MATHp .pdf


Nom original: MATHp.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36 / Skia/PDF m73, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/03/2019 à 18:00, depuis l'adresse IP 105.96.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3530 fois.
Taille du document: 1.1 Mo (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫‪31/03/2019‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫ا ﺔ ﻋﻌرﻏﺋ ا ﺔﺞا ﻏﺋ ا ﺛﻏ ﺼ اﺬﻐﺋ ا ﺤﺳﺊﻐﺋ‬
‫وزارة ا ﺎ ﻐﺋ ا ﻌﺬﻈﻐﺋ‬
‫ا ﺛﻏﻌان ا ﻌﺬﻈﻎ ﻖﻄﺎﺗ ﻇ ت و ا‬
‫ﺻ‬

‫ﺼت‬

‫ﺋ ا ﻈ ﺗﻐﻆ ﺸﻎ اﻗﻄﺎﺗ ن ا ﻋﻈﻎ ﺳﻈﻌان ﺠﻈﺋ ‪ 2018‬ا ﺛورة ا ﺑ ﻇﻐﺋ ﺸﻎ اﻇﺎﺰ ر ا ﺎﺛﺻﻐﺺ ﻄﻆ ﺬ ف ﻄﺧ‬
‫ا ﻌ ﻐﺷ ا ﺳ ﻌﻄﻎ‬

‫ا ﻌﻗﻏﺋ ‪ :‬ﻄﺛﻏ ﻏﺋ ا ﺎ ﻐﺋ ﻌﻗﻏﺋ ﺠ ﻐﺷ‬

‫ا ﺊﺋ‪ :‬أﺠﺎ ذ ر ﻐ ﻎ ﻂﺎﺳﻂﻐﻃ ا ﺑ ﻇﻌي ا ﺎﺚﺧ ‪ :‬ا ﻏ ﻐ ت‬
‫ا ﺎ ﻐﺈ‬
‫ا ﺻﻃ ﺸﻎ‬
‫ا ﺊﺋ‬

‫‪1/4‬‬

‫رﺻﻃ‬
‫ا ﺎ ﺔﻐﻀ‬

‫اﻗﺠﻃ‬

‫ا ﻂﺼﺈ‬

‫رﻏﺘ ا ﻐﻘد‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ 65006138‬زراق‬

‫ﺲﺊﺛ ا ﺔﺊ ر‬

‫‪29-07-1989‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ 65006083‬ﻐ ات‬

