كتاب القراءةس5تلميذ .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: كتاب-القراءةس5تلميذ.pdf
Titre: kiraâa 5ème -*-

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par QuarkXPress(tm) 5.0 / Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/04/2019 à 21:25, depuis l'adresse IP 41.225.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 251 fois.
Taille du document: 3.3 Mo (174 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


á«q °ùfƒàq dG ájq Qƒ¡ª÷G

á«HÎdG IQGRh

IAGô≤dG ∂dÉ°ùe
¢Uƒ°üæq dG ÜÉàc
»°SÉ°SC’G º«∏©àq dG øe á°ùeÉÿG áæ°ùdG
q IòeÓàd
: ∞«dCÉJ
áîjôØdG ¥GRq ôdG
q óÑY
OĄY
q Ö«Ñ◊G

…ójGõdG
q ô«gR
q
¿ÉÑ©°T øH º°SÉ#∏H

: º««≤J
»"RôdG
q øjódGõY

»JÓ°SƒdG õjõY

»LƒZGó«ÑdG »æWƒdG õcôŸG

»LƒZGó«ÑdG »æWƒdG õcôª∏d áXƒØfi ¥ƒ≤◊G ™«ªL

c

…Oô°ùdG
s ¢üsædG äÉfƒnμoe nÚH äÉnbÓ©rdG Oo óu nMCG

kIón Mp Ghn Gók jn GƒofÉnch...
n

É``æn go ø
n jpô°ûp àn ær eo n¿ƒM
o sÓØn rdyG n¿É`nchn An É``L
n Qr Cn’Gy ôo ªo r¨nJ ä
r CnGón Hn ór bn p ¢ùªr °ûdy
s G áo `©s °Tp CnG â
r nfÉnc
ø
n `« u£dyG í
o `jpõjo Ip É`æn ≤n rdyG »ap p ø«r àn jn Qp É`©n rdyG p¬«r en ón ≤n pH ¢Uƒo
o ¨jn …Op É`¡n rdyG óo `Ñr Yn n¿É``nchn p ∫ƒo≤ë
o rdyG »`pa ∑
n É`æn go hn
Om ƒ©o °ùr en Io ôn ≤n Hn {:mánKÉ`n¨pà°Syr G ä
r an hn .¬p ∏p ≤r M
n ƒn ë
r nf p ™paón ær ªo rdyG Ap ɪn r∏pd ≥
n jpô s£dyG ón ¡u ªn «o pd
o ƒr °U
n ≥
n n∏ n£rfyG Ik nCÉé
.zôÄr pÑrdyG »pa â
r ©n bn hn
ºr go hn pá«n pbÉ``°ùdy
s G ôp `Är pH ≈ndEGp rº¡o t∏co ∫
o É`L
n ôu dyG ¬n é
n sJyGhn …pójr nCÉrdyG pâN
n Gôn nJhn ¥
o É`æn Yr nC’Gy päƒn àn rdGp
pÖÑu °ü
n rfyGhn ´
n õp é
n an ôp Är pÑrdyG ≈ndEGp Ol ƒ`©o °ùr en ôn n¶nf .¿ƒ`oã¡n r∏jn
n àn ªo rdyG p¬`pbôn ©n pH â
r n£n∏àn N
r Gy hn ¬o Yo ƒ`eo Oo räQn ón ë
ón æn °Sr nCGhn É``kãpgn’ ôp Är pÑrdyG »ndEGp õn Øn bn …Op É``¡n rdyG ón `Ñr Yn s¿nCG ôn «r nZ .pácn ôn ë
n rdyG ≈n∏Yn iƒrn ≤jn n’ p ¢VQr nC’Gy ≈n∏Yn ón `©n bn hn
.mÚpàen m πÑr ë
n pH É``¡n n£Hr Qn ºr pgpóM
n nCG ø
r pe Ö
n n∏ nWhn pIôn ≤n Ñn rdyG p ø r£Hn â
n ë
r nJ √o ón jn ™n °V
n hn hn É``¡n pàan É`M
n ≈ndEGp p¬``«r en ón bn
p Énf ø
É`ªn ¡o æn «r Hn n¿Énc É`en ºn rZQn …Op É¡n rdyG óo Ñr Yn √o ón æn °Sr nCÉan ôp Är pÑrdyG »pa n§≤o °ùr jn r¿nCG `n μ°Tn hr nCG π
l L
o Qn p¬`pà«n M
r pe Ö
s gn hn
p jo ɪn cn p¿É°ùs ë
p jo Om ƒ`©o °ùr en pIôn ≤n Hn p ´É`«n °V
p ø
.É`ªn go ôo «r nZ ¢ù
t ë
n Ωn É`en nCG n¿B’yG É``ªn ¡o æs μp ndhn .m±nÓN
r pe
p jn hn ,É`©k «ªp L
r¿nCG ºr ¡p «r n∏Yn Ö
o é
n pájn ôr ≤n rdyG p πgr nCÉpH â
r ndõn nf É`ªn sfnCÉnμan mInCGôn er yG phnCG m πL
o ôn pH ál nKQp É`nc ∫
o õp rænJ É`en ón ær ©p an
3

¿n hóo nfÉ`°ùn àn jn ºr ¡o t∏co GƒoØbn hn hn . n¿hôo N
n BG ∫
l É`L
n Qp ôp Är pÑrdyG ≈ndEGp n§Ñn gn ºs oK .Ú
n Øp pJÉ`nμàn eo án nKQp É`nμrdyG Gƒ©o an ór jn
ø
r pe n¿ƒoμ∏p ªr jn É`en π
u oμpH É`¡n ©n ar On n¿ƒ`odphÉ`ë
n jo pIôn ≤n Ñn rdyG p ø r£Hn â
n ë
r nJ ºr ¡p jpójr nCG hn É°†
k ©r Hn ºr ¡o °†
o ©r Hn ™o é
u °ûn jo hn
p ªo rdyG p ¢SrCÉ«n rdyG ø
p Ghn mâbr hn »pa n¿ƒofÉ`©n jo ºr ¡o t∏co GƒofÉ`nc.pánKQp É`nμrdyG p ™raón pd mIƒos b
.p쮌
n pe mäÉ n¶nënd móM
ºr ¡o °SÉ`n
o ØrfnCG ™o Hn É`àn àn nJhn n¿ƒobôn ©r jn hn n¿ƒæo ë
n ær jn GƒofÉ`nc .p πen nC’Gy ø
n pe ál `é
n «p¡Hn ä
l É`°†
n en hn É`©k en ºr ¡o nd ™o ªn r∏nJhn
p GOn
pá«n pbÉ`°ùdy
o É``L
n Qp n¿É`nchn .pôÄr pÑrdyG π
n `N
s G Qp Gón en ≈n∏Yn ôp Är pÑrdyG ê
n Qp É`N
n n¿ƒ©o an Gón àn jn É`gn DohÉ`°ùn pf hn pájn ôr ≤n rdyG ∫
ø
r pe ôo `jpójo ƒn go hn …Op É`¡n rdyG póÑr Yn ≈n∏Yn √o É`æn «r Yn â
r nfÉ`nμan Ol ƒ`©o °ùr en É`es nCGhn .pIón Yn É`°ùn ªo rdyG »pa ál Ñn rZQn ºr ¡o t∏co hn
p GOn
É`¡n æs μp ndhn ,É¡n pfÉnμen ø
r pe kÓ«∏p bn ™o Øp nJôr nJ ¬o nJôn ≤n Hn Ol ƒ©o °ùr en inCGQn kInCÉ``é
r an hn .Pp É`n≤rfEÉp rdyG án «s ∏p ªn Yn ôp Är pÑrdyG p πN
p ø r£Hn â
n ë
r nJ É`¡n t∏co …pójr nC’Gy hn n¿hóo nfÉ`°ùn àn jn hn n¿ƒë
o jn É`°ü
n àn jn GƒodGRn É`en ∫
o É`L
n ôu dyGhn â
r n£n≤°ùn
n aä
r On É`Yn
.p π°ûn
n ØrdyG »pa m Òμp Ør nJ nÓpH É`¡n ©n an ôr nJ r¿nCG ∫
o phÉ`ë
n oJ pIôn ≤n Ñn rdyG
p nCG hn
≈ªn nJQr Gy hn .pôÄr pÑrdyG ∫
n ƒr M
n n¿ƒoØpbGƒrn dyG É`¡n Ñn ë
n °Sn hn .p∫É`L
n ôu dyG …pójr nCG ≈n∏Yn oIôn ≤n Ñn rdyG pâ©n paQo GÒk N
¬o `n≤nfÉ`Yn hn p¬«r Yn GQPp ø
n «r Hn ¬o Hn òn é
n an …Op É¡n rdG póÑr Yn ≈ndEGp â
n Øn àn rdyG ºs oK .É¡n °ùo °ùë
s àn jn p¬pJôn ≤n Hn ≈n∏Yn Ol ƒ©o °ùr en
.kÓjpƒ nW
…hÉ`bô°ûdG ¿É``ªMsôdG óÑY
(±ô°üàH) 173 -170 ¢U ¢U - ¢VQC’G ájGhQ IôgÉ≤dG ` áYÉÑ£∏d ÖjôZ QGO `


o °ûp àrn cGnC
p ƒjo Éen π
.mQÉnμar nCG ø
r pe p¬pH »M
o é
u °Sn oCGhn ¢ü
u æs dyG n¿Gƒn ær Yo oCGôn br nCG ` 1
.pQÉnμar nC’Gy p√òp gn páenÓ°Sn »pa â
n Ñs nãnJnC’ áàn peÉ°U
n kIAn Gôpb ¢ü
s æs dyG oCGôn br nCG ` 2

o ôn °Tr nCG ` 3
¬o °ùr
n Ønf ≈æn ©r ªn rdyG óo «Øp jo ɪn pH nIôn s£°ùn ªo rdyG nIOn ôn Ør ªo rdyG ¢V
o ƒu Yn oCG ` CG
Ap ɪn r∏pd ≥
n q£dyG í
o jpõjo
n jpô s£dyG ón ¡u ªn «o pd Ú
pácn ôn ë
n rdyG ≈n∏Yn iƒrn ≤jn n’
p ôs co ≈n∏Yn Ö
.Égn On ón Yn o§pÑ°V
r nCGhn án «s pHôn ©n rdyG án «s pFÉé
n ¡p rdyG ±
n hôo ë
o rdyG »°SG
o ào cr nCG ` Ü
4

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC
.Om ƒ©o °ùr en »pa GÒk pÑcn GÒk pKrCÉnJ ôp Är pÑrdyG »pa pIôn ≤n Ñn rdyG p•ƒo≤°So ôo Ñn N
n ôn sKnCG ` 4
.n∂pdPn oºYu ón oJ nøpFGôn bn pçnÓnK røYn ¢ü
u sædyG »pa oånërHnCG
.ôn N
n BG m πL
o Qn hn …Op É¡n rdyG póÑr Yn ø
n «r Hn p ΩÉnFƒp rdyG pIOn ÉYn EGp »pa ÉÑk Ñn °Sn áo nKOp Éë
n rdyG pânfÉnc ` 5
.n∂pdPn óo ujƒnD oJ mánæjpôbn røYn ¢ü
u sædyG »pa oånërHnCG

πuo ∏Mn GoC
má«s °ü
p î
p î
r °Tn π
t co É¡n pH â
r en Énb »pàsdyG ∫
n ɪn Yr nC’yGh ¢ü
u æs dyG päÉ«s °ü
r °Tn Oo óu M
n oCG ` 6
:mçGón M
r nCG áo nKnÓnK ¢ü
u æs dyG »pa ` 7
ôp Är pÑrdyG ø
n ep Ip ôn ≤n Ñn rdyG p êGôn N
r EGp ≈n∏Yn áp jn ôr ≤n rdyG p πgr nCG o¿hÉ
o ©n nJ : ∫
o hs nC’Gy p î
p ø«r ªn °UÉ
n àn eo í
o odÉ°ün
n J : »pfÉsãdyG p dp ÉsãdyG ç
p ón ë
å
n rdyG p øYn oåë
n Hr nCG

»pjGrC Qn …póHr GoC

.pánKOÉë
n rdyG pÖÑn °ùpn H p ∫ÉL
n ôu dyG póM
n CnG ™n en …Op É¡n rdyG óo Ñr Yn í
n ndÉ°ün
n J `8
? p íeo É°ùn às dyGhn p íodÉ°ü
n às ∏pd p√òp gn π
n rãpe ák Ñn °SÉ
n æn eo ôo ¶p àn ær nJ π
r gn ɪn pgpóM
n nCG n¿Énμen â
n ær co ƒnr d
.n¿ƒofhÉ
n ©n àn jn »u ë
n rdyG n¿Ésμ°So â
r n∏©n L
n ák nKOp ÉM
n ôr co Pr Go ` 9

™o °S
s ƒnn JGnC

.rº¡p r«n∏Yn o¬°Vp
o ôYr nCGhn »©p ne »pbÉnaQp n¿hÉ
o ©n nJ o√Ro ÉnérfEGp oÖs∏ n£nànj kÓªn Yn oìôp nàbr CG ` 10

5


u Op ôr °ùdy
s G ¢ü
u sædyG päÉnfƒnu μoe nør«nH päÉnbnÓ©rn dyG Oo óu nMCG

mÖpFÉnZ oIOn ƒr Yn
p BG päÉnfÉnëpàreyG »pa Ol ƒªo rëne nínénf ór ≤n nd ,án∏pFÉ©n rdyG ≈ndEGp óo «©p °ùdy
,pánæ°ùdy
s G ôp N
s G ôo nÑî
n rdyG nπ°U
n hn
p ©n rdyG ø
p ôr «n °Sn hn
ôp pFÉàn °ùdy
s ÉH Égn òn paGƒnf ø
o ju õn oJ É¡n pæHr yG páan ôr oZ ≈ndEGp Ωt oCÉrdyG päón ªn ©n an ,páªn °UÉ
n pe Ωn ƒr «n rdyG Gnògn ™o L
.pá©n «paôs dyG pás«paƒ°üdy
t G pá°Tpn ôar nCÉrdyÉpH É¡n o£°ùo rÑnJ hn Qp ƒî
o nÑrdyG p ´Gƒrn fnCÉpH Égn ôo u£©n oJ hn pá°ûn
n cQr õn ªo rdyG
p bí
ÉkØpbGhn √o ÉN
n nCG inCGQn É¡n n¨n∏Hn ɪs nd hn pán∏paÉë
n rdyG án s£ë
n ne Gók °UÉn
n jôu dyG Ék≤pHÉ°ùn eo ∫
n õp ær ªn rdyG óo ªn M
r nCG Qn On ÉnZ
pândõp rfoCG .kÓjpƒ nW o¬o∏uÑ≤n oj hn p¬r«ndEGp o¬ªt °†
n rMnCG »pa ≈ªn nJQr yÉan ,p¬pànÑ«≤p nM n∫Gõn rfEGp oÖbs ôn nànj
o nj o¬nd o¬°ùr
n Ønf nºs∏°Sn hn ,p¬pfÉ°†

n °ùn er nCGhn mó«n pH Ol ƒªo ë
r en Égn òn N
n nCÉan áo Ñn «≤p ë
n rdG
Qp Gós ˘dyG ƒ˘n rë˘nf ɢ©k ˘ ne GQn ɢ˘°Sn hn iôn ˘ N
r oCɢ rdÉy ˘ pH o√ɢ˘N
n nCG
.ón ªn M
r nCG oIƒn r£N
o p¬pH í
o ªn °ùnr J Éen Qp ór ≤n pH
nínŸ ≈sànM ɪn ¡o bn ÉnbRo nÓ°U
n hn r¿EGp Énehn
â
r nfOn ɪs ndhn √o ƒn ë
r nf Ωo ós ≤n àn nJ GRk ƒé
o Yn Ol ƒªo ë
r en
É¡n sfnCG n±ôn ©n an ,p¬pæ«pÑnL røpe o¬o∏uÑ≤n oJ rân∏©n nL o¬ræpe
É¡n pàen Én≤pH »n pg »n pg ɪk pFGOn É¡n sfEGp .''áØ«£p nd »eu oCG'
p ˘≤n ˘ rdyG
ɢ¡n ˘pFGOn Qp hn »˘pæ˘në˘ræ˘ ªo ˘ rdyG ɢ˘gn ôp ˘ ¡r ˘ nXhn pIÒn ˘ °ü˘
,p¬˘ pfƒ˘r ˘n∏˘ pH ¢ùª˘
o ˘°ûdy
s G p⢠Ñn ˘ gn Pn …òp ˘ ˘sdyG p¥Qn Rr nCɢ ˘rdyG
rândGRÉne É¡n sæμp ndhn nÚ©p °ùr uàdyG p øYn É¡n tæ°Sp n±ÉnfnCG
p »pa
.É¡n Wp É°ûnn fhn É¡n pàë
s °U
.n∑ÉnHnCG o∞∏p î
r nJ n∂n∏©n nL hn n∑É©n °ùr ne nínénf r¿nCG p¬s∏pd óo ªr nërdyG . Oo ƒªo rëne Énj l∑Qn ÉnÑoe n∑Qo É¡n nf .páë
s °üdy
u ÉH ∂©n às en hn áØ«£nd »eu oCG Éjn p∂«pa ¬o s∏dyG ∑
n Qn ÉHn p¿É°†
p Gƒrn dyG ≈“QlÉa ÜÉnÑrdyG pánÑnàYn ≈n∏Yn o¬oÑbs ôn nànJ o¬teoCG rânfÉnc hn rº¡p pdõp ræne nΩÉnenCG nπ°U
n rMnCG »pa óo M
n hn hn
p¬pJón pdGhn »r æn «r Yn ø
r en ôn ©o °Tn hn kÓjpƒ nW Én≤nfÉ©n nJhn ôp N
n B’Gy
r pe p√óu N
n ≈n∏Yn p¿É©n ≤n nJ p ø«r nJOn Qp ÉHn p ø«r àn ©n er ón pH Ol ƒªo ë

6

p nCG pánÑbn Qn ≈ndEGp nπ°ü
p nàpd É¡n ©p pHÉ°U
ón ©r nHhn ,É¡n ªo oãr∏nJhn É¡n bo ƒu n£oàan É¡n «N
n nCG p±Gôn rWnCG ≈n∏Yn áo nëpdÉ°U
n râØn bn hn hn
p ≥ào °ùo
r ØrdyG mÜhôo °ûr en ø
r pe ¢Sh
l ƒDo co p¬«r n∏Yn m ≥Ñn n£pH oIÒn ¨p °üdy
s G pânJnCG p º«∏p °ùr às dyG ø
n pe áo n∏pFÉ©n rdyG pânZôn an r¿nCG
p nërdyG ≈n∏Yn râYn Rs hn hn
.päGôn °VÉ
p¬pÑpfÉL
n ≈ndEGp ¬o et oCG ä
r ón ©n bn hn pánμjpQnCÉrdyG ≈n∏Yn Ol ƒªo ë
r en ¢ùn
n ∏L
n hn ∫
n õp ær ªn rdyG ä
o GQn Éé
n rdyG päQn On ÉnZhn
n nCG ôo cu òn oj r∫õn nj rºn∏an óo ªn rMnCG ÉsenCG ,p¬pfón nH Ap Gõn rLnCG nπpeÉnc ¢ù
o ªs n∏nànJhn p¬rjón nj o∑ôo Ør nJ
tí∏p ojhn pásjpó¡n rdyGpH o√ÉN
≈ndEGp ¬o ªn s∏°Sn ôp jpôë
n rdyG ø
n pe ÉkaÉn◊ É¡n ær pe ê
n ôn N
r nCGhn ,náÑn «≤p ë
n rdyG Ol ƒªo ë
r en òn N
n nCG ňs M
n É¡n «r n∏Yn p ∫ƒ°ü
o ë
o rdyG»pa
p hn p¬ueoCG
ôo n¶nf ɪn nær«nH ,o¬nënàan hn ,ÉYk Gõn pàrfyG o¬Yn õn nàrfyGan GÒk ¨°U
n Ékbhóo ræ°U
o óo ªn rMnCG níªn nd hn ,nánëpdÉ°ü
n pd kAGnòM
p Gón pH Éen ≈ndEGp Ol hóo °ûr en p¬eu oCGhn p¬pàN
Ö
n cs Qn hn É¡n L
n ôn N
r nCG .lánμsμØn eo lIôn pFÉ nW p¬pH GnPEÉp an máYn ôr °ùpo H ¬o ë
n àn an .p¬∏p N
r oCG
p¥Énbõt dyG ≈ndEGp É¡n pH Qn É nWhn É¡n Øn n£N
n n∞bs ƒn nànJ r¿nCG nπrÑbn hn ,p ¢VQr nCÉrdyG ≈n∏Yn …pôrénJ É¡n cn ôn nJ sºoK ,Égn nAGõn rLnCG
.p¬pJGón pd Ωn Éen nCG É¡n pH ≈gn ÉÑn àn «n pd
Qp Ĕ
o nÑrdyG áo nëpFGQn o¬rJQn On ÉnHhn , p Ωƒr sædyG án an ôr oZ nπN
n ón an pánMGôs dyG nøpe Am »r °Tn »pa Ol ƒªo rëne nÖZp Qn
.m íjpôeo mÇOp Égn m Ωƒr æn pd p¬«r æn Ør L
n ºn n∏°Sr nCGhn m ≥pFÉna mÖ«pJôr àn pH ¬o et oCG ¬o nd ¬o rJnCÉ«s gn m ¢TGôn pa ≈n∏Yn On ós ªn nJ .oájs òp °ûdy
s G
á«q £Y ó«énŸG óÑY
(±qô°üàH) 21- 9 ¢U ¢U - qâÑæŸG ô°ûæ∏d á«°ùfƒàdG QGqódG


o °ûp àrn cGnC

p ôs co ≈n∏Yn á«n pJB’yG án n∏ªr é
.¢ü
u æs dyG »pa É¡n ær Yn oåë
n Hr nCGhn É¡n o£u≤nfoCG ºs oK »°SG
o rdyG Ö
o ào cr nCG ` 1
p ©n rdyG ø
ø
n pe máæn jôn≤pH »pàHn ÉL
n EGp ºo Yn Or nCG hn GnPɪn pd ø
o «u Hn oCG .páªn °UÉ
n pe ón pFÉ©n rdyG ¬o æn Hr yG Ü
o nCÉrdyG p πpÑ≤r àn °ùr jn ºr nd ` 2
¢ü
u æs dyG
ì
o ôn °Tr nCG ` 3
ôn N
n BG m¥É«n °Sp »pa ák n∏ªr L
o É¡n pH o¿ƒnu coCG hn ¬o °ùr
n Ønf ≈æn ©r ªn rdyG óo «Øp jo ɪn pH nIôn s£°ùn ªo rdyG nIQn ÉÑn ©p rdyG ¢V
o ƒu Yn oCG -CG

n õp ær ªn rdyG óo ªn M
r nCG Qn On ÉnZ{
n jôu dyG Ék≤pHÉ°ùn eo ∫
p ôq co ≈n∏Yn Ö
.káÑn sJôn eo nÉ¡ o¶nØM
r nCG hn ≈ndhoCÉrdyG nIôn °ûn ©n rdyG án «s pFÉé
n ¡p rdyG ±
n hôo ë
o rdyG »°SG
o ào cr nCG -Ü
7

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC
.¢ü
u sædyG nøpe mánæjpô≤n pH o¬ªo Yu On oCG hn nÖnÑ°ùdy
s G ôo co Pr nCG .p¬pàn∏pFÉYn røYn Ol ƒªo rëne nÖs«n¨nJ ` 4
.Om ƒªfi É¡n pæHr yG pIOn ƒr ©n pH Ωu oCÉrdyG páM
n ôr an ø
r Yn Ö
o pJÉnμrdyG ôn Ñs Yn ` 5
.kásjôp ¡r nL kIAGôb Égn oDhôn br nCG hn n∂pdPn óo qjƒnD oJ ón pgGƒn °Tn pánKnÓnK røYn oånërHnCG
.∂
n pdPn óo ju ƒDn jo π«pdOn ø
r Yn oåë
n Hr nCG .Ék≤«àYn É«s M
n Oƒªëen ø
o oμ°ùr jn ` 6

πuo ∏Mn GoC
GOk ƒªo fi Gƒo∏Ñn ≤r àn °Syr G ø
n jòp sdyG ¢UÉ
n î
n °Tr nC’Gy ôo co Pr nCG ` 7
.º¡ær pe Om ôr an π
t co p¬pH Ωn Énb Éen Oo óu M
n oCG ` 8
.óo ªn M
r nCG p¬pH Ωn Énb Éen m πªn L
o p ¢ùªr N
n »pa ¢ü
o î
u ndoCG ` 9

»pjGrC Qn …póHr GoC
.∂
n pdPn ºs nJ ∞
n «r cn ø
o «u Hn oCG .pán∏pFÉ©n rdyG p øYn p ∫hƒDo °ùªn rdyG ±
n ôt °ün
n J Ol Ļo fi
n ±
n ôs °ün
n J ` 10
.p±ôt °ü
n às dyG Gnògn »pa »pjrCGQn …póHr oCG ` 11

™o °S
s ƒnn JGnC

p ÉnénæpH pán∏pFÉ©n rdyG Op Gôn ar nCG án nMôr an p¬«pa oøu«nHoCG É°ün
o√oDhôn br nCGhn pá°ùn peÉî
n rdyG pánæ°ùdy
s G ≈ndEGp »pFÉn≤pJQr yG hn »M
v f oÖoàcr nCG ` 12
.»pbÉnaôp pd

