physP .pdf


Nom original: physP.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36 / Skia/PDF m73, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/03/2019 à 18:09, depuis l'adresse IP 105.96.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2803 fois.
Taille du document: 1.1 Mo (3 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫‪31/03/2019‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫ا ﺔ ﻋﻌرﻏﺋ ا ﺔﺞا ﻏﺋ ا ﺛﻏ ﺼ اﺬﻐﺋ ا ﺤﺳﺊﻐﺋ‬
‫وزارة ا ﺎ ﻐﺋ ا ﻌﺬﻈﻐﺋ‬
‫ا ﺛﻏﻌان ا ﻌﺬﻈﻎ ﻖﻄﺎﺗ ﻇ ت و ا‬
‫ﺻ‬

‫ﺼت‬

‫ﺋ ا ﻈ ﺗﻐﻆ ﺸﻎ اﻗﻄﺎﺗ ن ا ﻋﻈﻎ ﺳﻈﻌان ﺠﻈﺋ ‪ 2018‬ا ﺛورة ا ﺑ ﻇﻐﺋ ﺸﻎ اﻇﺎﺰ ر ا ﺎﺛﺻﻐﺺ ﻄﻆ ﺬ ف ﻄﺧ‬
‫ا ﻌ ﻐﺷ ا ﺳ ﻌﻄﻎ‬

‫ا ﻌﻗﻏﺋ ‪ :‬ﻄﺛﻏ ﻏﺋ ا ﺎ ﻐﺋ ﻌﻗﻏﺋ ﺠ ﻐﺷ‬

‫ا ﺊﺋ‪ :‬أﺠﺎ ذ ر ﻐ ﻎ ﻂﺎﺳﻂﻐﻃ ا ﺑ ﻇﻌي ا ﺎﺚﺧ ‪ :‬ا ﺳﻂﻌم ا ﻐﺞﻏ ﻐﺋ‬
‫ا ﺎ ﻐﺈ‬
‫ا ﺻﻃ ﺸﻎ‬
‫ا ﺊﺋ‬

‫‪1/3‬‬

‫رﺻﻃ‬
‫ا ﺎ ﺔﻐﻀ‬

‫اﻗﺠﻃ‬

‫ا ﻂﺼﺈ‬

‫رﻏﺘ ا ﻐﻘد‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ 65006370‬ﺳﻌاﻄﻆ‬

‫ﻄﻈ‬

‫‪05-07-1982‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 65006292‬ﺖ ﻏﻈﻎ‬

‫را‬

‫‪18-02-1981‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪65006389‬‬

‫و ﻐﺛ‬

‫‪08-07-1988‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ 65006296‬ﻄ ا‬

‫رزﻏﺼﺋ‬

‫‪13-06-1983‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ 65006381‬ﺲﻐﺢ‬

‫ﻊ‬

‫‪16-09-1986‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ 65006287‬ﻈﺛارﻄﻐﺋ‬

‫ﺖﻈ ن‬

‫‪14-02-1988‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ 65006379‬ﺸ ﻂﻎ‬

‫ﻇ ﻐ ﺋ‬

‫‪25-05-1986‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ 65006290‬ﻆ ﺲﻐ ﻎ‬

‫ﺛ‬

‫‪22-04-1979‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫‪65006390‬‬

‫وﻊﻐﺊﺋ‬

‫‪27-08-1977‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ 65006366‬ﻌﺻﻂﺼﻌل‬

‫ﻄ ﻏﻃ‬

‫‪16-03-1976‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ 65006364‬ﺤﻐ ا ﺤ ﻏﺷ‬

‫ﻄﺗ ﺛ‬

‫‪12-06-1982‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ 65006269‬ﻇﺗ وة‬

‫ا ﺤ ﻏﺷ‬

‫‪28-01-1985‬‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ 65006365‬زﻏ ت‬