‫ﺖ ﻐﺊﺋ‬

‫‪21-09-1986‬‬

‫‪3‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ 65006156‬ﻆ ﺲﺊﺛ ا‬

‫ﺸﺎﻐﺗﺋ‬

‫‪01-05-1977‬‬

‫‪4‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 65006075‬ﺖ ﺣﻎ‬

‫ﺾ ﻊﻃ‬

‫‪18-03-1988‬‬

‫‪5‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ 65006186‬ﻌزﻏﺌ‬

‫ﻄﻈﻐﺋ‬

‫‪29-12-1988‬‬

‫‪6‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ 65006066‬دراﺸﺋ‬

‫اﺾ م‬

‫‪27-11-1987‬‬

‫‪7‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ 65006146‬ﺠﻂ ن‬

‫ﺸ‬

‫‪14-08-1988‬‬

‫‪8‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ 65006128‬ﺣ ﺲﻌ‬

‫ﺣﻋﻐ ة‬

‫‪15-07-1987‬‬

‫‪9‬‬

‫‪43‬‬

‫‪65006144‬‬

‫ﺲﻂﻎ‬

‫‪18-05-1980‬‬

‫‪10‬‬

‫‪48‬‬

‫‪ 65006168‬ﺻ وا ﻎ‬

‫ﺾﻋﻐﻈﺋ‬

‫‪23-02-1987‬‬

‫‪11‬‬

‫‪51‬‬

‫‪ 65006147‬ﻆ ﺠﻂﻐﻃ‬

‫ﺸ‬

‫‪27-07-1979‬‬

‫‪12‬‬

‫‪52‬‬

‫‪ 65006095‬ﺲﺊﺛ ا ﺳﺞﻏﺞ‬

‫ﺖﻐ ة‬

‫‪10-07-1988‬‬

‫‪13‬‬

‫‪55‬‬

‫‪ 65006152‬ﺼ ري‬

‫ﺸ ﺬ ﺋ ا ﺞﻊ اء‬

‫‪17-04-1982‬‬

‫‪14‬‬

‫‪56‬‬

‫‪ 65006129‬ﻄﺜﺾﻌر‬

‫ﺦﺊﻐ ة‬

‫‪30-04-1987‬‬

‫‪15‬‬

‫‪57‬‬

‫‪ 65006158‬ﻄﻘخ‬

‫ﺸﻌزﻏﺋ‬

‫‪05-08-1985‬‬

‫‪16‬‬

‫‪59‬‬

‫‪ 65006150‬ﺣ ﺻﻎ‬

‫ﺸ ﺬ ﺋ ا ﺞﻊ اء‬

‫‪30-05-1990‬‬

‫‪17‬‬

‫‪65‬‬

‫‪ 65006076‬ﻄ ا‬

‫ﺤى‬

‫‪02-08-1983‬‬

‫‪18‬‬

‫‪66‬‬

‫‪ 65006192‬ﻂﻋ دي‬

‫ﻇ دﻏﺋ‬

‫‪10-07-1982‬‬

‫‪19‬‬

‫‪68‬‬

‫‪ 65006070‬اﺠﺳﺛ‬

‫اﻐس‬

‫‪08-04-1990‬‬

‫‪20‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ 65006133‬درام‬

‫ﺦﻌﺸﻐﺋ‬

‫‪14-07-1981‬‬

‫‪21‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ 65006145‬ﻌﺻ ن‬

‫ﺲ د‬

‫‪24-10-1989‬‬

‫‪22‬‬

‫‪78‬‬

‫‪ 65006123‬ﻌﺖ‬

‫ﺠ ﻐ‬

‫‪23-03-1981‬‬

‫‪23‬‬

‫‪81‬‬

‫‪ 65006061‬ﺻﻐ ﺢ‬

‫ا اﻊﻐﻃ‬

‫‪21-07-1987‬‬

‫‪24‬‬

‫‪85‬‬

‫‪ 65006067‬ﻂﺼ ﻎ‬

‫ا‬

‫‪25‬‬

‫‪87‬‬

‫‪ 65006124‬ﺦﺚ اوي‬

‫ﺠﻈ ء‬

‫ز‬

‫ﺸﻐﻘ ﻎ‬

‫ﻊ‬

‫ا ﻘﺖﺰﺋ‬

‫‪13-04-1989‬‬
‫‪12-10-1987‬‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/18/1805‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫‪2/4‬‬

‫‪31/03/2019‬‬

‫‪26‬‬

‫‪89‬‬

‫‪ 65006181‬ﻌزاﻇﻎ‬

‫ﻄﻈ د‬

‫‪11-04-1990‬‬

‫‪27‬‬

‫‪98‬‬

‫‪ 65006193‬ﻐﺞﻏﺛي‬

‫ﻇﺊﻐﻀ‬

‫‪19-04-1990‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ 65006119 103‬وا‬

‫ﺠ اء‬

‫‪04-08-1982‬‬

‫‪29‬‬

‫‪ 65006203 104‬ﺣﻌﺻﻎ‬

‫وﺸ ء‬

‫‪03-11-1987‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ 65006135 109‬ﺻﻌ ﻐﻀ‬

‫ﺲ ﺤﺋ‬

‫‪03-04-1989‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ 65006063 112‬ﻏﺗﻐ وي‬

‫اﺠ ء‬

‫‪04-08-1986‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ 65006151 115‬ﺻ ﻌم‬

‫ﺸ ﺬ ﺋ ا ﺞﻊ اء‬

‫‪08-07-1985‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ 65006166 118‬ﻄﺔﺛوب‬

‫ﺾﻈﺞة‬

‫‪10-01-1989‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ 65006140 127‬ﺸﻐﻘ ﻎ‬

‫ﺲﺊﺛ ا ﻌﺾﻐﻀ‬

‫‪04-06-1989‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ 65006190 128‬ﻌﺣﻐﺗﺋ‬

‫ﻄﻐ دة‬

‫‪21-01-1984‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ 65006169 132‬اﺻﺋ‬

‫ﺾﻌﺐ‬

‫‪23-07-1989‬‬

‫‪37‬‬

‫‪ 65006082 133‬ﻄﻐﻋﻌ ﻎ‬

‫ﺖﺛة‬

‫‪09-10-1988‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ 65006079 142‬ﺲ ﻐﻀ‬

‫ﻋد‬

‫‪13-11-1989‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ 65006064 144‬ﻊﺊ ج‬