8


u Op ôr °ùdy
s G ¢ü
u ædy
s G päÉnfƒnu μeo ø
n «r Hn päÉnbnÓ©rn dyG Oo óu MC
n G

ôm ªr nJ áo æn Ør Mn
p ¢SÉ
p …pôªo Yo n¿Énc rºcn …pQOr nCG oâ°ùnr d
»pænfhr ôn nj GƒofÉnc nÚM
n sædyG s¿nCG ôo co Pr nCG »pæsæμp nd hn , `ncGnònæ«M
ÉnfQp ÉL
n »pa »pænfƒ°Up
o ô≤r jn hn »°Sp rCGQn ≈n∏Yn n¿ƒào Hu ôn jo …óu L
n ™n en
n ø
r Yn m Ωƒr jn ä
n GnP …óu L
n â
o rdnCÉ°Sn . …óu N
,pô¡r æs dyG ≈ndEGp pájn ôr ≤n rdyG p±ôn nW ø
l peÉN
n ¬o sfEGp { :Ü
n ÉL
n nCÉan Om ƒ©o °ùr en
r pe óu àn ªr ªo rdyG p πr≤ë
n rdyG Gnògn ≈ndEGp ôr o¶rfGo ... π
n¿B’yG Égn Énão∏oK . ¬o nd Éek ÉYn Ú
n ÉkKhQo ƒr en n¿Énc ∂
n pdPn π
t co
n ©p Hn Qr nCG π
n Ñr bn É¡n t∏co â
r nfÉnc »s æn Ho Éjn ºr ©n nf ... ¬o nd k’nÓM
p Gók M
p Ghn ÉkfGós an o∂∏p renCG røco nCG rºndhn »pd
»n pbÉnÑrdyG nåo∏tãdyG …pônà°Tr nCÉ°S »pætæ oXnCGhn ,pón∏nÑrdyG Gnògn ≈ndEGp oârepóbn nÚM
p oCG ÉnfnCG ... ÉÑk jpôbn
.z...»∏p ªn Yn »pa ≈nfÉnØnJnCGhn ,É¡n ≤o °ûn Yr nCG ,¢V
n Qr nCÉrdyG Ö
t M
p hn Ën pó≤n rdyG ¬o Hn ÉÑn r∏L
p hn GOk ƒ©o °ùr en ä
»pa â
o r∏bo h Qp ƒ°ùro μªn rdyG p êôr °ùdy
s G GnP ê
n ôn Yr nCÉrdyG o√Qn ɪn M
o ôr cs òn nJ
p Ønf
Ωn ƒr «n rdyG ' :∫
o ©n Ør jn n’ …óu L
n â
n «r nd { :»°ùr
n Énb hn ºn s∏°Sn .Énfƒn ë
r nf Éek Op Énb ¬o ào ë
r ªn nd `n μpdòn cn ÉnfnCG Éen »pahn .z π
»n rænérdyG ôn °†
o rënæpd ÉnærÑgn Pn hn …pónj røpe »pfós °Tn sºoK ÉkØpbGhn …óu nL sÖgn hn nΩnÓ°ùdy
s G ÉnfOr On Qn ' ôn ªr sàdyG »pærénæ°Sn
.ƒn go p¬∏p î
r nf ø
r pe n¿Énc ôn ªr às dyG s¿nCG ™n en p¬«pæ©r jn n’ ôn er nCÉrdyG s¿nCÉcn pó°ûr ë
n rdyG ∞
n r∏N
n ÉkØpbGhn Ol ƒ©o °ùen n¿Énc .π
n «r nμrdyGhn
Gƒo∏Ñn br nCG k’ɪs Yo â
o jr nCGQn ºs oK , Éek Gƒrn cnCG ôo ªr às dyG Qn É°U
n
É¡n oJOr ón Yn , m ¢SÉ«n cr nCG »pa ¬o nfƒÑt °ü
o jn hn ¬o nfƒo∏«μp jn GhoòN
n nCGhn
p në˘rdyG nπ˘nÑ˘rbnCGhn .n¿ƒ˘oKnÓ˘nK »n ˘ pg GnPÉE p ˘ an
n¿ƒ˘°ü˘
o në˘rØ˘nj n¿hôo ˘°Vɢ
ôr «u n¨jo ºr nd Ol ƒ©o °ùr en ɪn æn «r Hn É¡n nfƒobhns òàn jn hn án «s pÑgn òs dyG Qn ɪn uãdyG
ÊÉp ˘ n£˘Yr nCG .p¬˘pJRn ɢsμ˘Yo pá˘Hn GDhn òo ˘pH ¢V
n Qr nCɢrdyG ¢û˘
o pÑ˘ ær ˘ jn ,¬o ˘ àn ˘ Øn ˘ br ph
.p¬nJhnn ÓM
n ¥
n hns ònJnCÉpd ¬o o¨°†
n er nCG â
o M
r Qo ,môªr nJ án æn Ør M
n …óu L
n
ø
n nCG , áo ªn °ùr ≤p rdyG pâFn póoH hn , p ∫ɪs ©o rdyG ón nMnCGhn GOk ƒ©o °ùr nehn …óu nL Gón Yn o™ªr nérdyG ¢†n
s ØrfyG hn
n jpô°ûr Yp …óu nL òn N
p f n¿Énchn ,É°ù«
¬o æs μp ndhn ,ÉÑn °SÉ
n ë
n nJ r¿nCG ón ©r Hn p¬pHÉæn en ≈ndEGp …óu L
n É¡n ªs °V
n m ¢SÉ«n cr nCG nIôn °ûn Yn Om ƒ©o °ùr en Ö
o «°ün
k pc
. ák nKnÓnK É¡n ær pe ¬o nd ™n L
n Qr nCÉan p√Qp ÉL
n o∫ÉM
n √o An É°Sn hóo Ñr jn ɪn «pa
p Øæn pH ä
¬o ær pe Ü
o ôp àn br nCG »°ùr
o ôr ©o °Tn hn , p ø«r æn «r ©n rdyG ≠n pFGRn ¬o ào jr nCGôn an Om ƒ©o °ùr en ≈ndEG ä
o ôr n¶nf hn ÉÄk «r °Tn ºr ¡n ar nCG ºr nd
p Ghn ƒn go hn
»pa oâYr ôn °Sr nCGhn Gók ©p nàrÑoe oähr ón Yn hn »≤p r∏nM ‘ Ox ÉnM m ºndnCÉpH oâ°ùr °ùn rMnCG hn ,máªn ∏p nμpH ¢ù
o nÑrænj n’ lºL
p GOn »pa π
â
o °ùnr dhn ,ô¡r æs dG páan ÉM
n ≈ndEG â
o r∏°U
n hh
n ɪk pdƒDr eo kÓ«≤p nK Gôk é
n M
n …pQór °U
n p πN
o ªp M
r nCG »pæsfnCÉcn phór ©n rdyG

o rCÉ«s ≤n nJhn »≤p r∏M
n »pa »©p pÑ°U
r EGp â
o r∏N
n Or nCG »pææs μp ndhn Ö
n Ñn °ùdy
s G±
o ôp Yr nCG
o r∏cn nCG …òp sdyG ôn ªr às dyG ä
9

ídÉ°U Ö«q £q dyG
(±qô°üàH) 26 - 20¢U ¢U óeÉ``MqOh áehO
ähÒH - π«÷G QGO


o °ûp àrn cGnC
p ôs co ≈n∏Yn π
.É¡n «r ndEGp â
o r∏°U
s ƒnn J »pàsdyG Qn Énμar nCÉrdyG »°SG
o é
u °Sn oCG ºs oK án «n pJB’yG án n∏ªr é
o rdyGhn ¢ü
u æs dyG n¿Gƒn ær Yo oCGôn br nCG ` 1
zoâr∏cn nCG …òp sdyG ôn ªr sàdyG oärCÉs«≤n nJhn »≤p r∏nM »pa »©p pÑ°UE
r G oâr∏N
n Or nCG{
.É¡n «r ndEGp â
o r∏°U
s ƒnn J »pàsdyG Qp Énμar nCÉrdyG páen nÓ°Sn »pa â
o Ñs nãnJnCGh ák àn peÉ°U
n kIAGôn pb ¢ü
s æs dyG oCGôn br nCG ` 2
oìôn °Tr nCG ` 3
¬o °ùr
n Ønf ≈æn ©r ªn rdyG óo «Øp jo ɪn pH nIôn s£°ùn ªo rdyG nIOn ôn Ør ªo rdyG ¢V
o ƒu Yn oCG -CG
zp∫ɪs ©o rdyG ón nMnCG hn GOk ƒ©o °ùr ne hn …óu nL Gón Yn o™ªr nérdyG ¢†n
s ØrfGp {
p±ôr ë
n rdyG ≈ndEGp ôn °ûn Yn …Op Éë
n rdyG p±ôr ë
n rdyG ø
n pe án «s pFÉé
n ¡p rdyG ±
n hôo ë
o rdyG »°SGôs co ≈n∏Yn Ö
o ào cr nCG -Ü
. ák nÑsJôn oe É¡n o¶nØrMnCGhn nøjpô°ûr ©p dyG

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC
.kájs ôp ¡r L
n kIAn Gôn pb Égn Dho ôn br nCG máæn jpô≤n pH ∂
n pdPn ºo Yu On oCGhn p ¢VQr nC’Éy pH óu é
n rdyG án bn nÓYn Oo óu M
n oCG ` 4
.p ¢VQr nC’Éy pH Om ƒ©o °ùr en án bn nÓYn Oo óu M
n oCG ` 5
.p ø«r àn bn nÓ©n rdyG ø
n «r Hn o¿Qp ÉnboCG ` 6
p jn ø
.`n μpdPn ≈n∏Yn ∫
t óo jn Éen ê
o ôp î
r àn °Sr nCG.óu é
n r∏pd ¬o jn Ou Dƒn jo r¿nCG Ö
o é
l jr On Om ĩ
o °ùr en ≈n∏Yn ` 7

πuo ∏Mn GoC

p î
p î
.á«s °ü
r °ûdy
s G p√òp gn Qn Gn hOr nCG ôo crPnCG. ¢ü
u æs dyG »pa án js Qp ƒn ë
r Ÿp Gy án «s °ü
r °ûdy
s Gπ
o Ør u£dyG π
o uãªn jo ` 8
.p±Én∏pàN
r Ép rdyG n¬oLhr nCG oøu«nHoCG .Om ƒ©o °ùr ne røYn ót nérdyG o∞∏p nàî
r nj ` 9
p î
.É¡n pH â
r en Énb »pàsdyG ∫
n ɪn Yr nCÉrdyG oCGôn br nCGhn Égn Oo óu M
n oCG .lá«s Yp ɪn L
n ál «s °ü
r °Tn ¢ü
u æs dyG »pa ä
r On Qn hn ` 10

»pjGrC Qn …póHr GoC

.Om ƒ©o °ùr en ø
r pe pó«Øp ë
n rdyG ∞
n pbƒr en Oo óu M
n oCG ` 11
.p∞pbƒr ªn rdyG Gnògn »pa »pjrCGQn …póHr oCG ` 12
p ór jo r¿nCG …phGôs dyG π
ôo co Pr nCG .π
n cn nCG …òp qdG ôn ªr às dG nCÉ«s ≤n àn jn hn p¬≤p r∏M
n ‘ ¬o ©n pÑ°UE
r Gπ
n N
o Ør u£dyG ón ªs ©n nJ ` 13
p æn eo √o GQn nCG …òp qdG Ö
.ÉÑk °SÉ
s G
n Ñn °ùdy

™o °S
s ƒnn JGnC

.»pbÉnaQp ≈n∏Yn É¡n °Vp
o ôYr nCGh .pás«°ùp pfƒtàdyG Op nÓpÑrdyG »pa É¡n pJÉnMGƒpn H ôo ¡p nà°ûnr J »pàsdyG päÉnjn’ƒp rdyG Oo óu nMoCG ` 14

10


u Op ôr °ùdy
s G ¢ü
u sædyG päÉnfƒnu μoe nør«nH päÉnbnÓ©rn dyG Oo óu nMCG

oIQn ƒ°üdy
t G
p§pFÉë
n rdyG ≈n∏Yn ∑
n Éæn go ä
o ôr n¶nf ɪn s∏co Égn ôo co Pr nCG . â
r n∏N
n mäGƒn æn °Sn ≈ndEGp ä
o Éjn ôn cr òu dyG »pH Oo ƒ©o nJ
p ƒn nàoe m πªn Yn ón ©r nH ÉnfoDhÉnHBG Égn ÉnænH »pàsdyG ≈ndhoCÉrdyG »pà°Sn Qn ór ne oIQn ƒ°U
m π°UG
o ...oIQn ƒ°üdy
t G pâ≤n u∏Yo oår«nM
n¿ƒo∏≤o ær jn m πn∏en n’h m πn∏cn nÓpH Qp É¡n æs dyG ±
n Gôn rWCnG hn p π«r ∏sdyG An ÉnfBG n¿ƒo∏ªn ©r jn GƒofÉnc ór ≤n an .m π«ªp L
n ôm Ñr °U
n hn
p ≤jn hn p ∫Én¨pÑrdyG hn pIôn ªp M
n’ ôs L
o °üdy
t G
o BÉrdyG hn â
n ær ªn °Sr EÉp rdyG GƒÑo ∏p é
r «n pd án æn jpóªn rdyG n¿hóo °ür
r nCÉdr yG Qp ƒ¡o oX ≈n∏Yn Qn ƒî
..p∫ɪs ©o r∏pd An Gón¨rdyG π
o ªp ë
r nf Qn Én¨°üdy
u Gø
o ë
r nf Éæs co hn .™o «≤p °üdy
s G n’hn p ¢ùªr °ûdy
s G óo ¡r °U
n ∂
n pdPn ø
r Yn ºr ¡p «pærãjo
ór bn hn rº¡p ∏p ªn Yn ≈ndEGp GhOo ƒ©o nj r¿nCG n¿ƒoãnÑr∏nj n’ sºoK mäÉYn ɪn nL mäÉYn ɪn nL p ΩÉ©n s£dyG n∫ƒr nM n¿ƒo≤s∏nënàn«an
.ºr ¡o eo õr Yn ós àn °Tyr Ghn ºr ¡o oWÉ°ûnn f On ós é
n nJ
p rdyG päòn N
â
r Øn ≤u °So …òp sdG Ωo ƒr «n rdyG n¿Énc ór bn hn .ÉÄk «r °ûn
n a ÉÄk «r °Tn ƒo∏©r nJ o¿É n£«ë
n nCG p ΩÉjq nC’Gy Qp hôo eo ™n en hn
»pa GOk ƒ¡o °ûr en Éek ƒr jn áo °SQn ór ªn rdyG p¬«pa
p π˘ªn ˘ ©n ˘ rdyG »˘˘pa n∑ôn ˘ nà˘ °Tyr G Pp EGp ɢ˘næ˘ pà˘ njôr ˘ bn

o ɢ˘Øn ˘ rWnC’Gy hn ∫
o ɢ˘L
n ôu ˘ dyGhn Ao ɢ˘ °ù˘
n ˘ æu ˘ ˘dyG
â
r nfGOn Rr yG ™n «˘pHɢ°Sn nCG ón ˘©r ˘Hn h.ɢ
n ©k ˘«˘ªp ˘L
n
p Qr nCG
õp ˘«˘∏p ˘é
n ˘rdyɢH p Ωɢ˘°ù˘
n ˘br nCɢ rdyG áo «s °V
o¿GQn ór ˘oé˘rdyG pâ˘n«˘ ∏p ˘ oWhn p¿ƒ˘s ˘n∏˘ ªo ˘ rdyG
p æs ˘dyG p ¢†˘«n ˘Hr nC’yɢpH
Ü
o Gƒ˘n Hr C’yGhn p ™˘°Uɢ
»˘˘ pgGõs ˘ ˘dyG p¥Qn Rr nC’Éy ˘ ˘pH òo ˘ ˘ paGƒ˘n ˘ ˘æs ˘ ˘ dGy hn
p É°Tn páæn jóªn rdyG ø
ä
l Éæn M
n pe ä
r An ÉL
n hn
p næne oπªp rënJ
.kás«pÑ°ûn N
n nøpFGõn N
n hn mäGQn ƒtÑ°Sn hn ón °VÉ
p BG Éæn nd ä
p oCG É¡n qfnCG ôo cs òn nJnCÉan .É¡n o∏es nCÉnJnCG hn nIQn ƒ°üdy
â
r ë
n àn an »pàsdyG ≈ndhoC’Gy páæn °ùdy
s G ôn N
r òn N
t G∫
o hÉ
n æn nJnCG
oIAn Gôn Hn ºr ¡p pfƒ«o Yo »pahn òo «penÓàs dyG ∞
o ≤p jn õp jpõ©n rdyG póÑr Yn pó«u °ùdy
s G p ºu∏©n ªo rdyG ∫
n ƒr ë
n an .É¡n Hn Gƒn Hr nCG áo °Sn Qn ór ªn rdyG nÉ¡«pa
? n¿B’yG ºo go ø
n jr nCG iôn oJ ...p ø«r àn ©n pFGôs dyG É¡n «r nJÒn Øp °†p
n H áo é
n «p¡Hn ∞
o ≤p nJ »pæ«r Hn hn ≈nØ n£°ü
r eo ø
n «r Hn hn p ∫ÉnØ rWnCÉrdyG

»MÉÑ°üŸG áfƒ°ùM
(±qô°üàH) 43 ¢U yáq«æg »qªY áæHG ¿ƒoæoL ájÉμM
1985 ô°ûæq ∏d ™HQC’G ìÉjô
11
q dG QGO


o °ûp àrn cGnC
p ƒjo Éen »°SG
p ôs co ≈n∏Yn Ö
: Qm Énμar nCG ø
r pe p¬pH p¿É«n M
o ào cr nCG ºs oK án «n pJBÉrdyG án n∏ªr é
o rdyGhn ¢ü
u æs dyG n¿Gƒn ær Yo oCGôn br nCG ` 1
p rdyG päòn N
.zÉÄk r«°ûn
n nCG , p ΩÉsjnC’Gy Qp hôo oe n™neh{
n
n a ÉÄk r«°Tn ƒo∏©r nJ o¿É n£«ë
.…pQÉnμar nCG páen nÓ°S »pa â
o Ñs nãnJnCG hn ¢ü
s æs dyG oCGôn br nCG ` 2
ì
o ôn °Tr nCG ` 3
¬o °ùr
n Ønf ≈æn ©r ªn rdyG óo «Øp jo ɪn pH nIôn s£°ùn ªo rdyG nIOn ôn Ør ªo rdyG ¢V
o ƒu Yn oCG -CG
.rân∏N
n mäGƒn æn °Sn ≈ndEGp ä
o Éjn ôn cr òu dyG »pH Oo ƒ©o nJ
p ôs co ≈n∏Yn π
≈ndEGp ø
n jpô°ûr ©p rdyGhn …Op Éë
n rdyG p±ôr ë
n rdyG ø
n pe án «s pFÉé
n ¡p rdyG ±
n hôo ë
o rdyG »°SG
o é
u °Sn oCG -Ü
.káÑn sJôn eo É¡n o¶nØM
n rdyG
r nCGhn ø
n jô°ûr ©p rdyGhn p øpeÉsãdyG p±ôr ë

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC
p ø
.∂
n pdPn ≈n∏Yn p¿s’óo nJ p ø«r àn æn jpôbn π
o é
u °Sn oCG . mIQn ƒ°U
o p ∫nÓN
r pe ¬o àn °Sn Qn ór en Ö
o pJÉnμrdyG ôo cs òn àn jn ` 4
.pá°Sn Qn ór ªn rdyG Ap Éæn pÑpd pájn ôr ≤n rdyG π
o gr nCG É¡n n∏ªs ë
n nJ »pàsdG Ü
n É©n rJnC’Gy ôocPr nCG ` 5
p Gôn en ø
.Égn õp «p¡é
r nJ hn pá°Sn Qn ór ªn rdyG Ap Éæn pH π
n M
n jphÉæn Yn p πrμ°Tn »pa Oo óu M
n oCG ` 6

πuo ∏Mn GoC
ƒn go hn p¬«pa oçós ë
n àn jn …òp sdyG An õr é
o rdyGhn p¬pàndƒoØ oW ø
r Yn Ö
o pJÉnμrdyG p¬«pa »μp ë
r jn …òp sdyG An õr é
o rdyG Oo óu M
n oCG ` 7
.lπ¡r cn
.ºr ¡pFÉn≤∏p pd p¬pbƒr °Tn hn p¬pFÉnbpó°U
r nCG ≈ndEGp p¬pæ«pæM
n ø
r Yn Ö
o pJÉnμrdyG ôn Ñs Yn ` 8
p nCÉrdyG pIôn ≤r Øp rdyG »pa oåë
.∂
n Hr nCG
n pdPn ºo Yu ón jo mópgÉ°Tn ø
r Yn pIÒn N
p Ghn Ao ÉHn B’yG : p¿Éàn «s Yp ɪn L
p î
.Qo Én¨°üdy
n p¿Éàn «s °ü
r °Tn ≈ndhoC’Gy pIôn ≤r Øp rdyG »pa ` 9
.ɪn ¡o ræpe xπco n∫ɪn Yr nCG oπué°Sn oCG

»pjGrC Qn …póHr GoC
?∂
n pjrCGQn Ö
n °ùr M
n GnPɪn pd ? p¬pà°Sn Qn ór en ƒn ë
r nf Ö
o pJÉnμrdyG ôo ©o °ûr jn ºn pH ` 10
p oJ rπgn ` 11
? n∂pà°Sn Qn óne ƒn rënf Qp ƒ©o °ûdy
t G p ¢ùrØnæpH ¢ù
t ë

™o °S
s ƒnn JGnC
.»pbÉnaôp pd √o Dho ôn br nCGhn z pá°Sn Qn ór ªn rdyÉpH ∫
o hs nCÉrdyG »peƒr jn { ¬o ofGƒn ær Yo É°ün
v fÖ
o ào cr nCG` 12

12


u Op ôr °ùdy
s G ¢ü
u ædy
s G päÉnfƒnu μeo ø
n «r Hn päÉnbnÓ©rn dyG Oo óu MC
n G

Égn ón °Tr Qo É¡n «r ndGE p óo «Yp oCÉ°Sn

13

p BG »pa ø
.p¬pàYn É°Sn p ìnÓ°U
r EÉp pd p¥ƒ°ùdy
t G ôp N
n pFÉnμrdyG m®ƒoØë
r en »u pJÉYn É°ùdy
s Gä
n ƒofÉM
n Ql ƒ°ü
o ær en ón °ün
n b
≈ndEGp pIÉ«n ë
n rdyG p ´ÉL
n Qr EGp ≈n∏Yn p¬pJQn ór bo hn p¬pàæn ¡r pe »pa páYn Gôn Ñn rdyÉpH »u pJÉYn É°ùdy
s G Gnò¡n pd n¿hóo ¡n °ûr jn p ¢SÉæs dyG π
t co
.páÑn s£©n ªo rdyG päÉYn É°ùdy
s G
ák Yn É°Sn p¬pÑ«r L
r pe ós en hn Ql ƒ°ü
o ær en π
n °U
n hn pIÒn ¡ s¶dyG ón ær Yp p¬pfÉscOo p¥nÓrZEÉp pd l®ƒoØë
r en ós ©n àn °Syr G ɪs nd
n ø
p¬jr ón jn ø
n «r Hn É¡n Ñn s∏bn hn án Yn É°ùdy
s G l®ƒoØë
r en òn N
n nCG .zɡn M
n nÓ°U
r EGp óo jpQoCG …óu L
n ø
r pe É¡n sfEGp {: kÓpFÉnb ák Án póbn ák js phón jn
.mIÒn ¨p °U
n àn an ºs oK
n mándBÉpH É¡n Ñn «pdGhn On ∑
o ôu ë
n jo ´
n ôn °Tn hn É¡n ë
π
o ¡o °ùr jn ôo °ùns μªo rdyG Ö
o ndĸs
r dyÉan ,π
l ¡r °Sn p∞jpôë
n rdyG Gnògn ôn er nCG s¿nCG Ü
o ôu é
n ªo rdyG »t pJÉYn É°ùdy
s Gø
s nX ór ≤n nd
p Ghn É¡n Øn s¶nfhn Égn An Gõn L
p Ghn Gók M
Gók M
r nCG `s μna .p∫ƒë
o oμrdyG ø
n pe Am »r °ûpn H É¡n ào ndGRn EGp ø
o μp ªr jo ñ
o É°Sn hr nCÉrdyG hn ¬o °†jp
o ĩr nJ
™n ˘°V
n hh
n Ö
n ˘ s£˘©n ˘ ªo ˘ rdyG Ö
n ˘ ndƒ˘r ˘s∏˘ dyG ê
n ôn ˘ î
r ˘ àn ˘ °Syr G ºs ˘ oK
,≈˘¡n ˘àn ˘rfyG ó˘nb ɢgn ôn ˘er nCG s¿nCG ón ˘n≤˘àn ˘Yr Gy hn ôn ˘N
n BG ¬o ˘nfɢ˘nμ˘ en
™r ªn °ùr jn ºr n∏an p¬pfPo oCG ø
r pe É¡n Hn ôs bn hn ∑
n ôu ë
n ªo rdyG Qn GOn nCÉan
ø
r μp nd ...kánãpdÉnK hn ák «n pfÉnK án «s ∏p ªn ©n rdyG On ÉYn CÉan ,ÉÄk «r °Tn
.ihn ór L
n n¿hOo
»˘pa m ´ƒ˘°V
o ƒ˘r en m¥hóo ˘ær ˘ °U
o ø
r ˘ pe Ü
n ôn ˘ àn ˘ br Gp
ɢ˘Ñk ˘ ˘«u ˘ ˘àn ˘ ˘co ê
n ôn ˘ ˘N
r nCGhn päƒ˘˘ ofɢ˘ ë
n ˘ ˘rdyG p¿É˘˘ cn Qr nCG pó˘ ˘M
n nCG
π
u co â
n ë
r nJ hn ál Øn ∏p àn î
r eo ä
l ÉYn É°Sn ¬p «ap ä
r Qn ƒu °U
o
p nàr∏jn ƒn go hn .ä
≈ndEGp Åo é
l ÉM
n hôo °To óo L
n ƒoJ mIQn ƒ°U
o
p «u àn oμrdyG Gnògn
p Éé
p ÉYn É°ùdy
áo Yn É°Sn â
n Yr nCG ɪn s∏co Ö
r ©n æn àn er yG Ωn ƒr jn ¬p «r ndEGp nCÉé
n àn rdyGóp ≤n nd .¬p M
n nf ôt °Sp ¬o sfEGp .ä
s G ión M
r EGp ¬o rJõn é
.É¡n ∏p «¨p °ûnr J »pa í
n é
n æn an pácn ôn ë
n rdyG p øYn pájs pón∏Ñn rdyG
.¬o àr é
n Yn Rr nCG »àp sdyG áp Yn É°ùdy
s G p ´ƒnr f ø
r Yn É°ûk àu Øn eo ¬o ë
o Øs °ü
n àn jn òn N
n nCG hn ¬p àp ndphÉ nW ¥
n ƒnr a Ü
n Éàn μp rdyG ™n °V
n hn
zpáÑn jpôn¨rdyG pándBÉrdyG p√òp gn ≈n∏Yn Ö
r ôs en ór ≤n nd ,Égn ón °Tr Qo É¡n «r ndEGp ón «YoCG r¿nCG ós Ho n’{ : ºn àn ªr nJ
w nμær eo ÉnfnCGhn p¿Éàn Yn É°Sn ä
ák Ñn r∏°U
o â
r ndGRn Éen ø
u °ùdy
u G »ap ¬p ep ót ≤n nJ ºn rZQn ¬o nJOn GQn EGp s¿EGp .√o òn Øu æn jo r¿CnG ós Ho nÓan ôm er CnG ≈n∏Yn l®ƒoØë
r en Ωn õn Yn GnPEGp hn
.pójpóë
n rdyÉcn

