sciencesP .pdf


Nom original: sciencesP.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36 / Skia/PDF m73, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/03/2019 à 18:09, depuis l'adresse IP 105.96.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2708 fois.
Taille du document: 1.2 Mo (3 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫‪31/03/2019‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫ا ﺔ ﻋﻌرﻏﺋ ا ﺔﺞا ﻏﺋ ا ﺛﻏ ﺼ اﺬﻐﺋ ا ﺤﺳﺊﻐﺋ‬
‫وزارة ا ﺎ ﻐﺋ ا ﻌﺬﻈﻐﺋ‬
‫ا ﺛﻏﻌان ا ﻌﺬﻈﻎ ﻖﻄﺎﺗ ﻇ ت و ا‬
‫ﺻ‬

‫ﺼت‬

‫ﺋ ا ﻈ ﺗﻐﻆ ﺸﻎ اﻗﻄﺎﺗ ن ا ﻋﻈﻎ ﺳﻈﻌان ﺠﻈﺋ ‪ 2018‬ا ﺛورة ا ﺑ ﻇﻐﺋ ﺸﻎ اﻇﺎﺰ ر ا ﺎﺛﺻﻐﺺ ﻄﻆ ﺬ ف ﻄﺧ‬
‫ا ﻌ ﻐﺷ ا ﺳ ﻌﻄﻎ‬

‫ا ﻌﻗﻏﺋ ‪ :‬ﻄﺛﻏ ﻏﺋ ا ﺎ ﻐﺋ ﻌﻗﻏﺋ ﺠ ﻐﺷ‬

‫ا ﺊﺋ‪ :‬أﺠﺎ ذ ر ﻐ ﻎ ﻂﺎﺳﻂﻐﻃ ا ﺑ ﻇﻌي ا ﺎﺚﺧ ‪ :‬ﺲﻂﻌم ا ﺊﻐﺳﺋ وا ﺗﻐ ة‬
‫ا ﺎ ﻐﺈ‬
‫ا ﺻﻃ ﺸﻎ‬
‫ا ﺊﺋ‬

‫‪1/3‬‬

‫رﺻﻃ‬
‫ا ﺎ ﺔﻐﻀ‬

‫اﻗﺠﻃ‬

‫ا ﻂﺼﺈ‬

‫رﻏﺘ ا ﻐﻘد‬

‫‪1‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ 65006768‬ﺿﻌش‬

‫ﺦ ﻐﺋ‬

‫‪26-01-1989‬‬

‫‪2‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ 65006818‬ﻘب‬

‫ﻏ ﺠ ﻐﻈﺋ‬

‫‪08-06-1988‬‬

‫‪3‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ 65006761‬زﺲﺊﻌب‬

‫ﺠ اء‬

‫‪14-06-1979‬‬

‫‪4‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ 65006756‬ﻌ ﻌل‬

‫ﺠ رة‬

‫‪19-07-1989‬‬

‫‪5‬‬

‫‪49‬‬

‫‪65006800‬‬

‫ﻄ ﻏﻃ‬

‫‪02-10-1984‬‬

‫‪6‬‬

‫‪50‬‬

‫‪ 65006778‬ﻄﺗ وق‬

‫ﺲﻂﻎ‬

‫‪07-09-1988‬‬

‫‪7‬‬

‫‪58‬‬

‫‪ 65006777‬ﺣﻈ ﺸﺋ‬

‫ﺲﺞﻏﺞة‬

‫‪03-05-1983‬‬

‫‪8‬‬

‫‪61‬‬

‫‪ 65006799‬ﺻ ﻎ ﺖﻈﻐ ﻎ‬

‫ﻄ ﻏﻃ‬

‫‪19-07-1986‬‬

‫‪9‬‬

‫‪62‬‬

‫‪ 65006719‬رﺻﻐﺺ‬

‫اﺖﻘم‬

‫‪08-02-1986‬‬

‫‪10‬‬

‫‪71‬‬

‫‪ 65006728‬ﺾ اﻄﺤﺋ‬

‫اﻄﻐ ة‬

‫‪21-11-1982‬‬

‫‪11‬‬

‫‪65006804 101‬‬

‫ﻄﻐﻂﻌدة‬

‫‪11-10-1988‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ 65006723 121‬ﻄﻌزاي‬

‫ا ﺚﻐ‬

‫‪29-05-1977‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ 65006793 124‬ﻆ اﻏﺚﻂﺷ‬

‫ﺗﻂﻌ‬

‫‪11-07-1980‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ 65006747 130‬ﻆ ﻊﺊ ي‬