‫اﺠﻐ‬

‫‪19-03-1987‬‬

‫‪40‬‬

‫‪ 65006077 145‬ﻊﺤ وي‬

‫ﺤﻐ‬

‫‪20-05-1981‬‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/18/1805‬‬

‫‪31/03/2019‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫ا ﺔ ﻋﻌرﻏﺋ ا ﺔﺞا ﻏﺋ ا ﺛﻏ ﺼ اﺬﻐﺋ ا ﺤﺳﺊﻐﺋ‬
‫وزارة ا ﺎ ﻐﺋ ا ﻌﺬﻈﻐﺋ‬
‫ا ﺛﻏﻌان ا ﻌﺬﻈﻎ ﻖﻄﺎﺗ ﻇ ت و ا‬
‫اﺼ‬

‫ﺼت‬

‫ﺋ اﻗﺖﺎﻐ ﺬﻐﺋ ا ﺚ ﺦﺋ ﻗﻄﺎﺗ ن ا ﻋﻈﻎ ﺳﻈﻌان ﺠﻈﺋ ‪ 2018‬ا ﺛورة ا ﺑ ﻇﻐﺋ ﺸﻎ اﻇﺎﺰ ر ا ﺎﺛﺻﻐﺺ ﻄﻆ ﺬ ف‬
‫ﻄﺧ ا ﻌ ﻐﺷ ا ﺳ ﻌﻄﻎ‬

