Bulletin d'info KR .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: Bulletin d'info-KR.pdf
Titre: NEWSLETTER-VKR.pages

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Pages / Mac OS X 10.13.6 Quartz PDFContext, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/06/2019 à 14:19, depuis l'adresse IP 81.248.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 257 fois.
Taille du document: 1.7 Mo (5 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Bilten enfòmasyon chak 2 mwa Avril - Me 2019

PAIRC-C

Pwojè Sipò pou Entegrasyon Rejyonal Karayib-Klima

Rezo Aksyon pwojè PAIRC-C a: ranfòse
kapasite rezilyans klimatik teritwa yo
Pwojè Sipò pou Entegrasyon Rejyonal Karayib-Klima (PAIRC-C)
se yon rezo aksyon nan karayib la ki vize ranfòse kapasite
rezilyans teritwa ki pale kreyòl fas a chanjman klimatik.
Pwojè PAIRC-C, ki gen kòm manm de aktè nan sosyete sivil la,
enstitisyon piblik ak sektè prive, finanse epi òganize de misyon
fòmasyon ak asistans teknik kote li mete sou pye yon rezo kote
teritwa ki fè pati de pwojè a ki se Ayiti, Gwadloup, Ladominik,
Matinik ak Sent Lisi ka echanje bon Pratik yo youn ak lòt.
Se UNITE Caribbean, ki se yon ajans karayibeyen ki espesyalize
nan bay konsèy ak egzekisyon pwojè koperasyon nan nivo
Karayib la k ap egzekite pwojè PAIRC-C a ki ap dire 2 lane ki
jwenn finansman Ministè Ewòp ak Afè Etranjè peyi Lafrans,
nan tèt kole ak anbasad peyi Lafrans an Ayiti ak Sent Lisi.
Tematik entèvansyon rezo a ap trete nan premye faz pwojè a se
Touris dirab, Edikasyon sou Anviwonnman ak Devlopman
dirab, Ekonomi Sikilè ak Kontinite aktivite.
Chak 2 mwa, gen yon Bilten nouvèl ki retounen sou tout sa ki
reyalize ak evennman enpòtan ki make pwojè a.

Aktyalite
Ekonomi Sikilè
ONG ki rele Recycle Rebuild, ki se yon manm aktif rezo
PAIRC-C, te ale nan peyi Sent Lisi pou pataje espètiz ak
esperyans li nan domenn resiklaj ak transfòmasyon
dechè plastik nan nivo kominotè ak kominote ki nan
lokalite La Soufrière; n ap prezante asosyasyon Caribbean
SEA pi ba a (paj 3).
Photo Credit: www.recyclerebuild.org

1

Nan Ajanda w!
Lansman Platfòm dijital
pwojè PAIRC-C
Ou t ap tann li? Finalman li
pare ! Nou enpasyan pou nou
prezante w li. Pou plis
enfòmasyon ale nan paj 5.
28 jen 2019
Fòmasyon pandan 3 jou pou
jounalis sou Chanjman
Klimatik ak kesyon
« Jan » (rapò fanm ak
gason)
Nan Pòtoprens, Ayiti
Soti 19 pou rive 21
Jiyè 2019

Kontinite Aktivite

UNITE Caribbean te reyini manm gwoup travay sou Kontinite Aktivite rezo
PAIRC-C a ak yon dizèn (10) patisipan ki soti nan peyi Ayiti, Sent Lisi,
Ladominik ak Matinik pou patisipe nan yon fòmasyon fòmatè sou Kontinite
Aktivite nan sektè ti biznis ak mwayèn biznis. Gen an total 14 patisipan ki te
resevwa diplòm yo nan men Biwo Nasyonzini pou Rediksyon Ris ak
Katastwòf (UNISDR). Plis enfòmasyon disponib pi ba a.

Pou ale pi lwen…
MATINIK : Fòmasyon sou Kontinite Aktivite pou sektè prive
Sou inisyativ gwoup Kontinite Aktivite rezo PAIRC-C a, UNITE
Caribbean te òganize yon fòmasyon fòmatè soti 24 pou rive
25 avril 2019 sou Kontinite Aktivite nan sektè prive kote gen
yon kenzèn patisipan ki soti nan peyi Ayiti, Sent Lisi,
Ladominik ak Matinik ki te la. Evennman te dewoule nan
lokal Chanm Komès ak endistri peyi Matinik. Se Biwo
Nasyonzini pou Rediksyon Ris ak Katastwòf (UNISDR) ki te
anime fòmasyon an. Si nou pran an kont orijin 14 moun ki te
patisipe nan fòmasyon an – yo soti nan teritwa ki nan PAIRCC, sa konfime dimansyon karayibeyen Aksyon fòmasyon
pwojè a. Madanm Andria Grosvenor ki reprezante CDEMA
(Ajans Karayibeyen pou Jesyon Ijans ak Katastwòf*) ak twa reprezantan Biwo Nasyonzini pou
Rediksyon ris (UNISDR) pou zòn Amerik-Karayib la te prezan tou nan fòmasyon an. Konsepsyon
Fòmasyon an te vize ranfòse kapasite ti biznis ak mwayèn biznis yo, ki an majorite nan sektè
ekonomik rejyon karayib la, nan domenn kontinite aktivite. Dezòmè, fòmatè sa yo kalifye
pou akonpanye biznis ki sou teritwa yo nan konsepsyon ak egzekisyon plan kontinite aktivite. Aprè
sa, manm gwoup travay Kontinite Aktivite rezo PAIRC-C a angaje yo pou reyalize yon fòmasyon
pou biznis ki nan teritwa pa yo nan kat (4) pwochen mwa k ap vini yo.
*Ajans karayibeyen pou jesyon ris