‫دﻗل‬

‫‪06-06-1986‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ 65006726 146‬ﺲﻐﻘم‬

‫اﻄ ل‬

‫‪04-05-1985‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 65006739 148‬ﺲﺰﻐ ﻎ‬

‫ﺖ ﻐﺛة‬

‫‪19-03-1976‬‬

‫ﺟ‬

‫ﻐﻃ‬

‫ا ﻘﺖﺰﺋ‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/18/1822‬‬

‫‪31/03/2019‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫ا ﺔ ﻋﻌرﻏﺋ ا ﺔﺞا ﻏﺋ ا ﺛﻏ ﺼ اﺬﻐﺋ ا ﺤﺳﺊﻐﺋ‬
‫وزارة ا ﺎ ﻐﺋ ا ﻌﺬﻈﻐﺋ‬
‫ا ﺛﻏﻌان ا ﻌﺬﻈﻎ ﻖﻄﺎﺗ ﻇ ت و ا‬
‫اﺼ‬

‫ﺼت‬

‫ﺋ اﻗﺖﺎﻐ ﺬﻐﺋ ا ﺚ ﺦﺋ ﻗﻄﺎﺗ ن ا ﻋﻈﻎ ﺳﻈﻌان ﺠﻈﺋ ‪ 2018‬ا ﺛورة ا ﺑ ﻇﻐﺋ ﺸﻎ اﻇﺎﺰ ر ا ﺎﺛﺻﻐﺺ ﻄﻆ ﺬ ف‬
‫ﻄﺧ ا ﻌ ﻐﺷ ا ﺳ ﻌﻄﻎ‬

‫ا ﻌﻗﻏﺋ ‪ :‬ﻄﺛﻏ ﻏﺋ ا ﺎ ﻐﺋ ﻌﻗﻏﺋ ﺠ ﻐﺷ‬

‫ا ﺊﺋ‪ :‬أﺠﺎ ذ ر ﻐ ﻎ ﻂﺎﺳﻂﻐﻃ ا ﺑ ﻇﻌي ا ﺎﺚﺧ ‪ :‬ﺲﻂﻌم ا ﺊﻐﺳﺋ وا ﺗﻐ ة‬
‫ا ﺎ ﻐﺈ‬
‫ا ﺻﻃ ﺸﻎ‬
‫ا ﺊﺋ‬

‫‪2/3‬‬

‫رﺻﻃ‬
‫ا ﺎ ﺔﻐﻀ‬

‫اﻗﺠﻃ‬

‫ا ﻂﺼﺈ‬

‫رﻏﺘ ا ﻐﻘد‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ 65006737‬ﺻ دري‬

‫ﺖ ﻐﺰﺋ‬

‫‪15-09-1986‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ 65006725‬ﺲﺊﺛ ا ﻘم‬