í
n ªn nd r¿nCG ≈ndEGp pÖ«u àn oμrdyG ≈ndEGp páYn É°ùdy
s Gø
n pehn páYn É°ùdy
s G ≈ndEGp pÖ«u àn oμrdyG ø
n pe p¬pJGôn n¶nf π
o ≤o ær jn òn N
n nCG
pâ≤n n∏ n£rfyG ¬o ndGRn nCG ɪn ndÉM
n hn ,páæn æs °ùn ªo rdyG Ap Gôn Ør °üdy
s G pänÓé
n ©n rdyGpH Ék≤pdÉYn n¿Énc Ék≤«pbQn É«v pfón ©r en É k£«r N
n
.QÉ°ü
n pàrfÉp rdyG áo en É°ùn pàHr yG p¬¡p L
r hn ≈n∏Yn â
r M
n nÓan ¥
t óo nJ áo Yn É°ùdy
s G
áfƒ°TôW Oƒªo ë
r en
(±ôq °üàH) 78- 77¢U ¢U -òaGƒf
1983ô°ûæ∏d á«°ùfƒàdG QGqódG


o °ûp àrn cGnC
:¢ü
u æs dyG »pa É¡n ær Yn oåë
n Hr nCGhn án «n pJBÉrdyG án n∏ªr é
o rdyG o§≤u nfoCG ` 1
.Qƒ°ü
o ær en páYn É°Sn ≈ndEGp pIÉ«n ë
n rdyG p ´ÉL
n Qr EGp »pa »t pJÉYn É°ùdy
s Gí
n é
n nf ` 2
.∂
n pdPn ≈n∏Yn ∫
t óo jn Éen oCGôn br nCG
ì
o ôn °Tr nCG ` 3
: p¬«pa ä
r On Qn hn …òp sdyG p¥É«n °ùdy
u G ≈ndEGp p ´ƒL
o ôt dyGpH nIôn s£°ùn ªo rdyG nIOn ôn Ør ªo rdyG ì
o ôn °Tr nCG -CG
z¬pàæn ¡r pe »pa p¬pàYn Gôn Ñn pH n¿hóo ¡n °ûr jn p ¢SÉæs dyG π
t co {
…Gõs dyG ±
n ôr M
n »∏p jn …òp sdyG p±ôr ë
n rdyG p øYn oåë
n Hr nCGhn ºn é
n ©r ªo rdyG í
o àn ar nCG -Ü
.kIôn °TÉ
n Ñn eo p ø«r ©n rdyG p±ôr M
n π
n Ñr bn »pJrCÉjn …òp sdyG p±ôr ë
n rdyG p øYn hn

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC
.¢ü
u æs dyG ø
n pe p ø«r àn æn jpô≤n pH ∂
n pdPn ≈n∏Yn ∫
t póàn °SnCG .ø
w °ùp eo π
l L
o Qn l®ƒoØë
r en ` 4
.mQƒ°ü
o ær en páYn É°Sn p ìnÓ°U
r EGp »pa ák Hn ƒ©o °U
o »t pJÉYn É°ùdy
s G ón L
n hn ` 5
.páHn ƒ©o °üdy
t G p√òp gn ≈n∏Yn Ö
n s∏n¨nJ ∞
n «r cn ø
o «u Hn oCG
.É¡n «r n∏Yn ∫
t óo jn Éen oCGôn br nCGhn Égn ôo co Pr nCG .É¡n ë
n n∏°U
r nCG máYn É°ùpn H l®ƒoØë
r en ôn ¡n àn °Tr Gp ` 6

14

πuo ∏Mn GoC
. m®ƒoØrëne o∫ɪn Yr nCG p¬«pa Qo hóo nJ …òp sdyG n¿Énμªn rdyG Oo óu nMoCG ` 7
p nCÉrdyGhn pá«n pfÉsãdyG p ø«r nJôn ≤r Øp rdyG ‘ ` 8
.ɪn go Oo óu M
n oCG ,p¿Éen õs ∏pd p¿ÉnJQn É°Tn EGp pIÒn N
p oCGh oCGôn br nCG ` 9
? p¬∏p ªn ©n pH p¬peÉn«pb ón ræYp pâbr ƒrn dyÉpH tºnà¡r nj l®ƒoØrëne n¿Énc rπgn : oÖ«L
.»pàHn ÉL
n EGp π
o u∏Yn oCG

»pjGrC Qn …póHr GoC
: »u pJÉYn É°ùdy
s G »pa »pjrCGQn …póHr oCG hn »pJrCÉjn Éen oCGôn br nCG ` 10
zpójpón◊yÉcn ák nÑr∏°U
o rândGRn Éne uø°ùdy
u G »pa p¬peót ≤n nJ nºrZQn o¬nJOn GQn EGp s¿EGp {
p L
p Énf É°UÉ
? ºr ¡p ∏p ªn Yn »pa Ú
n ë
k î
n °Tr nCG ±
o ôp ©r nJ π
r gn ` 11
. p√pópFGƒnn a hn p ìÉnésædyG pÜÉnÑ°Sr nCG røYn »pbÉnaQp n™ne oçós nënJnCG

™o °S
s ƒnn JGnC
p rdyG ¢†
. p ºt∏©n às dyG ∞
s n∏en p¬pH »pærZoCG Ékãë
r Hn ót Yp oCGhn . ÉnfOp nÓpH »pa pájs phón «n rdyG p±ôn ë
n ©r Hn ôo co Pr nCG ` 12

15

…Oô°ùdG
s ¢üsædG äÉfƒnμoe nÚH äÉnbÓ©rdG Oo óu nMCG

É¡n æo Hr Gy hn oIôn Ñs ≤o rdGy

√r ôn `````˘é
n ˘°ûdy
s G ≈`````˘n∏˘Yr nCɢpH É``````˘¡n ˘ æn ˘ Hr yG ôo ````˘˘«u ˘ n£˘˘oJ
¢û``˘
u ˘ ¡n ˘ ˘rdG p ìÉ``˘˘ næ˘ ˘né˘ ˘rdG ≈`˘˘ ˘n∏˘ ˘ Yn ór ```p ª˘˘ ˘nà˘ ˘ ©r ˘ ˘ nJ n’
Op ƒ```©˘˘°üdy
t G »```˘˘pa π
o ````˘˘©n ˘ ar nCG É```˘˘ªn ˘ cn π
r ``˘˘©n ˘ ˘ar Gy hn
rø````˘˘ ˘ neRn má````˘˘ ˘ ˘n∏˘ ˘ ˘ ≤r ˘ ˘ ˘ nf uπ˘ ˘ ˘ oμ˘ ˘ ˘ pd r⢠˘ ˘ n∏˘ ˘ ˘ ©n ˘ ˘ ˘ nLhn
Ap Gƒ`````˘
n ˘ ˘ ˘¡n ˘ ˘ ˘ rdyG π
n ``````˘˘ ˘ ˘ ≤n ˘ ˘ ˘ ˘pK π
t ````˘˘ ˘ ˘ ªn ˘ ˘ ˘ ˘jn nÓ``˘˘ ˘ ˘ an
r√Qn É```````˘˘ ˘ n£`s `°ûdyG ôo `````˘˘ ˘ ¡p ˘ ˘ ˘ r¶˘˘ ˘ oj On Gn QnCG É```˘˘ ˘ ˘ªs ˘ ˘ ˘ nd
É``````˘˘ ©n ```˘˘ bn ƒ``˘
n ˘ an ¬o `````˘˘ M
o É```˘˘ æn ˘ ˘ L
n ¬o ````˘˘ ˘nfÉ`n  ˘an
ɢ˘ ˘ ˘sæ```˘˘ ˘ ˘¡n `o ``e p√ôp ```˘˘ ˘ ˘ªr ``˘˘ ˘ ˘Yo n∫ƒ`o ``W ¢TÉ```˘
˘ ˘ ˘Yn hn
n
p ©r àn °ùr ªo rdyG áo ````jn É``````nZhn
¬o ```````````oJƒ```
r `n a Ú
n ```∏p é

√r ôn ˘ ˘ ˘Ñs ˘ ˘ ˘bo p ¢VÉ````˘˘ ˘ jn ôu ˘ ˘ ˘dyG p ¢†˘˘ ˘ ©r ˘ ˘ ˘Hn »˘˘ ˘ ˘pa â
o `˘˘ ˘ ˘jr nCGQn
¢û
u `o `©˘˘ ˘rdyG ∫
n É``˘˘ ˘ªn ˘ ˘ L
n É````˘˘ ˘ jn : ∫
o ƒ``˘˘ ˘ ≤o ˘ ˘ ˘nJ »n `r ghn
Op ƒ````˘˘ ˘Yo pÖ``˘˘ ˘ær ˘ ˘ é
n ˘ ˘ pH Om ƒ`o `Y ≈``˘˘ ˘ n∏˘ ˘ ˘Yn ∞
r `p `bhn
ø
r ````˘˘ æn ˘ ˘an ≈`n ```dEGp m ø`n ```æ˘˘ an ø
r `p ```e â
r ``˘˘ n∏˘ ˘≤n ˘ ˘àn ˘ ˘rfɢ˘ an
Ap ɢ˘ ˘æn ˘ ˘ ˘rKnCɢ ˘ ˘rdyG »`p `a ñ
o ôr ˘ ˘ ˘Øn ˘ ˘ ˘rdG í
n ``jpô˘ ˘ ˘àn ˘ ˘ ˘°ù˘
r ˘ ˘ jn »r `n `c
√r Qn ɢ˘ ˘ ˘°Tn ÉE p ˘ ˘ ˘ rdyG ∞
n ``˘˘ ˘ ˘ndɢ˘ ˘ ˘N
n ór ``˘˘ ˘ ˘ bn ¬o `````˘˘ ˘ ˘ æs ˘ ˘ ˘ ˘μp ˘ ˘ ˘ ˘nd
ɢ˘ ˘©n ˘ ˘ Øn ˘ ˘ nJQr BG ≈˘˘ ˘às ˘ ˘ M
n Ap ɢ˘ ˘°†˘
n ˘ ˘Øn ˘ ˘ rdyG »˘˘ ˘pa Qn É`````˘˘ ˘ nWhn
≈`s ``æ˘˘ ˘ ˘ ªn ˘ ˘ ˘ ˘ nJ É```˘˘ ˘ ˘ ˘en ∫
n É``˘˘ ˘ ˘ ˘nf ≈``˘˘ ˘ ˘ ˘sfnCɢ ˘ ˘ ˘ nJ ƒ˘r ˘ ˘ ˘ ˘ndhn
¬o ````````````````ào ````r bhn pIÉ``«n ë
n rdyG »pa Am »r ``°Tn π
u `o ``μpd

»bƒ°Tn ónªrMnCG
4Aõ÷G-751¢U -äÉ«bƒ°ûdG
(¿ÉæÑd) ähÒH.»Hô©dG ÜÉàμdGQGOn
16


o °ûp àrn cGnC
p ƒoj Éne oπué°Sn oCGhn n¿Gƒn ræ©o rdyG oCGôn br nCG ` 1
.m¿É©n ne røpe p¬pH »M
.∫
o óu Yn oCGhn â
o r∏é
s °Sn Éen páen nÓ°Sn »pa â
o Ñs nãnJnCG ` 2
oìô°TnCG ` 3
¬o °ùr
n Ønf ≈æn ©r ªn rdyG óo «Øp jo ɪn pH pán∏ªr é
o rdyG »pa nIôn s£°ùn ªo rdyG nIOn ôn Ør ªo rdyG ¢V
o ƒu Yn oCG - CG
zrønæan ≈ndEGp m ønæan røpe rân∏≤n nàrfÉna{
.z¢T,¢T,`g{ ≈ndEGp p ´ƒL
o ôt ydÉpH (¢û
u ¡n rdyG) páªn ∏p cn ≈æn ©r en ø
r Yn p ºé
n ©r ªo rdyG »pa oåë
n Hr nCG - Ü

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC
.o¬°ü
o î
u ndoCG sºoK É¡n pærHy’ tΩoC’Gy o¬ràndÉnb Éne oCGôn br nCG ` 4
p a `5
. ¢ü
u æs dyG ø
n pe ø
n pFGôn ≤n pH ∂
n pdPn ºo Yu On oCG .≈ndhoC’Gy p¿Gôn «n s£dyG pándhÉ
n ë
n eo »pa ñ
o ôr Øn rdyG π
n °ûn
.oñôr Øn rdyG p¬«pa n™bn hn …òp sdyG nCÉ n£î
n rdyG Oo óu nMoCG ` 6

πuo ∏Mn GoC

p î
.ɪn ¡o ræpe xπco n∫ɪn Yr nCG oπué°Sn oCG hn ɪn go Oo óu nMoCG p¿Énàs«°ü
r °Tn ¢ü
u sædyG »pa ` 7
.…
u ôp ©r °ûdy
u G ¢ü
u æs dyG ø
n pe ón pgGƒn °ûpn H π
o u∏Yn oCGhn pçGón M
r nCÉrdyG p ´ƒobho ø
n en Rn Oo óu M
n oCG ` 8
p øneõs dyGhn É¡n oàr∏sé°Sn »pàsdyG p ∫ɪn Yr nCÉrdyÉpH Gók °Tp Îr °ùr oe uπbn nCÉrdyG ≈n∏Yn m πªn oL p ¢ùªr N
n røpe É°ün
v f o¿ƒnu coCG ` 9
.¬oJOr ós M
n …òp sdyG

»pjGrC Qn …póHr GoC

: pá«n pJBÉrdyG »pfÉ©n ªn rdyG ø
n pe ≈æk ©r en π
s co ≥
o paGƒon J »pàsdyG án js ôp ©r °ûdy
u Gä
n É«n Hr nCÉrdyG Oo óu M
n oCG ` 10
.n¿GÒ q£dyG É¡n æn Hr yG ºo u∏©n oJ Iôn Ñs ≤o rdyG .n¿Gôn «n s£dyG ∫
o phÉë
n jo ø
o Hr Ép rdyG .ôo Yp É°ûdy
s G É¡n °ün
n ∏î
r àn °Syr G »pàsdyG oIôn Ñr ©p rdyG .…pQÉ«n pàN
r Gy π
o u∏Yn oCGh ák js ôp ¡r L
n kIAGôb Égn Dho ôn br nCG .päÉ«n Hr nCÉrdyG ø
n pe ák Yn ƒªo é
r en Qo Éàn N
r nCG ` 11

™o °S
s ƒnn JGnC
17

p bø
.»pbÉnaQp Ωn Éen nCG Gôk Ñu ©n eo Ak Én≤rdEGp É¡n «≤p rdoCGhn ä
l ÉnfGƒn «n M
n É¡n odÉ n£Hr nCG mIón «°ün
r Yn oåë
n Hr nCG ` 12

º««≤`` àq dG
ì
r Éàn Ør pe ï
o «r °ûdy
s G
¿r nCG Éen hn ôp ë
r Ñn rdyG ™n en ól Yp ƒr en p¬peƒnr ≤pd hn Ωn ƒr «n rdyG ¬o n∏an , ák ©n pàer nCG Égn nCÉn∏en ák Hn ôn Yn ™o an ór jn ì
r Éàn Ør pe ï
o «r °ûdy
s G ¿n Énc
ɪs nd hn . p¬pæ«pÑnL øe nÖuÑ°ü
n nàªo rdyG n¥ôn ©n rdyG oí°ùn ªr njhn ,o¬`°SÉnØrfnCG Ot ôp nà°ùr nj n∞bs ƒnn J ≈sànM pánæjpóªn rdyG án nMÉ°Sn n≠n∏nH
≈n∏Yn ÉÑk °†n
n Z n•É°ûn àn °SG
r .ì
r Éàn Ør pe p ï«r °ûdy
s GÖ
n r∏cn ¢Sh
o óo nJ ä
r On Énc ál Yn ôp °ùr eo lIQn É«s °Sn â
r n∏Ñn br nCG ,p Ò°ùp ªn rdyBÉ``pH ºs gn
n¬nÑnàrfyGhn ,pQhôo ªo rdGy áo cn ôn nM rân∏ s£©n nJ hn , p ´Gõn uærdyG p º°ùr nëpd oIQs ɪn rdyG nπN
s ón nàan p¿nÓoLôs dyG nêQn É¡n nJhn ,p ≥pFÉ°ùdy
s G
Åo æu ¡n jo hn kIQn ÉnJ ≥
n «r °ûdy
s GÖ
o ufDƒn jo ºr go óo M
n nCG ≥
n Øp n£na p ¢SÉæs dyG Op É°ûn pàM
r yG ≈ndEGp Qp hôo ªo rdyG o¿Gƒn Yr nCG
n pFÉ°ùdy
s GÇ
o óu ¡n jo hn ï
p É°U
. iôn N
r oCG kIQn ÉnJ pIQn És«°ùdy
s G nÖM
n oΩƒo∏njh pánenÓ°ùdy
s ÉpH rìÉnàØr pe sº©n rdyG
...¢SÉ
r ôs en hn
o æs dyG ì
n É°U
n hn ì
r Éàn Ør pe p ï«r °ûdy
s G án Hn ôn Yn â
r °ùn ªn n∏an má≤n pFÉna máYn ôr °ùpo H iôn N
r oCG lIQn É«s °Sn ä
nør«nH n∑Énægo hn Énægo räôn °ûn nàrfyGhn p ¢VQr nCÉrdyG ≈n∏Yn p ïr«°ûdy
s G pá©n pàrenCG røpe lÖpfÉnL n™bn hn Pr EGp rº¡o oLôn gn ≈ndÉ©n nJhn
p ≥
p GQn É«s °ùdy
ø
n pe án ©n pàer nCÉrdyG ∂
n r∏pJ n¿ƒo∏°ûp àn ær jn p ï«r °ûdy
s G áo «n Ñr °U
n Øp n£na ... Ú
n ∏p Øu n£àn ªo rdyGhn pIQs ɪn rdyG p ΩGón br nCG â
n ë
r nJ hn ä
s G
.pôr«°ùdy
s G p±ÉnæÄr pà°Syr ÉpH ôn nenCGhn n¿É n£r«°ûdy
s G nø©n nd Éne n¿ÉYn ôr °So o¬sæμp nd hn rìÉnàØr pe tº©n rdyG ón Ys ƒnn Jhn ...p∞n∏sàdyG
An É°üo
n aôr ≤o rdyG ¢ùn
n ∏L
n hn An Gón ©n °üdy
t G ¢ùs
n Øæn àn an lIôn n£ær bn ¬o o£°Ss ƒn àn nJ m¥ôo oW p¥ôn àn Ør eo ≈ndEGp mójpó°Tn m …rCÉnd ón ©r Hn π
n °U
n hn hn
.níjpônà°ùr n«pd p ≥jpô s£dyG páan ÉnM ≈n∏Yn
Ö
s G∞
n nfrCÉàn °Sr Gp
o cr ôs dyG Gnògn π
n °U
n hn r¿nCG ≈ndEGp ºr ¡o en Éen nCG ≥
o jpô s£dyG päós àn er Gy hn ôn «r °ùdy
s G ¬o eo ƒnr b hn ï
o «r °ûdy
n’ mÖî
n °U
n »pa Ap ɪn rdyG ≈ndEGp Gƒ©o an ón rfyG ≈sànM ¢S
n Op GQn p ÅWp É°Tn ≈n∏Yn o™≤n nj p ∫ÉnØ rWnCÉrdyG ôo °ü
n nH On Énc Énehn .ôn rënÑrdyG
ál en É°ùn pàHr yG Op hóo rμªn rdyG p¬¡p L
r hn ≈n∏Yn â
r M
n n’hn ...¬o àn Hn ôn Yn ï
o «r °ûdy
s G∞
n bn hr nCG Égn ón ær Yp .Am »r °Tn ≈n∏Yn n¿hƒro ∏jn
.p∫ÉnØ rWnCÉrdÉy pH n≥nënàrdyG p¿nCG nåpÑnd Énehn ál Øn «£p nd
»°SQÉØdG ≈Ø£°üe
(±qô°üàH) 127-119¢U ¢U:IÉ«◊G »g Iô£æ≤dG

18

êÉ```eOE’ G
ôp en ôr ªn rdyG ø
n pe ™l n£pb É¡n sfnCÉcn

19

¢ü
u ædB
s G ≈n∏Yn πo ¨p àn °T
r GnC

p àr jo GRk Éé
Ωn ƒr jn ¬o Hn Gôn rJnCG p¬pH ∞
o ë
n rfEGp ót ©p jo m ≥jpôan π
t co n§°ûnp f hn »u °Sp Qn ór ªn rdyG p πrØë
n rdyG óo Yp ƒr en Ü
n ôn àn br Gy
... p πrØë
n rdyG
pá°Sn Qn ór ªn r∏pd pIQn phÉé
n ªo rdyG p ∫ƒo≤ë
o rdyG »pa ∑
n Éægo hn Éæn go Ghôo °ûn àn rfyG``na p¬pbÉnaQp án Ñn ë
r °U
o Gók pgÉL
n Ol ƒªo ë
r en π
n ªp Yn
p næpH GhRo Éna ɪs nd hn nøjpRnÓnërdyG n¿ƒ©o ªn rénj
. rº¡o nær«nH ɪn «pa n∫ɪn Yr nCÉrdyG Gƒªo °ùn
s b É¡n ræpe ôm paGhn mÖ«°ü
,p øjpRnÓ˘ë
n ˘rdyG p∞˘«˘¶p ˘ær ˘nJ »˘pa ≈˘n∏˘«r ˘nd ä
r nCGón ˘Hn
pá≤n «pbôs dyG É¡n ©p pHÉ°U
p Gƒrn dyG òo N
n nCG ø
n «r Hn nIón M
o rCÉnJ â
r nfÉnμan
m∞ r£o∏pH mÜGôn oJ ø
p Gón pH Éen p ÆGôn ar EÉp pH Ωo ƒo≤nJhn
r pe É¡n ∏p N
Éne tπco n∫hõo nj ≈sànM m ÅpaGOn Am ɪn pH É¡n o∏°ùrp ¨nJ sºoK m ÒpÑcn
™o pbGƒnn ≤rdyG ∂
n r∏pJ hóo r¨àn an ,m ñÉ°Sn hr nCG ø
r pe É¡n pH ≥
n ∏p Yn
...p∫ƒ˘˘≤o ˘ °ü˘
r ˘ªn ˘ rdyG ôp ˘ en ôr ˘ ªn ˘ rdyG ø
n ˘ pe ™l ˘ n£˘˘ pb ɢ˘ ¡n ˘ ˘sfnCɢ ˘cn
mäÉn≤jr Qn ho p¿É©n ªn é
r jn Ol ƒªo ë
r en hn óo ªn M
r nCG π
n n¨°ûrn fyGh
p Gƒrn dyG nøjpRnÓnërdyG p¿GnòN
nIón M
o rCÉnj ÉnMGQn sºoK ák an ÉsØ°Tn
π
u co pÖ≤r oK ≈n∏Yn ák ≤n jr Qn ho p¿Éjn ƒu °ùn «o an iôn N
r oCÉrdyG ƒrn ∏pJ
p Ghn
...p øjpRnÓë
n rdyG ™o pbGƒnn b ôn °ùnp μær nJ hr nCG áo ≤n jr Qn ƒro dyG Ö
n ≤p nãær nJ n’ ≈às M
n má«n pgÉæn àn eo mábs Op ‘ É¡n ær pe mIón M
ór bn â
r nfÉnc mán∏«ªp L
n má«n pgGRn m¿Gƒrn dnCÉpH pIõn pgÉé
n rdyG p øjpRnÓë
n rdyG p√òp gn p Úpjõr nJ »pa â
r nææs Øn nJ ór ≤n an Ao É«n r∏Yn Ées nCG
p rfyG pánfhõo n∏nërdyG ≈n∏Yn »pænërænJ rânfÉnμan ,pQGƒs sædyGhn ôp gr õs dyG pänÓnànH røpe É¡n rà°ün
≈n∏Yn p ΩÉ°Ss ôs dyG nAÉnæë
r nà°Syr G
n ∏î
ø
n «r Hn É¡n àr ©n an Qn ∫
l ɪn L
n É¡n ær pe É¡n nd Gón Hn Éen GnPEGp ≈às M
n É¡n pà©n bn ƒnr b ¥
n ƒnr a p¿Gƒrn dnCÉrdyG ôp jpôªr nJ »pa ø
o æs Øn àn Jn hn ,p¬pàM
n ƒnr d
p¿Gƒrn dnCÉrdyG ≥
n nCG
o °SÉ
o æn nJ Égn ôo ¡p Ñr «o an ,É¡n «pa páªn r∏ t¶dyGhn Ap ƒr °†dy
s G ôn nKnCG iôn àn pd π
u u¶dyG hn p ¢ùªr °û∏
s pd É¡n àr °V
n ôn Yn ºs Ko É¡n ©p pHÉ°U
.p πªn ©n rdyG pán∏°UG
n ƒn ªo pH É¡n ≤o t∏©n nJ Oo GOn õr jn hn ºo °ùp àn Ñr àn an Ap É°ùrn ∏ªn rdyG p ™pbGƒnn ≤rdyG ¥
n ƒnr a É©k pen’ Ö
o μp °ùn ær jn Qp ƒæt dyG ôo ë
r °Sp hn
pânfÉnc sºoK ,√Rn ÉnérfEGp m ≥jpôan tπco nΩós bn hn pá°Sn Qn ór ªn rdyG ≈n∏Yn n¿hƒt Yo ór ªn rdyG ôn nWÉn≤nJhn p πrØnërdyG oΩƒr nj sπnMhn
p Ghn π
p ©n rdyG
ï
o Øo ær jn ì
n GQn ºs oK mán∏«ªp L
n mánfhõo n∏ë
n pH ºr ¡o ær pe móM
t co ∂
n °ùn er nCG ór bn hn ¬o bo ÉnaQp hn Ol ƒªo ë
r en Ωn ós ≤n nJ : áo Ñn «é
p æn àn eo l¿Éë
¢Sƒo
o Øof É¡n nd ä
r õs àn gr Gy hn ÉHk ôn nW ™o «ªp é
n rdyG É¡n nd ≥
n Øs °U
n páYn Én≤rdyG Ap É°†n
n a »pa ál ≤n °SÉ
n rdnCG â
r nã©n Ñn rfyÉan ,É¡n «pa
p nërdyG
.kIƒn °ûnr f ø
n jô°VÉ
…hGõª◊G OÉ°TQ óªfi
(±qô°üàH)

p Gôn en pçnÓnãpH É¡n ©p ªr L
.Égn ôo co Pr nCG .iôn Ñr co π
n M
n ón ©r Hn p øjpRnÓë
n rdyG Oo Gón Yr EGp ôs en ` 1
.p πrØë
n rdyG Ωn ƒr jn √o ƒeo ós bn Éen »pa n¿ƒë
o é
n ær jn An Énbó°UnCÉrdyG pân∏©n L
n mÜÉÑ°SCG páKÓnK øYn oåëHnCG ` 2
. `nμpdPn π
o u∏Yn oCG .Égn ôp «r nZ ø
r pe ôn nãcnCG An É«n r∏Yn Ö
o pJÉnμrdyG ∞
n °U
n hn ` 3
.É¡æe π
x co ∫
n ɪn Yr nCG π
o é
u °SoCGhn ¢ü
q æq dyG ‘ nIOQGƒrn dyG päÉ«s °üî°ûdy
q G Oo óu MoCG ` 4

o u∏Yn oCGhn ¬o bo ÉnaQp hn Ol ƒªo ë
r en √o õn é
n rfnCG …òp sdyG p πªn ©n rdyG »pa »pjrCGQn …póHr oCG ` 5