‫ﻄﺚﺎ ر‬

‫‪30-06-1974‬‬

‫‪14‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ 65006367‬ﺦﺶ ري‬

‫ﻄﺧ‬

‫‪05-02-1981‬‬

‫‪15‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ 65006303‬ﺶﺊﻌب‬

‫زﻏﻈﺋ‬

‫‪24-01-1984‬‬

‫‪16‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ 65006294‬ﻌل‬

‫ر ﻐﺊﺋ‬

‫‪24-05-1983‬‬

‫‪17‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ 65006342‬ﺻﺊ ﻏﻂﻎ‬

‫ﺲﺊﺛ ا‬

‫اق‬

‫اﻊ ﻎ‬

‫ﻂﺈ‬

‫‪21-04-1980‬‬

‫‪18‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ 65006350‬ﺲﻐ د‬

‫ﻈﻐﺋ‬

‫‪19-07-1981‬‬

‫‪19‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 65006359‬ﺲ ﻐ‬

‫ﻐس‬

‫‪11-11-1976‬‬

‫‪20‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ 65006270‬ﻄ ازﺻﺋ‬

‫ا ﺳﻐﺛ‬

‫‪19-09-1983‬‬

‫‪21‬‬

‫‪29‬‬

‫‪ 65006271‬دو ﻎ‬

‫اﻄ ل‬

‫‪22-11-1989‬‬

‫‪22‬‬

‫‪30‬‬

‫‪65006361‬‬

‫ﻐﻂﻎ‬

‫‪10-10-1989‬‬

‫‪23‬‬

‫‪40‬‬

‫‪ 65006273‬ﻌﺖ ف‬

‫اﻏ ن‬

‫‪15-12-1989‬‬

‫‪24‬‬

‫‪41‬‬

‫‪65006373‬‬

‫ﻇ دﻏﺋ‬

‫‪19-04-1983‬‬

‫‪25‬‬

‫‪42‬‬

‫‪ 65006362‬ﻂﺼﻐﺛوم‬

‫ﻐﻈﺛة‬

‫‪16-02-1980‬‬

‫ﻏﺢ‬
‫ﺣﻎ‬

‫ا ﻘﺖﺰﺋ‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/18/1808‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫‪2/3‬‬

‫‪31/03/2019‬‬

‫‪26‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ 65006295‬ﺣﻋﻐﻂﻎ‬

‫رﺖﻐ ﺋ‬

‫‪28-06-1977‬‬

‫‪27‬‬

‫‪45‬‬

‫‪ 65006382‬ﻌﺲﻈﺛاس‬

‫ﻊﻐﺊﺋ‬

‫‪13-05-1985‬‬

‫‪28‬‬

‫‪53‬‬

‫‪ 65006320‬ﺊﺧﻐ‬

‫ﺠ ﻐة‬

‫‪07-03-1986‬‬

‫‪29‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ 65006376‬روا ﺗﻎ‬

‫ﻇﺊﻐﻀ‬

‫‪17-12-1977‬‬

‫‪30‬‬

‫‪67‬‬

‫‪ 65006380‬ﺸ ﻎ‬

‫ﻇﺧ ا ﺛﻏﻆ‬

‫‪24-08-1973‬‬

‫‪31‬‬

‫‪72‬‬

‫‪ 65006284‬ذوﻏﺊﻎ‬

‫ﺖ ﻌد‬

‫‪15-02-1976‬‬

‫‪32‬‬

‫‪79‬‬

‫‪ 65006338‬ﺠ م‬

‫ﺲﺊﺛ ا ﺶﻈﻎ‬

‫‪23-10-1982‬‬

‫‪33‬‬

‫‪82‬‬

‫‪ 65006300‬ﺻ رة‬

‫ر ﻌان‬

‫‪28-07-1980‬‬

‫‪34‬‬

‫‪83‬‬

‫‪ 65006280‬ﺣ ﺸﻎ‬

‫ﻘل ا ﺛﻏﻆ‬

‫‪26-02-1987‬‬

‫‪35‬‬

‫‪84‬‬

‫‪ 65006279‬ﻂﺼ ﺠ ﻎ‬

‫ﺐﻂﺔﺋ‬

‫‪19-02-1982‬‬

‫‪36‬‬

‫‪94‬‬

‫‪ 65006324‬ﺠﻂ ن‬

‫ﺦﺊ ح‬

‫‪03-10-1985‬‬

‫‪37‬‬

‫‪95‬‬

‫‪ 65006314‬ا ﻌاﺖﺛي‬

‫ﺠﻂﻐﻃ‬

‫‪02-05-1979‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ 65006355 105‬ﻄﺳﺜور‬

‫ﺸﻌزﻏﺋ‬

‫‪03-08-1977‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ 65006385 110‬ﻂﺚﻐ‬

‫وردة‬

‫‪17-12-1969‬‬

‫‪40‬‬

‫‪ 65006277 113‬ﺾﻌﺠﺋ‬

‫ﻘل‬

‫‪01-02-1981‬‬

‫‪41‬‬

‫‪ 65006387 117‬ﺖ ﻄﻐﺛ‬

‫و ﻐﺛ‬

‫‪06-10-1982‬‬

‫‪42‬‬

‫‪ 65006375 119‬ﻌراس‬

‫ﻇﺸ‬

‫‪14-06-1985‬‬

‫‪43‬‬

‫‪ 65006319 123‬ﺣﺊﻂﻎ‬

‫ﺠ ﻐة‬

‫‪28-07-1983‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ 65006308 131‬ﺠﺳﻐﺛاﻇﻎ‬

