Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide ContactJean Paul MOUMBE – Resurrexit Religieux .pdfNom original: Jean Paul MOUMBE – Resurrexit -Religieux.pdf
Titre: Jean Paul MOUMBE – Resurrexit -Religieux
Auteur: ordi

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 0.9.8 / GPL Ghostscript 8.64, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 22/05/2019 à 18:04, depuis l'adresse IP 41.202.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 28 fois.
Taille du document: 53 Ko (3 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)

Aperçu du document


Jean Paul MOUMBE – Resurrexit (Religieux)
Chapœ̌ llǒ ssì nə̀wwú
Auteur : Jean Paul MOUMBE
Compositeur : Jean Paul MOUMBE
Direction artistique : Perspyl John
© CIPSED Production, Bafoussam, 2013.

Piste 8.

Chàpœ̀ , yó tsó-ssí

Sur un air de kwɔ’ɔ́njáŋ

Chyàpœ̀ , yó tsó-ssí tse pə̌k nə sʉ́’ ghámcə́-ɔ́.
Pə̌k le’é nnə mbə́ nə́ŋ é,
bis
Ŋgə ɔ nə́ necə̌ pœ-mpɔ́.
Chapœ Ssí lə fwɔ̌ŋ-á mé, mbín nxô mba ndɔ̌ŋ tso waŋá.
Wo, Tâ-la mo, ŋgə́ nə sʉ́’ nə nnə́ tsó-ssí.
Chyàpœ̀ , yó tsó-ssí tse pə̌k nə sʉ́’ ghámcə́-ɔ́.
Pə̌k le’é nnə mbə́ nə́ŋ é,
bis Hě hě hě hé yâ !
Ŋgə ɔ nə́ necə̌ pœ-mpɔ́.

Chapœ Ssi ghap cə́ lǐ ppó, pə̌k sʉ’ʉ́ nnə̌ tsó-ssí,
Tɛ̂-wək é, Chàpœ̀ Ssí, ŋgə ɔ nə nchi’cə̌ pœ-mpɔ́.
Chyàpœ̀ , yó tsó-ssí tse pə̌k nə sʉ́’ ghámcə́-ɔ́.
Pə̌k le’é nnə mbə́ nə́ŋ é,
bis
Ŋgə ɔ nə́ necə̌ pœ-mpɔ́.
Chapœ Ssí kaŋ-á mé, mɛ̀ ; Yésó Krâ lʉ̌ ŋkwɔŋ-á mé,
Tə mpfʉ́ ne chyə́ ntá’ mbbó.
Ssi Zhwinə̌ bhə́ hó lá ? Chapœ, sʉ’ ssó ntœt-á má
Pʉ́ lló ssí pø sé Yǎwè – nddɔ́ kwɔ’ɔ́njáŋ nə́ ŋgámcə́ Ssí.
Pʉ́ lló ssí pø ssá Yǎwè – nddɔ́ pəpɔ́ŋ nə́ ŋgámcə́ Ssí.
Nddɔ́ tsó tse pø̌ we la – nə́ sʉ’ ŋgámcə́ Ssí.
Mʉ̂ zhwó e pø̌ we la – nə́ sʉ’ ŋgámcə́ Ssí.
Ŋgwɔŋ tsó tse pø̌ we la – nə́ sʉ’ ŋgámcə́ Ssí.
Tso pəpɔ́ŋ tse pø̌ we la – nə́ sʉ’ ŋgámcə́ Ssí.
Nddɔ́ zhwo pəpɔ́ŋ ŋgámcə́ Ssí – pø nə́ ŋgámcə́ Ssí.
Ŋgwɔ̌ŋ tso waŋa lə fɔ̌ mbə̀ Ssí – pø nə́ ŋgámcə́ Ssí.
Wó ha yó ho! Chapœ Ssí kwɔŋ-á mé !
Nəthum-ntsá sə́ ŋwáŋnə́ bha’a Í kwɔŋ-á ma.
Wó ha yó ho ! Chapœ nxo ndɔ̌ŋ tso waŋá,
Pə̌k llə̂ mɔ́’ nnə́ tsó-ssí, ŋgə ɔ nə́ nə ssó ntœt-wə́k !
Chyàpœ̀ , yó tsó-ssí tse pə̌k nə sʉ́’ ghámcə́-ɔ́.
Pə̌k le’é nnə mbə́ nə́ŋ é,
bis
Ŋgə ɔ nə́ necə̌ pœ-mpɔ́.
Chapœ Ssî ŋkwɔ̌ŋ mə́ nno waŋá, Tà-là ma, mə̂ wà lǎ;
Wo ho ho ho, nə́ ha net-a, há thwó mbə Ssi-ǎ, mbò-mà má.
Chyàpœ̀ , yó tsó-ssí tse pə̌k nə sʉ́’ ghámcə́-ɔ́.
Pə̌k le’é nnə mbə́ nə́ŋ é,
bis Hě hě hě hé yâ !
Ŋgə ɔ nə́ necə̌ pœ-mpɔ́.