ÉjƒØ°T
πo °UG
v
n ƒnn JGnC

Op Gón Yr EGp pá≤n jpô n£pd hr nCG p π°ün
r ØrdyG p¥Énã«pe Op Gón Yr E’p hr nCG p º°ùr ≤p rdyG p Úpjõr àn pd ák s£N
o »pFÉnbpó°U
r nCG ≈n∏Yn ì
o ôp àn br nCG
:∫
n ƒr M
n ºr ¡o ©n en Qo hÉ
n ë
n nJnCGhn ... p ºt∏©n às dyG ∞
u n∏en
p Gôn en / ? ´
pó«Yp Gƒn en /p√Rp Éé
n rfE’p pájs Qp hôo °†dG
s p πpFÉ°Sn ƒdG
n /p√Rp Éé
n rfEGp p πM
o hôo °ûr ªn rdG Gnògn GnPɪn pd .pQGhn Or C’G p ™jpRƒnr J /pRÉé
Ep G
n rf’
: `na Qn Gƒn ëp rdG ôo jOp GoC
p oCG / Qn Énμar nC’Gy Ö
´
o Ru hn oCG / päGQn É°ùr
n Øpà°Sr ’p yG p øYp Ö
o «L
o uJQn oCG /p ´ƒ°V
o ƒr ªn rdyÉpH óo «s ≤n nJnCG .»pà s£N
o ∫
o óu Yn oCG / m√ÉÑn pàrfyÉpH »¨p °U
r oCG / pänÓN
n Gón ªo rdyG

p ƒnn b ∞
á¨∏qdG ón YG
o qXhn GoC
pó©r Ño rdyGhn pÜôr ≤o rdyG Ö
n °ùr M
n É¡n Øo æu °U
n oCGhn pIQn É°Tn EÉp rdyG Ap ɪn °SCr G ø
r Yn ¢ü
u æq dyG »pa oåëHr nCG ` 6
.É¡n «r ndEGp »ªp àn ær nJ »pàsdyG ájn ôn≤rdyGhn pá°Sn Qn ór ªn rdyG p º°Syr G pójpóë
r nJ ón ©r Hn pá«n pJBÉrdyG pIôn ≤r Øp rdyG án Hn Éàn pc óo «YoCG ` 7
pIQn phÉé
n ªo rdyG p ∫ƒ≤ërdyG ‘ ∑
n Éæn go hn Éæn go Ghôo °ûn àn rfyÉan ¬p bp ÉnaQp án Ñn ë
r °U
o GógÉL Ol ƒªo ë
r en π
n ªp Yn {
ɪn «pa ∫
n jRnÓë
n rdyG n¿ƒ©o ªn é
r jn pá°Sn Qn ór ªn r∏pd
n ɪn Yr nCÉrdyG Gƒªo °ùn
s b É¡n ær pe ôm aGhn mÖ«°üæn H GhRo Éna ɪs ndhn ø
.zº¡o æn «r Hn
.É¡n ào Ñr àn cn »pàsdyG pIôr≤Øp dyG »pa án an ôs ©n ªo rdyG An ɪn °Sr nCÉrdyG ø
o «q YoCG ` 8
p °U
.más∏àn ©r eo hn máë
n «ë
n ¤
n EG É¡n Øo æu °UoCG ºs oK ∫
n É©n ar nCÉrdyG ê
o ôp î
r àn °Sr nCGhn É¡n ào Ñr àn cn »pàsdyG nIôn ≤r Øp rdyG oCGôn bnCG ` 9
20

É«HÉàc
èàfGoC
v
p ós dyG ôn °ü

n «N
o ær ©o rdyG Ö
o o£°TnCGhn »pJrCÉjn Éen oCGôn bnCG ` 10
ɪn «pa ∫
n Øn s∏cn
n ɪn Yr nCÉrdyG ºo ào ªr °ùn
s b .p ø«r ≤n «paôn H ∂
n pdPn ≈∏Y â
n ær ©n àn °Syr Éa p º°ù≤rdyG páq∏› Op GóYEÉH ºo q∏©ªo rdyG ∂
.RÉ‚
n EÉp rdyG »pa ºr ào Yr ôn °Tn hn ºr oμæn «r Hn
p Ghn π
p ¢SƒoØof ‘ Rp Éé
n rfEÉp rdyG Gnògn ôn nKCG ø
r «u Hn hn ,móM
t co É¡n pH Ωn Énb »pàsdyG ∫
n ɪn Yr nCÉrdyG Gôk pcGnP `nμpdPn ¢üo
q b
.òp «eÓàs dyGhn p ºu∏©n ªo rdyG
: ô°UÉæ©rdGy
p Ú≤«aôH áo nfÉ©à°SÉp rdyG ❖
òp «enÓàs dyG h p ºu∏©ªo rdyG ‘ Rp É‚E’yG ôo nKnCG ❖
p πr≤ë
n ë
n rdyG ø
n pe p øjpRÓ
n rdyG ™o ªr L
n ❖
p Ghn π
ºoμær pe móM
t co É¡n pH Ωn Énb »pàsdyG ∫
o ɪn Yr nC’Gy ❖
p øjpRnÓë
n rdyG Ú
o pjõr nJ ❖
p º°ùr ≤p rdyG pás∏› Op Gón Yr EÉp pH ∞
o «p ∏rμàs dyG ❖
p ôs co ≈n∏Yn π
: »°SG
o é
q °Sn oCG ` 11
É¡n pH â
o ªr bo »pàsdyG ∫
n ɪYr nC’Gy ❖
.∫
o hs nCÉrdG ≥
o jó°üdy
s G É¡n pH Ωn Énb »pàsdyG ∫
n ɪn Yr nC’Gy ❖
.»pfnÉqãdyG ≥
o jpó°üdy
s G É¡n pH Ωn Énb »pàsdyG ∫
n ɪn Yr nC’Gy ❖
p ôs co ≈n∏Yn É°ün
.¬o ào ∏é
s °Sn ɪn pH Éæk «©p àn °ùr eo »°SG
v fè
o pàrfoCG ` 12

21


u Op ôr °ùdy
s G ¢ü
u ædy
s G pçGón M
r nCG Öo
n b É©nn J ø
o «u Y
n oCG

ál ``©n pàªr eo ál n∏Mr Qp
pIón Yp Énb ‘ kÓpeÉnc Gôk ¡r °Tn ºn «pboCG r¿nCG pán∏M
r ôu dyG ≈n∏Yn n¿ƒªo pFÉn≤rdyG n•ôn àn °Tyr Ghn ôp Øn °ùdy
s G nIôn pcòr nJ â
o ©r n£àn br Gy
pácn ôn ë
p nÓ£p rf’p Gy
n rdyG ≈n∏Yn hn Ap É°†n
n ØrdyG áp ndór pH p πªt ë
n nJ ≈n∏Yn Ü
n Qs ón nJnCGhn ál Øn ∏p àn î
r eo ¢Uƒ
l ë
o ao »s n∏Yn iôn é
r ào d ¥
.»pfƒo≤nÑ°Sn ór bn nAɪn n∏©o rdyG oäór nLhn É¡n r«dEGp oâr∏°U
n hn ɪs ndhn .oás«pHPp ÉnérdyG p¬«pa oΩpó©n rænJ m¿Énμne »pa p πt≤næsàdyGhn
Qp GôZp ≈n∏Yn É¡n «paáo «s pHPp Éé
r Øn «u co p ¢VQr CnÉrdyG â
n ë
r nJ õn «pdÉgn On ≈ndEG Éæn r∏N
n On
n rdyGhn p§r¨°†dy
s Gä
o ÉL
n Qn On â
p hn Ap É°†n
ôp ªn ≤rdyG p í r£°ùn
s G Ap Gƒn L
r nCÉrdyÉpH p ∫Gƒn M
r nCÉrdyG
n câ
r Än «u go m ¢VQr nCG ≈n∏Yn Énfôr °U
n ØrdyG án dór pH Éæn °ùpr Ñndhn ,pájs hɪn °ùdy
p É°†e
™n L
n ≈n∏Yn Ωo Éæn nf .pQÉ°ü
n pàNÉp rdyG ø
n pe májn ÉnZ ≈n∏Yn mäGQn É°Tn EÉp pH Ö
o nWÉî
n àn nfhn ,p »°ûr ªn rdyG ≈n∏Yn Ü
o Qs ón àn nf
.pás«pFÉ°†n
n ØrdyG pÖpcGôn ªn rdyG ‘ »pàsdyG n∂r∏pàcn
p ôs dyÉpH n¿ƒoaôp °ûr ªo rdyG Éæn nd n¿Pp nCG Ú
,É¡n bn ÉnKph ÉnfOr ón °Tn hn ,Éæn pJn’ór pH Éæn °ùpr Ñn∏an .p π«M
n pKnÓsãdyG pán∏«r ∏sdyG p Ωɪn nJ »pahn
p GOn ≈ndEGp Éæn rJOn Énb ºn pdnÓ°Sn Énfór ©p °U
óo Yr ôs dyG ∞
n hn
n °ün
n b ňs M
n ä
l É n¶ë
n nd s’EGp »n pg Éen hn .''Ü
r É¡n °T'p ' páÑn cn ôr ªn rdyG p πN
mâbr hn ón ©r Hn hn ,má≤n pFÉna máYn ôr °So ‘ páÑn cn ôr ªn rdyG ñ
o hQo É°U
n ™n an ón rfyGhn , p¥ôr Ñn rdyÉcn ™l Wp É°Sn Al ƒr °V
n Énfôn ¡n Hn h Éæn ndƒr nM
p Qr nCÉrdyG nAGƒn rLnCÉrdyG ÉnfRr hÉ
p b
ôo o¶rfnCG ÉnfnCGhn lÖjpônZ Ql ƒ©o °To »pænμs∏ªn nàan án s«°V
n nénJ ÉnæsfnCG ál s«pFƒr °V
n lIQn É°Tn EGp ÉnærJôn ©n °Tr nCG m Ò°ün
¢V
o Qr nCÉrdyG »pd â
r M
n n’ ≈às M
n ÉÄk «r °ûn
n a ÉÄk «r °Tn ôo jpóàn °ùr jn p ¢VQr nCÉrdyG n•É°ùpn ÑrfyG â
o jr nCGQn .mIÒn ¨p °U
n mIòn panÉf ø
r pe
p hn ä
p °Tn Ql Éë
p r£°Sn ≈n∏Yn »pd â
ºs oK ,É¡n peƒ°So ôo pH ál ë
n °VG
l GQs Énbhn ál ©n °SÉ
n pH É¡n ë
r M
n n’hn ák js phôn co kIôn jpóàn °ùr eo
p ≈às M ä
mäGhÉ
r pe ôn ªn ≤n rdyG iôn nf Éfôr °U
r ôn o¨°U
n hn ä
r ôn o¨°U
n
n ªn °Sn ºn ndÉYn Éæn r∏N
n On ºs oK ,p ¢VQnCÉrdyG p¥ƒnr a ø
.Ap ÉnLQr nCÉrdyG pánë«°ùna
s’EGp É¡n ær pe ≥
n Ñr jn ºr ndhn ôp Øn °ùdy
s G oIós eo â
r °†n
n ≤rfGp
ór ˘n≤˘nd' : pá˘Ñn ˘ncôr ˘ªn ˘rdyG óo ˘pFɢnb ɢæn ˘Ñn ˘ nWɢî
n ˘na mäɢ˘Yn ɢ˘°Sn ™o ˘ °†˘
r ˘pH
ø
o ˘ë
r ˘ nfhn p ¢VQr Cɢ rdyG án ˘ «s ˘ pHPp ɢ˘L
n mᢠgn ôr ˘ Ho òo ˘ ær ˘ eo ɢ˘nfRr hɢ
n ˘é
n ˘ ˘nJ
ɢ˘ªn ˘ pH Gƒ˘˘©o ˘ sà˘ ªn ˘ nà˘ ˘an ôp ˘ ˘ªn ˘ ˘≤n ˘ ˘rdyG ƒ˘n ˘ rë˘ ˘nf n¿Bɢ ˘rdyG n¿ƒ˘˘ o£˘˘ pHɢ˘ gn
GhƒDo ˘«s ˘¡n ˘Jhn ɢgn ƒ˘oØ˘ndrCɢnJ ºr ˘nd ôn ˘Xp ɢæn ˘en ø
r ˘pe ¬o ˘fhóo ˘pgɢ˘°û˘
n ˘ào ˘ °Sn
.''ºr oμpHQp Éé
n nJ Ap GôL
r EÉp pd
QGón en »pa Éæn r∏N
n On hn É¡n ào Yn ôr °So â
r s∏≤n an páÑn cn ôr ªn rdyG p√Éé
n uJyÉpd ál °ùn pcÉ©n eo ä
l Éncôu ë
n eo â
r n∏n¨àn °Tyr G mágn ôr Ho ón ©r Hn hn
p Gƒn ªo rdyG InAÉ°†
Énfôr ©p °Tr oCG ≈sànM ¢ùªr °û∏
s pd pá¡n L
n ªo rdyG án≤ n£ræªp rdyG ≈ndEG pás«∏p r«∏sdyG án≤ n£ræªp rdyG nøpe êôo î
r nf ór nμnf rºnd .pôªn ≤n rdyG
22

mIOn Dƒn ào pH ºn s∏°ùdy
t G Éæn rdõn nfhn Ü
o ÉÑn rdyG Éæn nd í
n pàao hn É¡n ndÉM
n Qp áo Ñn cn ôr ªn rdyG pâ s£M
n ºs oK , p ∫hõo æt dyG ‘ p ´hôo °ûdy
t ÉpH
.pôªn ≤n rdyG p í r£°Sn ≈n∏Yn Éæn °ùo
»μjÎdG Ö«£dG
n ØrfnCG Énfór L
n hn hn Qm òn M
n hn
(±ôq °üàH) 83-41¢U ¢U-AÉ°†ØdG OÉHóæ°S
ô°ûæ∏d ¢SGô°S

p àrn cGnC

o °û

p ôn an Qo ÉnàN
: On ƒ°ür
o ≤ªn rdyG n¿Énμªn rdyG É¡n pH Oo óu nMoCG ák s«°V
r nCGhn ¢ü
u sædyG ¿Gƒn ræYo oCGôn br nCG ` 1
p¿Gƒn «n ë
ºn pgGQn On ø
n rdyG áo ≤n jpóM - ∞
o ë
n àr ªo rdyG o «r Yn - ôo ªn ≤n rdyG p ôn Øn rdyG páen nÓ°Sn ø
. máæn jpô≤n pH ∫
t póàn °Sr nCGhn É¡n oJôr àn N
r Gy »pàsdyG pá«s °V
r pe ón cs nCÉnJnC’ ¢ü
s æs dyG oCGôn br nCG ` 2
.¢ü
u æs dyG ø
n pe máæn jpô≤n pH »pàHn ÉL
n EGp ºo Yn Or nCGhn pán∏M
r ôu dyG ø
n pe pájn Én¨rdyG p øYn oåëHr nCG ` 3
: oìôn °Tr nCG ` 4
¬o °ùr
n Ønf ≈æn ©r ªn rdyG óo «Øp jo ɪn pH nIôn s£°ùn ªo rdyG nIOn ôn Ør ªo rdyG ¢V
o ƒu Yn oCG ` CG
.mIOn Dƒn ào pH ºn s∏°ùdy
.ºr oμpHQÉé
t G Éæn rdõn nf
n nJ Ap Gôn L
r EÉp pd GhDƒo «s ¡n nJ
(Q,``g,Ü) ¤
n EGp p ´ƒL
o ôt dyÉpH zÉnfôn ¡n Hn { ≈æ©r en ø
r Yn p ºé
n ©r ªo rdyG »pa oåë
n Hr nCG `Ü

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC

p Qr nCÉrdyG Ap Gƒn L
.∂
n pdPn pÖÑn °Sn ø
r Yn oåë
n Hr nCG .pá«s °V
r nCÉrdyG Rp hÉ
o é
n nJ ón ©r Hn Ö
l jpônZ Ql ƒ©o °To …
n phGôs dyG ∂
n s∏ªn nJ ` 5
.É¡n o∏u∏Yn oCGhn ák Hn ÉL
n EGp Qo Éàn N
r nCG ? ál «s pdÉ«n N
n Ωr nCG ál «s ©p pbGhn áo n∏M
r ôu dyG p√òp gn ` 6

πuo ∏Mn GoC
p ôs co ≈n∏Yn oπué°Sn oCG ` 7
.kánÑsJôn oe án n«pJBÉrdyG nçGón rMnCÉrdyG »°SG
páÑn cn ôr ªn rdyG p ñhQo É°U
ôp ªn ≤n rdyG p í r£°Sn ≈n∏Yn o•ƒÑo ¡o rdyG n ¥
o nÓ£p rfGp pá«s pFÉ°†n
ôp Øn °ùdy
n ØrdyG pán∏M
r ôu dyG ≈n∏Yn Ü
o Qt ón às dyG s G pIôn pcòr nJ ´
o É n£pàbr Gp .pá°ü
s ≤p rdyG On ôr °Sn óo «Yp oCGhn páÑn sJôn ªo rdyG pçGón M
r nCÉrdyÉpH Ú
o ©p àn °Sr nCG ` 8
.p ¢VQr nCÉrdyG ≈ndEGp pánÑcn ôr ªn rdyG nIOn ƒr Yn ¢ü
o î
u n∏oJ mçGón rMnCG án nKnÓnK oìôp nàbr nCG ` 9

»pjGrC Qn …póHr GoC
.∂dP ‘ »jrCGQn …póHr oCG .kIÒn °ùp jn ôp ªn ≤n rdyG ≈ndEGp án n∏M
r ôu dyG Ö
o pJÉnμrdyG Qn ƒs °U
n ` 10

™o °S
s ƒnn JGnC
23

. ôp ªn ≤n rdyG ≈ndEGp p¿É°ùf
n EÉp rdyG pänÓM
n Qn ∫
n ƒr M
n ≥FÉKhn hn mäÉen ƒo∏©r ªn pH »uØ∏en »pæZoCG` 11


u Op ôr °ùdy
s G ¢ü
u sædyG pçGón rMnCG nÖob É©nn J oøu«Y
n oCG

ôo n£în rdGy ∫n GRn
pIOn É«n ©p rdyGhn ≈nØ°ûr àn °ùr ªo rdyG ø
p ôn pa ≈ndEGp â
n «r Hn ák n∏≤u æn àn eo ¬o ào «r °†n
s b m Ωƒr jn ôn rKEGp án M
n Gôs dyG ¢ù
o ªp àn rdnCG »°TG
o jr hn nCG
t¿ôp nj p∞pJÉ¡n rdyG ¢S
o ôn nLhn s’EGp r≥paoCG rºndhn .p Ωƒr sædyG n™ne …póYp ƒr ne n¿Énc má¡n r«nægo ón ©r nHhn .≈°V
n ôr ªn rdyG päƒo«oHhn
â
o ©r an Qn ...ÉM
k ÉnÑ°U
n án «n fÉp sãdyG pânfÉnc ,páYn É°ùdy
s G »pa ä
o ôr n¶nfhn máHn ƒ©o °üp
o H »s æn «r Yn â
o ë
r àn an .»°Sp rCGQn Qp GƒéH
n
: o∫ƒo≤nj lπ°Su ƒn nàoe lÜôp n£°†
r oe läƒr °U
n »pfnAÉnéan m π°ùn
n c »pa án Yn ɪs °ùdy
s G
. oIQƒào cr Oo Éjn päƒr ªn rdyG ø
n pe »eu oCG …òp ≤p rfnCG nIós ©n ªo rdyG nIÒn ¨p °üdy
s G »pànÑ«≤p nM oâØr n£N
n hn »Øp n£©r pe oârjón nJQr yGhn p ÅpaGós dyG ôp jpô°ùdy
s G nøpe máYn ôr °ùpo H oäõr Øn bn
. pá°†jp
s G p±É©n °Sr EÉp rdyG pän’Éë
n pd
n ôªn rdyG pâ«r Hn ≈ndEGp â
o ≤r n∏ n£rfyGhn »``pJQn É«s °Sn â
o Ñr pcQn hn p ™jpô°ùdy
o¬nHÉ°U
n nCG mÖr∏bn päÉsbOn ...kIôn pFÉN
n ák Øn «©p °V
n mäÉsbOn oâ©r ªp °ùn
n a É¡n pÑr∏bn ≈n∏Yn án Yn ɪs °ùdy
s G oâ©r °V
n hn
â
o ¡r Ñs æs àn an ,»pdƒr M
n â
t Øs n∏nJhn án Yn ɪs °ùdy
s Gâ
o ©r n∏N
n .¬o bn Qp ÉnØoJ r¿nCG oIÉ«n ë
n rdyG pânμ°Tn hr nCGhn áo N
n Ĕ
o «r °ûdy
s Ghn ø
o gn ƒrn dyG
p ≈ndEGp m∞pbGhn m πjpƒ nW m πoLQn Op ƒoLho ≈ndEGp
m ¢û©p nJôr oe mäƒr °üp
n H »pændnCÉ°Sn .ól jpó°Tn l≥n∏bn p¬r«nær«Yn »pahn …pQGƒn L
: m∞pFÉN
n
? oIQn ƒoàcr Oo Éjn ôm n£N
n »pa »n pg rπgn z p¬s∏dyG p¿Pr EÉp pH ≈nØ°ûr ào °S{:
n â
o r∏≤o an
râ°ùn r«nd áo ≤n «≤p nërdyGhn ,kÓ«∏p bn tøÄp ªn r£nj o¬n∏©n rLnCÉpd n∂pdPn oâr∏bo
è
l ``jpõen ƒn go Ak Ghn On ä
o ôr °†
n M
r nCG .pô n£î
n rdyG pá`jn ÉnZ »pa É¡n ào dÉë
n an ∂dònc
.Op Qp ÉnÑrdyG É¡n Yp GQn Pp »pa o√ÉsjEGp É¡n oàræ≤n nMhn iôn `r NoCG má``njphOr nCG pIós `Yp røpe
É¡n °Sn rCGQn ∂
o Yn Or CnG ä
o òr N
n CnG ºq K Égn Qp ór °U
n ≈n∏Yn án Yn ɪs °ùdy
s Gâ
o ©r °Vh
n
ón Yp É°Sn oC’ máªn ¶p nàræoe máØn «Øp N
n mäÉncôn nM »pa Égn Qp ór °U
n ≈n∏Yn o§n¨°V
r nCGhn
p jo …òp sdyG É¡n Ñn r∏bn
: ¬o nd â
o r∏bo hn É¡n pæHr yG ≈ndEGp ä
o ôr n¶nf .∞
n bs ƒn àn jn r¿nCG ∂
o °Tƒ
p√òp gn røpe râbn ÉnanCG r¿EÉp an ,Égn Pp Én≤rfE’p »©p °Sr ho »pa Éne sπco o∫òo rHnCÉ°S{
r¿nCG ø
r pe ós Ho n’ ø
r μp ndhn ól jpóL
n ôl ªo Yo É¡n nd Ö
n pàco ór bn ¿ƒoμjn pIAn ɪn rZE’p yG
.znêÓ
n ©p rdyG nπªp rμnà°ùr nàpd ≈nØ°ûr nà°ùr ªo rdyG ≈ndEGp É¡n njphrDƒoJ
24