Fòmasyon sou Touris Dirab
UNITE Caribbean ak manm gwoup travay sou Touris Dirab yo
toujou ap chèche patnè teknik ak finansye pou òganize de misyon
fòmasyon ak asistans teknik pou aktè touris dirab ki nan chak
teritwa yo pou yo defini de kritè ekolojik (eko-kritè) tout teritwa yo
pataje.

2

Nou swete nouvo manm PAIRC-C a byen vini ki se :
Caribbean SEA (Alyans Etidyan Karayibeyen pou
Anviwonnman) ki baze nan La Soufrière nan peyi Sent Lisi !
Asosyasyon an fè pati de òganizasyon ki rele WaterWays ki
baze nan vil Tennesse nan peyi Etazini.
Caribbean SEA angaje li nan basen Karayib la pou li
sansibilize epi akonpanye jèn yo pou yo pran konsyans de
richès anviwonnman kote yo rete e sou nesesite pou pwoteje li epi restore li. Caribbean SEA enplike
tou nan fòmasyon edikatè ak etidyan lokal yo nan konsepsyon, egzekisyon ak swivi pou pwojè ki vize
prezèvasyon ekosistèm maren lokal yo.

SENT-LISI : Misyon Asistans Teknik-Ekonomi Sikilè
Aksyon ekonomi sikilè a vize redui kantite dechè plastik ki ap jete nan anviwonnman an pandan l
ap garanti yon sous revni konplemantè pou kominote a. Misyon asistans teknik sa ki te dewoule
nan dat 17 pou rive 21 avril, te òganize aprè premye misyon tèren ekip UNITE Caribbean nan ki te
pèmèt idantifye kominote « La Soufrière » a kòm antite k ap pote pwojè a. Fwa sa a, Rory Dickens
ki se manm rezo PAIRC-C epi fondatè ONG Recycle Rebuild nan peyi Ladominik, te ale Sent Lisi
pou pataje espètiz ak antite k ap pote pwojè a ki se Asosyasyon ki rele Alyans Etidyan Karayibeyen
pou Anviwonnman Caribbean SEA). Recycle Rebuild se yon ONG ki baze nan peyi Ladominik ki
resikle dechè plastik pami lòt dechè pou fabrike de pwodui avèk yon gwo valè ajoute (pòtkle,
soukoup, bijou, objè pou dekorasyon, elatriye) aprè transfòmasyonp ki ka revann pandan l ap
garanti yon sous revni konplemantè pou kominote yo.
Objektif misyon teknik sa se te pou pataje esperyans ONG Recycle Rebuild, bay klarifikasyon sou
de aspè teknik ki konsènen prensipalman pwosesis transfòmasyon plastik la epi idantifye bezwen
espesifik Caribbean SEA nan domenn
fòmasyon. Paralèlman, UNITE Caribbean ap
travay sou yon gid metodolojik « How-To
Guide » ki vize bay detay sou diferan etap pou
pase pou rive replike aksyon sa sou lòt teritwa
pwojè PAIRCC yo.
How do we do this?

AYITI : Edikasyon sou Anviwonnman- Fòmasyon pou jounalis
UNITE Caribbean, nan tèt kole ak ONG PANOS Caraïbes ak
asosyasyon jounalis anviwonnman yo, ACCLED (Aksyon pou
Klima, Anviwonnman ak Devlopman Dirab), òganize yon fòmasyon pou jounalis. Fòmasyon twa jou sa
ap fèt soti 19 pou rive 21 Jiyè nan Pòtoprens kote n ap abòde pwoblematik « Jan » (relasyon fanm ak
gason) ak chanjman klimatik nan medya yo. Nan fòmasyon sa ap gen jounalis ayisyen men tou jounalis
peyi Sent Lisi ak Ladominik. Aprè de (2) jou fòmasyon k nan sal kou yo, patisipan yo ap gen pou yo ale
sou teren pou vizite yon kominote fanm k ap fè fas ak pwoblèm Chanjman Klimatik epi y ap gen pou
pataje ak jounalis yo mezi adaptasyon konkrè yo te adopte pou fè fas ak pwoblèm sa yo.