Chapœ lə hâ məchyə̂-mmí ngə́ pø nnó, ŋgwé tsɔ̀k a.
Wo ! Wɔ́ lá’ shyə̂ ? Ŋké’é tsɔ́k mbɛ nnô mmí ŋgáp a,
Ŋkǿ’ mphyə́, â ndzi kyɛ ná !
Chapœ Ssi lʉ̌ ŋkwɔŋ-á má, yé, ŋkwɔŋ-á má,
Məghǎŋmbʉ kwʉ̌ ŋkɛ́ ŋkwɔ́’ɔ́.
Llɔ̌ net-ɔ nnɔ́ tsó-ssí; llɔ̌ ŋgwɔŋ kákwu nnɔ́ tsó-ssí.
Chapœ Ssî ŋkwɔ̌ŋ lá’ é, mɛ̀ zhwo lǎ pa-mí llí.
Woho, nno tam ŋyɛ lé’ ǎ ɔ́ kœ nnɔ́ mbə̀ Ssí.
Woho, nno pi mbɔ́ŋ lé’ ǎ ɔ́ kœ há mbə̀ Ssí.
Chyàpœ̀ , yó tsó-ssí tse pə̌k nə sʉ́’ ghámcə́-ɔ́.
Pə̌k le’é nnə mbə́ nə́ŋ é,
Ŋgə ɔ nə́ necə̌ pœ-mpɔ́.
Ndɔ̌ŋ tsó wáŋa fɔ̌ mbə Ssí, ŋyɛ pá mâ llə nə́ŋ má’.
Cyapœ̂ xwǒ pɛ́ no ; mɛ̀, Î ntú’ mpfí nè lá’.
Woho, nno tam ŋyɛ lé’ ǎ ɔ́ kœ nnɔ́ mbə̀ Ssí.
Woho, nno pi mbɔ́ŋ lé’ ǎ ɔ́ kœ há mbə̀ Ssí.
Chàpœ̀ , yó tsó-ssí tse pə̌k nə sʉ́’ ghámcə́-ɔ́.
Pə̌k le’é nnə mbə́ nə́ŋ é,
Ŋgə ɔ nə́ necə̌ pœ-mpɔ́.
Pə́k kœ bha’a ŋkhwʉ̌m lá’ é. Chàpœ̀ , mə nnǒ lâ’ lʉ̌ njá ;
Xəxxo kwʉ̌ nxǒ lá’ é, Chapœ̀ né, ŋgə ɔ kœ́ há wə́k !
Woho, nno tam ŋyɛ lé’ ǎ ɔ́ kœ nnɔ́ mbə̀ Ssí.
Woho, nno pi mbɔ́ŋ lé’ ǎ ɔ́ kœ há mbə̀ Ssí.
Chàpœ̀ , yó tsó-ssí tse pə̌k nə sʉ́’ ghámcə́-ɔ́.
Pə̌k le’é nnə mbə́ nə́ŋ é,
Ŋgə ɔ nə́ necə̌ pœ-mpɔ́.
Tsó-ssí tsa pø nnə lǎ, â tsó-ssi nə ŋkwʉ́t kyɛ̀ ffyə́ ;
Chapœ̂ nə̀pɛ́ no, mbə́ tsó pɔ’ mbə́ nnɔ tsó-ssí
Tə́ a bhə ndɛlɛ̌ mbə́ Ta-li la.
Chàpœ̀ , yó tsó-ssí tse pə̌k nə sʉ́’ ghámcə́-ɔ́.
Pə̌k le’é nnə mbə́ nə́ŋ é,
Ŋgə ɔ nə́ necə̌ pœ-mpɔ́.
Pək lə lǒ-nɔ́ lé, Tɛ̂ wək á, ne mə cwǒ chyə́ ;
Ɔ lʉ̌ nddə̌ mʉ́-nɔ̌ Yéso nə́ nnə̌ pɔ́’ ne thwo-yə́k,
Pɔ’ ndɛlɛ̌, nthúm ŋkwɔ̀ɔŋ
̀ á.
Chàpœ̀ , yó tsó-ssí tse pə̌k nə sʉ́’ ghámcə́-ɔ́.
Pə̌k le’é nnə mbə́ nə́ŋ é,
Ŋgə ɔ nə́ necə̌ pœ-mpɔ́.
Ke ɔ́ la’ nchʉ́ shwǒ lá’ e, mɛ̀, ke ɔ́ lá ŋwétnə́ Ssí.
Chʉ’ mɔ’ ŋkhwyə́ mə́la’ é, mbo ŋg’ǒ llí zhwɔ́k fə́k.
Chàpœ̀ , yó tsó-ssí tse pə̌k nə sʉ́’ ghámcə́-ɔ́.
Pə̌k le’é nnə mbə́ nə́ŋ é,
Ŋgə ɔ nə́ necə̌ pœ-mpɔ́.