ºo °ùp àn Ñr nJ »n gr hn »s ndEGp ä
r ôn n¶nfhn É¡n «r æn Ør L
n Ro Ď
o ©n rdyG pâcn ôs M
n ɪs nd ák ªn «¶p Yn »pàM
n ôr an â
r nfÉnc ºr cn hn
.ôo n£î
n rdyG ...ká©n jOp hn ák en É°ùn pàHr Gp
n rdyG ∫
n GRn ór ≤n nd p¬s∏d óo ªr ë
…hGón ©r °s ùdG ∫Gƒf
(±qô°üàH) 75- 45¢U ¢U áÑ«ÑW äGôqcòe
ähÒH ÜGOB’yG QGO


o °ûp àrn cGnC
p ôr an Qo Éàn N
: ôp n£î
n rdyG ´
n ƒnr f Oo óu ë
n oJ ák «s °V
r nCG hn ¢ü
u æs dyG n¿Gƒn ær Yo oCGôn br nCG ` 1
Qm hôo e oçOp ÉM
n mâ«r Hn »pa ≥
l jpôM
n p ÉnØeo ¢V
Ål L
l ôn en p ôn Øn rdyG páen nÓ°Sn ø
.ón pgGƒn °ûpn H ∫
t póàn °Sr nCGh É¡n oJôr àn N
r Gy »pàsdyG pá«s °V
r pe ón cs nCÉnJnC’ ák àn peÉ°U
n kIAn Gôn pb ¢ü
s æs dyG oCGôn br nCG ` 2
p °ûàs dyG »pa lIôpgÉen áo Ñn «pÑ s£dyG ` 3
.¢ü
u æs dyG ø
n pe ø
n pFGôn ≤n pH ∂dP ºo Yu On oCG .p ênÓ©p dyGhn p ¢ü«î

o ôn °Tr nCG ` 4
. ¬o °ùr
n Ønf ≈æn ©r ªn rdyG óo «Øp jo ɪn pH nIôn s£°ùn ªo rdyG nIOn ôn Ør ªo rdyG ¢V
o ƒY
u oCG - CG
.p Ωƒr æs dyG ™n en …póYp ƒr en n¿Énc má¡n «r æn go ón ©r Hn hn .»©p °Sr ho »pa Éen π
s co ∫
o òo Hr nCÉ°Sn (∑,´,O) ≈ndEG p ´ƒL
o ôt dyÉpH z∂
o Yn Or nCG{ ≈æn ©r en ø
r Yn p ºé
n ©r ªo rdyG »pa oåë
n Hr nCG -Ü

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC
nøpFGôn ≤n pH ɪn ¡p r«n∏Yn t∫pónà°Sr nCGhn p ør«nàndÉnërdyG ôo co Pr nCG .ná°†jp
n ôªn rdyG oèpdÉ©n oJ »pghn p ør«nàndÉnëpH áo nÑ«pÑ s£dyG päôs ne ` 5
.¢ü
n pe
u æs dyG ø
p±É°U
n hr nCÉrdyGhn päÉnaƒ°U
o ƒr ªn rdG p êGôn î
r pà°Syr ÉpH n∂pdPn ≈n∏Yn t∫ónà°Sr nCG.Gók jpó°Tn ÉkHGôn £p °V
r Gp oørH’p yG nÜôn n£°V
r Gp ` 6
.É¡n pH pánfôp àn ≤r ªo rdyG
25

πuo ∏Mn GoC
.káÑn sJôn eo áo Ñn «pÑ s£dyG É¡n pH â
r en Énb »pàsdyG ∫
n ɪn Yr nCÉrdyG π
o é
u °SoCGhn ¢ü
s æs dyG oCGôn br nCG ` 7
.É°ün
v f n¿ƒnu coCÉpd m ¢†©r nÑpH É¡n °†
n ©r nH n∫ɪn Yr nCÉrdyG p√òp gn o§oHQr nCG ` 8

»pjGrC Qn …póHr GoC
p J GnPɪn pH ` 9
.∂
n àn Hn ÉL
n EGp π
r u∏Yn ? án Ñn «pÑ s£dyG p√òp gn ∞
o °ün

™o °S
s ƒnn JGnC
p pójpóë
p àn ær nJ ` 10
.p¬pdÉ°ü
n N
r nJ ≈n∏Yn Égn óo Yp É°Sn oCG .É«v pdÉnãpe kÓpeÉYn m ΩÉYn π
s co ál °ùn °Ss Dƒn en Ö
o î
pájs ô°ûn Ñn rdyG PÉn≤rfEGp »pa ºn ¡n °Sr nCG mÖ«pÑ nW pá°ü
s pb ø
r Yn oåë
n Hr nCG .m π«pÑnf »x pfÉ°ùf
n EGp m πªn ©n pH Ao ÉÑs Wp nCÉrdyG Ωo ƒo≤jn ` 11
.»pbÉnaôp pd É¡n eo óu bn oCGhn

26


u Op ôr °ùdy
s G ¢ü
u ædy
s G pçGón M
r nCG Öo
n b É©nn J ø
o «u Y
n oCG

ê
o hr õs dyG On É``Yn hn

27

pIòn paÉæs dyG ≈ndEGp Ωt oCÉrdyG pâYn ôn °Sr nCG ,kájs ƒp bn ∫
o ƒp rdƒon J ì
o Éjn ôu dyG pâ≤n Øp nWhn kInCÉé
r an Ap ɪn °ùdy
s G ¬o L
r hn ôs ¡n Øn cr Gp
pán∏M
p ôn pa »pa …Op É¡n rdyG ¢S
r Qp ø
r pe ¬o nd »n ≤p Hn Éen nIAn Gôn pb ºt pàjo p ÅpaGós dyG p¬°TG
s ón rfGp .p ¢ùjpQÉàn ªn rdyG ≥
n r∏nZ ºo μp ë
r oJ
É¡n Ñn r∏bn ôo ªo r¨jn Am hóo ¡o Hn â
r °ùs M
n nCÉan »u μp pFnÓªn rdyG p¬¡p L
r hn ≈ndEGp ä
r ôn n¶nf .p¬«r æn «r Yn ¢†
n ªn rZnCG Éen n¿ÉYn ôr °So hn Op ÉHn póæ°ùdy
u G
p ©n rdyG Òo paRn n¿Énc .láØn «pæYn ál Ñn gr Qn É¡n àr nμs∏ªn àn an É¡n en Éen nCG pá«s £p pFÉë
¥
o ôp àn î
r jn páØn °UÉ
n rdyG páYn É°ùdy
s G »pa â
r ≤n n∏ªr M
n ºs oK
p ào an ák n∏pFÉgn ák ©n bn ôr bn É¡n «r nfPo oCG ≈ndEGp π
p jn hn ,mIós M
p »pa â
.ôo £p °ûn ær jn É¡n °Sp rCGôn H ¢ù
t ë
o °ü
n ær ªn °Sr EÉp rdyGhn Ö
n °ûn î
n rdyG
p Gƒn ¡n rdyG É¡n rJós gn hn Qo É n¶pàrf’p yG ∫
kInCÉé
r an hn Ωn Éæn nJ r¿nCG ∫
o phÉ– Égn póndhn pÖpfÉé
n pH â
r ≤n r∏àn °Syr Éan ¢ùL
n É nW
â
r °†
n ¡n nf òm pFón ær Yp .»t pFÉHn ôn ¡r nμrdyG Qo É«s às dyG ™n n£n≤rfG
p ø˘˘e p ø˘˘«r ˘ àn ˘ ©n ˘ ªr ˘ °Tn ä
.mᢠÑn ˘ jôp ˘ bn mᢠfGõn ˘ N
r òn ˘ N
n nCGhn
p Ghn â
iôn ˘N
r oCɢrdyɢpH â
r ˘ n¶˘nØ˘ àn ˘ M
r Gy hn kIón ˘ M
r ˘ n∏˘ ©n ˘ °Tr nCG
Qn ɢnfnCGhn ɢgn Dho ƒ˘r °V
n ™n ˘ n£˘˘°ù˘
n ˘an pᢠL
n ɢ˘ë
n ˘ rdyG p⢠br ƒ˘n ˘pd
kÓ˘ «˘ ∏p ˘ bn ɢ˘ ¡n ˘ ˘odɢ˘ Hn s¿nCɢ ˘ªn ˘ ˘ rWGp .p⢠˘«r ˘ ˘Ñn ˘ ˘rdyG n¿É˘˘ cn Qr nCG
p hr Rn Ap ɢ˘°ûY
√o óo ˘ ≤s ˘ Øn ˘ à˘ J ɢ˘¡n ˘ L
n ≈˘˘ndEGp â
r ˘ Yn ôn ˘ ˘°Sr nCGhn
.An ÉnfEÉp rdyG ¢ùªs n∏àn nJhn
p É°Sn √o Dho É°ûY
ƒnr d ,¬ào ©r °V
n hn ɪn cn Éæk N
n ∫
o Gõn jn n’ ¬o sfnCG »pa ∂
s °Tnn ’ ,má«s ¡p °ûH
n ¬o ªn ¡n àn rdyÉnd n¿BÉrdyG π
n Ñn br nCG
.™l pFÉL
n
p hr õn pdhn pánãpdÉsãdyG ≈ndEGp Òo °ûop J áo Yn É°ùdy
ø
r ªn an .¢UÉ
t î
n rdyG ¬o M
o Éàn Ør pe É¡n L
s G .pÜÉÑn rdyG ≈n∏Yn Ékbôr nW â
r ©n ªp °Sn nÉgón ær Yp

u nCÉàn eo máYn É°Sn »pa Ü
n ÉÑn rdyG ¥
o ôo r£jn
r ndCÉ°Sn hn máæn pgGhn ≈ k£î
o pH pÜÉÑn rdyG ø
n pe â
r Hn ôn àn br Gp ? p√òp ¡n cn mIôn N
? pÜÉÑn rdyÉpH ø
r en ? ¥
o QÉ s£dyG p øen p . p∂oJQn ÉL
? p∂L
o hr Rn On ÉYn π
r gn p∂odnCÉ°Sr nCG â
o Är L
n áo °ûn pFÉYn : É¡n nd â
r ndÉnb
? p∂L
o hr Rn hn .ká≤n ∏p bn ¬o Ño bs ôn nJnCG ÉnfnCG hn óo ©r Hn ór ©o jn ºr nd ¬o sfEGp . p√Qp É n¶pàrfyG »pa â
o rdRp Éne -

p ≈n∏Yn â
p ôn pa ≈ndEGp â
.An É n£¨p rdyG É¡n ªp °ùr L
r ndón °Sr nCGh É¡n °TG
r Yn ôn °Sr nCGhn p¿Éæn Är ªp rW’p yG øe Am »r °ûpn H â
r °ùs M
n nCG
p er õn oJhn óo pHõr oJ páé
p rdyÉcn ôp ë
É¡n en Éen nCG Ö
n pFÉ¡n rdyG p ∫ɪn é
r Ñn rdyG ê
o Gƒn er nCG É¡n nd ä
r ón Hn
o pcGôn ªn rdyG päón Hn hn ôo é
´
u co »pa áo «n pJÉ©n rdyG ì
o Éjn ôu dyG É¡n pH ±
o òp ≤r nJ ,kábn õs ªn eo Ak nÓ°Tr nCG
o Qp É°ü
n jo É¡n L
n hr Rn â
r n∏«s î
n nJh ,päÉgn Éé
n uJÉp rdyG π
: É¡n nd kÓpFÉnb p¬pJƒr °U
n ≈n∏Yr nCÉpH ≥
n nJ »pa ê
n ƒr ªn rdyG
o Yn õr jn ¬o rJQn ƒs °ün
n J ,iôn N
r oCG ¢Uƒo
o ¨jn hn kIôs en ƒoØ r£jn Om Éæn Yp hn óx ë
páæn «μp °ùdy
s ÉpH â
r °ùs M
n nCÉan .zAp ÉL
n ƒr ¡n rdyG p íjôu dyG ø
n pe ák Hn nÓ°U
n ót °Tn nCGhn ôp ë
r Ñn rdyG ø
n pe iƒrn bnCG ÉnfnCG ,»paÉî
n nJ n’{
p jn É¡n æn Hr yG pâ©n ªp °Sh
í
o «°ü
n É¡n ¡p L
r hn ≈ndEGp π
o s∏°ùn àn jn p ¢ùªr °ûdy
s G An ƒr °V
n ä
r nCGôn an É¡n «r æn «r Y â
r ë
n àn an hn É¡n Ñn r∏bn ôo ªo r¨nJ
p∂jrCGQn Éen ,ká«s M
n ∫
o Gõn nJn’ »pHnCG É¡n pH ≈nJnCG »pàsdyG ∑
o ɪn °Sr nCÉrdyG ,»Yp ôp °Sr nCG , ‹
r É©n nJ , »eu oCG{: p¬pJƒr °U
n ≈n∏Yr nCÉpH
z? π
o ©n ar nCG »pææn «pcôo àr nJnCG .ká«n pfÉnK Ap ɪn rdyG »pa Égn Éæn ©r °V
n hn ƒnr d
ìqÓØdG ‹PÉ°ûdG
q
(±qô°üàH) 53 - 48¢U ¢U-¢Shô©dG
2000 âfôH ≈aƒf


o °ûp àrn cGnC
p ôs co ≈n∏Yn p ø«r àn «n pJBÉrdyG p ø«r àn n∏ªr é
.¢ü
u æs dyG »pa ɪn ¡o ær Yn oåë
n Hr nCGhn ɪn ¡o o£u≤nfoCG ºs oK »°SG
o rdyG Ö
o ào cr nCG ` 1
. ¢ü
u æs dyG ø
n pe ø
n pFGôn ≤n H ∂
n pdPn ɪk Yu ón eo Ö
n Ñn °ùdG
s ø
o «q Hn oCG . p ∫põær ªn rdyG ≈ndEG pIOn ƒr ©n rdyG p øYn ê
o hr õs dyG ôn N
n nCÉnJ ` 2
: oìôn °Tr nCG ` 3
: p¬«pa ä
r On Qn hn …òp sdyG ¥
n É«n °ùdy
u G Gók ªp àn ©r eo nIôn s£°ùn ªo rdyG nIOn ôn Ør ªo rdyG ì
o ôn °Tr nCG - CG
p oJ
.ôo £p °ûn rænj É¡n °Sp rCGôn pH ¢ù
t ë
. ám æn pgGhn ≈ k£î
o pH pÜÉÑn rdyG ø
n pe â
r Hn În br Gy
p Gƒn gn { ≈næ©r ne røYn p ºné©r ªo rdyG »pa oånërHnCG -Ü
(¢S,ê,`g) ≈ndEGp p ´ƒoLôt dyÉ``p H z¢ù
n L
28

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC
p en π
p nCG ` 4
.¢ü
u æs dyG ø
n pe ón pgGƒn °ûpn H `n μpdPn ≈n∏Yn ∫
t póàn °Sr nCGhn √o ón ©r Hn hn pIQn Éé
n rdyG Ap Ȏ
n Ñr bn páL
n hr õs dyG án dÉM
n ∞
o °U
.∂
n pdPn ≈n∏Yn ∫
t óo nJ ¢ü
q æs dyG ø
n pe ón pgGƒn °Tn oCGôn br nCG .ɪk pdÉ°Sn ôp ë
r Ñn rdyG ø
n pe ê
o hr õs dyG On ÉYn ` 5

πuo ∏Mn GoC
.¢ü
u æs dyG »pa ä
r On Qn hn ɪnc p Ωƒæs ∏pd ºn ∏p °ùr àn °ùnr J r¿nCG π
n Ñr bn áo L
n hr õs dyG É¡n pH â
r en Énb »pàsdyG ∫
n ɪn Yr nCÉrdyG ê
o ôp î
r àn °Sr nCG ` 6
.É°ün
v f n¿ƒnu coC’ p ∫ɪn Yr nCÉrdyG p√òp gn ø
n «r Hn o§Ho Qr nCG ` 7

»pjGrC Qn …póHr GoC
.Qn É«n pàNÉp rdyG π
o u∏Yn oCG ºs oK √o Dho ôn br nCG .É«v Øp °U
r hn hr nCG Éjv Op ôr °Sn É©k n£r≤en ¢ü
u æs dyG ø
n pe Qo Éàn N
r nCG ` 8

™o °S
s ƒnn JGnC
.pá«s °ùp pfƒàt dyG Op nÓpÑrdyÉpH …
u ôp ë
r Ñn rdyG pó«r °üdy
s G p ÅpfGƒn en ∫
n ƒr M
n måë
r Ñn pH »uØn∏en »pærZoCG ` 9

29

…Op ôr °ùdy
s G ¢ü
u ædy
s G pçGón M
r nCG Öo
n b É©nn J ø
o «u Y
n oCG

máHn ôn Yn n¿hOo

Ap Én≤u∏dyG páM
n ôr an , »pfôo ªo r¨nJ máen Qp ÉYn máM
n ôr Øn pH â
o °ùr °ùn M
r nCG pá s£ë
n ªn rdyG »pa ¬o nJQn É«s °Sn ≥
o pFÉ°ùdy
s Gí
n Ñn cn Éen ón ær Yp
â
o r∏ªn M
n .. kÓjpƒ nW É¡n «r ndEGp â
o ≤r àn °Tyr G »pàsdyG p√ƒL
o ƒro dyG páë
n an É°ü
n eo hn ,ÜÉÑn M
r nCÉrdyG hn p πgr nCÉrdyG h p¿Énμªn rdyG``H
.p∫nÓ¨p rdyGhn p¬pcGƒnn ØrdyG ¢†
n Gôn °ùr o«pHhn ,pánLhr õs dyGhn Op n’hr nCÉr∏pd lIón jpónL lÜÉn«pK É¡n pH ák nÑ«≤p nM …
n Énæªr o«pH
o ©r nH É¡n pH ák s∏°Sn …
p nCG ňs M
π
o Qp Gƒn °ûdy
s G hn , án æn jpóªn rdyG ∞
t o∏jn Ωo nÓ s¶dyG
n °U
n ôp «r °ùdy
s G »pa …pôer nCG Ωn õp M
r CnG r¿nCG »s n∏Yn hn ,lIôn Øp ≤r eo ´
p É°ûdy
≈ndEGp páÑn pgGsòdyG päÉæn M
s G p ¢†©r Hn ø
r pe s’EGp ál «n pdÉN
n ≥
o jpô s£dyG .mäGôn àr peƒo∏«pc pánKnÓnK ón ©H pájn ôr ≤n rdyG``H »pà«r H
ä
o ôr cs òn nJ .â
r n∏N
n mäGƒn æn °Sn ≈ndEGp ä
o Éjn ôrcòu dyG »pH ä
r On ÉYn hn .zpáen ôr Ño rdyG{ øe pá«n pJBÉrdyG hr nCG p§Ør æs dyG p ∫ƒo≤M
o
.m ìÉnÑ°U
n sπco »peÉnenCG É¡n ©o an Or nCG oâræco »pàsdyG õp rÑî
o rdyG án nHôn Yn
» u£nZoCÉan p¿ôr Øo rdyG øe õo Ñr î
r Øn rdyG ón ær Yp hn ,pIõn Ñn î
r ªn rdyG ≈ndEGn ¬o L
s ƒnn JnCGhn Gôk pcÉHn ¢†
o ¡n rfnCG â
o ær co
o rdyG ê
o ôo î
r jn ôp é
páHn ôn ©n rdyG p ™raón pH ´
n eo ¬o bn ƒnr a án Øn Zp Qr nCÉrdyG ™o °V
n nCGhn p ¢û«r î
n rdyG ø
n pe m ¢ù«μp pH páHn ôn ©n rdyG ´
n Énb
o ôp °Sr oCG ºs oK , kIón °†
s æn eo ,káØn Øs °ü
¢Uô
o ƒ oWnCG ∑
n Éæn go hn ,ájn ôr ≤n rdyG ≈ndEGp Gók pFÉYn »peÉen nCG
o M
r nCGhn p√õp Ñr N
o án «s ªu pc m¿ÉscOo π
s co »£p Yr oCG p ÚpcÉncós dyG ≈n∏Yn ±
p É°ùdy
p rdyG sπco
n’ p øN
s G õp rÑî
o rdyG áo nëpFGn Q rânfÉnc .ÉkMÉnÑ°U
n pá©n pHÉ°ùdy
s G πÑb áo s«∏p ªn ©n rdyG sºpànJ ¿nCG ≈n∏Yn p ¢Uôr ë
p pH án Hn ôn ©n rdyG ™o an Or nCG â
.päÉ©n Øn nJôr ªo rdyG óo ©n °U
o ær co hn ,∞
o °Uƒo
n J
r nCG ÉnfnCG hn ∂
n dnP »pa Gók ¡r L
o ∫
o òo Hr nCG hn ,m ÒpÑcn óx é
mójóL
p BG »pa ºs oK .p¿ÉnJõn Ñr N
n ø
r pe ôt eo nCG pá«s °ûp ©n rdyG ôp N
o páHn ôn ©n rdyÉpHhn pâ«r Ñn rdyG ≈ndEGp Oo ƒYo nCG p ™jpRƒr às dyG øe p ÆGôn Øn rdyG ón ©r Hn hn
ø
r pe É¡n ©o an Or nCG h páHn ôn ©n rdyG »pa ™r Ñn jo ºr nd …òp sdyG õn Ñr î
o rdyG ™o °V
n nCG hn ,™«pѪn rdyG õp Ñr î
o rdG ø
n ªn nK ™o ªn L
r nCG p ÚpcÉncós dyG ≈n∏Yn
oπØp br nCGhn »pJôn rLoCG Égn ón ræYp »pæ«£p ©r o«an Rn ÉsÑî
n rdyG oârÑ°SÉ
n nM ór bn o¿ƒocnCG pÜôp r¨ªn rdyG n™ne hn .pánæjpóªn rdyG »ndEGp mójpónL
... p¬pJGnP p πªn ©n rdyG ≈ndEGp Gôk pcÉHn pón¨rdyG ø
n pe On ƒYo nC’ pâ«r Ñn rdyG ≈ndGE p

30

ø
r Yn nårënÑrdyG oäQr ôs bn m Ωƒr nj näGnPhn .m ìÉnÑ°U
n sπco õp rÑî
o rdyG án nHôn Yn o™an Or nCG ÉnfnCGh Ql ƒ¡o °To räôs ne
p ©n rdyG ≈ndEGp …
páæn jpóªn rdyG ø
n Éen ón bn »pæàr bn É°ùn
n a ôn N
n BG m πªn Yn
n «r Hn án an É°ùn ªn rdyG ™n n£rbnC’ Oo ƒYo nCG Ωn ƒr «n rdyG ÉnfnCG Égn hn .páªn °UÉ
.mánHôn Yn n¿hOo røμp ndhn pánjôr ≤n rdyGhn
ʃμdyG ¿Gƒ°VQ
(±qô°üàH) 30- 12 ¢U ¢U ÜQqódyG ¢SCGQ
1994 á°Sƒ°S ô°ûqædyGh áYÉÑ q£∏d ¿Gó«©°S á°ù°SDq ƒe


o °ûp àrn cGnC
p ôn an Qo Éàn N
ák «s °V
r nCGhn n¿Gƒæ
n ©o rdyG oCGôn br nCG `1
m ∫ƒu é
n àe mäGhn ôn °†
r N
o p ™pFÉHn - : ø
r Yn ¢ü
t æs dyG oçós ë
n àn jn
mIôn L
r oCG pIQn É«s °Sn p ≥pFÉ°Sn õm rÑN
o p ™FÉHn p a páen nÓ°Sn ø
.»pà«s °Vôn
r pe ón cs nCÉJnC’ ák àn peÉ°U
n kIAn Gôn pb ¢ü
s æs dyG oCGôrbnCG ` 2
p àt dyG p܃æo é
.∂
n pdPn óo ju ƒDn oJ máæjônb ø
r Yn oåë
n Hr nCG. »u °ùfƒ
n rdyG »pa áo jn ôr ≤n rdyG ™o ≤n nJ ` 3
ì
o ôn °Tr nCG ` 4
.¬o °ùr
n Ønf ≈æn ©r ªn rdyG óo «Øp jo ɪn pH nIôn s£°ùn ªo rdyG nIOn ôn Ør ªo rdyG ¢V
o ƒq Yn oCG -CG
. ¬o nJQn É«s °Sn ≥
n Ñn cn o pFÉ°ùdy
s Gí

r n∏N
n mäGƒn æn °Sn ≈ndEGp ä
o Éjn ôn cr òu dyG »pH ä
r On ÉYn hn (Q,Ω,Æ) ≈ndEGp p ´ƒL
o ôt dyÉ``p H zôo ªo r¨nJ{ ≈æn ©r en ø
r Yn p ºé
n ©r ªo rdyG »pa oåë
n Hr nCG -Ü

