬

‫ﻘل‬

‫‪02-12-1983‬‬

‫‪75‬‬

‫‪91‬‬

‫‪ 65005028‬ﺳﺛاش‬

‫ﺲﺊﺛ ا ﻘم‬

‫‪19-06-1983‬‬

‫‪76‬‬

‫‪92‬‬

‫‪ 65005205‬ﺲﺊ ﺣﺋ‬

‫ﻏ ﺠ ﻐﻈﺋ‬

‫‪15-01-1983‬‬

‫‪77‬‬

‫‪93‬‬

‫‪ 65004867‬ﻌﺲﺊﺛ ا‬

‫ش‬

‫ﻈت‬

‫‪20-12-1980‬‬

‫‪78‬‬

‫‪94‬‬

‫‪ 65004973‬ﺖ ﻈﺋ‬

‫ﺠ اء‬

‫‪17-11-1979‬‬

‫‪79‬‬

‫‪95‬‬

‫‪ 65004966‬ﺣﻐﻈﻌن‬

‫ﺠﻂﻐ ﺋ‬

‫‪19-05-1980‬‬

‫‪80‬‬

‫‪96‬‬

‫‪ 65005004‬ﺣﺼ ة‬

‫ﺦﺊ ﻏﻈﺋ‬

‫‪11-11-1984‬‬

‫‪81‬‬

‫‪97‬‬

‫‪ 65004979‬ﺖ ي‬

‫ﺠ ﻐ‬

‫‪28-12-1979‬‬

‫‪82‬‬

‫‪98‬‬

‫‪ 65005044‬ﺖ ﺞاوي‬

‫ﺲﻂﺔﻐﺋ‬

‫‪11-01-1980‬‬

‫‪83‬‬

‫‪99‬‬

‫‪ 65005079‬داﻄﺟ‬

‫ﺸﻌزﻏﺋ‬

‫‪15-07-1981‬‬

‫‪84‬‬

‫‪ 65005003 100‬ﺻﻈ ة‬

‫ﺦﺊ ﻏﻈﺋ‬

‫‪04-04-1980‬‬

‫‪85‬‬

‫‪ 65005132 101‬ﻌﻄﻂﻐ‬

‫ﻄﻈﻐ ة‬

‫‪05-05-1976‬‬

‫‪86‬‬

‫‪ 65005071 102‬ﺠﻂﻌم‬

‫ﺸ ﻏﺛة‬

‫‪22-03-1978‬‬

‫‪87‬‬

‫‪ 65005188 103‬ﻌ ﻈﻌار‬

‫ﻊﺔﻐ ة‬

‫‪19-01-1981‬‬

‫‪88‬‬

‫‪ 65004963 106‬ﻌزﻏﺛ‬

‫ﺠﻘف‬

‫‪15-06-1988‬‬

‫اﻄ ل‬

‫‪16-11-1981‬‬

‫‪89‬‬

‫‪65004845 107‬‬

‫ﻌ‬

‫‪90‬‬

‫‪ 65004851 108‬ﺸﺼ ﻏ ي‬

‫ﺋ‬

‫‪18-08-1983‬‬

‫‪91‬‬

‫‪ 65004970 109‬ﺲﻘق‬

‫ﺠﻂﻐ ﺋ‬

‫‪28-11-1978‬‬

‫‪92‬‬

‫‪ 65004893 110‬ﺾ ﺿ س‬

‫ﺖﻈ ن‬

‫‪13-10-1982‬‬

‫‪93‬‬

‫‪ 65004816 111‬ﻄﻋﺤﻎ‬

‫أﻄﻐﻈﺋ‬

‫‪21-08-1985‬‬

‫‪94‬‬

‫‪ 65004954 113‬ﺾﻌاﺣﻎ‬

‫ﺠ ﻄﻐﺋ‬

‫‪27-11-1981‬‬

‫‪95‬‬

‫‪ 65004976 114‬ﺻ دري‬

‫ﺠﻌﻄﻐﺋ‬

‫‪14-11-1984‬‬

‫‪96‬‬

‫‪ 65005005 116‬ﻋﻂﻌل‬

‫ﺦﺊ ﻏﻈﺋ‬

‫‪26-09-1982‬‬

‫ﺲ ف‬

‫‪01-08-1981‬‬

‫‪97‬‬
‫‪5/5‬‬

‫إﺠ ﻋ ن‬

‫‪31/03/2019‬‬

‫‪65005041 117‬‬

‫ﻄﻌﻇﻎ‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/11/1102‬‬


Aperçu du document arabe principal.pdf - page 1/5

Aperçu du document arabe principal.pdf - page 2/5

Aperçu du document arabe principal.pdf - page 3/5

Aperçu du document arabe principal.pdf - page 4/5

Aperçu du document arabe principal.pdf - page 5/5
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01913386.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.