3

Nouvèl sou rezo PAIRCC a
ZILE LADOMINIK–Fòmasyon pou biznis yo sou Kontinite
Aktivite
Chanm Komès ak Endistri (Asosyasyon Endistri ak Komès
Ladominik, DAIC), nan tèt kole ak « Dominica Youth Business
Trust (DYBT) » ak Asosyasyon Touris ak Otèl Ladominik
(DHTA), ki te patisipe tou le twa nan fòmasyon fòmatè ki te fèt
nan peyi Matinik, te òganize yon fòmasyon sou kontinite
aktivite nan peyi Ladominik pou ti biznis ak mwayèn
biznis (PME). Atelye sa te fèt aprè angajman patisipan ki soti
nan fòmasyon Matinik yo te pran pou fòme biznis ki sou
teritwa yo te reprezante yo
AYITI–Lansman platfòm Ayiti Klima
Platfòm Ayiti Klima te lanse nan dat ki te 16 me 2019 la.
Daprè Patrick St. Pré, ki se manm aktif rezo PAIRC-C a epi
kòdonatè platfòm Ayiti Klima ki gen pou prensipal misyon
« sansibilize epi enfòme popilasyon ayisyen an sou
konsekans chanjman klimatik ». Nou envite ou swiv
emisyon an sou radyo Magik 9 (100.9 fm) chak jedi soti 9è
pou rive 10è nan maten (emisyon an ap repase soti 9è
pou rive 10è nan aswè) oubyen ale sou sit entènèt http://
www.haiticlimat.com pou tande podcast la.
Chak semenn, Ayiti Klima bay tout yon varyete aktè k ap
evolye nan domenn anviwonnman lapawòl kote gen de
echanj anrichisan ak de deba trè anime ki nan pwogram
nan.
JENÈV –Retou sou Platfòm Global pou rediksyon ris la
Soti 13 pou rive 17 jen 2019, twa manm rezo PAIRC-C a te
ale nan vil Jenèv, nan peyi Lasuis pou patisipe nan
platfòm global pou rediksyon ris yo. Manm ki te prezan yo
se te Lizra Fabien, direktris Chanm Komès ak Endistri peyi
Ladominik (DAIC), Fania Joseph, direktris operasyon Alyans
pou Jesyon Ris ak Kontinite Aktivite (AGERCA) ak Brian
Louisy, direktè Chanm Agrikilti, Komès ak Endistri peyi Sent
Lisi. Seri konferans sa yo Biwo Nasyonzini pou rediksyon
ris natirèl (UNDRR) a òganize yo vize renouvle epi ranfòse
efò patenarya k ap devlope ant sosyete sivil la ak sektè
prive a. Direktè CDEMA (Ajans Karayibeyen pou Jesyon
Ijans ak Katastwòf) te pwofite prezante yon fèy de wout
pou yon Karayib pi rezilyan.

4

Platfòm Dijital
Lansman platfòm dijital nou an prevwa pou 28 jen 2019. Platfòm sa a, ki
inovan e entèraktif, vize mete de espètiz an rezo epi devlopman de lòt
pwojè kolaboratif menm jan ak sa a nan rejyon an. Platfòm PAIRC-C a ap
disponib an anglè, an fransè epi an kreyòl. Gras ak zouti sa manm yo ap
kapab :
➡ Òganize de reyinyon a distans (sou entènèt),
➡ Konsilte ajanda PAIRC-C ki gen tout evennman ki gen pou òganize ak reyinyon gwoup travay
yo pwograme,
➡ Rete enfòme sou aktyalite k ap pase nan Karayib nan domenn chanjman klimatik nan espas
Blòg la,
➡ Chèche epi kontakte yon manm oswa yon patnè gras ak Lis kontak la k ap disponib sou sit
entènèt la,
➡ Konsilte epi pataje dokiman ak videyo k ap disponib nan espas Dokimantasyon
an.
Gen yon ti videyo tou kout manm rezo yo ap gen pou resevwa jou ki ap 28 jen an pou fasilite yo
metrize zouti a. Aprè sa, ap gen yon videyo konferans k ap òganize jou k ap 2 jiyè pou resevwa
premye enpresyon itilizatè yo epi ba yo konsèy pou rive pi byen itilize platfòm nan.

***
Nou kontan kolabore ak chak manm PAIRC-C yo e nou kwè chak kontribisyon manm yo bay
endispansab. Rezo sa se zafè pa w li ye tou dabò ! Mèsi paske w ap pataje remak ou,
obsèvasyon ou kontribisyon ou pou rasire nou rezo PAIRC-C rete kanpe pou lontan.
Anissa Zapata, Chèf pwojè a rete a dispozisyon w pou ba w plis enfòmasyon.
Anissa ZAPATA
azapata@unite-caribbean.com

5


Aperçu du document Bulletin d'info-KR.pdf - page 1/5

Aperçu du document Bulletin d'info-KR.pdf - page 2/5

Aperçu du document Bulletin d'info-KR.pdf - page 3/5

Aperçu du document Bulletin d'info-KR.pdf - page 4/5

Aperçu du document Bulletin d'info-KR.pdf - page 5/5
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01921173.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.