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC

31


w É°Tn õp Ñr î
o rdyG ™o pFÉHn p¬pH Ωo ƒo≤jn n¿Énc …òp qdyG π
o ªn ©n rdyG ` 5
.∂
n pdPn óo jq ƒDn oJ ¢ü
u æq dyG ø
n pe ø
n pFGôn bn oCGôn br nCG
? p¬∏p ªn ©n pd É°ü
k ∏p î
r eo π
o peÉ©n rdyG Gnògn n¿Énc π
r gn ` 6

u bn nCÉrdyG ≈n∏Yn p ø«r àn æn jpô≤n pH »pàHn ÉL
n GE ºo Yq On oCG

πuo ∏Mn GoC
? õp Ñr î
o rdyG án Hn ôn Yn Ö
o pJÉnμrdyG ôn cs òn nJ ≈àn en ` 7
.káÑn sJôn eo É¡n o∏é
u °Sn oCG .pájn ôr ≤n rdyG »pa ƒn gr hn Ö
o pJÉnμrdyG É¡n pH Ωn Énb ∫
l ɪn Yr nCG ¢ü
u æs dyG »pa ä
r On Qn hn ` 8
z... Gôk pcÉH ¢†
o ¡n fnCG â
o ær co { : ```pH oCGón HnCG h kÓpeÉnc ¢ü
u æs dyG nIAn Gôn pb óo «Yp oCG ` 9

»pjGrC Qn …póHr GoC
p oCG ` 10
? pá≤n jô q£dyG p√òp ¡n pH õp Ñr î
o rdyG p π≤nf »pa ∂
n jo rCGQn Éen : p ∫GƒDn °ùdy
t G øY Ö
o «L
.põrÑî
o rdyG p πr≤næpd iôn N
r oCG ák ≤n jpô nW oìôp nàbr nCG ` 11

™o °S
s ƒnn JGnC
p hr nCG máæn ¡r pe øY ¬o Ño pJÉnc ¬«pa oçós ë
.»pbÉnaôp pd √o Dho ôn br nCGh máan ôr M
n àn jn ¢ün
x fø
r Yn oåë
n Hr nCG ` 12

32


u Op ôr °ùdy
s G ¢ü
u ædy
s G pçGón M
r nCG Öo
n b É©nn J ø
o «u Y
n oCG

p
Qm Éë
H
á
o
j
Én
μ
M
s n n

33

p êpQÉî
n rdyG »pa ì
o Éjn ôu dyG ɪn æn «H mánμjQn nCG ≈n∏Yn pIOn É©n rdyÉcn ¢ùn
n ∏L
n hn , Ap É°ûn ©p rdyG pInÓ°U
n ø
r pe ï
o «r °ûdy
s G nÆôn an
p π°ùrn ∏°ùn eo ø
r pe mIón jpóL
n má≤n n∏M
n ≈ndEGp n¿ƒ©o ªp àn °ùr jn Oo ÉnØM
r nC’Gy ¬o ndƒr M
n ≥
n s∏ë
n nJ .p∫pRÉæn ªn rdyG ±
n ƒo≤°So ™o ∏p àn ≤r nJ Oo ÉnμnJ
.p¬pJÉ«n M
n

n pdPn nçón M
n Éen s¿CG ôn «r nZ ,mánKQp ÉnμpH Am Éàn °Tp π
u co »pa n¿hOo ós ¡n eo Oo n’hr nCG Éjn pá≤n n£ær ªp rdyG p√òp gn o¿Ésμ°So
Ö
o pcGôn ªn rdyGhn oIÒn ¨p °üdy
s Gø
o Øo °ùdy
t G É¡n «r ndEGp ót °ûon J EÉp an ôr ªn rdyG »pa ál ªn î
r °V
n ál en Gƒs Yn ∑
n Éæn go .É©k jpôeo n¿Énc Ωn É©n rdyG
p∞°UG
p ƒn ©n rdyG π
r nfÉnchn .ä
o Gôn WÉn≤rdyGhn Ü
o Qp Gƒnn ≤rdyGhn
s co â
r en hÉn
n b ór bn hn Ap Éæn «ªp rdyG »pa ák àn Ñs nãeo áo neGƒs ©n rdyG p√òp gn â
p Yn nCÉrdyG π
.p Ò°UÉ
u oμpd ä
r ón ªn °U
n hn
p ©n rdyG Qo òo of p¬«pa â
ɪn æn «r Hn lIÒn pãcn Ö
o cGôn en hn ø
l Øo °So EÉp an ôr ªn rdyG Gògn »pa â
r ©n ªs é
n nJ páØn °UÉ
r M
n n’ m Ωƒr jn ä
n GnP
»pa Ü
o ôp n£°†
r jn pÖpcGôn ªn rdyG óo M
n nCG Qn É°U
n hn π
l Ñr M
n ™n n£n≤rfyG kInCÉé
r an hn .pIQn phÉé
n ªo rdyG pá«n pæHr nCÉrdyÉpH oIQn Éë
s Ñn rdyG ≈ªn àn M
r Gy
»pa Éen π
s co ºo u£ë
n «o °Sn ¬o sfnCG ™o «ªp é
n rdyG ón cs nCÉnJhn .¬o ndƒr M
n »pàsdyG pÜQp Gƒnn ≤rdyGhn p øoØ°ùdy
t ÉpH Éek pó n£°ü
r eo p ¢Vƒr ë
n rdyG
m πªn ©n pH ól M
n nCG Ωn ós ≤n àn jn r¿nCG n¿hOo …pôé
r jn Éen n¿hóo ¡n °ûr jn ¢SÉ
o æs dyG ∞
n bn hn .»pfÉsãdyG π
o Ñr ë
n rdyG p ™ n£r≤jo ºr nd GnPEGp EÉp an ôr ªn rdyG
p ©n rdyG pâs∏ nX hn Ö
.ºo s∏nμàn nJ Égn ón M
r hn áo Øn °UÉ
l «pgQn â
l ªr °U
n ºn «s N
n .p∞pbƒr ªn rdyG Pp Én≤rfE’p mIôn rμØp pH hr nCG
p Ghn mÖcn ôr ªn pH »n ë
p rdyG ø
ø
r pe π
o °†r
n anCG móM
u °†o
n f r¿nCG páªn rμë
n e ¢ù
n «r ndnCG ? Qo É¡n ær jn Am »r °Tn π
s co ´
o ón nf rπgn : ä
o ôr sμan
? Oo n’hr nCG Éjn ∂
n pdòn cn ¢ù
n «r ndnCG ? Am »r °Tn π
s co ón ≤p Ør nf r¿nCG
p »pa ï
p√òp gn »pa án Øn °UÉ
p ©n rdyG ¬o L
p Gƒn jo ƒn go ɪn sfnCÉnμan p¬¡p L
o penÓen ä
r ôn «s n¨nJhn p¬pà°ùrn ∏L
o «r °ûdy
s G∫
n ón àn Yr Gy hn
r hn í
»ªp an »pahn m ™Hn Qr nCG ≈n∏Yn ƒÑo M
r nCG ä
o rCGón Hn hn páYn ɪn é
n rdyG p øYn â
o r∏°ün
n ØrfyG òm pFón ær Yp { .¬nãjpóM
n π
n °UG
n hn hn pá n¶ë
r s∏dyG

p hn .»pH oìƒu n£oJ räOn Énc »pàsdyG p íjôu dyGhn ôp n£ªn rdyÉpH m ∫ÉnÑoe ôn r«nZ oâræco hn .lÚuμ°Sp
,ánaÉnërdyG oâr¨n∏nH nÚM
p hn m πÑr ë
ňs M
n »pH Ö
o ©n r∏nJ í
o jôu dyGhn Am hóo ¡o pH …
s ón jn π
o ≤o rfnCG â
o M
r Qo hn .Ap ɪn rdyG ¥
n ƒnr a É«k udón àn eo ä
o ôr °U
n pH â
o ≤r s∏©n nJ
.pôrënÑrdyG ≈ndEGp m ™jpôoe ôm jpôN
n »pa Oo ƒ©o nJ sºoK p í r£°ùdy
s G ≈ndEGp õo Øp ≤r nJhn o™Øp nJôr nJ oêGƒn renCÉrdyG pânfÉnc .náneGƒs ©n rdyG oâr¨n∏nH
Ö
t °ü
n ær nJ »pfPo oCG »pahn páen Gƒs ©n rdyG``pH Ö
n cn ôr ªn rdyG o§Ho ôr jn …òp sdyG π
n Ñr ë
n rdyG ™o n£rbnCG â
o M
r Qo hn Ú
n uμ°ùdy
u Gâ
o rdhÉ
n æn nJ
m±ƒr N
s G oäGƒn °U
n røpe o≥¡n °ûnr J .»pJÉncôn nM o™pHÉnàoJ »n pghn râªn nMGõn nJ »pàsdyG p ´ƒªo oérdyG p øYn oIQn Op É°üdy
r nCÉrdyG
pânfÉnc .Am Éæn Yn ø
r pe p¬«pbn’oCG Éen m ≠pdÉHn m Ωɪn pàgr yÉpH Ö
o bo ôr nJhn iôn N
r oCG má°SÉ
n ªn M
n ø
r pe π
o u∏¡n oJhn ,kIôs en
p nK n¿Énc nπrÑnërdyG søμp nd kIOs ÉnM oÚμp °ùdy
Op ÉnØnf ≈ndEGp hn ,pâbr ƒrn dG p ∫hÉ
o n£nJ ≈ndEGp iOs nCG Éne Gnògn hn kÓs∏nÑoe Ékæ«î
u G
p hn ,ôu Ñn rdyG ≈n∏Yn ø
≈ndEGp p º¡r °ùdy
s Écn Ö
o cn ôr ªn rdyG Qn É nW hn ,ä
l ÉnaÉàn go ä
r hs On π
o Ñr ë
n rdyG ™n n£n≤rfyG Ú
n M
n jòp sdyG ôp Ñr °U
n
p ØrfnCG Os ôp nà°Sr nC’ »s nær«Yn oâ≤r nÑ rWnCGhn »pfÉn«pc sπco áo neór °üdy
n’hn .»°SÉn
s G pâsLQn ór ≤n an ÉnfnCG ÉsenCG .ôrënÑrdyG p ¢Vôr Yn
.zôu Ñn rdyG ≈ndEGp â
o Ñr ë
n °ùrn fyG ∞
n «r cn …pQOr nCG
pânfn’ ɪn nær«nH ól «é
p ªr nJhn Ql ÉnÑcr EGp rº¡p pfƒo«Yo »pa GnPEÉp an Op n’hr nCÉrdyG ≈ndEGp ôn n¶nf hn oïr«°ûdy
s G nâªn °U
n É¡n nàbr hn

n rdyG »pa í
o jôu dyG
r On Énc hr nCG p êpQÉî
áæ«e ÉæM

(±ôq °üàH) 174 - 165¢U ¢U QÉë
q H ájÉμM
1999ähÒH ÜGOB’G QGO


o °ûp àrn cGnC
.ót nérdyG p¬jphôr nj ór bn ÉkKón nM oìôp nàbr nCG sºoK án n«pJBÉrdyG nIôn ≤r Øp rdyGhn n¿Gƒn ræ©o rdyG oCGôn br nCG ` 1
¬o ndƒr M
n ≥
n s∏ë
n nJ .¬pànμjpQnCG ≈n∏Yn pIOn É©n rdyÉcn ¢ùn
n ∏L
n hn ,Ap É°ûn ©p rdyG pIÓ°U
n ø
r pe ï
o «r °ûdy
s G nÆôn an
.p¬pJÉn«nM p π°ùrn ∏°ùn oe røpe mIón jpónL má≤n n∏nM ≈ndEGp n¿ƒ©o ªp nà°ùr nj Oo n’hr nCÉrdyG

o M
r ôn àn br yG ɪs pe ón cs nCÉnJnCÉpd ák àn peÉ°U
n kIAn Gôn pb ¢ü
s æs dyG oCGôn br nCG ` 2
.É¡n nJón pFÉna oøu«nHoCGhn Qo ÉsënÑrdyG É¡n nMôn nàbr Gy kIôrμpa ¢ü
u sædyG nøpe oêôp î
r nà°Sr nCG ` 3
.¢ü
q æq dyG ø
n pe ø
n pFGôn≤pH »pàHn ÉL
n EGp ºo Yu On oCG ? kIÒn °ùp jn Qp Éë
s Ñn rdyG áo ªs ¡p eo â
r nfÉnc π
r gn ` 4

34

: oìôn °Tr nCG ` 5
¬o °ùr
n Ønf ≈æn ©r ªn rdyG óo «Øjo ɪn pH ôl r£°Sn ¬o àn ë
r nJ Éen ¢V
o ƒu Yn oCG -CG
.EÉp an ôr ªn rdyG »pa ál ªn î
r °V
n ál neGƒs Yn n∑Énægo p ©n rdyG Qo òo of â
.páØn °UÉ
r M
n n’ .(ì,h,•) n¤EGp p ´ƒoLôt dyÉ`p `H z oìƒu n£oJ { ≈næ©r ne røYn p ºné©r ªo rdG »pa oånërHnCG -Ü

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC
p rdyG ¢üo
.¢ü
u æs dG ø
n pe máæn jpô≤n H ∂
n pdPn ºo Yu On oCG .m∫É©n Øp rfyÉ``p H án jn Énμë
t ≤jn ï
o «r °ûdy
s G n¿Énc ` 6
.pQÉë
s Ñn rdyG páYÉé
n °Tn ≈n ∏Yn ∫
t óo nJ mäGQn ÉÑn Yp ê
o ôp î
r àn °SCr G ` 7

πuo ∏MCn G
p ©n rdyG Ωn ƒr jn ï
¢üo
t ≤jn ƒn gr hn Égn õn é
n rfnCG k’ɪn Yr nCGhn páØn °UÉ
o «°ûdy
q G Égn õn ‚
n nCG k’ɪn Yr nCG m ∫hn ór L
n ‘π
o é
u °Sn oCG ` 8
p rdyG
.nájn Énμë
¢üo
t ≤jn …òp sdyG p øen õs dyG ø
n pe p ∫Én≤pàfÉp r∏pd …phGôs dyG É¡n n∏ªn ©r àn °Syr G mäGQÉÑn Yp nçnÓnK Oo óu M
n oCGhn ¢ü
s æs dyG oCGôn br nCG ` 9
p ©n rdyG p øen Rn ø
p ©n rdyG p¬«pa â
p rdyG p¬«pa
…òp sdG p øen õs dG ≈ndEGp páØn °UÉ
r pehn áo Øn °UÉ
r Ñs gn …òp sdyG p øen õs dyG ¤EGp án jn Énμë
p rdG ï
.ájn Énμë
o «r °ûdy
q G p¬«pa »μp ë
r jn

»jCGQ …óHCG
.√Op ôn Ør Ão pÜQp Gƒnn ≤rdyGhn pÖpcGôn ªn rdyG Pp Én≤rfEÉH Qo ÉsënÑrdG nΩÉnb ` 10

n jpôN
n BÉrdyG pIQn Éë
s Ñn rdyG p∞pbƒÃ
r ¬o ofQp ÉnboCG hn p∞pbƒr ªn rdyG Gnòg »pa »pjrCGQn …póHr oCG

™o °S
s ƒnn JGnC
É¡n eo óu bn oCGhn mánKQp Énc pÖæt é
n àn pd páæn jpóªn rdyG hr nCG pájn ôr ≤n rdyG p πgr nCG p¿hÉ
o ©n nJ øY oçós ë
n àn J ák °ü
s pb ¢ü
o î
u ndoCG ` 11
.»pbÉnaôp pd
35


u Op ôr °ùdy
s G ¢ü
u ædy
s G pçGón M
r nCG Öo
n b É©nn J ø
o «u Y
n oCG

mÜnCG áo ë
p f
n «°ün

p¿É```````````````˘˘en õs ˘ dyG p∞`````````````˘˘pdÉ``˘˘ °Sn »````˘˘ pa Ik ôq ``````````n e ï
l ``«`````°T n¿É```````n ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ cn ór `n `````b
p¿É```````````````````˘˘ ˘an »x ````````````˘˘ ˘ nM tπ```````˘˘ ˘ co hn ¬o `````oJÉ````````nahn ä
r ôn ````````````°†``
n M
n ór ``````````n b
p¿É```````````````˘˘ ªn ```````˘˘ nK ºr ```````````````˘˘ ˘go Oo ón ``˘˘ ˘Yn p¬``````````˘˘ ˘ pdƒ````````````````˘
˘ ˘ nM rø```````˘˘ ˘ pe o√Oo n’hr nCG
r
p¿É````````````````````˘©n ˘ reÉE p ˘ rdyGhn p í``````````˘˘°ü````˘
r ˘tæ˘ ∏˘ pd ºr ```````````˘oμ``˘oJƒ``````˘
r Yn On ór ````˘˘bn : ∫
n É`````˘˘≤n ```˘˘an
p¿É````````````````˘ªn ``````˘nK É`````˘˘¡n ``˘˘«t `p `°ü```````````˘˘Yp ál `````````````````````ªn ````jr õn ````````````˘M
o p√òp ```˘¡n ```˘na
p¿É`````````````````˘gn ôu ````dyɢpH Ro ƒ``````````````````˘˘Øo ```˘˘jn É```````````˘gn p Ò`````˘°ùp `r μ˘nJ »˘pa Rn É``````````˘na rø```˘˘ne
p¿É````````````````````˘˘cn Qr nCɢ rdyG áo ````````````````n æ˘˘«˘ ˘pà````˘˘ en É`````````¡n ```sfnCÉpd Gƒ```````````ë
o ```n∏Ør ````jn ºr `````````nd
p¿Gƒn `n ````````````````````K »````˘˘pa p ï```````````˘˘r«`s °û``∏˘˘pd
: p¿Gõn ``````````````uJyG »`````pa ∫
n É````````````````````nbhn
z¿p É`````````gn Qp É``````ªn `n `````fhO
o É`````````````````gn
»```````````˘pfÉ``````˘©n ˘ªn ````˘˘rdyG π
n `````````````˘˘pFnÓ````˘˘L
n

p Qr oCGhn
ák `````````````````˘ªn ``«˘∏p ````˘°Sn râ``````˘©n ```````˘˘L
É```````gn pó`````````````«r bn ø
r ```````pe É¡n s∏`````````ë
n ```na
p
hôo `````````°ù``n
©n rdyG Ghoò``````````N
u c »s `°ü````````
o {
Gƒ````````````````````˘˘co Qn Or nCGhn Ghôo `````````````s °ù`n `μ˘˘an

: p¿É```````````````````˘°ù```˘
n u∏˘dyG p í`````````````˘°ü``˘r
n anCɢ pH
p¿É``````˘˘ °Tn ø
r ```˘˘ pe É`````˘˘ ¡n ˘ ˘pH ºr ````````````˘˘ ˘¶p ```˘˘ ˘Yr nCG
zp¿Gôn `````````````˘°ù``˘
r î
o `˘rdyÉ`˘˘pH Ao ƒ˘˘Ño ```````````````````˘˘nJ

É`k ``````ë`p °UÉ```˘˘ nf ï
o `````````````˘˘ «r ˘ ˘ °ûdy
s G∫
n É````˘˘ ˘bn hn
lIƒ````````````
`o b Op É````````````n `뢢 ˘ ˘ uJ’p yG »``````˘˘ ˘ ˘ ˘pa{
s
ºr ``````````````oμ`ë
o ``jpQ päÉ````````àn `s `°ûdyG »```pahn

Rhõq Y ≈nØ n£°üe
(±qô°üàH) 47 - 46 ¢U ¢U ÒpaÉ°ü©dG
n
1977 …Éne 2• ô°ûqæ∏d áq«°ùfƒqàdG QGqódG

36


o °ûp àrn cGnC

p f oìôp nàbr nCGhn »n pJBÉrdyG nâr«nÑrdyGhn n¿Gƒn ræ©o rdyG oCGôbnCG ` 1
. p√Op n’hr nC’ oÜnCÉrdyG É¡n oeóu ≤n oj ák në«°ün
z: p¿É```````°ù```u
É````ë
n É```nbh{
n
n ∏dyG p í`````°ü``r
n anCÉpH
k `p °UÉ``nf ï
o ```«r °ûdy
s G∫
p æs dyG »pa â
.É¡n ào M
r ôn àn br Gy »pàqdyG páë
n «°ü
n Ñs nãJnC’ ák àn peÉ°U
n kIAGôn pb ¢ü
s æs dyG oCGôn bCG ` 2
p ©n rdGy Ò°ùrμnJ »pa Oo n’hr nCÉrdyG π
p a `3
.≈ndhoCÉrdyG pándhÉ
n ë
n ªo rdyG »pa »u °ü
n °ûn
p ≤rdyG øe p ør«nàr«nÑpH n∂pdPn ≈n∏Yn t∫pónà°Sr nCG
.pIón «°ün
oìôn °Tr nCG ` 4
.¬o °ùr
n Ønf ≈æn ©r ªn rdyG óo «Øp jo Éà ôl r£°Sn ¬o àn ë
r nJ Ée ¢V
o ƒu Yn oCG -CG
.p ¿É©n er EÉp rdyGhn p í°ü
r æt ∏pd ºr oμoJƒr Yn On .»pfÉ©n ªn rdyG π
n pFnÓL
n GƒocQn Or nCGhn .(A ,h ,Ü) ≈ndEG p ´ƒoLôq dyÉ`p H ' oAƒoÑnJ' ≈næ©e røYn p ºné©r ªo rdyG »pa oånërHCG -Ü

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC

p ©p rdyG p Ò°ùrp μnJ ø
.∂
n pdPn ºs nJ ∞
n «r cn ø
o «u HoCG . pá«n pfÉsãdyG pándhÉ
n ë
n ªo rdyG ‘ »u °ü
r pe Oo n’hr nCÉrdyG ø
n sμªn nJ ` 5
p æs dyG Ωn óu ≤n «o pd Ü
ø
n pe p ø«r àn «r Ñn pH `n μpdPn ºo Yu On oCG .¬pFÉæn Hr nC’ án ë
n «°ü
n nCÉrdyG ™n an On …òp sdyG pÖÑn °ùdy
s G p øYn oåë
n Hr nCG ` 6
p ≤rdyG
. pIón «°ün

πuo ∏Mn GoC
p ôs co ≈n∏Yn π
.káÑn sJôeo Op n’hr nC’Gy h p ï«r °ûdy
s Gø
n pe π
w co É¡n pH Ωn Énb »pàsdyG ∫
n ɪn Yr nCÉrdyG »°SG
o é
u °Sn oCG ` 7
.Éjv ôp rãnf É°ün
v f pás∏é
n °ùn ªo rdyG p ∫ɪn Yr nCÉrdyÉpH o¿ƒnu coCG ` 8

»pjGrC Qn …póHr GoC
√o An Éæn Hr nCG ï
o «r °ûdy
s G É¡n pH í
n °ün
n f »pàsdyG pá≤n jpô s£dyG »pa »pjrCGQn …póHr oCG ` 9
p ≤dyG nøpe ÉkJÉn«rHnCG Qo ÉnàN
.»pbÉnaQp nΩÉnenCG Gôk uÑ©n oe kAÉn≤rdEGp É¡n «≤p rdoCGhn pIón «°ün
r nCG ` 10

™o °S
s ƒnn JGnC

37

p p¿ÉJÉgn ` 11
.zón °ü
n M
n ´
n Qn Rn ø
r en hn ón L
n hn ós L
n ø
r en {hn z lIƒos b Op Éë
n uJÉp rdyG »pa { : p¿Éàn ªn rμM
p røYn oånërHnCG
.»uØn∏ne É¡pH »pærZoCG iôn N
r oCG m ºnμM
p o§°ûæ
.p º°ùr ≤p rdyG »pa É¡n æn ªr °V
n jn »pàqdyG páYn ƒªo é
r ªn rdyG ø
n pe Ü
n Éë
n °ùrp fÉp rdyG ∂
n ≤o jpó°U
n Qn ôs bn ` 12
.páYn ƒªo é
n «r cn ? ∂
n pdPn Ö
o Ñn °Sn Éen
r ªn rdyG ≈ndEGp pIOn ƒr ©n rdyÉ`p H ¬o nà©r æn br nCG ∞