‫ﺠ ﻄﻐﺋ‬

‫‪13-03-1987‬‬

‫ﺸ ﻐ ﺋ‬

‫‪21-07-1975‬‬

‫ﻄﺧ‬

‫‪05-02-1980‬‬

‫ﺊس‬

‫‪45‬‬

‫‪65006354 137‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ 65006368 138‬ﻆ زﻏﺛ‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/18/1808‬‬

‫‪31/03/2019‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫ا ﺔ ﻋﻌرﻏﺋ ا ﺔﺞا ﻏﺋ ا ﺛﻏ ﺼ اﺬﻐﺋ ا ﺤﺳﺊﻐﺋ‬
‫وزارة ا ﺎ ﻐﺋ ا ﻌﺬﻈﻐﺋ‬
‫ا ﺛﻏﻌان ا ﻌﺬﻈﻎ ﻖﻄﺎﺗ ﻇ ت و ا‬
‫اﺼ‬

‫ﺼت‬

‫ﺋ اﻗﺖﺎﻐ ﺬﻐﺋ ا ﺚ ﺦﺋ ﻗﻄﺎﺗ ن ا ﻋﻈﻎ ﺳﻈﻌان ﺠﻈﺋ ‪ 2018‬ا ﺛورة ا ﺑ ﻇﻐﺋ ﺸﻎ اﻇﺎﺰ ر ا ﺎﺛﺻﻐﺺ ﻄﻆ ﺬ ف‬
‫ﻄﺧ ا ﻌ ﻐﺷ ا ﺳ ﻌﻄﻎ‬

‫ا ﻌﻗﻏﺋ ‪ :‬ﻄﺛﻏ ﻏﺋ ا ﺎ ﻐﺋ ﻌﻗﻏﺋ ﺠ ﻐﺷ‬

‫ا ﺊﺋ‪ :‬أﺠﺎ ذ ر ﻐ ﻎ ﻂﺎﺳﻂﻐﻃ ا ﺑ ﻇﻌي ا ﺎﺚﺧ ‪ :‬ا ﺳﻂﻌم ا ﻐﺞﻏ ﻐﺋ‬
‫ا ﺎ ﻐﺈ‬
‫ا ﺻﻃ ﺸﻎ‬
‫ا ﺊﺋ‬

‫‪3/3‬‬

‫رﺻﻃ‬
‫ا ﺎ ﺔﻐﻀ‬

‫اﻗﺠﻃ‬

‫ا ﻂﺼﺈ‬

‫رﻏﺘ ا ﻐﻘد‬

‫‪1‬‬

‫‪64‬‬

‫‪ 65006318‬ﺠ ري‬

‫ﺠ ﻐﺋ‬

‫‪14-03-1983‬‬

‫‪2‬‬

‫‪67‬‬

‫‪ 65006291‬زواوي‬

‫ﻂﻐﺧﺋ‬

‫‪13-05-1986‬‬

‫‪3‬‬

‫‪83‬‬

‫‪ 65006353‬اﻄﺶ ر‬

‫ﺸﺎﻐﺗﺋ‬

‫‪01-12-1982‬‬

‫‪4‬‬

‫‪84‬‬

‫‪ 65006349‬ﺲﺛوي‬

‫ﺲﻈﺎ‬

‫‪16-01-1978‬‬

‫‪5‬‬

‫‪90‬‬

‫‪ 65006321‬ﻄﺤﺛال‬

‫ﺠ ﻐة‬

‫‪12-07-1982‬‬

‫‪6‬‬

‫‪65006323 101‬‬

‫ﺣﻌﺻﻎ‬

‫‪01-03-1981‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ 65006325 120‬ﺠﺳﻌد‬

‫ﺦﺊ ح‬

‫‪05-06-1986‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ 65006322 128‬ﺾ ﺾ ر‬

‫ﺠﻈ ء‬

‫‪14-02-1983‬‬

‫‪9‬‬

‫ب‬

‫ﺛ‬

‫‪23-03-1977‬‬

‫‪65006392 131‬‬

‫ل‬

‫ا ﻘﺖﺰﺋ‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/18/1808‬‬


Aperçu du document physP.pdf - page 1/3

Aperçu du document physP.pdf - page 2/3

Aperçu du document physP.pdf - page 3/3
Télécharger le fichier (PDF)


physP.pdf (PDF, 1.1 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


physp
1  2018
mathp 1
arabe principal
sciencesp 1
  2018

🚀  Page générée en 0.015s