Məghǎŋmbʉ pâ lʉ̌ njá, Chapœ ŋa’ ppó pə́ két é.
Wo, Chàpœ̀ no, ŋgə́ sʉ’ nə́ ghø’cə-ɔ́ lé.
Chàpœ̀ , yó tsó-ssí tse pə̌k nə sʉ́’ ghámcə́-ɔ́.
Pə̌k le’é nnə mbə́ nə́ŋ é,
Ŋgə ɔ nə́ necə̌ pœ-mpɔ́.
Tʉ̌ Chapœ̌ ghá’ mbbó, nxʉ’ Ssi lʉ̌ nchǎ lá á ;
Ɔ we yɔ zhwó bhe’e, mɛ̀, ɔ́ ne nnɔ́ tsó-ssí.
Chàpœ̀ , yó tsó-ssí tse pə̌k nə sʉ́’ ghámcə́-ɔ́.
Pə̌k le’é nnə mbə́ nə́ŋ é,
Ŋgə ɔ nə́ necə̌ pœ-mpɔ́.
Chapœ Ssí kaŋ-á mé, mɛ̀ ; Yésó Krâ lʉ̌ ŋkwɔŋ-á mé,
Tə mpfʉ́ ne chyə́ ntá’ mbbó.
Ssi Zhwinə̌ bhə́ hó lá ? Chapœ, sʉ’ ssó ntœt-á má.
Pʉ́ lló ssí pø sé Yǎwè – nddɔ́ kwɔ’ɔ́njáŋ nə́ ŋgámcə́ Ssí.
Pʉ́ lló ssí pø sé Yǎwè – nddɔ́ pəpɔ́ŋ nə́ ŋgámcə́ Ssí.
Nddɔ́ tsó tse pø̌ we la – nə́ sʉ’ ŋgámcə́ Ssí.
Mʉ̂ zhwó e pø̌ we la – nə́ sʉ’ ŋgámcə́ Ssí.
Ŋgwɔŋ tsó tse pø̌ we la – nə́ sʉ’ ŋgámcə́ Ssí.
Tso pəpɔ́ŋ tse pø̌ we la – nə́ sʉ’ ŋgámcə́ Ssí.
Nddɔ́ zhwo pəpɔ́ŋ ŋgámcə́ Ssí – pø nə́ ŋgámcə́ Ssí.
Ndɔ̌ŋ tso waŋa lə fɔ̌ mbə̀ Ssí – pø nə́ ŋgámcə́ Ssí.
Wó ha yó ho ! Chapœ Ssí kwɔŋ-á mé !
Nəthum-ntsá sə́ ŋwáŋnə́ bha’a Í kwɔŋ-á ma.
Wó ha yó ho ! Chapœ nxo ndɔ̌ŋ tso waŋá,
Pə̌k llə̂ mɔ́’ nnə́ tsó-ssí, ŋgə ɔ nə́ nə ssó ntœt-wə́k !
Chyàpœ̀ , yó tsó-ssí tse pə̌k nə sʉ́’ ghámcə́-ɔ́.
Pə̌k le’é nnə mbə́ nə́ŋ é,
bis
Ŋgə ɔ nə́ necə̌ pœ-mpɔ́.
Ho ho ho ho, nə́ ha net-a há thwó mbə Ssi-ǎ, mbò-mà má.
Ho ho ho ho, nə́ ha net-a há thwó mbə Ssi-ǎ, mbò-mà má.
Ho ho ho ho, nə́ ha net-a há thwó mbə Ssi-ǎ, mbò-mà má.
Ho ho ho ho, tà-là má, mə̂ wà lǎ. Oh ! nèt-à má.
Ho ho ho ho, nə́ ha net-a há thwó mbə Ssi-ǎ, mbò-mà má.
27 Août 2010.
Jean Paul MOUMBE /Perspyl John.
Transcription de
Nə ŋwa’ fɔ̌ mbo

Gabriel DEEH SEGALLO.
Ŋgáplěya Ndě Ssíghalo.


Jean Paul MOUMBE – Resurrexit -Religieux.pdf - page 1/3
Jean Paul MOUMBE – Resurrexit -Religieux.pdf - page 2/3
Jean Paul MOUMBE – Resurrexit -Religieux.pdf - page 3/3

Documents similaires


Fichier PDF jean paul moumbe  resurrexit  religieux
Fichier PDF petite bibliographie sur le ngemba gros
Fichier PDF petite bibliographie sur le ngemba
Fichier PDF shy gwgw p mngum
Fichier PDF fichier pdf sans nom 1
Fichier PDF alphabet ngemba tableau de gabriel deeh segallo petit


Sur le même sujet..