º««≤``àq dG
õjq õn Yr ºt ©n rdGy
pó«r °üdy
p às eo ºu «n rdyG Ü
s G p øpcÉen nCG ƒn ë
r nf É¡k é
n ÉÑn Yo ôo î
o ªr jn p π«r s∏dyG ø
n pe »pfÉsãdyG p ™jpõ¡n rdyG »pa ¥
o Qn hr õs dyG ≥
n n∏ n£rfGp
Ap Én≤rdEÉp `pd GOk Gón ©r pà°Syr G p¬∏p ªn Yn ≈ndEGp l±ôp °ü
n ræoe wπco ,o√ƒoØpdnCG hn rº¡o Øn pdnCG nøjòp sdyG o¬o∏gr nCG p√ôp ¡r nX n¥ƒnr ahn .p¬pJOn ÉYn ≈n∏Yn
ák Hn ôr °V
n õr jq õY ºr Yn Ü
n ôn °V
n hn ák ©n jpô°Sn kIQn hr On Qn Gón an mIôn rμHn Oo ƒªo Yn â
n n∏Øn rfyG Om hôo °To pá n¶ë
r nd »pa hn .p∑ÉÑn °ûdy
u G
p b
...pôrënÑrdyG ≈ndEG o¬ràan òn bn ák n«°SÉn
kÓjpƒ nW GƒÑo «¨p jn ºr nd hn ,Ap ɪn rdyG ≈ndEGp ºr ¡o ær pe ál nKnÓnK Qn On ÉÑn nJ Éen ´
n ôn °Sr nCG Éen h ,pIQn Éë
s Ñn rdyG ø
n «r Hn ál é
s °V
n â
r en Énb
»pa o¬nLGQn Or nCG o¥Qn hr õs dyG On ÉYn hn .lá°ü
n ∏p î
r oe ál nÑ«pÑnM óo Yp Gƒn °Sn o¬o∏ªp rënJ p í r£°ùdy
s G ≈n∏Yn Ék«paÉ nW o≥jpôn¨rdyG n¿Énc ≈sànM
»u μp r∏°Ssp ÓdyÉ``pH mäGQn É°Tn EGp o¿ÉHs ôt dyG π
n °Sn Qr nCG hn ,¬o oJÉncôu ë
n eo p¬«r n∏Yn Qo pó≤r nJ máYn ôr °So ≈°ür
n bnCG »pa pá°ùpn HÉ«n rdyG p√Éé
n uJyG
p É©n rdyG nIón résædyG oÖo∏ r£nJ
.nán∏L
Éæk «pfnCG ø
t Äp jn ≈nØ°ûr àn °ùr ªo rdyÉpH õr jq õY ºr Yn n¿Énc ≈às M
n ôo é
r Øn rdyG p ™n∏ r£jn ºr nd hn ,máYn ôr °ùpo H oçGn óM
r nCÉrdyG pândGƒnn J
pás«uë°üdy
u G p¬pàndÉnM Qn ƒt n£nJ o™pHÉnàoJ ál sHÉ°Tn ál °V
n ôu ªn oe p√ôp jpô°Sn ≈n∏Yn o∞≤p nJ hn ,o√Qn ór °U
n Ro hÉ
n nénànj Oo Énμnj n’ ÉkàpaÉN
n
√o ôn °ü
n Hn ∫
n ÉL
n nCGh p ìÉÑn °üdy
s G p ´ƒo∏ oW ™n en p¬«r æn «r Yn í
n àn an r¿nCG õr jq õn Y ºqr Yn råÑn r∏jn ºr nd ...pÖ«pÑ s£dyG päɪn «∏p ©r nJ Ö
n °ùn M
n
p nàræªo rdyG pásHÉ°ûdy
ón ræYp pánÑ°ü
s G p√òp gn ≈n∏Yn o√Énær«Yn râ©n bn hn ≈sànM p¿Énμªn rdyG ≈n∏Yn n±ôt ©n sàdyG o∫phÉnëoj páan ôr o¨rdyG »pa
.p√Rp ƒeo Qo ∂
u an hn p ∫ƒ¡o é
r ªn rdyG p±É°ûn pàcr yG ≈n∏Yn É¡n pH Ú
o ©p àn °ùr jn ƒn go ɪn sfnCÉcn É¡n «pa ¥
n ós M
n ...p¬°Sp rCGQn
ôo n£î
n rdyG n∫GRn ...n∂r«n∏Yn ¢S
n rCÉnH n’{ : ák n∏pFÉnb õr qjõn Y rºYn p ÚpÑnL ≈n∏Yn m ≥raôp pH Égn ón nj áo °V
n ôu ªn ªo rdyG päôs nenCG
.ÉÄk «r °Tn É¡n ær pe áo °V
n ôu ªn ªo rdyG p º¡rØnJ ºr nd ,p¬«r àn Øn °Tn ≈n∏Yn â
r ©n s£n≤nJ mäɪn ∏p nμpH ºn n¨ªr n¨an z...¬s∏pd óo ªr ë
n rdyGhn
pÖ«pÑ s£dyG pán«°U
p ƒnr J nÖ°ùn nM p¬pæ≤r nM ≈ndEGp räQn On ÉnH É¡n «pfÉ©n oj »pàsdyG pÜGôn £p °V
r Ép rdyGhn ≈ªs oërdyG pándÉnM p∞«Øp î
r nàpdhn
.¬o Fo óu ¡n jo m øuμ°ùn ªo pH
»pdGƒn ªo rdyG p Ωƒr n«rdyG »pa ≈nØ°ûr nà°ùr ªo rdyG pIQn On Én¨ªo pH o¬oÑ«pÑ nW o¬nd níªn °ùn
n a õr qjõY qºY »n Øp °To p ør«Yn ƒoÑ°Sr oCG ón ©r nHhn
p ≤jn r¿nCG ≈n∏Yn
.pIQn Éë
s Ñn rdyG p¬pFÉnbpó°U
r nCÉpH ÉkaƒoØë
r en ï
o «r °ûdy
s Gê
n ôn N
n hn ...págn Én≤æs dyG »pa π
u bn nCÉrdyG ≈n∏Yn p ø«r Yn ƒÑo °Sr oCG »n °†r
º°SÉb êÉ◊G ó«ÛG óÑY
(±ôq °üàH) 20-18¢U ¢U ¥Qhõq dG
1997¢ùfƒJ,¢ùbÉØ°U »æØdG ÒØ°ùàdG á©Ñ£e
38

êÉ```eOE’ G
p ë
ºo «μ
n rdG ±
o É n£î
o rdyG

39

¢ü
u ædB
s G ≈n∏Yn πo ¨p àn °T
r GnC

: »pJB’yG ¢ü
s æs dG oCGôn br nCG ` 1

Ao Énà°ûdy
u G ≈°†n
n ≤rfyG GnPEGp n¿Énchn .Gók «©p nH Ékàr«nH oøoμ°ùr nj ɪk «°Sp hn ≈kàan o™«pHôs dyG n¿Énc p¿Éneõs dyG p Ëpóbn »pa
p Øn ær nJ p¬pdƒo∏ë
™o «pHÉæn «n rdyG ôo é
o pHhn ,p ¢VQr nCÉrdyÉ`pH π
t ë
o jn hn ,lán∏«ªp L
n Ql ƒ«o oW Égn ôt é
o nJ p Ωƒ«o o¨rdyG ø
n pe ák Hn ôn Yn Ö
o cn ôr jn
. Qo ƒgo õt dyG oísàØn nànJhn Qp Éné°Tr nCÉrdyG o¥GQn hr nCG ôt °†
n î
r nJhn oÜÉ°ûn Yr CÉrdyG o≥pãnÑrænJhn o¿ƒo«©o rdyGhn
É¡n pdƒo≤M
o »pa oIÉ«n ë
n rdyG Ü
t pónJ p√Qp hôo ªo pHhn p ¢VQr nCÉrdyG p∂pdɪn en π
s co ≈àn Øn dr yG Gnògn Qn GRn r¿nCG n¿Énchn
râs∏ n¶na ≈nàØn rdyG É¡n r«ndEGp pónà¡r nj rºnd p ¢VQr nCÉrdyG ≈°ür
n bnCG »pa ál nμn∏ªr ne n∑Énægo røμp nd .pIôn Øp ≤r ªo rdyG É¡n «Yp Gôn nehn ,pánàu«ªn rdyG
p Énb
.lIOn hóo ©r en Ql ƒ«o oW s’EGp É¡n «pa óo °ûp ær oJ n’hn ál n∏«∏p bn Ql ƒgo Ro s’EGp É¡n «pa â
o Ño ær nJ n’ ák n∏M
p ôs dyG ≈n∏Yn râneõn Yn hn ,Qo ƒgo õt dyGhn Qo ƒo« t£dyG p√òp gn râ©n ªs nénJ m Ωƒr nj näGnP
p∂pdɪn ªn rdyG ≈ndEGp p π«M
É¡n Øn bn ƒr àn °Syr G GRk ƒé
r pe â
r °ùn Äp jn hn Qn É n¶pàrfÉp rdyG pâs∏en ór ≤n nd : pIQn phÉé
n ªo rdyG
o Yn ÉkaÉ n£N
o ø
s μp nd .≈àn Øn rdyG p Ωhóo bo ø
: Gôk μp rænà°ùr oe É¡n ndnCÉ°Sn hn
? p∂pæWp ƒr en ø
r pe Qo ƒgo õt dyGhn Qo ƒ«o t£dyG É¡n ào js nCG Ú
n ∏p M
n ôr nJnCG .Qn É n¶pàrfÉp rdyG Énæªr Äp °Sn hn o™«pHôs dyG ôn N
s nCÉnJ ór ≤n nd ? oπ©n Ør nf GnPÉne : rândÉnb
.Gƒ°So nCÉ«r nJ n’ .»pJrCÉ«n °Sn ɪk àr M
n ¬o æs μp ndhn ? n∂pdPn o¿ƒoμnj ≈nàne : rândÉnb
¬o ˘nd n¿Pn rCɢjn r¿nCG π
n ˘Ñr ˘nb m ΩnÓ˘nμ˘pH p¬˘«r ˘ndEGp ¢ù˘
o ªp ˘¡r ˘jn nCGón ˘Hn ,m ¢TGôn ˘ Øn ˘ H On ɢ˘Yn hn Ü
n ɢ˘nZ ºs ˘ oK kÓ˘ «˘ ∏p ˘ bn ±
o ɢ˘£˘ î
o ˘ rdyG ôn ˘ sμ˘ an
.Gók «©p nH Qn É nW sºoK mäÉ n¶nënd nΩƒs nM .p¥nÓ£p rfÉp rdyÉ`p H

ɪk pFÉnf ºn «°Sp ƒrn dyG ≈àn Øn rdyG ón L
n ƒnn a pIQn phÉé
n ªo rdyG pánμn∏ªr ªn rdyG ≈ndEGp mán∏jpƒ nW mán∏M
r Qp ón ©r Hn ¢TG
o ôn Øn rdyG π
n N
n On
: ¢ù
n ªn gn hn p¬«r næ«r Yn ≈àn Øn rdyG í
n às Øn an ,p√pójn ≈n∏Yn s§M
n ,mIôn pgõr eo Rm ƒnr d pIôn é
n °Tn â
n ë
r nJ
! ¢TG
n ôn Øn rdyG Gnògn π
n ªn L
r nCG Éen ... √r BG p ¬o ©n pHÉ°U
s§M
n hn ,p√pójn ø
r pe Qn É nW ¢TG
n ôn Øn rdyG ø
s μp nd , p¬«r n∏Yn ¢†
n Ñr ≤n rdyG ∫
n hÉ
n M
n hn ák °ùrn ∏N
n nCG ≈àn Øn rdyG ∑
n ôs M
n
pó©r Ho ≈n∏Y t§ë
r nf Ωn ós ≤n nJh ≈àn Øn rdyG ∞
n bn hn .¬ær pe mIƒn r£N
o pó©r Ho ≈n∏Yn
o jn h Ü
o ôn ¡r jn p ¢TGôn Øn rdyÉpH GnPEÉp an , √o ƒn ë
:≈àn Øn rdyG ∫
n ôn Øn rdyG ø
q μp nd ,Gón Yn ºs oK , ºo «°Sp ƒrn dyG ≈àn Øn rdyG ´
n ôn °Sr nCG ,¬o æe mäGƒn r£N
o
n Én≤an .pÜôn ¡n rdyG »pa Éæk ©p ªr eo π
s nX ¢TG
.z…pójn ø
r pe ôt Øp jn ¬o cn ôo rJnCG ø
r nd{
p¬pdƒN
p Én≤rdyG án nμn∏ªr ªn rdyG π
n mäÉYn É°Sn hn mäÉYn É°Sn p ¢TGôn Øn rdyG ∞
n r∏N
n hóo ©r jn π
s nX hn
o óo pHhn ,nán∏M
n N
n On ňs M
Qo ƒ«o t£dyG pâ˘àn ˘nØ˘àn ˘rdyG ɢgn ón ˘ær ˘Yp .Qo ƒ˘go õt ˘dyG pâ˘ë
n ˘às ˘nØ˘nJhn ,Ü
o ɢ°û˘
n Yr nCɢrdyG pâ˘n≤˘nã˘Ñn ˘rfyGhn ,Ap ɢªn ˘rdyG ™o ˘«˘pHɢæn ˘jn ä
r ôn ˘é
n ˘nØ˘rfyG
p ©r Hn ≈ndEGp Qo ƒgo õt dyGhn
.zp º«μp ë
n rdyG p±É n£î
o r∏nd Éjn { : â
r ndÉnbhn É¡n °†
…õq ¨dG óªfi
(±ôq °üàH) ' ɪ«°Sh ≈àa ™«HôdG ¿Éc''
1991 ÜÉàμ∏d áq«Hô©dG QGqódG

p ôs dyG Qo ôu ≤n oJ Qn ƒgo õt dyGhn Qn ƒo« t£dyG nπ©n nL …òp sdyG nÖnÑ°ùdy
.nπ«M
s G oøu«nHoCGhn ¢ü
s sædyG oCGôn br nCG ` 2
p ôs dyG p øYn ∫
? p π«M
o pó©r nJ Qn ƒgo õt dyGhn Qn ƒ«o t£dyG π
n ©n L
n ø
r en ` 3
? p¬pàªs ¡p oe ‘ nínénf rπgn ? ¢TG
o ôn Øn rdyG nπ©n an GnPÉne ` 4
: kIôn ≤r pa É¡n pH o¿ƒnu coCGhn É¡n pÑbo É©n nJ Ö
n °ùn M
n án «n pJB’yG nçGón M
r nC’Gy Ö
o uJQn oCG ` 5
p º«°Sp ƒrn dyG ≈nàØn rdG oΩhóo bo Rp ƒé
o ©n rdyG p±É n£î
o rdyG Qo ƒ¡o oX p ôs dyG Qp Gôn bn Po Éî
p π«M
n uJGp .p º«°Sp ƒrn dyG ≈àn Øn rdG p øYn oåë
r Ñn rdyG -

: Éjpv ƒØn °T
n πo °UG
n ƒnn JGnC

p ôo jOp oCG ` 6
: `pH Gók «u ≤n àn eo ºr ¡p pFGQn BG An Gón Hr EGp »pbÉnaôp pd í
o «pJoCGhn »pjrCGQn p¬«pa …póHr oCG p¿É nWhr nCÉrdyG pIôn é
r pg ∫
n ƒr M
n GQk Gƒn M
p ´ƒ°V
o ƒr ªn rdyG pänÓN
n Gón ªo rdyG p ™jpRƒnr J -

40

pçóu nënàªo rdyG pá©n nWÉn≤oe p Ωón Yn …pô«r n¨pd m√ÉÑn pàrfyÉpH Ap Én¨°U
r EÉp rdyG mán∏pãrenCÉpH p¬ªp «Yp ór nJhn p …rCGôs dyG p π«∏p ©r nJ p r∏pd p ¢ü°ü
.pQGƒn ë
s î
n ªo rdyG pâ«pbƒr às dyG -

p ƒnn b ∞
á¨∏qdG ón YG
o qXhn GoC

mäÉÑn cs ôn ªo pH √o ôo ªu Yn oCG ºs oK »°SG
p ôs co ≈n∏Yn »n pJB’yG ∫
n hn ór é
n rdyG π
o ≤o rfnCGhn ¢ü
u æs dyG ø
n pe ≈ndhoC’Gy nIôn ≤r Øp rdyG oCGôn br nCG ` 7
m∞ r£Yn Ö
o cs ôn eo

»w pà©r nf Ö
l cs ôn eo

»w paÉ°V
n EGp Ö
l cs ôn eo

ôx L
n Ö
o cs ôn eo

má«s pà©r nf mäÉÑn cs ôn ªo pHhn m∞ r£Yn hn máan É°V
n GE p hn ôx L
n päÉÑn cs ôn ªo pH »n pJB’yG ¢ü
s æs dyG »pærZoCG ` 8
p ¬o ©n pHÉ°U
zp¬jr ón jn ø
r pe Qn É nW ¢TG
n ôn Øn rdyG ø
s μp nd ,¬p «r n∏Yn ¢†
n Ñr ≤n rdyG ∫
n hÉ
n M
n hn ,ká°ùrn ∏N
n nCG ≈àn Øn rdyG ∑
n ôs M
n {
p jn Éen ôo «u nZoCGhn p¬°ùr
p Ønf ø
: √o Òo «p r¨nJ Ö
o é
r Yn oçós ë
n àn jn z±
n É n£î
o rdyG{ π
o ©n L
r nCG ºs oK »pJrCÉjn Éen oCGôn br nCG ` 9
¬o nd n¿PrCÉjn r¿nCG π
n Ñr bn m ΩnÓnμpH ¬p «r ndEGp ¢ù
o ªp ¡r jn nCGón Hn .m ¢TGôn Øn pH On ÉYn hn Ü
n ÉnZ ºq K kÓ«∏p bn ±
o É n£î
o rdyG ôn sμan {
.zp¥nÓ£p rfÉp rdyÉ`p H

: É«HÉàc
èàfGoC
v

p nCÉrdyG p ø«r nJôn ≤r Øp rdyG »pa p º«°Sp ƒrn dyG ≈àn Øn rdyGhn p ¢TGôn Øn rdyG ø
.ø«r nJÒn N
n pe π
w co É¡n pH Ωn Énb »pàsdyG ∫
n ɪn Yr nCÉrdyG Oo óu M
n oCG ` 10
p hôo N
p f ¬o ≤o M
p nÓjo π
.p∫põær ªn rdyG ø
n pe p¬L
o Ö
n Ñn °Sn É«k °SÉn
s n¶na ,n¿Gôn «n s£dyG ºo s∏©n àn jn GQk ƒoØ°ü
r Yo π
l Ør Wp inCGQn ` 11
.pájn É¡n æu dyG »pa ôo eC’Gy p¬«r ndEGp ∫
n BG Éen ø
o «u Hn oCGhn π
o Ør u£dyG É¡n pH Ωn Énb »pàsdyG ∫
n ɪn Yr nCÉrdyG p¬«pa Oo ôo °Sr nCG É°ün
v fè
o pàrfoCG

41


u Op ôr °ùdy
s G ¢ü
u ædy
s G n¿ÉncQr nCG Oo óu MC
n G

Ü
l É q£M »ªu Yn
án n∏paÉë
n rdyG è
n eGÈrdyG ôp Ñr °üdy
s G p ÆpQÉnØH ôo `p ¶àn ær nf Rp ÉnØr∏àu dyG Ωn Éen CG mâÑr °Sn π
u c An É°ùn en Éæn pJOn ÉYn ≈n∏Yn Éæn ≤r s∏ë
n nJ
p BG nçGón M
p π°ùrn ∏°ùon ŸGy ø
n pe má≤r∏M
n ôp N
r nCG ôo cn Gnòàn nf ø
o ë
r nf ɪn «pahn pá≤n «u °ûdy
s G pänÓ°ùrn ∏°ùn ªo rdyGhn päÉYn ƒs æn oŸÉy `p H

l É q£M
n »ªu Yn ¥
o Qp É q£dyG GnPGE p hn Ü
o ÉÑn rdyG ¥
n ôp oW »u Yp ƒÑo °Sr oC’Gy
ôs ≤p àn °ùr jn r¿CG π
n Ñr bn hn .p ¢Sƒo∏é
o rdyG ≈ndEGp »pHnCG √o ÉYn On ºs oK kÓjpƒ nW √o Éæn ≤r nfÉYn h ,p¬pehóo ≤o H É©k «ªp L
n Énfôr °ûn Ñr àn °Sr Gp
.kAÉ«pà°Syr G p ™«ªp é
n rdyG áo en É°ùn pàHr yG pâÑn n∏≤n rfyG òm pFón ær Yp hn √o CÉØn rWCÉan Rp ÉnØr∏àu dyG ≈n∏Yn ê
n ôs Yn p¬pÑpfÉL
n ≈ndGE p
ø
r Yn ¬o oKóu ë
n jo Ü
l É q£M
n »ªu Yn òn N
n CÉan pÜQp ÉnbCnÉrdyGhn p πgr CnÉrdyG p ∫Gƒn M
r CnG ø
r Y ¬o Øn «r °V
n ∫
o CnÉ°ùr jn …ópdGhn ≈°†
n en
p BɢrdyGhn Ú
¬p ˘pH ɢæn ˘sfCɢnchn ø
n ˘jô˘N
n ˘dp hs CnɢrdyG Qp ɢÑn ˘N
r CnG
õo ªr ¡n rdyG ôn nKÉμàn an påjpóë
n rdyG án dÉ nWEGp óo ªs ©n àn jn
ø˘˘pe p º˘˘Zp ôs ˘ dyG ≈˘˘n∏˘ Yn hn .ɢ˘æn ˘ æn ˘ «r ˘ Hn õo ˘ ˘ªr ˘ ˘s∏˘ ˘dGy hn
ƒnr d ÉnfOu ƒp pH n¿Énc mÜÉ s£M
n »ªu ©n pd Éæn pbÉ«pà°Tyr G
uå˘Hn óo ˘Yp ƒ˘r ªn ˘a kÓ˘«˘∏p ˘nb ¬o ˘ oJQn ɢ˘jRp ä
r ôn ˘ N
s Cɢ nJ
p nCÉrdyG pá≤n r∏ë
ór bn p π°ùrn ∏°ùn ªo rdyG ø
n pe pIÒn N
n rdyG
.n¿ÉM
n
≈ndEGp m¬pÑàn ær eo ôn «r nZ …
n É°ûdy
q G∞
o °Ts ôn àn jn ƒn gr hn ôn NBG ≈ndEGp m ´ƒ°Vƒe
r ø
r pe π
o ≤p àn ær jn Ü
l É s£M
n »ªu Yn π
s nXh
oåjpóë
n rdyG nCGón Hn ºs oK .pôer nCÉrdyG pájn Gón pH »pa Éæs pe máÑn rZQn n¿hOo p¬pãjOp ÉM
n nCG pá©n Hn Éàeo ≈ndEGn nÉfQr ôp o£°Vy
r Ghn .…pôé
r jn Éen
p Éæn Ño ∏p é
On GOn Rr yGhn .páØn jpô s£dyG pçGón M
r nCÉrdyÉpH p πpaÉë
n rdyG p¬pHÉÑn °Tn Ωn Éjs nCG ºu ©n rdyG päGôn en Én¨eo ¬o Yo ƒ°V
o ƒr en Qn É°U
n Ú
n M
r jn
¬o oJQn ór bo hn ¬o oJÉncôn M
n Éæn rJƒn ¡r àn °Syr G póbn hn ™n ªr °ùdy
s G∞
o pgôr of ¬o ndƒr M
n Éæn ≤r s∏ë
n nJ r¿CG ¤
n EGp ¬o ær pe ÉæHr ôn àn br yÉ``n a Éæeo ɪn pàgr Gy
p ÉM
kIôs en p ø«r nJón ≤p às oŸGy p¬«r æn «r Yn päGô n¶nfhn p¬«r Ñn L
n p ¢üobGônJhn p¬rjón jn päGQn É°Tn EÉp pH pçGóM
r nCÉrdyG p º«°ùp é
r nJ ≈n∏Yn áo ≤n pFÉnØrdyG
.iôn N
r oCG p ø«r àn ©n jOp ƒdyn Ghn
p °ûnr J nçGón M
GQk ƒr nW É«k pdÉYn ¬o nJƒr °U
n ™o an ôr jhn kIQn ÉnJ ¢ù
o ªp ¡r jn ƒn ¡o an É°ü«
k î
r nCÉrdyG óo jpõjn p¬pJƒr °U
n o¿ƒnt ∏nJ n¿Énchn

42

p p¬«r bn ór °Tp An π
ø
n «r Hn ÉnfQn É°ü
n Hr CG π
o ≤o ær nf Éæs co .ôn N
n BG Éæk «M
r pe ∂
o ë
n °†
r jn hn Éæk «M kIôn pcÉen ák Øn «Øp N
n ák en É°ùn pàHr yG ºo °ùp àn Ñr jn hn
.p¬r«ndEGp p ™peÉ°ùdy
q G óu °Tn »pa Ql hr On É¡n ræpe xπoμ∏p an ,p¬pfón nH Ap GõrLnCG p ™«ªp nL
≈n∏Yn Énfôr ¡p °Sn Éæn sfnCG ¤EG Éæn ¡r Ñn àn rfyGh p π«r s∏dyG p∞°ü
n àn ræeo ¤EG Òo °ûop J áo Yn É°ùrs dyG pâbs On ≈às M
n ∂
n pdòn cn Éæn rdRp Éen
uº©n rdyG ≈n∏Yn nÚuë∏p oe …
u õp Øn r∏sàdyG p π°ùrn ∏°ùn ªo rdyG nøpe ÉnænJÉa Éne ≈n∏Yn nÚØp °SBp G ôn r«nZ p Ωƒr sædyG n¤EGp Énæ°†
r ¡n nf .ÉnæpJOn ÉYn ôp r«nZ
p ≤jn r¿CG p¬«r ndEGp Ú
.p¬pJôn en É°ùn eo »pa má©n àr eo ø
r pe √o Énfór L
n hn ɪn pd ,iôN
r oCG ák n∏«r nd Éæn ©n en »n °†r
n ∏p °Su ƒn àn eo mÜÉ s£M
n
ΩÓμdG ÉjGôe IAGô≤dG ÜÉàc
1998 »LƒZGó«ÑdG »eƒ≤dG õcôŸG

∞°ûàcC
G
o
p ôn an Qo Éàn N
ák «s °V
r nCGhn Égn Dho ôn br nCG ¢ü
u æs dyG »pa áo «JB’yG áo n∏ªr r÷yG päOn Qn hn ` 1
zpäÉYn ƒs æn ªo rdyÉpH án n∏paÉë
n rdyG è
n peGôn Ñn rdyG ôp Ñr °üdy
s G p ÆpQÉnØpH ôo ¶p àn ær nf Rp ÉØr∏àu dyG Ωn Éen nCG Éæn ≤r s∏–{
p ôn Øn rdyG nIôn n¶àn ær ªo rdyG è
n peGôn Ñn rdyG pán∏pFÉ©n rdyG Oo Gôn ar nCG ón gn É°Tn : ≈ndhoC’G áo «s °V
p ôn Øn rd'yG nIôn n¶àn ær ªo rdyG è
n eGôn Ñn rdyG pán∏pFÉ©n rdyG Oo Gôn ar nCG ór pgÉ°ûn jo ºr nd : áo «n pfÉsãdG áo «s °V
p ôn Øn rdyG páen nÓ°Sn ø
.É¡n oJôr àn N
r Gy »pàsdyG pá«s °V
r pe ón cs CÉnJnC’ ák àn peÉ°U
n kIAn Gôn pb ¢ü
s æs dyG oCGôn br nCG ` 2
ºo Yu On oCGhn ∂
n pdPn Ö
n Ñn °Sn ø
o «u Hn oCG .Am É«n pà°Syr G ≈ndEGp mÜÉ s£M
n ºu ©n rdyG p Ωhóo ≤o pH pá∏pFÉ©n rdyG ì
o ôn an ∫
n ƒs ë
n nJ ` 3
.¢ü
u æs dyG ø
n pe máæn jpô≤n pH »pàHn ÉL
n GE p
ì
o ôn °Tr nCG ` 4
: p¬«pa ä
r On Qn hn …òp qdyG ¥
n É«°ùdy
u G Gók ªp àn ©r eo pán∏ªr é
o rdyG ‘ nIôn q£°ùn ªo rdyG nIQn ÉÑn ©p rdyG ì
o ôn °Tr nCG -CG
z™n ªr °ùdy
s G∞
o pgôr of ¬o ndƒr M
n Éæn ≤r s∏–
n h{
n
.(ê ,Q ,´
n ) ≈ndEGp p ´ƒLôt dyÉ`pH zê
n ôs Y{ ≈æn ©r en ø
r Yn p ºé
n ©r ªo rdyG »pa oåë
n Hr nCG -Ü