‫اﻄ ل‬

‫‪00-00-1985‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ 65006795‬ﺣﻘخ‬

‫ﻐﻂ‬

‫‪13-03-1986‬‬

‫‪4‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ 65006765‬ر ج‬

‫ﺦﺊ ح‬

‫‪02-01-1985‬‬

‫‪5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 65006744‬ﺠ ﺲﻎ‬

‫ﺖﻌرﻏﺋ‬

‫‪23-10-1972‬‬

‫‪6‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ 65006812‬ﻆ ﻏﺗﻎ‬

‫ﻇﻌرة‬

‫‪23-09-1975‬‬

‫‪7‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ 65006755‬ﻆ ﺲﺊﺛ ا ﺖ ن‬

‫زﻏﻈﺈ‬

‫‪07-06-1987‬‬

‫‪8‬‬

‫‪22‬‬

‫‪65006785‬‬

‫ﻎ‬

‫ﺸ ﻏﺛة‬

‫‪05-06-1972‬‬

‫‪9‬‬

‫‪26‬‬

‫‪65006791‬‬

‫ﻎ‬

‫ﺾﻏ ﺋ‬

‫‪21-11-1976‬‬

‫‪10‬‬

‫‪29‬‬

‫‪ 65006733‬ﻄﻌﺖﻂﻎ‬

‫ﺋ‬

‫‪13-11-1989‬‬

‫‪11‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ 65006760‬ﻄﺞﻇ ن‬

‫ﺠ ﻐن‬

‫‪08-01-1979‬‬

‫‪12‬‬

‫‪42‬‬

‫‪ 65006722‬ﻌدﺸﺋ‬

‫اﺠﻐ‬

‫‪27-05-1985‬‬

‫‪13‬‬

‫‪49‬‬

‫‪ 65006742‬ﻊﻐﺤﻌر‬

‫ﺖﻈ ن‬

‫‪02-10-1986‬‬

‫‪14‬‬

‫‪51‬‬

‫‪ 65006815‬ﺣﻌال‬

‫وداد‬

‫‪08-10-1989‬‬

‫‪15‬‬

‫‪53‬‬

‫‪ 65006754‬ﺦﺚ اوي‬

‫زو ﻐﺛة‬

‫‪18-03-1985‬‬

‫‪16‬‬

‫‪54‬‬

‫‪ 65006783‬ﻌ ﻐ ف‬

‫ﺸ ﺬ ﺋ ا ﺞﻊ اء‬

‫‪15-05-1985‬‬

‫‪17‬‬

‫‪58‬‬

‫‪ 65006814‬ﻆ ا ﺳﻌب‬

‫وداد‬

‫‪24-02-1989‬‬

‫‪18‬‬

‫‪68‬‬

‫‪65006735‬‬

‫ﻐﻂﺋ‬

‫ﻏﻌ‬

‫‪29-06-1976‬‬

‫‪19‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ 65006803‬ﺖﻈ ش‬

‫ﻄﻈﻐ‬

‫‪23-09-1978‬‬

‫‪20‬‬

‫‪71‬‬

‫‪ 65006732‬ﻇ ﺦ‬

‫اﻏ ن‬

‫‪26-04-1990‬‬

‫‪21‬‬

‫‪74‬‬

‫‪ 65006780‬وراد‬

‫ﺸ‬

‫‪07-05-1982‬‬

‫‪22‬‬

‫‪80‬‬

‫‪ 65006762‬ﺾ ن‬

‫ﺠ ﻐ‬

‫‪28-01-1984‬‬

‫‪23‬‬

‫‪81‬‬

‫‪65006758‬‬

‫ﺠﺳ د‬

‫‪20-06-1986‬‬

‫‪24‬‬

‫‪87‬‬

‫‪ 65006743‬درام‬

‫ﺖﻈ ن‬

‫‪06-06-1986‬‬

‫‪25‬‬

‫‪89‬‬

‫‪ 65006720‬ﺠﺗﻈﻌن‬

‫اﺖﻘم‬

‫‪04-05-1989‬‬

‫ﻌث‬

‫ا ﻘﺖﺰﺋ‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/18/1822‬‬

‫وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺿر‬

‫‪3/3‬‬

‫‪31/03/2019‬‬

‫‪26‬‬

‫‪94‬‬

‫‪ 65006786‬ﺊﻂﻎ‬

‫ﺸﺪﻐﻂﺋ‬

‫‪16-05-1976‬‬

‫‪27‬‬

‫‪97‬‬

‫‪ 65006763‬ﺻﺤ ل‬

‫ﺠﻌﻊﻐﻂﺋ‬

‫‪13-05-1981‬‬

‫‪28‬‬

‫‪99‬‬

‫‪ 65006779‬ﺾ ﺾﻌر‬

‫ﻇﻐﺋ‬

‫‪06-04-1983‬‬

‫‪29‬‬

‫‪ 65006746 100‬ﻊ دي‬

‫ﺛﻏﺔﺋ‬

‫‪11-08-1989‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ 65006796 109‬ا ﺼﻂﻎ‬

‫ﻐﻂﻎ‬

‫‪20-04-1979‬‬

‫ﺠﺳﻐﺛة‬

‫‪15-06-1986‬‬
‫‪09-04-1983‬‬

‫اح‬

‫‪31‬‬

‫‪65006759 110‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ 65006748 113‬دﻄﻐﻃ‬

‫رزﻏﺼﺋ‬

‫‪33‬‬

‫‪ 65006741 122‬ﺾﺎ ﻎ‬

‫ﺖﻈ ن‬

‫‪30-10-1980‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ 65006771 129‬زاﻏﺛي‬

‫ﺲ دل‬

‫‪05-07-1986‬‬

‫‪https://amatti.education.gov.dz/personnel/examen/resultat_final/impression/18/1822‬‬


Aperçu du document sciencesP.pdf - page 1/3

Aperçu du document sciencesP.pdf - page 2/3

Aperçu du document sciencesP.pdf - page 3/3
Télécharger le fichier (PDF)


sciencesP.pdf (PDF, 1.2 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


sciencesp 1
1  2018
mathp 1
arabe principal
physp
  2018

🚀  Page générée en 0.014s