‫ا ﻌﻗﻏﺋ ‪ :‬ﻄﺛﻏ ﻏﺋ ا ﺎ ﻐﺋ ﻌﻗﻏﺋ ﺠ ﻐﺷ‬

‫ا ﺊﺋ‪ :‬أﺠﺎ ذ ر ﻐ ﻎ ﻂﺎﺳﻂﻐﻃ ا ﺑ ﻇﻌي ا ﺎﺚﺧ ‪ :‬ا ﻏ ﻐ ت‬
‫ا ﺎ ﻐﺈ‬
‫ا ﺻﻃ ﺸﻎ‬
‫ا ﺊﺋ‬

‫‪3/4‬‬

‫رﺻﻃ‬
‫ا ﺎ ﺔﻐﻀ‬

‫اﻗﺠﻃ‬

‫ا ﻂﺼﺈ‬

‫رﻏﺘ ا ﻐﻘد‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ 65006182‬ﺖ اث‬

‫ﻄﻈ ل‬

‫‪23-11-1989‬‬

‫‪2‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ 65006141‬ﺻﻌادري‬

‫ﺲﺎﻐﺼﺋ‬

‫‪14-02-1989‬‬

‫‪3‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ 65006101‬ﺊ ﻇﻎ‬

‫ﻂﻐﺧﺋ‬

‫‪15-02-1988‬‬

‫‪4‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 65006188‬ﺲ ﻌط‬

‫ﻄﻋﺛي‬

‫‪21-11-1987‬‬

‫‪5‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ 65006078‬زو ﺳﻎ‬

‫ﻐﻘل‬

‫‪03-01-1986‬‬

‫‪6‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ 65006174‬ﻂﻐ ﺋ‬

‫ﻄ ﻐﺋ‬

‫‪21-02-1988‬‬

‫‪7‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ 65006187‬ﻌﺠﻈﺋ‬

‫ﻄﻈﻐ‬

‫‪22-01-1977‬‬

‫‪8‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ 65006092‬ﻂﻐﻂﻐ ﺋ‬

‫ﺖﻈ ن‬

‫‪25-04-1986‬‬

‫‪9‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ 65006163‬ﻄﺛادي‬

‫ﺾﻏ ﺋ‬

‫‪08-05-1984‬‬

‫‪10‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ 65006134‬ﺤﺊﻐﺢ‬

‫ﺦﻌﻇﻐﺋ‬

‫‪02-12-1990‬‬

‫‪11‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ 65006085‬ﻆ ﻏ ﻌ‬

‫ﺖ ﻐﺰﺋ‬

‫‪04-04-1989‬‬

‫‪12‬‬

‫‪45‬‬

‫‪65006180‬‬

‫ﻄش‬

‫ﻄ ﻐﺛة‬

‫‪13-02-1988‬‬

‫‪13‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ 65006161‬ﻆ ﻏﻌﻇﺟ‬

‫ﺾﻏ ﺋ‬

‫‪18-11-1985‬‬

‫‪14‬‬

‫‪47‬‬

‫‪ 65006096‬ﺣ ﻏ‬

‫ﺛ‬

‫‪26-02-1984‬‬

‫‪15‬‬

‫‪50‬‬

‫‪ 65006177‬ﻄ ﺳﻌدي‬

‫ﻄ زوﺻﺋ‬

‫‪21-03-1986‬‬

‫‪16‬‬

‫‪55‬‬

‫‪ 65006176‬ﻌﻗم‬

‫ﻄﺗ ﺛ ا ﻋﺛي‬

‫‪04-07-1988‬‬

‫‪17‬‬

‫‪59‬‬

‫‪ 65006200‬زرﻄ ﻇﻎ‬

‫ﻇﻌرة‬

‫‪04-01-1987‬‬

‫‪18‬‬

‫‪62‬‬

‫‪ 65006084‬ﺊﺧﻐ‬

‫ﺖ ﻐﺊﺋ‬

‫‪27-04-1988‬‬

‫‪19‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ 65006178‬ﻂﻌﺣ ت‬

‫ﻄ ﻏﻃ‬

‫‪04-12-1988‬‬

‫‪20‬‬

‫‪69‬‬

‫‪ 65006130‬ﺖ ﺞاوي‬

‫ﺦ ﺸﻐﺋ‬

‫‪11-08-1988‬‬

‫‪21‬‬

‫‪72‬‬

‫‪ 65006120‬ﻌ ا ﺧﻌف‬

‫ﺠ ﻐﺋ‬

‫‪13-10-1987‬‬

‫‪22‬‬

‫‪75‬‬

‫‪ 65006113‬داﻏﺚﺋ‬

‫ﺠﺳ د‬

‫‪21-10-1988‬‬

‫‪23‬‬

‫‪76‬‬

‫‪ 65006068‬ﺧﻂﺒ‬

‫ا ﺳ ﻏﺋ‬

‫‪06-09-1980‬‬

‫‪24‬‬

‫‪82‬‬

‫‪ 65006127‬ﻊ ﻇﻎ‬

‫ﺠﻐﺷ ا ﺛﻏﻆ‬

‫‪27-12-1988‬‬

‫‪25‬‬

‫‪86‬‬

‫‪ 65006173‬ﻄﻈﺎﺧ‬

‫ﻐﻂ‬

‫‪29-09-1987‬‬

‫ا ﻘﺖﺰﺋ‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/18/1805‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫‪4/4‬‬

‫‪ 65006117‬ﺬ ﻌش‬

‫‪31/03/2019‬‬

‫ﺠﻂﻐ ﺋ‬

‫‪10-03-1983‬‬

‫‪26‬‬

‫‪91‬‬

‫‪24-02-1988‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 65006103 102‬ﺾﺳ ار‬

‫رﺖﻐ ﺋ‬

‫‪28‬‬

‫‪ 65006087 103‬ﺲﻐ د‬

‫ﺖ ﻐﺰﺋ‬

‫‪15-05-1987‬‬

‫‪29‬‬

‫‪ 65006114 108‬ﺲ اب‬

‫ﺠﺳ د‬

‫‪12-07-1989‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ 65006102 111‬ر ﻌان‬

‫راوﻏﺋ‬

‫‪25-08-1989‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ 65006137 114‬ﻌال‬

‫ﺲﺊﺛ ا ﺊ ﺠ‬

‫‪26-09-1987‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ 65006202 123‬ا ﺞﻏﺢ‬

‫وردة‬

‫‪08-02-1981‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ 65006199 124‬ﺲ ﻐ ي‬

‫ﻇﺧﻐ ة‬

‫‪08-01-1985‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ 65006058 125‬ﻂ‬

‫ﻀ‬

‫اﺎ م‬

‫‪27-06-1986‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ 65006143 126‬ﺦﺗ اوي‬

‫ﺲﺼﻐﻂﺋ‬

‫‪03-12-1984‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ 65006109 130‬زﻊﻌاﻇﻎ‬

‫زﻏﻈﺋ‬

‫‪06-03-1987‬‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/18/1805‬‬


Aperçu du document MATHp.pdf - page 1/4

Aperçu du document MATHp.pdf - page 2/4

Aperçu du document MATHp.pdf - page 3/4

Aperçu du document MATHp.pdf - page 4/4
Télécharger le fichier (PDF)


MATHp.pdf (PDF, 1.1 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


mathp 1
1  2018
arabe principal
sciencesp 1
physp
  2018

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.106s