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC
ºs oK mÜÉ q£M
n »ªq Yn pIQn Éjn Rp ø
r pe p ∫nÉØ rWnCÉrdyG p ≥n∏bn ≈n∏Yn án sdGóq dyG päGQn ÉÑn ©p rdyG ¢ü
u æs dyG ‘ Oo óu M
n oCG ` 5
.Égn Dho ôn br nCG
.Égn Dho ôn br nCG ºs oK mÜÉ s£M
n »ªu ©n pH p ∫nÉØ rWnCÉrdyG p ≥t∏©n nJ ≈n∏Yn án sdGós dyG päGQn ÉÑn ©p rdyG ¢ü
u æs dyG »pa Oo óu MoCG ` 6
43

πuo ∏MCn G
: Oo óu M
n oCGhn án «pfÉsãdyGhn ¤
n hoC’Gy p ø«r nJôn ≤r Øp rdyG oCGôbCG ` 7
.oçGón M
r nC’Gy p¬«pa Qo hóo nJ …òp sdyG n¿Énμªn rdyG .oçGón M
r nC’Gy p¬«pa Qo hóo nJ …òp sdyG n¿Éen õs dyG päÉ«s °ü
p î
r °ûdy
s G.¢ün
u ≤rdyG ≈n∏Yn ¬o nJQn ór bo Rn ôp Ñr «o pd mÜÉ s£M
n »ªu Y pó°ùn L
n ø
r pe An Gõn L
r nCG ≈n∏Yn Ö
o pJÉnμdyG õn cs Qn ` 8
.ón pgGƒn °ûpn H É¡n «r n∏Yn ∫
t póàn °Sr nCGhn ÉgOo óu M
n oCG

»pjGrC Qn …póHr GoC
Ωn ƒ«n dyG GƒëÑn °U
r nCÉan ôp ªn °ùdy
s Ghn påjpóë
n rdyG ‘ päGôn ¡n °ùdy
s G n¿ƒ°†r
o ≤jn p ≥pHÉ°ùdy
s G »pa ¢SÉ
o æs dyG ¿Énc ` 9
.n∂nànHÉnLEGp rπu∏Yn ? n∂pjrCGQn nÖ°ùn nM oπ°†r
n anCG ɪn ¡o tjnCG .pásjõØ∏sàdyG p èpeGônÑrdyG pIón gn É°ûn oe »pa É¡n nfƒ°†r
o ≤nj

™o °S
s ƒnn JGnC
p hn k’nÉãer CG ™o ªn L
.»pbÉnaôp pd Égn Dho ôn br nCGhn pÜQp ÉnbnCÉrdyG pIQn Éjn Rp ≈n∏Yn tåënJ ɪk nμM
r CG ` 10
.»pbÉnaôpd Égn oDhôn br nCGhn Égn Qo ôu nMoCG .mÜÉ q£nM uº©n rdyG päGôn neÉn¨oe røpe kIôn neÉn¨oe oπs«î
n nJnCG ` 11

44


u Op ôr °ùdy
s G ¢ü
u ædy
s G n¿ÉncQr nCG Oo óu MC
n G

»Øp rfGnC ºn rZQn ¢Sp
l QÉna
p hn pá˘gn õr ˘tæ˘ dyG óo ˘ Yp ƒ˘r ˘ne nAɢ˘nL
An »˘L
r¿CG »s n∏Yn ¢Vp
n ôYo hn Om É«n L pá©n Hn Qr nCÉpH Éæn «r ndGE p
p Ghn Qn ɢ˘nà˘ N
r¿nCG rCɢ°Tn nCG rº˘ndhn .ɢ˘¡n ˘ ræ˘ pe Gók ˘ M
r nCG
p ë
ón ¡r Yn n’ r¿nCG ø
n jô°VÉ
n rdyG Ωn Éen CG ±
n ôp àn Yr nCG
oäô˘˘nà˘ N
r yÉ``n a ,p π˘˘r«˘ î
n ˘ rdyG p܃˘˘co ôo ˘ pH »˘˘pd
p Ghn
ɢ˘°SGô˘
k ˘pe ɢ˘¡n ˘ n∏˘ ˘¡n ˘ ˘°Sr nCG ¬o ˘ ˘ào ˘ ˘ær ˘ ˘æn ˘ ˘ nX Gók ˘ ˘M
ƒnr d ɪn cn oäôr gn ɶnJh É©k rÑ nW É¡n Øn n£rdnCGh
p Ønf ón «u °Sn â
,p∞pbƒr ªn rdyG ón «u °Sh
n »°ùr
o ær co
p »˘˘pa
ôn ˘s«˘ ¨˘ J ór ˘ bn n¿É˘˘cn »˘˘pÑ˘ r∏˘ bn s¿CG p Ú˘˘M
.p¬pJÉsbOn o¿Gõn «pe
p næLnCGh p πr«î
røpe p¬pH õo s«ªn nànJ Énehn É¡n °SÉ
n rdyG p øYn ÉæoãjpónM n¿Énchn ,mIón ¡s ªn oe m ≥jô nW ‘ Énfôr °Sp hn
p Ö
p
p ΩÉen nC’Gy ≈ndEGp ák «s pfƒæo L
o ák Ñn rKhn ÊÉp °üM
n nKhn ,lIQÉ°TEGp hr nCG ál cn ôn M
n ≈æu e Qn óo °ün
r J r¿nCG n¿hOo hn ,káàn r¨Hn hn .mäÉnØ°U
røpe √pQór °U
n »pa Énehn m Ωõr Yn røpe p¬ªp pFGƒnn b »pa Éne uπoμpH hóo ©r j nìGQn hn .p êôr °ùdy
s G p øYn ≈pæ©o n∏î
r nJ räOn Énc

o ƒo≤ë
o rdyG pânfÉnc ór ≤n an ,Òo £jn ¬o sfEGp â
o r∏≤o nd p ¢VQr C’Gy ≈n∏Yn √pôpaGƒM
n ™n br hn ™o ªn °Sr nCG â
o ær co »ufCG ’ƒnr dhn .m ¢ùnØfn
p¬«N
p Qr oCGhn ,Ékæ«M »Jƒos b uπμH o√ót °TCo G p ΩÉnéu∏dyG ≈ndEGp oärCÉnén∏an .máYn ôr °ùpo H oÖ«¨nJhn »s nær«©n pd hórÑnJ p ør«nÑpfÉn÷yG ≈n∏Yn
p rdyG p ≥pJÉYn ≈n∏Yn ¬o ào «r ≤n rdnCG òm pFón ær Yp .Ωo Éé
ø
r ©n àn °Syr Ghn ,p¿É°ü
n ë
n u∏dyG »pæ©r Øn ær j ºr n∏an Éæk «M
r pe mán∏°ü
r î
o pH ¬o æY â
o °†
.p¬s∏dyG n¤EGp …pôrenCG oâªr n∏°Sr nCGhn …
s ón nj Énàr∏μp pH É¡n pH oârμ°ùs ªn nJ ,p¬paôr Yo
ø
n pehn .p¬«pa ÉnfnCG …òp sdyG ¥
n Rn rCɪn rdyG ±
o ôp ©r jn ºr ¡o ær pe ól MCG ø
r oμjn ºr ndhn .»æq Y Gók «©H »pbÉnaQp ∞
n s∏î
n nJ
p ôo Øo rdyG nøpe ÉkHôr °V
p ¢ù
GƒYo ôp °ùr oj rºn∏an ,p¬pH rºgo ôo ¡p rHoCG pás«°Sh
n »pfÉ°ü
n M
s ne …òp qdyG n¿ƒoæoérdyG Ghôo nÑnàYr yG rº¡o sfnCG pó«pcnCÉrdyG
n’ â
t pÑan â
r ©n n£≤rfyG p¿nCG råÑn r∏nJ ºr nd É¡n æs μp ndhn .ºr ¡p pJÉnaÉàn go ™o ªn °SCr G â
o ær co pájn Gón pÑrdyG »pa »pæsf EGp π
r Hn »pJón é
r æn pd
p rHoCG n’hn »pÑr∏bn päÉsbOn ôn r«nZ o™ªn °Sr nCG
»ufEGp .Op Gƒn nérdyG päÉnÑrKhn røpe mánÑrKhn uπco n™ne »pfóo °U
s ôn nànJ pánKQp ÉnμrdyG ôn r«nZ ôo °ü
?∞
n «r cn ø
r μndhn án ndÉë
n en n’ o§≤o °Sr nCÉ°Sn
45

ø
n ep õo Øp br nCG »pæoJór L
n hn »æu pe mó°ün
r bhr nCG m ÒpHór nJ n¿hOo hn ôp °ü
n Ñn rdyG p íªr nd p πrãpe »Øp an .oáÑn «é©n rdG pânfÉnc ºq K
p rdyÉpH GnPGE p hn .»s Yp GQn òp pH ≥
p rdyG p ≥æo Yo ≈ndEGp p êôr °ùdy
óo ªo é
r jn p¿É°ü
n ë
n æo ©o rdyG ∂
n pdPn ¥
o ƒu nWoCG »pæoJór L
n hn ºs oK p¿É°ü
n ë
s G
p rdyG p ≥æo Yo ø
¬o Øn pàcn â
o Hu Qn oCG ì
o hQo CG ºs oK »s Yn GQPp p¿É°ü
n ë
r Yn ™o an Qr nCGhn »s n∏L
r ôp pH ¢V
n Qr nCÉrdyG ¢ù
o ªn rdnCG »pH GnPGE p hn ¬o nfÉnμen
.p¬r«nær«Yn nør«nH o¬n∏uÑbn oCG r¿nCÉpH »p¡nàrfnCGhn
ºr ˘¡o ˘Hn ɢé
n ˘Yr EGp n¿hóo ˘Ñr ˘jo hn »˘pæ˘nfƒ˘˘Äo ˘ æu ˘ ¡˘ j »s ˘ n∏˘ Yn Gƒ˘˘o∏˘ Ñn ˘ br nCG mIôn ˘ àr ˘ an ón ˘ ©r ˘ Hn »˘˘pbɢ˘an Qp »˘˘pæ˘ cn Qn Or nCG ɢ˘en ón ˘ ær ˘ Yp hn
p Qn hn n¿Énc ɪn pH rºgo ôn pÑN
p ôo Øo pH
p ™pbGƒrdyG »pa oâræco ƒnr d ɪn cn rº¡o n«pfÉ¡n nJ nπsÑ≤n nJnCG r¿CG oâ«°V
r oCG r¿CG rCÉ°Tn nCG rºn∏an .»pàs«°Sh
p Ønf »pa o∫ƒobCG â
z»Øp rfnCG ºn rZQn ¢Sp
l QÉna { : »°ùr
o ær co hn É¡n pH Gôk jóL
n
᪫©f π«FÉî«e
(±ôq °üàH) 261 - 259 ¢U ¢U 1 ¿ƒ©Ñ°S
1981 á°SOÉ°ùdG á©Ñ£dG - ¿ÉæÑd ähÒH : πaƒf á°ù°SDƒe

∞°ûàcC
G
o
p ƒjo Éen π
.mQÉnμar nCG ø
r pe p¬pH »M
o é
u °Sn oCGh ¢ü
u æs dyG n¿Gƒn ær Yo oCGôn br nCG ` 1
.mQÉnμar nCG ø
r pe ¬o ào r∏é
s °Sn Éen ºo Yu ón oJ ón pgGƒn °Tn Oo óu M
n oCGhn ák àn peÉ°U
n kIAGôn pb ¢ü
s æs dyG oCGôn br nCG ` 2
ì
o ôn °Tr nCG ` 3
p ø
.mán∏ªr L
o »pa É¡n o∏ªp ©r àn °Sr nCGhn »pJrCÉjn ɪn «pa pIôn s£°ùn ªo rdyG páª∏p nμrdyG óu °V
r Yn oåë
n Hr nCG -CG
p rdyG p ≥pJÉYn ≈n∏Yn Ωn Éé
zp√ôp ©r °Tn ø
o °†
n ë
n u∏dyG â
o «r ≤n rdnCG{
r pe mán∏°ü
r î
o pH ¬o ær Yn â
r ©n àn °Sr yGh p¿É°ü
(ä ,Ü ,Q) ¤EG p ´ƒLôt dyÉpH zâ
o Hu Qn oCG{ ≈æn ©r en ø
r Yn p ºé
n ©r ªo rdyG »pa oåë
n Hr nCG -Ü

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC
p√òp gn p¿É°ü
p rdyG p܃ocQo ¤
n ë
n EGp √o É©n an On p ø«r Ñn Ñn °Sn ôo co Pr nCG .p π«r î
n rdyG p܃ocQo ≈n∏Yn Ö
o pJÉnμrdyG Op ƒs ©n àn jn ºr nd ` 4
.Iôs ªn rdyG
p p ìɪn L
p p íÑr nμpd mán∏°TÉn
p a män’hÉ
ón pgGƒn °ûpn H É¡n «r n∏Yn ∫
t póàn °Sr nCGhn Égn ôo co Pr nCG .p¬pfÉ°ü
n M
n ë
n ªo pH Ö
o pJÉnμrdyG Ωn Énb ` 5
.¢ü
u æs dyG ø
n pe
46

πuo ∏MCn G

t póàn °Sr nCGhn É¡n pH Ωn Énb »pàqdyG ∫
n ɪn Yr C’Gy ôo co Pr nCG ,Op Gƒé
n rdyG p±Én≤jEGp ø
r pe pájn É¡n æu dyG »pa Ö
o pJÉnμrdyG ø
n sμªn nJ ` 6
.¢ü
u sædyG nøpe ón pgGƒn °ûpn H É¡n r«n∏Yn
p nCÉrdyG p ø«r nJô≤Øp rdyG oCGôn br nCG ` 7
: pÖpJÉnμrdyG p ∫ƒnr b Ö
n Ñn °Sn ôo °ùa
u oCGhn p ¢üæs dyG ø
n pe ø«r nJÒn N
.z»ØrfnCG ºn rZQn ¢Sp
l QÉna{
.»pFÉnbpó°U
r nCÉpd Égn oDhôn br nCG ¢ü
u sæ∏pd iôn N
r oCG ák ªn pJÉN
n oèpàrfoCG ` 8

»pjGrC Qn …póHr GoC
p pH Ö
»pa »pjrCGQn …póHr oCG ºs oK ¢ü
u æs dyG »pa Égn Oo óu M
n oCGhn Égn ôo co Pr nCG .p¬«pa â
r °ùn «r nd m ∫É°ü
n î
o pJÉnμrdyG ôn gn É n¶nJ ` 9
.∂
n pdPn

™o °S
s ƒnn JGnC
.pás«°ùp pfƒtàdyG Op nÓpÑrdyG ‘ p ∫ƒo«î
o rdyG pán«pHôr nJ n∫ƒr nM mårënÑpH p ºt∏©n sàdyG s∞n∏ne »pærZoCG ` 10

47

…Op ôr °ùdy
s G ¢ü
u ædy
s G n¿ÉncQr nCG Oo óu MC
n G

Ö
o nfQr nC’yGhn óo °Sn nC’yG

ø
r oμjn ºr nd ∂
n pdPn ø
s μp nd .pÖ°ûr ©o rdyGh p√É«n ªp rdyG pIÒn pãcn m ¢VQr nCG ‘ ¢û«©n
o Jâ
r nfÉnc mäÉnfGƒ«n M
n s¿nCG Gƒªo Yn Rn
p oànd n∂sfEG{ : o¬nd rândÉn≤an pó°Sn nC’Gy ≈ndEG rânJnCGhn râ©n ªn nàrLÉy an .pôuÑnénàªo rdyG pó°Sn nC’Gy nøpe É¡n paƒr î
oÖ«°ü
n pd É¡n ©o Øn rænj
Éæn àn ær es nCG â
n rfnCG r¿EÉp an .Éæn nd ø
l er nCGhn ∂
n nd ì
l Ó°U
n p¬«pa Gôk er nCG ∂
n nd Éæn jr nCGQn ór bn hn ,pÖ©n às dyGhn pó¡r é
n rdyG ón ©r Hn án Hs Gós dyG Éæs pe
p oJ rºndhn
.z n∂pFGón nZ pâbr hn »pa m ∫ƒ°So Qn n™ne n∂r«ndEGp É¡n pH oπ°Sp ôr of ál sHGOn m Ωƒr nj uπco »pa Énær«n∏Yn n∂n∏an ,ÉnæØr î
p ôn an

r ón Yn hn ɪn pH â
r an hn »pàsdyG ¢Tƒ
n M
o ƒro dyG í
n ndÉ°U
n hn ∂
n pdòn pH óo °SC’yG »n °V
»pæsæoà≤r an Ghn søoàrfnCG r¿EG{ : p ¢TƒoMƒro ∏pd rândÉn≤an pó°Sn nC’Gy nAGón nZ räQn É°U
n hn áo Yn ôr ≤o rdyG É¡n rànHÉ°U
n nCG ÉkÑfQr nCG s¿GE sºoK
z? Qp ƒeo oCÉrdyG ø
n pe p¬pH Éæn æn «Øp u∏nμoJ …òp sdyG Éen h{
n : ¢Tƒ
o M
o ƒro dyG pândÉn≤an .zpó°Sn nCÉrdyG ø
n pe ø
s oμào M
r Qn nCG p¬«pa ôo uμan oCG ɪn «a
:¢Tƒ
o oMƒro dyG pâdÉn≤an .zp¬r«n∏Yn Åo £p rHoCG ɪn nãrjQn »pæn∏¡p ªr oj r¿CG pó°SC’Gy ≈ndEGp »pH o≥∏p n£rænj røne n¿ôr oerCÉnJ{ :rândÉnb
.óo °SCn ’Gy p¬«pa iós n¨àn jn n¿Énc …òp sdyG â
n br ƒrn dyG päRn hÉ
n L
n ňs M
n ák Än Wp ÉÑn àn eo Ö
o nfQC’yG pâ≤n n∏ n£rfyÉ`n a.z∂
n pdPn p∂nd{
p ¨an .Gók rjhn Qo Gók rjhn Qo Égón rMhn p¬r«kdEGp râeós ≤J ,rân∏°U
Égƒn rënf ¬pfÉnμne røpe nΩÉnbhn ,nÖ°†n
n hn ɪs ndhn
Ö
l nfQr nCG »©p en hn »pæàr nã©n Hn .∂
n «r ndEGp p ¢TƒM
o ƒro dyG ∫
o ƒ°So Qn ÉnfnCG{ : â
r ndÉnb z ? »pFGón nZ ø
n jr nCGh ? pâfCG ø
r e{ :∫
n Énbhn
Énehn p ¢VQr nC’Gy p√òp ¡n pH o¬ræpe ≈ndhr nCG ÉnfnCG : n∫Énbhn ,»uæe Égn òn N
n nCÉan p ≥jpô s£dyG n∂r∏pJ p ¢†©r nH ‘ ól °Sn nCG »æ©n pÑnàan n∂nd
p¬«r ndEGp ¢TƒM
ƒdyo G p¬pH »pæàr n∏°Sn Qr nCG pó°Sn nC’Gy …pó«u °Sn Ao Gón nZ Ö
n nfQr C’Gy Gnògn s¿EG : ¬o nd â
o r∏≤o an .m ¢TƒM
o ho øpe É¡n «pa
o
p ¨oJ nÓan
: óo °SCn ’Gy n∫Én≤an z.n∑ôn pÑN
r oC’ ák Yn ôp °ùr oe oâr∏nÑbr nCÉan .»uæpe nÖnfQr nC’yG n´õn nàrfyGhn n∂ªn nà°ûn
n a .o¬sænÑ°†r
48

p ƒr en »pæjpQnCÉan »©p en »≤p ∏p n£rfGp {
Al Éen p¬«pa m ≥«ªp Yn Ö
x L
o ¤EG Ö
o nfQr C’Gy pâ¡n é
n sJyÉan .z pó°Sn nC’Gy Gnògn ™n °V
Ap ɪrdyG ‘ pÖnfQr nC’Gy sπXp h o¬s∏Xp inCGôn an óo °Sn nC’yG ≈ænërfyÉan .zp¬«pa ƒn gr hn o¬ofÉnμne Gnògn { : rândÉnbh m±É°U
n
p ¢TƒM
o ƒro dyG ≈ndEG Ö
o nfQr nC’Gy pâ≤n n∏ n£rfyGhn .Ö
u é
o rdyG »pa ¥
n ôp n¨an ¬o n∏pJÉn≤«o pd p¬«r ndEGp Ö
n nKhn hn É¡n pdƒnr b »pa ∂
s °ûo jn ºr n∏an
.p√ôp nÑî
n pH sø¡o ªo ∏p ©r oJ
™qØ≤ŸG øH ¬∏dGóÑY
(±ôq °üàH)- 122 - 121 ¢U ¢U áæeOh á∏«∏c
1991 - 2 • ähÒH ¿ÉæÑd áÑàμe

∞°ûàcC
G
o
p ôs co ≈n∏Yn án «n pJBÉrdyG án n∏ªr é
.¢ü
u æs dyG »pa É¡n ær Yn oåë
n Hr nCG ºs oK É¡n o£u≤nfoCGhn »°SG
o rdyG Ö
o ào cr nCG ` 1

v’póàn °ùr eo ¥
o ÉØqJ’yG Gnògn π
n sãªn nJ ºn «pa ôo crPnCG .päÉnfGƒn «n ë
n rdyG »pbÉHn hn pó°Sn nCÉrdyG ÚH ¥
l ÉØuJyG π
n °ü
n M
n `2
.¢ü
u sædyG nøpe ón pgGƒn °ûpn H
ì
o ôn °Tr nCG ` 3
.o¬°ùr
n Ønf ≈næ©r ªn rdG óo «Øp oj ɪn pH nIôn s£°ùn ªo rdG nIQn ÉnÑ©p rdG ¢V
o ƒu Yn oCG - CG
p ào nd ∂
.zpÖ©às dyGh pó¡é
o «°ü
n sfGE p {
n rdyG ón ©r Hn án Hs Góq dyG Éæs pe Ö
zm ¢TƒoMho røpe É¡n «pa Énehn p ¢VQr nC’Gy p√òp ¡n pH o¬ræpe ≈ndhr nCG ÉnfnCG{
(R ,h ,ê) ≈ndEGp p ´ƒL
o ôt dÉpH zä
r Rn hÉ
n L
n { ≈æn ©r en ø
r Yn p ºé
n ©r ªo rdyG »pa oåë
n Hr nCG - Ü

»ªp ¡nr a ≥o ªu Yn GoC
.ón pgGƒn °ûpn H n∂pdPn ≈n∏Yn t∫pónà°Sr nCGhn pó°Sn nC’Gy nøpe oäÉnfGƒn n«nërdyG pâ°üs
n ∏î
n nJ n∞r«cn ôo co Pr nCG ` 4
.¢ü
u æs dyG ø
n pe p øjr ón pgÉ°ûpn H ∂
n pdPn ºo Yu OoCG .páYn Éé
n °ûdy
s Ghn Ap ÉcsòdyÉpH Ö
o nfQr nCÉrdyG õo «s ªn àn nJ ` 5
49

πuo ∏Mn GoC
p ôq co ≈∏Y π
m º¡r °ùpn H o§Ho Qr nCGhn »pJrCÉjn Éen »°SG
o ≤o rfnCG ` 6
ón °SCn ÉrdyG .
. räón Yn É°Sn .

o fQr nCÉrdyG
päÉnfGƒn n«nërdyG .
. rân∏bn ôr Yn .

o fQr nCÉrdyG É¡n pH Ωn Énb »pàsdG ∫
n ɪn Yr nC’Gy π
o é
u °Sn oCGhn ¢ü
s æs dyG oCGôn br nCG ` 7
.o√oDhôn br nCG sºoK É°ün
v f Qo ôu nMoCGhn É¡n oàr∏sé°Sn »pàsdG n∫ɪn Yr nCÉrdyG oÖuJQn oCG ` 8

»pjGrC Qn …póHr GoC
p ºn rZQn Ö
?∂
n pdPn ø
r pe è
o pàær àn °ùnr J GnPÉen .pó°Sn nCÉrdyÉpH p ´Én≤jEÉp rdyG ø
n pe É¡n ªp é
r M
n ôp n¨°U
o fQr nCÉrdyG pâæn sμªn nJ ` 9
p rdyG pâcn Qn É°Tn π
.∂
n pdPn »pa »pjrCGQn …póHr oCG ? pó°Sn nC’Gy ø
n pe p ¢üt∏î
n àq dyG »pa ä
o nÉfGƒn «n ë
r gn ` 10

™o °S
s ƒnn JGnC
.»pbÉapôpd É¡eo óu boCGhn É¡n °ü
o î
u ndoCG .ä
l ÉnfGƒn «n M
n É¡n odÉ n£Hr CG ák °ü
s pb â
o ©r ndÉ nW ` 11

50


Aperçu du document كتاب-القراءةس5تلميذ.pdf - page 1/174

 
كتاب-القراءةس5تلميذ.pdf - page 2/174
كتاب-القراءةس5تلميذ.pdf - page 3/174
كتاب-القراءةس5تلميذ.pdf - page 4/174
كتاب-القراءةس5تلميذ.pdf - page 5/174
كتاب-القراءةس5تلميذ.pdf - page 6/174
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01915498.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.